Download Print this page

Bosch HEN 230 2.0 E Instructions For Use Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

HBN 230 2.0 E
GB Instructions for Use
3
o
o
o
o
o
o
FR Mode d´emploi
39
NL Gebruiksaanwijzing
76
a

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Bosch HEN 230 2.0 E

 • Page 1 HBN 230 2.0 E GB Instructions for Use FR Mode d´emploi NL Gebruiksaanwijzing...
 • Page 2 fåÇÉñ fãéçêí~åí áåÑçêã~íáçå K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K _ÉÑçêÉ áåëí~ää~íáçå K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K p~ÑÉíó...
 • Page 3 fåÇÉñ `ÜáäÇéêççÑ äçÅâ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K `~êÉ ~åÇ ÅäÉ~åáåÖ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K lîÉå...
 • Page 4 fãéçêí~åí áåÑçêã~íáçå oÉ~Ç íÜáë áåëíêìÅíáçå ã~åì~ä Å~êÉÑìääóK låäó íÜÉå ïáää óçì ÄÉ ~ÄäÉ íç çéÉê~íÉ óçìê ÅççâÉê ë~ÑÉäó ~åÇ ÅçêêÉÅíäóK mäÉ~ëÉ âÉÉé íÜÉ áåëíêìÅíáçå ~åÇ áåëí~ää~íáçå ã~åì~ä áå ~ ë~ÑÉ éä~ÅÉK mäÉ~ëÉ é~ëë çå íÜÉ áåëíêìÅíáçå ã~åì~ä íç íÜÉ åÉï çïåÉê áÑ óçì ëÉää íÜÉ ~ééäá~åÅÉK qÜáë...
 • Page 5 p~ÑÉíó áåÑçêã~íáçå qÜáë ~ééäá~åÅÉ áë áåíÉåÇÉÇ Ñçê ÇçãÉëíáÅ ìëÉ çåäóK låäó ìëÉ íÜÉ ÅççâÉê Ñçê ÑççÇ éêÉé~ê~íáçåK léÉå íÜÉ çîÉå Çççê Å~êÉÑìääóK eçí ëíÉ~ã ã~ó ÉëÅ~éÉK eçí çîÉå kÉîÉê íçìÅÜ íÜÉ áåíÉêå~ä ëìêÑ~ÅÉë çÑ íÜÉ çîÉå çê íÜÉ ÜÉ~íáåÖ ÉäÉãÉåíëK qÜÉêÉ áë ~ êáëâ çÑ ÄìêåáåÖK `ÜáäÇêÉå...
 • Page 6 oÉ~ëçåë Ñçê Ç~ã~ÖÉ aç åçí éä~ÅÉ Ä~âáåÖ ëÜÉÉíë çå íÜÉ çîÉå ÑäççêK aç åçí _~âáåÖ ëÜÉÉí çê ~äìãáåáìã Ñçáä çå íÜÉ çîÉå Ñäççê äáåÉ íÜÉ çîÉå Ñäççê ïáíÜ ~äìãáåáìã ÑçáäK qÜáë Å~ìëÉë ÜÉ~í íç ~ÅÅìãìä~íÉK _~âáåÖ ~åÇ êç~ëíáåÖ íáãÉë ïáää åç äçåÖÉê ÄÉ ÅçêêÉÅí ~åÇ íÜÉ Éå~ãÉä ïáää ÄÉ Ç~ã~ÖÉÇK kÉîÉê...
 • Page 7 vçìê åÉï ÅççâÉê eÉêÉ óçì ïáää äÉ~êå ãçêÉ ~Äçìí óçìê åÉï çîÉåK qÜÉ Åçåíêçä é~åÉä ~åÇ áíë ëïáíÅÜÉë ~åÇ áåÇáÅ~íçêë ~êÉ Éñéä~áåÉÇ ÜÉêÉK qÜÉ ÜÉ~íáåÖ ãçÇÉë ~åÇ íÜÉ ~ÅÅÉëëçêáÉë áåÅäìÇÉÇ ïáíÜ óçìê çîÉå ïáää ÄÉ Éñéä~áåÉÇ ÜÉêÉK qÜÉ Åçåíêçä é~åÉä aÉí~áäë...
 • Page 8 Settings Radiant grill - small area Radiant grill - large area Defrosting tÜÉå óçì ëÉäÉÅí ~ ÑìåÅíáçåI íÜÉ çîÉå äáÖÜí ëïáíÅÜÉë çåK qÉãéÉê~íìêÉ ëÉäÉÅíçê rëÉ íÜÉ íÉãéÉê~íìêÉ ëÉäÉÅíçê íç ëÉí íÜÉ íÉãéÉê~íìêÉ çê Öêáää ëÉííáåÖK Temperature 50 - 270 Temperature range in ºC Grill Low grill O Z ORM...
 • Page 9 qóéÉë çÑ ÜÉ~íáåÖ aáÑÑÉêÉåí íóéÉë çÑ çîÉå ÜÉ~íáåÖ ~êÉ ~î~áä~ÄäÉK vçì Å~å íÜÉêÉÑçêÉ ëÉäÉÅí íÜÉ ÄÉëí ãÉíÜçÇ Ñçê ÅççâáåÖ ~åó ÇáëÜK qçéLÄçííçã ÜÉ~íáåÖ qÜáë ÉåëìêÉë íÜÉ ÉîÉå ÇáëíêáÄìíáçå çÑ ÜÉ~í çåíç íÜÉ Å~âÉ çê êç~ëí Ñêçã íÜÉ íçé ~åÇ Äçííçã çÑ íÜÉ çîÉåK qÜáë...
 • Page 10 eçí ~áê ÖêáääáåÖ qÜáë íóéÉ çÑ ÜÉ~íáåÖ áåîçäîÉë íÜÉ Öêáää ÉäÉãÉåí ~åÇ íÜÉ Ñ~å ëïáíÅÜáåÖ çå ~åÇ çÑÑ ~äíÉêå~íÉäóK aìêáåÖ íÜÉ é~ìëÉ áå ÜÉ~íáåÖI íÜÉ Ñ~å ÅáêÅìä~íÉë íÜÉ ÜÉ~í ÖÉåÉê~íÉÇ Äó íÜÉ Öêáää ~êçìåÇ íÜÉ ÑççÇK qÜáë ÉåëìêÉë íÜ~í éáÉÅÉë çÑ ãÉ~í...
 • Page 11 lîÉå ~åÇ ëÜÉäîáåÖ ~ÅÅÉëëçêáÉë qÜÉ ëÜÉäÑ Å~å ÄÉ áåëÉêíÉÇ ~í R ÇáÑÑÉêÉåí ÜÉáÖÜíë áå íÜÉ çîÉåK vçì Å~å êÉãçîÉ íÜÉ ëÜÉäÑ íïç íÜáêÇë çÑ íÜÉ ï~ó ïáíÜçìí áí íáééáåÖK qÜáë ã~âÉë áí É~ëáÉê íç í~âÉ ÑççÇ çìí çÑ íÜÉ çîÉåK ^ÅÅÉëëçêáÉë...
 • Page 12 _ÉÑçêÉ ìëáåÖ Ñçê íÜÉ Ñáêëí íáãÉ qÜáë ëÉÅíáçå ïáää íÉää óçì ÉîÉêóíÜáåÖ óçì åÉÉÇ íç Çç ÄÉÑçêÉ ìëáåÖ íÜÉ ÅççâÉê Ñçê íÜÉ Ñáêëí íáãÉK eÉ~í íÜÉ çîÉå ~åÇ ÅäÉ~å íÜÉ ~ÅÅÉëëçêáÉëK oÉ~Ç íÜÉ ë~ÑÉíó áåëíêìÅíáçåë áå íÜÉ fãéçêí~åí áåÑçêã~íáçåÒ ëÉÅíáçåK cáêëíäóI ÅÜÉÅâ...
 • Page 13 pÉííáåÖ íÜÉ çîÉå vçì Ü~îÉ î~êáçìë çéíáçåë Ñçê ëÉííáåÖ íÜÉ çîÉåK tÜÉå óçìê ãÉ~ä áë êÉ~ÇóI ëïáíÅÜ çÑÑ íÜÉ çîÉå óçìêëÉäÑK pïáíÅÜáåÖ çÑÑ íÜÉ çîÉå ã~åì~ääó vçì Å~å äÉ~îÉ íÜÉ âáíÅÜÉå Ñçê ~ äçåÖ éÉêáçÇK qÜÉ çîÉå ëïáíÅÜÉë çÑÑ ~ìíçã~íáÅ~ääó vçì...
 • Page 14 rëÉ íÜÉ íÉãéÉê~íìêÉ ëÉäÉÅíçê íç ëÉí íÜÉ íÉãéÉê~íìêÉ çê Öêáää ëÉííáåÖK pïáíÅÜ çÑÑ íÜÉ ÑìåÅíáçå ëÉäÉÅíçêK tÜÉå íÜÉ ãÉ~ä áë êÉ~Çó vçì ã~ó ÅÜ~åÖÉ íÜÉ íÉãéÉê~íìêÉ çê Öêáää ëÉííáåÖ ~í ~åó `Ü~åÖáåÖ íÜÉ ëÉííáåÖ íáãÉK fÑ íÜÉ çîÉå áë íç ëïáíÅÜ...
 • Page 15 ^ ëáÖå~ä ëçìåÇëK qÜÉ çîÉå ëïáíÅÜÉë çÑÑK qÜÉ ÅççâáåÖ íáãÉ Ü~ë Éä~éëÉÇ mêÉëë íÜÉ Äìííçå íïáÅÉ ~åÇ ëïáíÅÜ çÑÑ íÜÉ ÑìåÅíáçå ëÉäÉÅíçêK mêÉëë íÜÉ ÅäçÅâ ÄìííçåK `Ü~åÖÉ íÜÉ ÅççâáåÖ íáãÉ `Ü~åÖáåÖ íÜÉ ëÉííáåÖ ìëáåÖ íÜÉ H çê J J ÄìííçåK mêÉëë...
 • Page 16 ^ ëáÖå~ä ëçìåÇëK qÜÉ çîÉå ëïáíÅÜÉë çÑÑK qÜÉ ÅççâáåÖ íáãÉ Ü~ë Éä~éëÉÇ mêÉëë íÜÉ Äìííçå íïáÅÉ ~åÇ ëïáíÅÜ çÑÑ íÜÉ ÑìåÅíáçå ëÉäÉÅíçêK vçì Å~å ÅÜ~åÖÉ íÜÉ ëÉííáåÖ ïÜáäÉ íÜÉ ëóãÄçä áë kçíÉ Ñä~ëÜáåÖK qÜÉ ëÉííáåÖ Ü~ë ÄÉÉå ~ÇçéíÉÇ áÑ íÜÉ ëóãÄçä äáÖÜíë...
 • Page 17 mêÉëë íÜÉ ÅäçÅâ Äìííçå íïáÅÉ ~åÇ ÅÜ~åÖÉ íÜÉ íáãÉ `Ü~åÖáåÖ íÜÉ íáãÉ ÉKÖK Ñêçã ëìããÉê íç ïáåíÉê ïáíÜ íÜÉ H çê J J ÄìííçåK íáãÉ vçì Å~å ÜáÇÉ íÜÉ íáãÉK fí ïáää íÜÉå çåäó ÄÉ îáëáÄäÉ ïÜÉå eáÇáåÖ íÜÉ íáãÉ óçì...
 • Page 18 ^ ëáÖå~ä ëçìåÇëK mêÉëë íÜÉ íáãÉê ÄìííçåK qÜÉ íáãÉê qÜÉ íáãÉ Ü~ë Éä~éëÉÇ Çáëéä~ó ïáää Öç çìíK mêÉëë íÜÉ íáãÉê ÄìííçåK `Ü~åÖÉ íÜÉ íáãÉ ìëáåÖ íÜÉ H `Ü~åÖáåÖ íÜÉ íáãÉê éÉêáçÇ çê J J ÄìííçåK mêÉëë íÜÉ íáãÉê ÄìííçåK mêÉëë íÜÉ J J Äìííçå ìåíáä íÜÉ `~åÅÉääáåÖ...
 • Page 19 `Ü~åÖáåÖ íÜÉ Ä~ëáÅ ëÉííáåÖë qÜÉêÉ ãìëí ÄÉ åç éêçÖê~ã ëÉíK bñ~ãéäÉW eáÇáåÖ íÜÉ íáãÉ mêÉëë íÜÉ ÅäçÅâ Äìííçå ~åÇ íÜÉ H Äìííçå ~í íÜÉ ë~ãÉ íáãÉ ìåíáä ~ b ~ééÉ~êë áå íÜÉ Çáëéä~óK qÜáë áë íÜÉ Ä~ëáÅ ëÉííáåÖ Ñçê íÜÉ íáãÉ áå íÜÉ ÑçêÉÖêçìåÇK `Ü~åÖÉ...
 • Page 20 `ÜáäÇéêççÑ äçÅâ qÜÉ çîÉå Ü~ë ~ ÅÜáäÇéêççÑ äçÅâ íç éêÉîÉåí ÅÜáäÇêÉå Ñêçã ëïáíÅÜáåÖ áí çå ~ÅÅáÇÉåí~ääóK mêÉëë íÜÉ âÉó Äìííçå ìåíáä íÜÉ ëóãÄçä ~ééÉ~êë áå içÅâáåÖ íÜÉ çîÉå íÜÉ Çáëéä~óK qÜáë ïáää í~âÉ ~ééêçñáã~íÉäó Q ëÉÅçåÇëK mêÉëë íÜÉ âÉó Äìííçå ìåíáä íÜÉ ÖçÉë...
 • Page 21 lîÉå kÉîÉê ìëÉ Åç~êëÉ ëÅçìêáåÖ é~Çë çê ÅäÉ~åáåÖ ëéçåÖÉëK lîÉå ÅäÉ~åÉê ã~ó çåäó ÄÉ ìëÉÇ çå Éå~ãÉääÉÇ çîÉå ëìêÑ~ÅÉëK cçê É~ëÉ çÑ ÅäÉ~åáåÖ óçì Å~å ëïáíÅÜ çå íÜÉ çîÉå äáÖÜí ~åÇ ÇÉí~ÅÜ íÜÉ çîÉå ÇççêK pÉí íÜÉ ÑìåÅíáçå ëÉäÉÅíçê íç pïáíÅÜáåÖ...
 • Page 22 mìää íÜÉ Ü~åÇäÉ çå íÜÉ ÑçäÇáåÖ Öêáää íçï~êÇë íÜÉ Ñêçåí ~åÇ éìëÜ áí ìéï~êÇë ìåíáä óçì ÜÉ~ê áí ÅäáÅâ áåíç éä~ÅÉK ^í íÜÉ ë~ãÉ íáãÉI ÜçäÇ íÜÉ Öêáää ÉäÉãÉåí ~åÇ ÑçäÇ áí ÇçïåK ^ÑíÉê ÅäÉ~åáåÖW cçäÇ íÜÉ Öêáää ÉäÉãÉåí Ä~Åâ ìéK mìëÜ íÜÉ Ü~åÇäÉ Ççïå ìåíáä...
 • Page 23 kçíÉW bå~ãÉä áë Ä~âÉÇ çå ~í îÉêó ÜáÖÜ íÉãéÉê~íìêÉëK qÜáë Å~å Å~ìëÉ ëçãÉ ëäáÖÜí Åçäçìê î~êá~íáçåK qÜáë áë åçêã~ä ~åÇ ÇçÉë åçí ~ÑÑÉÅí íÜÉ ÑìåÅíáçåK aç åçí ìëÉ Åç~êëÉ ëÅçìêáåÖ é~Çë çê ëíêçåÖ ÅäÉ~åáåÖ ~ÖÉåíë íç êÉãçîÉ ëìÅÜ ÇáëÅçäçê~íáçåëK qÜÉ ÉÇÖÉë çÑ íÜáå íê~óë Å~ååçí ÄÉ ÅçãéäÉíÉäó Éå~ãÉääÉÇK ^ë...
 • Page 24 `äÉ~åáåÖ íÜÉ Öä~ëë é~åÉäë qÜÉ Öä~ëë é~åÉä çå íÜÉ çîÉå Çççê Å~å ÄÉ êÉãçîÉÇ íç ~ëëáëí áå ÅäÉ~åáåÖK oÉãçîÉ íÜÉ çîÉå Çççê ~åÇ ä~ó áí çå ~ ÅäçíÜ ïáíÜ íÜÉ Ü~åÇäÉ ìåÇÉêåÉ~íÜK råëÅêÉï íÜÉ ÅçîÉê çå íçé çÑ íÜÉ çîÉå ÇççêK qìêå íÜÉ...
 • Page 25 `äÉ~åáåÖ íÜÉ ê~áäë qÜÉ ê~áäë Å~å ÄÉ êÉãçîÉÇ Ñçê ÅäÉ~åáåÖK qç ìåÜççâ íÜÉ ê~áäëW iáÑí íÜÉ ê~áäë ~í íÜÉ Ñêçåí áå ~å ìéï~êÇë ÇáêÉÅíáçå ~åÇ ìåÜççâ íÜÉãI íÜÉå éìää íÜÉ ê~áäë Ñçêï~êÇ ~åÇ êÉãçîÉ `äÉ~å íÜÉ ê~áäë ìëáåÖ ÉáíÜÉê ï~ëÜáåÖJìé äáèìáÇ ~åÇ ~ ëéçåÖÉ...
 • Page 26 qêçìÄäÉëÜççíáåÖ pÜçìäÇ ~ ã~äÑìåÅíáçå çÅÅìêI áí áë çÑíÉå çåäó ÇìÉ íç ~ ãáåçê Ñ~ìäíK mäÉ~ëÉ êÉ~Ç íÜÉ ÑçääçïáåÖ áåëíêìÅíáçåë ÄÉÑçêÉ Å~ääáåÖ íÜÉ ~ÑíÉêJë~äÉë ëÉêîáÅÉW Problem Possible cause Comments/remedy The oven does not work. Blown fuse. Look in the fuse box and check that the fuse is in working order.
 • Page 27 qÜÉ Öä~ëë ÅçîÉê çå íÜÉ çîÉå äáÖÜí ãìëí ÄÉ êÉéä~ÅÉÇ áÑ áí oÉéä~ÅáåÖ íÜÉ Öä~ëë ÅçîÉê áë Ç~ã~ÖÉÇK oÉéä~ÅÉãÉåí Öä~ëë ÅçîÉêë ã~ó ÄÉ çÄí~áåÉÇ Ñêçã íÜÉ ~ÑíÉêJë~äÉë ëÉêîáÅÉK qç íÜáë ÉåÇI éäÉ~ëÉ ëéÉÅáÑó íÜÉ b åìãÄÉê ~åÇ ca åìãÄÉê çÑ óçìê ~ééäá~åÅÉK ^ÑíÉêJë~äÉë...
 • Page 28 m~Åâ~ÖáåÖ ~åÇ çäÇ ~ééäá~åÅÉë vçìê åÉï ~ééäá~åÅÉ ï~ë éêçíÉÅíÉÇ Äó ëìáí~ÄäÉ é~Åâ~ÖáåÖ ïÜáäÉ áí ï~ë çå áíë ï~ó íç óçìK ^ää ã~íÉêá~äë ìëÉÇ Ñçê íÜáë éìêéçëÉ ~êÉ ÉåîáêçåãÉåí~ääó ÑêáÉåÇäó ~åÇ Å~å ÄÉ êÉÅóÅäÉÇK mäÉ~ëÉ ã~âÉ ~ ÅçåíêáÄìíáçå íç éêçíÉÅíáåÖ íÜÉ ÉåîáêçåãÉåí Äó ÇáëéçëáåÖ çÑ íÜÉ é~Åâ~ÖáåÖ...
 • Page 29 q~ÄäÉë ~åÇ íáéë qÜáë í~ÄäÉ Åçåí~áåë ~ ëÉäÉÅíáçå çÑ ÇáëÜÉë ~åÇ íÜÉ çéíáãìã ëÉííáåÖë ~í ïÜáÅÜ íç Åççâ íÜÉãK vçì Å~å ÑáåÇ çìí ïÜáÅÜ íóéÉ çÑ ÜÉ~íáåÖ ~åÇ íÉãéÉê~íìêÉ áë ÄÉëí Ñçê óçìê ÇáëÜI ïÜáÅÜ ~ÅÅÉëëçêáÉë íç ìëÉI ~åÇ ~í ïÜáÅÜ çîÉå...
