Philips HC9490/15 User Manual

Philips HC9490/15 User Manual

Advertisement

Quick Links

Always here to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
HC9490

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Philips HC9490/15

 • Page 1 Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HC9490...
 • Page 3: Table Of Contents

  ENGLISH 4 DANSK 14 DEUTSCH 24 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 34 ESPAÑOL 44 SUOMI 54 FRANÇAIS 64 ITALIANO 74 NEDERLANDS 84 NORSK 94 PORTUGUÊS 104 PORTUGUÊS DO BRASIL 114 SVENSKA 124 TÜRKÇE 134...
 • Page 4: English

  ENGLISH Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome. General description (Fig. 1) Cutting unit Flywheel On/off button M-symbol Length setting lock Charging light Length settings...
 • Page 5 ENGLISH Electromagnetic fields (EMF) This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields (EMF). General The appliance is equipped with an automatic voltage selector and is suitable for mains voltages ranging from 100 to 240 volts.
 • Page 6 ENGLISH Charging in the charging stand Put the small plug in the charging stand. Put the adapter in the wall socket. Place the appliance in the charging stand. After charging, remove the adapter from the wall socket and pull the appliance plug out of the charging stand.
 • Page 7 ENGLISH Trimming with comb There are 3 different combs. 1-7mm 7-24mm 24-42mm Attach one of the combs to the appliance. Scroll upwards or downwards to select the desired length setting. Note: When you trim for the first time, start at the highest length setting to familiarise yourself with the appliance.
 • Page 8 ENGLISH Push the comb off the appliance. Switch on the appliance. Touch the hair lightly with the trimmer. Make well-controlled movements Features Memory settings The appliance has a memory which allows you to save three frequently used length settings for each comb. Each comb has different length ranges. Saving a setting Scroll upwards or downwards to select the desired length setting.
 • Page 9 ENGLISH To save a length setting as number 1,2 or 3 of the memory settings, press the on/off button for 2 seconds. The display shows the word ‘SEt’ when the length setting is correctly saved. Memory setting number 1,2 or 3 lights up continuously. Selecting a memory setting To enter the memory, press the on/off button for 2 seconds.
 • Page 10 ENGLISH Remove the comb and clean it with the cleaning brush. Press the release button (1). The cutting unit comes off the appliance (2). Clean the cutting unit with the cleaning brush. Clean the inside of the appliance with the cleaning brush. To reattach the cutting unit, insert the lug of the cutting unit into the guiding slot.
 • Page 11 (2). Ordering accessories To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/service or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details).
 • Page 12 ENGLISH Removing the rechargeable battery Note: We strongly advise you to have a professional remove the rechargeable battery. Only remove the rechargeable battery if it is completely empty. Disconnect the appliance from the mains and let the appliance operate until the motor stops. Press the release button (1) and remove the cutting unit (2).
 • Page 13 ENGLISH Guarantee and support If you need information or support, please visit www.philips.com/ support or read the separate worldwide guarantee leaflet. Guarantee restrictions Cutting units are not covered by the terms of the international guarantee because they are subject to wear.
 • Page 14: Dansk

  DANSK Introduktion Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome. Generel beskrivelse (fig. 1) Skærhoved Svinghjul On/off-knap M-symbol Længdeindstillingslås Opladeindikator med lys Længdeindstillinger...
 • Page 15 DANSK Elektromagnetiske felter (EMF) Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter (EMF). Generelt Apparatet er udstyret med automatisk spændingstilpasning til netspændinger mellem 100 og 240 volt. Adapteren omformer 100 - 240 Volt til en sikker lavspænding under 24 Volt.
 • Page 16 DANSK Anbring apparatet i opladeenheden. Efter opladning skal du tage adapteren ud af stikkontakten og tage apparatstikket ud af opladeenheden. Opladning med adapter Kontroller, at apparatet er slukket. Sæt det lille stik i apparatet. Slut adapteren til stikkontakten. Efter opladning skal du tage adapteren ud af stikkontakten og tage det lille stik ud af apparatet.
 • Page 17 DANSK Sæt én af trimmerkammene i apparatet. Rul op eller ned for at vælge den ønskede længdeindstilling. Bemærk: Når du trimmer første gang, skal du starte med den højeste længdeindstilling for at gøre dig fortrolig med apparatet. Tænd for apparatet. Det bedste trimmeresultat opnås ved at bevæge trimmeren imod hårenes vækstretning.
 • Page 18 DANSK Skub kammen af apparatet. Tænd for apparatet. Berør kun hårene ganske let med trimmeren. Foretag kontrollerede bevægelser. Funktioner Hukommelsesindstillinger Apparatet har en hukommelse, der giver dig mulighed for at gemme tre ofte anvendte længdeindstillinger for hver trimmerkam. Hver kam har forskellige længdeafstande.
 • Page 19 DANSK Du kan gemme en længdeindstilling som nummer 1, 2 eller 3 i hukommelsesindstillingerne ved at trykke på on/off-knappen i 2 sekunder. Displayet viser ordet “SET”, når længdeindstillingen er lagret korrekt. Hukommelsesindstillingsnummer 1, 2 eller 3 lyser konstant. Valg af en hukommelsesindstilling Tryk på...
 • Page 20 DANSK Fjern trimmerkammen, og rengør den med rensebørsten. Tryk på udløserknappen (1). Skærenheden falder af apparatet (2). Rengør skærenheden med rensebørsten. Rengør apparatets inderside med rensebørsten. Sæt skærenheden tilbage på plads ved at anbringe den lille tap på skærenheden i styrerillerne. Anbring tappen på...
 • Page 21 Bestilling af tilbehør For at købe tilbehør eller reservedele kan du besøge www.shop.philips.com/service eller gå til din Philips-forhandler. Du kan også kontakte det lokale Philips Kundecenter i dit land (se folderen “World-Wide Guarantee” for at få kontaktoplysninger). Genanvendelse Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU.
 • Page 22 DANSK Udtagning af det genopladelige batteri Bemærk: Vi anbefaler på det kraftigste, at du får en fagmand til at tage det genopladelige batteri ud. Tag kun det genopladelige batteri ud, hvis det er helt afladet. Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køre, indtil motoren stopper af sig selv.
 • Page 23 DANSK Reklamationsret og support Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes du besøge www.philips.com/support eller læse i den separate folder “World-Wide Guarantee”. Gældende forbehold i reklamationsretten Skærhoveder er ikke omfattet af den internationale garanti, da de udsættes for slitage.
 • Page 24: Deutsch

