Download Table of Contents Print this page

Silvercrest SEKD 400 A1 Operating Instructions Manual

Advertisement

Available languages
4
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
ID-Nr.: SEKD 400 A1-05/11-V1
IAN: 67148
KITCHEN TOOLS
Egg Cooker SEKD 400 A1
Egg Cooker
Urządzenie do gotowania
jajek
Operating instructions
Instrukcja obsługi
Tojásfőző
Kuhalnik za jajca
Használati utasítás
Navodila za uporabo
Vařič vajec
Varič vajec
Návod k obsluze
Návod na obsluhu
Eierkocher
Bedienungsanleitung

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SEKD 400 A1

 • Page 1 KITCHEN TOOLS Egg Cooker SEKD 400 A1 Egg Cooker Urządzenie do gotowania jajek Operating instructions Instrukcja obsługi Tojásfőző Kuhalnik za jajca Használati utasítás Navodila za uporabo Vařič vajec Varič vajec Návod k obsluze Návod na obsluhu Eierkocher KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM Bedienungsanleitung www.kompernass.com...
 • Page 2 SEKD 400 A1...
 • Page 3: Table Of Contents

  Egg Cooker Read the operating instructions carefully before using the device for the first time and preserve this booklet for later reference. Pass this manual on to whoever might acquire the device at a future date. Urządzenie do gotowania jajek Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać...
 • Page 4: Egg Cooker

  Egg Cooker 5. Safety instructions 1. Intended use DANGER! Electric shock! Risk of fire! This appliance is intended exclusively for cooking • Only connect the egg cooker to a properly and keeping warm chicken eggs in private installed and grounded socket with a main households.
 • Page 5: Cooking Eggs

  6. Starting up Danger of injuries! • Never leave the appliance unattended during operation. Before starting up the appliance, make certain • Do not allow individuals (including children) to that ... use the appliance whose physical, sensorial or egg cooker, plug and power cable are in good mental abilities or lack of experience and know- working order and...
 • Page 6: Cleaning And Care

  Note: Press the operating switch to the left (position “ “) to turn the appliance on for cooking. Never use cleaning agents or solvents. This can cau- se damage to the appliance. As soon as the eggs are cooked, a signal sounds. Cleaning the appliance: Push the operating switch back to the position Pull the power plug out from the power socket.
 • Page 7 11. Disposal The warranty period will not be extended by repairs made under warranty. This applies also to replaced Do not dispose of the appliance in your and repaired parts. Any damage and defects extant normal domestic waste. This product is on purchase must be reported immediately after un- subject to the European guideline packing the appliance, at the latest, two days after...
 • Page 8: Urządzenie Do Gotowania Jajek

  Urządzenie do 5. Wskazówki bezpieczeństwa gotowania jajek NIEBEZPIECZEŃSTWO! 1. Cel zastosowania porażenia prądem! Niebezpieczeństwo pożaru! To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do • Przyłączyć urządzenie do prawidłowo zainsta- gotowania i podtrzymywania wysokiej temperatury lowanego i uziemionego gniazdka o napięciu jaj kurzych i nadaje się wyłącznie do użytku znamionowym 220 - 240 V ~ 50 Hz.
 • Page 9 6. Uruchamianie Niebezpieczeństwo zranienia! • Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez odpowiedniego nadzoru. Przed uruchomieniem urządzenia należy • Nie zezwalaj na użytkowanie tostera przez oso- przekonać się, czy ... by (w tym dzieci) upośledzone umysłowo lub fi- urządzenie, wtyczka i kabel zasilający są w zycznie lub nie posiadające odpowiedniej wied- odpowiednim stanie i, czy ...
 • Page 10 9. Czyszczenie i konserwacja Nacisnąć włącznik w lewo (położenie “ “) aby włączyć urządzenie. Zagrożenie życia poprzez poraże- Jeśli jajka osiągną właściwy stopień ugotowania, nie prądem elektrycznym: rozlega się sygnał. • Nigdy nie otwierać obudowy urządzenia. We Nacisnąć włącznik ponownie do położenia “O” wnętrzu nie ma żadnych elementów sterujących.
 • Page 11 10. Przechowywanie Gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe i fabryczne, natomiast nie obejmuje szkód powsta- Przed schowaniem urządzenia należy odczekać, łych podczas transportu, części ulegających zuży- aż całkowicie wystygnie. ciu ani uszkodzeń części łatwo łamliwych/podat- nych na uszkodzenia mechaniczne, np. Kabel sieciowy zwijać pod dnem wyłączników, akumulatorów.
 • Page 12: Tojásfőző

