Download Print this page
Silvercrest SV 125 A1 Operating Instructions Manual

Silvercrest SV 125 A1 Operating Instructions Manual

Hide thumbs Also See for SV 125 A1:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 4

Quick Links

Advertisement

loading

Summary of Contents for Silvercrest SV 125 A1

 • Page 2 English ..................2 Dansk ..................16 Français ................. 30 Nederlands ................46 Deutsch .................. 60...
 • Page 3 Overview / Oversigt / Aperçu de l'appareil / Overzicht / Übersicht...
 • Page 4 Contents 1. Overview ..................3 2. Intended purpose ................4 3. Safety information ................4 4. Items supplied ................. 7 5. Power supply .................. 7 6. Advantages of vacuum-packed food ..........7 Durability ..................... 7 Sous-Vide - gentle cooking method in a vacuum bag ......... 7 7.
 • Page 5 1. Overview Button and LED for the vacuum function (for containers and bags with the valve above the connection 6) Button and LED for the seal film function (no vacuum) Button and LED for the vacuum + seal film function Power cable with mains plug Opening for the power cable on the underside of the device Connection for vacuum tubes 17...
 • Page 6 Thank you for your trust! 2. Intended purpose Use the device exclusively for bag sealing Congratulations on your new vacuum sealer. and/or vacuum-packing food. The device is designed for private home use For safe handling of the product and in or- and must not be used for commercial pur- der to get to know the entire range of fea- poses.
 • Page 7 Instructions for safe operation This device can be used by children from the age of 8 and people with restricted physical, sensory or intellectual abilities or people without adequate experience and/or understanding, if they are su- pervised or instructed on how to use this device safely and if they are aware of the resulting dangers.
 • Page 8 Ensure that the power cable cannot be DANGER caused by trapped or crushed. insufficient hygiene To pull the mains plug out of the wall For a carefree enjoyment of your vacu- socket, always pull on the mains plug, um-sealed food, you should always and never on the power cable.
 • Page 9 4. Items supplied 6. Advantages of vacuum-packed food 1 vacuum sealer 1 spare sealing ring for the lower sealing ring 14 6.1 Durability 1 roll of vacuum bagging tube Vacuum-packed food keeps fresh for a sig- 2 vacuum tubes (60 cm) 17 nificantly longer period.
 • Page 10 7. Preparation 8. Use 7.1 Setting up the device 8.1 Overview of the functions Place the device on a dry, level and heat-re- sistant surface. Button Function Start/cancel vacuum-pack- 7.2 Requirements on the ing using the connection 6 film/bags with a vacuum tube 17 and You can use tubular film or complete an adapter 18/19/20 bags.
 • Page 11 8.2 Vacuum-packing 4. Press the adapter A 18 or B 19 onto the valve of the vacuum container. Hold vacuum containers and the adapter firmly in place. bags (with valve) This function allows you to vacuum-pack vacuum containers and bags with valves from various different manufacturers.
 • Page 12 3. Place the vacuum bag flat on a level 5. Close the lid 10. surface with the valve pointing up- 6. Use both hands to press firmly on the wards. edges of the lid 10. They must audibly 4. Proceed as for vacuum containers, start- click into place.
 • Page 13 9. Cleaning and storage positioned just before the rear reference ridges 11 and the side reference ridg- es 13. DANGER! Risk of injury through burning/scalding! Allow the device to cool down com- pletely before you clean it or put it away.
 • Page 14 4. Insert the collector 16 into the device arate refuse collection in the European Un- from above. ion. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Prod- Sealing ring ucts identified with this symbol may not be 1.
 • Page 15 Film bag rolls For the aroma-tight, airtight and watertight preservation of food. Suitable e.g. for the SilverCrest vacuum seal- er SV 125 A1 and the SilverCrest bag sealer SFS 110 A1/B1/B2/C2. These film bags are suitable for gentle Sous- Vide cooking.
 • Page 16 14. Warranty of the HOYER Handel GmbH specifications Dear Customer, Model: SV 125 A1 your device is provided with a 3 year war- Mains voltage: 220 - 240 V ~ 50-60 Hz ranty starting with the purchase date. In the Protection...
 • Page 17 Excluded from the warranty are wear parts subject to normal wear Service Centre and damages to fragile parts, e.g. switches, batteries, lamps or other Service Great Britain parts manufactured from glass. Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: hoyer@lidl.co.uk This warranty expires if the product is dam- aged, not used as intended or not serviced.
