Download  Print this page

Whirlpool Ice Maker Instructions For Use Manual page 16

Hide thumbs

Advertisement

ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN
PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI GENERALI
EN ADVIEZEN
INSTALLAZIONE
INSTALLATIE
• La movimentazione e l'installazione
• Het apparaat moet door twee of meerdere
dell'apparecchio deve essere effettuata da due o
personen worden verplaatst en geï nstalleerd.
più persone.
• Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het
• Fare attenzione durante gli spostamenti in modo
apparaat om te voorkomen dat de vloer
da non danneggiare i pavimenti (es. parquet).
beschadigd raakt (b.v. parket).
• Durante l'installazione, accertarsi che
• Zorg ervoor dat het product tijdens de installatie
l'apparecchio non danneggi il cavo di
alimentazione.
de voedingskabel niet beschadigt.
• Accertarsi che l'apparecchio non sia vicino ad
• Installeer het product niet in de buurt van een
una fonte di calore.
warmtebron.
• Per garantire un'adeguata ventilazione, lasciare
• Laat een vrije ruimte aan de zijkanten en boven
uno spazio su entrambi i lati e sopra
het apparaat om een goede ventilatie te
l'apparecchio e seguire le istruzioni
garanderen of volg de installatie-instructies.
d'installazione.
• Houd de ventilatie-openingen van het apparaat
• Mantenere libere da ostruzioni le aperture di
vrij van obstakels.
ventilazione dell'apparecchio.
• Beschadig de leidingen van het koelcircuit van de
• Non danneggiare i tubi del circuito refrigerante
koelkast niet.
dell'apparecchio.
• Installeer het product waterpas op een vloer die
• Installare e livellare l'apparecchio su un
het gewicht kan dragen en in een ruimte die
pavimento in grado di sostenere il peso e in un
geschikt is voor de afmetingen en het gebruik
ambiente adatto alle sue dimensioni e al suo
van het product.
utilizzo.
• Plaats het apparaat in een droge en goed
• Collocare l'apparecchio in un ambiente asciutto
geventileerde ruimte. Het apparaat is afgesteld
e ben ventilato. L'apparecchio é predisposto per
om te werken in ruimten waarin de
il funzionamento in ambienti in cui la
temperatuur binnen de volgende waarden ligt,
temperatura sia compresa nei seguenti intervalli,
die op hun beurt weer afhankelijk zijn van de
a seconda della classe climatica riportata sulla
klimaatklasse die op het serienummerplaatje
targhetta matricola. L'apparecchio potrebbe non
staat aangegeven: het is mogelijk dat het
apparaat niet goed functioneert als het voor een
Classe
T. Amb. (°C) T. Amb. (°F)
Climatica
Omg. Temp.
Klimaatklasse
SN
da 10 a 32
N
da 16 a 32
SN
van 10 tot 32
ST
da 16 a 38
N
van 16 tot 32
T
da 16 a 43
ST
van 16 tot 38 van 61 tot 100
T
van 16 tot 43 van 61 tot 110
funzionare correttamente se lasciato per un
lange tijd in een ruimte wordt gelaten met een
lungo periodo ad una temperatura superiore o
hogere of lagere temperatuur dan het
inferiore all'intervallo previsto.
genoemde bereik.
• Controllare che il voltaggio sulla targhetta
• Controleer of de spanning op het typeplaatje
matricola corrisponda alla tensione della vostra
overeenkomt met de spanning in uw woning.
abitazione.
• Gebruik geen enkele of meervoudige adapters
• Non usare adattatori nè singoli nè multipli o
of verlengsnoeren.
prolunghe.
• Gebruik voor de aansluiting op de waterleiding
• Per il collegamento alla rete idrica, utilizzare il
de bij het nieuwe apparaat geleverde slang en
tubo in dotazione al nuovo apparecchio e non
niet die van het vorige apparaat.
riutilizzare quello dell'apparecchio precedente.
• De voedingskabel mag alleen door
• La modifica o sostituzione del cavo di
gekwalificeerd personeel of door de
alimentazione deve essere effettuata soltanto da
Klantenservice worden gewijzigd of vervangen.
personale qualificato o dal Servizio Assistenza
• Het moet mogelijk zijn het apparaat van het
Tecnica.
elektriciteitsnet af te koppelen door de stekker
• La disconnessione dell'alimentazione elettrica
deve essere possibile o disinserendo la spina o
uit het stopcontact te halen of via een
tramite un interruttore bipolare di rete posto a
tweepolige netschakelaar die bovenstrooms van
monte della presa.
het stopcontact is geplaatst.
28
16
Omg. Temp.
da 50 a 90
(°C)
(°F)
da 61 a 90
van 50 tot 90
da 61 a 100
van 61 tot 90
da 61 a 110
SICUREZZA
VEILIGHEID
• Non introdurre nell'apparecchio bombolette
• Voorkom de opslag in het apparaat van sprays of
spray o recipienti che contengano propellenti o
houders met drijfgassen of brandbare stoffen.
sostanze infiammabili.
• Bewaar of gebruik geen benzine of andere gassen
• Non conservare o usare benzina, gas o liquidi
en licht ontvlambare stoffen in de buurt van het
infiammabili nelle vicinanze dell'apparecchio o di
apparaat of van andere elektrische huishoudelijke
altri elettrodomestici. I vapori che si sprigionano
apparatuur. De dampen die hieruit voortkomen
possono infatti causare incendi o esplosioni.
kunnen brand of explosies veroorzaken.
• Non usare dispositivi meccanici, elettrici o chimici
• Gebruik geen andere mechanische, elektrische of
per accelerare il processo di sbrinamento diversi
da quelli raccomandati dal fabbricante.
chemische systemen die het ontdooiproces
• Non usare o introdurre apparecchiature
versnellen dan door de fabrikant zijn aanbevolen.
elettriche all'interno degli scomparti
• Gebruik of plaats geen elektrische apparaten in
dell'apparecchio se questi non sono del tipo
de vakken van het apparaat, als hiervoor geen
espressamente autorizzato dal costruttore.
uitdrukkelijke toestemming door de fabrikant is
• Questo apparecchio non é destinato ad essere
gegeven.
utilizzato da persone (bambini compresi) le cui
• Dit apparaat is niet bestemd om gebruikt te
capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte,
worden door personen (met inbegrip van
oppure con mancanza di esperienza e/o
kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of
conoscenza dell'apparecchio, a meno che siano
mentale vermogens, of zonder ervaring of kennis
istruite o controllate durante l'utilizzo da una
van het apparaat, behalve als zij tijdens het
persona responsabile della loro sicurezza.
gebruik instructies ontvangen van of begeleid
• Controllare che i bambini non giochino con
worden door een persoon die verantwoordelijk
l'apparecchio per evitare il rischio di
is voor hun veiligheid.
intrappolamento e soffocamento all'interno
• Om het risico te vermijden dat kinderen in de
dell'apparecchio.
koelkast opgesloten raken en stikken, mag hen
• Non ingerire il liquido (atossico) contenuto negli
niet worden toegestaan in het product te spelen
accumulatori del freddo (in alcuni modelli).
of zich erin te verstoppen.
• Non mangiare cubetti di ghiaccio o ghiaccioli
• Slik de (niet-giftige) vloeistof uit de
subito dopo averli tolti dal congelatore poiché
vrieselementen niet in (niet op alle modellen).
potrebbero causare bruciature da freddo.
• Eet geen ijsblokjes of waterijsjes die net uit de
vriezer komen, aangezien deze zo koud zijn dat
ze ijsbrand kunnen veroorzaken.
UTILIZZO
• Prima di qualsiasi operazione di manutenzione o
GEBRUIK
pulizia, disinserire la spina dalla presa di corrente
o scollegare l'alimentazione elettrica.
• Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de
• Tutti gli apparecchi provvisti di produttori di
stroomtoevoer af voordat u met reinigings- of
ghiaccio e distributori d'acqua devono essere
onderhoudswerkzaamheden begint.
collegati ad una rete idrica che eroghi
• Alle apparaten met ijsmakers en waterdispensers
esclusivamente acqua potabile (con una pressione
moeten op een waterleidingnet aangesloten
della rete idrica compresa tra i 0,17 e 0,81 MPa
worden dat uitsluitend drinkwater levert (met
(1,7 e 8,1 bar)). I produttori di ghiaccio e/o
een waterleidingdruk van tussen de 0,17 en 0,81
distributori d'acqua non direttamente collegati
MPa (1,7 en 8,1 bar)). De ijsmakers en/of
all'alimentazione idrica devono essere riempiti
waterdispensers die niet rechtstreeks op het
unicamente con acqua potabile.
waterleidingnet zijn aangesloten, mogen
• Usare il comparto frigorifero solo per la
uitsluitend met drinkwater worden gevuld.
conservazione di alimenti freschi ed il comparto
• Gebruik het koelgedeelte uitsluitend voor het
congelatore solo per la conservazione di alimenti
bewaren van verse levensmiddelen en het
surgelati, il congelamento di alimenti freschi e la
vriesgedeelte uitsluitend voor het bewaren van
produzione di cubetti di ghiaccio.
diepvriesproducten, het invriezen van verse
• Non conservare liquidi in contenitori di vetro nel
comparto congelatore in quanto potrebbero
levensmiddelen en het maken van ijsblokjes.
• Bewaar geen dranken in glas in het vriesgedeelte
esplodere.
want deze kunnen barsten.
Il fabbricante declina ogni responsabilità nel
caso in cui i suggerimenti e le precauzioni
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden
sopra elencate non siano state rispettate.
gesteld, indien bovenstaande adviezen en
voorzorgsmaatregelen niet in acht zijn
genomen.

Advertisement

loading

  Also See for Whirlpool Ice Maker

  Related Manuals for Whirlpool Ice Maker