  DEUTSCH Einführung Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/welcome. Allgemeine Beschreibung (Abb. 1) Schneideeinheit Schwungrad Ein-/Ausschalter M-Symbol Feststellbare Längeneinstellung Ladeanzeige Schnittlängeneinstellungen Anzeige...
 • Page 25 Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine Druckluft, Scheuerschwämme und -mittel oder aggressive Flüssigkeiten wie Benzin oder Azeton. Elektromagnetische Felder Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich der Exposition in elektromagnetischen Feldern (EMF). Allgemeines Das Gerät hat eine automatische Spannungsanpassung und eignet sich für Netzspannungen von 100 bis 240 Volt.
 • Page 26 DEUTSCH Aufladen in der Ladestation: Stecken Sie den kleinen Stecker in die Ladestation. Stecken Sie den Adapter in die Steckdose. Stellen Sie das Gerät in die Ladestation. Trennen Sie den Adapter nach dem Ladevorgang von der Steckdose und den Gerätestecker von der Ladestation. Mit dem Ladegerät aufladen Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
 • Page 27 DEUTSCH Mit Kammaufsatz schneiden Es gibt 3 unterschiedliche Aufsätze. 1-7 mm 7-24 mm 24-42 mm Bringen Sie einen der Kammaufsätze auf dem Gerät an. Scrollen Sie mit dem Finger nach oben oder unten, um die gewünschte Längeneinstellung auszuwählen. Hinweis: Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, schneiden Sie zunächst mit der maximalen Längeneinstellung, um sich mit dem Gerät vertraut zu machen.
 • Page 28 DEUTSCH Ziehen Sie den Kammaufsatz vom Gerät. Schalten Sie das Gerät ein. Berühren Sie das Haar nur leicht mit dem Gerät. Gehen Sie mit ruhigen und gleichmäßigen Bewegungen vor. Eigenschaften Speichereinstellungen Das Gerät verfügt über einen Speicher, mit dem Sie drei häufig verwendete Längeneinstellungen für jeden Kammaufsatz speichern können.
 • Page 29 DEUTSCH Um eine Einstellung als Nummer 1, 2 oder 3 zu speichern, halten Sie den Ein-/Ausschalter 2 Sekunden lang gedrückt. Das Display zeigt das Wort “Set” an, wenn die Längeneinstellung richtig gespeichert wurde. Die Speichereinstellung Nummer 1, 2 oder 3 leuchtet dauerhaft. Eine Speichereinstellung auswählen Um den Speicherfunktion aufzurufen, drücken Sie 2 Sekunden lang den Ein-/Ausschalter.
 • Page 30 DEUTSCH Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts mit einem trockenen Tuch. Entfernen Sie den Kammaufsatz, und reinigen Sie ihn mit der Reinigungsbürste. Drücken Sie die Entriegelungstaste (1). Die Schneideeinheit löst sich vom Gerät (2). Reinigen Sie die Schneideeinheit mit der Reinigungsbürste. Reinigen Sie das Innere des Geräts mit der Reinigungsbürste.
 • Page 31 Bestellen von Zubehör Um Zubehörteile oder Ersatzteile zu kaufen, besuchen Sie www.shop.philips.com/service, oder gehen Sie zu Ihrem Philips Händler. Sie können auch das Philips Service-Center in Ihrem Land kontaktieren (die Kontaktdetails finden Sie in der internationalen Garantieschrift). Recycling Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass für dieses Produkt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU gilt.
 • Page 32 DEUTSCH Den Akku entfernen Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, den Akku von einem Fachmann entfernen zu lassen. Entnehmen Sie den Akku erst, wenn er ganz leer ist. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, und lassen Sie es so lange laufen, bis es zum Stillstand kommt. Drücken Sie die Entriegelungstaste (1), und nehmen Sie die Schneideeinheit ab (2).
 • Page 33 DEUTSCH Garantie und Support Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/support, oder lesen Sie die internationale Garantieschrift. Garantieeinschränkungen Schneideeinheiten unterliegen nicht den Bestimmungen der internationalen Garantie, da sie einem normalen Verschleiß ausgesetzt sind.
 • Page 34: Ελληνικα

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εισαγωγή Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα www.philips.com/welcome. Γενική περιγραφή (Εικ. 1) Μονάδα κοπής Περιστρεφόμενος τροχός Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης...
 • Page 35 σφουγγαράκια, στιλβωτικά καθαριστικά ή υγρά όπως πετρέλαιο ή ασετόν για τον καθαρισμό της συσκευής. Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF) Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Γενικά...
 • Page 36 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μπαταρία πλήρως φορτισμένη Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, η λυχνία φόρτισης ανάβει συνεχόμενα με μπλε χρώμα. Σημείωση: Μετά από 30 λεπτά, η λυχνία φόρτισης σβήνει. Φόρτιση στη βάση Συνδέστε το μικρό βύσμα στη βάση φόρτισης. Συνδέστε τον μετασχηματιστή στην πρίζα. Τοποθετήστε...
 • Page 37 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χρήση της συσκευής Οι ρυθμίσεις μήκους τριχών αναγράφονται σε χιλιοστά. Οι ρυθμίσεις αντιστοιχούν στο τελικό μήκος τριχών μετά την κοπή. Να είστε προσεκτικοί όταν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά. Μην μετακινείτε τη συσκευή πολύ γρήγορα. Κάντε απαλές και αργές κινήσεις. Συμβουλή: Ξεκινήστε...
 • Page 38 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Τριμάρισμα χωρίς χτένα κοπής Χρησιμοποιήστε το τρίμερ χωρίς τη χτένα τριμαρίσματος για να κόψετε τα γένια κοντά (0,5 χιλ.) ή για να διαμορφώσετε το περίγραμμα στο λαιμό και τις φαβορίτες. Να είστε προσεκτικοί όταν τριμάρετε χωρίς τη χτένα, γιατί ο κόφτης κόβει...
 • Page 39 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Για να μεταβείτε στη μνήμη, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης για 2 δευτερόλεπτα. Ο αριθμός 1 αρχίζει να αναβοσβήνει. Σημείωση: Αν θέλετε να αποθηκεύσετε μια ρύθμιση στον αριθμό 2 ή 3 της μνήμης, μετακινήστε τον τροχό προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε...
 • Page 40 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Καθάρισμα Μην χρησιμοποιείτε ποτέ συρμάτινα σφουγγαράκια, σκληρά καθαριστικά ή υγρά με μεγάλη οξύτητα, όπως οινόπνευμα, πετρέλαιο ή ασετόν για τον καθαρισμό της συσκευής. Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή ή τη βάση φόρτισης σε νερό και μην την ξεπλένετε κάτω από τη βρύση. Βεβαιωθείτε...
 • Page 41 Για να αγοράσετε εξαρτήματα ή ανταλλακτικά, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.shop.philips.com/service ή απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της Philips στην περιοχή σας. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στο φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης).
 • Page 42 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Τηρείτε τους τοπικούς κανόνες και μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών συμβάλλει στην...
 • Page 43 Μην επανασυνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα μετά το άνοιγμά της. Εγγύηση και υποστήριξη Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support ή διαβάστε το ξεχωριστό φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης. Περιορισμοί εγγύησης Οι μονάδες κοπής δεν καλύπτονται από τους όρους της διεθνούς...
 • Page 44: Español

  ESPAÑOL Introducción Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en www.philips.com/welcome. Descripción general (fig. 1) Unidad de corte Rueda Botón de encendido/apagado Símbolo M...
 • Page 45 No utilice nunca aire comprimido, estropajos, agentes abrasivos ni líquidos agresivos, como gasolina o acetona, para limpiar el aparato. Campos electromagnéticos (CEM) Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables sobre exposición a campos electromagnéticos (EMF). General El aparato está...
 • Page 46 ESPAÑOL Batería completamente cargada Cuando la batería está completamente cargada, el piloto de carga permanece encendido en azul. Nota: El piloto de carga se apaga después de unos 30 minutos. En el soporte de carga Enchufe la clavija pequeña al soporte de carga. Enchufe el adaptador a la toma de corriente.
 • Page 47 ESPAÑOL Uso del aparato Las posiciones de longitud de corte se indican en milímetros. Las posiciones se corresponden con la longitud del cabello tras el corte. Tenga cuidado cuando recorte por primera vez. No mueva el recortador demasiado rápido. Haga movimientos lentos y suaves. Consejo: Empiece recortando con una posición de longitud alta y reduzca la posición gradualmente hasta alcanzar la longitud de pelo que desee.
 • Page 48 ESPAÑOL Cómo recortar sin peine-guía Utilice el recortador sin peine-guía para recortar el pelo a ras de la piel (0,5 mm) o perfilar la línea del cuello y las patillas. Tenga cuidado cuando corte sin el peine-guía, ya que la unidad de corte elimina todo el pelo que toca.
 • Page 49 ESPAÑOL Para acceder a la memoria, pulse el botón de encendido/apagado durante dos segundos. El número 1 comienza a parpadear. Nota: Si desea guardar una posición como número 2 o 3 en la memoria, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el número 2 o el 3. Para guardar una posición de longitud en la memoria como número 1, 2 o 3, pulse el botón de encendido/apagado durante dos segundos.
 • Page 50 ESPAÑOL Limpieza No utilice estropajos, agentes abrasivos ni líquidos agresivos, como alcohol, gasolina o acetona, para limpiar el aparato. No sumerja nunca el aparato ni el soporte de carga en agua ni los enjuague bajo el grifo. Asegúrese de que el aparato está apagado y desenchufado de la red eléctrica.
 • Page 51 Para comprar accesorios o piezas de repuesto, visite www.shop.philips.com/ service o acuda a su distribuidor de Philips. También puede ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (consulte el folleto de garantía mundial para encontrar los datos de contacto).
 • Page 52 ESPAÑOL Cómo extraer la batería recargable Nota: Le recomendamos encarecidamente que acuda a un profesional para que extraiga la batería recargable. Quite la batería recargable sólo si está completamente descargada. Desenchufe el aparato de la red y deje que funcione hasta que el motor se pare.
 • Page 53 ESPAÑOL Garantía y asistencia Si necesita asistencia o información, visite www.philips.com/support o lea el folleto de garantía mundial independiente. Restricciones de la garantía Las unidades de corte no están cubiertas por los términos de la garantía internacional debido a que están sujetas a desgaste.
 • Page 54: Suomi

