Download Print this page

Lenovo ThinkPad X130e User Manual

(polish) user guide.
Hide thumbs

Advertisement

Podręcznik użytkownika
ThinkPad X130e

Advertisement

   Related Manuals for Lenovo ThinkPad X130e

   Summary of Contents for Lenovo ThinkPad X130e

 • Page 1

  Podręcznik użytkownika ThinkPad X130e...

 • Page 2

  • Dodatek C „Uwagi“ na stronie 173 Podręcznik na temat bezpieczeństwa i gwarancji oraz Regulatory Notice zostały umieszczone w serwisie WWW. Aby się z nimi zapoznać, przejdź pod adres http://www.lenovo.com/support, a następnie kliknij odsyłacz User Guides & Manuals (Podręczniki użytkownika).

 • Page 3: Table Of Contents

  Lenovo Screen Reading Optimizer ..Korzystanie z czytnika nośników cyfrowych . . . Lenovo Solution Center ..Rozdział 3. Ty i Twój komputer . . . 53 Lenovo ThinkVantage Tools ..

 • Page 4

  „4 w 1“ ... Rozdział 11. Wsparcie techniczne . Instalowanie pliku monitora ThinkPad dla Zanim skontaktujesz się z firmą Lenovo ..systemu Windows 2000/XP/Vista/7 ..Rejestrowanie komputera .

 • Page 5

  Kontakt telefoniczny z firmą Lenovo ..Informacje na temat serwisowania produktów marki Lenovo na Tajwanie ..Dodatkowe usługi płatne... Dodatkowe informacje o przepisach ..

 • Page 6

  Podręcznik użytkownika...

 • Page 7: Przeczytaj Zanim Zaczniesz

  żaden inny sposób mogący zakłócić pracę komputera. © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 8: Ważne Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa

  Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie ® wpływają ani na warunki zawarte w umowie nabycia, ani na Warunki Ograniczonej Gwarancji Lenovo Więcej informacji na ten temat zawiera rozdział „Informacje gwarancyjne“ w Podręczniku na temat bezpieczeństwa i gwarancji dołączonym do komputera.

 • Page 9: Zdarzenia Wymagające Natychmiastowej Reakcji

  Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń lub uszkodzenia mienia, należy zawsze mieć na uwadze poniższe środki ostrożności. Więcej informacji na ten temat zawiera rozdział „Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa“ w Podręczniku na temat bezpieczeństwa i gwarancji dołączonym do komputera. © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 10

  Modernizacje zazwyczaj określa się mianem opcji. Części zamienne przeznaczone do instalowania przez Klientów określane są mianem Części Wymienianych przez Klienta (Customer Replaceable Units - CRU). Lenovo dostarcza dokumentację z instrukcjami, kiedy Klient może zainstalować opcje lub wymienić części CRU. Podczas instalacji lub wymiany części należy ściśle przestrzegać wszystkich instrukcji.

 • Page 11

  Jeśli używane są listwy rozdzielcze zasilania, obciążenie nie powinno przekroczyć ich znamionowej mocy wejściowej. W przypadku pytań związanych z obciążeniem elektrycznym, wymaganiami dotyczącymi zasilania i znamionowej mocy wejściowej, aby uzyskać więcej informacji, należy skonsultować się z elektrykiem. © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 12

  Wtyczki i gniazda zasilające NIEBEZPIECZEŃSTWO Jeśli gniazdo, które ma być używane ze sprzętem komputerowym wygląda na uszkodzone lub skorodowane, nie należy z niego korzystać dopóki nie zostanie wymienione przez wykwalifikowanego elektryka. Nie należy zginać ani modyfikować wtyczki. Jeśli wtyczka jest uszkodzona, należy skontaktować się...

 • Page 13

  Ogólne informacje o akumulatorze NIEBEZPIECZEŃSTWO W komputerach osobistych produkowanych przez Lenovo znajduje się bateria wielkości monety, która zapewnia zasilanie zegarowi systemowemu. Ponadto wiele komputerów przenośnych, jak na przykład komputery notebook, odłączonych od stałego źródła zasilania, zasilanych jest akumulatorem.

 • Page 14

  Uwaga dotycząca akumulatora NIEBEZPIECZEŃSTWO Nie należy demontować ani modyfikować akumulatorów. Może to spowodować eksplozję lub wyciek z akumulatora. Akumulator inny niż podany przez Lenovo, zdemontowany lub zmodyfikowany, nie jest objęty gwarancją. Nieprawidłowo wymieniony akumulator może wybuchnąć. Akumulator zawiera niewielką ilość...

 • Page 15

  • Nie wolno ograniczać ani blokować przepływu powietrza. • Nie należy włączać komputera wewnątrz mebli, ponieważ wzrasta ryzyko przegrzania się sprzętu. • Temperatura powietrza w komputerze nie powinna przekroczyć 35°C (95°F). © Copyright Lenovo 2011 xiii...

 • Page 16

  Prąd elektryczny - informacje dotyczące bezpieczeństwa NIEBEZPIECZEŃSTWO Napięcie elektryczne pochodzące z kabli zasilających, telefonicznych i komunikacyjnych jest niebezpieczne. Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym: • Nie należy używać komputera podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi. • Nie należy łączyć lub odłączać żadnych kabli ani wykonywać instalowania, konserwowania czy rekonfigurowania tego produktu podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi.

 • Page 17

  Używanie słuchawek niezgodnych ze specyfikacją EN 50332-2 może być niebezpieczne w związku z wysokim poziomem ciśnienia akustycznego. Jeśli komputer Lenovo jest wyposażony w słuchawki, to w połączeniu z komputerem są one zgodne ze specyfikacją EN 50332-1. W przypadku używania innych słuchawek należy mieć pewność, że są one zgodne ze specyfikacją...

 • Page 18

  Podręcznik użytkownika...

 • Page 19: Rozdział 1. Przegląd

  • „Widok z przodu“ na stronie 2 • „Widok z prawej strony“ na stronie 4 • „Widok z lewej strony“ na stronie 6 • „Widok od spodu“ na stronie 7 • „Wskaźniki stanu“ na stronie 8 © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 20: Widok Z Przodu

  Widok z przodu Rysunek 1. Widok modelu ThinkPad X130e z przodu Zintegrowana kamera Anteny sieci bezprzewodowej UltraConnect™ (lewe) Anteny sieci bezprzewodowej UltraConnect (prawe) Wyłącznik zasilania Wskaźnik stanu zasilania Wskaźnik stanu systemu Antena Bluetooth Wbudowany głośnik stereo (prawy) ® Przyciski urządzenia TrackPoint Urządzenie touchpad...

 • Page 21

  Jeśli komputer przestanie odpowiadać i nie można go wyłączyć, należy nacisnąć i przytrzymać wyłącznik zasilania przez co najmniej cztery sekundy. Jeśli system nadal się nie resetuje, należy odłączyć zasilacz i wyjąć akumulator. Za pomocą programu Power Manager wyłącznik zasilania można również zaprogramować do zamykania komputera albo przełączania go w tryb uśpienia (wstrzymania) lub hibernacji.

 • Page 22: Widok Z Prawej Strony

  Widok z prawej strony Rysunek 2. Widok modelu ThinkPad X130e z prawej strony Gniazdo czytnika nośników cyfrowych Złącze Always On USB Złącze USB Gniazdo zasilające Zamek klucza zabezpieczającego Gniazdo czytnika nośników cyfrowych Zależnie od modelu, komputer może być wyposażony w gniazdo czytnika nośników cyfrowych. Czytnik nośników cyfrowych obsługuje następujące cztery typy kart:...

 • Page 23

  Domyślnie, nawet gdy komputer jest w trybie uśpienia (wstrzymania), złącze Always On USB nadal umożliwia ® ® ® ładowanie pewnych urządzeń, takich jak iPod , iPhone czy urządzenia smartphone BlackBerry , przez ich podłączenie do tego złącza. Jednak przy podłączonym zasilaczu, jeśli te urządzenia mają być ładowane w czasie, gdy komputer jest w trybie hibernacji lub jest wyłączony, trzeba otworzyć...

 • Page 24: Widok Z Lewej Strony

  Widok z lewej strony Rysunek 3. Widok modelu ThinkPad X130e z lewej strony Złącze monitora Szczeliny wentylacyjne (prawe) Złącze HDMI Złącze USB Złącze Ethernet Gniazdko combo audio Złącze monitora Złącze monitora umożliwia podłączenie do komputera zewnętrznego monitora lub projektora. Szczegóły — patrz „Podłączanie monitora zewnętrznego“ na stronie 44.

 • Page 25: Widok Od Spodu

  • Gniazdko combo audio nie obsługuje konwencjonalnego mikrofonu. Aby uzyskać więcej informacji o urządzeniach audio obsługiwanych przez gniazdko combo audio komputera, patrz „Korzystanie z funkcji audio“ na stronie 47. Widok od spodu Rysunek 4. Widok modelu ThinkPad X130e od spodu Akumulator Gniazdo karty SIM Złącze pamięci...

 • Page 26: Wskaźniki Stanu

  W razie potrzeby do zmiany ustawień zasilania można używać programu Power Manager. Szczegóły — patrz „Power Manager“ na stronie 19. Gniazdo karty SIM Jeśli komputer ma funkcję łączności bezprzewodowej WAN, może wymagać karty SIM do nawiązywania połączenia bezprzewodowego WAN. Zależnie od kraju dostawy karta SIM może już być zainstalowana w gnieździe karty SIM.

 • Page 27

  Wskaźniki stanu systemu Podświetlona kropka w logo ThinkPad na zewnętrznej pokrywie komputera i na podpórce pod nadgarstki pełni rolę wskaźnika stanu systemu: wskazuje, czy komputer jest w trybie uśpienia (wstrzymania), hibernacji, czy normalnym. Znaczenie tego wskaźnika jest następujące: • Czerwony: komputer jest włączony (w trybie normalnym). •...

 • Page 28: Znajdowanie Ważnych Informacji O Produkcie

  Wskaźnik stanu zasilania Komputer jest wyposażony we wskaźnik pokazujący stan zasilania. Znaczenie tego wskaźnika jest następujące: • Zielony: zasilacz jest podłączony. Jeśli w komputerze jest zainstalowany akumulator, wskaźnik świeci na zielono, gdy akumulator jest naładowany. • Wyłączony: zasilacz nie jest podłączony. Znajdowanie ważnych informacji o produkcie Ta sekcja zawiera informacje pomocne w lokalizowaniu etykiety typu i modelu komputera, etykiety FCC ID i ®...

 • Page 29: Etykieta Typu I Modelu Komputera

  Etykieta typu i modelu komputera Rolę identyfikatora komputera pełni etykieta z jego nazwą typu i modelu. Zwracając się do Lenovo o pomoc, warto podawać te dane, ponieważ ułatwią one serwisantom dokładne ustalenie parametrów komputera i znalezienie rozwiązań zaistniałych problemów. Typ i model komputera znajduje się na następujące etykiecie.

 • Page 30: Etykieta Certyfikatu Autentyczności

  Jeśli w komputerze nie ma zainstalowanej fabrycznie zintegrowanej karty sieci bezprzewodowej PCI Express Mini, można ją zainstalować. W tym celu należy wykonać procedurę opisaną w temacie „Instalowanie i wymiana karty PCI Express Mini dla połączenia bezprzewodowego LAN/WiMAX“ na stronie 87 lub „Instalowanie i wymiana karty PCI Express Mini dla połączenia bezprzewodowego WAN“...

 • Page 31: Elementy

  Elementy Procesor • Aby wyświetlić właściwości systemu komputera, kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Komputer (w systemie Windows XP — Mój komputer), a następnie z menu rozwijanego wybierz pozycję Właściwości. Pamięć • Synchroniczna pamięć dynamiczna o dostępie bezpośrednim (DDR3 SDRAM) Urządzenie pamięci masowej •...

 • Page 32: Specyfikacje

  • Zintegrowana karta sieci bezprzewodowej WAN (w wybranych modelach) • Zintegrowana funkcja WiMAX (w wybranych modelach) Specyfikacje Niniejsza sekcja zawiera fizyczne specyfikacje komputera. Wymiary • Szerokość: 293,4 mm (11,6") • Głębokość: 216 mm (8,5") • Wysokość: 32,8 mm (1,3") Emisja ciepła •...

 • Page 33: Technologie I Oprogramowanie Thinkvantage

  Technologie i oprogramowanie ThinkVantage Firma Lenovo instaluje fabrycznie na komputerach przydatne aplikacje, które pomagają w rozpoczęciu pracy z komputerem, utrzymaniu produktywności pracy podczas podróży oraz zapewnieniu ciągłości działania komputera. Lenovo oferuje udoskonalone zabezpieczenia, obsługę łączności bezprzewodowej, możliwość...

 • Page 34

  Kliknij kolejno pozycje Start ➙ Wszystkie programy ➙ Lenovo ThinkVantage Tools. Następnie, zależnie od aplikacji, którą chcesz otworzyć, kliknij dwukrotnie odpowiednią ikonę. Informacja: Jeśli ikona aplikacji w oknie nawigacji aplikacji Lenovo ThinkVantage Tools jest wyszarzona, oznacza to, że aplikację należy zainstalować ręcznie. Aby ręcznie zainstalować aplikację, kliknij dwukrotnie ikonę...

 • Page 35: Access Connections

  Lenovo Screen Reading Optimizer Aplikacja Lenovo Screen Reading Optimizer to wygodne środowisko pracy dla programów do czytania. Może wykryć położenie ekranu komputera i odpowiednio zmienić orientację obrazu. Umożliwia również...

 • Page 36: Lenovo Thinkvantage Tools

  • Power Manager • Rescue and Recovery • System Update Aby uzyskać dostęp do programu Lenovo ThinkVantage Tools, wybierz kolejno opcje Start ➙ Wszystkie programy ➙ Lenovo ThinkVantage Tools. Informacja: Program Lenovo ThinkVantage Tools jest dostępny jedynie na komputerach, na których fabrycznie zainstalowano system operacyjny Windows 7.

 • Page 37: Password Manager

  Informacja: Program SimpleTap jest dostępny jedynie na komputerach, na których fabrycznie zainstalowano system operacyjny Windows 7. Jeśli na komputerze z systemem operacyjnym Windows 7 nie zainstalowano fabrycznie programu SimpleTap, możesz go pobrać z: http://www.lenovo.com/support. System Update Program System Update pomaga w utrzymywaniu aktualności oprogramowania komputera poprzez pobieranie i instalowanie pakietów oprogramowania (aplikacji ThinkVantage, sterowników urządzeń,...

 • Page 38: Thinkvantage Gps

  UEFI oraz aplikacji innych firm). Do oprogramowania, które należy regularnie aktualizować, należą programy dostarczane przez Lenovo, takie jak Rescue and Recovery. ThinkVantage GPS Jeśli karta PCI Express Mini zainstalowana w komputerze obsługuje nawigację GPS, komputer może odbierać sygnały z satelitów GPS i ustalać swoje położenie. Jeśli komputer jest połączony z Internetem, możesz znaleźć...

 • Page 39: Rozdział 2. Używanie Komputera

  „Korzystanie z czytnika nośników cyfrowych“ na stronie 51 Rejestrowanie komputera Informacje o zarejestrowanym komputerze są wprowadzane do bazy danych, co pozwala firmie Lenovo na kontakt z użytkownikiem w przypadku zwrotu produktu lub innego poważnego problemu. Ponadto w pewnych lokalizacjach zarejestrowanym użytkownikom są oferowane rozszerzone przywileje i usługi.

 • Page 40

  SSD“ na stronie 64. Masz problemy z nawiązywaniem połączenia w różnych lokalizacjach? • Aby rozwiązać problemy z siecią bezprzewodową, patrz http://www.lenovo.com/support/faq. • Program Access Connections pozwala na korzystanie z funkcji łączności bezprzewodowej. • Aby dowiedzieć się więcej o funkcjach łączności bezprzewodowej komputera, patrz „Połączenia bezprzewodowe“...

 • Page 41: Klawisze I Przyciski Specjalne

  Klawisze i przyciski specjalne Komputer ma kilka klawiszy i przycisków specjalnych. Kombinacje klawiszy funkcyjnych Ustawiając klawisze funkcyjne, można natychmiast zmieniać opcje pracy. Aby skorzystać z tej funkcji, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz Fn , a następnie nacisnąć jeden z klawiszy funkcyjnych Przyciski głośności i wyciszania •...

 • Page 42

  Umożliwia włączanie lub wyłączanie wbudowanych funkcji łączności bezprzewodowej. Naciśnięcie klawiszy Fn+F5 powoduje wyświetlenie listy funkcji łączności bezprzewodowej. Na tej liście można szybko zmienić stan poszczególnych funkcji. Informacja: Aby do włączania i wyłączania funkcji łączności bezprzewodowej można było używać klawiszy Fn+F5, na komputerze muszą być zainstalowane następujące sterowniki urządzeń: - sterownik zarządzania zasilaniem;...

 • Page 43

  - Monitor zewnętrzny (ekran CRT) - Ekran komputera i monitor zewnętrzny (ekran LCD + CRT) - Ekran komputera Uwagi: - Ta funkcja nie jest obsługiwana, jeśli na ekranie komputera i na monitorze zewnętrznym są wyświetlane inne obrazy (funkcja rozszerzonego pulpitu). - Ta funkcja nie działa podczas odtwarzania filmu DVD lub nagrania wideo.

 • Page 44: Klawisz Systemu Windows I Klawisz Aplikacji

  Klawisz systemu Windows i klawisz aplikacji Klawisz systemu Windows Naciśnięcie klawisza powoduje wyświetlenie menu Start systemu Windows. Jednoczesne naciśnięcie tego i innego klawisza powoduje wyświetlenie okna Właściwości systemu lub Komputer (w systemie Windows XP — Mój komputer). Szczegóły — patrz pomoc w systemie operacyjnym Windows.

 • Page 45: Korzystanie Z Urządzenia Wskazującego Trackpoint

  • Set the touch pad as the main pointing device and the TrackPoint for the extended functions only. (Ustaw urządzenie touchpad jako główne urządzenie wskazujące, a urządzenie TrackPoint tylko dla funkcji rozszerzonych). To ustawienie umożliwia korzystanie z wszystkich podstawowych i rozszerzonych funkcji urządzenia touchpad, ograniczając możliwości używania urządzenia TrackPoint do funkcji przewijania i lupy.

 • Page 46

  Informacja: Wskaźnik może „dryfować“. Nie jest to usterka. Przestań na kilka sekund używać urządzenia TrackPoint, a wskaźnik się zatrzyma. 2. Aby zaznaczyć i przeciągnąć, naciśnij kciukiem lewy lub prawy przycisk i przesuń wodzik urządzenia TrackPoint. Dostosowywanie urządzenia TrackPoint Możliwości dostosowania urządzenia wskazującego TrackPoint i jego przycisków są następujące: •...

 • Page 47: Korzystanie Z Urządzenia Touchpad

  Korzystanie z urządzenia touchpad Urządzenie touchpad to płytka dotykowa poniżej przycisków urządzenia TrackPoint u dołu klawiatury. Aby przesunąć wskaźnik na ekranie, przesuń palcem po płytce w kierunku, w którym chcesz przesunąć wskaźnik. Korzystanie z wielodotykowego urządzenia touchpad Urządzenie touchpad komputera obsługuje funkcję wielodotykowości, która pozwala powiększać, pomniejszać, przewijać...

 • Page 48: Dodawanie Ikony Ultranav Do Paska Zadań

  Windows 7 1. Kliknij kolejno pozycje Start ➙ Panel sterowania ➙ Sprzęt i dźwięk ➙ Mysz. 2. Kliknij kartę UltraNav. 3. Aby wyłączyć urządzenie TrackPoint, wyczyść pole wyboru Enable TrackPoint (Włącz urządzenie TrackPoint). Aby wyłączyć urządzenie touchpad, wyczyść pole wyboru Enable touch pad (Włącz urządzenie touchpad).

 • Page 49: Sprawdzanie Stanu Akumulatora

  Oszczędność czasu i energii zapewniają akumulatory ThinkPad. Przenośność urządzeń zrewolucjonizowała prowadzenie wszelkiej działalności, pozwalając na pracę w dowolnym miejscu. Dzięki akumulatorom ThinkPad można pracować dłużej bez konieczności podłączania komputera do gniazdka elektrycznego. Sprawdzanie stanu akumulatora Na wskaźniku Power Manager Battery Gauge na pasku zadań jest wyświetlany procent pozostałej energii akumulatora.

 • Page 50: Maksymalizowanie żywotności Akumulatora

  Jeśli masz wygodny dostęp do gniazdka elektrycznego, podłącz do niego zasilacz, a następnie podłącz zasilacz do komputera. Akumulator naładuje się do pełna w czasie od 3 do 6 godzin. Czas ładowania zależy od wielkości akumulatora i warunków otoczenia. Informacja: Aby nie skracać żywotności akumulatora, komputer nie rozpoczyna jego ponownego ładowania, jeśli poziom pozostałej energii jest wyższy niż...

 • Page 51: Obsługa Akumulatora

  Aby wznowić normalne działanie, kliknij przycisk OK. Obsługa akumulatora NIEBEZPIECZEŃSTWO Nie należy demontować ani modyfikować akumulatorów. Może to spowodować eksplozję lub wyciek z akumulatora. Akumulator inny niż podany przez Lenovo, zdemontowany lub zmodyfikowany, nie jest objęty gwarancją. Rozdział 2. Używanie komputera...

 • Page 52

  • Należy chronić akumulator przed dziećmi. Akumulator rozładowuje się w trakcie pracy. Jeśli rozładowuje się zbyt szybko, należy wymienić go na nowy akumulator typu zalecanego przez Lenovo. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wymiany akumulatora, skontaktuj się z Centrum wsparcia dla Klientów.

 • Page 53: Łączenie Się Z Siecią

  Łączenie się z siecią Komputer jest wyposażony w co najmniej jedną kartę sieciową, dzięki której możesz nawiązywać połączenia z Internetem bądź przewodową lub bezprzewodową siecią LAN swojej firmy. Informacja: Niektóre modele mają wbudowaną kartę sieci bezprzewodowej WAN umożliwiającą nawiązywanie połączeń bezprzewodowych za pośrednictwem zdalnych sieci publicznych lub prywatnych. Access Connections to program „asystenta łączności“...

 • Page 54

  kieszonkowymi a komputerem oraz zdalnego sterowania urządzeniami, takimi jak telefony komórkowe, i nawiązywania z nimi łączności. WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) Ta technologia bezprzewodowego przesyłania danych na duże odległości jest oparta na standardzie 802.16 i oczekuje się, że zapewni ona użytkownikom łączność szerokopasmową podobną do tej, jaką zapewnia kabel lub linia ADSL, ale bez konieczności fizycznego podłączania kabla do komputera.

 • Page 55

  Korzystanie z połączeń bezprzewodowych WAN Karta sieci bezprzewodowej WAN umożliwia nawiązywanie połączeń bezprzewodowych za pośrednictwem zdalnych sieci publicznych lub prywatnych. Połączenia te można nawiązywać na dużym obszarze geograficznym, takim jak miasto lub cały kraj, dzięki rozlokowanym w wielu miejscach antenom lub systemom satelitarnym dostawców usług bezprzewodowych.

 • Page 56

  Naciśnięcie klawiszy Fn+F5 powoduje wyświetlenie listy funkcji łączności bezprzewodowej. Funkcje Bluetooth można włączać lub wyłączać za pomocą jednego kliknięcia. W systemie Windows XP można używać oprogramowania ThinkPad Bluetooth with Enhanced Data Rate Software lub oprogramowania Microsoft Bluetooth. Domyślnie na komputerze jest zainstalowane oprogramowanie ThinkPad Bluetooth with Enhanced Data Rate Software.

 • Page 57

  My Bluetooth Places (Moje miejsca Bluetooth) Aby skorzystać z funkcji Bluetooth: 1. Kliknij dwukrotnie ikonę My Bluetooth Places (Moje miejsca Bluetooth) na pulpicie. 2. W systemie Windows XP przejdź do pozycji Bluetooth Tasks (Zadania Bluetooth) i kliknij dwukrotnie pozycję View devices in range (Wyświetl urządzenia w zakresie). Zostanie wyświetlona lista urządzeń, dla których włączono funkcje Bluetooth.

 • Page 58

  2. Kliknij kolejno pozycje Start ➙ Uruchom. 3. Wpisz ścieżkę C:\SWTOOLS\Drivers\TPBTooth\Setup.exe (lub określ pełną ścieżkę do pliku setup.exe pobranego ze strony http://www.lenovo.com/support), a następnie kliknij przycisk OK. 4. Kliknij przycisk Dalej. 5. Wybierz opcję I accept the terms in the license agreement (Akceptuję warunki Umowy Licencyjnej), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

 • Page 59

  6. Kliknij przycisk Dalej, aby wybrać domyślny folder docelowy. Jeśli musisz zmienić folder docelowy, kliknij przycisk Zmień, wybierz lub wprowadź nazwę folderu docelowego w oknie Zmień bieżący folder docelowy i kliknij przycisk OK. 7. Kliknij przycisk Instaluj, aby rozpocząć instalację. 8.

 • Page 60

  Sprawdzanie stanu połączenia bezprzewodowego Access Connections Gauge (Windows 7) Jeśli na komputerze jest używany system Windows 7, wskaźnik Access Connections Gauge na pasku zadań pokazuje moc sygnału i stan połączenia bezprzewodowego. Informacja: Aby wyświetlić wskaźnik Access Connections Gauge na pasku zadań, patrz pomoc programu Access Connections.

 • Page 61

  • Stany ikony stanu łączności bezprzewodowej: połączenie bezprzewodowe LAN Komunikacja bezprzewodowa jest wyłączona. Komunikacja bezprzewodowa jest włączona. Brak łączności. Komunikacja bezprzewodowa jest włączona. Brak sygnału. Komunikacja bezprzewodowa jest włączona. Moc sygnału połączenia bezprzewodowego jest doskonała. Komunikacja bezprzewodowa jest włączona. Moc sygnału połączenia bezprzewodowego jest marginalna.

 • Page 62: Korzystanie Z Projektora Lub Monitora Zewnętrznego

  Korzystanie z projektora lub monitora zewnętrznego Możesz podłączyć komputer do projektora w celu przedstawiania prezentacji lub podłączyć go do zewnętrznego monitora, aby powiększyć przestrzeń roboczą. Zmiana ustawień ekranu Użytkownik może zmieniać ustawienia ekranu, takie jak rozmiar czcionki. Zmiana rozmiaru czcionki Aby zmienić...

 • Page 63

  3. Zmień lokalizację wyświetlania danych wyjściowych, naciskając klawisze Fn+F7. Umożliwiają one przełączanie między wyświetlaniem danych wyjściowych na monitorze zewnętrznym, na ekranie komputera i na obu tych ekranach. Informacja: Jeśli komputer nie może wykryć monitora zewnętrznego, kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie i wybierz pozycję...

 • Page 64

  13. Wybierz ustawienia Producent i Model dla monitora. Jeśli nie możesz znaleźć swojego monitora na liście, zatrzymaj instalację tego sterownika i użyj sterownika dostarczonego z monitorem. 14. Po zaktualizowaniu sterownika kliknij przycisk Zamknij. 15. Kliknij OK. Informacja: Aby zmienić ustawienia kolorów, prawym przyciskiem myszy kliknij na pulpicie i wybierz pozycję...

 • Page 65: Konfigurowanie Prezentacji

  Konfigurowanie prezentacji Informacja: Jeśli komputer jest modelem z systemem Windows 7, nie obsługuje programu Presentation Director, ale jest dostępna kombinacja klawiszy Fn+F7 lub Win+P umożliwiająca przełączenie wyświetlania danych wyjściowych na podłączony projektor. Program Presentation Director pozwala na łatwe przygotowanie komputera do sprawnego przedstawienia prezentacji, nawet kiedy przebywasz z dala od biura.

 • Page 66: Korzystanie Ze Zintegrowanej Kamery

  • Odtwarzanie plików WAV z częstotliwością próbkowania od 44,1 KHz do 192 KHz. • Odtwarzanie plików MIDI za pomocą syntezatora Wavetable w systemach operacyjnych Microsoft Windows. • Odtwarzanie plików MP3 za pomocą programu Windows Media Player lub programowego odtwarzacza MP3. •...

 • Page 67: Korzystanie Z Dwóch Ekranów

  włączenie zielonego wskaźnika kamery w użyciu. W oknie ustawień komunikacji można wyświetlić podgląd obrazu wideo i zrobić migawkę bieżącego obrazu. Zintegrowanej kamery można również używać z innymi programami, które oferują funkcje takie jak fotografowanie, przechwytywanie wideo i wideokonferencje. Aby użyć zintegrowanej kamery z innym programem, otwórz ten program i uruchom funkcję...

 • Page 68

  3. Zmień ustawienie ekranu głównego. • Jeśli aplikacja korzystająca z interfejsu DirectDraw lub Direct3D działa w trybie pełnoekranowym, jest pokazywana tylko na ekranie głównym. • W trybie rozszerzonego pulpitu nie można korzystać z funkcji przełączania ekranu. Włączanie funkcji rozszerzania pulpitu Aby włączyć...

 • Page 69: Korzystanie Z Czytnika Nośników Cyfrowych

  Korzystanie z czytnika nośników cyfrowych Jeśli komputer jest wyposażony w gniazdo czytnika nośników cyfrowych, obsługuje następujące karty: • SD • SDHC • SDXC • MultiMediaCard (MMC) Uwagi: • Komputer nie obsługuje funkcji CPRM kart SD. • Przy przesyłaniu danych między komputerem a kartą Flash Media, taką jak SD, nie należy przełączać komputera do trybu uśpienia (wstrzymania) ani hibernacji przed zakończeniem przesyłania danych.

 • Page 70

  Podręcznik użytkownika...

 • Page 71: Rozdział 3. Ty I Twój Komputer

  Pamiętając o tym, można zwiększyć swoją wydajność i komfort pracy. Lenovo stara się zapewniać najnowsze informacje i technologie swoim klientom niepełnosprawnym. Nasze starania w tej dziedzinie — patrz informacje dotyczące ułatwień dostępu.

 • Page 72: Dostosowywanie Komputera Do Własnych Potrzeb

  że dostępnych jest wiele produktów ThinkPad, które pomagają modyfikować i rozbudowywać komputer, tak by najlepiej odpowiadał Twoim potrzebom. Niektóre z tych opcji są dostępne w następującym serwisie WWW: http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html. Sprawdź opcje produktów zewnętrznych, które mogą zapewnić odpowiednie możliwości dostosowania i funkcje.

 • Page 73: Informacje O Ułatwieniach Dostępu

  Informacje o ułatwieniach dostępu Lenovo stara się zapewniać osobom niepełnosprawnym większy dostęp do informacji i technologii. Wynikiem tych starań są rozmaite funkcje pomagające osobom z niepełnosprawnościami słuchowymi, wzrokowymi i ruchowymi możliwie najefektywniej korzystać z komputera. Technologie pomocnicze umożliwiają użytkownikom uzyskiwanie dostępu do informacji w najbardziej odpowiedni dla nich sposób.

 • Page 74: Porady Dotyczące Podróży

  • Porady dotyczące podróży • Akcesoria przydatne w podróży Porady dotyczące podróży Niniejsze porady mogą przydać się podczas podróżowania z komputerem. 1. Komputer można bezpiecznie prześwietlać w punktach kontrolnych na lotniskach, ale należy cały czas mieć go na oku, aby uniknąć kradzieży. 2.

 • Page 75: Rozdział 4. Bezpieczeństwo

  łańcuch blokady do jakiegoś nieruchomego obiektu. Patrz instrukcje dołączone do blokady mechanicznej. Informacja: Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za ocenę, wybór i zastosowanie urządzeń blokujących i opcji zabezpieczeń. Firma Lenovo nie wydaje żadnych opinii i nie udziela żadnych gwarancji dotyczących działania, jakości i skuteczności urządzeń blokujących i opcji zabezpieczeń. Używanie haseł...

 • Page 76: Hasła A Tryb Uśpienia (wstrzymania)

  • Zabezpieczenia dysku twardego • Hasło administratora Hasła a tryb uśpienia (wstrzymania) Jeśli ustawiono hasła i komputer wprowadzono w tryb uśpienia (wstrzymania), procedura wznowienia pracy jest następująca: • Przy wznawianiu pracy nie jest wyświetlany monit o wpisanie hasła. • Jeśli dla dysku twardego lub dysku SSD jest ustawione hasło dysku twardego, dysk jest odblokowywany automatycznie podczas wznawiania pracy.

 • Page 77: Hasła Dysku Twardego

  Informacja: Warto zapisać swoje hasło włączenia zasilania i przechowywać je w bezpiecznym miejscu. W przeciwnym razie, jeśli zapomnisz hasła, będziesz musieć zanieść komputer do reselera lub przedstawiciela ds. marketingu firmy Lenovo, aby je anulować. 11. Naciśnij klawisz F10, aby zamknąć okno Setup Notice.

 • Page 78

  Lenovo nie będzie mogła ich zresetować ani odzyskać danych z dysku twardego. Musisz zanieść komputer do reselera lub przedstawiciela ds. marketingu firmy Lenovo, aby wymienić dysk twardy. W...

 • Page 79

  tym celu niezbędne jest okazanie dowodu zakupu. Może się to także wiązać z dodatkowymi opłatami za usługę i części. 19. Naciśnij klawisz F10, aby zamknąć okno Setup Notice. Przy następnym włączeniu komputera trzeba będzie wpisać hasło dysku twardego użytkownika lub główne, aby uruchomić...

 • Page 80: Hasło Administratora

  Hasło administratora Hasło administratora chroni informacje o systemie przechowywane w programie ThinkPad Setup. Bez znajomości tego hasła nie można zmienić konfiguracji komputera. Zapewnia ono następujące opcje zabezpieczeń: • Jeśli jest ustawione hasło administratora, to przy próbie uruchomienia programu ThinkPad Setup pojawia się...

 • Page 81: Zabezpieczenia Dysku Twardego

  Uwaga: Warto zapisać swoje hasło i przechowywać je w bezpiecznym miejscu. Jeśli nie pamiętasz hasła administratora, firma Lenovo nie jest w stanie zresetować tego hasła. Musisz zanieść komputer do reselera lub przedstawiciela ds. marketingu firmy Lenovo, aby wymienić płytę główną. W tym celu niezbędne jest okazanie dowodu zakupu.

 • Page 82: Uwaga Dotycząca Usuwania Danych Z Dysku Twardego Lub Dysku Ssd

  że dane stają się nieczytelne. Zaleca się jednak korzystanie z oprogramowania lub usług specjalnie przeznaczonych do tego celu. Na potrzeby usuwania danych z dysku twardego firma Lenovo oferuje narzędzie Secure Data Disposal. Aby pobrać to narzędzie, odwiedź serwis WWW Lenovo pod adresem http://www.lenovo.com/support.

 • Page 83: Korzystanie Z Firewalli

  Lenovo. Ta aplikacja, o nazwie ThinkPad Setup Menu Extension Utility, umożliwia wymazanie w ciągu minuty wszystkich danych z układów pamięci flash dysku SSD z poziomu programu ThinkPad Setup. Aby pobrać tę aplikację, odwiedź serwis WWW firmy Lenovo http://www.lenovo.com/support.

 • Page 84

  Podręcznik użytkownika...

 • Page 85: Rozdział 5. Odtwarzanie - Przegląd

  Rozdział 5. Odtwarzanie — przegląd Niniejszy rozdział zawiera informacje o rozwiązaniach do odtwarzania oferowanych przez Lenovo: Informacja: Możesz podłączyć napęd CD lub DVD wyposażony w port USB do złącza USB. Niniejszy rozdział zawiera następujące tematy: • „Tworzenie nośników do odtwarzania i korzystanie z nich“ na stronie 67 •...

 • Page 86: Tworzenie Nośników Do Odtwarzania

  „tworzeniem dysków Product Recovery“. • Aby utworzyć nośniki do odtwarzania w systemie operacyjnym Windows 7, kliknij kolejno opcje Start ➙ Wszystkie programy ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Dyski Factory Recovery. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. • Aby utworzyć dyski Product Recovery w systemie operacyjnym Windows XP, kliknij kolejno opcje Start ➙...

 • Page 87: Tworzenie I Odtwarzanie Kopii Zapasowych

  • Aby przeprowadzić operację tworzenia kopii zapasowej za pomocą programu Rescue and Recovery w systemie operacyjnym Windows 7: 1. Na pulpicie systemu Windows kliknij kolejno opcje Start ➙ Wszystkie programy ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Lepsze tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych. Spowoduje to otwarcie programu Rescue and Recovery.

 • Page 88: Odtwarzanie Z Kopii Zapasowej

  • Aby przeprowadzić operację odtwarzania za pomocą programu Rescue and Recovery w systemie operacyjnym Windows 7: 1. Na pulpicie systemu Windows kliknij kolejno opcje Start ➙ Wszystkie programy ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Lepsze tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych. Spowoduje to otwarcie programu Rescue and Recovery.

 • Page 89: Tworzenie I Używanie Nośnika Ratunkowego

  Windows, więc domyślne ustawienia fabryczne można odtworzyć także wtedy, gdy uruchomienie systemu operacyjnego Windows jest niemożliwe. Uwaga: Podczas odtwarzania stanu dysku twardego z kopii zapasowej programu Rescue and Recovery lub odtwarzania domyślnych ustawień fabrycznych dysku twardego wszystkie pliki na głównej partycji dysku twardego (zazwyczaj dysku C:) zostaną...

 • Page 90: Używanie Nośnika Ratunkowego

  • Aby utworzyć nośnik ratunkowy w systemie operacyjnym Windows 7: 1. Na pulpicie systemu Windows kliknij kolejno opcje Start ➙ Wszystkie programy ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Lepsze tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych. Spowoduje to otwarcie programu Rescue and Recovery.

 • Page 91: Ponowne Instalowanie Zainstalowanych Fabrycznie Aplikacji I Sterowników Urządzeń

  Ponowne instalowanie zainstalowanych fabrycznie aplikacji i sterowników urządzeń Komputer oferuje możliwość ponownego zainstalowania wybranych aplikacji i sterowników urządzeń zainstalowanych fabrycznie. Ponowne instalowanie zainstalowanych fabrycznie aplikacji. Aby zainstalować ponownie wybrane aplikacje: 1. Włącz komputer. 2. W Eksploratorze Windows lub oknie Komputer (w systemie Windows XP — Mój komputer) wyświetl strukturę...

 • Page 92: Rozwiązywanie Problemów Związanych Z Odtwarzaniem Oprogramowania

  Uwaga: Jeśli potrzebujesz zaktualizowanych sterowników urządzeń, nie pobieraj ich z serwisu WWW Windows Update. Uzyskaj je od firmy Lenovo. Więcej informacji znajduje się w podrozdziale „Sprawdzanie, czy sterowniki urządzeń są aktualne“ na stronie 128. Rozwiązywanie problemów związanych z odtwarzaniem oprogramowania Jeśli nie masz dostępu do obszaru roboczego Rescue and Recovery ani środowiska Windows, wykonaj...

 • Page 93: Rozdział 6. Wymiana Urządzeń

  Przed rozpoczęciem należy wydrukować niniejsze instrukcje. System ten może nie obsługiwać akumulatorów, które nie zostały wyprodukowane ani autoryzowane przez firmę Lenovo. Systemy te będą się uruchamiać, ale mogą nie ładować nieautoryzowanych akumulatorów. Uwaga: Firma Lenovo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakość działania ani za bezpieczeństwo nieautoryzowanych akumulatorów oraz nie udziela żadnej gwarancji na usuwanie skutków awarii lub...

 • Page 94

  Nieprawidłowo wymieniony akumulator może wybuchnąć. Akumulator zawiera niewielką ilość substancji szkodliwych dla zdrowia. Aby uniknąć niebezpieczeństwa odniesienia obrażeń: • Do wymiany należy używać tylko akumulatorów typu zalecanego przez Lenovo. • Nie należy wystawiać akumulatorów na działanie ognia. • Nie należy wystawiać akumulatorów na działanie zbyt wysokiej temperatury.

