Download  Print this page

Advertisement

3
6
‫استفاده مکرر دستگاه در موارد مرتب کردن موی حیوانات خانگی و همچنین پرز های فرش باعﺚ عدم چرخش موتور بر اثر‬
.‫3 . با استفاده از یک قیچی، مواد زائد مانند گرد و خاک و مو های چسبیده به اطراﻑ میله برس را برطرﻑ نمایید‬
.‫4 . با استفاده از سری تمیز کننده کناره ها و یا یک غبار روب خشک، گرد و خاک داخل محفظه برس را پاک کنید‬
.‫6 . روکش شیشه ای صفحه را در جای خود قرار داده و فشار دهید تا صدای کلیک مانند شنیده شده و جا افتد‬
‫درپوش محفظه آشغال را جدا‬
‫قبل از استفاده، محفظه آشغال‬
‫را در داخل بدنه اصلی دستگاه قرار‬
‫داده و روکش جارو برقی را بسته و‬
‫تا هنگام شنیده شدن یک صدای‬
.‫کلیک مانند، فشار دهید‬
11_ ‫نگه داری دستگاه و فیلتر‬
‫نگهداری دستگاه و فیلتر‬
2
5
.‫گیر کردن مو دور درام دستگاه خواهد شد. در این مواقع، درام دستگاه را با دقت متیز منائید‬
.‫1 . بمنظور جدا کردن روکش، دکمه باز کردن روکش شیشه ای صفحه را فشار دهید‬
.‫5 . میله برس را در داخل تسمه چرخش قرار داده و آن را سوار کنید‬
3
‫فظه آشغال را با فشردن دكمه بيرون‬
.‫منائيد‬
6
‫پس از خالی کردن محظه آشغال ، مواد‬
‫زائد مانند مو و کرک های روی درپوش‬
.‫محفظه را برطرﻑ نمایید‬
)‫برس پالس قدرتمند مخصوﺹ موی حیوانات (انتخابی‬
1
4
.‫2 . میله برس را از روکش شیشه ای صفحه جدا سازید‬
‫روش خالﻲ ﻛردن مﺤﻔﻈه ﺁشﻐال‬
2
‫بمحض اینکه گرد وخاک به سطح‬
‫نهائی رسید، محفظه آشغال را خالی‬
.‫بكشيد‬
5
.‫گرد وخاک را از داخل محفظه بزدایید‬
‫جهت استفاده بهینه‬
‫در خصوﺹ مرتب کردن‬
‫موی حیوانات خانگی و‬
‫همچنین پرز های فرش‬
1
.‫کنید‬
4

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Vacuum cleaner

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: