Advertising

   Summary of Contents for Yamaha PSR-A2000

 • Page 2

  ‫االسم. عليك بمالحظة الرقم التسلسيل هذا يف املكان الذي تم‬ ‫توفريه باألسفل واالحتفاظ بدليل االستعامل هذا كسجل دائم‬ ‫لعملية الرشاء ملساعدتك عىل حتديد هذا املنتوج يف حالة التعرض‬ .‫للرسقة‬ ‫رقم املوديل‬ ‫الرقم التسلسيل‬ (bottom) ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 3: Midi Basics

  ‫املواد التعليمية التالية متوفرة للتحميل من‬ PSR-A2000 Yamaha Manual Library Yamaha Manual Library .‫منطقة اسم املوديل للبحث عن كتيبات املستعمل‬ Yamaha Manual Library http://www.yamaha.co.jp/manual/ Data List ‫حيتوي عىل جداول املحتويات املهمة املتنوعة واملضبوطة مسبق ا ً مثل األصوات و‬ .‫املتعلقة‬ ‫واملؤثرات وكذلك معلومات‬...

 • Page 4

  64 ‫تسجيل أدائك ....صفحة‬ ‫متكنك هذه اآللة املوسيقية من تسجيل أدائك اخلاص وحفظه يف الذاكرة الداخلية أو ذاكرة الفالش‬ ‫. متكنك هذه اآللة املوسيقية أيضا من االستامع ألدائك، وكذلك حتريره أو استعامله يف إنتاجك‬ .‫املوسيقي اخلاص بك‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 5

  ‫اضبط سالملك املوسيقية األصلية‬ ‫الفصل 9 السالمل الرشفية‬ ‫متكنك ميزة السالمل الرشقية من تغيري طبقات الصوت اخلاصة بنوتات معينة ببساطة وسهولة وكذلك من إنشاء سالملك اخلاصة. يمكن تسجيل‬ .‫التهيئات لالستدعاء الفوري، وقتام أردت ذلك‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 6

  ‫تكون ال تستعمل املنتوج ملدة طويلة، تأكد من فصل سلك الطاقة من مأخذ‬ .‫التيار املرتدد اجلداري‬ ‫استعمل املسند املخصص هلذه اآللة املوسيقية. عند تثبيت املسند، استعمل‬ • ‫الرباغي املخصصة فقط. يمكن ان يسبب االخفاق يف القيام بذلك تلف‬ .‫املكونات الداخلية او سقوط اآللة املوسيقية‬ DMI-3 ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 7

  ‫حتى عندما يكون املفتاح عىل وضع االستعداد للتشغيل، ال تزال الكهرباء ترسي اىل اآللة املوسيقية عىل مستوى اقل حد. عندما تكون ال تستعمل اآللة املوسيقية ملدة‬ .‫طويلة، تأكد من فصل سلك الطاقة من مأخذ التيار املرتدد اجلداري‬ DMI-3 ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 8

  Ricoh Co., Ltd. .‫املستقلة‬ ‫حيتوي هذا الربنامج عىل وحدة قياس مطو ّ رة بواسطة جمموعة‬ • JPEG .‫معروضة يف متحف هاماماتسو لآلالت املوسيقية‬ ‫آلة القانون والسنطور واهلارب والعود املعروضة عىل شاشات املوديل‬ • PSR-A2000 ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 9

  ‫الكامليات املتضمنة‬ ‫مسند النوتة املوسيقية‬ • ‫حمول طاقة التيار املرتدد‬ • .‫ بخصوص ذلك‬Yamaha ‫يمكن أن يكون غري مرفق وذلك حسب منطقتك اخلاصة. يرجى مراجعة وكيل‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ • ‫اخلاص يب‬ ‫تسجيل مستخدم منتوج ياماها‬ • Yamaha .‫رقم...

 • Page 10

  – ‫– ضبط السالمل األصلية‬ Style 53 ..............88 ..........‫ضبط السالمل الرشقية‬ 55 ......‫وتغيري األصوات‬ ‫إيقاف/تشغيل قطع‬ Style 89 ........ ‫تسجيل ذاكرة السلم كملف جمموعة‬ ‫ولوحة املفاتيح املوسيقية‬ ‫ضبط توازن مستوى الصوت بني‬ Style 56 ..............‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 11

  ‫االزرار املتعددة‬ 191 ........‫دليل التحري عن اخللل وإصالحه‬ – ‫– إضافة مجل موسيقية ألدائك‬ 194 ..........‫جدول أزرار اللوحة‬ 157 ......)‫تكوين الزر املتعدد (مكون الزر املتعدد‬ 196 ............‫املواصفات‬ 159 ..........‫حترير األزرار املتعددة‬ 198 ............‫الفهرس‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 12

  .‫تعديل توازن مستوى الصوت بني كل قسم‬ 57 ‫..........صفحة‬ ‫أزرار‬ SONG .‫ختتار أغنية وتتحكم يف االستامع لألغنية‬ 83 ‫] ......صفحة‬ [ ‫زر‬ MIXING CONSOLE .‫واالغنية‬ ‫يتحكم يف واجهات أقسام لوحة املفاتيح املوسيقية و‬ Style ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 13

  .‫ختتار وتعزف مقطوعة موسيقية حلنية متعددة االزرار‬ ‫من اجل املعلومات حول املقابس واملوصالت املوجودة عىل‬ 70 ‫] ........صفحة‬ [ ‫زر‬ MUSIC FINDER .‫تبحث عن هتيئات اللوحة املناسبة أو االغنية املرغوبة‬ .97 – 91 ‫اللوحة اخللفية، راجع الصفحات‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 14

  .‫791) فقط‬ .)‫االستعداد (ايقاف‬ ‫يمكن الستعامل حمول غري متوافق‬ ‫أن يؤدي اىل تعرض املوديل‬ ‫لتلف ال يمكن‬ PSR-A2000 ‫اصالحه، ومن املمكن أن يسبب حتى‬ .‫اىل حمول الطاقة الكهربائية‬ ‫قم بتوصيل سلك التيار املرتدد‬ ‫صدمة كهربائية خطرية. دائ ام ً افصل‬...

 • Page 15

  .‫لألجزاء الداخلية، ويمكن أن ينتج عن ذلك ارتفاع درجة حرارة اآللة املوسيقية‬ ‫فتحات التهوية‬ ‫فتحات التهوية‬ ‫تثبيت مسند النوتة املوسيقية‬ ‫مزو ّ د بمسند النوتة املوسيقية يمكن تركيبه عىل اآللة املوسيقية بواسطة إدخاله‬ ‫اجلهاز‬ PSR-A2000 .‫داخل الفتحة املوجودة عىل خلفية لوحة التحكم‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 16

  OWNER ← ]I[ UTILITY ← ]FUNCTION[ ‫مالحظة‬ ‫يف مجيع أجزاء هذا الكت ي ّ ب، تم‬ ‫استعامل األسهم يف التعليامت، لتبني‬ ‫باختصار عملية استدعاء شاشات‬ .‫عرض ووظائف معينة‬ .‫] الختيار اللغة املرغوبة‬ [ ‫استعمل االزرار‬ 5 st 4 st ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 17

  ‫للتأكد من رقم إصدار اآللة املوسيقية، اضغط األزرار‬ ]8 st 7 st [ ‫أو الزر‬ ‫عىل شاشة العرض يف اخلطوة 2 يف األعىل. اضغط الزر‬ ]EXIT[ (VERSION) .‫للرجوع اىل شاشة العرض األصلية‬ ]8 st [ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 18

  ‫للرجوع اىل القائمة ذات املستوى‬ ‫يتم عرض القوائم الثانوية يف أسفل شاشة العرض. اضغط أحد األزرار‬ ] ‫األعىل، اضغط الزر‬ EXIT .‫املوافقة للقائمة الثانوية‬ – ]8 st[ ]1 st[ .‫عدة مرات للخروج من األمثلة املسجلة‬ ‫اضغط الزر‬ [EXIT] ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 19

  ،)25 ‫عىل شاشة اختيار امللف (صفحة‬ ‫يمكن استعامل األزرار‬ [J] – [A] .‫الختيار امللفات املناسبة‬ 2 ‫مثال‬ • ‫و‬ ‫يتم استعامل الزرين‬ ‫و‬ ‫يتم استعامل الزرين‬ ‫لتحريك املؤرش لألعىل أو‬ .‫الختيار القياس املناسب‬ .‫لألسفل‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 20

  ‫عند عرض القائمة عىل هذا اجلزء من الشاشة، قم‬ ،‫عند عرض القياس يف اإلطار (أو العقدة) املنزلق‬ ] – [ ] ‫باستعامل األزرار‬ ‫[ لضبط‬ ] – [ ] ‫قم باستعامل األزرار‬ 8 st 1 st .‫القيمة‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 21: Data Entry

  8 st 1 st ‫تعمل هذه التقنية الفعالة مع املقاييس املنبثقة مثل درجة رسعة العزف والتحويل. اضغط عىل الزر‬ ‫ثم اضغط‬ ‫)، ثم دور القرص‬ ،‫املناسب ببساطة (مثال‬ ]ENTER[ ]DATA ENTRY[ TEMPO ]+[ .‫لغلق النافذة‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 22

  .‫[ يستدعي الشاشة التي يمكن فيها ضبط وضع الدليل‬ ] ‫مثال، الضغط عىل الزر‬ GUIDE ‫جلدول شاشات العرض التي يمكن استدعاءها بواسطة وظيفة الوصول‬ ‫راجع‬ Data List ).3 ‫. (راجع صفحة‬ ‫متوفر عىل موقع االنرتنت لرشكة‬ .‫املبارش‬ Yamaha Data List ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 23

  ‫وإشارة الوقت ودرجة رسعة العزف املختارة حالي ا ً . ضغط الزر‬ ‫يستدعي‬ ‫تعرض اسم‬ Style .)47 ‫(صفحة‬ ‫شاشة اختيار‬ Style ‫اسم جمموعة توليف السلم‬ ‫تعرض جمموعة توليف السلم املختارة حالي ا ً . ضغط الزر‬ ‫يستدعي شاشة اختيار جمموعة‬ .)89 ‫توليف السلم (صفحة‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 24

  ‫معلومات حول صوت‬ ‫يعرض معلومات حول ملف الصوت املختار (اسم امللف، الوقت، الخ) وتظهر االشارة‬ "REC" .‫اثناء التسجيل‬ ‫تسلسل التسجيل‬ .)164 ‫تظهر عند تشغيل تسلسل التسجيل (صفحة‬ ‫نقطة الفصل‬ .)37 ‫يعرض أماكن نقطة الفصل (صفحة‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 25

  ‫مللف معني يف جهاز التخزين‬ ‫يمكنك حفظ وإدارة ملفات بياناتك (نسخ، نقل، حذف، الخ) من هذه القائمة. للتعليامت‬ ‫املوصول من الزر‬ [USB] .66 ،29 - 27 ‫املفصلة، راجع الصفحات‬ [C]/[B] STYLE/[A] SONG ← [USB] .[G] MULTI PAD/[F] VOICE/REGIST ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 26

  .‫مصنفة وحمتواة يف جملدات مناسبة‬ PRESET ‫يتم عرض املستوى األعىل التايل - يف‬ ‫هذه احلالة، - املجلد. حيتوي كل جملد‬ ‫معروض يف هذه الشاشة أصوات مصنفة‬ .‫بشكل مناسب‬ ‫تعرض هذه الشاشة امللفات الصوتية‬ .‫يف جملد‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 27

  ‫". كي ال‬ " ‫عن‬ Expansion ‫تضيع البيانات املختارة يف املجلد‬ ‫"•عند حتميل‬ " Expansion Expansion Pack ‫مالحظة‬ ‫ال يمكن إدخال العالمات التالية‬ .‫السم امللف/املجلد‬ | > < “ ? * : / ¥ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 28

  ‫إللغاء االختيار، اضغط نفس الزر‬ ]J[ – ]A[ ‫الختيار مجيع امللفات/املجلدات املبي ّ نة عىل شاشة العرض احلالية‬ ‫اضغط الزر‬ (ALL) ]6 t[ ‫مرة‬ ‫التي حتتوي عىل الصفحات األخرى. إللغاء االختيار، اضغط الزر‬ (ALL OFF) ]6 t[ .‫أخرى‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 29

  ‫إللغاء عملية احلذف، اضغط الزر‬ .‫اتبع التعليامت املعروضة عىل الشاشة‬ (CANCEL) [8 t] ‫حذف امللف/املجلد‬ • ‫حذف مجيع امللفات/املجلدات املختارة‬ YES ALL • ‫ترك امللف/املجلد كام هو دون حذف‬ • ‫إلغاء عملية احلذف‬ CANCEL • ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 30

  ."‫للمعلومات حول ادخال احلروف، راجع "عمليات اخرى الدخال احلروف‬ ‫إلدخال االسم اجلديد فعلي ا ً والرجوع اىل شاشة العرض‬ ‫اضغط الزر‬ (OK) [8 s] ‫مالحظة‬ .‫السابقة‬ ‫إللغاء عملية ادخال احلروف، اضغط‬ ‫الزر‬ (CANCEL) [8 t] ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 31

  ‫االحتفاظ بضغط املفتاح‬ .‫يمكنك اعادة ضبط هتيئة خاصة عىل قيم املصنع املبدئية، أو احفظ/محل هتيئات اعادة الضبط اخلاصة بك‬ :‫استدع شاشة التشغيل‬ SYSTEM RESET ← ]I[ UTILITY ← ]FUNCTION[ .)189 ‫للتفاصيل، راجع قسم املزايا املتقدمة (صفحة‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 32

  ‫يف هذه الشاشة. عند انتهاء العملية، سيتم‬ ‫الستعادة البيانات، اضغط الزر‬ :‫استدع شاشة العملية‬ (RESTORE) ]E[ .‫اعادة تشغيل اآللة املوسيقية تلقائيا‬ ← [I] UTILITY ← [FUNCTION] TAB [E][F] SYSTEM RESET ‫ملزيد من التفاصيل، راجع قسم املزايا‬ .)189 ‫املتقدمة (صفحة‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 33

  ‫عمليات التشغيل األساسية‬ ‫األصوات‬ Styles ‫األغاين‬ ‫االزرار املتعددة‬ ‫الباحث عن املوسيقى‬ ‫ذاكرة التسجيل‬ ‫صوت‬ ‫لوحة التحكم بمزج األصوات‬ ‫السالمل الرشقية‬ ‫التوصيالت‬ ‫اخلدمة‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 34

  ‫املوجودة عىل اللوحة مع أصناف األصوات املضبوطة مسبق ا ً . عىل سبيل‬ ‫الصوت‬ VOICE ، ‫أزرار اختيار فئة الصوت‬ VOICE .‫[ لعرض أصوات اآلالت الوترية املختلفة‬ ] ‫املثال، اضغط الزر‬ .38 ‫راجع الصفحة‬ STRINGS ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 35

  ‫) الستدعاء جملد املستوى‬ ‫االعىل الذي حيتوي عىل ملفات‬ .1 ‫منسوخة يف اخلطوة‬ ‫عزف صوتني مع ا ً بنفس الوقت‬ ‫تأكد من تشغيل الزر‬ [RIGHT 1] PART ON/OFF .‫لتشغيله‬ ‫اضغط الزر‬ [RIGHT 2] PART ON/OFF ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 36

  ‫النوتات التي تعزفها بيدك اليرسى ت ُ صدر صوتا واحدا (الصوت االيرس‬ ‫مالحظة‬ LEFT ‫أعاله)، بينام تصدر النوتات التي تعزفها بيدك اليمنى أصواتا خمتلفة (االصوات‬ ‫يمكنك حفظ التهيئات عىل ذاكرة‬ RIGHT 1 .75 ‫التسجيل. راجع صفحة‬ ‫و‬ ‫القسم‬ ‫القسم‬ RIGHT 2 LEFT ‫القسم‬ RIGHT 1 ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 37

  ‫األصوات التي ال تتالشى تدرجيي ا ً مثل أصوات اآللة الوترية يتم تثبيتها باستمرار، بينام‬ ‫األصوات التي تتالشى تدرجيي ا ً مثل صوت البيانو تتالشى تدرجيي ا ً ببطء أكثر (وكأنه تم‬ .)‫ضغط دواسة التمديد القدمية‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 38

  ً ‫فهي ليست مصممة للعزف من لوحة املفاتيح املوسيقية. فهي، مع ذلك، مفيدة جد ا‬ .‫أصوات غري متوقعة أو غري مرغوبة‬ ‫— خصوص ا ً عندما تريد جت ن ّب استعامل عدة‬ ‫ومالئمة عند تكوين بيانات‬ MIDI .‫أصوات خمتلفة فقط لقسم آلة موسيقية مستقلة‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 39

  ‫أصناف املضاعفة. االصوات و‬ Styles Styles .‫من توسيع أداء املوسيقى وامكانيات االنشاء‬ ‫عىل موقع ياماها‬ ‫، راجع الصفحة‬ ‫للمعلومات حول احلصول عىل‬ PSR-A2000 Expansion Pack ‫). حسب موقعك، يمكن أن تتوفر‬ Expansion Pack http://www.yamaha.com/ Yamaha .‫الفريدة أو منطقتك اخلاصة‬ ‫ملضاعفة األصوات و‬...

 • Page 40

  ‫ستتم اعادة تشغيل اآللة املوسيقية‬ ‫عند انتهاء الغاء الرتكيب. احفظ كل‬ ‫البيانات التي يتم حتريرها سابقا، وإال‬ .‫عند ظهور رسالة توضح هناية عملية الرتكيب‬ ‫اضغط الزر‬ (YES) [F] .‫ستضيع كل البيانات‬ .‫تتم اعادة تشغيل اآللة املوسيقية تلقائيا‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 41

  ‫يمكنك تعديل طبقة الصوت لكل قسم (اقسام لوحة املفاتيح املوسيقية وأقسام‬ Style .)83 ‫لشاشة لوحة التحكم بمزج األصوات (صفحة‬ ‫وأقسام االغنية) يف صفحة‬ TUNE ‫للتفاصيل حول التهيئات املتعلقة بطبقة الصوت، راجع قسم املزايا املتقدمة (صفحة‬ .)105 ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 42

  ‫يمكنك ضبط فيام إذا كان سوف يتم تطبيق أو ال يتم تطبيق املؤثرات التي تسببها عصا التوجيه عىل‬ :‫كل قسم من لوحة املفاتيح املوسيقية‬ ← ]D[ CONTROLLER ← ]FUNCTION[ ]A[/]B[ 2 JOYSTICK +Y, 3 JOYSTICK -Y ← TAB ]E[]F[ KEYBOARD/PANEL ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 43

  ‫تطبيق مؤثرات الصوت‬ ‫بوجود نظام تأثري معالج متعدد متطو ّ ر يستطيع إضافة تعبري وعمق رائع‬ ‫يتميز اجلهاز‬ PSR-A2000 .‫لصوت عزفك. يمكن إيقاف وتشغيل نظام التأثري هذا بواسطة استعامل األزرار التالية‬ ‫أنظمة التأثري الثالثة هذه مطبقة لقسم لوحة املفاتيح‬ ( ً ‫املوسيقية املختار حالي ا‬...

 • Page 44: Sync Start

  .‫نغامت متآلفة بيدك اليرسى واعزف حلنا بيدك اليمنى‬ ‫تم ضبط العديد من األصوات لتعزف اوتوماتيكي ا ً أنواع هارموين/صدى معي ّ نة التي تطابق الصوت‬ ] :‫اخلاص. حاول بعض االصوات. يمكنك ايضا تغيري نوع اهلارموين/الصدى‬ ← FUNCTION ]G[ HARMONY/ECHO ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 45: Organ Flutes

  ‫تكوين أصوات األرغن الفلوت األصلية اخلاصة بك‬ .‫تقنية رقمية متقدمة العادة انشاء الصوت االسطوري لالجهزة الكالسيكية‬ ‫يستعمل‬ PSR-A2000 ‫متام ا ً كام يف األرغن التقليدي، يمكنك تكوين الصوت اخلاص بك برفع وخفض تعديل مستويات‬ .‫قدميات الفلوت‬ [ ‫اضغط الزر‬ ORGAN FLUTES .‫لصوت...

 • Page 46

  :)‫حترير األصوات (ضبط الصوت‬ ← VOICE SET REGIST SEQUENCE/ ← FUNCTION ‫إيقاف تشغيل االختيار االوتوماتيكي لتهيئات‬ ← FREEZE/VOICE SET :).‫الصوت (املؤثرات، الخ‬ VOICE SET / ← ORGAN FLUTES :‫حترير قياسات األرغن الفلوت‬ ‫أو‬ EFFECT/EQ VOLUME/ATTACK ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 47

  ‫يصبح قسم اليد اليرسى اخلاص بلوحة املفاتيح املوسيقية (صفحة 73) قسم النغمة، ويتم‬ ‫اكتشاف واستعامل النغامت املعزوفة يف هذا القسم كأساس للمصاحبة التلقائية الشاملة مع‬ .‫املختار‬ Style .‫] لتفعيل البداية املتزامنة‬ [ ‫اضغط الزر‬ SYNC START ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 48

  .‫يمكن أن يؤدي اىل عزف مرافق غري صحيح أو غري متوقع‬ ‫التوافق مع ملف‬ Style ‫(صفحة 9). يمكن للموديل‬ ‫صيغة امللف‬ ‫يستعمل املوديل‬ SFF GE PSR-A2000 ‫عند‬ ‫املوجودة، ولكن سيتم حفظها بصيغة‬ ‫قراءة امللفات‬ SFF GE PSR-A2000 ‫. الرجاء تذكر أنه يمكن قراءة امللف‬...

 • Page 49

  .‫عزف أي يشء، أي مفتاح عىل لوحة املفاتيح املوسيقية باستعامل كلتي اليدين – مثل عزف البيانو – ينتج املصاحبة املناسبة‬ ‫ال داعي للقلق حول حتديد النغامت املتآلفة. (وفقا لتعديل االغنية، يمكن أال تنتج لوحة املفاتيح الكاملة‬ ).‫املصاحبة املناسبة‬ AI Full Keyboard .)114 ‫لألنواع االخرى، راجع قسم املزايا املتقدمة (صفحة‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 50: Sync Stop

  ‫املفاتيح الكاملة‬ [ – ] ‫االزرار‬ .‫التوقف املتزامن‬ INTRO :‫لتغيري وضع العزف باالصابع‬ ‫بثالثة انواع من أقسام املقدمات إلضافة مقدمة‬ ‫يتميز املوديل‬ PSR-A2000 ‫، ابدء‬ ‫. بعد الضغط عىل االزرار‬ ‫قبل البدء يف عزف‬ ← FUNCTION ]III[ - ]I[ INTRO Style [C] STYLE SETTING/ ‫[.

 • Page 51: Tap Tempo

  ‫أثناء عزف‬ Style .‫مرتني حسب درجة رسعة العزف املرغوبة‬ ]TAP TEMPO[ ‫(أربع مرات إلشارة وقت‬ ‫، والنقر عىل الزر‬ ‫عند توقف‬ ]TAP TEMPO[ Style .‫حسب درجة رسعة العزف التي اخرتهتا بالنقر‬ ‫) يبدأ عزف‬ Style ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 52

  ‫التهيئات االضافية باستعامل ميزة‬ .)70 ‫الباحث عن املوسيقى (صفحة‬ .‫الختيار هتيئات اللوحة املرغوبة‬ ‫استعمل االزرار‬ [3 st] – [2 st] ‫مالحظة‬ ‫املختار اخلاص، من‬ ‫وفقا لوضع‬ Style ‫املمكن أال توجد أي هتيئات اللوحة يف‬ .‫وظيفة املرجع‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 53

  ( ‫تلقائي ا ً عندما ختتار قسام رئيسيا خمتلفا‬ ‫توافق‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫). االقسام الرئيسية‬ – ‫، شغل‬ ‫عىل التوايل. الستعامل وظيفة توصيل‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫التهيئات بلمسة واحدة‬ ] ‫الزر‬ OTS LINK ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 54

  (OTS INFO.) [7 s] Style ‫مالحظة‬ .‫املعلومات‬ ‫يمكنك استدعاء شاشة املعلومات‬ ‫بالضغط عىل الزر‬ DIRECT ACCESS ‫ثم الضغط عىل أحد االزرار‬ ONE TOUCH SETTING ] – [ .‫إلغالق شاشة عرض املعلومات‬ ‫اضغط الزر‬ (CLOSE) [F] ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 55

  ‫شاشة اختيار الصوت ي ُ ستدعى من حيث تريد اختيار الصوت الستعامله يف القناة. راجع‬ .34 ‫صفحة‬ ‫] إلغالق الشاشة‬ [ ‫اضغط الزر‬ CHANNEL ON/OFF EXIT ‫مالحظة‬ ‫عند عرض الشاشة الرئيسية، ال يمكن‬ ‫غلق الشاشة‬ CHANNEL ON/OFF ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 56

  :‫التسجيل عىل مراحل‬ • STEP REC ← TAB EDIT ← ‫جتميع‬ • ASSEMBLY ← Style :‫حترير االحساس االيقاعي‬ • GROOVE ← :‫حترير البيانات لكل قناة‬ • CHANNEL ← ‫عمل هتيئات‬ • PARAMETER ← Style File Format ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 57

  – ‫– عزف، مترين وتسجيل األغاين‬ ‫التي حتوي االغاين املهيئة‬ ‫، "االغنية" راجع االغاين‬ ‫لـ‬ MIDI PSR-A2000 ‫املتوفرة جتاريا، الخ. ال تستطيع فقط عزف أغنية‬ ‫مسبقا، امللفات بصيغة‬ MIDI ‫واالستامع إليها، بل تستطيع العزف عىل لوحة املفاتيح املوسيقية بمصاحبة عزف‬...

 • Page 58

  ‫) مضغوطا ثم اضغط الزر‬ ‫اللغاء وظيفة البدء املتزامن، احتفظ بالزر‬ ■ STOP SONG .‫) مرة أخرى‬ PLAY PAUSE ‫إيقاف مؤقت‬ .‫). الضغط مرة أخرى يواصل االستامع من املوقع احلايل‬ ] ‫اضغط الزر‬ PLAY/PAUSE ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 59

  .52 ‫. راجع صفحة‬ ‫نفس االجراء بالنسبة لوضع‬ Style .86 ‫قسم أغنية. راجع صفحة‬ ‫مالحظة‬ ‫يمكنك تشغيل أو إيقاف القسم‬ ‫اخلاص (االقسام اخلاصة). راجع‬ .62 ‫صفحة‬ ‫مالحظة‬ ‫يمكنك حتويل عزف األغنية. راجع‬ .41 ‫صفحة‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 60

  ‫لنفس األغنية — خصوص ا ً عند عرض‬ ‫إشارات مقطوعات موسيقية معقدة أو‬ .‫عدة نوتات موسيقية قصرية‬ ،‫[. للتفاصيل‬ ] – [ ] ‫يمكنك تغيري نموذج االشارات املوسيقية باستعامل االزرار‬ 8 st 1 st .)133 ‫راجع قسم املزايا املتقدمة (صفحة‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 61

  (TEXT FILE) [6 st]/[5 st] .‫اخرت ملف النص املرغوب‬ .‫) مرة اخرى‬ ] ‫للعودة لشاشة كلامت االغاين، اضغط الزر‬ LYRICS 1 st ‫لالطالع عىل مزيد من املعلومات حول شاشة كلامت االغاين/النص، راجع قسم املزايا املتقدمة‬ .)135 ‫(صفحة‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 62

  ‫(القناة 1) اىل زر‬ ‫عاد ة ً، تم تعيني‬ CH 1 ]TR 1[ ‫(القناة 2) اىل‬ ‫وتعيني‬ CH 2 [TR 1] ‫(القناة‬ ‫وتعيني‬ ‫زر‬ CH 3 – 16 [TR 2] ‫3-61) اىل الزر‬ [EXTRA TR] ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 63

  ‫عندما تريد اإلعادة من أعىل إىل وسط‬ ‫هناية األغنية‬ ‫بداية األغنية‬ :‫األغنية‬ ‫[، ثم ابدأ‬ ] ‫1 اضغط الزر‬ REPEAT .‫عزف األغنية‬ ‫[ مرة أخرى‬ ] ‫2 اضغط الزر‬ REPEAT ( ‫عند نقطة النهاية‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 64

  ‫تعديل درجة رسعة عزف املرتونوم‬ .[-] ‫بواسطة االزرار‬ TEMPO ‫مالحظة‬ ‫للتسجيل الرسيع، كل قسم ي ُ سجل‬ .‫عىل القنوات التالية‬ ‫أقسام لوحة املفاتيح املوسيقية: القناة‬ 8-5 ‫أقسام االزرار املتعددة: القناة‬ 16-9 ‫: القناة‬ ‫أقسام‬ Style ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 65

  ‫". ثم استعمل االزرار‬ " ‫عىل‬ ‫[ لضبط القناة‬ ] ‫بالضغط عىل الزر‬ ]D[/]C[ ." " ‫الختيار‬ RIGHT 1 ‫بعد مواصلة اخلطوات 3 – 5، أعد اختيار قنوات أخرى وسجل أقساما أخرى كام هو‬ .‫مرغوب‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 66

  .)28 .‫حلفظ امللف‬ ‫اضغط الزر‬ (OK) [8 s] ‫مالحظة‬ .‫سوف يتم وضع امللف املحفوظ تلقائي ا ً عىل املوضع املناسب بني امللفات برتتيب أبجدي‬ ،‫إذا أردت أن تلغي عملية احلفظ‬ ] ‫اضغط الزر‬ CANCEL ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 67

  /‫إعادة - تسجيل قسم حمدد — نقطة البداية‬ • REC MODE ← :‫النهاية‬ :‫حترير أحداث القناة‬ • CHANNEL ← ‫أو‬ ‫أو‬ ‫حترير أحداث النغمة، النوتات، األحداث‬ • CHORD ← SYS/EX. :‫االستثنائية للنظام وكلامت األغنية‬ ‫أو‬ LYRICS ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 68

  ‫القصرية املسجلة مسبق ا ً التي يمكن استعامهلا إلضافة تأثري وتنوع ألداءات‬ .‫لوحة املفاتيح املوسيقية‬ ‫األزرار املتعددة جممعة يف جمموعات أو يف أربع جمموعات لكل زر. يتميز‬ ‫بوجود جمموعة مشكلة من جمموعات الزر املتعدد بأنواع‬ PSR-A2000 .‫موسيقية خمتلفة األشكال‬ ‫عزف األزرار املتعددة‬ ‫الستدعاء شاشة اختيار‬...

 • Page 69

  . 4 ‫راجع قسم املزايا املتقدمة يف دليل املستخدم، الفصل‬ ← DIGITAL REC MENU ← [FUNCTION] :)‫تكوين األ زرار املتعددة (مكون الزر املتعدد‬ MULTI PAD CREATOR ‫شاشة اختيار جمموعة الزر املتعدد‬ :‫حترير األزرار املتعددة‬ ← EDIT ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 70

  )57 ‫بيانات األغنية املسجلة عىل معني املوسيقى من شاشة اختيار االغنية (صفحة‬ ‫للحصول عىل املعلومات حول‬ ( ‫الصوت‬ • ‫تسجيل بيانات األغنية/الصوت يف‬ AUDIO ‫الباحث عن املوسيقى، راجع صفحة‬ ‫(صفحة‬ ‫بيانات الصوت املسجلة عىل الباحث عن املوسيقى من شاشة اختيار الصوت‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 71: Music Finder

  .‫بحث الباحث عن املوسيقى‬ ‫يمكن من جتنيب تغيري غري‬ LOCK ‫مقصود لدرجة رسعة العزف عند‬ [ ‫، اضغط الزر‬ ‫لشاشة‬ ‫من الصفحة‬ ‫ما واختيار‬ ‫توقف االستامع اىل‬ SEARCH 1 MUSIC FINDER Style .‫سجل آخر‬ .‫الستدعاء شاشة البحث‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 72

  ‫) يف شاشة اختيار األغنية‬ ( ‫بيانات األغنية‬ SONG ‫مالحظة‬ ‫لعرض بيانات االغنية (ملف االغنية) يف شاشة اختيار‬ ‫اضغط الزر‬ ]SELECT[ SONG ‫، تأكد‬ ‫قبل استخدام جهاز ختزين‬ .‫االغنية‬ ‫من قراءة "وصل جهاز ختزين‬ " .93 ‫يف الصفحة‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 73

  .‫لبدء التسجيل‬ ‫اضغط الزر‬ (OK) [8 s] .‫) اللغاء التسجيل‬ ] ‫اضغط الزر‬ CANCEL ‫اىل شاشة‬ ‫تأكد من اضافة بيانات االغنية‬ MUSIC FINDER (SONG/AUDIO) ‫يف العمود‬ ‫أو صوت‬ ‫تظهر بيانات األغنية كأغنية‬ STYLE AUDIO SONG ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 74

  . 5 ‫راجع قسم املزايا املتقدمة يف دليل املستخدم، الفصل‬ ← TAB ALL ← [MUSIC FINDER] :‫تكوين جمموعة تسجيالت مفضلة‬ ADD TO FAVORITE :‫حترير التسجيالت‬ ← [MUSIC FINDER] 8 st RECORD EDIT :‫حفظ السجل كملف مفرد‬ ← [MUSIC FINDER] 7 st FILES ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 75: Registration Memory

  .‫حدد البنود التي تريد تسجيلها‬ ‫[، ثم أدخل أو أزل عالمة التحقق‬ ]–[ ] ‫اخرت البند املرغوب باستعامل األزرار‬ 7 st 2 st ] ‫باستعامل االزرار‬ MARK OFF MARK ON ] ‫إللغاء العملية، اضغط الزر‬ CANCEL ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 76

  ‫جمموعة‬ ‫جمموعة‬ ‫جمموعة‬ ‫مع ا ً بنفس الوقت الستدعاء شاشة اختيار‬ ‫و‬ ‫اضغط األزرار‬ [–] [+] REGIST BANK .‫جمموعة التسجيل‬ .‫حلفظ ملف املجموعة‬ ‫اضغط الزر‬ (SAVE) [6 t] .66 ‫للتعليامت حول احلفظ، راجع الصفحة‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 77

  ← FREEZE/VOICE SET/ ] ‫يمكنك أيض ا ً استعامل القرص‬ .‫[ الختيار جمموعة‬ ] ‫[ والزر‬ FREEZE ENTER DATA ENTRY ‫]) داخل قسم ذاكرة‬ [ – ] [( ‫اضغط احد األزرار املرقمة املضيئة باألخرض‬ .‫التسجيل‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 78: Registration Edit

  . 6 ‫راجع قسم املزايا املتقدمة يف دليل املستخدم، الفصل‬ REGIST SEQUENCE/ ← [FUNCTION] :‫الغاء تفعيل استدعاء بنود معينة‬ FREEZE ← FREEZE/VOICE SET REGIST SEQUENCE/ ← [FUNCTION] :‫استدعاء أرقام ذاكرة التسجيل بالرتتيب‬ ← FREEZE/VOICE SET REGISTRATION SEQUENCE ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 79

  ‫لعرض امللفات الصوتية املحفوظة يف‬ ‫اضغط الزر‬ (FILE SELECT) [8 st] .‫املوصول‬ ‫ذاكرة فالش‬ .‫املوافقة للملف الذي تريد االستامع إليه‬ ‫اضغط أحد األزرار‬ [J] – [A] ‫] للرجوع اىل شاشة االستامع (شاشة‬ [ ‫اضغط الزر‬ AUDIO PLAYER EXIT ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 80

  .‫يعزف خالل امللف املختار بصورة متكررة‬ SINGLE ‫عزف مستمر خالل مجيع امللفات املوجودة يف املجلد الذي حيتوي عىل امللف احلايل‬ .‫بصورة متكررة‬ ‫يعزف بصورة عشوائية ومتكررة مجيع امللفات املوجودة يف املجلد الذي حيتوي عىل‬ RANDOM .‫امللف احلايل‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 81

  ‫الستدعاء شاشة التسجيل (شاشة‬ ‫اضغط الزر‬ USB AUDIO (RECORDER) [E] ‫مالحظة‬ RECORDER ‫" خمتار‬ " ‫لـ‬ ‫جهاز ختزين‬ USB1 ‫كوجهة تسجيل عند توصيل أجهزة‬ ‫متعددة. يتم جتاوز‬ ‫ختزين‬ ‫" فلويب‬ " ‫الوجهة عندما يكون‬ USB1 .‫ديسك‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 82

  .‫امللف، ثم سجل أدائك مرة أخرى‬ ‫مالحظة‬ ‫تتواصل عملية التسجيل، حتى ولو‬ ‫أغلقت شاشة التسجيل بالضغط‬ ‫[. اضغط عىل الزر‬ ] ‫عىل الزر‬ EXIT ‫) الستدعاء‬ RECORDER ‫شاشة التسجيل مرة اخرى، ثم أوقف‬ ] ‫التسجيل بالضغط عىل الزر‬ STOP ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 83: Mixing Console

  FILTER .‫يعدل املحتويات اهلارمونية (رنني) ووضوح الصوت‬ TUNE .)‫التهيئة املتعلقة بطبقة الصوت (توليف، التحويل الرئييس، الخ‬ EFFECT .)87 ‫خيتار نوع املؤثر ويعدل عمقه لكل جزء (صفحة‬ .‫يعدل قياسات االستواء لتصحيح نغمة أو رنني الصوت‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 84: Style Creator, Song Creator

  ‫[ الختيار الصفحة‬ ‫قم باستعامل األزرار‬ CHANNEL ." " ‫[ الختيار‬ ] ‫استعمل األزرار‬ SETUP ] ‫اضغط الزر‬ EXECUTE ‫[ الستدعاء شاشة اختيار األغنية حلفظ بياناتك، بعد ذلك احفظها‬ ] ‫اضغط الزر‬ .)66 ‫(صفحة‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 85

  MIXING CONSOLE EXIT ‫داخل شاشة عرض‬ STYLE PART ‫ألصوات جمموعة الطبل وأصوات‬ ‫جمموعة‬ .)84 ‫احفظ هتيئاتك (اخلطوة 5 يف الصفحة‬ ، ‫عند عزف بيانات االغنية‬ • ‫يمكن استعامل القناة 01 فقط‬ .‫لصوت جمموعة الطبل‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 86

  ‫(أو‬ ‫اضغط الزر‬ PANPOT ‫الختيار قياس مستوى الصوت‬ VOLUME PANPOT VOLUME ‫] لتعديل النقاء/مستوى الصوت للقسم‬ [ – ] [ ‫استعمل االزرار‬ 8 st 1 st .‫املرغوب‬ .)84 ‫احفظ هتيئاتك (اخلطوة 5 يف الصفحة‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 87

  SET UP ← TAB VOL/VOICE ‫حترير قياسات‬ FIL TER ← [MIXING CONSOLE] FILTER ‫حترير قياسات‬ TUNE ← [MIXING CONSOLE] TUNE EFFECT ← [MIXING CONSOLE] :‫تغيري نوع التأثري‬ TYPE ← ‫حترير قياسات‬ EQ ← [MIXING CONSOLE] ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 88: Scale Tune

  ‫) عىل أزرار‬ SCALE MEMORY SCALE TUNE ‫أو‬ ‫اضبط هتيئات السلم كام هو مطلوب باستعامل األزرار‬ SCALE SETTING ‫عىل شاشة عرض‬ SCALE TUNE .)105 ‫، راجع قسم املزايا املتقدمة (صفحة‬ ‫للتعليامت حول شاشة‬ SCALE TUNE ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 89

  ‫عىل شكل ملف‬ ‫يمكن حفظ هتيئات السلم املحفوظة عىل األزرار‬ ]5[–]1[ SCALE MEMORY .‫مستقل ملجموعة توليف السلم‬ ‫جمموعة‬ ‫جمموعة‬ ‫جمموعة‬ ‫جمموعة‬ ‫] الستدعاء شاشة العرض‬ [‫] متبوعا بالزر‬ [ ‫اضغط الزر‬ EXIT DIRECT ACCESS .‫الرئيسية‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 90

  ‫اضغط احد األزرار‬ [J] – [A] ] ‫يمكنك أيض ا ً استعامل القرص‬ .‫[ الختيار جمموعة‬ ] ‫[ والزر‬ ENTER DATA ENTRY .‫الختيار موقع ذاكرة حمدد‬ ‫اضغط أحد األزرار‬ [5] – [1] SCALE MEMORY ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 91: Master Volume

  ] ‫استعمل فقط مقبس‬ ‫مولد النغمة‬ .‫لتوصيلها بجهاز أحادي الصوت‬ ‫طرف‬ ‫مالحظة‬ LINE OUT ‫قابس سلك اهلاتف‬ ‫قابس دبويس‬ )‫(قيايس‬ ‫سوف تؤثر هتيئة‬ MASTER ‫اخلاصة باآللة املوسيقية‬ VOLUME ‫عىل اإلشارة الداخلة من مقابس‬ ‫كبل الصوت‬ AUX IN ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 92: Foot Pedal

  ‫وصل موجه التحكم القدمي/آمر التحكم القدمي‬ ‫) وآمر حتكم قدمي‬ ‫أو‬ ( ‫يمكن وصل موجهات التحكم القدمية اختيارية‬ Yamaha FC4 ‫. يمكن استعامل موجه‬ ‫) ألحد مقابس الدواسة القدمية‬ ( ‫اختياري‬ FOOT PEDAL Yamaha FC7 ‫التحكم القدمي لتشغيل وايقاف وظائف التوجيه، بينام يتحكم آمر التحكم القدمي قياسا متواصال‬...

 • Page 93

  ‫عىل الرغم من أن اآللة املوسيقية تدعم نظام رسعة‬ ‫القيايس، يمكنك توصيل جهاز ختزين بنظام‬ USB 1.1 ‫اىل اآللة املوسيقية. مع ذلك، الحظ أن‬ ‫رسعة‬ USB 2.0 ‫رسعة نقل البيانات هي نفس رسعة‬ USB 1.1 ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 94

  .‫، الخ. اعتامد ا ً عىل عدد األجهزة املوصولة‬ ، ‫سوف يتم عرض‬ USB 2 USB 1 .‫لصياغة اجلهاز/الوسط‬ ‫اضغط الزر‬ (FORMAT) [H] ‫التأكد من الذاكرة املتبقية‬ ‫املوصول بالضغط عىل الزر‬ ‫يمكنك تفحص الذاكرة املتبقية جلهاز التخزين‬ .‫يف اخلطوة 4 أعاله‬ (PROPERTY) ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 95: Usb Midi

  ‫(مثل‬ ‫يف هذه احلالة، الواجهة‬ .‫قبل التوصيل، أطفئ طاقة اآللة املوسيقية هذه‬ MIDI ‫) رضورية. ملزيد من‬ Yamaha UX16 ‫املعلومات، راجع كت ي ّ ب املالك لواجهة‬ .‫شغل الكمبيوتر‬ MIDI .‫ال تقم بتشغيل أي من التطبيقات عىل الكمبيوتر‬ ‫قم بتوصيل اآللة املوسيقية بالكمبيوتر عرب كبل‬...

 • Page 96

  ‫عند توصيل الكمبيوتر باآللة املوسيقية، جيب عليك االنتظار ملدة ستة ثوان أو أكثر بني العمليات التالية: (1) عند إيقاف‬ • .‫بالتناوب‬ ‫قدرة اآللة املوسيقية ومن ثم تشغيلها مر ة ً أخرى، أو (2) عند توصيل/فصل كابل‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 97: Midi Out

  ‫وكيف يمكنك استعامله بفعالية، راجع‬ ‫" (قابل للتحميل من‬ " MIDI Basics ‫موقع ياماها‬ Yamaha ‫مزايا متقدمة‬ . 10 ‫راجع قسم املزايا املتقدمة يف دليل املستخدم، الفصل‬ ‫هتيئات‬ EDIT ← MIDI ← [FUNCTION] MIDI ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 98: System Reset

  ‫اذا كان رضوريا، استعمل األزرار‬ [B]/[A] ‫] أو نفذ العملية باستعامل‬ [ – ] [ ‫غري التهيئات باستعامل االزرار‬ 8 st 1 st [ – ] [ ‫االزرار‬ .11 ‫للتفاصيل حول هتيئات اخلدمة، راجع قسم املزايا املتقدمة، الفصل‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 99

  ‫مزايا متقدمة‬ ‫األصوات‬ Styles ‫أغاين‬ ‫االزرار املتعددة‬ ‫الباحث عن املوسيقى‬ ‫ذاكرة التسجيل‬ ‫صوت‬ ‫لوحة التحكم بمزج األصوات‬ ‫السالمل الرشقية‬ ‫التوصيالت‬ ‫اخلدمة‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 100

  .‫من لوحة املفاتيح املوسيقية‬ ‫جيعلك صوت األرغن األصيل تستعمل هتيئة الصوت لتعديل العديد من أصوات األرغن القدمية‬ Organ Flutes! .‫وتكوين أصوات األرغن اخلاصة بك. راجع صفحة 211 للتفاصيل‬ .)38 ‫راجع قسم عمليات التشغيل األساسية (صفحة‬ MegaVoice ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 101

  ‫اضغط ازرار اختيار فئة الصوت‬ VOICE ‫اضغط الزر‬ .‫الستدعاء أصناف الصوت‬ (UP) [8 s] .2 ‫لعرض الصفحة‬ ‫اضغط الزر‬ (P2) [2 s] .‫، الخ‬ ‫واألصوات‬ ‫الستدعاء شاشة اختيار الصوت لألصوات‬ ‫اضغط الزر املرغوب‬ GM/XG [J]–[A] .‫اخرت الصوت املرغوب‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 102: Initial Touch