 • Page 30 Cakes in tins Tin on the wire grill Level Type of Temperature Baking time heating in ºC in minutes Cake Cake tin 220-240 40-50 Tinplate, Õ 31 cm 190-210 45-55 Quiche Cake tin 210-230 40-50 Tinplate, Õ 31 cm Cakes* Cake tin 180-200 50-60...
 • Page 31 _~âáåÖ íáéë You wish to cook to your own Refer to the instructions in the tables for similar types of food. recipe. How to check that a sponge cake Approximately 10 minutes before the end of the baking time is cooked properly. given in the recipe, pierce the tallest point of the cake with a cocktail stick.
 • Page 32 Condensation is formed when Baking may result in the formation of water vapour. It escapes baking cakes containing fresh above the door handle. The steam may settle and form water fruit. droplets on the control panel or on the fronts of adjacent units. This is a normal physical process.
 • Page 33 qìêå íÜÉ éáÉÅÉë çÑ ãÉ~í ~ÑíÉê íïç íÜáêÇë çÑ íÜÉ ÅççâáåÖ íáãÉ áåÇáÅ~íÉÇK qÜÉ Öêáää ÉäÉãÉåí ~ìíçã~íáÅ~ääó ëïáíÅÜÉë áíëÉäÑ çÑÑ ~åÇ Ä~Åâ çå ~Ö~áåK qÜáë áë åçêã~äK qÜÉ åìãÄÉê çÑ íáãÉë íÜáë Ü~ééÉåë ÇÉéÉåÇë çå íÜÉ Öêáää ëÉííáåÖ óçì Ü~îÉ ëÉäÉÅíÉÇK Example Amount...
 • Page 34 Steam rises from the roast when Use hot air grilling instead of top/bottom heating. This prevents the juice is basted. the bottom of the roast from becoming too hot, thereby producing less steam. cêçòÉå ÑççÇë mäÉ~ëÉ çÄëÉêîÉ íÜÉ áåëíêìÅíáçåë çå íÜÉ é~Åâ~ÖáåÖK qÜÉ...
 • Page 35 Meal Accessories Level Type of Temperature in heating ºC Frozen foods* Wire rack 40--50 ºC e.g. cream gateaux, cream cakes, cakes with chocolate or icing, fruit, chicken, sausages and meat, bread, rolls, pastries and other baked goods Cover frozen food with microwave foil. Place poultry onto the plate with the breast side down. aêóáåÖ...
 • Page 36 båÉêÖó ë~îáåÖ íáéë låäó éêÉÜÉ~í íÜÉ çîÉå áÑ áí ëéÉÅáÑáÉë áå íÜÉ êÉÅáéÉ çê áå íÜÉ í~ÄäÉ áå íÜÉ áåëíêìÅíáçå ã~åì~ä íÜ~í óçì ëÜçìäÇ Çç ëçK rëÉ åçåJëíáÅâI Ää~Åâ é~áåíÉÇ çê Éå~ãÉääÉÇ íáåëK qÜÉó ~ÄëçêÄ íÜÉ ÜÉ~í ÉëéÉÅá~ääó ïÉääK fÑ óçì Ü~îÉ ëÉîÉê~ä Å~âÉë íç Ä~âÉ áí áë ÄÉëí íç Ä~âÉ íÜÉã...
 • Page 37 vçì Å~å ~îçáÇ ÜáÖÜ äÉîÉäë çÑ ~Åêóä~ãáÇÉ ïÜÉå Ä~âáåÖI tÜ~í Å~å óçì Çç\ ÑêóáåÖ ~åÇ ÖêáääáåÖK qÜÉ ÑçääçïáåÖ êÉÅçããÉåÇ~íáçåë ïÉêÉ éìÄäáëÜÉÇ Äó _jsbi íç ÜÉäé óçì ãáåáãáëÉ ~Åêóä~ãáÇÉ äÉîÉäëW hÉÉé ÅççâáåÖ íáãÉë ~ë ëÜçêí ~ë éçëëáÄäÉK få ÖÉåÉê~ä _êçïå ê~íÜÉê íÜ~å ÄìêåÒ J Åççâ ÑççÇ çåäó ìåíáä áí áë ÖçäÇÉå...
 • Page 38 ^î~åí äÛÉåÅ~ëíêÉãÉåí K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K `çåëáÖåÉë ÇÉ ë¨Åìêáí¨ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K `~ìëÉë...
 • Page 39 bñí¨êáÉìê ÇÉ äÛ~éé~êÉáä K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K cçìê K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K cçåÅíáçå...
 • Page 40 sÉìáääÉò äáêÉ ~ííÉåíáîÉãÉåí ÅÉííÉ åçíáÅÉ ÇÛìíáäáë~íáçåK pÉìäÉãÉåí Ç~åë ÅÉ Å~ë îçìë éçìîÉò ìíáäáëÉê îçíêÉ Åìáëáåá≠êÉ ÅçêêÉÅíÉãÉåí Éí Éå íçìíÉ ë¨Åìêáí¨K `çåëÉêîÉò ~îÉÅ ëçáå ä~ åçíáÅÉ ÇÉ ãçåí~ÖÉ Éí ÇÛìíáäáë~íáçåK pá îçìë êÉãÉííÉò äÛ~éé~êÉáä ¶ ìå íáÉêëI îÉìáääÉò ó àçáåÇêÉ äÉë åçíáÅÉëK `çåíê∑äÉò...
 • Page 41 iÛìíáäáë~íáçå ÇÉ ÅÉí ~éé~êÉáä ë~åë éêáëÉ ÇÉ íÉêêÉ çì ~îÉÅ ìåÉ áåëí~ää~íáçå áåÅçêêÉÅíÉ éÉìí éêçîçèìÉêI ÄáÉå èìÉ Ç~åë ÇÉë ÅáêÅçåëí~åÅÉë éÉì éêçÄ~ÄäÉëI ÇÉ Öê~îÉë Ççãã~ÖÉë EÄäÉëëìêÉë éÉêëçååÉääÉë Éí ǨÅ≠ë é~ê ¨äÉÅíêçÅìíáçåFK iÉ Ñ~ÄêáÅ~åí åÛÉëí é~ë êÉëéçåë~ÄäÉ Çì ÑçåÅíáçååÉãÉåí áå~Ǩèì~í Éí ÇÉë éçëëáÄäÉë Ççãã~ÖÉë...
 • Page 42 kÛÉåÑçìêåÉò é~ë ÇÉ éä~èìÉ ¶ éßíáëëÉêáÉ ëìê ä~ ëçäÉ Çì ÑçìêK kÉ êÉÅçìîêÉò é~ë ä~ ëçäÉ Çì Ñçìê ÇÉ Ñáäã ~äìK `Éä~ Åê¨É ìåÉ ~ÅÅìãìä~íáçå ÇÉ ÅÜ~äÉìêK fä Éå ê¨ëìäíÉê~áí ìåÉ ~ÅÅìãìä~íáçå ÇÉ ÅÜ~äÉìê èìá ãçÇáÑáÉê~áí äÉë íÉãéë ÇÉ Åìáëëçå Éí ÉåÇçãã~ÖÉê~áí äÛ¨ã~áäK kÉ...
 • Page 43 sçìë ~ééêÉåÉò áÅá ¶ Åçåå~≤íêÉ îçíêÉ åçìîÉä ~éé~êÉáäK kçìë îçìë Éñéäáèìçåë äÉ Ä~åÇÉ~ì ÇÉ Åçãã~åÇÉ ~îÉÅ äÉë áåíÉêêìéíÉìêë Éí ~ÑÑáÅÜ~ÖÉëK sçìë êÉÅÉîÉò ÇÉë áåÑçêã~íáçåë ÅçåÅÉêå~åí äÉë ãçÇÉë ÇÉ Åìáëëçå Éí äÉë ~ÅÅÉëëçáêÉë Ñçìêåáë ~îÉÅ äÛ~éé~êÉáäK `Éêí~áåë Ǩí~áäë ëçåí ÇáÑѨêÉåíë Éå ÑçåÅíáçå Çì íóéÉ ÇÛ~éé~êÉáäK wçåÉ...
 • Page 44 Positions Gril, petite surface Gril, grande surface Décongeler içêëèìÉ îçìë ê¨ÖäÉò äÉ ë¨äÉÅíÉìê Çì ãçÇÉ ÇÉ ÅìáëëçåI ä~ ä~ãéÉ Ç~åë äÉ Ñçìê ëÛ~ääìãÉK iÉ íÜÉêãçëí~í éÉêãÉí ÇÉ ê¨ÖäÉê ä~ íÉãé¨ê~íìêÉ çì ä~ éçëáíáçå ÖêáäK Température 50 - 270 Plage de température en ºC Gril 0 Gril faible O Z ORM...
 • Page 45 a~åë ä~ òçåÉ ÇÛ~ÑÑáÅÜ~ÖÉI îçìë éçìîÉò äáêÉ äÉë î~äÉìêë ê¨Öä¨ÉëK sçíêÉ Ñçìê çÑÑêÉ ÇáÑѨêÉåíë ãçÇÉë ÇÉ ÅìáëëçåK sçìë éçìîÉò ~áåëá ë¨äÉÅíáçååÉê ìå ãçÇÉ ÇÉ Åìáëëçå çéíáã~äÉãÉåí ~Ç~éí¨ ¶ îçíêÉ éä~íK i~ ÅÜ~äÉìê Éëí ÇáÑÑìë¨É ìåáÑçêã¨ãÉåí ëìê äÉ ÖßíÉ~ì çì äÉ ê∑íá é~ê ä~ îçºíÉ Éí ä~ ëçäÉ Çì ÑçìêK iÉë...
 • Page 46 i~ ê¨ëáëí~åÅÉ Çì Öêáä Éí äÉ îÉåíáä~íÉìê ÑçåÅíáçååÉåí ~äíÉêå~íáîÉãÉåíK mÉåÇ~åí ä~ ÅçìéìêÉ ÇÉ ÅÜ~ìÑÑÉI äÉ îÉåíáä~íÉìê ÇáÑÑìëÉ ëìê äÉ ãÉíë ä~ ÅÜ~äÉìê ¨ã~å~åí Çì ÖêáäK ^áåëá äÉë ãçêÅÉ~ìñ ÇÉ îá~åÇÉ ÇÉîáÉååÉåí ÇÉ íçìë äÉë Å∑í¨ë Åêçìëíáää~åíëK pÉìäÉ ä~ é~êíáÉ ÅÉåíê~äÉ ÇÉ ä~ ê¨ëáëí~åÅÉ Çì Öêáä Éëí ~ääìã¨ÉK `É...
 • Page 47 iÉë ~ÅÅÉëëçáêÉë éÉìîÉåí ÆíêÉ ÉåÑçìêå¨ë ¶ R åáîÉ~ìñ ÇáÑѨêÉåíëK sçìë éçìîÉò êÉíáêÉê äÉë ~ÅÅÉëëçáêÉë ¶ ÇÉìñ íáÉêëI ë~åë èìÛáäë Ä~ëÅìäÉåíK fä Éëí ~äçêë Ñ~ÅáäÉ ÇÉ êÉíáêÉê äÉë éä~íëK sçìë éçìîÉò ê~ÅÜÉíÉê ÇÉë ~ÅÅÉëëçáêÉë ~ìéê≠ë Çì ëÉêîáÅÉ ~éê≠ëJîÉåíÉ çì Ç~åë äÉ ÅçããÉêÅÉ ëé¨Åá~äáë¨K éçìê...
 • Page 48 a~åë ÅÉ ÅÜ~éáíêÉ îçìë íêçìîÉêÉò íçìí ÅÉ èìÉ îçìë ÇÉîÉò Ñ~áêÉ ~î~åí ÇÛìíáäáëÉê îçíêÉ ~éé~êÉáä éçìê ä~ éêÉãá≠êÉ ÑçáëK `Ü~ìÑÑÉò äÉ Ñçìê Éí åÉííçóÉò äÉë ~ÅÅÉëëçáêÉëK iáëÉò äÉë ÅçåëáÖåÉë ÇÉ ë¨Åìêáí¨ ~ì ÅÜ~éáíêÉ Â oÉã~êèìÉë áãéçêí~åíÉë ÊK `çåíê∑äÉò íçìí ÇÛ~ÄçêÇ ëá äÉ ëóãÄçäÉ j Éí íêçáë ò¨êçë ÅäáÖåçíÉåí...
 • Page 49 sçìë ~îÉò éäìëáÉìêë éçëëáÄáäáí¨ë éçìê ê¨ÖäÉê îçíêÉ ÑçìêK içêëèìÉ äÉ ãÉíë Éëí éêÆíI ¨íÉáÖåÉò äÉ Ñçìê îçìëJãÆãÉK sçìë éçìîÉò èìáííÉê ä~ ÅìáëáåÉ ãÆãÉ éçìê ìåÉ äçåÖìÉ Çìê¨ÉK sçìë éçìîÉò ÉåÑçìêåÉê äÉ éä~í éKÉñK äÉ ã~íáå Éí ê¨ÖäÉê ÇÉ íÉääÉ ã~åá≠êÉ èìÛáä ëÉê~ éêÆí ¶ ãáÇáK ^ì...
 • Page 50 bíÉáÖåÉò äÉ ë¨äÉÅíÉìê ÇÉ ãçÇÉ ÇÉ ÅìáëëçåK sçìë éçìîÉò ãçÇáÑáÉê ¶ íçìí ãçãÉåí ä~ íÉãé¨ê~íìêÉ çì ä~ éçëáíáçå ÖêáäK o¨ÖäÉò ëìáî~åí ä~ ÇÉëÅêáéíáçå ~ìñ éçáåíë N Éí OK mêçÖê~ããÉò ÉåÅçêÉ äÉ íÉãéë ÇÉ Åìáëëçå EÇìê¨ÉF éçìê îçíêÉ éä~íK bñÉãéäÉ W aìê¨É QR ãáåìíÉë ^ééìóÉê...
 • Page 51 ^ééìóÉê ÇÉìñ Ñçáë ëìê ä~ íçìÅÜÉ eÉìêÉ jI ÅçããÉ Ç¨Åêáí ëçìë éçáåí QK sÉáääÉò ¶ ÅÉ èìÉ äÉë ~äáãÉåíë èìá ëÛ~Ä≤ãÉåí Ñ~ÅáäÉãÉåí åÉ êÉëíÉåí é~ë íêçé äçåÖíÉãéë Ç~åë äÉ ÑçìêK mêçŨÇÉò ~ì ê¨Öä~ÖÉ ÅçããÉ Ç¨Åêáí ~ìñ éçáåíë N ¶ QK iÉ...
 • Page 52 ^éê≠ë ~îçáê Äê~åÅܨ äÛ~éé~êÉáä éçìê ä~ éêÉãá≠êÉ Ñçáë çì ~éê≠ë ìåÉ é~ååÉ ÇÉ Åçìê~åíI äÉ ëóãÄçäÉ j Éí íêçáë ò¨êçë ÅäáÖåçíÉåí ¶ äÛ~ÑÑáÅÜ~ÖÉK o¨ÖäÉê äÛÜÉìêÉK iÉ ë¨äÉÅíÉìê ÇÉ ãçÇÉ ÇÉ Åìáëëçå Ççáí ÆíêÉ ëìê ~êêÆíK bñÉãéäÉ W NPWMM Ü ^ééìóÉê ëìê ä~ íçìÅÜÉ eÉìêÉ jK ^ äÛ~ÑÑáÅÜ~ÖÉ...
 • Page 53 sçìë éçìîÉò ìíáäáëÉê ä~ ãáåìíÉêáÉ ÅçããÉ ìå ê¨îÉáä ÇÉ ÅìáëáåÉK bääÉ ÑçåÅíáçååÉ áåǨéÉåÇ~ããÉåí Çì ÑçìêK i~ ãáåìíÉêáÉ ¨ãÉí ìå ëáÖå~ä ëçåçêÉ é~êíáÅìäáÉêK aÉ ä~ ëçêíÉI îçìë éçìîÉò ÇáëÅÉêåÉê ëá ÅÛÉëí ä~ ãáåìíÉêáÉ çì ìåÉ Çìê¨É Çì Ñçìê èìá ~ Éñéáê¨K sçìë...
 • Page 54 iÉë ëóãÄçäÉë ëçåí ~ääìã¨ëK iÉ íÉãéë ÇÉ ä~ ãáåìíÉêáÉ ëÛ¨ÅçìäÉ îáëáÄäÉãÉåí ¶ äÛ~ÑÑáÅÜ~ÖÉK fåíÉêêçÖÉê ä~ Çìê¨É êÉëí~åíÉ ?I äÛÜÉìêÉ ÇÉ Ñáå ÇÉ Åìáëëçå ! çì äÛÜÉìêÉ j W ^ééìóÉê ~ìí~åí ÇÉ Ñçáë ëìê ä~ íçìÅÜÉ eÉìêÉ j àìëèìÛ¶ ÅÉ èìÉ äÉ ëóãÄçäÉ êÉëéÉÅíáÑ...
 • Page 55 ^ìÅìå ÑçåÅíáçååÉãÉåí åÉ Ççáí ~îçáê ¨í¨ éêçÖê~ãã¨K bñÉãéäÉW j~ëèìÉê äÛÜÉìêÉ ^ééìóÉê ëáãìäí~å¨ãÉåí ëìê ä~ íçìÅÜÉ eÉìêÉ j Éí ä~ íçìÅÜÉ H àìëèìÛ¶ ÅÉ èìÛìå 1 ~éé~ê~áëëÉ ¶ äÛ~ÑÑáÅÜ~ÖÉK `ÛÉëí äÉ ê¨Öä~ÖÉ ÇÉ Ä~ëÉ éçìê äÛÜÉìêÉ ~ì éêÉãáÉêJéä~å jçÇáÑáÉê äÉ ê¨Öä~ÖÉ ÇÉ Ä~ëÉ ~ì ãçóÉå ÇÉ ä~ íçìÅÜÉ...
 • Page 56 iÉ Ñçìê Éëí ¨èìáé¨ ÇÛìåÉ ë¨Åìêáí¨JÉåÑ~åíëI ~Ñáå èìÉ äÉë ÉåÑ~åíë åÉ éìáëëÉåí é~ë äÉ ãÉííêÉ Éå ã~êÅÜÉ é~ê ã¨Ö~êÇÉK ^ééìóÉê ëìê ä~ íçìÅÜÉ `ä¨ p àìëèìÛ¶ ÅÉ èìÉ äÉ ëóãÄçäÉ p ~éé~ê~áëëÉ ¶ äÛ~ÑÑáÅÜ~ÖÉK `ÉÅá ÇìêÉ Éåîáêçå Q ëÉÅçåÇÉëK ^ééìóÉê ëìê ä~ íçìÅÜÉ `ä¨ p àìëèìÛ¶ ÅÉ èìÉ äÉ ëóãÄçäÉ...
 • Page 57 båäÉîÉò áãã¨Çá~íÉãÉåí äÉë íßÅÜÉë ÇÉ Å~äÅ~áêÉI ÇÉ Öê~áëëÉI ÇÉ Ñ¨ÅìäÉ Éí ÇÉ Ää~åÅ ÇÛÌìÑK aÉ ä~ Åçêêçëáçå éÉìí ëÉ ÑçêãÉê ëçìë ÅÉë ë~äáëëìêÉëK ríáäáëÉò ÇÉë éêçÇìáíë ÇÛÉåíêÉíáÉå éçìê áåçñK oÉëéÉÅíÉò äÉë áåÇáÅ~íáçåë Çì Ñ~ÄêáÅ~åíK bëë~óÉê äÉ éêçÇìáí ëìê ìå éÉíáí ÉåÇêçáíI ~î~åí ÇÉ äÛìíáäáëÉê ëìê íçìíÉ ä~ ëìêÑ~ÅÉK kÛìíáäáëÉò...