 • Page 18 Indhold 1. Oversigt ..................17 2. Brug i overensstemmelse med formålet ........18 3. Sikkerhedsanvisninger ..............18 4. Leveringsomfang ................21 5. Strømforsyning................21 6. Fordele ved vakuumerede fødevarer ..........21 Holdbarhed..................21 Sous vide – skånsom tilberedningsmetode i vakuumpose......21 7. Forberedelse.................22 Opstilling af apparatet ..............22 Krav til folie/pose ................
 • Page 19 1. Oversigt Knap og LED til funktionen Vakuum (for beholdere og poser med ventil over til- slutning 6) Knap og LED til funktionen Sammensvejs folie (intet vakuum) Knap og LED til funktionen Vakuum + Sammensvejs folie Tilslutningsledning med netstik Åbning til tilslutningsledningen på apparatets underside Tilslutning til vakuumslange 17 Knap til åbning af låget (venstre og højre) Tætningslister...
 • Page 20 Mange tak for din tillid! 2. Brug i overensstem- melse med formålet Vi ønsker dig tillykke med din nye vakuum- maskine. Brug udelukkende apparatet til svejsning og/eller vakuumering af fødevarer. For en sikker brug af produktet og for at lære Apparatet er beregnet til privat brug og må...
 • Page 21 Anvisninger om sikker brug Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og af personer med indskrænkede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller mang- lende erfaring og/eller manglende viden, hvis disse er under op- syn eller er blevet undervist i en sikker brug af apparatet og har forstået de deraf resulterende farer.
 • Page 22 Træk altid i netstikket, aldrig i tilslut- - Letfordærvelige fødevarer bør nedkø- ningsledningen, for at trække netstikket les eller nedfryses straks efter indvejs- ud af stikkontakten. ningen. - Letfordærvelige fødevarer skal omgå- Træk netstikket ud af stikkontakten, … ende spises efter optøning eller op- …...
 • Page 23 4. Leveringsomfang 6. Fordele ved vakuu- merede fødevarer 1 vakuummaskine 1 reservepakningsring til den nederste pak- ningsring 14 6.1 Holdbarhed 1 rulle slangefolie Vakuumerede fødevarer holder sig friske be- 2 vakuumslanger (60 cm) 17 tydeligt længere. Det skyldes, at man ved 1 adapter A (f.eks.
 • Page 24 7. Forberedelse 8. Brug 7.1 Opstilling af apparatet 8.1 Overblik over funktionerne Stil apparatet på et tørt, jævnt og varmebe- standigt underlag. Knap Funktion Start/afbryd vakuumering 7.2 Krav til folie/pose over tilslutningen 6 med en Du kan bruge slangefolie eller færdige vakuumslange 17 og en poser.
 • Page 25 8.2 Vakuum af vakuum- 4. Tryk på adapteren A 18 eller B 19 på vakuum-beholderens ventil. Hold adap- beholder og pose (med teren fast dér. ventil) Med denne funktion kan du vakuumere va- kuum-beholdere og -poser med ventiler fra forskellige producenter. Følgende adaptere medfølger til de forskellige ventiler: Adapter passer f.eks.
 • Page 26 4. Fortsæt som ved vakuum-beholdere fra 6. Tryk med begge hænder på lågets 10 trin 2 (se “Vakuum-beholdere” på hjørner. De skal gå hørbart i indgreb. side 23). 8.3 Fyld posen (uden ventil) FORSIGTIG: Der, hvor du vil sammensvejse posen, må...
 • Page 27 9. Rengøring und 3. Læg posen ind i apparatet. Foliens ende skal ligge lige foran de bagerste opbevaring stop 11 og mellem sidestoppene 13. Fare for kvæstelser på grund af forbrænding/skoldning! Lad apparatet køle fuldstændig af, før du rengør det eller stiller det væk. Svejsetråden 15 bliver meget varm un- der brug.
 • Page 28 4. Sæt opsamlingsskålen 16 i apparatet Mærkede produkter må ikke bortskaffes med oppefra. det normale husholdningsaffald, men skal af- leveres til et modtagelsessted for genbrug af Pakningsring elektriske og elektroniske apparater. Gen- 1. Tag fat om pakningsringen 14 med to brug er med til at reducere forbruget af rå- fingre og træk den af opad.