  " ‫حيدد مستوى الصوت الثابت عند ضبط وظيفة اللمس عىل‬ TOUCH OFF LEVEL ]4 st[ ‫يضبط وظيفة اللمس األويل عىل تشغيل أو إيقاف لكل قسم من لوحة املفاتيح‬ LEFT–RIGHT2 –]5 st[ .‫املوسيقية‬ ]7 st[ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 103

  ] ‫[ و القسم‬ ] ‫األدوار املوسيقية (األصوات). جيب تشغيل ك ال ً من القسم‬ RIGHT 2 RIGHT 1 .‫تأثري التعيني املتعدد. يتم تعيني األصوات اليمني 1 و اليمني 2 بالتناوب عىل النوتات بالرتتيب الذي تعزف به‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 104

  ‫سوف تصدر عليها نوتة اهلارموين. هذا يمكنك من تطبيق اهلارموين بشكل اختياري بواسطة‬ ‫قوة عزفك، مما يمكنك من تكوين تأكيد نغامت موسيقية ذات هارموين داخل اللحن. يتم‬ .)‫تطبيق تأثري اهلارموين عندما تعزف املفتاح بقوة (فوق قيمة الضبط‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 105

  ‫توليف طبقة الصوت بدقة لعموم اآللة املوسيقية‬ ‫بمصاحبة اآلالت‬ ‫يمكنك توليف طبقة الصوت بدقة لعموم اآللة املوسيقية — هذه الوظيفة مفيدة عندما تعزف اجلهاز‬ PSR-A2000 ‫. يرجى مالحظة أن وظيفة التوليف ال تؤثر عىل أصوات جمموعة الطبل أو جمموعة‬ ‫املوسيقية األخرى أو موسيقى االسطوانة املدجمة‬...

 • Page 106

  ‫عند اختيار هذا، تأثر األزرار‬ TRANSPOSE SONG ‫]-[ عىل الطبقة الكلية لآللة املوسيقية، باستثناء‬ ‫عند اختيار هذا، تأثر األزرار‬ TRANSPOSE MASTER .‫االستامع للصوت‬ ‫يمكنك التأكد من التهيئة هنا بمشاهدة النافذة املنبثقة املستدعاة من خالل االزرار‬ ]–[/]+[ TRANSPOSE ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 107

  ] ‫بضغط الزر‬ COMPARE .‫حلفظ صوتك املحرر عىل شكل صوت مستخدم‬ ‫اضغط الزر‬ (SAVE) [I] ‫إنذار‬ .‫سوف يتم خسارة التهيئات إذا اخرتت صوتا آخر أو قمت بإيقاف قدرة اآللة املوسيقية من دون تنفيذ عملية احلفظ‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 108: Voice Set, Portamento Time

  ‫حيدد وقت االنتقال التدرجيي من نغمة اىل أخرى‬ ‫مالحظة‬ portamento ‫هي وظيفة تكو ّ ن مقطعا انتقاليا‬ ‫الصوت. االنتقال التدرجيي من نغمة اىل أخرى‬ portamento .‫سلسا يف طبقة الصوت من النوتة األوىل اىل النوتة التالية املعزوفة عىل لوحة املفاتيح املوسيقية‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 109

  .‫من طرف املرشح‬ )‫الصوت‬ ‫حيدد التوكيد املعطى لرتدد القطع‬ ‫مستوى الصوت‬ HARMO. 2 st ‫يف‬ ‫(الرنني)، املضبوط داخل‬ )‫(اهلارمونية‬ BRIGHT ‫الرنني‬ ‫األعىل (راجع الرسم التخطيطي). القيم‬ .‫األعىل تعطي نتيجة تأثري ملحوظة أكثر‬ )‫الرتدد (طبقة الصوت‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 110

  " ‫، يمكنك عمل ذلك يف قائمة‬ ‫إذا أردت إعادة اختيار نوع‬ 2 DSP .11 ‫يف الصفحة‬ ‫حيدد مستوى التمديد املطبق عىل الصوت املحرر عند تشغيل الزر‬ PANEL SUSTAIN ]7 st [ .‫املوجود عىل اللوحة‬ ]SUSTAIN[ VOICE CONTROL ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 111

  VOICE SET ← REGIST SEQUENCE/FREEZE/VOICE SET ← FUNCTION .‫الختيار قسم لوحة املفاتيح املوسيقية‬ ‫استعمل األزرار‬ [B]/[A] ‫) بشكل‬ ‫أو‬ ( ‫لتشغيل/إليقاف تشغيل االستدعاء االوتوماتيكي للتهيئات‬ ‫استعمل األزرار‬ [7 st]–[4 st] .‫مستقل لكل جمموعة قياس‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 112

  ‫يؤثر عىل قسم زيادة الصوت بحيث يكو ّ ن تالشيا تدرجييا أطول أو أقرص بعد الزيادة األولية‬ )‫(طول‬ LENG 8 st .‫مبارشة. كلام كان اخلط البياين أطول، يكون التاليش التدرجيي أطول‬ ‫صفحة‬ ■ ■ EFFECT/EQ .110 ‫" املرشوحة عىل صفحة‬ ‫نفس القياسات كام يف صفحة‬ " EFFECT/EQ VOICE SET ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 113: Chord Fingering

  ] ‫، حدد جذر النغامت املتآلفة ونوع النغامت املتآلفة باستعامل الزر‬ ‫عىل شاشة‬ 8 st 6 st CHORD FINGERING .‫النوتات التي حتتاج للعزف عليها موضحة عىل الشاشة‬ .‫حسب النغمة، يتم امهال بعض النوتات‬ ‫مالحظة‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 114: Full Keyboard

  ‫النغامت املتآلفة (حسب النغامت املتآلفة املعزوفة سابق ا ً ، الخ.). ال يمكن عزف النغامت املتآلفة‬ ‫التاسعة واحلادية عرش والثالثة عرش. هذا النوع متوفر فقط لعزف‬ Style ."‫" ترجع اىل "الذكاء االصطناعي‬ ‫مالحظة‬ " ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 115: Synchro Stop

  ‫قمت بتثبيت نغامت متآلفة ملدة أطول من الوقت املضبوط هنا. هذا يعيد ضبط ضابط عزف‬ .‫ال يزال يعزف‬ ‫بشكل مالئم عىل الوضع العادي، بحيث جيعلك حترر املفاتيح و‬ Style Style ‫بكلامت أخرى، إذا حررت املفاتيح أرسع من الوقت املضبوط هنا، تشتغل وظيفة التوقف‬ .‫املتزامن‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 116

  HOLD .‫السابق‬ ‫، يتم االحتفاظ بحالة تشغيل/إيقاف تشغيل‬ ‫اثناء االستامع لوضع‬ Style Style .‫مضبوطة عىل تشغيل‬ ‫، كل قنوات‬ ‫عند ايقاف االستامع لوضع‬ Style Style RESET .‫عىل وضع التشغيل‬ ‫يتم ضبط مجيع قنوات‬ Style ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 117

  ( ‫" يشري اىل نقطة الفصل‬ " .‫يمكنك حتديد كل نقطة فصل حسب اسم النوتة‬ STYLE STYLE 1 st ( ‫" يشري اىل نقطة الفصل‬ "‫و‬ LEFT 2 st LEFT 3 st 4 st ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 118

  ‫واحفظ هتيئات اللوحة كملف‬ ‫الستدعاء شاشة اختيار‬ ‫اضغط الزر‬ Style Style (YES) [F] ‫إنذار‬ .‫أو فصلت الطاقة الكهربائية بدون تنفيذ عملية احلفظ‬ ‫إذا غريت‬ ‫سوف يتم فقدان هتيئات اللوحة املحفوظة عىل كل زر‬ Style ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 119

  .‫فقط‬ ‫عىل اآلالت املوسيقية املتوافقة مع‬ ‫املنشأة بواسطة‬ ‫يمكن اعادة االستامع مللفات‬ ‫مالحظة‬ SFF GE PSR-A2000 Style ‫هناك 6 صفحات (جداول) يف شاشة مكون‬ Style ‫جديد (التسجيل‬ ‫. يمكنك أيضا تسجيل أدائك يف الوقت احلقيقي إلنشاء‬ ‫يكون التهيئات االساسية لوضع‬...

 • Page 120

  .123 ‫يمكنك حتديد األقسام املطلوب تسجيلها بواسطة استعامل أزرار القسم املوجودة عىل اللوحة. راجع اخلطوة 3 يف الصفحة‬ ‫مالحظة‬ .‫مبارشة بواسطة عملية تشغيل اللوحة‬ ‫و‬ ‫ال يمكنك اختيار األقسام‬ ‫مالحظة‬ ENDING 4 INTRO 4 ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 121

  ] ‫يمكنك إلغاء احلذف بواسطة ضغط نفس الزر املرقم مرة أخرى، قبل حترير إصبعك عن الزر‬ ‫اعتامد ا ً عىل‬ .‫املوجود، أنت حتتاج حلذف البيانات األصلية قبل التسجيل‬ ‫عند تسجيل قنوات‬ ‫مالحظة‬ Style BASS–PHR2 ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 122

  ‫األويل اىل نغمة اخرى، ستتغري نوتات النغمة والنوتات املوىص هبا أيضا. للتفاصيل حول نوتات النغامت‬ ‫املصدر من‬ .129 ‫املتآلفة والنوتات املوىص هبا، راجع صفحة‬ .‫، يمكن استعامل أي نغمة متآلفة مناسبة أوتسلسل نغامت متآلفة‬ ‫و‬ ‫لألقسام‬ ‫مالحظة‬ ENDING INTRO ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 123

  ‫[ وأدخل االختيار بالفعل بالضغط عىل‬ ] ‫عىل اللوحة. ثم قم بتغيري القسم كام هو مرغوب باستعامل األزرار‬ 7 st 6 st ] ‫الزر‬ .‫مبارشة بواسطة عملية تشغيل اللوحة‬ ‫و‬ ‫ال يمكنك اختيار األقسام‬ ‫مالحظة‬ ENDING 4 INTRO 4 ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 124

  ‫يكتم صوت القناة املختارة عىل صفحة‬ ASSEMBLY .‫لتنفيذ عملية احلفظ‬ ‫اضغط الزر‬ (SAVE) [J] ‫إنذار‬ .‫آخر أو فصلت الطاقة الكهربائية عن اآللة املوسيقية بدون تنفيذ عملية احلفظ‬ ‫املحرر إذا غري ّ ت اىل‬ ‫سوف يتم فقدان‬ Style Style ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 125

  " ‫" خمتار ا ً ). يف مجيع احلاالت، أنواع‬ ‫" تنتج تأثري بأقل‬ " ‫اإليقاعات الثانية والثالثة، إذا كان‬ .‫" تنتج تأثري بأقىص حد‬ " ‫" تنتج تأثري متوسط، وأنواع‬ " ‫حد، أنوع‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 126

  .‫أو الديناميكية. وظيفة الرتاجع عن اخلطوة متتلك فقط مستوى واحد؛ يمكن الرتاجع فقط عن خطوة العملية السابقة‬ .‫لتنفيذ عملية احلفظ‬ ‫اضغط الزر‬ (SAVE) [I] ‫إنذار‬ .‫آخر أو فصلت الطاقة الكهربائية عن اآللة املوسيقية بدون تنفيذ عملية احلفظ‬ ‫املحرر إذا غري ّ ت اىل‬ ‫سوف يتم فقدان‬ Style Style ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 127: Remove Event

  .‫وظيفة الرتاجع عن اخلطوة متتلك فقط مستوى واحد؛ يمكن الرتاجع فقط عن خطوة العملية السابقة‬ .‫لتنفيذ عملية احلفظ‬ ‫اضغط الزر‬ (SAVE) [I] ‫إنذار‬ .‫آخر أو فصلت الطاقة الكهربائية عن اآللة املوسيقية بدون تنفيذ عملية احلفظ‬ ‫املحرر إذا غري ّ ت اىل‬ ‫سوف يتم فقدان‬ Style Style ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 128: Style File Format

  .)‫أو أصوات الفلوت املنخفض‬ ‫اخلرج‬ .‫االصيل مع أقسام غيتار معربة وغنية باخلصوص‬ ‫صيغة حمسنة لـ‬ ‫متوافقة مع‬ ‫للجهاز‬ ‫اوضاع‬ — SFF GE PSR-A2000 Styles .‫فقط‬ ‫عىل اآلالت املوسيقية املتوافقة مع‬ ‫املنشأة بواسطة‬ ‫يمكن اعادة االستامع مللفات‬ ‫مالحظة‬ SFF GE PSR-A2000 Style .‫الختيار...

 • Page 129

  NTT BASS Bypass ‫"مصدر اجلذر" و"نغمة املصدر" إىل "عزف اجلذر" و "نغمة العزف"، عىل التوايل. يف هذا احلال، يمكنك تغيري النغامت واالستامع اىل الصوت‬ .‫الناتج لكل القنوات‬ ‫عىل‬ ‫ال يطبق هذا عند ضبط‬ ‫مالحظة‬ GUITAR ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 130

  ‫ثانوية اىل نغمة رئيسية، يتم رفع الفاصل الثالث الثانوي والفاصل السادس املخفض بمقدار نصف‬ ‫نغمة. النوتات األخرى ال تتغري ّ . استعمل هذا لقنوات نغامت متآلفة األقسام التي تستجيب فقط‬ .‫للنغامت املتآلفة الرئيسية/الثانوية، مثل املقدمات والنهايات‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 131

  ‫يمكن — بمعنى آخر، انه ال يوجد عزف نوتات خارج املدى الطبيعي (مثال، أصوات‬ .)‫الباص العالية أو أصوات الفلوت الصغري املنخفضة‬ NOTE LIMIT 7 st HIGH ‫وأعىل نوتة هي‬ ‫مثال – عندما تكون أخفض نوتة هي‬ ‫تغريات اجلذر‬ ‫النوتات املعزوفة‬ E3-G3-C4 E#3-G#3-C#4 F3-A3-C4 ‫احلد العايل‬ ‫احلد املنخفض‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 132

  .‫يتم إعادة عزف النوتة مع زيادة جديدة عىل طبقة صوت جديدة تطابق النغامت املتآلفة التالية‬ RETRIGGER ‫يتم إعادة عزف النوتة مع زيادة جديدة عىل نوتة اجلذر للنغامت املتآلفة التالية. مع ذلك، تبقى النغمة‬ RETRIGGER TO ROOT .‫الثامنية للنوتة اجلديدة هي نفسها‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 133

  ‫بني النوتات صغريا جدا، يمكن أن تتحول االشارة إىل أعىل يسار النوتة. عندما حتتوي االغنية عىل أحداث‬ ‫العزف باالصابع، يمكن للضغط عىل هذه االزرار أن يعرض العزف باالصابع، عوضا عن عرض اسامء‬ .‫النوتات‬ .‫حيدد حتليل عرض (أو مستوى الزوم) اإلشارة‬ SIZE 7 st .‫راجع أدناه‬ SET UP 8 st ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 134

  ،‫أسامء النوتة املوسيقية مب ي ّ نة داخل باستعامل املقاطع الصلفاوية حسب فواصل السلم املوسيقي‬ " ‫رئييس، جذر النوتة لـ‬ ‫. مثال، يف مفتاح‬ ‫وهلذا فهي متصلة باملفتاح. جذر النوتة مبني ك‬ " .‫"، ختتلف االشارة حسب اللغة املختارة‬ " ‫". وبالنسبة لـ‬ " ‫سيحدد كـ‬ Fixed Do ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 135

  ‫مناسب لعرض كلامت األغنية دون أسامء النغامت أو نوتات رشح. األرقام 9-02 تبني‬ .‫أحجام اخلط. هذه القائمة تظهر فقط عند اختيار ملف نيص‬ 5 st ‫[ للعودة اىل شاشة‬ ] ‫يستدعي شاشة اختيار امللف النيص. بعد االختيار، اضغط الزر‬ EXIT TEXT FILE 6 st .‫كلامت االغنية/النص‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 136

  . ً ‫بنفس الوقت، يتم استعامل قيمة درجة رسعة العزف املضبوطة داخل األغنية اوتوماتيكي ا‬ ‫عند عزف أغنية و‬ ‫مالحظة‬ Style ‫عندما يتوقف عن عزف األغنية، يتوقف أيض ا ً عزف‬ .‫بنفس الوقت‬ Style ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 137

  2 st ‫املناسبة لألجزاء اليمنى واليرسى‬ ‫"، يضبط هذا قنوات‬ " ‫عند الضبط عىل‬ MIDI AUTO CH SET 3 st ." " ‫املربجمة مسبقا يف بيانات األغنية املتوفرة جتاريا. عادة، جيب ضبط هذا عىل‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 138: Quick Start

  .‫يمكنك أن تعرض إشارات األغنية املوسيقية، التي تبني ّ النوتات التي جيب أن تعزفها ومتى تعزفها، لتسهيل عملية التعليم‬ .‫اخرت االغنية املرغوبة للتمرين عىل لوحة املفاتيح املوسيقية أو الغناء‬ .‫استدع شاشة التهيئة‬ SONG SETTING ← FUNCTION .‫الختيار نوع وظيفة الدليل املطلوب‬ ‫استعمل األزرار‬ [B]/[A] ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 139

  ‫عند اختيار هذا، يتوقف عزف األغنية مؤقت ا ً ، وينتظرك لتعزف النوتات بشكل صحيح. عندما تعزف النوتات الصحيحة، يستمر عزف‬ ‫. ت ُ ستعمل هذه الوظيفة ألغراض‬ ‫األغنية. تم تطوير وظيفة إتباع اإلضاءة لسلسلة لوحات املفاتيح املوسيقية‬ Yamaha Clavinova ‫ال يمتلك‬ ‫التدريب مع مصابيح داخلية عىل لوحة املفاتيح املوسيقية التي تبني ّ النوتات املطلوب عزفها. عىل الرغم من أن‬...

 • Page 140

  ‫اعزف عدة نوتات واحدة بعد األخرى‬ ‫اعزف ثالث نوتات بنفس الوقت بيدك‬ .‫اليمنى‬ .‫بأصابع يدك اليمنى املختلفة‬ .‫اليمنى‬ .‫) اليقاف االستامع‬ [ ‫اضغط الزر‬ STOP ■ ." " ‫] لتشغيل‬ [ ‫اضغط الزر‬ P.A.T. 8 st ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 141

  ‫] و‬ ‫اضغط األزرار‬ STOP SONG SONG ■ .‫يتم استدعاء أغنية فارغة ("أغنية جديدة") للتسجيل‬ .‫اختيارأغنية فارغة يمهد هتيئات اللوحة‬ ‫مالحظة‬ .‫استدع شاشة التشغيل‬ 1-16 ← SONG CREATOR ← DIGITAL REC MENU ← FUNCTION ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 142

  .‫حيدد مكان النوتة املراد إدخاهلا‬ 1 st BEAT 2 st CLOCK 3 st ‫حيدد طول النوتة املراد إدخاهلا: نوتة كاملة، نصف نوتة، ربع نوتة، النوتة الثامنة أو النوتة‬ 4 st .‫السادسة عرش‬ 8 st ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 143

  ‫[. (اضغط الزر مر ة ً واحدة الختيار قيمة السكنة املوسيقية، ومر ة ً ثانية إلدخاهلا‬ ]–[ ] ‫الدخال السكنة، استعمل األزرار‬ 8 st 4 st .‫بشكل فعيل.) يتم إدخال السكنة املوسيقية التي هلا طول نغمة حمدد‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 144

  .‫] للخروج من شاشة التسجيل عىل مراحل‬ [ ‫اضغط الزر‬ EXIT .‫لتنفيذ عملية احلفظ‬ ‫اضغط الزر‬ (SAVE) [I] ‫إنذار‬ .‫سوف يتم خسارة بيانات األغنية املسجلة إذا اخرتت أغنية أخرى أو قمت بإيقاف قدرة اآللة املوسيقية من دون تنفيذ عملية احلفظ‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 145: Step Record

  .‫استدع شاشة التشغيل‬ CHORD ← SONG CREATOR ← DIGITAL REC MENU ← FUNCTION ‫) الستدعاء شاشة عرض‬ [ ‫اضغط الزر‬ STEP RECORD STEP REC .‫ابدأ التسجيل عىل مراحل‬ .142 ‫ملعرفة هذه األزرار، راجع صفحة‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 146: Style Control

  .‫املوجودة يف قسم النغامت املتآلفة عىل لوحة املفاتيح املوسيقية‬ ‫و‬ ‫اعزف النغامت املتآلفة‬ .‫[ املرغوب‬ ]–[ ‫، ثم ببساطة اضغط الزر‬ ‫[ عىل وضع‬ ] ‫الدخال االضافات، اضبط الزر‬ ‫مالحظة‬ MAIN VARIATION AUTO FILL IN ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 147

  [ ‫اضغط زر‬ EXPAND .‫) لتنفيذ عملية احلفظ‬ [ ‫اضغط الزر‬ SAVE ‫إنذار‬ .‫سوف يتم فقدان بيانات األغنية املسجلة إذا اخرتت أغنية أخرى أو قمت بإيقاف قدرة اآللة املوسيقية من دون تنفيذ عملية احلفظ‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 148

  .‫مع زر الشاشة املطابقة)، عند النقطة التي توقف عندها التسجيل ويستمر العزف العادي‬ ‫حتتفظ هذه التهيئة بجميع البيانات بعد النقطة التي توقف عندها التسجيل. تستطيع ضبط‬ ] ‫مقياس نقطة النهاية بواسطة ضغط االزرار‬ 6 st ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 149

  ً ‫البيانات املسجلة سابق ا‬ ‫عزف البيانات‬ /‫إيقاف التسجيل فوق البيانات السابقة‬ ‫البدء بالتسجيل فوق البيانات السابقة‬ ‫األصلية‬ ‫عزف البيانات األصلية‬ ً ‫البيانات املسجلة حديث ا‬ PUNCH IN AT=003 ‫البيانات املحذوفة‬ PUNCH OUT AT=006 ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 150

  .‫عدم اقتناعك بنتائج العملية. وظيفة الرتاجع عن اخلطوة متتلك فقط مستوى واحد؛ يمكن الرتاجع فقط عن خطوة العملية السابقة‬ .‫) لتنفيذ عملية احلفظ‬ [ ‫اضغط الزر‬ SAVE ‫إنذار‬ .‫سوف يتم فقدان بيانات األغنية املسجلة إذا اخرتت أغنية أخرى أو قمت بإيقاف قدرة اآللة املوسيقية من دون تنفيذ عملية احلفظ‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 151

  8 st ‫املحسوبة واملحددة تبع ا ً اىل النسبة املئوية املحددة. التطبيق عىل حساب أقل من 001% يتيح‬ .‫لك احلصول عىل شعور "إنساين" بالتسجيل‬ ‫طول ربع نوتة‬ ‫البيانات االصلية‬ )‫مرت‬ ‫(افرتاض‬ ‫حساب‬ 100= ‫حساب‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 152: Channel Transpose

  ‫مالحظة‬ .‫لكل مفتاح‬ .16-9 ‫التبديالت بني القناتني تعرض: القنوات 1-8، والقنوات‬ CH 9–16/CH 1–8 ‫لضبط كل القنوات يف نفس الوقت عىل نفس القيمة، عدل حتويل القناة إلحدى القنوات‬ ALL CH .‫اثناء االحتفاظ بالزر مضغوطا‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 153

  GUIDE SETTING ‫يسجل التهيئات لوظائف الدليل بضمنها هتيئة الدليل‬ ON/OFF LYRICS SETTING .‫يسجل التهيئات يف شاشة عرض كلامت األغاين‬ .‫أضف أو أزل عالمة التحقق للبند املختار. البنود املعلمة مسجلة عىل األغنية‬ MARK ON MARK OFF ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 154

  .‫) لتحويل البيانات اىل بيانات أغنية‬ ] ‫، اضغط الزر‬ ‫بعد حترير األحداث يف شاشة بطاقة‬ ‫مالحظة‬ EXPAND CHORD .‫ال يمكن تأشري أو حترير بيانات قسم النغامت املتآلفة املسجلة بالتسجيل بالوقت الفعيل عىل هذه الشاشة‬ ‫مالحظة‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 155

  ■ .‫يتيح لك ادخال اسم األغنية‬ Name .‫يتيح لك إدخال كلامت األغاين‬ Lyrics .‫: يدخل خط التجزئة يف نص كلامت األغاين‬ Code .‫: يمسح كلامت االغنية املعروضة حاليا ويعرض املجموعة التالية من كلامت األغنية‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 156

  5 st .‫ي ُ دخل/حيذف العالمة لنوع احلدث املختار‬ MARK ON ، ، ‫يمكن عرض أنواع احلدث املعلم يف الصفحة‬ 1-16 CHORD ‫أو‬ LYRICS SYS/EX MARK OFF .‫[ لتنفيذ التهيئات‬ ] ‫اضغط زر‬ EXIT ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 157

  ‫= نوتات النغامت املتآلفة‬ ‫= النوتات املوىص هبا‬ ، C R C C R C .‫، سيتم تعويضه بصوت بيانو‬ ‫ال يمكن تسجيل أصوات األرغن الفلوت. إذا تم ضبط أحد األصوات عىل قسم‬ ‫مالحظة‬ RIGHT1 ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 158

  .‫لتحويل القنوات، الن األزرار املتعددة حتتوي عىل بيانات فقط لقناة مستقلة‬ ‫ال يوجد زر‬ ‫داخل مكون الزر املتعدد، يمكن فقط إدخال نتائج القناة والرسائل اخلاصة بالنظام. ال تتوفر نتائج النغامت املتآلفة وكلامت‬ ] ‫األغاين. يمكنك التحويل بني نوعي قوائم األحداث بواسطة ضغط الزر‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 159: Multi Pad Edit

  ] ‫اخرت مكان الوجهة باستعامل األزرار‬ ‫) الستدعاء شاشة اختيار جمموعة الزر املتعدد، اخرت املجموعة املرغوبة، اضغط الزر‬ ] ‫أخرى، اضغط الزر‬ .‫) ثم اخرت الوجهة‬ EDIT .‫) لتنفيذ عملية النسخ‬ ] ‫اضغط الزر‬ PASTE ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 160

  [E][F] TAB FAVORITE .‫التسجيل‬ ‫حذف التسجيالت من شاشة عرض‬ FAVORITE ‫اخرت التسجيل الذي تريد حذفه من شاشة عرض‬ FAVORITE .‫) حلذف السجل بالفعل‬ ] ‫)، ثم اضغط الزر‬ ] ‫اضغط الزر‬ DELETE FROM FAVORITE ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 161

  .‫، ال يمكن تغيري هذا احلقل‬ ‫الصوت‬ 4 st AUDIO .‫خيتار النمط املرغوب‬ GENRE 5 st 6 st .‫يكون نمطا جديدا‬ GENRE NAME 7 st . ً ‫حيذف التسجيل املختار حالي ا‬ DELETE RECORD ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 162

  .ً ‫تم حفظ مجيع املعلومات املهمة يف مكان آخر مسبق ا‬ .‫يتم إضافة التسجيالت التي تم استدعاءها اىل التسجيل احلايل داخل اآللة املوسيقية‬ APPEND .)‫اختيار هذا الزر يوقف العملية (امللف املختار غري مستدعى‬ CANCEL ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 163

  ‫يتم اوتوماتيكي ا ً حفظ التهيئات املوجودة داخل شاشة عرض‬ REGISTRATION FREEZE .‫مع ذلك، إذا فصلت الطاقة الكهربائية دون اخلروج من شاشة العرض هذه، سوف يتم فقدان التهيئات‬ .‫] املوجود عىل اللوحة لتشغيل وظيفة التثبيت‬ [ ‫اضغط الزر‬ FREEZE ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 164

  ."‫[ أو دواسة "التقديم" القدمية ليس له أي تأثري. التسلسل "متوقف‬ ‫ضغط الزر‬ STOP .‫يبدأ التسلسل مرة أخرى عند البداية‬ .‫ينتقل التسلسل اوتوماتيكي ا ً اىل بداية جمموعة ذاكرة التسجيل التالية داخل نفس املجلد‬ NEXT BANK ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 165

  ‫املختار حالي ا ً (خيتفي مؤرش الصندوق من أعىل اليمني). سوف يتم اختيار أول تسلسل بواسطة ضغط احد األزرار‬ ‫[ أو‬ .‫بواسطة ضغط الدواسة القدمية‬ ‫يمكن استعامل الدواسة القدمية لتسلسل التسجيل مهام كانت الشاشة التي تم استدعاءها (باستثناء شاشة العرض يف اخلطوة 3 يف‬ ‫مالحظة‬ .)164 ‫الصفحة‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 166

  .‫تذكر بأنه يتم فقدان مجيع بيانات تسلسل التسجيل عند تغيري جمموعة ذاكرة التسجيل، إال إذا حفظتها مع ملف جمموعة ذاكرة التسجيل‬ ‫] مع ا ً بنفس الوقت الستدعاء شاشة اختيار‬ [ ‫و‬ ‫اضغط األزرار‬ REGISTRATION BANK – [+] REGIST BANK .‫حلفظ ملف املجموعة‬ ‫اضغط الزر‬ (SAVE) [6 t] ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 167

  .‫وفق ا ً لبيانات أغنية خاصة، وظيفة إعادة انتقاء الصوت التلقائي ليس هلا تأثري يف بعض احلاالت‬ ‫مالحظة‬ .‫لشاشة لوحة التحكم بمزج األصوات‬ ‫يف صفحة‬ ‫اضغط الزر‬ VOL/VOICE (SETUP) [G] ‫يتم استدعاء شاشة هتيئة إعادة انتقاء الصوت التلقائي. عىل هذه الشاشة، يمكنك حتديد الصوت الذي تريد استبداله بالصوت‬ PSR-A2000 ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 168

  SONG AUTO REVOICE TO –]4 st[ ‫عىل تشغيل‬ REVOICE ]6 st[ ‫القابلة للتعويض باألصوات الغنية واالصلية‬ ‫يعوض كل االصوات‬ PSR-A2000 ALL REVOICE .‫يستبدل فقط األصوات املوىص هبا املالئمة لعزف األغنية‬ BASIC REVOICE .‫األصلية‬ ‫ترجع مجيع األصوات اىل أصوات‬ ALL NO REVOICE .‫لتطبيق...

 • Page 169

  ( ‫) أو صوت لوحة املفاتيح املوسيقية‬ KEYBOARD SONG ]3 st[ ‫" أيضا حيول طبقة صوت لوحة املفاتيح املوسيقية لعزف‬ " ‫مالحظة أن‬ KEYBOARD ‫واالزرار املتعددة (بام أهنا متأثرة أيضا بعزف لوحة املفاتيح املوسيقية يف القسم‬ Style .)‫االيرس‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 170

  CHORUS REVERB ‫] الختيار نوع‬ [ ‫استعمل االزرار‬ CATEGORY 6 st 5 st ‫] الختيار املؤثر‬ [ ‫استعمل االزرار‬ TYPE 8 st 7 st .‫إذا أردت أن حترر قياسات التأثري، اذهب اىل العملية التالية‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 171

  ] ‫العادة اختيار جمموعة املؤثر، الفئة والنوع، استعمل االزرار‬ 3 st 1 st .‫أعىل صندوق اجلانب اليسار عىل شاشة العرض‬ .‫تذكر أنه يف بعض احلاالت يمكن أن ينتج ضجيج عند تعديل قياسات املؤثر اثناء العزف عىل اآللة املوسيقية‬ ‫مالحظة‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 172

  3 st .‫خيتلف احلد األقىص لعدد املؤثرات التي يمكن حفظها حسب جمموعة التأثري‬ .‫حلفظ املؤثر‬ ‫اضغط الزر‬ (SAVE) [I] ."‫عند استدعاء املؤثر املحفوظ، استعمل نفس االسلوب كام يف اخلطوات 4–5 لـ "اختيار نوع التأثري‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 173

  ‫حسب طلبك بواسطة تعديل نطاقات الرتدد، وحفظ التهيئات عىل احد نوعي معادل املستخدم الرئييس‬ ‫هتيئات‬ " ً ‫عرض نطاق الرتدد (يسمى أيض ا‬ ‫ازدياد‬ )" " ‫" أو‬ Shape Freq )‫(الرتدد‬ ‫→ النطاقات اخلمس‬ LOWMID HIGHMID HIGH ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 174

  ‫لتعديل‬ FREQ 2 st FREQ .‫املحرر‬ ‫) حلفظ نوع‬ ‫أو‬ [ ‫] أو‬ [ ‫اضغط الزر‬ STORE 1 ] ‫باستعامل االزرار‬ ‫املحفوظ من شاشة اجلدول‬ ‫. يمكن استدعاء‬ ‫يمكن تكوين وحفظ لغاية نوعني من‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 175

  ‫للمعلومات حول كيفية توصيل دواسة قدمية أو أية أنواع من الدواسات التي يمكن وصلها، راجع قسم عمليات التشغيل األساسية‬ ‫مالحظة‬ .)92 ‫(صفحة‬ .‫استدع شاشة التشغيل‬ FOOT PEDAL ← CONTROLLER ← ]FUNCTION[ .‫الختيار دواسة واحدة من دواستني قدميتني التي سوف يتم تعيني الوظيفة عليها‬ ‫استخدم األزرار‬ [B]/[A] ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 176

  .‫حيدد رسعة تغيري طبقة الصوت عند ضغط الدواسة‬ OFF SPEED .‫حيدد رسعة تغيري طبقة الصوت عند حترير الدواسة‬ ، ، LEFT RIGHT 1 .‫يضبط وظيفة الدواسة عىل تشغيل أو إيقاف لكل قسم من لوحة املفاتيح املوسيقية‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 177: Pitch Bend

  .‫يعزف اإلضافة، التي تتبع تلقائي ا ً القسم الرئييس من الزر مبارش ة ً اىل اليمني‬ FILL UP ‫يعمل مثل األزرار‬ ]III[–]I[ ENDING/rit. ENDING1-3 ] ‫يعمل مثل الزر‬ FADE IN/OUT FADE IN/OUT .)114 ‫تقوم الدواسة بالتغيري بني أوضاع العزف باألصابع وتشغيل اجلهري بالتناوب (صفحة‬ FINGERD/FING ON BASS ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 178

  ‫يعمل مثل الزر‬ ]RIGHT 1[ PART ON/OFF RIGHT 1 ON/OFF ‫يعمل مثل الزر‬ ]RIGHT 2[ PART ON/OFF RIGHT 2 ON/OFF ‫يعمل مثل الزر‬ ]LEFT[ PART ON/OFF LEFT ON/OFF .‫يستدعي التهيئة التالية/السابقة لوضع اللمسة الواحدة‬ OTS +/- ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 179

  MIDI ‫توفر لك جمموعة تتكون من عرشة روافد‬ ‫لآللة املوسيقية. إن‬ ‫يف هذا القسم، يمكنك انجاز التهيئات املتعلقة بـ‬ PSR-A2000 MIDI ‫اخلاص أو‬ ‫مربجمة بشكل مسبق والتي تتيح لك إعادة ترتيب اآللة املوسيقية بشكل فوري وسهل بحيث تطابق الربنامج التطبيقي‬...

 • Page 180

  ‫بأول نغمة متآلفة يف عزف‬ MIDI Style ‫باستعامل وحدة دواسة‬ ‫يتيح لك هذا الرافد عزف مقطع اجلهري لعزف‬ MIDI Style MIDI Pedal 2 .‫مرسلة أو إشارات يتم استالمها‬ ‫ال توجد إشارات‬ MIDI MIDI OFF ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 181: Local Control

  ‫" عىل تشغيل أو إيقاف نظام اإلرسال‬ " ‫تعمل هتيئة‬ MIDI MIDI ‫للبيانات‬ ‫ومتييز النغامت املتآلفة‬ ‫" بتشغيل أو إيقاف استقبال‬ " ‫النغامت املتآلفة، اجلذر والنوع). تقوم هتيئة‬ MIDI MIDI .‫املقصورة التي تم توليدها بواسطة جهاز خارجي‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 182

  [–] [ ‫استعمل االزرار‬ 8 st 4 st ‫التالية عىل شاشة‬ ‫يمكن ضبط رسائل‬ TRANSMIT/RECEIVE MIDI ‫(أحداث النوتة)......صفحة‬ NOTE ‫(تغيري املفتاح)........صفحة‬ ‫(تغيري الربنامج) ........ صفحة‬ ‫(درجة طبقة الصوت)......صفحة‬ ‫(بعد اللمسة)........صفحة‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 183

  ‫عرب 23 قناة (61 قناة‬ ‫استقبال رسائل‬ ‫تستطيع اآللة‬ MIDI PSR-A2000 .‫] الختيارالقسم الذي عربه سيتم ارسال القناة املختارة‬ [ ‫استعمل االزرار‬ 3 st ‫باستثناء اجلزءين التاليني، أن املظهر النسبي لألجزاء هو نفسه لتلك التي تم رشحها يف مكان ما من قسم عمليات التشغيل‬...

 • Page 184

  ] ‫املتآلفة عىل نوعية العزف باألصابع. سوف يتم حتديد نوعيات النغامت املتآلفة بغض النظر عن‬ ACMP ‫املدجمة‬ ‫"، يتم حتديد نوعية النغامت املتآلفة من بني بيانات‬ " ‫تكون عدة قنوات بالتزامن مضبوطة عىل وضع التشغيل‬ MIDI .‫واملستلمة عرب القنوات‬ .‫أعاله‬ ‫تقدم عملية التشغيل بشكل أسايس ومشابه للشاشة‬ BASS ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 185

  4 Tap .‫يمكنك هذا من ضبط صوت الطبل ورسعة الصوت التي ستسمع عند استعامل وظيفة النقر‬ .‫يتم اختيار اآللة املوسيقية‬ –[ PERCUSSION 2 st 4 st .‫يتم اختيار الرسعة‬ VELOCITY 5 st 6 st PSR-A2000 ‫كت ي ّ ب املالك‬...

 • Page 186

  Style ‫حيدد التوقيت الذي يتم فيه غلق النوافذ املنبثقة. (يتم عرض النوافذ املنبثقة عند الضغط عىل‬ POPUP DIS PLAY 7 st ).‫، الخ‬ ‫أو‬ ‫أو‬ ‫أزرار مثل‬ TIME 8 st UPPER OCTAVE TRANSPOSE TEMPO ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 187

  " ‫يقوم بتشغيل أو إيقاف وظيفة الفتح التلقائي لألغنية. عند ضبط هذا عىل‬ SONG AUTO 3 st ‫الوسط املختار يف قائمة األجهزة باألعىل، تقوم اآللة املوسيقية باستدعاء األغنية األوىل يف‬ OPEN 4 st .‫الوسط تلقائيا‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 188

  .)17 ‫الطاقة. راجع قسم عمليات التشغيل األساسية (صفحة‬ ‫حيدد اللغة املستعملة لرسائل الشاشة. عند تغيري هذه التهيئة، ستظهر كل الرسائل حسب‬ LANGUAGE 4 st .‫اللغة املختارة‬ 5 st .‫يعرض رقم االصدار هلذه اآللة املوسيقية‬ VERSION 7 st 8 st ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 189: System Setup, Midi Setup

  ‫[ (االستعداد/التشغيل) عىل وضع التشغيل أثناء متابعة الضغط عىل‬ ] ‫بواسطة ضبط املفتاح‬ .)‫املوجود عىل أقىص يمني لوحة املفاتيح املوسيقية‬ ‫(املفتاح‬ ‫املفتاح‬ ‫لتنفيذ عملية إعادة الضبط عىل التهيئة املربجمة يف املصنع جلميع البنود‬ ‫اضغط الزر‬ (FACTORY RESET) [D] .‫املؤرشة‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 190

  ‫الختيار أحد اجلداول (غري اجلدول‬ ‫استعمل األزرار‬ PRESET [ E ][ F ] TAB .‫حلفظ ملفك‬ ‫اضغط الزر‬ (SAVE) [6 t ] .‫، ومن ثم اخرت امللف املرغوب‬ ‫املرغوبة عىل شاشة‬ ‫الستدعاء ملفك، اضغط األزرار‬ SYSTEM RESET [I]–[F] ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 191

  ‫، أنت بحاجة لتوصيل جهاز ختزين‬ ‫املحتواة يف‬ .).‫ال يمكن توثيقها‬ ‫" (أجهزة التخزين‬ Expansion Pack Style authenticated. ‫املناسب لآللة املوسيقية وقم بتشغيل‬ ‫استعامله للرتكيب. قم بوصل جهاز التخزين‬ .‫طاقة اآللة املوسيقية مرة اخرى‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 192

  ‫تم تسجيل بعض بيانات األغنية لآلالت املوسيقية بتهيئات خاصة مثل "خايل من درجة‬ ‫ال يتم عرض درجة رسعة العزف واإليقاع واملقياس واإلشارات املوسيقية بشكل‬ ‫رسعة العزف". ملثل بيانات األغنية هذه، قد ال يتم عرض درجة رسعة العزف واإليقاع‬ .‫صحيح‬ .‫واملقياس واإلشارات املوسيقية بشكل صحيح‬ ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 193

  ‫، تستطيع استعادة الصوت األصيل بواسطة اختيار نفس‬ ‫حالة عزف‬ Style Style .‫أخرى‬ ‫الدواسة القدمية‬ ‫أطفئ طاقة اآللة املوسيقية، ثم شغلها مرة أخرى دون الضغط عىل موجه التحكم‬ ‫يتم عكس هتيئة التشغيل/االيقاف ملوجه التحكم القدمي املوصول بمقبس‬ .‫القدمي‬ FOOT PEDAL ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 194

  ‫بشاشة‬ — — [J] – [A] — )‫(رسالة‬ DIRECT ACCESS — — EXIT — — ‫األزرار‬ ]–[ 8 st 1 st — — ‫القرص‬ DATA ENTRY — — ENTER — )‫(نافذة منبثقة‬ BALANCE BALANCE ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 195

  [EXPANSION/USER] USER — ]–[ ONE TOUCH SETTING — — VOICE [HARMONY/ECHO] CONTROL — — TOUCH — — SUSTAIN — — MONO — — — — VARI. — )‫(نافذة منبثقة‬ UPPER OCTAVE [–]/[+] UPPER OCTAVE ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 196

  ENDING BREAK x FILL x MAIN VARIATION x INTRO ‫نعم‬ ‫م ك ّون‬ ‫خاص‬ Style ‫نعم‬ ‫تركيب‬ ‫مضاعفة‬ Expansion Pack )‫0021 تسجيل (أقىص‬ ‫الباحث عن املوسيقى‬ ‫مزايا أخرى‬ ‫4 لكل‬ )‫(الضبط بلمسة واحدة‬ Style ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 197

  PA-300C L-6/L-7 ‫يعتمد عىل احلدود املوضحة يف تعليامت التجميع‬ ‫(احلجم اخلارجي ملوديل‬ PSR-A2000 ‫حامل لوحة املفاتيح املوسيقية‬ ‫مع ذلك، قمنا بالتحديد من خالل االختبارات بأن احلامل يمكن استخدامه بشكل آمن مع اآللة‬ ).‫املوسيقية‬ .‫بحقها يف تغيري أو تعديل املنتجات أو املواصفات يف أي وقت من دون إشعار مسبق‬...

 • Page 198

  109 ..... )‫(وضوح الصوت‬ HARMONIC MINOR BRIGHT 111 ......123 ،119 ....... 168 ......HARMONY EDIT BRIGHTNESS 103 ،43 ....170 ،83 ......130 ......... HARMONY/ECHO EFFECT BYPASS 131 ......110 ......HIGH KEY EFFECT/EQ 110 ........‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 199

  PITCH BEND RANGE MONO 132 ......108 ......PITCH SHIFT MONO/POLY 66 ........132 ....SAVE 134 ......PITCH SHIFT TO ROOT Movable DO 89 ......129 ......SCALE MEMORY 114 ......PLAY ROOT MULTI FINGER ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 200

  189 ،98 ،31 ..... 123 ....) ( ‫التسجيل عىل مراحل‬ SYSTEM RESET Style 9 ..........190 ....65 ......‫تسجيل مسارات متعددة‬ SYSTEM SETUP FILES 101 ،9 ........181 ......) 164 ......‫تسلسل التسجيل‬ MIDI SYS/EX. ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 201

  23 ....... ‫شاشة العرض الرئيسية‬ 173 ........‫املعادل‬ 154 ،123 ....‫شاشة قائمة األحداث‬ 113 ....‫املعلم اخلصويص للنغامت املتآلفة‬ 139 ......‫مفتاح الكراووكه‬ ‫ص‬ 160 ........‫مفضلة‬ 100 ،34 .......‫الصوت‬ 92 ..‫مقابس الدواسة القدمية‬ FOOT PEDAL ‫كت ي ّ ب املالك‬ PSR-A2000...

 • Page 203

  ‫للتفاصیل عن املنتجات، یرجى االتصال بأقرب وکیل أو موزع یاماها‬ Yamaha .‫معتمد مدرج يف القائمة التالیة‬ ‫برای جزئیات درباره حمصول خود، لطف ا ً با نزدیکرتین نامیندگی‬ Yamaha .‫یا توزیع کننده جماز موجود در فهرست پاینی متاس بگریید‬...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
 • javier maltos Nov 12, 2014 07:00:
  my keyboard came with an owners manual that is very hard to read, lettering is faded not clear can i get a better one?