Download  Print this page

Whirlpool Ice Maker Instructions For Use Manual page 18

Hide thumbs

Advertisement

Uno scricchiolio, quando si avvia il compressore
Een gekraak wanneer de compressor in
o quando il ghiaccio pronto cade nello
werking treedt of wanneer de ijsblokjes in de
scomparto del ghiaccio. Scricchiolii improvvisi,
ijsbak vallen. Een plotseling gekraak wanneer
quando il compressore si accende e si spegne.
de compressor wordt in- en uitgeschakeld.
Rumori del produttore automatico del
Geluiden van de automatische ijsmaker (bij
bepaalde modellen):
ghiaccio (in alcuni modelli):
- Aangezien het apparaat een ijsmaker heeft, kan
- poiché l'apparecchio è dotato di un produttore
het zijn dat u gezoem hoort (dit is afkomstig van
automatico del ghiaccio, si potranno udire un
de waterklep), het druppelen van water en het
ronzio (emesso dalla valvola dell'acqua), un
gocciolio d'acqua e il suono secco del ghiaccio
lawaai van het ijs dat in de bak valt.
che cade nel contenitore.
De koelkast werkt niet:
L'apparecchio non funziona:
• Zit de stekker van de elektrische voedingskabel
• la spina del cavo di alimentazione elettrica è inserita
wel in een stopcontact met de juiste spanning, en
in una presa sotto tensione con il giusto voltaggio?
staat hier spanning op?
• Sono stati controllati i dispositivi di protezione ed
• Zijn de beveiligingsinrichtingen en de stoppen
i fusibili dell'impianto elettrico?
van de elektrische installatie gecontroleerd?
Se il produttore automatico di ghiaccio non
Als de automatische ijsmaker niet werkt (bij
funziona (in alcuni modelli):
bepaalde modellen):
• il congelatore ha avuto il tempo necessario per
• Heeft de vriezer voldoende tijd gehad om de
raffreddarsi? Con un apparecchio nuovo può
vereiste temperatuur te bereiken? Bij een nieuw
essere necessaria una notte.
apparaat kan dit een nacht duren.
• Il pulsante ON/OFF del produttore automatico
• Staat de ON/OFF-knop van de automatische
di ghiaccio è in posizione ON?
ijsmaker wel op de ON-stand?
• Verificare che la leva del produttore automatico
• Controleer of de hendel van de automatische
di ghiaccio, all'interno del comparto congelatore,
ijsmaker in het vriesvak niet in de OFF-stand
non sia in posizione OFF, ovvero in posizione
staat, en dus in de horizontale positie (bij
orizzontale (in alcuni modelli).
bepaalde modellen).
• L'acqua è aperta? Arriva acqua al produttore
• Is de waterklep open? Komt er water bij de
automatico di ghiaccio?
automatische ijsmaker?
• Sull'apparecchio è installato un filtro dell'acqua (in
• Is er een waterfilter op de koelkast geïnstalleerd (bij
alcuni modelli)? Il filtro può essere ostruito
bepaalde modellen)? Het filter kan verstopt zijn of
oppure non correttamente installato.
niet goed geïnstalleerd zijn. Controleer als eerste de
Controllare dapprima le istruzioni di installazione
instructies voor de filterinstallatie om na te gaan of
del filtro, per accertarsi che esso sia stato inserito
het filter correct is geïnstalleerd en niet verstopt is.
correttamente e non sia ostruito. Se il problema
Als het probleem niet wordt veroorzaakt door de
non dipende dall'installazione o dall'ostruzione,
installatie of door een verstopping, roep dan een
rivolgersi a personale qualificato o a un tecnico.
gekwalificeerd techicus
Water in de ontdooibak:
Presenza di acqua nella vaschetta di
• Dit is normaal als het klimaat warm en vochtig is. De
sbrinamento:
• È normale quando il clima è caldo e umido. La
bak kan zelfs tot halverwege gevuld raken.
vaschetta può riempirsi anche fino a metà.
Controleer of het apparaat goed horizontaal staat
om te voorkomen dat het water uit de bak loopt
Assicurarsi che il frigorifero sia in piano, in modo
da evitare la fuoriuscita dell'acqua dalla vaschetta
Als de randen van de omkasting van het
Se i bordi dell'armadio dell'apparecchio a
apparaat, die in contact staan met de
deurafdichtingen, warm aanvoelen:
contatto con la guarnizione della porta sono caldi:
• è normale quando il clima è caldo e quando il
• dit is normaal bij een warm klimaat en als de
compressore è in funzione.
compressor in werking is.
Als de verlichting niet werkt:
Se la luce non funziona:
• sono stati controllati i dispositivi di protezione ed
• Zijn de beveiligingsinrichtingen en de stoppen
i fusibili dell'impianto elettrico?
van de elektrische installatie gecontroleerd?
• Zit de stekker van de elektrische voedingskabel
• La spina del cavo di alimentazione elettrica è inserita
in una presa sotto tensione con il giusto voltaggio?
wel in een stopcontact met de juiste spanning, en
• Si è bruciata la lampadina?
staat hier spanning op?
• Is het lampje misschien doorgebrand?
Se la lampadina è bruciata:
1. scollegare sempre l'apparecchio dalla rete di
Als het lampje is doorgebrand:
1. Haal altijd de stekker van het apparaat uit het
alimentazione.
2. Vedere il capitolo "Manutenzione e Pulizia".
stopcontact voordat u het lampje vervangt.
2. Zie het hoofdstuk "Onderhoud en Reiniging".
Il motore rimane apparentemente in funzione
De motor lijkt te lang in werking te blijven:
troppo a lungo:
• Zit er misschien veel stof en pluis op de
• Il condensatore è libero da polvere e lanugine?
• Le porte sono chiuse correttamente?
condensor?
• Le guarnizioni delle porte sono perfettamente a
• Zijn de deuren wel goed gesloten?
• Sluiten de deurafdichtingen perfect af?
tenuta?
• Op warme dagen, of als het warm is in het
• Quando il clima è caldo o la stanza è riscaldata, è
normale che il motore funzioni più a lungo.
vertrek, zal de motor langer draaien.
• Wanneer de deur lang open heeft gestaan, of
• Se la porta è rimasta aperta a lungo o se sono
indien er grote hoeveelheden levensmiddelen in
state inserite grandi quantità di alimenti, il
het apparaat zijn geplaatst, blijft de motor langer
motore rimane in funzione più a lungo per
werken om de binnenkant van het apparaat goed
raffreddare l'interno dell'apparecchio.
• Il tempo di funzionamento del motore dipende
te koelen.
• De tijd dat de motor draait hangt van
da diversi fattori: numero di aperture dalle porte,
18
30
quantità di alimenti conservati, temperatura del
verschillende factoren af: het aantal keren dat de
locale, regolazione dei termostati.
deur wordt geopend, de hoeveelheid voedsel die
in de koelkast wordt bewaard, de
Se la temperatura dell'apparecchio è troppo alta:
kamertempertuur en de instelling van de
• i comandi dell'apparecchio sono regolati
thermostaten.
correttamente?
Als de temperatuur van de koelkast te hoog is:
• Sono state inserite da poco quantità elevate di
• Zijn de bedieningen van het apparaat wel goed
cibi freschi nell'apparecchio?
• Verificare che le porte non vengano aperte
ingesteld?
• Is er zojuist een grote hoeveelheid vers voedsel
troppo spesso.
• Verificare che le porte si chiudano perfettamente.
in het apparaat geplaatst?
• Controleer of de deuren niet te vaak worden
• Verificare che i convogliatori d'aria all'interno del
comparto non siano ostruiti, impedendo la
geopend.
• Controleer of de deuren perfect sluiten.
circolazione dell'aria fredda.
• Controleer of de luchtopeningen in het vak niet
Accumulo di umidità:
• verificare che i convogliatori d'aria all'interno del
verstopt zitten waardoor de circulatie van koude
comparto non siano ostruiti impedendo la
lucht verhinderd wordt.
Er is te veel vochtophoping:
circolazione dell'aria.
• Controleer of de luchtopeningen in het vak niet
• Verificare che gli alimenti siano confezionati
verstopt zitten waardoor de circulatie van lucht