  SUOMI Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) Terä Vauhtipyörä Virtapainike M-merkki Pituusasetuksen lukitus Latauksen merkkivalo Pituuden asetukset Näyttö Ohjauskampa (1–7 mm) 10 Ohjauskampa (7-24 mm) 11 Ohjauskampa (24-42 mm)
 • Page 55 Älä käytä paineilmaa, naarmuttavia tai syövyttäviä puhdistusaineita tai -välineitä laitteen puhdistamiseen (kuten bensiiniä tai asetonia). Sähkömagneettiset kentät (EMF) Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä. Yleistä Laitteessa on automaattinen jännitteenvalinta, joten laite soveltuu 100–240 voltin verkkojännitteelle.
 • Page 56 SUOMI Lataaminen lataustelineessä Laita pienempi liitin lataustelineeseen. Yhdistä verkkolaite pistorasiaan. Aseta laite lataustelineeseen. Irrota lataamisen jälkeen verkkolaite pistorasiasta ja laitteen liitin lataustelineestä. Lataaminen verkkolaitteella Varmista, että laitteesta on katkaistu virta. Kiinnitä pieni liitin laitteeseen. Yhdistä verkkolaite pistorasiaan. Irrota lataamisen jälkeen verkkolaite pistorasiasta ja pieni liitin laitteesta. Akun eliniän pidentäminen Kun laite on ladattu täyteen ensimmäisen kerran, on suositeltavaa käyttää...
 • Page 57 SUOMI Käyttö ohjauskammalla Kampoja on kolme erilaista. 1–7 mm 7–24 mm 24–42 mm Kiinnitä jokin kammoista laitteeseen. Valitse haluamasi pituusasetus selaamalla asetuksia ylös- tai alaspäin. Huomautus: Kun käytät laitetta ensimmäistä kertaa, totuttele sen ominaisuuksiin käyttämällä suurinta asetusta. Käynnistä laite. Parhaiten trimmaaminen onnistuu liikuttamalla laitetta partakarvojen kasvusuuntaa vastaan.
 • Page 58 SUOMI Työnnä ohjauskampa laitteesta. Käynnistä laite. Kosketa partaa trimmerillä kevyesti. Liikuta laitetta hallitusti. Ominaisuudet Muistiasetukset Laitteessa on muisti, jonka avulla voit tallentaa jokaisen kamman kolme useimmin käytettyä pituusasetusta. Jokaisessa ohjauskammassa on eri pituusasetukset. Asetusten tallentaminen Valitse haluamasi pituus selaamalla asetuksia ylös- tai alaspäin. Siirry muistiasetuksiin painamalla virtapainiketta kahden sekunnin ajan.
 • Page 59 SUOMI Voit tallentaa pituusasetuksen muistiasetukseksi 1, 2 tai 3 painamalla virtapainiketta 2 sekuntia. Näytössä näkyy SEt (Asetettu), kun asetus on tallennettu. Muistiasetuksen 1, 2 tai 3 merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti. Muistiasetuksen valinta Siirry muistiasetuksiin painamalla virtapainiketta kahden sekunnin ajan. Numero 1 alkaa vilkkua. Huomautus: Valitse muistiasetus 2 tai 3 selaamalla ylös- tai alaspäin, kunnes numero 2 tai 3 vilkkuu näytössä.
 • Page 60 SUOMI Irrota kampa laitteesta ja puhdista se puhdistusharjalla. Paina vapautuspainiketta (1). Teräyksikkö irtoaa laitteesta (2). Puhdista teräyksikkö puhdistusharjalla. Puhdista laitteen sisäpuoli puhdistusharjalla. Kiinnitä teräyksikkö laitteeseen asettamalla teräyksikön kieleke ohjausuraan. Aseta teräyksikön kieleke ohjausuraan (1) ja työnnä teräyksikkö takaisin laitteeseen (2). Pyyhi latausteline kuivalla liinalla.
 • Page 61 SUOMI Varaosat Vaihda kulunut tai vahingoittunut terä ainoastaan alkuperäiseen Philips- terään. Niitä on saatavana Philipsin valtuuttamasta huoltopisteestä. Paina vapautuspainiketta (1). Teräyksikkö irtoaa laitteesta (2). Aseta uuden teräyksikön kieleke ohjausuraan (1) ja työnnä teräyksikkö laitteeseen (2). Tarvikkeiden tilaaminen Voit ostaa lisävarusteita ja varaosia osoitteessa www.shop.philips.com/ service tai Philips-jälleenmyyjältä.
 • Page 62 SUOMI Akun poistaminen Huomautus: Suosittelemme, että laitteen akun poistaa alan ammattilainen. Varmista, että akku on poistettaessa täysin tyhjä. Irrota laite sähköverkosta ja anna laitteen käydä, kunnes moottori pysähtyy. Paina vapautuspainiketta (1) ja irrota teräyksikkö (2). Työnnä ruuvitaltta moottoriyksikön ja laitteen takapaneelin väliin. Paina ruuvitaltta niin alas kuin se menee.
 • Page 63 SUOMI Takuu ja tuki Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla osoitteessa www.philips.com/support tai lue erillinen kansainvälinen takuulehtinen. Takuun rajoitukset Kansainvälinen takuu ei koske teriä, koska ne kuluvat käytössä.
 • Page 64: Français

  FRANÇAIS Introduction Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips ! Pour profiter pleinement de l’assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome. Description générale (fig. 1) Bloc tondeuse Volant Bouton marche/arrêt Symbole M...
 • Page 65 Champs électromagnétiques (CEM) Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l’exposition aux champs électromagnétiques (CEM).
 • Page 66 FRANÇAIS Charge sur la base de recharge Branchez la petite fiche sur la base de recharge. Branchez l’adaptateur sur la prise secteur. Placez l’appareil dans le socle de charge. Une fois la charge terminée, débranchez l’adaptateur de la prise murale, puis retirez l’appareil du socle de charge. Charge avec l’adaptateur Assurez-vous que l’appareil est éteint.
 • Page 67 FRANÇAIS Tonte avec le sabot Il y a 3 sabots différents : 1-7 mm 7-24 mm 24-42 mm Fixez l’un des sabots sur l’appareil. Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour sélectionner la hauteur de coupe souhaitée. Remarque : Si vous utilisez l’appareil pour la première fois, commencez par sélectionner le réglage maximal pour vous faire la main.
 • Page 68 FRANÇAIS Retirez le sabot de l’appareil. Allumez l’appareil. Touchez légèrement les poils avec la tondeuse. Effectuez des mouvements précis. Caractéristiques Réglages de mémoire L’appareil est doté d’une mémoire qui vous permet d’enregistrer trois réglages de hauteur de coupe fréquemment utilisés pour chaque sabot.
 • Page 69 FRANÇAIS Pour enregistrer une hauteur de coupe comme numéro 1, 2 ou 3 des réglages de mémoire, appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes. L’afficheur indique le mot « SET » lorsque la hauteur de coupe est correctement enregistrée. Le numéro de réglage de mémoire 1, 2 ou 3 s’allume de manière continue.
 • Page 70 FRANÇAIS Assurez-vous que l’appareil est éteint et débranché. Essuyez le boîtier de l’appareil à l’aide d’un chiffon sec. Retirez le sabot et nettoyez-le à l’aide de la brosse de nettoyage. Appuyez sur le bouton de déverrouillage (1). Le bloc tondeuse se détache de l’appareil (2).
 • Page 71 FRANÇAIS Remplacement Un bloc tondeuse usé ou endommagé doit être remplacé uniquement par un bloc tondeuse d’origine Philips, disponible auprès d’un Centre Service Agréé Philips. Appuyez sur le bouton de déverrouillage (1). Le bloc tondeuse se détache de l’appareil (2).
 • Page 72 FRANÇAIS Retrait de la batterie rechargeable Remarque : Nous vous conseillons vivement de faire retirer la batterie rechargeable par un professionnel. Retirez la batterie rechargeable lorsqu’elle est complètement déchargée. Débranchez l’appareil de la prise secteur et laissez-le fonctionner jusqu’à l’arrêt complet du moteur. Appuyez sur le bouton de déverrouillage (1) et retirez le bloc tondeuse (2).
 • Page 73 FRANÇAIS Garantie et assistance Si vous avez besoin d’une assistance ou d’informations supplémentaires, consultez le site Web www.philips.com/support ou lisez le dépliant séparé sur la garantie internationale. Limites de la garantie Étant susceptible de s’user, le bloc tondeuse n’est pas couvert par la...
 • Page 74: Italiano