 • Page 58 ^ííÉåíáçåI äÉ Ñçìê Ççáí ÆíêÉ ÑêçáÇK oáëèìÉ ÇÉ ÄêºäìêÉë > oÉíáêÉê îÉêë äÛ~î~åí äÛ¨íêáÉê ÇÉ Ñáñ~íáçå ~ì Öêáä ê~Ä~íí~ÄäÉ Éí äÉ éçìëëÉê îÉêë äÉ Ü~ìí àìëèìÛ¶ ÅÉ èìÛáä ëÛÉåÅäÉåÅÜÉ ~ìÇáÄäÉãÉåíK mÉåÇ~åí ÅÉííÉ çé¨ê~íáçåI ã~áåíÉåáê ä~ ê¨ëáëí~åÅÉ Çì Öêáä Éí ä~ éáîçíÉê îÉêë äÉ Ä~ëK ^éê≠ë...
 • Page 59 ríáäáëÉò ÇÉ É~ì ÅÜ~ìÇÉ ~ÇÇáíáçåå¨É ÇÉ éêçÇìáí ¶ î~áëëÉääÉ çì ÇÉ äÛÉ~ì ~ì îáå~áÖêÉK bå Å~ë ÇÛÉåÅê~ëëÉãÉåí áãéçêí~åíI ìíáäáëÉò ÇÉ éê¨Ñ¨êÉåÅÉ Çì éêçÇìáí ÇÉ åÉííçó~ÖÉ éçìê ÑçìêK ríáäáëÉò Çì éêçÇìáí ÇÉ åÉííçó~ÖÉ éçìê Ñçìê ìåáèìÉãÉåí äçêëèìÉ äÉ Ñçìê Éëí ÑêçáÇK kÉ...
 • Page 60 o¨ÖäÉê NKMM Ü ~ì ãçóÉå ÇÉ ä~ íçìÅÜÉ HK iÉ ê¨Öä~ÖÉ Éëí î~äáǨ ~éê≠ë èìÉäèìÉë ëÉÅçåÇÉëK iÉ Ñçìê ëÛ¨íÉáåÇê~ ~ìíçã~íáèìÉãÉåí ~ì Äçìí ÇÛìåÉ ÜÉìêÉK bíÉáÖåÉò äÉ ë¨äÉÅíÉìê ÇÉ ãçÇÉ ÇÉ ÅìáëëçåK bëëìóÉò ~îÉÅ ìå ÅÜáÑÑçå ÜìãáÇÉ äÉë êÉëíÉë ÇÉ ëÉä ëìê äÉë...
 • Page 61 sçìë éçìîÉò ÉåäÉîÉê äÉë ëìééçêíë éçìê äÉë åÉííçóÉêK a¨ÅêçÅÜÉê äÉë ëìééçêíë W iÉîÉê äÉ ëìééçêí ¶ äÛ~î~åí îÉêë äÉ Ü~ìí Éí äÉ Ç¨ÅêçÅÜÉêI íáêÉê ÉåëìáíÉ äÉ ëìééçêí îÉêë äÛ~î~åí Éí äÛÉåäÉîÉê kÉííçóÉò äÉë ëìééçêíë ~îÉÅ Çì éêçÇìáí ¶ î~áëëÉääÉ Éí ìåÉ...
 • Page 62 fä ëÉ éÉìí èìÛìåÉ éÉíáíÉ é~ååÉ ÖÆåÉ äÉ Äçå ÑçåÅíáçååÉãÉåí ÇÉ îçíêÉ ~éé~êÉáäK ^î~åí ÇÛ~ééÉäÉê äÉ ëÉêîáÅÉ ~éê≠ëJîÉåíÉI îÉìáääÉò êÉëéÉÅíÉê äÉë ÅçåëáÖåÉë ëìáî~åíÉë W Incident Cause possible Remarques/Remèdes L’appareil ne fonctionne pas. Fusible grillé. Vérifier dans le boîtier à fusibles si le fusible est en état de marche.
 • Page 63 bí~äÉê Ç~åë äÉ Ñçìê ÑêçáÇ ìå íçêÅÜçå ¶ î~áëëÉääÉ ~Ñáå ÇÛ¨îáíÉê ÇÉë ǨÖßíëK a¨îáëëÉê äÉ ÅçìîÉêÅäÉ Éå îÉêêÉ Éå äÉ íçìêå~åí ¶ Ö~ìÅÜÉK oÉãéä~ÅÉê ä~ ä~ãéÉ Çì Ñçìê é~ê ìå íóéÉ ÇÉ ä~ãéÉ áÇÉåíáèìÉK oÉîáëëÉê äÉ ÅçìîÉêÅäÉ Éå îÉêêÉK båäÉîÉê äÉ íçêÅÜçå Éí ê¨~êãÉê äÉ ÑìëáÄäÉK pá...
 • Page 64 mçìê äÉ íê~åëéçêíI ÅÉí ~éé~êÉáä ~ ¨í¨ ÅçåÇáíáçåå¨ Ç~åë ìå ÉãÄ~ää~ÖÉ ÇÉëíáå¨ ¶ äÉ éêçí¨ÖÉêK qçìë äÉë ã~í¨êá~ìñ ÅçåëíáíìíáÑë ÇÉ äÛÉãÄ~ää~ÖÉ ëçåí Åçãé~íáÄäÉë ~îÉÅ äÛÉåîáêçååÉãÉåí Éí êÉÅóÅä~ÄäÉëK ^áÇÉò ¶ ¨äáãáåÉê äÛÉãÄ~ää~ÖÉ Ç~åë äÉ êÉëéÉÅí ÇÉ äÛÉåîáêçååÉãÉåíK iÉë ~éé~êÉáäë ìë~Ö¨ë åÉ ëçåí é~ë ÇÉë ǨÅÜÉíë Ǩåì¨ë...
 • Page 65 fÅá îçìë íêçìîÉêÉò ìå ÅÜçáñ ÇÉ éä~íë Éí äÉë ê¨Öä~ÖÉë çéíáã~ìñ ÅçêêÉëéçåÇ~åíëK sçìë éçìîÉò ÅçåëìäíÉê ÅÉë í~ÄäÉ~ìñ éçìê Åçåå~≤íêÉ äÉ ãçÇÉ ÇÉ Åìáëëçå Éí ä~ íÉãé¨ê~íìêÉ ~ééêçéêá¨EÉF ¶ îçíêÉ éä~íI èìÉä ~ÅÅÉëëçáêÉ îçìë ÇÉîÉò ìíáäáëÉê Éí ¶ èìÉä åáîÉ~ì îçìë ÇÉîÉò äÛÉåÑçìêåÉêK `É...
 • Page 66 Gâteaux cuits Moule sur la grille Hauteur Mode de Température Durée de dans des cuisson ºC cuisson, moules minutes Tarte Moule à tarte 220-240 40-50 tôle blanche, Õ 31 cm 190-210 45-55 Quiche Moule à tarte 210-230 40-50 tôle blanche, Õ 31 cm Cake* Moule à...
 • Page 67 Vous voulez utiliser votre propre Orientez-vous sur les tableaux qui se rapprochent le plus de recette. votre recette. Vérifiez si votre génoise est A l’aide d’un bâtonnet en bois, piquez le sommet du gâteau complètement cuite. environ 10 minutes avant la fin du temps de cuisson indiqué dans la recette.
 • Page 68 Vous avez utilisé plusieurs Pour la cuisson sur plusieurs niveaux, utilisez toujours l’air pulsé ;. Des mets enfournés sur des plaques différentes ne niveaux de cuisson. Les pâtisseries placées sur la plaque demanderont pas forcément la même durée de cuisson. du haut sont plus cuites que celles de la plaque du bas.
 • Page 69 a¨éçëÉò äÉë ãçêÅÉ~ìñ ¶ ÖêáääÉê ÇáêÉÅíÉãÉåí ëìê ä~ ÖêáääÉK pá îçìë Ñ~áíÉë ÖêáääÉê ìåÉ ëÉìäÉ éá≠ÅÉI îçìë çÄíáÉåÇêÉò äÉë ãÉáääÉìêë ê¨ëìäí~íë Éå ä~ éä~´~åí ~ì ÅÉåíêÉ ÇÉ ä~ ÖêáääÉK fåíêçÇìáêÉ ~ìëëá ä~ í∑äÉ ÇÉ Åìáëëçå ¨ã~áää¨É ëìê ä~ Ü~ìíÉìê NK bääÉ ê¨Åìé≠êÉ äÉ àìë ÇÉ îá~åÇÉ Éí äÉ Ñçìê ëÉ...
 • Page 70 Le tableau ne contient pas de Choisissez les valeurs qui correspondent au poids valeur pour le poids du rôti. immédiatement inférieur et allongez la durée de cuisson. Comment pouvez-vous savoir si Utilisez un thermomètre pour viande (en vente dans le le rôti est cuit? commerce) ou bien faites le «...
 • Page 71 i~ í∑äÉ ÇÉ Åìáëëçå éÉìí ëÉ Ç¨ÑçêãÉê éÉåÇ~åí ä~ Åìáëëçå ÇÉ éêçÇìáíë ëìêÖÉä¨ëK `ÉÅá Éëí Ǻ ~ìñ áãéçêí~åíÉë î~êá~íáçåë ÇÉ íÉãé¨ê~íìêÉ Ç~åë äÛ~ÅÅÉëëçáêÉK `ÉííÉ Ç¨Ñçêã~íáçå Çáëé~ê~≤í ÇÛÉääÉJãÆãÉ éÉåÇ~åí ä~ Åìáëëçå çì äÉ ê∑íáëë~ÖÉK pçêíÉò äÛ~äáãÉåí ÇÉ ëçå ÉãÄ~ää~ÖÉ éìáë ãÉííÉòJäÉ Ç~åë ìå...
 • Page 72 Mets Hauteur Mode de Température Durée, heures cuisson ºC 600 g de pommes en tranches 2 + 4 5 env. 800 g de poires en quartier 2 + 4 8 env. 1,5 kg de quetsches ou de prunes 2 + 4 8-10 env.