 • Page 95: Wymiana Dysku Ssd Lub Dysku Twardego

  Wymiana dysku SSD lub dysku twardego Dysk SSD lub dysk twardy można zastąpić nowym, zakupionym u reselera lub przedstawiciela ds. marketingu firmy Lenovo. Przed wymianą dysku SSD lub dysku twardego należy przeczytać poniższe wymagania wstępne. Informacja: Dysk SSD lub dysk twardy należy wymieniać tylko w ramach modernizacji lub w razie konieczności oddania go do naprawy.

 • Page 96

  2. Zamknij ekran i odwróć komputer. 3. Wyjmij akumulator. Informacje o sposobie wyjęcia akumulatora — patrz „Wymiana baterii“ na stronie 75. 4. Poluzuj wkręty mocujące drzwiczki dysku SSD lub dysku twardego i zdejmij drzwiczki. 5. Wykręć wkręty , a następnie wsuń dysk SSD lub dysk twardy w kierunku wskazywanym przez strzałkę...

 • Page 97

  6. Wyjmij dysk SSD lub dysk twardy, unosząc jego lewą stronę. 7. Włóż nowy dysk SSD lub dysk twardy w sposób pokazany na poniższym rysunku. Rozdział 6. Wymiana urządzeń...

 • Page 98: Wymiana Modułu Pamięci

  8. Wsuń dysk SSD lub dysk twardy do złącza , a następnie wkręć wkręty 9. Załóż pokrywę z powrotem na miejsce i zamknij ją . Następnie dokręć wkręty 10. Zainstaluj ponownie akumulator. Informacje o sposobie ponownego zainstalowania akumulatora — patrz „Wymiana baterii“ na stronie 75. 11.

 • Page 99

  Wymiana pamięci w gnieździe pod klawiaturą 1. Wyłącz komputer, a następnie odłącz od komputera zasilacz i wszystkie kable. 2. Zamknij ekran i odwróć komputer. 3. Wyjmij akumulator. Informacje o sposobie wyjęcia akumulatora — patrz „Wymiana baterii“ na stronie 75. 4. Wykręć wkręty , a następnie zdejmij pokrywę...

 • Page 100

  7. Trzymając moduł pamięci naciętą krawędzią w kierunku gniazda, wsuń moduł do gniazda pod kątem około 20 stopni , a następnie dociśnij 8. Dociśnij moduł pamięci, tak by zaskoczył na miejsce. 9. Upewnij się, że moduł pamięci jest umocowany w gnieździe i nie da się go łatwo wyjąć. 10.

 • Page 101: Wymiana Klawiatury

  Wymiana klawiatury Poniżej przedstawiono procedurę wymiany klawiatury na nową, dostępną jako opcja. Wymaganie wstępne dotyczące procedury NIEBEZPIECZEŃSTWO Nie należy podłączać kabli do gniazd telefonicznych w ścianach ani ich odłączać podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi. NIEBEZPIECZEŃSTWO Napięcie elektryczne pochodzące z kabli zasilających, telefonicznych i komunikacyjnych jest niebezpieczne.

 • Page 102

  5. Wykręć wkręty. 6. Pchnij klawiaturę w kierunku wskazywanym przez strzałki na rysunku, aby zwolnić przód klawiatury. Klawiatura podniesie się nieco do góry Podręcznik użytkownika...

 • Page 103

  7. Odłącz kable , odchylając złącza do góry. Klawiatura została odłączona. Instalowanie klawiatury 1. Podłącz kable , odchylając złącza w dół. Rozdział 6. Wymiana urządzeń...

 • Page 104

  2. Włóż klawiaturę. Upewnij się, że tylna krawędź klawiatury znajduje się pod ramką, jak wskazują strzałki. 3. Wsuń klawiaturę w sposób wskazywany przez strzałki. Podręcznik użytkownika...

 • Page 105: Instalowanie I Wymiana Karty Pci Express Mini Dla Połączenia Bezprzewodowego Lan/wimax

  4. Wkręć ponownie wkręty. 5. Załóż pokrywę z powrotem na miejsce i zamknij ją . Następnie dokręć wkręty 6. Zainstaluj ponownie akumulator. Informacje o sposobie ponownego zainstalowania akumulatora — patrz „Wymiana baterii“ na stronie 75. 7. Odwróć z powrotem komputer. Podłącz do komputera zasilacz i kable, a następnie włącz go. Instalowanie i wymiana karty PCI Express Mini dla połączenia bezprzewodowego LAN/WiMAX Przed rozpoczęciem należy wydrukować...

 • Page 106

  Wymaganie wstępne dotyczące procedury NIEBEZPIECZEŃSTWO Nie należy podłączać kabli do gniazd telefonicznych w ścianach ani ich odłączać podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi. NIEBEZPIECZEŃSTWO Napięcie elektryczne pochodzące z kabli zasilających, telefonicznych i komunikacyjnych jest niebezpieczne. Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym, należy odłączyć kable przed otwarciem pokrywy gniazda.

 • Page 107

  5. Jeśli w paczce z nową kartą znajduje się narzędzie do odłączania złączy, użyj go w celu odłączenia kabli od karty. Jeśli nie ma takiego narzędzia, odłącz kable palcami, pociągając złącza do góry i delikatnie je odłączając. 6. Wykręć wkręt .

 • Page 108

  7. Wyrównaj krawędź kontaktową nowej karty PCI Express Mini z odpowiednim gniazdem. Dociskaj kartę, aż zaskoczy na miejsce . Umocuj kartę za pomocą wkręta 8. Podłącz kable do nowej karty PCI Express Mini. Pamiętaj, aby podłączyć szary kabel do złącza oznaczonego „MAIN“...

 • Page 109: Instalowanie I Wymiana Karty Pci Express Mini Dla Połączenia Bezprzewodowego Wan

  10. Zainstaluj ponownie akumulator. Informacje o sposobie ponownego zainstalowania akumulatora — patrz „Wymiana baterii“ na stronie 75. 11. Odwróć z powrotem komputer. Podłącz do komputera zasilacz i kable, a następnie włącz go. Instalowanie i wymiana karty PCI Express Mini dla połączenia bezprzewodowego WAN Niektóre modele komputerów ThinkPad są...

 • Page 110

  3. Wyjmij akumulator. Informacje o sposobie wyjęcia akumulatora — patrz „Wymiana baterii“ na stronie 75. 4. Wykręć wkręty , a następnie zdejmij pokrywę 5. Jeśli w paczce z nową kartą znajduje się narzędzie do odłączania złączy, użyj go w celu odłączenia kabli od karty.

 • Page 111

  6. Wykręć wkręt . Karta wyskoczy . Wyjmij kartę. 7. Wyrównaj krawędź kontaktową nowej karty PCI Express Mini z odpowiednim gniazdem . Dociskaj kartę, aż zaskoczy na miejsce. Umocuj kartę za pomocą wkręta Rozdział 6. Wymiana urządzeń...

 • Page 112: Wymiana Karty Sim

  8. Podłącz kable do nowej karty PCI Express Mini. Informacja: Pamiętaj, aby podłączyć czerwony kabel do złącza oznaczonego „MAIN“ lub „M“ na karcie, a niebieski do złącza oznaczonego „AUX“ lub „A“. 9. Załóż pokrywę z powrotem na miejsce , zamknij ją , a następnie dokręć...

 • Page 113

  Jeśli w pudełku z komputerem znajduje się atrapa karty, w gnieździe karty SIM jest już zainstalowana karta SIM i nie trzeba wykonywać żadnych dodatkowych czynności. Informacja: Kartę SIM można rozpoznać po układzie scalonym zamontowanym po jednej ze stron karty. Instrukcje wymiany Aby wymienić...

 • Page 114: Wymiana Akumulatora Zapasowego

  6. Włóż nową kartę SIM do gniazda 7. Zamknij drzwiczki karty SIM, tak by zaskoczyły na miejsce. 8. Zainstaluj ponownie akumulator. Informacje o sposobie ponownego zainstalowania akumulatora — patrz „Wymiana baterii“ na stronie 75. 9. Odwróć z powrotem komputer. Podłącz do komputera zasilacz i kable, a następnie włącz go. Wymiana akumulatora zapasowego Przed rozpoczęciem należy wydrukować...

 • Page 115

  Aby uniknąć niebezpieczeństwa odniesienia obrażeń: • Do wymiany należy używać tylko akumulatorów typu zalecanego przez Lenovo. • Nie należy wystawiać akumulatorów na działanie ognia. • Nie należy wystawiać akumulatorów na działanie zbyt wysokiej temperatury.

 • Page 116

  5. Odłącz złącze . Następnie wyjmij akumulator zapasowy Instalowanie akumulatora zapasowego 1. Zainstaluj akumulator zapasowy . Następnie podłącz złącze 2. Załóż pokrywę z powrotem na miejsce , zamknij ją , a następnie dokręć wkręty Podręcznik użytkownika...

 • Page 117

  3. Zainstaluj ponownie akumulator. Informacje o sposobie ponownego zainstalowania akumulatora — patrz „Wymiana baterii“ na stronie 75. 4. Odwróć z powrotem komputer. Podłącz do komputera zasilacz i kable, a następnie włącz go. Rozdział 6. Wymiana urządzeń...

 • Page 118

  Podręcznik użytkownika...

 • Page 119: Rozdział 7. Ulepszanie Komputera

  Twoje potrzeby. Opcje te obejmują pamięć, pamięć masową, karty sieciowe, zasilacze, drukarki, skanery, klawiatury, myszy itd. Zakupów w Lenovo można dokonywać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu bezpośrednio przez sieć WWW. Wystarczy połączenie internetowe i karta kredytowa.

 • Page 120

  Podręcznik użytkownika...

