Husqvarna DM 230 Operator's Manual

Husqvarna DM 230 Operator's Manual

Hide thumbs Also See for DM 230:
Table of Contents
 • Español

  • Índice

  • Qué es Qu

   • Componentes de la Taladradora
  • Instrucciones de Seguridad

   • Medidas a Tomar Antes de Utilizar una Taladradora Nueva
   • Equipo de Protección Personal
  • Instrucciones de Seguridad

   • Instrucciones Generales de Seguridad
   • Instrucciones Generales de Trabajo
   • Equipo de Seguridad de la Máquina
   • Control, Mantenimiento y Servicio del Equipo de Seguridad de la Máquina
  • Presentación

  • Arranque y Parada

   • Antes de Arrancar
   • Arranque
   • Parada
  • Mantenimiento

   • Generalidades
   • Cambio de Broca
   • Limpieza
   • Grifo de Agua
   • Suministro Eléctrico
   • Reparaciones
   • Cambio del Aceite de la Caja de Cambios
   • Cambio de Escobillas de Carbón
   • Mantenimiento Diario
  • Datos Tecnicos

   • Declaración CE de Conformidad
  • Esquema de Conexiones Elécricas

   • EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS Símbolos Na Máquina
   • Símbolos Nas Instruções para O Uso
 • Português

  • Índice

  • Como Se Chama

   • Como Se Chama Na Perfuradora
  • Instruções de Segurança

   • Precauções Antes de Usar Uma Perfuradora Nova
   • Equipamento de Protecção Pessoal
  • Instruções de Segurança

   • Avisos Gerais de Segurança
   • Instruções Gerais de Trabalho
   • Equipamento de Segurança da Máquina
   • Controlo, Manutenção E Assistência Ao Equipamento de Segurança da Máquina
  • Apresentação

  • Arranque E Paragem

   • Antes de Começar
   • Arranque
   • Paragem
  • Manutenção

   • Noções Gerais
   • Troca de Broca
   • Limpeza
   • Torneira da Água
   • Alimentação Eléctrica
   • Reparações
   • Mudança de Óleo da Caixa de Velocidades
   • Substituir Escovas de Carvão
   • Controle DIário
  • Especificações Técnicas

   • Certificado CE de Conformidade
  • Esquema Eléctrico

  • ??¶∏•∏°∏™∏ ™ÀMμ√§Ø¡

   • Ìßôï· ¿Óˆ ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ
   • Ìßôï· ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ
 • Unknown

  • ¶∏Ƒπ∏Ã√M∏¡∞

   • Âúèâ¯fiìâó
  • Δπ ∏Π¡∞Π Δπ

   • Δè ›ӷè Ùè Ûùô ‰Ú¿·Óô
  • ??¢∏°Π∏™ ∞™º∞§∏Π∞?

   • Ó¤Úáâè☠Úèó Ùë ¯Ú‹Ûë ηèóô‡Úáèô˘ ‰Ú¿·Óô
   • Ùôìèîfi˜ Úôûù·ùâ˘ùèîfi˜ ÂíôÏèûìfi
  • ??¢∏°Π∏™ ∞™º∞§∏Π∞?

   • Âóè Úôâè‰ÔÔè‹Ûâè˜ ·Ûê·ïâ
   • Âóè Ô‰Ëá›Â˜ Âúá·û
   • Úôûù·ùâ˘ùèîfi˜ ÂíôÏèûìfi˜ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ
   • ÏÂÁ¯Ô˜, Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Û¤Úßè˜ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ
  • Ƒ√À™Π∞™∏ DM 230

  • ??∫Π¡∏M∞ ∫∞Π ™Δ∞M∞Δ∏M∞

   • Úèó Ùëó Âîî›Óëûë
   • Îî›Óëûë
   • Ù·ì¿Ùëì
  • À¡Δ∏Ƒ

   • Âóèî
   • Óùèî·ù¿Ûù·ûë Ùú˘·Óèô
   • I·úèûìfi
   • Úô˘ófi˜ ÓÂÚÔ
   • Úô¯‹ Ëïâîùúèîô‡ Úâ‡Ì·ùô
   • Èûîâ
   • ÏÏ·Á‹ Ï·‰ÈÔ‡ Îè߈ù›Ô˘ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ
   • ÏÏ·Á‹ ÛÙ· ηúßô˘ó¿Îè
   • Iëìâúèó‹ ÊÚÔÓÙ
  • Δ∏áΠ∫∞ ™Δ√Πã∏Π