  ITALIANO Introduzione Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall’assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su www.philips.com/welcome. Descrizione generale (fig. 1) Blocco lame Volano Pulsante on/off Simbolo M Blocco impostazione della lunghezza Spia di ricarica...
 • Page 75 Non usate aria compressa, prodotti o sostanze abrasive o detergenti aggressivi, come benzina o acetone, per pulire l’apparecchio. Campi elettromagnetici (EMF) Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi all’esposizione ai campi elettromagnetici (EMF). Indicazioni generali L’apparecchio è...
 • Page 76 ITALIANO Carica sul supporto di ricarica Inserite lo spinotto nel supporto di ricarica. Inserite la spina dell’adattatore nella presa di corrente a muro. Posizionate l’apparecchio sul supporto di ricarica. Dopo la ricarica, scollegate l’adattatore dalla presa e lo spinotto dal supporto di ricarica.
 • Page 77 ITALIANO Rifinitura con il pettine Sono disponibili 3 pettini diversi. 1-7 mm 7-24 mm 24-42 mm Inserite uno dei pettini nell’apparecchio. Scorrete verso l’alto o verso il basso per selezionare l’impostazione della lunghezza desiderata. Nota: Se tagliate per la prima volta, iniziate con l’impostazione della lunghezza più...
 • Page 78 ITALIANO Estraete il pettine dall’apparecchio. Accendete l’apparecchio. Sfiorando appena i capelli, cercate di eseguire movimenti molto controllati. Caratteristiche Impostazioni della memoria L’apparecchio è dotato di una memoria che consente di salvare le tre impostazioni di lunghezza usate più spesso per ciascun pettine. Ogni pettine dispone di diversi intervalli di lunghezza.
 • Page 79 ITALIANO Per salvare l’impostazione di una lunghezza con il numero 1, 2 o 3, tenete premuto il pulsante on/off per 2 secondi. Il display mostra la scritta “SET” quando l’impostazione di lunghezza è stata salvata correttamente. Il numero 1, 2 o 3 dell’impostazione della memoria rimane acceso a luce fissa.
 • Page 80 ITALIANO Rimuovete il pettine e pulitelo con l’apposita spazzolina. Premete il pulsante di sgancio (1). Il blocco lame si stacca dall’apparecchio (2). Pulite il blocco lame con la spazzolina per la pulizia. Pulite la parte interna dell’apparecchio con l’apposita spazzolina. Per rimontare il blocco lame, inserite la linguetta del blocco lame nella fessura guida.
 • Page 81 Ordinazione degli accessori Per acquistare accessori o parti di ricambio, visitate il sito www.shop.philips.com/service oppure recatevi presso il vostro rivenditore Philips. Potete contattare anche il centro assistenza Philips del vostro paese (per i dettagli di contatto, consultate l’opuscolo della garanzia internazionale). Riciclaggio Questo simbolo indica che il prodotto è...
 • Page 82 ITALIANO Rimozione della batteria ricaricabile Nota: consigliamo di far rimuovere la batteria ricaricabile da un tecnico. Rimuovete la batteria ricaricabile solo se completamente scarica. Scollegate l’apparecchio dalla presa di corrente e lasciatelo in funzione fino al completo arresto. Premete il pulsante di sgancio (1) ed estraete il blocco lame (2). Inserite il cacciavite tra il gruppo motore e il pannello posteriore dell’apparecchio.
 • Page 83 ITALIANO Garanzia e assistenza Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web all’indirizzo www.philips.com/support oppure leggete l’opuscolo della garanzia internazionale. Limitazioni della garanzia I blocchi lame non sono coperti dai termini della garanzia internazionale perché soggetti a usura.
 • Page 84: Nederlands

  NEDERLANDS Introductie Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/welcome. Algemene beschrijving (fig. 1) Knipelement Vliegwiel Aan/uitknop M-symbool Lengtestandvergrendeling Oplaadlampje Lengte-instellingen Display Trimkam 1-7 mm...
 • Page 85 Gebruik nooit perslucht, schuursponzen, schurende schoonmaakmiddelen of agressieve vloeistoffen zoals benzine of aceton om het apparaat schoon te maken. Elektromagnetische velden (EMV) Dit Philips-apparaat voldoet aan alle toepasselijke richtlijnen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV). Algemeen Het apparaat is voorzien van een automatische voltagekeuzeschakelaar en is geschikt voor een netspanning tussen 100 en 240 volt.
 • Page 86 NEDERLANDS Opladen in de oplader Steek de kleine stekker in de oplaadvoet. Steek de adapter in het stopcontact. Plaats het apparaat in de oplaadhouder. Haal de adapter na het opladen uit het stopcontact en trek het apparaatstekkertje uit de oplaadhouder. Opladen met de adapter Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld.
 • Page 87 NEDERLANDS Trimmen met kam Er zijn 3 verschillende kammen. 1-7 mm 7-24 mm 24-42 mm Bevestig een van de kammen op het apparaat. Scroll omhoog of omlaag om de gewenste lengtestand te kiezen. Opmerking: Wanneer u voor de eerste keer trimt, begin dan te trimmen op de hoogste stand om vertrouwd te raken met het apparaat.
 • Page 88 NEDERLANDS Duw de kam van het apparaat. Schakel het apparaat in. Raak het haar voorzichtig aan met de trimmer en maak beheerste bewegingen Kenmerken Geheugeninstellingen Het apparaat heeft een geheugen waarin u drie vaakgebruikte lengtestanden voor elke kam kunt opslaan. Elke kam heeft verschillende lengtestanden.
 • Page 89 NEDERLANDS U kunt een lengtestand opslaan als nummer 1, 2 of 3 in de geheugeninstellingen door de aan/uitknop 2 seconden ingedrukt te houden. Het display toont het woord ‘SET’ (Ingesteld) wanneer de lengtestand correct is opgeslagen. Het nummer 1, 2 of 3 van de geheugeninstelling blijft branden.
 • Page 90 NEDERLANDS Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is en niet op netspanning aangesloten is. Veeg de behuizing van het apparaat schoon met een droge doek. Verwijder de kam en maak deze schoon met het schoonmaakborsteltje. Druk op de ontgrendelknop (1). Het knipelement komt los van het apparaat (2).
 • Page 91 (2). Accessoires bestellen Ga naar www.shop.philips.com/service om accessoires en reserveonderdelen te kopen of ga naar uw Philips-dealer. U kunt ook contact opnemen met het Philips Consumer Care Centre in uw land (zie het ‘worldwide guarantee’-vouwblad voor contactgegevens).
 • Page 92 NEDERLANDS De accu verwijderen Opmerking: We raden u sterk aan om een vakman de accu te laten verwijderen. Verwijder de accu alleen wanneer deze helemaal leeg is. Haal de stekker uit het stopcontact en laat de motor lopen totdat deze stopt. Druk op de ontgrendelknop (1) en verwijder het knipelement (2).
 • Page 93 NEDERLANDS Garantie en ondersteuning Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, ga dan naar www.philips.com/support of lees het ‘worldwide guarantee’-vouwblad. Garantiebeperkingen Knipelementen vallen niet onder de voorwaarden van de internationale garantie, omdat deze onderhevig zijn aan slijtage.
 • Page 94: Norsk

  NORSK Innledning Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome. Generell beskrivelse (fig. 1) Kutteenhet Svinghjul Av/på-knapp M-symbol Lås for lengdeinnstilling Ladelampe Lengdeinnstillinger Skjerm Trimmekam 1–7 mm...
 • Page 95 NORSK Elektromagnetiske felt (EMF) Dette Philips-apparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt (EMF). Generelt Apparatet er utstyrt med en automatisk spenningsvelger og er egnet for nettspenninger fra 100 til 240 volt. Adapteren omformer 100–240 V til en sikker lavspenning på under 24 V.
 • Page 96 NORSK Plasser apparatet i ladestativet. Etter ladingen trekker du ut adapteren fra stikkontakten og apparatstøpselet ut av ladestativet. Lade med adapteren Pass på at apparatet er slått av. Sett den lille kontakten inn i apparatet. Sett adapteren i stikkontakten. Etter ladingen trekker du ut adapteren fra stikkontakten, og den lille kontakten ut av apparatet.
 • Page 97 NORSK Fest én av kammene på apparatet. Bla oppover eller nedover for å velge ønsket lengdeinnstilling. Merk: Når du trimmer for første gang, begynner du med den høyeste lengdeinnstillingen, slik at du blir kjent med apparatet. Slå på apparatet. Du trimmer mest effektivt ved å bevege trimmeren mot hårets vekstretning.
 • Page 98 NORSK Skyv kammen av apparatet. Slå på apparatet. Berør håret lett med trimmeren. Bruk kontrollerte bevegelser Funksjoner Innstillinger i minnet Apparatet har et minne som gjør det mulig å lagre tre lengdeinnstillinger du bruker ofte, for hver kam. Hver kam har ulike lengdeverdier. Lagre en innstilling Bla oppover eller nedover for å...
 • Page 99 NORSK For å lagre en lengdeinnstilling som nummer 1, 2 eller 3 i innstillingene i minnet må du trykke på av/på-knappen i to sekunder. Displayet viser ordet SET (ANGITT) når lengdeinnstillingen er lagret. Innstilling nummer 1, 2 eller 3 i minnet lyser kontinuerlig. Velge en innstilling i minnet For å...
 • Page 100 NORSK Fjern kammen, og rengjør den med rengjøringsbørsten. Trykk på utløserknappen (1). Kutteenheten løsner fra apparatet (2). Rengjør kutteenheten med rengjøringsbørsten. Rengjør innsiden av apparatet med rengjøringsbørsten. Hvis du vil feste kutteenheten på apparatet igjen, setter du tappen på kutteenheten inn i styresporet. Sett tappen på...
 • Page 101 Bestille tilbehør Hvis du vil kjøpe tilbehør eller reservedeler, kan du gå til www.shop.philips.com/service eller gå til en Philips-forhandler. Du kan også ta kontakt med Philips’ forbrukerstøtte i landet der du bor (se i garantiheftet for kontaktinformasjon). Resirkulering Dette symbolet på et produkt betyr at produktet omfattes av EU-direktiv 2012/19/EU.
 • Page 102 NORSK Fjerne det oppladbare batteriet Merk: Vi anbefaler på det sterkeste at du får en faglært til å fjerne det oppladbare batteriet. Fjern det oppladbare batteriet kun hvis det er helt tomt. Koble apparatet fra stikkontakten, og la det gå til motoren stopper. Trykk på...
 • Page 103 NORSK Garanti og støtte Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan du gå til www.philips.com/support eller lese i garantiheftet. Begrensninger i garantien Kutteenheter dekkes ikke av vilkårene i den internasjonale garantien ettersom de utsettes for slitasje.
 • Page 104: Português

  PORTUGUÊS Introdução Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido da assistência fornecida pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/welcome. Descrição geral (fig. 1) Unidade de corte Selector rotativo Botão ligar/desligar Símbolo “M” Bloqueio da regulação de comprimento Luz de carga Regulações do comprimento...
 • Page 105 Campos electromagnéticos (CEM) Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos electromagnéticos (CEM). Geral O aparelho está equipado com um selector de voltagem automático e está...
 • Page 106 PORTUGUÊS Carregamento na base de carga Ligue a ficha pequena à base de carga. Ligue o adaptador à tomada eléctrica. Coloque o aparelho na base de carga. Após o carregamento, retire o transformador da tomada eléctrica e desligue a ficha do aparelho da base de carga. Carregar com o adaptador Certifique-se de que o aparelho está...
 • Page 107 PORTUGUÊS Aparar com pente Existem 3 pentes diferentes. 1-7 mm 7-24 mm 24-42 mm Encaixe um dos pentes no aparelho. Desloque o selector para cima ou para baixo para seleccionar a regulação de comprimento pretendida. Nota: Quando aparar pela primeira vez, comece pela regulação de comprimento mais elevada para se familiarizar com o aparelho.
 • Page 108 PORTUGUÊS Desloque o pente para fora do aparelho. Ligue o aparelho. Toque levemente no pêlo com o aparador. Efectue movimentos bem controlados Funções Regulações da memória O aparelho possui uma memória que lhe permite guardar três regulações de comprimento utilizadas com frequência para cada um dos pentes. Cada pente tem intervalos de comprimento diferentes.
 • Page 109 PORTUGUÊS Para guardar uma regulação de comprimento no número 1, 2 ou 3 das regulações da memória, prima o botão ligar/desligar durante 2 segundos. O visor apresenta a palavra “SEt” quando a regulação de comprimento for guardada correctamente. O número 1, 2 ou 3 da regulação da memória mantém-se continuamente aceso.
 • Page 110 PORTUGUÊS Certifique-se de que o aparelho está desligado e que a ficha não está na tomada eléctrica. Limpe a caixa do aparelho com um pano seco. Retire o pente e limpe-o com a escova de limpeza. Prima o botão de libertação (1). A unidade de corte sai do aparelho (2).
 • Page 111 Encomendar acessórios Para comprar acessórios ou peças sobressalentes, visite www.shop.philips.com/service ou vá ao seu revendedor Philips. Também pode contactar o centro de apoio ao cliente da Philips no seu país (consulte os detalhes de contacto no folheto da garantia mundial). Reciclagem Este símbolo num produto significa que o produto está...
 • Page 112 PORTUGUÊS Retirar a bateria recarregável Nota: Recomenda-se vivamente que a bateria recarregável seja removida por um técnico qualificado. A bateria só deve ser retirada depois de completamente vazia. Desligue o aparelho da corrente e deixe-o a trabalhar até o motor parar.
 • Page 113 PORTUGUÊS Garantia e assistência Se precisar de informações ou assistência, visite www.philips.com/ support ou leia o folheto da garantia mundial em separado. Restrições à garantia As unidades de corte não são abrangidas pelos termos da garantia internacional visto que estão sujeitas a desgaste.
 • Page 114: Português Do Brasil

  PORTUGUÊS DO BRASIL Introdução Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para aproveitar ao máximo o suporte oferecido pela Philips, registre o produto em www.welcome.philips.com/br_pt/. Descrição geral (fig. 1) Unidade de corte Roda do motor Botão liga/desliga Símbolo M...
 • Page 115 Nunca use ar comprimido, palhas de aço, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos como gasolina ou acetona para limpar o aparelho. Campos eletromagnéticos Este aparelho Philips está em conformidade com todos os padrões aplicáveis e regulamentos relacionados à exposição a campos eletromagnéticos. Informações gerais O aparelho é...
 • Page 116 PORTUGUÊS DO BRASIL Carregando no suporte Conecte o pequeno plugue no suporte para carregamento. Conecte o adaptador à tomada da parede. Coloque o aparelho no suporte para carregamento. Após o carregamento, remova o adaptador da tomada de parede e desconecte o plugue do aparelho do suporte para carregamento. Carregamento com o adaptador Verifique se o aparelho está...
 • Page 117 PORTUGUÊS DO BRASIL Aparagem com o pente Há 3 pentes diferentes. De 1 a 7 mm De 7 a 24 mm De 24 a 42 mm Encaixe um dos pentes no aparelho. Deslize para cima ou para baixo a fim de selecionar o ajuste de comprimento desejado.
 • Page 118 PORTUGUÊS DO BRASIL Remova o pente do aparelho. Ligue o aparelho. Passe o aparador suavemente sobre os pelos. Faça movimentos bem controlados Recursos Configurações de memória O aparelho tem uma memória que permite salvar três comprimentos usados com mais frequência para cada pente. Cada pente para aparar tem diferentes alcances de comprimento.
 • Page 119 PORTUGUÊS DO BRASIL Para salvar um ajuste de comprimento como o número 1, 2 ou 3 da memória de comprimentos, pressione o botão ligar/desligar por 2 segundos. O visor mostrará a palavra ‘SET’ quando o ajuste de comprimento for salvo corretamente. O número 1, 2 ou 3 de configuração de memória fica aceso permanentemente.
 • Page 120 PORTUGUÊS DO BRASIL Verifique se o aparelho está desligado e desconecte-o do sistema elétrico. Limpe o corpo do aparelho com um pano seco. Remova o pente para aparar do aparelho e limpe-o com a escova de limpeza. Pressione o botão de liberação (1). A unidade de corte sai do aparelho (2).
 • Page 121 Para comprar acessórios ou peças avulsas, acesse www.shop.philips.com/ service ou dirija-se até um revendedor Philips. Você também pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips em seu país (veja o folheto de garantia mundial para obter os detalhes de contato).
 • Page 122 PORTUGUÊS DO BRASIL Remoção da bateria recarregável Nota: Recomenda-se que a bateria recarregável seja removida por um profissional. Apenas remova a bateria recarregável se ela estiver totalmente descarregada. Desconecte o aparelho da tomada e o deixe funcionando até que o motor pare.
 • Page 123 PORTUGUÊS DO BRASIL Garantia e suporte Caso você precise obter informações ou suporte, visite o site www.philips.com/support ou leia o folheto de garantia mundial à parte. Restrições da garantia As unidades de corte não estão cobertas pelos termos de garantia...
 • Page 124: Svenska

  SVENSKA Introduktion Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome. Allmän beskrivning (Bild 1) Klippenhet Svänghjul På/av-knapp M-symbol Längdinställningslås Laddningslampa Längdinställningar Teckenfönster Trimkam 1-7 mm...
 • Page 125 SVENSKA Elektromagnetiska fält (EMF) Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält (EMF). Allmänt Apparaten är utrustad med en automatisk spänningsväljare och avsedd för nätspänningar från 100–240 V. Adaptern omvandlar 100–240 V till en säker låg spänning på under 24 V.
 • Page 126 SVENSKA Placera apparaten i laddningsstället. Efter laddning tar du ut adaptern ur vägguttaget och drar ut apparatens kontakt ur laddningsstället. Ladda med adaptern Kontrollera att apparaten är avstängd. Sätt i den lilla kontakten i apparaten. Sätt i adaptern i vägguttaget. Ta ur adaptern ur vägguttaget och dra ut den lilla kontakten ur apparaten.
 • Page 127 SVENSKA Fäst en av kammarna på apparaten. Dra med fingret uppåt eller nedåt för att välja önskad längdinställning. Obs! När du trimmar första gången börjar du med den högsta inställningen så att du kan bekanta dig med apparaten. Slå på apparaten. Trimma på...
 • Page 128 SVENSKA Tryck loss kammen från apparaten. Slå på apparaten. Rör försiktigt vid håret med trimmern. Gör välkontrollerade rörelser Funktioner Minnesinställningar Apparaten har ett minne, och du kan spara tre längdinställningar för varje kam. Varje kam har olika längdintervall. Spara en inställning Dra med fingret uppåt eller nedåt för att välja önskad längdinställning.
 • Page 129 SVENSKA Om du vill spara en längdinställning som nummer 1, 2 eller 3 i minnet trycker du på på/av-knappen i två sekunder. I teckenfönstret visas ordet “SET” när längdinställningarna har sparats. Minnesinställning ett, två eller tre lyser med ett fast sken. Välja en minnesinställning Öppna minnet genom att trycka på...
 • Page 130 SVENSKA Ta bort kammen och rengör den med rengöringsborsten. Tryck på frigöringsknappen (1). Klippenheten lossas från apparaten (2). Rengör klippenheten med rengöringsborsten. Rengör apparatens insida med den medföljande rengöringsborsten. Sätt fast klippenheten genom att föra in klippenhetens fäste i spåren. Sätt klippenhetens fäste i spåret (1) och skjut tillbaka klippenheten på...
 • Page 131 SVENSKA Byten En sliten eller skadad klippenhet ska endast bytas ut mot en originalklippenhet från Philips. Det kan du köpa hos auktoriserade Philips- serviceombud. Tryck på frigöringsknappen (1). Klippenheten lossas från apparaten (2). Sätt fästet på den nya klippenheten i spåret (1) och skjut fast klippenheten på...
 • Page 132 SVENSKA Ta ut det laddningsbara batteriet Obs! Vi rekommenderar att du låter en yrkesperson ta ut det laddningsbara batteriet. Ta endast ur det laddningsbara batteriet om det är helt tomt. Dra ur nätsladden ur vägguttaget och låt apparaten gå tills motorn stannar.
 • Page 133 SVENSKA Garanti och support Om du behöver information eller support kan du gå till www.philips.com/ support eller läsa garantibroschyren. Garantibegränsningar Klippenheterna omfattas inte av de internationella garantivillkoren eftersom de utsätts för slitage.
 • Page 134: Türkçe