 • Page 121: Rozdział 8. Konfiguracja Zaawansowana

  64-bitowy system UEFI BIOS mogą korzystać tylko 64-bitowe wersje systemu Windows. - Aby uruchomić Środowisko odzyskiwania systemu Windows (WinRE) za pomocą 64-bitowej wersji instalacyjnego dysku DVD z systemem Microsoft Windows, należy zmienić początkowe ustawienie © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 122: Instalowanie Systemu Operacyjnego Windows 7

  8. Zainstaluj niezbędne sterowniki urządzeń. Patrz „Instalowanie sterowników urządzeń“ na stronie 108. Instalowanie poprawek rejestru dla systemu Windows 7 Aby zainstalować te poprawki rejestru, przejdź na stronę http://www.lenovo.com/support. Instalowanie pakietu modułów aktualizacji dla systemu Windows 7 Moduły aktualizacji dla systemu Windows 7 znajdują się w następującym katalogu: C:\SWTOOLS\OSFIXES\.

 • Page 123: Instalowanie Systemu Windows Vista

  Włóż dysk DVD z systemem Windows Vista zintegrowanym z dodatkiem Service Pack 1 do napędu DVD i ponownie uruchom komputer.

 • Page 124: Instalowanie Systemu Windows Xp

  • Poprawka rejestru polepszająca wykrywanie urządzeń USB przy wychodzeniu z trybu uśpienia (wstrzymania) Aby zainstalować te poprawki rejestru, przejdź pod adres http://www.lenovo.com/support. Instalowanie pakietu modułów aktualizacji dla systemu Windows Vista Moduły aktualizacji dla systemu Windows Vista znajdują się w następującym katalogu: C:\SWTOOLS\OSFIXES\.

 • Page 125

  Przed zainstalowaniem systemu operacyjnego zainstaluj sterownik Intel Rapid Storage Technology Driver: Informacja: Pamiętaj o zainstalowaniu sterownika Intel Rapid Storage Technology Driver przed zainstalowaniem systemu operacyjnego. W przeciwnym wypadku komputer przestanie reagować — będzie wyświetlany tylko niebieski ekran. 1. Podłącz do komputera napęd dyskietek. 2.

 • Page 126: Instalowanie Sterowników Urządzeń

  110. Instalowanie sterowników urządzeń Aby zainstalować sterowniki urządzeń, odwiedź serwis WWW pod adresem http://www.lenovo.com/support Aby zainstalować plik monitora ThinkPad dla systemu Windows 2000/XP/Vista/7, patrz: „Instalowanie pliku monitora ThinkPad dla systemu Windows 2000/XP/Vista/7“ na stronie 109. Aby zainstalować inne sterowniki urządzeń, należy wykonać procedurę opisaną poniżej.

 • Page 127: Instalowanie Sterownika Czytnika Nośników Cyfrowych „4 W 1

  Aby korzystać z czytnika nośników cyfrowych „4 w 1“, należy pobrać i zainstalować sterownik Ricoh Multi Card Reader Driver dla systemów Windows 7/Vista i Windows XP x86/x64. Aby go pobrać, odwiedź serwis WWW Lenovo pod adresem http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers Instalowanie pliku monitora ThinkPad dla systemu Windows 2000/XP/Vista/7 Plik monitora ThinkPad dla systemu Windows 2000/XP/Vista/7 znajduje się...

 • Page 128: Podręcznik Użytkownika

  16. Kliknij przycisk OK na karcie Monitor. 17. Kliknij przycisk OK i zamknij okno Ustawienia ekranu. Windows XP 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij na pulpicie i wybierz pozycję Właściwości z menu podręcznego. 2. Wybierz kartę Ustawienia. 3. Kliknij kartę Zaawansowane. 4.

 • Page 129: Thinkpad Setup

  WWW poświęconego komputerom ThinkPad pod adresem: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers. ThinkPad Setup Na komputerze jest zainstalowany program o nazwie ThinkPad Setup, który umożliwia ustawianie rozmaitych parametrów konfiguracji.

 • Page 130: Menu Config

  8. Wybierz podmenu Restart. Przesuń kursor do opcji, która ma zostać użyta do ponownego uruchomienia komputera, a następnie naciśnij klawisz Enter. Komputer zostanie ponownie uruchomiony. Menu Config W przypadku konieczności zmiany konfiguracji komputera należy wybrać pozycję Config z menu programu ThinkPad Setup.

 • Page 131: Menu Startup

  Wyświetlane są następujące podmenu: • Password: Umożliwia ustawianie funkcji związanych z hasłami. • UEFI BIOS Update Option: Umożliwia określenie ustawień aktualizacji systemu Flash UEFI BIOS. • Memory Protection: Umożliwia określenie ustawień funkcji zapobiegania wykonywaniu danych. • Virtualization: Umożliwia włączanie lub wyłączanie ustawień funkcji Intel Virtualization Technology i Intel VT-d.

 • Page 132

  Zmiana kolejności startowej Wybierz menu Startup w celu wyświetlenia podmenu Boot: Aby zmienić kolejność startową: 1. Wybierz podmenu Boot, a następnie naciśnij klawisz Enter. Podmenu Boot umożliwia określenie sekwencji startowej wykonywanej po włączeniu zasilania. Patrz „Podmenu Boot“ na stronie 114. 2.

 • Page 133: Menu Restart

  • UEFI/Legacy Boot Priority: umożliwia wybór priorytetu opcji rozruchu między UEFI a starszym systemem (Legacy). • Boot Mode: umożliwia włączenie lub wyłączenie trybu rozruchu diagnostycznego. • Option Key Display: umożliwia określenie, czy podczas rozruchu systemu ma być wyświetlany komunikat dotyczący klucza opcji. •...

 • Page 134

  Pozycje menu Config Tabela 3. Pozycje menu Config Pozycja menu Pozycja podmenu Ustawienia Komentarze Network Wake On LAN • Disabled Umożliwia włączenie zasilania systemu, gdy • AC only kontroler Ethernet odbiera • AC and Battery pakiet Magic. W przypadku wybrania ustawienia „AC Only“...

 • Page 135

  Tabela 3. Pozycje menu Config (ciąg dalszy) Pozycja menu Pozycja podmenu Ustawienia Komentarze hibernacji lub wyłączenia zasilania). Always On USB Charge in • Disabled W przypadku wybrania off mode ustawienia „Enabled“ • Enabled złącze Always On USB umożliwia ładowanie pewnych urządzeń, takich jak iPod i iPhone oraz smartphone BlackBerry.

 • Page 136

  Tabela 3. Pozycje menu Config (ciąg dalszy) Pozycja menu Pozycja podmenu Ustawienia Komentarze Display Boot Display Device • ThinkPad LCD Umożliwia wybór urządzenia • Analog (VGA) wyświetlającego, które • Digital on ThinkPad ma być aktywne podczas rozruchu. Ten wybór dotyczy czasu rozruchu, monitu o hasło i programu ThinkPad Setup.

 • Page 137

  Tabela 3. Pozycje menu Config (ciąg dalszy) Pozycja menu Pozycja podmenu Ustawienia Komentarze dźwiękowy, gdy system oczekuje na hasło włączenia zasilania, dysku twardego lub administratora. Inny sygnał jest emitowany w przypadku, gdy podane hasło pasuje do hasła skonfigurowanego, a inny, gdy nie pasuje.

 • Page 138

  Pozycje menu Security Tabela 4. Pozycje menu Security Pozycja menu Pozycja podmenu Ustawienia Komentarze Password Patrz „Menu Security“ na stronie 112 i „Używanie haseł“ na stronie 57. • Active W przypadku wybrania Security Chip Security Chip ustawienia „Active“ układ • Inactive zabezpieczający działa.

 • Page 139

  Tabela 4. Pozycje menu Security (ciąg dalszy) Pozycja menu Pozycja podmenu Ustawienia Komentarze UEFI BIOS Update Option Flash BIOS Updating by • Disabled W przypadku wybrania End-Users ustawienia „Enabled“ • Enabled wszyscy użytkownicy mogą aktualizować system UEFI BIOS. W przypadku wybrania ustawienia „Disabled“...

 • Page 140

  Tabela 4. Pozycje menu Security (ciąg dalszy) Pozycja menu Pozycja podmenu Ustawienia Komentarze I/O Port Access Ethernet LAN • Disabled W przypadku wybrania ustawienia „Enabled“ • Enabled można korzystać z urządzeń sieci Ethernet LAN. Wireless LAN • Disabled W przypadku wybrania ustawienia „Enabled“...

 • Page 141

  Tabela 4. Pozycje menu Security (ciąg dalszy) Pozycja menu Pozycja podmenu Ustawienia Komentarze Anti-Theft Intel AT Module Activation • Disabled Umożliwia włączenie lub wyłączenie odpowiedniego • Enabled interfejsu systemu UEFI • Permanently Disabled BIOS w celu aktywacji modułu Intel AT, który jest opcjonalną...

 • Page 142: Aktualizowanie Systemu Uefi Bios

  W niektórych przypadkach przy dodawaniu oprogramowania, sprzętu lub sterownika urządzenia może się pojawić informacja, że do poprawnego działania dodawanego składnika jest potrzebna aktualizacja systemu UEFI BIOS. Aby zaktualizować system UEFI BIOS, przejdź na stronę http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Podręcznik użytkownika...

 • Page 143: Korzystanie Z Funkcji Zarządzania Systemem

  Korzystanie z funkcji zarządzania systemem Treść niniejszej sekcji jest skierowana przede wszystkim do administratorów sieci. Komputer jest tak zaprojektowany, aby można nim było łatwo zarządzać, przenosząc potrzebne zasoby odpowiednio do własnych celów. Funkcje zarządzania umożliwiają zdalne włączanie komputera, formatowanie dysku twardego czy instalowanie dowolnego oprogramowania (np.

 • Page 144: Ustawianie Funkcji Zarządzania

  Ustawianie funkcji zarządzania Aby umożliwić administratorowi sieci zdalne zarządzanie Twoim komputerem, musisz skonfigurować interfejs sieciowy, ustawiając funkcje zarządzania systemem w programie ThinkPad Setup. W programie można skonfigurować następujące funkcje: • Sekwencja startowa Jeśli zostało ustawione hasło administratora, musisz je podać przy uruchamianiu programu ThinkPad Setup, aby korzystać...

 • Page 145: Rozdział 9. Zapobieganie Problemom

  6. Przynajmniej raz w tygodniu wykonuj kopię zapasową danych. Jeśli na komputerze znajdują się dane o znaczeniu krytycznym, warto wykonywać codzienną kopię zapasową. Firma Lenovo oferuje wiele opcji tworzenia kopii zapasowych dla komputera. Dla większości komputerów są dostępne łatwe do zainstalowania dyski optyczne wielokrotnego zapisu.