correttamente. Asciugare i contenitori bagnati,
verhinderd wordt.
prima di introdurli nell'apparecchio.
• Verificare che le porte non vengano aperte
• Controleer of het voedsel goed is verpakt. Maak
troppo spesso. Aprendo la porta, l'umidità
natte houders droog voordat u ze in het apparaat
contenuta nell'aria esterna entra
zet.
• Controleer of de deuren niet te vaak worden
nell'apparecchio. Quanto più spesso si apre la
porta, tanto più rapido sarà l'accumulo di umidità,
geopend. Door de deur te openen gaat de
specialmente se il locale stesso è molto umido.
vochtigheid die in de buitenlucht aanwezig is, het
• Se il locale in cui è installato l'apparecchio è molto
apparaat binnen. Hoe vaker de deur geopend
umido, è normale che all'interno del frigorifero si
wordt, des te sneller zal het vocht zich ophopen,
accumuli umidità.
in het bijzonder als het vertrek zelf erg vochtig is.
Le porte non si chiudono o non si aprono
• Als de kamer erg vochtig is, is het normaal dat de
correttamente:
vochtigheidsgraad in de koelkast toeneemt.
• controllare che non vi siano involucri di alimenti
Als de deuren niet sluiten of niet correct open
gaan:
che bloccano la porta.
• Verificare che le parti interne o il produttore
• Controleer of de deur niet geblokkeerd wordt
door levensmiddelen.
automatico di ghiaccio non siano fuori posto.
• Verificare che le guarnizioni non siano sporche o
• Controleer of de binnenste onderdelen of de
automatische ijsmaker allemaal goed op hun
appiccicose.
• Verificare che l'apparecchio sia in piano.
plaats zitten.
• Controleer of de deurafdichtingen niet vuil of
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA
kleverig zijn.
POST-VENDITA
• Controleer of het apparaat vlak staat.
Prima di chiamare l'Assistenza post-vendita:
KLANTENSERVICE
accendere nuovamente l'apparecchio, per accertarsi
Voordat u de Klantenservice belt:
che l'inconveniente sia stato risolto. In caso contrario,
Zet het apparaat opnieuw aan om te zien of het
scollegare nuovamente il prodotto dalla rete di
ongemak is verholpen. Is dit niet het geval, koppel
alimentazione e attendere un'ora prima di riaccenderlo.
het apparaat dan opnieuw los van de elektriciteit en
Se, dopo avere eseguito i controlli descritti nella
wacht een uur voordat u het opnieuw inschakelt.
Guida all'identificazione dei guasti e dopo avere
Als uw apparaat, nadat u de controles onder het
nuovamente acceso l'apparecchio questo non
kopje Opsporen van storingen hebt uitgevoerd en
funziona correttamente, rivolgersi al Servizio di
nadat u het apparaat opnieuw hebt ingeschakeld
Assistenza Tecnica, spiegando il problema.
nog steeds niet goed werkt, neem dan contact op
met de Klantenservice en leg het probleem uit.
Si prega di indicare:
Geef het volgende door:
• il modello e il numero di serie dell'apparecchio
• het model en het serienummer van het apparaat
(indicato sulla targhetta matricola),
(vermeld op het typeplaatje),
• la natura del problema,
• de aard van het probleem,
• il numero Service (la cifra che si trova dopo la
• het servicenummer (nummer achter het woord
parola SERVICE sulla targhetta matricola posta
SERVICE op het typeplaatje binnenin het
all'interno dell'apparecchio),
apparaat),
• il proprio indirizzo completo,
• uw volledige adres en
• il proprio numero e prefisso telefonico.
• uw telefoonnummer.
Nota:
Let op:
la direzione di apertura della porta può essere
De openingsrichting van de deur kan worden
invertita. Se questa operazione è eseguita
gewijzigd. Als de deur door onze Klantenservice
dall'Assistenza post-vendita, non è coperta
is omgekeerd, wordt dit niet beschouwd als een
dalla garanzia.
ingreep die onder de garantie valt.

Advertisement

loading

  Also See for Whirlpool Ice Maker