  TÜRKÇE Giriş Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Philips’e hoş geldiniz! Philips’in sunduğu destekten faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu adresten kaydedin: www.philips.com/welcome. Genel açıklamalar (Şek. 1) Kesme ünitesi Çark Açma/kapama düğmesi M simgesi (Hafıza simgesi) Uzunluk ayarı kilidi Şarj ışığı...
 • Page 135 TÜRKÇE Elektromanyetik alanlar (EMF) Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara (EMF) maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur. Genel Cihazda otomatik gerilim seçme fonksiyonu vardır. Cihaz 100 - 240 volt arası elektrik şebeke gerilimlerinde kullanıma uygundur. Adaptör 100-240 volt’u güvenli seviye olan 24 volttan daha düşük değerlere çevirmektedir.
 • Page 136 TÜRKÇE Cihazı şarj standına yerleştirin. Şarj ettikten sonra adaptörü prizden çıkarın ve cihazın fişini şarj standından çekin. Adaptörle şarj etme Cihazın kapalı olduğundan emin olun. Küçük fişi cihaza takın. Adaptörü prize takın. Şarj ettikten sonra, adaptörü prizden çıkarın ve küçük fişi cihazdan çekin.
 • Page 137 TÜRKÇE Taraklardan birini cihaza takın. İstediğiniz uzunluk ayarını seçmek için yukarı veya aşağı doğru kaydırın. Not: İlk kez düzeltme işlemi yapıyorsanız cihaza alışmak için en yüksek ayardan başlayın. Cihazı açın. En etkili düzeltme için düzelticiyi, sakal çıkış yönünün tersine hareket ettirin. Tarak yüzeyinin cildinizle her zaman temas ettiğinden emin olun.
 • Page 138 TÜRKÇE Tarağı cihazdan çekerek çıkarın. Cihazı açın. Düzelticiyi sakala hafifçe değdirin. Hareketleriniz kontrollü olmalıdır. Özellikler Hafıza ayarları Cihazın hafızasına her tarak için sık kullanılan üç uzunluk ayarı kaydedilebilir. Her tarak farklı uzunluk aralıkları sunmaktadır. Ayarı kaydetme İstediğiniz uzunluk ayarını seçmek için yukarı veya aşağı doğru kaydırın.
 • Page 139 TÜRKÇE Uzunluğu hafıza ayarlarına numara 1, 2 veya 3 olarak kaydetmek için açma/kapama düğmesine 2 saniye boyunca basın. Uzunluk ayarı doğru şekilde kaydedildiğinde ekranda “SET” (“Ayarlandı”) yazısı görünür. Hafıza ayarı numarası 1, 2 veya 3 sürekli olarak yanar. Hafıza ayarını seçme Hafızaya giriş...
 • Page 140 TÜRKÇE Tarağı cihazdan çıkarın ve temizleme fırçasıyla temizleyin. Çıkarma düğmesine basın (1). Kesme ünitesi cihazdan çıkacaktır (2). Kesme ünitesini temizleme fırçasıyla temizleyin. Cihazın iç kısmını temizleme fırçasıyla temizleyin. Kesme ünitesini tekrar takmak için kesme ünitesinin sapını kılavuz oluğuna itin. Kesme ünitesinin sapını kılavuz oluğuna yerleştirin (1) ve kesme ünitesini iterek cihaza geri takın (2).
 • Page 141 ünitesini iterek cihaza takın (2). Aksesuarların sipariş edilmesi Aksesuar veya yedek parça satın almak için www.shop.philips.com/ service adresini ziyaret edin ya da Philips bayinize gidin. Aynı zamanda ülkenizdeki Philips Müşteri Hizmet Merkezi ile iletişim kurabilirsiniz (iletişim bilgileri için dünya çapında garanti kitapçığına başvurun).
 • Page 142 TÜRKÇE Şarj edilebilir pilin çıkarılması Not: Şarj edilebilir pilin bir uzman tarafından çıkarılmasını önemle tavsiye ederiz. Şarj edilebilir pili ancak tamamen boşaldığında çıkartın. Cihazın fişini prizden çekin ve cihazın motoru durana kadar çalışmasına izin verin. Ayırma düğmesine basın (1) ve kesme ünitesini çıkarın (2). Tornavidayı...
 • Page 143 TÜRKÇE Garanti ve destek Bilgi veya desteğe ihtiyaç duyarsanız lütfen www.philips.com/support adresini ziyaret edin veya dünya çapında garanti kitapçığını okuyun. Garanti sınırlamaları Kesme üniteleri yıpranan cihazlar olduklarından uluslararası garanti kapsamında değillerdir.
 • Page 144 8888.002.1234.1...

This manual is also suitable for:

Hc94909000 series

Table of Contents