 • Page 73 iÉ ÇÉÖê¨ ÇÉ åçÅáîáí¨ ÇÉ äÛ~Åêóä~ãáÇÉ Ç~åë ÇÉë ~äáãÉåíë Éëí ~ÅíìÉääÉãÉåí ÇáëÅìí¨ é~ê ÇÉë ëé¨Åá~äáëíÉëK kçìë ~îçåë ê¨ÇáÖ¨ éçìê îçìë ÅÉííÉ åçíÉ ÇÛáåÑçêã~íáçå ëìê ä~ Ä~ëÉ ÇÉë ê¨ëìäí~íë ÇÉ êÉÅÜÉêÅÜÉ ~ÅíìÉäëK iÛ~Åêóä~ãáÇÉ Ç~åë ÇÉë ~äáãÉåíë åÉ ëÉ ÑçêãÉ é~ë é~ê ÇÉë...
 • Page 74 mäìë äÛ~äáãÉåí ¶ ÅìáêÉ Éëí Öêçë Éí ¨é~áëI ãçáåë áä ÅçåíáÉåí ÇÛ~Åêóä~ãáÇÉK o¨ÖäÉò ä~ íÉãé¨ê~íìêÉ ÇÉ ä~ ÅçåîÉÅíáçå å~íìêÉääÉ ëìê ã~ñK OMM ⁄` ÉíI Éå Å~ë ÇÉ ÅÜ~äÉìê íçìêå~åíÉI ëìê ã~ñK NUM ⁄`K mÉíáíë ÖßíÉ~ìñ ëÉÅë W o¨ÖäÉò ä~ íÉãé¨ê~íìêÉ ÇÉ ä~ ÅçåîÉÅíáçå...
 • Page 75 fåÜçìÇ sççê ÜÉí áåÄçìïÉå K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K sÉáäáÖÜÉáÇëîççêëÅÜêáÑíÉå K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K lçêò~âÉå...
 • Page 76 fåÜçìÇ _ìáíÉåòáàÇÉ ~éé~ê~~í K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K lîÉå K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K `äÉ~åJÑìåÅíáÉ...
 • Page 77 eáÉêçé ãçÉí ì äÉííÉå iÉÉë ÇÉòÉ ÖÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ òçêÖîìäÇáÖ ÇççêK ^ääÉÉå Ç~å âìåí ì ÜÉí Ñçêåìáë çé ÉÉå îÉáäáÖÉ Éå Éå àìáëíÉ ã~åáÉê ÖÉÄêìáâÉåK _Éï~~ê ÇÉ ÖÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ Éå ÇÉ ãçåí~ÖÉJ áåëíêìÅíáÉë òçêÖîìäÇáÖK dÉÉÑí ì ÜÉí ~éé~ê~~í Çççê ~~å ~åÇÉêÉåI ÇçÉ ÇÉ Ü~åÇäÉáÇáåÖÉå Éê Ç~å ÄáàK sççê...
 • Page 78 sÉáäáÖÜÉáÇëJ îççêëÅÜêáÑíÉå aáí ~éé~ê~~í áë ~ääÉÉå îççê ÜìáëÜçìÇÉäáàâ ÖÉÄêìáâ ÄÉëíÉãÇK dÉÄêìáâ ÜÉí Ñçêåìáë ìáíëäìáíÉåÇ îççê ÜÉí ÄÉêÉáÇÉå î~å ÖÉêÉÅÜíÉåK aÉ çîÉåÇÉìê îççêòáÅÜíáÖ çéÉåÉåK bê â~å ÜÉíÉ ëíççã îêáàâçãÉåK kççáí ÇÉ ÄáååÉåâ~åí î~å ÇÉ çîÉå Éå ÇÉ îÉêï~êãáåÖëÉäÉãÉåíÉå ~~åê~âÉåK sÉêÄê~åÇáåÖëÖÉî~~ê> eçìÇ âáåÇÉêÉå ìáí ÇÉ ÄììêíK kççáí...
 • Page 79 lçêò~âÉå î~å ëÅÜ~ÇÉ pÅÜìáÑ ÖÉÉå Ä~âéä~~í çé ÇÉ ÄçÇÉã î~å ÇÉ çîÉåK _ÉÇÉâ ÜÉã åáÉí ãÉí ~äìãáåáìãÑçäáÉK bê çåëí~~í Ç~å ÉÉå çéÉÉåÜçéáåÖ î~å ï~êãíÉK aÉ Ä~âJ Éå Äê~~ÇíáàÇÉå âäçééÉå åáÉí ãÉÉê Éå ÜÉí Éã~áä ïçêÇí ÄÉëÅÜ~ÇáÖÇK dáÉí åççáí ï~íÉê áå ÇÉ ÜÉíÉ çîÉåK bê â~å ~åÇÉêë ëÅÜ~ÇÉ...
 • Page 80 rï åáÉìïÉ Ñçêåìáë eáÉê äÉÉêí ì ìï åáÉìïÉ ~éé~ê~~í âÉååÉåK tÉ äÉÖÖÉå ì ÇÉ ïÉêâáåÖ î~å ÜÉí ÄÉÇáÉåáåÖëé~åÉÉä ãÉí ÇÉ ëÅÜ~âÉä~~êë Éå áåÇáÅ~íáÉë ìáíK r âêáàÖí áåÑçêã~íáÉ çîÉê ÇÉ îÉêï~êãáåÖëãÉíÜçÇÉå Éå ÇÉ ÄáàÖÉîçÉÖÇÉ íçÉÄÉÜçêÉåK eÉí ÄÉÇáÉåáåÖëJ é~åÉÉä bê òáàå âäÉáåÉ îÉêëÅÜáääÉå ãçÖÉäáàâI ~ÑÜ~åâÉäáàâ î~å ÜÉí íóéÉK cìåÅíáÉâÉìòÉâåçé...
 • Page 81 Standen Vlakgrillen, klein Vlakgrillen, groot Ontdooien t~ååÉÉê ì ÇÉ ÑìåÅíáÉâÉìòÉâåçé áåëíÉäíI Ö~~í ÇÉ ä~ãé áå ÇÉ çîÉå ~~åK qÉãéÉê~íììêJ âÉìòÉâåçé jÉí ÇÉ íÉãéÉê~íììêâÉìòÉâåçé ëíÉäí ì ÇÉ íÉãéÉê~íììê çÑ ÇÉ Öêáääëí~åÇ áåK Temperatuur 50 - 270 Temperatuurbereik in ºC Grill x Grill zwak O Z ORM Grill gemiddeld...
 • Page 82 sÉêï~êãáåÖëJ ãÉíÜçÇÉå bê ëí~~å ì îççê ÇÉ çîÉå îÉêëÅÜáääÉåÇÉ îÉêï~êãáåÖëãÉíÜçÇÉå íÉê ÄÉëÅÜáââáåÖK lé ÇáÉ ã~åáÉê âìåí ì îççê Éäâ ÖÉêÉÅÜí ÇÉ çéíáã~äÉ ÄÉêÉáÇáåÖëëççêí âáÉòÉåK eáÉêÄáà îÉêëéêÉáÇí ÇÉ ï~êãíÉ òáÅÜ î~å çåÇÉê Éå ÄçîÉå ÖÉäáàâã~íáÖ çîÉê ÜÉí ÖÉÄ~â çÑ ÜÉí îäÉÉëK `~âÉë...
 • Page 83 eÉí ÖêáääîÉêï~êãáåÖëÉäÉãÉåí Éå ÇÉ îÉåíáä~íçê ëÅÜ~âÉäÉå ~ÑïáëëÉäÉåÇ ~~å Éå ìáíK få ÇÉ îÉêï~êãáåÖëé~ìòÉ ïÉêîÉäí ÇÉ îÉåíáä~íçê ÇÉ ÜáííÉ ÇáÉ Çççê ÇÉ Öêáää ïçêÇí ~ÑÖÉÖÉîÉå êçåÇ ÇÉ ÖÉêÉÅÜíÉåK wç ïçêÇÉå îäÉÉëëíìââÉå ~~å ~ääÉ â~åíÉå âå~ééÉêáÖ ÄêìáåK eáÉêÄáà ïçêÇí ~ääÉÉå ÜÉí ãáÇÇÉäëíÉ ÇÉÉä î~å ÜÉí ÖêáääÉäÉãÉåí...
 • Page 84 lîÉå Éå íçÉÄÉÜçêÉå aÉ íçÉÄÉÜçêÉå âìååÉå çé R îÉêëÅÜáääÉåÇÉ ÜççÖíÉë áå ÇÉ çîÉå ÖÉëÅÜçîÉå ïçêÇÉåK r âìåí ÇÉ íçÉÄÉÜçêÉå îççê íïÉÉ ÇÉêÇÉ å~~ê ÄìáíÉå íêÉââÉåI òçåÇÉê Ç~í òÉ çãâáÉéÉåK wç âìååÉå ÇÉ ÖÉêÉÅÜíÉå ÖÉã~ââÉäáàâ ìáí ÇÉ çîÉå ïçêÇÉå ÖÉÜ~~äÇK qçÉÄÉÜçêÉå âìåí ì âçéÉå Äáà ÇÉ âä~åíÉåëÉêîáÅÉ çÑ áå ëéÉÅá~~äò~âÉåK aÉåâ...
 • Page 85 sççê ÜÉí ÉÉêëíÉ ÖÉÄêìáâ få Çáí ÜççÑÇëíìâ îáåÇí ì ~ääÉë ï~í ì ãçÉí ÇçÉå îççêÇ~í ì îççê ÜÉí ÉÉêëí Ö~~í âçâÉåK i~~í ÇÉ çîÉå çéï~êãÉå Éå ã~~â ÇÉ íçÉÄÉÜçêÉå ëÅÜççåK iÉÉë ÇÉ îÉáäáÖÜÉáÇë~~åïáàòáåÖÉå áå ÜÉí ÜççÑÇëíìâ t~~êçé ì ÇáÉåí íÉ äÉííÉåÒK `çåíêçäÉÉê...
 • Page 86 aÉ çîÉå áåëíÉääÉå r ÜÉÉÑí îÉêëÅÜáääÉåÇÉ ãçÖÉäáàâÜÉÇÉå çã ìï çîÉå áå íÉ ëíÉääÉåK ^äë ÜÉí ÖÉêÉÅÜí âä~~ê áëI ëÅÜ~âÉäí ì ÇÉ çîÉå òÉäÑ ìáíK r âìåí ÇÉ âÉìâÉå ççâ ÖÉÇìêÉåÇÉ ä~åÖÉêÉ íáàÇ îÉêä~íÉåK r âìåí ÜÉí ÖÉêÉÅÜí ÄáàîK Ûë ãçêÖÉåë áå ÇÉ çîÉå òÉííÉå Éå...
 • Page 87 pÅÜ~âÉäí ì ÇÉ ÑìåÅíáÉâÉìòÉâåçé ìáíK r âìåí ÇÉ íÉãéÉê~íììê çÑ ÇÉ Öêáääëí~åÇ çé Éäâ ÖÉïÉåëí ãçãÉåí îÉê~åÇÉêÉåK aÉ çîÉå ãçÉí ~ìíçã~íáëÅÜ píÉä áå òç~äë áå éìåí N Éå O ÄÉëÅÜêÉîÉåK sçÉê åì åçÖ ìáíëÅÜ~âÉäÉå ÇÉ ÄÉêÉáÇáåÖëíáàÇ EíáàÇëÇììêF îççê ìï ÖÉêÉÅÜí áåK sççêÄÉÉäÇW íáàÇëÇììê...
 • Page 88 aÉ çîÉå ëÅÜ~âÉäí ~ìíçã~íáëÅÜ áå Éå iÉí Éê çé Ç~í äÉîÉåëãáÇÇÉäÉå ÇáÉ ëåÉä ÄÉÇÉêîÉå åáÉí íÉ ìáí ä~åÖ áå ÇÉ çîÉå ãçÖÉå ëí~~åK píÉä áå òç~äë áå éìåí N íçí Q ÄÉëÅÜêÉîÉåK aÉ çîÉå ëí~êíK sççêÄÉÉäÇW ÜÉí áë NMWQR ììêK eÉí...
 • Page 89 qáàÇ k~ ÇÉ ÉÉêëíÉ ~~åëäìáíáåÖ çÑ å~ ÉÉå ëíêççãìáíî~ä âåáééÉêÉå ÜÉí ëóãÄççä j Éå ÇêáÉ åìääÉå çé ÜÉí Çáëéä~óK píÉä ÇÉ íáàÇ áåK aÉ ÑìåÅíáÉâÉìòÉâåçé ÇáÉåí ìáíÖÉëÅÜ~âÉäÇ íÉ òáàåK wç ëíÉäí ì áå sççêÄÉÉäÇW NPWMM ììê qçÉíë qáàÇ j áåÇêìââÉåK lé...
 • Page 90 tÉââÉê r âìåí ÇÉ ïÉââÉê ÖÉÄêìáâÉå ~äë ÉÉå âççâïÉââÉêK eáà äççéí çå~ÑÜ~åâÉäáàâ î~å ÇÉ çîÉåK aÉ ïÉââÉê ÜÉÉÑí ÉÉå ëéÉÅá~~ä ëáÖå~~äK wç Üççêí ì çÑ ÇÉ ïÉââÉê çÑ ÇÉ áåÖÉëíÉäÇÉ íáàÇëÇììê î~å ÇÉ çîÉå ~ÑÖÉäçéÉå áëK r âìåí ÇÉ ïÉââÉê ççâ áåëíÉääÉå ï~ååÉÉê ÜÉí âáåÇÉêëäçí ~ÅíáÉÑ...
 • Page 91 aÉ ëóãÄçäÉå Äê~åÇÉåK aÉ ïÉââÉêíáàÇ äççéí òáÅÜíÄ~~ê çé ÜÉí Çáëéä~ó ~ÑK oÉëíÉêÉåÇÉ íáàÇ ?I ÉáåÇíáàÇ ! çÑ íáàÇ j çéîê~ÖÉåW ÇÉ íçÉíë qáàÇ j òç î~~â áåÇêìââÉå íçí ÜÉí ÄÉíêÉÑÑÉåÇÉ ëóãÄççä îÉêëÅÜáàåíK aÉ çéÖÉîê~~ÖÇÉ ï~~êÇÉ îÉêëÅÜáàåí ÉåâÉäÉ ëÉÅçåÇÉå çé ÜÉí Çáëéä~óK _~ëáëáåëíÉääáåÖÉå...
 • Page 92 _~ëáëáåëíÉääáåÖÉå ïáàòáÖÉå bê ã~Ö ÖÉÉå ÑìåÅíáÉ òáàå áåÖÉëíÉäÇK sççêÄÉÉäÇW íáàÇëïÉÉêÖ~îÉ ìáí aÉ íçÉíë qáàÇ j Éå ÇÉ íçÉíë H ÖÉäáàâíáàÇáÖ áåÇêìââÉåI íçí Éê ÉÉå 1 îÉêëÅÜáàåíK aáí áë ÇÉ Ä~ëáëáåëíÉääáåÖ íáàÇ çé ÇÉ îççêÖêçåÇK jÉí ÇÉ íçÉíë H çÑ ÇÉ íçÉíë J J ÇÉ Ä~ëáëáåëíÉääáåÖ îÉê~åÇÉêÉåK jÉí...
 • Page 93 háåÇÉêëäçí lã íÉ îççêâçãÉå Ç~í âáåÇÉêÉå éÉê çåÖÉäìâ ÇÉ çîÉå áåëÅÜ~âÉäÉåI áë ÇÉòÉ îççêòáÉå î~å ÉÉå âáåÇÉêëäçíK qçÉíë päÉìíÉä p áåÇêìââÉåI íçí ÜÉí Çáëéä~ó ÜÉí ëóãÄççä p ïÉÉêÖÉÉÑíK aáí Çììêí Å~K Q ëÉÅçåÇÉåK qçÉëí päÉìíÉä p áåÇêìââÉåI íçí ÜÉí ëóãÄççä p îÉêÇïáàåíK r âìåí...
 • Page 94 dÉÄêìáâ îÉêòçêÖáåÖëãáÇÇÉäÉå îççê êçÉëíîêáàëí~~äK eçìÇ ì ~~å ÇÉ ~~åïáàòáåÖÉå î~å ÇÉ Ñ~Äêáâ~åíK mêçÄÉÉê ÜÉí ãáÇÇÉä ÉÉêëí çé ÉÉå âäÉáåÉ éä~~íë ìáí ~äîçêÉåë ÜÉí çé ÜÉí ÖÉÜÉäÉ çééÉêîä~â íÉ ÖÉÄêìáâÉåK lîÉå dÉÄêìáâ ÖÉÉå Ü~êÇÉ ëÅÜììêëéçåëàÉë çÑ ~Ñï~ëëéçåëàÉëK lîÉåêÉáåáÖáåÖëéêçÇìÅíÉå ã~Ö ì ~ääÉÉå çé ÇÉ Éã~áäîä~ââÉå î~å ÇÉ çîÉå ÖÉÄêìáâÉåK âìåí...
 • Page 95 aÉ ÄÉìÖÉä çé ÇÉ Öêáää å~~ê îçêÉå íêÉââÉå Éå å~~ê ÄçîÉå ÇêìââÉå íçí Üáà ÜççêÄ~~ê áåâäáâíK eÉí ÖêáääÉäÉãÉåí ÜáÉêÄáà î~ëíÜçìÇÉå Éå å~~ê ÄÉåÉÇÉå âä~ééÉåK k~ ÇÉ êÉáåáÖáåÖW eÉí ÖêáääÉäÉãÉåí ïÉÉê å~~ê ÄçîÉå âä~ééÉåK aÉ ÄÉìÖÉä å~~ê ÄÉåÉÇÉå ÇêìââÉå Éå ÜÉí ÖêáääÉäÉãÉåí ä~íÉå áåâäáââÉåK aÉ...
 • Page 96 fë ÇÉ ÄçÇÉã ëíÉêâ îÉêîìáäÇI Ç~å âìåí ÜÉí ÄÉëíÉ çîÉåêÉáåáÖÉê ÖÉÄêìáâÉåK dÉÄêìáâ ÇÉ çîÉåêÉáåáÖÉê ìáíëäìáíÉåÇ áå ÉÉå çåîÉêï~êãÇÉ çîÉåK _ÉÜ~åÇÉä ÇÉ òÉäÑêÉáåáÖÉåÇÉ çééÉêîä~ââÉå ÜáÉê åççáí ãÉÉK lîÉêáÖÉåëW eÉí Éã~áä ïçêÇí áåÖÉÄê~åÇ çé òÉÉê ÜçÖÉ íÉãéÉê~íìêÉåK eáÉêÇççê âìååÉå Éê âäÉáåÉ âäÉìêîÉêëÅÜáääÉå çåíëí~~åK aáí áë åçêã~~ä Éå ÜÉÉÑí ÖÉÉå å~ÇÉäáÖÉ...
 • Page 97 k~ ÉåâÉäÉ ëÉÅçåÇÉå ïçêÇí ÇÉ áåëíÉääáåÖ çîÉêÖÉåçãÉåK k~ ÉÉå ììê ïçêÇí ÇÉ çîÉå ìáíÖÉëÅÜ~âÉäÇK wÉí ÇÉ ÑìåÅíáÉâÉìòÉâåçé ìáíK sÉêïáàÇÉê òçìíêÉëíÉå ãÉí ÉÉå îçÅÜíáÖÉ ÇçÉâ î~å ÇÉ òÉäÑêÉáåáÖÉåÇÉ ÇÉäÉåK oÉáåáÖáåÖ î~å ÇÉ çîÉåêìáíÉå r âìåí ÇÉ çîÉåêìáí î~å ÇÉ çîÉåÇÉìê ~ÑåÉãÉå çã ÜÉã ÄÉíÉê...
 • Page 98 cê~ãÉë êÉáåáÖÉå r âìåí ÇÉ Ñê~ãÉë îççê ÜÉí êÉáåáÖÉå îÉêïáàÇÉêÉåK aÉ Ñê~ãÉë ìáí ÇÉ ÜÉåÖëÉäë Ü~äÉåW eÉí Ñê~ãÉ îççê~~å çãÜççÖ íáääÉå Éå ìáí ÇÉ ÜÉåÖëÉäë äáÅÜíÉåI ÜáÉêå~ ÜÉí Ñê~ãÉ å~~ê îçêÉå íêÉââÉå Éå îÉêïáàÇÉêÉå oÉáåáÖ ÇÉ Ñê~ãÉë ãÉí ~Ñï~ëãáÇÇÉä Éå ëéçåëI çÑ ãÉí ÉÉå...