 • Page 29 Folieruller Til aroma-, luft- og vandtæt konservering af fødevarer. Passer f.eks. til SilverCrest-vakuummaskiner SV 125 A1 og SilverCrest-foliesvejseappa- rater SFS 110 A1/B1/B2/C2. Disse folier er egnet til skånsom sous vide til- beredning. 1. Scan QR-koden med din smartphone/ tablet.
 • Page 30 13. Tekniske data 14. HOYER Handel GmbHs garanti Model: SV 125 A1 Kære kunde. Netspænding: 220-240 V ~ 50-60 Hz Du har 3 års garanti fra købsdatoen på det- Beskyttelses- te apparat. I tilfælde af mangler på dette klasse: produkt gælder de lovpligtige rettigheder...
 • Page 31 Garantidækning med vedhæftning af købsbilaget (kvitte- ringen) og angivelse af, hvori fejlen be- Apparatet er blevet omhyggeligt fremstillet ef- står, samt hvornår denne er opstået. ter strenge kvalitetsretningslinjer og kontrolle- På www.lidl-service.com kan du ret samvittighedsfuldt inden leveringen. downloade denne og mange flere Garantien gælder for materiale- eller fabrika- håndbøger, produktvideoer og soft- tionsfejl.
 • Page 32 Sommaire 1. Aperçu de l'appareil ..............31 2. Utilisation conforme ..............32 3. Consignes de sécurité ..............32 4. Éléments livrés ................35 5. Alimentation électrique ..............35 6. Avantages des aliments sous vide ..........35 Durée de conservation ..............35 Sous vide - méthode de cuisson délicate dans un sachet sous vide ..35 7.
 • Page 33 1. Aperçu de l'appareil Bouton et DEL pour la fonction vide (pour récipient et sachet avec valve via la prise) 6 Bouton et DEL pour la fonction soudage de film (sans vide) Bouton et DEL pour la fonction vide + soudage de film Câble de raccordement avec fiche secteur Orifice pour le câble de raccordement en dessous de l'appareil Prise pour flexibles de vide 17...
 • Page 34 Merci beaucoup pour 2. Utilisation conforme votre confiance ! Utilisez l'appareil exclusivement pour sou- der et/ou pour mettre sous vide des sachets Nous vous félicitons pour l'achat de votre contenant des aliments. nouvel appareil de mise sous vide. L'appareil est conçu pour un usage domes- tique privé...
 • Page 35 Instructions pour une utilisation en toute sécurité Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou men- tales réduites ou un manque d'expérience et/ou de connaissance lorsqu'ils sont surveillés ou qu'ils ont été informés de l'utilisation en toute sécurité...
 • Page 36 Raccordez la fiche secteur uniquement à une prise de courant conforme et faci- DANGER ! Risque de brûlures lement accessible, dont la tension cor- Lors du fonctionnement, le fil à souder respond aux indications figurant sur la devient très chaud. Ne touchez pas le plaque signalétique.
 • Page 37 5. Alimentation Veillez à ce qu'aucun liquide ne soit as- piré lors de l'aspiration de l'air. électrique L'appareil est doté de pieds en silicone antidérapants. Étant donné que les Raccordez la fiche secteur 4 uniquement à meubles sont recouverts d'une variété une prise de courant conforme et facilement de laques et de matières synthétiques et accessible, dont la tension correspond aux...
 • Page 38 thode sous vide facilite la cuisson et donne, Ces informations figurent sur l'embal- presque toujours, des résultats parfaits. lage du film ou des sachets. Finalement, la méthode sous vide n'est rien d'autre que la cuisson lente à basse tempé- 7.3 Fabrication des sachets rature d'aliments emballés en sachets sous Les opérations ci-après sont superflues si vide.
 • Page 39 Récipients sous vide AVERTISSEMENT : risque de dom- 1. Remplissez le récipient sous vide mages matériels ! jusqu'au niveau de remplissage maxi- Après une opération de soudage et/ou mal et fermez le couvercle de récipient. de mise sous vide, l'appareil doit refroi- 2.
 • Page 40 vide et répétez si besoin l'opération arrière 11 et entre les nervures de déli- avec un autre récipient. mitation latérales 13. 8. Après la fin de la mise sous vide, dé- branchez le flexible de vide 17 de la prise 6. Sachet sous vide avec valve 1.
 • Page 41 8.5 Mettre sous vide et souder 6. Appuyez fermement les deux mains sur les deux coins du couvercle 10. Vous les sachets (sans valve) devez les entendre s'encliqueter. DANGER ! Risque d'électrocu- tion en raison de l'humidité ! Le sachet ne doit contenir aucun liquide lors de la mise sous vide.
 • Page 42 9. Nettoyage et 3. Rincez le bac récupérateur 16 à l'eau de vaisselle chaude ou mettez-le dans rangement le lave-vaisselle. Séchez-le avant de le mettre en place. 4. Insérez le bac récupérateur 16 du haut DANGER ! Risque de blessures dans l'appareil.
 • Page 43 10. Mise au rebut 11. Dépannage Ce produit est soumis aux Si votre appareil ne fonctionne pas correcte- exigences de la directive ment, procédez dans un premier temps aux 2012/19/UE. Le symbole tests de cette liste de contrôle. Il s'agit peut- de la poubelle sur roues bar- être seulement d'un problème mineur que rée signifie que, dans l’Union...
 • Page 44 Pour conserver les aliments en les proté- geant des odeurs, de l'air et de l'eau. Adaptés p. ex. à l'appareil de mise sous vide SilverCrest SV 125 A1 et aux soude- sacs SilverCrest SFS 110 A1/B1/B2/C2. Ces films sont adaptés à la cuisson sous vide, qui préserve les aliments.
 • Page 45 14. Garantie de HOYER Handel GmbH techniques Chère cliente, cher client, Modèle : SV 125 A1 Vous obtenez pour cet appareil une garantie Tension de 3 ans à compter de la date d’achat. En secteur : 220 - 240 V ~ 50-60 Hz cas de défauts de ce produit, vous disposez...
 • Page 46 Article L217-5 du Code de la Conditions de garantie consommation Le délai de garantie commence à la date d’achat. Conservez le ticket de caisse d’ori- Le bien est conforme au contrat : gine. Ce document sert de justificatif d’achat. 1. S´il est propre à l‘usage habituellement Si au cours des trois années suivant la date attendu d‘un bien semblable et, le cas d’achat, des défauts de matériel ou de fabri-...
 • Page 47 les interrupteurs, batteries, sources d'éclairage ou d'autres pièces en Centre de service verre. Service France Cette garantie est perdue si l’appareil n’a pas Tel.: 0800 919270 été utilisé ou entretenu de manière conforme. E-Mail: hoyer@lidl.fr Pour une utilisation conforme du produit, res- pecter précisément toutes les consignes pré- Service Belgique sentées dans le mode d’emploi.
 • Page 48 Inhoud 1. Overzicht ..................47 2. Correct gebruik ................48 3. Veiligheidsinstructies ..............48 4. Levering ..................51 5. Stroomvoorziening ..............51 6. Voordelen van gevacumeerde levensmiddelen ......51 Houdbaarheid ................. 51 Sous-vide - behoedzame bereidingsmethode in een vacumeerzak ..51 7. Voorbereiding ................52 Apparaat plaatsen ................52 Eisen aan de folie/zakken ..............
 • Page 49 1. Overzicht Toets en LED voor de functie Vacumeren (voor reservoir en zak met ventiel via de aansluiting 6) Toets en LED voor de functie Folie sealen (geen vacuüm) Toets en LED voor de functie Vacumeren + Folie sealen Aansluitsnoer met stekker Opening voor het aansluitsnoer aan de onderkant van het apparaat Aansluiting voor vacumeerslang 17 Toetsen voor het openen van het deksel (links en rechts)
 • Page 50 Hartelijk dank voor uw 2. Correct gebruik vertrouwen! Gebruik het apparaat uitsluitend voor het in- sealen en/of vacumeren van levensmidde- Hartelijk gefeliciteerd met uw nieuwe vacu- len. meerapparaat. Het apparaat is ontworpen voor privége- bruik en mag niet voor commerciële doelein- Om het product veilig te gebruiken en om den worden gebruikt.
 • Page 51 Instructies voor een veilig gebruik Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale ca- paciteiten of een gebrek aan ervaring en/of kennis, wanneer zij onder toezicht staan of met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat instructies hebben gekregen en de daaruit voortvloei- ende risico's hebben begrepen.
 • Page 52 Sluit de stekker alleen aan op een op Laat het apparaat volledig afkoelen, de juiste wijze geïnstalleerd, gemakke- voordat u het reinigt of opbergt. lijk toegankelijk stopcontact, waarvan de spanning overeenkomt met de gege- GEVAAR voor verwondingen vens op het typeplaatje. Het stopcon- Let erop dat u met de adapters nooit tact moet ook na het aansluiten goed huid of haren vastzuigt.
 • Page 53 6. Voordelen van kan niet volledig worden uitgesloten dat sommige van deze stoffen bestanddelen gevacumeerde bevatten, die de siliconen pootjes aan- levensmiddelen tasten en zacht maken. Leg indien nodig een antislipmatje onder het apparaat. Gebruik geen scherpe of schurende rei- 6.1 Houdbaarheid nigingsmiddelen.
 • Page 54 7. Voorbereiding 8. Gebruik 7.1 Apparaat plaatsen 8.1 Overzicht van de functies Zet het apparaat op een droge, vlakke on- Toets Functie dergrond die ongevoelig is voor hitte. Vacumeren via de aanslui- ting 6 met een vacumeer- 7.2 Eisen aan de folie/zak- slang 17 en een adapter 18/19/20 star- ten/afbreken...
 • Page 55 8.2 Vacumeerreservoir en 4. Druk de adapter A 18 of B 19 op het ventiel van het vacumeerreservoir. zak (met ventiel) vacu- Houd de adapter daar vast. meren Met deze functie kunt u het vacumeerreser- voir en de -zak met ventielen van verschillen- de fabrikanten vacumeren.
 • Page 56 3. Leg de vacumeerzak plat op een vlakke 4. Let er opnieuw op dat er geen plooien ondergrond met het ventiel omhoog ge- in de folie komen - vooral niet op de richt. plaats boven de sealdraad 15. 4. Ga verder te werk zoals bij vacumeer- 5.
 • Page 57 1. Maak de zak glad op de plaats waar te wijze in het apparaat geplaatst is en op deze moet worden geseald. lekkages. 2. Open het deksel 10. 3. Leg de zak in het apparaat. Daarbij 8. Druk de toetsen 7 tegelijkertijd in om moet het uiteinde van de folie kort vóór de vergrendeling van het deksel 10 los de achterste begrenzingsnokjes 11 en...
 • Page 58 9.1 Reinigen 9.2 Bewaren Om een probleemloze functie en de volledi- ge capaciteit van uw apparaat te waarbor- WAARSCHUWING voor materiële gen, dient u het regelmatig te reinigen. schade! • Veeg het apparaat af met een licht Bij het opbergen mag het deksel 10 vochtige doek.
 • Page 59 Voor het geur-, lucht- en waterdicht conser- veren van levensmiddelen. Bijv. passend voor het SilverCrest-vacumeer- apparaat SV 125 A1 en de SilverCrest-folie- sealapparaten SFS 110 A1/B1/B2/C2. Deze folies zijn geschikt voor zorgvuldig va- 1. Scan de QR-code met uw smartphone/ cuümgaren.
 • Page 60 13. Technische gegevens 14. Garantie van HOYER Handel GmbH Model: SV 125 A1 Geachte klant, Netspanning: 220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz U heeft op dit apparaat 3 jaar garantie van- Beschermings- af de koopdatum. Wanneer dit product on-...
 • Page 61 Omvang van de garantie • Wanneer zich functiestoringen of ande- re onvolkomenheden voordoen, neemt u Het apparaat werd zorgvuldig geproduceerd eerst telefonisch of per e-mail con- volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen en nauw- tact op met het hierna genoemde ser- gezet gecontroleerd vóór levering. vicecenter.
 • Page 62 Inhalt 1. Übersicht ..................61 2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch ............ 62 3. Sicherheitshinweise ............... 62 4. Lieferumfang ................. 65 5. Stromversorgung ................65 6. Vorteile von vakuumierten Lebensmitteln ........65 Haltbarkeit ..................65 Sous-vide - schonende Kochmethode im Vakuumbeutel ......65 7.
 • Page 63 1. Übersicht Taste und LED für die Funktion Vakuum (für Behälter und Beutel mit Ventil über den Anschluss 6) Taste und LED für die Funktion Folie verschweißen (kein Vakuum) Taste und LED für die Funktion Vakuum + Folie verschweißen Anschlussleitung mit Netzstecker Öffnung für die Anschlussleitung auf der Unterseite des Gerätes Anschluss für Vakuumschläuche 17 Tasten zum Öffnen des Deckels (links und rechts)
 • Page 64 Herzlichen Dank für Ihr 2. Bestimmungsgemäßer Vertrauen! Gebrauch Verwenden Sie das Gerät ausschließlich Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen zum Einschweißen und/oder zum Vakuu- Vakuumierer. mieren von Lebensmitteln. Das Gerät ist für den privaten Haushalt kon- Für einen sicheren Umgang mit dem Produkt zipiert und darf nicht für gewerbliche Zwe- und um den ganzen Leistungsumfang ken- cke eingesetzt werden.
 • Page 65 Anweisungen für den sicheren Betrieb Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauches des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
 • Page 66 Schließen Sie den Netzstecker nur an GEFAHR von Verletzungen eine ordnungsgemäß installierte, gut durch Verbrennen zugängliche Steckdose an, deren Span- Der Schweißdraht wird beim Betrieb nung der Angabe auf dem Typenschild sehr heiß. Berühren Sie den heißen entspricht. Die Steckdose muss auch Schweißdraht nicht.
 • Page 67 5. Stromversorgung Achten Sie darauf, dass Sie beim Ab- saugen der Luft keine Flüssigkeit ansau- Schließen Sie den Netzstecker 4 nur an gen. eine ordnungsgemäß installierte, gut zu- Das Gerät ist mit rutschfesten Silikonfü- gängliche Steckdose an, deren Spannung ßen ausgestattet. Da Möbel mit einer der Angabe auf dem Typenschild entspricht.
 • Page 68 7.3 Beutel herstellen Im Grunde ist Sous-vide nichts anderes, als das langsame Garziehen von vakuumver- Wenn Sie fertige Beutel verwenden, entfal- schweißten Lebensmitteln. len die folgenden Schritte. Zum einen ist Sous-vide eine sehr einfache Methode, exzellente Resultate beim Zuberei- 1. Rollen Sie so viel Folienschlauch von ten von Lebensmitteln zu erhalten.
 • Page 69 8.2 Vakuum-Behälter und 4. Drücken Sie den Adapter A 18 oder B 19 auf das Ventil des Vakuum-Behäl- -Beutel (mit Ventil) ters. Halten Sie den Adapter dort fest. vakuumieren Mit dieser Funktion können Sie Vakuum-Be- hälter und -Beutel mit Ventilen verschiedener Hersteller vakuumieren.
 • Page 70 2. Verschließen Sie den Vakuum-Beutel 4. Achten Sie erneut darauf, dass die Folie sorgfältig. keine Falten wirft - besonders nicht an 3. Legen Sie den Vakuum-Beutel flach auf der Stelle über dem Schweißdraht 15. einen ebenen Untergrund mit dem Ven- 5.
 • Page 71 HINWEIS: Beim Vakuumieren von Folien- weiter abgesaugt wird, unterbrechen Sie beuteln darf kein Vakuumschlauch 17 im den Vorgang. Prüfen Sie den Folienbeutel Anschluss 6 stecken. auf korrekte Lage im Gerät und auf Undich- tigkeiten. 1. Glätten Sie den Beutel dort, wo er ver- schweißt werden soll.
 • Page 72 9.1 Reinigen 9.2 Aufbewahren Um die einwandfreie Funktion und volle Leis- tungsfähigkeit Ihres Gerätes sicherzustellen, WARNUNG vor Sachschäden! reinigen Sie es regelmäßig. Beim Lagern darf der Deckel 10 nicht • Wischen Sie das Gerät mit einem leicht arretiert, sondern nur lose geschlossen angefeuchteten Tuch ab.
 • Page 73 Folienrollen Zur aroma-, luft- und wasserdichten Konser- vierung von Lebensmitteln. Passend z. B. für den SilverCrest-Vakuumie- rer SV 125 A1 und die SilverCrest-Folien- schweißgeräte SFS 110 A1/B1/B2/C2. 1. Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Diese Folien sind für schonendes Sous-vide- Smartphone/Tablet.
 • Page 74 13. Technische Daten 14. Garantie der HOYER Handel GmbH Modell: SV 125 A1 Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Netzspannung: 220 - 240 V ~ 50-60 Hz Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Schutzklasse: rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln...
 • Page 75 Die Garantieleistung gilt für Material- oder • Ein als defekt erfasstes Produkt können Fabrikationsfehler. Sie dann unter Beifügung des Kaufbe- legs (Kassenbon) und der Angabe, wor- Von der Garantie ausgeschlossen in der Mangel besteht und wann er sind Verschleißteile, die normaler aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Abnutzung ausgesetzt sind und Be- Ihnen mitgeteilte Service Anschrift über-...

This manual is also suitable for:

310996