  Tojásfőző 5. Biztonsági utasítások 1. Rendeltetés VESZÉLY! Áramütés! Tűzveszély! Ez a készülék kizárólag tyúktojás magánháztartás- • A tojásfőzőt csak előírásszerűen beszerelt és ban történő főzésére és melegítésére alkalmas. földelt, 220 - 240 V ~ 50 Hz hálózati feszültségű dugaszoló aljzatba szabad Nem alkalmas más élelmiszerekkel vagy anyagok- csatlakoztatni.
 • Page 13 6. Üzembehelyezés Sérülésveszély! • Üzem közben ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül. Mielőtt üzembe helyezné a készüléket, győződjön • Ne engedje, hogy a készüléket olyan személyek meg arról, hogy ... (ideértve a gyermekeket is) használják, akik testi, a készülék, a hálózati dugó és a hálózati kábel érzékszervi vagy lelki képességeik vagy tapasz- kifogástalan állapotban van és...
 • Page 14 9. Tisztítás és ápolás A készülék bekapcsolásához nyomja el a kapc- soló gombot balra (a “ “ pozícióba). Elektromos áramütés veszély: Hangjelzés hallható, ha a tojások készen vannak. • Ne nyissa ki a készülék házát. A ké-szülékházon A készülék kikapcsolásához nyomja vissza a belül semmiféle kezelőelem nem található.
 • Page 15 10. Tárolás 12. Garancia és szerviz Hagyja teljesen lehűlni a készüléket, mielőtt A készülékre 3 év garanciát adunk a vásárlás dát- visszatenné a helyére. umától számítva. A készüléket gondosan gyártottuk, és szállítás előtt lelkiismeretesen ellenőriztük. Kérjük, Tekerje a hálózati kábelt a készülék alján a vásárlás igazolására őrizze meg a pénztári blok- található...
 • Page 16: Kuhalnik Za Jajca

  Kuhalnik za jajca 5. Varnostni napotki 1. Namen uporabe NEVARNOST! Električni udar! Nevarnost požara! Ta aparat je predviden izključno za kuhanje in • Kuhalnik za jajca priključite samo na pravilno in- oh-ranjanje toplote kokošjih jajc v privatnih stalirano in ozemljeno omrežno vtičnico z omrež- gospodinjstvih.
 • Page 17 6. Zagon Nevarnost poškodbe! • Aparata med obratovanjem ne puščajte brez nadzora. Preden aparat prvič uporabite, se prepričajte o tem, • Ta aparat ni namenjen temu, da ga uporabljajo da... osebe (vključno z otroci) z omejenimi fizičnimi, so aparat, omrežni vtič in omrežni kabel v zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s po- brezhibnem stanju in...
 • Page 18 9. Čiščenje in nega Kakor hitro so jajca kuhana, zadoni signal. Obratovalno stikalo pomaknite nazaj v položaj Smrtna nevarnost zaradi električ- “O”, da aparat izklopite. nega udara: Po koncu kuhanja jajca splahnite s hladno, • Ohišja aparata nikoli ne odpirajte. V njem se tekočo vodo.
 • Page 19 10. Shranjevanje 4. Kupec je dolžan pooblaščenemu servisu predlož- iti garancijski list in račun, kot potrdilo in dokazilo o nakupu. Pustite, da se aparat najprej popolnoma ohladi, 5. V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščeni preden ga shranite. servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zah- tevkov iz te garancije.
 • Page 20: Vařič Vajec

  Vařič vajec 5. Bezpečnostní pokyny 1. Účel použití POZOR NEBEZPEČÍ! Zásah elektrickým proudem! Nebezpečí požáru! Tento přístroj je určen výhradně pro vaření slepičích vajec a jejich udržování v teple v soukromých • Vařič vajec připojujte pouze do řádně instalova- domácnostech. né...
 • Page 21 6. Uvedení do provozu Nebezpečí zranění! • Spotřebič nenechávejte během provozu bez dozoru. Dříve než uvedete zařízení do provozu, ujistěte se, • Nikdy nenechte přístroj obsluhovat osoby (včet- že ... ně dětí), jejichž fyzické, senzorické nebo mentál- přístroj, zástrčka a síťový kabel jsou v ní...
 • Page 22 9. Čištění a údržba Vodu nalijte do varné misky Držák vajec vložte do varné misky nasaďte kryt Nebezpečí ohrožení života elek- Otočte vypínač doleva (poloha “ “) pří- trickým proudem: stroj se zapne. • Nikdy neotvírejte kryt přístroje. Uvnitř nejsou Jakmile jsou vejce uvařená, zazní...
 • Page 23 10. Úschova 12. Záruka & servis Před odstavením zařízení jej nejprve ponechte Na tento přístroj platí tříletá záruka od data zakou- zcela vychladnout. pení. Přístroj byl vyroben s nejvyšší pečlivostí a před odesláním prošel výstupní kontrolou. Uschovejte si, Síťový kabel naviňte do navíjení kabelu prosím, pokladní...
 • Page 24: Varič Vajec

  Varič vajec 5. Bezpečnostné pokyny 1. Účel použitia Nebezpečenstvo! Hrozí zásah elek trickým prúdom! Nebezpečenstvo požiaru! Tento prístroj je určený výlučne na varenie a udržia- • Pripojte varič vajec len k predpisovo nainštalova- vanie kuracích vajec v teple v domácnostiach. nej a uzemnenej zásuvke so sieťovým napätím 220 - 240 V ~ 50 Hz.
 • Page 25 6. Uvedenie do prevádzky Nebezpečenstvo úrazu! • Nenechávajte prístroj počas prevádzky bez dozoru. Skôr než uvediete zariadenie do prevádzky, uistite • Nedovoľte, aby prístroj obsluhovať také osoby sa, že ... (vrátane detí), ktorých fyzické, senzorické alebo prístroj, zástrčka a napájací kábel sú v mentálne schopnosti, prípadne nedostatok skúse- bezchybnom stave a ...
 • Page 26 9. Čistenie a údržba Stlačte vypínač doľava (poloha “ “), čím prístroj zapnete. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým Len čo sú vajcia uvarené, ozve sa signál. prúdom: Stlačte vypínač späť do polohy „O“, aby ste • Nikdy neotvárajte skrinku prístroja. Vo vnútri nie prístroj vypli.
 • Page 27 10. Uskladnenie 12. Záruka a servis Pred odstavením zariadenia ho najprv nechajte Na tento prístroj máte trojročnú záruku od dátumu úplne vychladnúť. nákupu. Prístroj bol starostlivo vyrobený a pred ex- pedíciou dôkladne vyskúšaný. Uschovajte si, pro- Naviňte sieťovú šnúru okolo príchytiek sím, účtenku ako dôkaz o nákupe.
 • Page 28: Eierkocher

  Eierkocher 5. Sicherheitshinweise 1. Verwendungszweck GEFAHR! Elektrischer Schlag! BRANDGEFAHR! Dieses Gerät ist ausschließlich vorgesehen für das • Schließen Sie den Eierkocher nur an eine vor- Kochen und Warmhalten von Hühnereiern in schriftsmäßig installierte und geerdete Steckdose privaten Haushalten. mit einer Netzspannung von 220 V - 240 V ~ / 50 Hz an.
 • Page 29 6. In Betrieb nehmen VERLETZUNGSGEFAHR! • Lassen Sie das Gerät während des Betriebes nicht ohne Aufsicht. Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, überzeu- • Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch gen Sie sich davon, dass ... Personen (einschließlich Kinder) mit einge- das Gerät, Netzstecker und Netzkabel in schränkten physischen, sensorischen oder geisti- einwandfreiem Zustand sind und ...
 • Page 30 Vorsicht: Füllen Sie das Wasser nun in die Kochschale Setzen Sie den Eierhalter in die Kochschale Achten Sie bei der Reinigung des Messbechers auf und setzen Sie den Deckel auf. den Eipick . Verletzungsgefahr! Drücken Sie den Betriebsschalter nach links Hinweis: (Position “...
 • Page 31 11. Entsorgen Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und repa- Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den rierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene normalen Hausmüll. Dieses Produkt Schäden und Mängel müssen sofort nach dem unterliegt der europäischen Richtlinie Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei 2002/96/EC.

Table of Contents