 • Page 99 t~í íÉ ÇçÉå Äáà ëíçêáåÖÉå\ píçêáåÖÉå ïçêÇÉå î~~â îÉêççêò~~âí Çççê ÉÉå âäÉáåáÖÜÉáÇK kÉÉã ~äëíìÄäáÉÑí ÇÉ îçäÖÉåÇÉ ~~åïáàòáåÖÉå áå ~ÅÜí îççê ì ÇÉ âä~åíÉåíÉåëÉêîáÅÉ ÄÉäíW Storing Mogelijke oorzaak Aanwijzing/oplossing Het apparaat werkt niet. Zekering defect. Kijk in de zekeringkast na of de zekering in orde is.
 • Page 100 ^äë ÇÉ Öä~òÉå ~ÑëÅÜÉêãáåÖ î~å ÇÉ çîÉå ÄÉëÅÜ~ÇáÖÇ áëI ÇáÉåí Üáà íÉ ïçêÇÉå îÉêî~åÖÉåK r âìåí ÉÉå Öä~òÉå ~ÑëÅÜÉêãáåÖ îÉêâêáàÖÉå îá~ ÇÉ âä~åíÉåëÉêîáÅÉK sÉêãÉäÇ ~KìKÄK ÜÉí bJåìããÉê Éå ÜÉí caJåìããÉê î~å ìï ~éé~ê~~íK hä~åíÉåëÉêîáÅÉ r âìåí ÜÉí ~éé~ê~~í ä~íÉå êÉé~êÉêÉå Çççê çåòÉ âä~åíÉåëÉêîáÅÉK eÉí...
 • Page 101 aÉ îÉêé~ââáåÖ Éå ìï çìÇÉ ~éé~ê~~í qáàÇÉåë ÜÉí íê~åëéçêí ïÉêÇ ìï åáÉìïÉ ~éé~ê~~í ÄÉëÅÜÉêãÇ Çççê ÇÉ îÉêé~ââáåÖK ^ääÉ ÖÉÄêìáâíÉ ã~íÉêá~äÉå òáàå åáÉí ëÅÜ~ÇÉäáàâ îççê ÜÉí ãáäáÉì Éå âìååÉå ïçêÇÉå ÜÉêÖÉÄêìáâíK táà îÉêòçÉâÉå ì Ç~å ççâ ÇÉ îÉêé~ââáåÖ çé ÉÉå ãáäáÉìîêáÉåÇÉäáàâÉ ã~åáÉê çé íÉ êìáãÉåK lìÇÉ...
 • Page 102 q~~êíI Å~âÉ Éå ÖÉÄ~â eÉí ãÉÉëí ÖÉëÅÜáâí òáàå ÇçåâÉêÉ ãÉí~äÉå Ä~âîçêãÉåK _áà ÜÉäÇÉêÉ Ä~âîçêãÉå î~å Çìå ã~íÉêá~~ä çÑ îççê Öä~òÉå îçêãÉå ÇáÉåí ì ÜÉíÉäìÅÜí íÉ ÖÉÄêìáâÉåK qçÅÜ áë ÇÉ Ä~âíáàÇ ä~åÖÉê Éå ïçêÇí ÜÉí ÖÉêÉÅÜí åáÉí òç ÖÉäáàâã~íáÖ ÄêìáåK mä~~íë ÇÉ îçêã ~äíáàÇ çé ÜÉí êççëíÉêK aÉ...
 • Page 103 Gebak op de Hoogte Verwarmings- Temperatuur Tijdsduur, plaat methode ºC minuten Pizza Bakplaat 210-230 25-35 2 bakplaten* 180-200 45-55 Bladerdeeg Bakplaat 170-190 20-30 2 bakplaten* 170-190 30-40 Schuimgebak Bakplaat 80-100 155-205 Spritsgebak Bakplaat 160-180 20-30 2 bakplaten* 140-160 35-45 Bitterkoekjes Bakplaat 100-120 30-40...
 • Page 104 Het brood of de taart Voeg de volgende keer minder vloeistof toe en bak het gerecht (bijv. kwarktaart) ziet er goed uit, iets langer op een lagere temperatuur. Bij taarten met een maar is van binnen klef. vochtige vulling: bak eerst de bodem voor. Bestrooi hem daarna met amandelen of paneermeel en voeg dan pas de vulling toe.
 • Page 105 ^äë ÜÉí Äê~~Çëíìâ âä~~ê áëI ãçÉí ÜÉí åçÖ NM ãáåìíÉå áå ÉÉå ìáíÖÉëÅÜ~âÉäÇÉI ÖÉëäçíÉå çîÉå ÄäáàîÉå äáÖÖÉåK eÉí îçÅÜí â~å òáÅÜ Ç~å ÄÉíÉê îÉêÇÉäÉåK dêáä ~äíáàÇ áå ÉÉå ÖÉëäçíÉå çîÉåK dÉÄêìáâ òçîÉÉä ãçÖÉäáàâ ÖÉäáàâÉ ëíìââÉå çã íÉ ÖêáääÉåK wÉ ãçÉíÉå ãáåëíÉåë O íçí P Åã Çáâ òáàåK wç ïçêÇÉå òÉ ÖÉäáàâã~íáÖ...
 • Page 106 qáéë îççê ÜÉí Äê~ÇÉå Éå ÖêáääÉå Voor het vleesgewicht staan er Kies de waarde van het eerstvolgende lagere gewicht en verleng geen opgaven in de tabel. de tijd. Hoe kunt u vaststellen of het Gebruik een vleesthermometer (verkrijgbaar in de vakhandel) of vlees gaar is? voer de “lepeltest”...
 • Page 107 aÉ éä~~í â~å îÉêîçêãÉå Äáà ÜÉí Ä~ââÉå î~å ÇáÉéîêáÉëéêçÇìÅíÉåK aáí ïçêÇí îÉêççêò~~âí Çççê ÇÉ ÖêçíÉ íÉãéÉê~íììêîÉêëÅÜáääÉåK aÉ îÉêîçêãáåÖ îÉêÇïáàåí ~ä íáàÇÉåë ÜÉí Ä~ââÉåK låíÇççáÉå iÉîÉåëãáÇÇÉäÉå ìáí ÇÉ îÉêé~ââáåÖ Ü~äÉå Éå áå ÉÉå ÖÉëÅÜáâíÉ ëÅÜ~~ä çé ÜÉí êççëíÉê éä~~íëÉåK iÉÉë ÇÉ ~~åïáàòáåÖÉå î~å ÇÉ Ñ~Äêáâ~åí çé ÇÉ îÉêé~ââáåÖK aÉ...
 • Page 108 aêçÖÉå dÉÄêìáâ ìáíëäìáíÉåÇ Ñêìáí Éå ÖêçÉåíÉ òçåÇÉê ÖÉÄêÉâÉå Éå ï~ë ÇÉòÉ ÖêçåÇáÖK i~~í ÇÉòÉ ÖçÉÇ ~ÑÇêìáéÉå Éå ÇêççÖ òÉ ~ÑK _ÉÇÉâ ÇÉ Éã~áä éä~~í Éå ÜÉí êççëíÉê ãÉí Ä~âJ çÑ éÉêâ~ãÉåíé~éáÉêK Gerecht Hoogte Verwarmings- Temperatuur Tijdsduur, uren methode ºC 600 g appelringen ca.
 • Page 109 ^Åêóä~ãáÇÉ áå äÉîÉåëãáÇÇÉäÉå jçãÉåíÉÉä áë Éê çåÇÉê ÇÉëâìåÇáÖÉå ÉÉå ÇáëÅìëëáÉ Ö~~åÇÉ çîÉê ÇÉ îê~~Ö ÜçÉ ëÅÜ~ÇÉäáàâ ~Åêóä~ãáÇÉ áå äÉîÉåëãáÇÇÉäÉå áëK lé Ä~ëáë î~å ÇÉ ~ÅíìÉäÉ çåÇÉêòçÉâëêÉëìäí~íÉå ÜÉÄÄÉå ïáà îççê ì ÇÉòÉ áåÑçêã~íáÉ ë~ãÉåÖÉëíÉäÇK ^Åêóä~ãáÇÉ âçãí åáÉí áå äÉîÉåëãáÇÇÉäÉå Çççê îÉêçåíêÉáåáÖáåÖ î~å ÄìáíÉå~ÑK eÉí çåíëí~~í îÉÉäÉÉê íáàÇÉåë...
 • Page 110 píÉä Äáà ÄçîÉåJ Éå çåÇÉêï~êãíÉ ÇÉ íÉãéÉê~íììê áå çé ã~ñK OMM ⁄`I Äáà ÜÉíÉäìÅÜí çé ã~ñK NUM ⁄`K hçÉâàÉëW píÉä Äáà ÄçîÉåJ Éå çåÇÉêï~êãíÉ ÇÉ íÉãéÉê~íììê áå çé ã~ñK NVM ⁄`I Äáà ÜÉíÉäìÅÜí çé ã~ñK NTM ⁄`K bá çÑ ÉáÉêÇççáÉê áå ÜÉí ÇÉÉÖ çÑ ÜÉí ÄÉëä~Ö îççêâçãí...
 • Page 111 DE http://www.bosch-hausgeraete.de GB http://www.boschappliances.co.uk FR http://www.bosch-electromenager.com NL http://www.bosch-huishoudelijke-apparaten.nl FI http://www.bosch-kodinkoneet.com DK http://www.bosch-hvidevarer.com ES http://www.bosch-ed.com PT http://www.bosch.pt BE http://www.electro.bosch.be AU http://www.bosch.com.au AT http://www.bosch-hausgeraete.at BR http://www.boschelectrodomesticos.com.br GR http://www.bosch-home.gr US http://www.boschappliances.com 5430003762 (1W014W) 01 8409...

This manual is also suitable for:

Hbn 230 2.0 e