 • Page 146: Sprawdzanie, Czy Sterowniki Urządzeń Są Aktualne

  Update Program System Update pomaga utrzymać aktualność oprogramowania zainstalowanego w systemie. Pakiety aktualizacji są przechowywane na serwerach Lenovo i można je pobierać z serwisu WWW wsparcia Lenovo. Pakiety aktualizacji mogą zawierać aplikacje, sterowniki urządzeń, pamięci flash systemu UEFI BIOS lub aktualizacje oprogramowania. Gdy program System Update łączy się z serwisem WWW wsparcia Lenovo, automatycznie rozpoznaje typ i model danego komputera, zainstalowany system operacyjny i jego język w celu ustalenia, jakie aktualizacje są...

 • Page 147: Konserwacja Komputera

  instalujesz. Gdy wybierzesz żądane pakiety aktualizacji, program System Update automatycznie pobiera i instaluje aktualizacje bez żadnej dalszej interwencji z Twojej strony. Program System Update jest zainstalowany fabrycznie na komputerze i gotowy do działania. Jedynym wymaganiem wstępnym jest aktywne połączenie internetowe. Program ten można uruchomić ręcznie lub można użyć...

 • Page 148

  Przy ustawianiu haseł wskazana jest ostrożność • Należy pamiętać własne hasła. Jeśli użytkownik zapomni hasło administratora lub dysku twardego, firma Lenovo nie będzie w stanie ich zresetować, a to będzie zapewne oznaczało konieczność wymiany płyty głównej, dysku twardego lub dysku SSD.

 • Page 149: Czyszczenie Obudowy Komputera

  Nie modyfikuj komputera • Tylko personel techniczny uprawniony do napraw komputera ThinkPad może demontować i naprawiać komputer. • Nie wolno przerabiać ani zaklejać taśmą zatrzasków, aby zablokować ekran w otwartej lub zamkniętej pozycji. Czyszczenie obudowy komputera Co pewien czas należy czyścić komputer w następujący sposób: 1.

 • Page 150

  Podręcznik użytkownika...

 • Page 151: Rozdział 10. Rozwiązywanie Problemów Z Komputerem

  W zależności od zainstalowanego fabrycznie systemu operacyjnego i od daty produkcji komputera Lenovo dostarcza jedno z poniższych rozwiązań diagnostycznych: • Lenovo Solution Center: patrz „Korzystanie z programu Lenovo Solution Center“ na stronie 133. • Lenovo ThinkVantage Toolbox: patrz „Korzystanie z programu Lenovo ThinkVantage Toolbox“ na stronie 133.

 • Page 152: Rozwiązywanie Problemów

  Jeśli na komputerze dostępny jest program Lenovo ThinkVantage Toolbox, aby go uruchomić należy wykonać jedną z następujących czynności: • Windows 7: kliknij kolejno pozycje Start ➙ Panel sterowania ➙ System i zabezpieczenia ➙ Lenovo — Kondycja i diagnostyka systemu. • Windows XP i Windows Vista: kliknij kolejno pozycje Start ➙ Wszystkie programy ➙ ThinkVantage ➙...

 • Page 153: Płyn Rozlany Na Klawiaturę

  zasilaczu, lecz nie uruchamia się, gdy akumulator jest podłączony, zadzwoń do Centrum wsparcia dla Klientów, aby uzyskać pomoc. 3. Po wyłączeniu komputera odłącz od niego wszystkie źródła zasilania (akumulator i zasilacz). Odłącz wszystkie urządzenia podłączone do komputera (klawiaturę, mysz, drukarkę, skaner itp.). Powtórz etap 2.

 • Page 154

  Rozwiązanie: Suma kontrolna ustawień zabezpieczeń w zmiennej EFI jest niepoprawna. Naciśnij klawisz F1, aby przejść do programu ThinkPad Setup. Naciśnij klawisz F9, a następnie Enter, aby załadować ustawienia domyślne. Naciśnij klawisz F10, a następnie Enter, aby ponownie uruchomić system. • Komunikat: 0187: Błąd dostępu do danych EAIA. Rozwiązanie: Nie można uzyskać...

 • Page 155: Błędy Bez Komunikatów

  Rozwiązanie: Dysk twardy nie działa. Należy oddać dysk twardy do serwisu. • Komunikat: 2200: Typ i numer seryjny komputera są nieprawidłowe. Rozwiązanie: Komunikat ostrzegawczy testu POST w przypadku niepoprawnego ustawienia MTMSN. Należy oddać komputer do serwisu. • Komunikat: 2201: Identyfikator UUID komputera jest nieprawidłowy. Rozwiązanie: Komunikat ostrzegawczy testu POST w przypadku niepoprawnego ustawienia UUID.

 • Page 156: Błędy Sygnalizowane Sygnałem Dźwiękowym

  Jeśli te warunki są spełnione, a ekran nadal jest wygaszony, należy oddać komputer do serwisu. • Problem: Po włączeniu komputera na wygaszonym ekranie pojawia się tylko biały kursor. Rozwiązanie: Jeśli partycja na dysku twardym lub dysku SSD została zmodyfikowana za pomocą oprogramowania do partycjonowania, informacje o tej partycji lub o rekordzie startowym mogły ulec zniszczeniu.

 • Page 157: Sieć

  3. Sprawdź, czy jest zainstalowana najnowsza wersja systemu BIOS (UEFI BIOS) dla danego modelu komputera. 4. Sprawdź poprawność konfiguracji oraz zgodność pamięci, w tym maksymalną wielkość i szybkość pamięci. Szczegóły — patrz „Wymiana pamięci“ na stronie 80. 5. Uruchamianie programów diagnostycznych. Patrz „Diagnozowanie problemów“ na stronie 133. Sieć...

 • Page 158

  Zapytaj administratora sieci LAN o niezbędne oprogramowanie sieciowe. • Problem: Karta przestaje działać bez widocznego powodu. Rozwiązanie: Pliki sterownika sieciowego mogą być uszkodzone lub może ich brakować. Zaktualizuj sterownik, postępując według procedury opisanej w sekcji Rozwiązanie poprzedniego problemu, aby się upewnić, że jest zainstalowany poprawny sterownik urządzenia. •...

 • Page 159

  2. Otwórz Panel sterowania, klikając kolejno pozycje Start ➙ Panel sterowania. 3. Kliknij kolejno pozycje Sprzęt i dźwięk ➙ Dźwięk. 4. Wybierz kartę Odtwarzanie. 5. Jeśli używasz profilu Słuchawki, zaznacz opcję Bezprzewodowy zestaw audio Bluetooth i kliknij przycisk Ustaw domyślnie. Jeśli korzystasz z profilu AV, wybierz opcję Stereo Audio i kliknij przycisk Ustaw domyślne.

 • Page 160

  Jeśli problem nadal występuje, zainstaluj ponownie oprogramowanie Bluetooth i powtórnie nawiąż połączenie z urządzeniem. • Problem: Komputer jest połączony z urządzeniem z obsługą funkcji Bluetooth, ale nie można korzystać z żadnej z usług tego urządzenia. Rozwiązanie: Upewnij się, że w urządzeniu jest włączona obsługa połączenia Bluetooth. 1.

 • Page 161

  Information Manager) Interface failed.“ (Synchronizacja z urządzeniem xxx (nazwa urządzenia Bluetooth) nie powiodła się. Błąd interfejsu PIM). Rozwiązanie: Uruchom aplikację pocztową i skonfiguruj swoje konto e-mail. LUB zmodyfikuj konfigurację Bluetooth, tak aby elementy poczty e-mail nie były synchronizowane: 1. Kliknij dwukrotnie ikonę My Bluetooth Places (Moje miejsca Bluetooth). 2.

 • Page 162: Klawiatura I Inne Urządzenia Wskazujące

  wybierz ustawienie Bluetooth High Quality Audio (Wysokiej jakości audio Bluetooth) zarówno dla opcji odtwarzania, jak i nagrywania dźwięku. 6. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno właściwości dźwięków i urządzeń audio. Klawiatura i inne urządzenia wskazujące Najczęściej występujące problemy z klawiaturą i innymi urządzeniami wskazującymi: Problemy z urządzeniem UltraNav •...

 • Page 163: Urządzenia Wyświetlające I Multimedialne

  Rozwiązanie: Jest włączony blok klawiszy numerycznych. Aby go wyłączyć, naciśnij klawisze Shift+ScrLk lub Fn+NmLk. • Problem: Nie działają wszystkie lub niektóre klawisze zewnętrznej klawiatury numerycznej. Rozwiązanie: Upewnij się, że zewnętrzna klawiatura numeryczna jest poprawnie podłączona do komputera. Urządzenia wyświetlające i multimedialne W niniejszym temacie opisano najbardziej typowe problemy z urządzeniami wyświetlającymi i multimedialnymi, do których należą: ekran komputera, monitor zewnętrzny, urządzenie audio i napęd optyczny.

 • Page 164

  urządzenie działa poprawnie. Jeśli nie, kliknij przycisk Rozwiązywanie problemów. Zamknij okno Właściwości. 8. Kliknij kartę Monitor. Sprawdź, czy jakość kolorów jest ustawiona poprawnie. Upewnij się, czy inne informacje również są poprawne. 9. Kliknij przycisk Właściwości. Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie hasła administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 • Page 165

  - Jeśli monitor zewnętrzny obsługuje tę samą rozdzielczość co ekran komputera lub wyższą, skieruj dane wyjściowe na monitor zewnętrzny lub jednocześnie na monitor zewnętrzny i ekran komputera. - Jeśli monitor zewnętrzny obsługuje niższą rozdzielczość niż ekran komputera, skieruj dane wyjściowe tylko na monitor zewnętrzny. Jeśli skierujesz dane wyjściowe zarówno na ekran komputera, jak i monitor zewnętrzny, ekran monitora zewnętrznego będzie pusty lub jego zawartość...

