Download Print this page

Dicota Optical USB Notebook Mouse User Manual page 15

Dicota optical usb notebook mouse user's guide
Hide thumbs

Advertisement

Odvolání
Informace v tomto dokumentu mohou být upraveny bez upozornění. Výrob-
ce nevyjádřil žádné stížnosti ani záruky (implicitní či jiné) s ohledem na
přesnost a úplnost tohoto dokumentu a není v žádném případě odpovědný
za žádnou ztrátu zisku či majetkovou škodu (tzn. ani škodu odbornou,
nahodilou, nepřímou apod.) Žádná část tohoto dokumentu nesmí být re-
produkována či přenášena (vysílána) v žádné formě a žádnými prostředky
(elektronicky ani mechanicky), včetně kopírování, nahrávání (zapisování)
nebo přepisování informací a vyhledávání v informačních systémech bez
výslovného písemného souhlasu výrobce
Zákaznický servis:
Pokud budete mít jakýkoliv problém s myší Pocket kontaktujte nás, prosím,
na dicota@dicota.cz anebo na stránkách www.dicota.com.
Záruka je 2 roky. Více informací o záruce najdete na internetových
stránkách: www.dicota.com.
Všechny produkty a software zmíněné výše jsou registrované jako ochran-
né známky příslušných vlastníků. S vyhrazením omylu.
N1879
This symbol (crossed out bin wheelie symbol according to
WEEE Annex IV) indicates separate collection of waste elec-
trical and electronic equipment in the EU countries. Please do
not throw the equipment into the domestic refuse. Please use
the return and collection systems available in your country for
the disposal of this product.
15

Advertisement

loading

  Related Manuals for Dicota Optical USB Notebook Mouse

  Related Products for Dicota Optical USB Notebook Mouse