   • K-Μâß·›ˆÛë Û˘ÌʈÓ

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

Operator's manual
GB
Please read the operator's manual carefully and make sure you
understand the instructions before using the machine.
Manual de
ES
instrucciones
Lea detenidamente el manual de instrucciones y asegúrese de
entender su contenido antes de utilizar la máquina.
Instruções para o uso
PT
Leia as instruções para o uso com toda a atenção e
compreenda o seu conteúdo antes de fazer uso da máquina.
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
GR
¢È·ß¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ √‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ Î·È Î·Ù·ÓÔ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ
ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·.
DM 230
G G G G B B B B E E E E S S S S P P P P T T T T G G G G R R R R

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Husqvarna DM 230

 • Page 1 Operator’s manual Please read the operator’s manual carefully and make sure you understand the instructions before using the machine. Manual de DM 230 instrucciones Lea detenidamente el manual de instrucciones y asegúrese de entender su contenido antes de utilizar la máquina.
 • Page 2: Key To Symbols

  KEY TO SYMBOLS Symbols on the machine: Symbols in the operator’s manual: WARNING! The machine can be a Inspection and/or maintenance should dangerous tool if used incorrectly or be carried out with the motor switched carelessly, which can cause serious or fatal off and the plug disconnected.
 • Page 3: Table Of Contents

  SAFETY INSTRUCTIONS General safety warnings ..........General working instructions ........Machine′s safety equipment ........Checking, maintaining and servicing the machine′s safety equipment ............PRESENTATION DM 230 ................ STARTING AND STOPPING Before starting ............. Starting ................ Stopping ............... MAINTENANCE General ................
 • Page 4: What Is What

  WHAT IS WHAT? What is what on the drilling machine? 1 Drill spindle 9 Gear knob 2 Water connector 10 Leakage hole (if water or oil trickles out from the leakage hole contact your dealer to replace the seals) 3 Gearbox and motor module 11 Stiffener 4 Smart Start®...
 • Page 5: Safety Instructions

  • Heavy-duty, firm grip gloves. your machine both efficiently and safely. Let your Husqvarna dealer check the drilling machine regularly and make essential adjustments and repairs. Husqvarna Construction Products has a policy of continuous product development. Husqvarna reserves the right to modify the design and appearance of products without prior notice •...
 • Page 6: Safety Instructions

  SAFETY INSTRUCTIONS General safety warnings • If operating a power tool in a damp location is unaviodable, use a ground fault circuit interrupter protected supply. Use of an GFCI reduces the risk of electric shock. WARNING! Read all safety warnings and all instructions.
 • Page 7: General Working Instructions

  SAFETY INSTRUCTIONS • Never work alone, always ensure there is another person • Do not overload the machine. Overloading can damage close at hand. Apart from being able to receive help to the machine. assemble the machine, you can also get help if an •...
 • Page 8: Machine's Safety Equipment

  SAFETY INSTRUCTIONS Machine′ ′ ′ ′ s safety equipment Stand drilling • Always use a drilling stand if drilling is to be performed This section describes the machine′s safety equipment, its from a ladder or scaffold. purpose, and how checks and maintenance should be carried out to ensure that it operates correctly.
 • Page 9: Checking, Maintaining And Servicing The Machine's Safety Equipment

  SAFETY INSTRUCTIONS Ground fault circuit interrupter Check the ground fault circuit interrupter Ground fault circuit interrupters are for protection in case an Connect the machine to the socket. Push the RESET button electrical fault should occur. (green) and the red LED lights up. The LED indicates that the ground fault circuit interrupter is on and that the machine can be switched on.
 • Page 10: Presentation

  The DM 230 is an electric handheld drill, intended for drilling concrete, brick and various stone materials. The soft rear section on the DM 230 has a large contact area • The drilling machine has a modular design and is easy to so that the machine sits better against the body.
 • Page 11: Starting And Stopping

  STARTING AND STOPPING Before starting 2 Turn on the water cooling (wet drilling) or switch on the vacuum cleaner (dry drilling). WARNING! Note the following before starting: The machine should be connected to an earthed outlet socket. Check that the mains voltage corresponds 3 Hold the machine steady.
 • Page 12: Maintenance

  MAINTENANCE General • In order for the machine to always be cooled sufficiently the cooling air openings must be kept clear and clean. Blow down the machine regularly with compressed air. WARNING! Inspection and/or maintenance should be carried out with the motor switched off and the plug disconnected.
 • Page 13: Replacing The Carbon Brushes

  MAINTENANCE 3 Unscrew the six screws holding the motor - gearbox 4 Pull the carbon brush out from the holder. modules together. 4 Carefully disassemble the machine. 5 Clean the brush holder with compressed air or a brush. 5 Empty the gearbox oil into the container. Replace the brush if worn.
 • Page 14: Technical Data

  TECHNICAL DATA DM 230 Electric motor Single-phase Rated voltage, V 220-240/100-120 Rated output, W 1850 Rated current, A 220-240 V 100-120 V 15 A Weight, kg Diameter drill bit, mm Max. diameter of the drill bit, with stand 150 mm (5,9”) Max.
 • Page 15: Ec-Declaration Of Conformity

  (Applies to Europe only) Husqvarna AB, SE-433 81 Göteborg, Sweden, tel: +46-31-949000, declares under sole responsibility that the Husqvarna 230, from 2010´s serial numbers and onwards (the year is clearly stated in plain text on the rating plate with subsequent serial number), conforms with the requirements of the COUNCIL’S DIRECTIVE:...
 • Page 16: Wiring Diagram

  WIRING DIAGRAM 16 – English...
 • Page 17: Aclaración De Los Símbolos

  ACLARACIÓN DE LOS SÍMBOLOS Símbolos en la máquina: Símbolos en el manual de instrucciones: ¡ATENCIÓN! La máquina, si se utiliza de forma errónea o descuidada, puede ser una El control y/o mantenimiento de la herramienta peligrosa que puede causar máquina debe hacerse con el motor daños graves e incluso la muerte al usuario parado y el enchufe desenchufado.
 • Page 18: Índice

  Instrucciones generales de trabajo ......Equipo de seguridad de la máquina ......Control, mantenimiento y servicio del equipo de seguridad de la máquina ..........PRESENTACIÓN DM 230 ................ ARRANQUE Y PARADA Antes de arrancar ............Arranque ..............Parada ................. MANTENIMIENTO Generalidades ..............
 • Page 19: Qué Es Qu

  ¿QUÉ ES QUÉ? Componentes de la taladradora 1 Husillo de taladradora 9 Manija de cambio 2 Conexión de agua 10 Orificio de fugas (si sale agua o aceite por el orificio de fugas, acudir al distribuidor para cambiar la junta) 3 Módulo de caja de cambios y motor 11 Cubierta posterior 4 Smart Start®...
 • Page 20: Instrucciones De Seguridad

  Estaremos encantados de poder aconsejarle y ayudarle a utilizar la máquina de manera eficaz y segura. Encarcar al distribuidor de Husqvarna la revisión regular de la taladradora y la realización de los ajustes y reparaciones necesarios.
 • Page 21: Instrucciones De Seguridad

  INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD I nstrucciones generales de seguridad • Compruebe que el cable y el cable de empalme está intacto. Si se daña el cable, no utilice la máquina. Llévela a un taller de servicio oficial para reparar. ¡ATENCIÓN! Lea todas las advertencias e •...
 • Page 22: Instrucciones Generales De Trabajo

  INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD • Mantenerse apartado de la broca cuando el motor está en realizar. El uso de la herramienta eléctrica para trabajos marcha. distintos a aquellos para los que fue diseñada podría dar lugar a situaciones peligrosas. • Desenchufar siempre el contacto para paradas prolongadas del trabajo.
 • Page 23: Equipo De Seguridad De La Máquina

  INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Para taladrar en techos y similares: • El usuario debe mantener siempre una postura firme al perforar a mano. • Utilizar un colector de agua para impedir que entre agua en la máquina. La máquina debe cubrirse con un plástico o similar para impedir que entre agua en ella, pero no deben taparse las bocas de entrada y salida de aire.
 • Page 24: Control, Mantenimiento Y Servicio Del Equipo De Seguridad De La Máquina

  INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Control del bloqueador del interruptor El bloqueador de interruptor permanece presionado mientras está presionado el interruptor. Cuando se suelta la Presionar el interruptor y comprobar que el interruptor esté empuñadura, se restablece el interruptor y el bloqueador de bloqueado y que el bloqueador esté...
 • Page 25: Presentación

  La máquina tiene niveles para facilitar la perforación y una empuñadura girable con adaptador integrado para varilla La cubierta trasera blanda de la DM 230 tiene una superficie de apoyo que hace confortable el trabajo. de presión grande que mejora el contacto de la máquina con el cuerpo del usuario.
 • Page 26: Arranque Y Parada

  ARRANQUE Y PARADA Antes de arrancar 2 Activar la refrigeración por agua (perforación húmeda) o la aspiradora (perforación en seco). ¡ATENCIÓN! Antes de arrancar, observe lo siguiente: La máquina se debe enchufar a un enchufe con masa. Compruebe que la tensión de red concuerda 3 Sujetar la máquina con firmeza.
 • Page 27: Mantenimiento

  MANTENIMIENTO Generalidades • Para que la máquina tenga siempre una buena refrigeración, las aberturas de paso del aire refrigerante deben mantenerse libres y limpias. Limpie regularmente la máquina con aire comprimido. ¡ATENCIÓN! El control y/o mantenimiento de la máquina debe hacerse con el motor parado y el enchufe desenchufado.
 • Page 28: Cambio De Escobillas De Carbón

  MANTENIMIENTO 3 Quitar los seis tornillos que fijan el motor en el módulo de 4 Sacar la escobilla del portaescobilla. caja de cambios. 4 Desmontar la máquina con cuidado. 5 Limpie el portaescobillas con aire comprimido o con un 5 Vaciar el aceite de la caja de cambios en el recipiente. cepillo.
 • Page 29: Datos Tecnicos

  DATOS TECNICOS DM 230 Motor eléctrico Monofásico Tensión nominal, V 220-240/100-120 Potencia nominal, W 1850 Amperaje nominal, A 220-240 V 100-120 V 15 A Peso, kg Diámetro de broca, mm Diámetro máximo de broca, con soporte 150 mm (5,9”) Diámetro máximo de broca, de mano 75 mm (3”)
 • Page 30: Declaración Ce De Conformidad

  Husqvarna AB, SE-433 81 Göteborg, Suecia, teléfono: +46-31-949000, declara por la presente que la taladradora Husqvarna DM 230, a partir del número de serie del año 2010 en adelante (el año se indica textualmente en la placa de identificación, seguido del número de serie), cumple con las siguientes disposiciones de la DIRECTIVA DEL CONSEJO:...
 • Page 31: Esquema De Conexiones Elécricas

  ESQUEMA DE CONEXIONES ELÉCRICAS – 31 Spanish...
 • Page 32: Explicação Dos Símbolos Símbolos Na Máquina

  EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS Símbolos na máquina: Símbolos nas instruções para o uso: ATENÇÃO! A máquina, se for usada de A inspecção e/ou manutenção é forma indevida ou incorrecta, pode ser efectuada com o motor desligado e perigosa, causandosérios ferimentos ou com a ficha de retirada da tomada de mesmo a morte do utente ou outras corrente.
 • Page 33: Índice

  Avisos gerais de segurança ......... Instruções gerais de trabalho ........Equipamento de segurança da máquina ..... Controlo, manutenção e assistência ao equipamento de segurança da máquina ..........APRESENTAÇÃO DM 230 ................ ARRANQUE E PARAGEM Antes de começar ............Arranque ..............Paragem ..............MANUTENÇÃO Noções gerais ..............
 • Page 34: Como Se Chama

  COMO SE CHAMA? Como se chama na perfuradora? 1 Bucha de fixação da broca 9 Manípulo de velocidades 2 Ligação da água 10 Orifício de fuga (se escorrer água ou óleo pelo orifício de fuga, contacte o seu revendedor para substituir a junta) 3 Módulo da caixa de velocidades e motor 11 Calote traseira 4 Smart Start®...
 • Page 35: Instruções De Segurança

  Vestuário justo, forte e confortável que permita total constantemente o desenho dos produtos. Por essa razão, liberdade de movimentos. Husqvarna reserva-se o direito de, sem aviso prévio e sem quaisquer outras obrigações, introduzir alterações de construção. Toda a informação e dados contidos nestas instruções para o uso eram válidos na data em que as instruções para o uso...
 • Page 36: Instruções De Segurança

  INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA Avisos gerais de segurança • Ao manejar uma ferramenta eléctrica no exterior, use uma extensão eléctrica adequada para utilização em exteriores. A utilização de uma extensão eléctrica adequada para utilização em exteriores reduz o risco de ATENÇÃO! Leia todos os avisos de choque eléctrico.
 • Page 37 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA • Vista-se adequadamente. Não use peças de roupa soltas • Não use a ferramenta eléctrica se o interruptor não ligar ou jóias. Mantenha o cabelo, roupas e luvas longe de ou desligar. Qualquer ferramenta eléctrica que não possa quaisquer peças em movimento.
 • Page 38: Instruções Gerais De Trabalho

  INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA Instruções gerais de trabalho Perfuração com suporte • Caso a perfuração vá ser efectuada desde uma escada ou andaime, usar sempre suporte de perfuração. ATENÇÃO! Esta secção aborda regras básicas de segurança para o trabalho com a perfuradora.
 • Page 39: Equipamento De Segurança Da Máquina

  INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA Equipamento de segurança da Interruptor corta-circuito em caso de falha na terra máquina Os interruptores corta-circuito em caso de falha de terra Nesta secção esclarecem-se quais são as peças de destinam-se à protecção em caso de falha eléctrica. segurança da máquina, que função desempenham e ainda como efectuar o controlo e a manutenção para se certificar O LED indica que o interruptor corta-circuito em caso de falha...
 • Page 40 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA Verificar o bloqueio do interruptor Prima o interruptor e verifique se o interruptor fica bloqueado quando o bloqueio do interruptor está para dentro. Prima o interruptor e verifique se retorna à sua posição original quando é solto. Verifique se o interruptor e respectivo bloqueio se movem com facilidade.
 • Page 41: Apresentação

  A máquina está equipada com clinómetros para facilitar a perfuração, bem como com um punho rotativo com A suave calote traseira da DM 230 tem uma grande superfície adaptador para haste de apoio que torna o trabalho mais de pressão que faz com que a máquina encoste melhor cómodo.
 • Page 42: Arranque E Paragem

  ARRANQUE E PARAGEM Antes de começar 2 Abra a água de arrefecimento (perfuração húmida) ou ligue o aspirador (perfuração a seco). ATENÇÃO! Antes de arrancar, observe o seguinte: A máquina deve ser ligada a uma tomada com ligação à terra. Verifique se a tensão de rede coincide com a 3 Segure a máquina firmemente.
 • Page 43: Manutenção

  MANUTENÇÃO Noções gerais • As aberturas do ar de arrefecimento têm que estar sempre desobstruídas e limpas para o arrefecimento da máquina poder funcionar sempre de modo satisfatório. Limpe regularmente a máquina com ar comprimido. ATENÇÃO! A inspecção e/ou manutenção é efectuada com o motor desligado e com a ficha de retirada da tomada de corrente.
 • Page 44: Substituir Escovas De Carvão

  MANUTENÇÃO 3 Desaparafuse os seis parafusos que prendem o motor à 2 Desaperte o parafuso. caixa de velocidades. 3 Puxe para fora a ligação da escova. 4 Extraia a escova do respectivo porta-escovas. 4 Separe cuidadosamente os pedaços da máquina. 5 Esvazie o óleo da caixa para o recipiente.
 • Page 45: Especificações Técnicas

  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DM 230 Motor eléctrico Monofásico Tensão nominal, V 220-240/100-120 Potência nominal, W 1850 Corrente nominal, A 220-240 V 100-120 V 15 A Peso, kg Diâmetro de trépano, mm Diâmetro máximo de trépano, com suporte 150 mm (5,9”) Diâmetro máximo de trépano, sujeita manualmente 75 mm (3”)
 • Page 46: Certificado Ce De Conformidade

  Husqvarna AB, SE-433 81 Göteborg, Suécia, tel: +46-31-949000, declaramos sob nossa inteira responsabilidade que a perfuradora Husqvarna DM 230 com números de série de 2010 e mais recentes (o ano é indicado por extenso na placa de tipo, seguido de um número de série), cumpre as disposições constantes na DIRECTIVA do CONSELHO: •...
 • Page 47: Esquema Eléctrico