 • Page 166

  5. Kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane. 6. Kliknij kartę Monitor. W oknie informacji o monitorze sprawdź, czy typ monitora jest poprawny. Jeśli tak, kliknij przycisk OK, aby zamknąć to okno; w przeciwnym wypadku: 7. Jeśli jest wyświetlany więcej niż jeden typ monitora, wybierz opcję Rodzajowy monitor PnP lub Rodzajowy monitor inny niż...

 • Page 167

  19. Kliknij OK. • Problem:Ekran jest nieczytelny lub obraz jest zniekształcony. Rozwiązanie: Upewnij się, że informacje o monitorze są poprawne. (Sposób ustawienia wyższej rozdzielczości na monitorze zewnętrznym — patrz „Rozwiązanie“). Upewnij się, że jest wybrany właściwy typ monitora. (Sposób ustawienia wyższej rozdzielczości na monitorze zewnętrznym —...

 • Page 168

  7. Wybierz ustawienie Rozdzielczość ekranu głównego. 8. Kliknij ikonę Monitor-2 (monitor zewnętrzny). 9. Wybierz ustawienie Rozdzielczość ekranu dodatkowego. 10. Ustaw monitory względem siebie, przesuwając ich ikony. Monitory można ustawić dowolnie względem siebie, ale ich ikony muszą się stykać. 11. Kliknij przycisk OK, aby zastosować zmiany. Informacja: Aby zmienić...

 • Page 169

  Zazwyczaj monitor zewnętrzny ma przyciski umożliwiające dostęp do menu konfiguracji. Szczegóły — patrz podręcznik dołączony do monitora. Problemy z dźwiękiem • Problem: Dźwięk Wave lub MIDI nie jest poprawnie odtwarzany. Rozwiązanie: Upewnij się, że wbudowane urządzenie audio jest poprawnie skonfigurowane. Windows 7: 1.

 • Page 170

  9. Kliknij przycisk Zamknij. Informacja: Szczegóły dotyczące regulacji głośności — patrz pomoc elektroniczna systemu Windows. • Problem: Nie można przesunąć suwaka głośności lub balansu. Rozwiązanie: Suwak może być wyszarzony. Oznacza to, że jego pozycja jest ustalona przez sprzęt i nie można jej zmienić. •...

 • Page 171: Akumulator I Zasilanie

  Akumulator i zasilanie Ta sekcja zawiera informacje dotyczące tego, co zrobić, gdy wystąpi problem z akumulatorem i zasilaniem. Zawiera ona pięć tematów, w których opisano problemy z akumulatorem i zasilaczem, zasilaniem, przyciskiem zasilania, uruchamianiem oraz trybami uśpienia (wstrzymania) i hibernacji. Więcej informacji —...

 • Page 172: Problemy Z Uruchamianiem

  Informacja: Jeśli komputer jest modelem z systemem Windows 7, to aby wyświetlić ikonę zasilacza (wtyczki), kliknij ikonę Pokaż ukryte ikony na pasku zadań. Problemy z zasilaniem Wydrukuj niniejsze instrukcje i trzymaj je z komputerem na wypadek użycia w przyszłości. Jeśli w komputerze całkowicie brakuje zasilania, sprawdź następujące elementy: 1.

 • Page 173

  1. Odwiedź serwis WWW wsparcia Lenovo pod adresem http://www.lenovo.com/support i wyszukaj dany komunikat o błędzie. 2. Odwiedź stronę główną bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base pod adresem http://support.microsoft.com/ i wyszukaj dany komunikat o błędzie. Problemy z trybami uśpienia (wstrzymania) i hibernacji •...

 • Page 174: Napędy I Inne Urządzenia Pamięci Masowej

  zasilania przez co najmniej 4 sekundy. Jeśli system nadal się nie resetuje, należy odłączyć zasilacz i wyjąć akumulator. • Problem: Komputer nie przechodzi do trybu uśpienia (wstrzymania) lub hibernacji. Rozwiązanie: Należy sprawdzić, czy nie została wybrana żadna opcja uniemożliwiająca przełączenie komputera do trybu uśpienia (wstrzymania) lub hibernacji.

 • Page 175: Porty I Złącza

  - aplikacja jest przeznaczona do uruchamiania w danym systemie operacyjnym; - inne aplikacje działają poprawnie na komputerze; - zostały zainstalowane niezbędne sterowniki urządzeń; - aplikacja działa, jeśli zostanie uruchomiona na dowolnym innym komputerze. Jeśli podczas korzystania z aplikacji został wyświetlony komunikat o błędzie, znajdź jego opis w podręcznikach dołączonych do aplikacji.

 • Page 176

  Podręcznik użytkownika...

 • Page 177: Rozdział 11. Wsparcie Techniczne

  Rozdział 11. Wsparcie techniczne ten rozdział zawiera informacje, kiedy i w jaki sposób komunikować się z firmą Lenovo. • „Zanim skontaktujesz się z firmą Lenovo“ na stronie 159 • „Pomoc i obsługa serwisowa“ na stronie 160 • „Dodatkowe usługi płatne“ na stronie 161 Zanim skontaktujesz się...

 • Page 178: Pomoc I Obsługa Serwisowa

  Lenovo, firma Lenovo oferuje różne sposoby kontaktu. Niniejsza sekcja zawiera informacje o źródłach szczegółów dotyczących firmy Lenovo i jej produktów, o tym, co należy robić w przypadku problemów z komputerem, oraz do kogo w razie potrzeby należy się zwrócić w celu uzyskania pomocy serwisowej.

 • Page 179: Kontakt Telefoniczny Z Firmą Lenovo

  • Określanie problemów - do dyspozycji jest przeszkolony personel, który pomaga w określaniu problemów ze sprzętem i w podejmowaniu decyzji o niezbędnych działaniach mających na celu usunięcie problemu. • Naprawa sprzętu firmy Lenovo – jeśli przyczyną problemu jest sprzęt objęty gwarancją firmy Lenovo, dostępny jest przeszkolony personel, który zapewnia odpowiedni zakres serwisu.

 • Page 180

  Dostępność tych usług oraz ich nazewnictwo są różne w poszczególnych krajach. Więcej informacji na temat tych usług znajdziesz pod adresem http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html. Podręcznik użytkownika...

 • Page 181: Dodatek A. Uwaga O Przepisach

  Dodatek A. Uwaga o przepisach Informacje o komunikacji bezprzewodowej Komunikacja bezprzewodowa Karta PCI Express Mini sieci bezprzewodowej LAN jest przeznaczona do współpracy z dowolnym bezprzewodowym urządzeniem do łączności z sieciami LAN, którego działanie opiera się na technologii łączności radiowej DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum), CCK (Complementary Code Keying) i/lub OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), oraz jest zgodne z: •...

 • Page 182: Lokalizowanie Anten Sieci Bezprzewodowej Ultraconnect

  Ponieważ częstotliwość radiowa, w jakiej działa zintegrowana karta sieci bezprzewodowej, nie wykracza poza limity i zalecenia wyznaczone przez normy bezpieczeństwa, firma Lenovo uważa, że używanie jej jest bezpieczne dla konsumentów. Te limity i zalecenia zostały uzgodnione między różnymi środowiskami naukowymi, a także wynikają z ustaleń grup ekspertów oraz komisji naukowych, które na bieżąco oceniają i interpretują...

 • Page 183: Uwaga O Klasyfikacji Eksportowej

  ECCN4A994.b. Można go reeksportować z wyjątkiem krajów objętych embargiem wymienionych na liście EAR E1. Uwagi dotyczące emisji promieniowania elektromagnetycznego Poniższe informacje odnoszą się do modelu ThinkPad X130e, typy maszyn: 2338, 2339, 2340, 0622, 0627 i 0629. Oświadczenie dotyczące wymogów Federalnego Urzędu Łączności USA (Federal Communications Commission —...

 • Page 184: Oświadczenie O Zgodności Z Normą Klasa B Ministerstwa Przemysłu Kanady (industry Canada)

  This product is in conformity with the protection requirements of EU Council Directive 2004/108/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility. Lenovo cannot accept responsibility for any failure to satisfy the protection requirements resulting from a nonrecommended modification of the product, including the installation of option cards from other manufacturers.

 • Page 185: Oświadczenie O Zgodności Z Koreańską Normą Klasa B

  Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart. Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4: Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

 • Page 186

  Podręcznik użytkownika...

 • Page 187: Dodatek B. Oświadczenia

  Oświadczenia na temat przetwarzania wtórnego dotyczące Japonii Odbiór i przetwarzanie wtórne zużytych komputerów i monitorów Lenovo Jeśli jesteś pracownikiem firmy i musisz pozbyć się komputera lub monitora Lenovo, który stanowi własność firmy, musisz to zrobić zgodnie z ustawą dotyczącą promowania efektywnej utylizacji zasobów.

 • Page 188: Informacje O Przetwarzaniu Wtórnym Dotyczące Brazylii

  A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

 • Page 189: Informacje O Przetwarzaniu Wtórnym Baterii I Akumulatorów Dotyczące Unii Europejskiej

  środowisko i zdrowie ludzkie w związku z obecnością substancji niebezpiecznych. Właściwy sposób pozbywania się baterii i akumulatorów — patrz: http://www.lenovo.com/lenovo/environment Informacje o przetwarzaniu wtórnym baterii i akumulatorów dotyczące Tajwanu Informacje o przetwarzaniu wtórnym baterii i akumulatorów dotyczące...

 • Page 190

  Podręcznik użytkownika...

 • Page 191: Dodatek C. Uwagi

  Jednakże cała odpowiedzialność za ocenę przydatności i sprawdzenie działania produktu, programu lub usługi, pochodzących od innego producenta, spoczywa na użytkowniku. Firma Lenovo może posiadać patenty lub złożone wnioski patentowe na towary i usługi, o których mowa w niniejszej publikacji. Przedstawienie niniejszej publikacji nie daje żadnych uprawnień licencyjnych do tychże patentów.

 • Page 192: Znaki Towarowe

  Niektóre z pomiarów mogły być oszacowane przez ekstrapolację. Rzeczywiste wyniki mogą być inne. Użytkownicy powinni we własnym zakresie sprawdzić odpowiednie dane dla ich środowiska. Znaki towarowe Następujące nazwy są znakami towarowymi Lenovo w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach: Lenovo Access Connections Active Protection System...

 • Page 194

  Numer PN: (1P) P/N:...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: