Download Table of Contents Print this page

Silvercrest SEKD 400 A1 Operating Instructions Manual

Egg cooker sekd 400 a1

Advertisement

Available languages
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
ID-Nr.: SEKD 400 A1-05/11-V1
IAN: 67148
KITCHEN TOOLS
Egg Cooker SEKD 400 A1
Egg Cooker
Munankeitin
Operating instructions
Käyttöohje
Äggkokare
Æggekoger
Bruksanvisning
Betjeningsvejledning
Eierkocher
Bedienungsanleitung

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SEKD 400 A1

 • Page 1 KITCHEN TOOLS Egg Cooker SEKD 400 A1 Egg Cooker Munankeitin Operating instructions Käyttöohje Äggkokare Æggekoger Bruksanvisning Betjeningsvejledning Eierkocher Bedienungsanleitung KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.: SEKD 400 A1-05/11-V1 IAN: 67148...
 • Page 2 SEKD 400 A1...
 • Page 3: Egg Cooker

  Egg Cooker Read the operating instructions carefully before using the device for the first time and preserve this booklet for later reference. Pass this manual on to whoever might acquire the device at a future date. Munankeitin Lue käyttöohje ennen ensimmäistä käyttökertaa huolellisesti läpi ja pidä sitä lähettyvillä myös myöhemmissä...
 • Page 4: Appliance Description

  Egg Cooker 5. Safety instructions 1. Intended use DANGER! Electric shock! Risk of fire! This appliance is intended exclusively for cooking • Only connect the egg cooker to a properly and keeping warm chicken eggs in private installed and grounded socket with a main households.
 • Page 5: Cooking Eggs

  6. Starting up Danger of injuries! • Never leave the appliance unattended during operation. Before starting up the appliance, make certain • Do not allow individuals (including children) to that ... use the appliance whose physical, sensorial or egg cooker, plug and power cable are in good mental abilities or lack of experience and know- working order and...
 • Page 6: Cleaning And Care

  Note: Press the operating switch to the left (position “ “) to turn the appliance on for cooking. Never use cleaning agents or solvents. This can cau- se damage to the appliance. As soon as the eggs are cooked, a signal sounds. Cleaning the appliance: Push the operating switch back to the position Pull the power plug out from the power socket.
 • Page 7: Warranty And Service

  11. Disposal The warranty period will not be extended by repairs made under warranty. This applies also to replaced Do not dispose of the appliance in your and repaired parts. Any damage and defects extant normal domestic waste. This product is on purchase must be reported immediately after un- subject to the European guideline packing the appliance, at the latest, two days after...
 • Page 8 Munankeitin 5. Turvaohjeet 1. Käyttötarkoitus VAARA! Sähköisku! Tulipalon vaara! Tämä laite on tarkoitettu vain kananmunien keittämi- • Kytke munankeitin vain määräysten mukaisesti seen ja lämpimänäpitoon yksityisissä kotitalouksissa. asennettuun ja maadoitettuun pistorasiaan, jonka verkkojännite on 220 - 240 V ~ 50 Hz . Sitä...
 • Page 9 6. Käyttöönotto Loukkaantumisvaara! • Älä jätä laitetta käytön aikana ilman huolenpitoa. Varmista ennen laitteen käyttöönottoa seuraavat • Älä anna laitetta sellaisten henkilöiden (mukaan asiat: lukien lapset) käyttöön, joiden fyysiset, aistilliset laite, pistoke ja verkkojohto ovat moitteettomassa tai henkiset kyvyt tai kokemuksen ja tiedon puute kunnossa estävät heitä...
 • Page 10: Puhdistus Ja Hoito

  Ohje: Paina käyttökytkin vasemmalle (asento “ “), jotta laite kytkeytyy toimintaan. Älä käytä puhdistusaineita äläkä liuottimia. Ne saat- Kun munat ovat kypsiä, kuuluu merkkiääni. tavat vaurioittaa laitetta. Laitteen puhdistaminen: Paina käyttökytkin takaisin asentoon “O”, jotta laitteesta kytkeytyy virta pois. Vedä pistoke irti seinästä. Anna laitteen jäähtyä.
 • Page 11: Takuu & Huolto

  11. Hävittäminen 12. Takuu & huolto Älä missään tapauksessa heitä laitetta Laitteen takuu on 3 vuotta ostopäivästä. Laite on tavallisen talousjätteen sekaan. Tämä valmistettu huolellisesti ja tarkistettu tarkasti ennen tuote on yhdenmukainen EU-direktiivin toimitusta. Säilytä ostokuitti todisteeksi takuun voi- 2002/96/EC kanssa. massaolosta.
 • Page 12: Föreskriven Användning

  Äggkokare 5. Säkerhetsanvisningar 1. Föreskriven användning VARNING! Risk för elektrisk stöt! Brandrisk! Den här apparaten är endast avsedd för att koka • Anslut endast äggkokaren till ett godkänt, jordat hönsägg och hålla dem varma i ett privat hem. eluttag med en nätspänning på 220 - 240 V ~ 50 Hz.
 • Page 13 6. Innan du börjar Skaderisk! använda äggkokaren • Lämna aldrig äggkokaren utan uppsikt när den används. • Låt aldrig personer (inklusive barn) som av psyki- Innan du börjar använda äggkokaren ska du ska, sensoriska eller mentala skäl eller på grund övertyga dig om att...
 • Page 14: Rengöring Och Skötsel

  Flytta inställningsknappen åt vänster (till läge Rengöra äggkokaren: “ “) för att sätta på äggkokaren. Dra först ut kontakten ur uttaget. Låt sedan äggkokaren kallna. Så fort äggen är klara hörs en signal. Rengör först kokskål och nätkabel med en lätt fuktad trasa.
 • Page 15: Garanti & Service

  11. Kassering Garantitiden förlängs inte för att man utnyttjar gar- antiförmånerna. Det gäller även för utbytta eller re- Apparaten får absolut inte kastas parerade delar. Eventuella skador och brister som bland de vanliga hushållssoporna. upptäcks redan vid köpet måste anmälas omedel- Denna produkt uppfyller kraven i bart efter uppackningen, dock senast två...
 • Page 16: Medfølger Ved Køb

  Æggekoger 5. Sikkerhedsanvisninger 1. Anvendelsesformål FARE! Elektrisk stød! Brandfare! Dette apparat er udelukkende beregnet til at koge • Tilslut kun æggekogeren til en for-skriftsmæsssig og holde hønseæg varme i private husholdninger. installeret og jordet stikdåse med en netspæn- ding på 220 - 240 V ~ 50 Hz. Det er ikke beregnet til anvendelse for andre lev- •...
 • Page 17 6. Ibrugtagning Fare for personskade! • Sørg for, at enheden er under opsyn under brugen. Før du tager apparatet i brug, skal du sikre dig, ... • Enheden må ikke bruges af personer (inklusive at brødristeren, el-stikket og el-ledningen er i børn), hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner fejlfri stand, og...
 • Page 18: Rengøring Og Vedligeholdelse

  9. Rengøring og vedligeholdelse Tryk driftsomskifteren mod venstre (Position “ “) for at tænde apparatet. Livsfare på grund af elektrisk stød: Såsnart æggene er færdigkogt lyder et signal. • Åbn aldrig apparatets kabinet. Der findes ingen Tryk driftsomskifteren tilbage til “O” for at slukke betjeningsdele i kabinettet.
 • Page 19 10. Opbevaring 12. Garanti & Service Lad brødristeren køle helt af, før du stiller den væk. På denne donkraft får du 3 års garanti fra købsda- toen. Apparatet er produceret omhyggeligt og in- den levering afprøvet samvittighedsfuldt. Opbevar Vikl netledningen op om ledningsopviklingen under apparatbunden.
 • Page 20 Eierkocher 5. Sicherheitshinweise 1. Verwendungszweck GEFAHR! Elektrischer Schlag! BRANDGEFAHR! Dieses Gerät ist ausschließlich vorgesehen für das • Schließen Sie den Eierkocher nur an eine vor- Kochen und Warmhalten von Hühnereiern in schriftsmäßig installierte und geerdete Steckdose privaten Haushalten. mit einer Netzspannung von 220 V - 240 V ~ / 50 Hz an.
 • Page 21: In Betrieb Nehmen

  6. In Betrieb nehmen VERLETZUNGSGEFAHR! • Lassen Sie das Gerät während des Betriebes nicht ohne Aufsicht. Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, überzeu- • Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch gen Sie sich davon, dass ... Personen (einschließlich Kinder) mit einge- das Gerät, Netzstecker und Netzkabel in schränkten physischen, sensorischen oder geisti- einwandfreiem Zustand sind und ...
 • Page 22: Reinigen Und Pflegen

  Vorsicht: Füllen Sie das Wasser nun in die Kochschale Setzen Sie den Eierhalter in die Kochschale Achten Sie bei der Reinigung des Messbechers auf und setzen Sie den Deckel auf. den Eipick . Verletzungsgefahr! Drücken Sie den Betriebsschalter nach links Hinweis: (Position “...
 • Page 23: Garantie & Service

  11. Entsorgen Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und repa- Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den rierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene normalen Hausmüll. Dieses Produkt Schäden und Mängel müssen sofort nach dem unterliegt der europäischen Richtlinie Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei 2002/96/EC.

Table of Contents