  ESQUEMA ELÉCTRICO – 47 Portuguese...
 • Page 48: Ìßôï· ¿Óˆ Ûùô Ì믿Óëì

  ∏¶∏•∏°∏™∏ ™ÀMμ√§ø¡ ™‡ÌßÔÏ· ¿Óˆ ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·: ™‡ÌßÔÏ· ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜: ¶ƒ√∏π¢√¶√π∏™∏! ΔÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÌÔÚ› Ó· √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ηÈ/‹ Ë Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Ú¤ÂÈ Á›ÓÂÈ ÂÈΛӉ˘ÓÔ. ∏ ·ÚfiÛ¯ÙË ‹ Ó· Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ¯Ú‹ÛË ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙ·Ì·ÙË̤ÓÔ, Ì ÙÔ ß‡ÛÌ· ßÁ·Ï̤ÓÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·...
 • Page 49: Âúèâ¯fiìâó

  °ÂÓÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ..........54 ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ..55 ∏ÏÂÁ¯Ô˜, Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Û¤ÚßȘ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ........55 ¶∞ƒ√À™π∞™∏ DM 230 ................. 57 •∏∫π¡∏M∞ ∫∞π ™Δ∞M∞Δ∏M∞ ¶ÚÈÓ ÙËÓ ÂÎΛÓËÛË ............58 ∏ÎΛÓËÛË ............... 58 ™Ù·Ì¿ÙËÌ· ..............58 ™À¡Δ∏ƒ∏™∏...
 • Page 50: Δπ ∏Π¡∞Π Δπ

  Δπ ∏π¡∞π Δπ; ΔÈ Â›Ó·È ÙÈ ÛÙÔ ‰Ú¿·ÓÔ; 1 ÕÍÔÓ·˜ ÙÚ˘·ÓÈÔ‡ 10 √‹ ‰È·ÚÚÔ‹˜ (·Ó ßÁ·›ÓÂÈ ÓÂÚfi ‹ Ï¿‰È ·fi ÙËÓ Ô‹ ‰È·ÚÚÔ‹˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ ÁÈ· 2 ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÓÂÚÔ‡ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÊÏ¿ÓÙ˙·˜) 3 ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÎÈßÒÙÈÔ˘ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ Î·È ÎÈÓËÙ‹Ú· 11 √›ÛıÈ·...
 • Page 51: Ó¤Úáâè☠Úèó Ùë ¯Ú‹Ûë ηèóô‡Úáèô˘ ‰Ú¿·Óô

  Î·È ßÔ‹ıÂÈ· ÁÈ· ÙÂÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ Î·È ·Û„·Ï‹ ¯Ú‹Û ÙÔ˘ ̯·Ó‹Ì·Ùfi˜ Û·˜. • °ÂÚ¿ Á¿ÓÙÈ· Ì ηÏfi ÎÚ¿ÙËÌ·. ∏ÈÙÚ¤„Ù ÛÙÔÓ Â›ÛËÌÔ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ Ù˘ Husqvarna Ó· ÂϤÁÍÂÈ ·Ó¿ Ù·ÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ ‰Ú¿·ÓÔ Î·È Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÈ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È ÂÈÛ΢¤˜. ∏ Husqvarna Construction Products ÂȉÈÒÎÂÈ ÙÂÓ ‰È·Ú΋...
 • Page 52: Âóè Úôâè‰ÔÔè‹Ûâè˜ ·Ûê·ïâ

  √¢∏°π∏™ ∞™º∞§∏π∞™ °ÂÓÈΤ˜ ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ ·È¯ÌÂÚ¤˜ ¿ÎÚ˜ ‹ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚÂ. ∏¿Ó ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Î·Ù·ÛÙÚ·„› ‹ ÂÌϷΛ, ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÂÏÂÎÙÚÔÏÂÍ›·˜. ¶ƒ√∏π¢√¶√π∏™∏! ¢È·ß¿ÛÙ fiϘ ÙȘ • ŸÙ·Ó ¯ÚÂÛÈÌÔÔț٠¤Ó· ÂÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û Â͈ÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ, ¯ÚÂÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ηÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˜ ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ ·Û„·Ï›·˜ Î·È fiϘ ÙȘ ÁÈ·...
 • Page 53 √¢∏°π∏™ ∞™º∞§∏π∞™ • ªÂÓ ˘ÂÚÂÎÙÈÌ¿Ù ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙÂÙ¤˜ Û·˜. ¡· ·Ù¿Ù ηϿ ÃÚ‹ÛË Î·È ÊÚÔÓÙ›‰· ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Ù· fi‰È· Û·˜ Î·È Ó· ‰È·ÙÂÚ›Ù ÙÂÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ŒÙÛÈ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ • ªÂÓ ·ÛΛ٠ÌÂÁ¿Ï ‰‡Ó·Ì ÛÙÔ ÂÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·Ï›Ô. ÂÏÂÎÙÚÈÎÔ‡...
 • Page 54: Âóè Ô‰Ëá›Â˜ Âúá·û

  √¢∏°π∏™ ∞™º∞§∏π∞™ °ÂÓÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ¢È¿ÙÚËÛË Ì ߿ÛË • ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· ß¿ÛË ‰È¿ÙÚËÛ˘ ·Ó ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ‰È¿ÙÚËÛË ·fi ÛοϷ ‹ ·fi ÛηψÛÈ¿. ¶ƒ√∏π¢√¶√π∏™∏! ∞˘Ùfi ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ߷ÛÈÎÔ‡˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ηٿ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Ì ‰Ú¿·ÓÔ. √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó ÔÙ¤...
 • Page 55: Úôûù·ùâ˘ùèîfi˜ ÂíôÏèûìfi˜ Ùô˘ Ì믷ó‹Ì·ùô

  √¢∏°π∏™ ∞™º∞§∏π∞™ ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¢È·ÎfiÙ˜ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ßϿߘ Á›ˆÛ˜ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ √È ‰È·ÎfiÙ˜ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ‚Ï¿‚˘ Á›ˆÛ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Û ÂÚ›ÙˆÛË ™ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ·˘Ùfi ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ‚Ï¿‚˘. ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜, Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ηıÒ˜ Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ ∏...
 • Page 56 √¢∏°π∏™ ∞™º∞§∏π∞™ ∏ÏÂÁ¯Ô˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ‰È·ÎfiÙË Ú‡̷ÙÔ˜ ¶È¤ÛÙ ̤۷ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË ·Ó¿ÊÏÂ͢ Î·È ÂϤÁÍÙ ÔÙÈ ¤¯ÂÈ ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ fiÙ·Ó Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ‰È·ÎfiÙË Â›Ó·È ·ÙË̤ÓË. ¶È¤ÛÙ ̤۷ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË ·Ó¿ÊÏÂ͢ Î·È ßÂ߷Ȉı›Ù fiÙÈ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘ ı¤ÛË fiÙ·Ó ÙÔÓ ·Ê‹ÓÂÙÂ.
 • Page 57: Ƒ√À™Π∞™∏ Dm 230

  ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓË ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ Ì ÂÓۈ̷و̤ÓÔ ∏ÚÁÔÓÔÌ›· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤· ÁÈ· ÛÙ˘ÏÔß¿ÙË Ô˘ οÓÂÈ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÈÔ ¿ÓÂÙË. ∏ ̷Ϸ΋ ›Ûˆ Ͽη ÛÙÔ DM 230 ·Ú¤¯ÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ›ÂÛ˘ ÒÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ó· ·ÎÔ˘Ì¿ ηχÙÂÚ· • ΔÔ DM 230 ¤¯ÂÈ ÙÚ›· Ê¿ÛÌ·Ù· ÛÙÚÔÊÒÓ ÁÈ· ÙÚ˘¿ÓÈ·...
 • Page 58: Úèó Ùëó Âîî›Óëûë

  •∏∫π¡∏M∞ ∫∞π ™Δ∞M∞Δ∏M∞ ¶ÚÈÓ ÙËÓ ÂÎΛÓËÛË 2 ∞ÓÔ›ÍÙ ÙËÓ ˘‰Úfi„˘ÍË (˘ÁÚ‹ ÎÔ‹) ‹ ß¿ÏÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔÓ Û˘ÏϤÎÙË ÛÎfiÓ˘ (ÍËÚ‹ ÎÔ‹). ¶ƒ√∏π¢√¶√π∏™∏! ¶ÚÈÓ ÙËÓ ÂÎΛÓËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÍÂÙ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·: ΔÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Û Ú›˙· Ì Á›ˆÛË. ∏ϤÁÍÙ fiÙÈ Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË Â›Ó·È ›‰È· Ì 3 ∫Ú·Ù‹ÛÙÂ...
 • Page 59: À¡Δ∏Ƒ

  ™À¡Δ∏ƒ∏™∏ °ÂÓÈο • ¢È·ÙËÚ‹ÛÙ ÙË ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ÛÙÂÁÓ‹ Î·È Î·ı·Ú‹ ·fi ÁÚ¿ÛÔ Î·È Ï¿‰È·. • °È· Ó· ¤¯ÂÈ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Â·Ú΋ „‡ÍË ı· Ú¤ÂÈ Ù· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÂÚ·ÁˆÁˆÓ Ó· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÂχıÂÚ· Î·È Î·ı·Ú¿. ¡· ηı·Ú›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ì ÂÈÂṲ̂ÓÔ ·¤Ú·. ¶ƒ√∏π¢√¶√π∏™∏! √...
 • Page 60: Ïï·á‹ Ûù· ηúßô˘ó¿Îè

  ™À¡Δ∏ƒ∏™∏ 3 •ÂßȉÒÛÙ ÙȘ ¤ÍÈ ß›‰Â˜ Ô˘ Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· 1 ∞Ó·ÛÂÎÒÛÙ ÛÙÂÓ ¿ÎÚ ÙÔ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ Ù˜ ı‹Î˜ Ì ٷ ÎÈÓËÙ‹Ú·-ÎÈßˆÙ›Ô˘ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ. ηÚßÔ˘Ó¿ÎÈ·. 2 •ÂÛÊ›Í٠٠ߛ‰·. 3 ΔÚ·ß‹ÍÙ ¤Íˆ Ù ۇӉÂÛ ÁÈ· Ù· ηÚßÔ˘Ó¿ÎÈ·. 4 μÁ¿ÏÙ ¤Íˆ ÙÔ Î·ÚßÔ˘Ó¿ÎÈ ·fi Ù ı‹ÎÂ. 4 §‡ÛÙÂ...
 • Page 61: Δ∏áΠ∫∞ ™Δ√Πã∏Π

  Δ∏áπ∫∞ ™Δ√πÃ∏π∞ DM 230 ªÔÓÔÊ·ÛÈÎfi˜ ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi˜ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ª¤ÁÈÛÙ ÂÈÙÚÂÙ‹ Ù¿ÛÂ, V 220-240/100-120 ª¤ÁÈÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ ÈÛ¯‡˜, W 1850 √ÓÔÌ·ÛÙÈÎfi Ú‡̷, A 220-240 V 100-120 V 15 A μ·ÚÔ˜,kg ¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÚ˘·ÓÈÔ‡, mm 150 mm (5,9”) ª¤Á. ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÚ˘·ÓÈÔ‡, Ì ߿ÛË...
 • Page 62: K-Μâß·›ˆÛë Û˘ìêˆó

  ∏K–μÂß·›ˆÛË Û˘Ìʈӛ·˜ (πÛ¯‡ÂÈ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∏˘ÚÒË) Husqvarna AB, SE-433 81 Göteborg, ™Ô˘Â‰›·, ÙÂÏ.: +46-31-949000, ßÂß·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ‰Ú¿·ÓÔ Husqvarna DM 230 ÛÂÈÚ¿˜ ηٷÛ΢‹˜ 2010 Î·È ÂÌÚfi˜ (ÙÔ ¤ÙÔ˜ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÔÏfiÎÏÂÚÔ ÛÙÂÓ ÈӷΛ‰· Ù‡Ô˘ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÛÂÈÚ¿˜), ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ Ù˜ √¢∏°π∞™ Δ√À ™Àªμ√À§π√À: •...
 • Page 63 ™Ã¢π√ ∫∞§ø¢πø™∏™ – 63 Greek...
 • Page 64 GB - Original instructions, ES - Instrucciones originales PT - Instruções originais, GR - ∞Ú¯ÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ 1154251-30 ´®z+V9-¶03¨ ´®z+V9-¶03¨ 2011-03-18...

Table of Contents