Download Print this page

AEG OKO-LAVAMAT 60300 Instruction Book: Guarantee Conditions

Hide thumbs

Advertisement

GUARANTEE CONDITIONS

Záruka, servis a náhradní díly
Jestli¤e po tìchto kontrolách závada stále existuje,
Podmínky záruky
– spot
– spot
– v
– ka
– tato záruka platí vedle va
Výjimky
– po
– náklady spojené s po
– spot
– zem
Bezpeènost
Pøeètìte si tento návod a varovná upozornìní na zaèátku tohoto návodu.
Výrobce nezodpovídá za vady zpùsobené nesprávnì pou¤ívaným výrobkem nebo
výrobkem pou¤ívaným pro jiné úèely ne¤ jsou úèely specifikované v tomto
návodu.
V pøípadì problému volejte zdarma 0800/16 00 16
Guarantee Conditions
45

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: