Download Print this page
Hitachi Koki DH24PG Handling Instructions Manual

Hitachi Koki DH24PG Handling Instructions Manual

Advertisement

Quick Links

DH 24PG・DH 24PH・DH 26PB・DH 26PC
DH 28PBY・DH 28PCY・DH 28PMY
Handling instructions
en
Bedienungsanleitung
de
Mode d'emploi
fr
Istruzioni per l'uso
it
Gebruiksaanwijzing
nl
Instrucciones de manejo
es
Instruções de uso
pt
Bruksanvisning
sv
Brugsanvisning
da
Bruksanvisning
no
Käyttöohjeet
Οδηγίες χειρισμού
el
Instrukcja obsługi
pl
DH28PCY
Kezelési utasítás
hu
Návod k obsluze
cs
Kullanım talimatları
tr
Instrucţiuni de utilizare
ro
Navodila za rokovanje
sl
Pokyny na manipuláciu
sk
Инструкция за експлоатация
bg
Uputstvo za rukovanje
sr
Upute za rukovanje
hr
Iнструкції щодо поводження з
uk
пристроєм
Инструкция по эксплуатации
ru
en
de
fr
it
nl
es
pt
sv
da
no
el
pl
hu
cs
tr
ro
sl
sk
bg
sr
hr
uk
ru

Advertisement

loading

Summary of Contents for Hitachi Koki DH24PG

 • Page 1 DH 24PG・DH 24PH・DH 26PB・DH 26PC DH 28PBY・DH 28PCY・DH 28PMY fi DH28PCY Handling instructions Kezelési utasítás Bedienungsanleitung Návod k obsluze Mode d’emploi Kullanım talimatları Istruzioni per l’uso Instrucţiuni de utilizare Gebruiksaanwijzing Navodila za rokovanje Instrucciones de manejo Pokyny na manipuláciu Instruções de uso Инструкция...
 • Page 2 English (Original instructions) power source and/or battery pack, picking up or GENERAL POWER TOOL SAFETY carrying the tool. WARNINGS Carrying power tools with your fi nger on the switch or energising power tools that have the switch on WARNING invites accidents. Read all safety warnings and all instructions.
 • Page 3 1. Ensure that the power source to be utilized conforms use. to the power requirements specifi ed on the product DH24PG / DH24PH / DH26PB / DH26PC nameplate. / DH28PBY / DH28PCY / DH28PMY: 2. Ensure that the power switch is in the OFF position.
 • Page 4 English LUBRICATION STANDARD ACCESSORIES Low viscosity grease is applied to this rotary hammer so that In addition to the main unit (1), the package contains it can be used for a long period without replacing the grease. the accessories listed in the below. Replace the grease whenever you change the carbon brush ○...
 • Page 5 The measured values were determined according to EN60745 and declared in accordance with ISO 4871. Measured A-weighted sound power level: 100 dB (A) (DH24PG, DH24PH) 101 dB (A) (DH26PB, DH26PC) 100 dB (A) (DH28PBY, DH28PCY, DH28PMY) Measured A-weighted sound pressure level:...
 • Page 6 Deutsch (Übersetzung der Original-Gebrauchsanweisung) Durch den Einsatz einer Fehlerstromschutzeinrichtung ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE wird das Risiko eines elektrischen Schlages reduziert. FÜR ELEKTROGERÄTE 3) Persönliche Sicherheit a) Bleiben Sie wachsam, achten Sie auf das, was WARNUNG Sie tun, und setzen Sie Ihren Verstand ein, wenn Lesen sämtliche Sicherheitshinweise...
 • Page 7 Deutsch 3. Wenn Arbeitsbereich nicht Nähe d) Lagern Sie nicht benutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern, lassen Netzanschlusses liegt, verwenden Sie nicht zu, dass Personen das Elektrowerkzeug Verlängerungskabel von ausreichendem Querschnitt und bedienen, die nicht mit dem Werkzeug selbst und/ ausreichender Nennleistung.
 • Page 8 Achten Sie darauf, diese vor der Funktion Drehung und Hämmern Verwendung zu verstehen. ○ Bohren von Ankerlöchern DH24PG / DH24PH / DH26PB / DH26PC ○ Bohren von Löchern in Beton / DH28PBY / DH28PCY / DH28PMY: ○ Bohren von Löchern in Fliesen...
 • Page 9 Schmierfetts verwendet werden kann. Ersetzen Sie das Schmierfett bei jedem Wechsel der Kohlebürste, um die Gemessener A-gewichteter Schallpegel: Betriebsdauer aufrechtzuerhalten. 100 dB (A) (DH24PG, DH24PH) Wenn der Bohrhammer mit verbrauchtem Schmierfett 101 dB (A) (DH26PB, DH26PC) weiterbetrieben wird, frisst sich die Maschine fest und es 100 dB (A) (DH28PBY, DH28PCY, DH28PMY) verringert sich deren Betriebsdauer.
 • Page 10 Français (Traduction des instructions d’origine) 3) Sécurité des personnes AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ a) Rester vigilant, regarder ce que l’on est en train GÉNÉRAUX POUR L’OUTIL de faire et faire preuve de bon sens dans son utilisation de l’outil. AVERTISSEMENT Ne pas utiliser un outil lorsqu’on est fatigué Lire tous les avertissements de sécurité...
 • Page 11 Si la fi che est branchée dans une prise alors que l’interrupteur d’alimentation est en position de marche, DH24PG / DH24PH / DH26PB / DH26PC / l’outil électrique démarrera immédiatement, ce qui peut DH28PBY / DH28PCY / DH28PMY: provoquer un grave accident.
 • Page 12 Français SPÉCIFICATIONS Tension nominale Puissance absorbée Les spécifi cations de cet outil sont énumérées dans le tableau de la page 99. Vitesse à vide REMARQUE Taux de percussion à pleine charge Par suite du programme permanent de recherche et de φ...
 • Page 13 Niveau de puissance sonore pondérée A : performances du moteur, remplacer le foret par un 100 dB (A) (DH24PG, DH24PH) nouveau ou l'aiguiser sans délai lorsque l'abrasion est 101 dB (A) (DH26PB, DH26PC) remarquée.
 • Page 14 Italiano (Traduzione delle istruzioni originali) Anche un attimo di disattenzione durante l’uso degli AVVERTENZE GENERALI DI elettroutensili potrebbe essere causa di gravi lesioni SICUREZZA SUGLI UTENSILI personali. b) Indossate l’attrezzatura di protezione personale. ELETTRICI Indossate sempre le protezioni oculari. L’attrezzatura protettiva, quali maschera facciale, ATTENZIONE calzature antiscivolo, caschi o protezioni oculari Leggere tutti gli avvertimenti di sicurezza e tutte le...
 • Page 15 3. Se l’area di lavoro è lontana dalla fonte di alimentazione, usare una prolunga di spessore e capacità nominale DH24PG / DH24PH / DH26PB / DH26PC suffi cienti. Il cavo di prolunga deve essere il più corto / DH28PBY / DH28PCY / DH28PMY: possibile.
 • Page 16 Italiano CARATTERISTICHE Tensione nominale Potenza assorbita Le specifi che di questa macchina sono elencate nella Tabella a pagina 99. Velocità a vuoto NOTA Tasso d’impatto a pieno carico A causa del continuo programma di ricerche e sviluppo φ della HITACHI, le caratteristiche riportate in questo Diametro foratura, max.
 • Page 17 Livello misurato di potenza sonora pesato A: senza indugio quando si notano segni di abrasione. 100 dB (A) (DH24PG, DH24PH) 2. Ispezione delle viti di montaggio 101 dB (A) (DH26PB, DH26PC)
 • Page 18 Nederlands (Vertaling van oorspronkelijke instructies) Gebruik van een aardlekschakelaar vermindert de ALGEMENE kans op een elektrische schok. VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN 3) Persoonlijke veiligheid VOOR ELEKTRISCH GEREEDSCHAP a) Blijf waakzaam, let voortdurend op uw werk en gebruik uw gezond verstand wanneer u WAARSCHUWING elektrisch gereedschap gebruikt.
 • Page 19 Nederlands d) Berg elektrisch gereedschap buiten het bereik 2. Zorg ervoor dat de stroomschakelaar uit (OFF) staat. van kinderen op en sta niet toe dat personen Als de stekker in het stopcontact wordt gedaan met die niet bekend zijn met het juiste gebruik de stroomschakelaar aan (ON), zal het elektrisch van het gereedschap of deze voorschriften dit gereedschap onmiddellijk beginnen te werken, wat kan...
 • Page 20 Nederlands TOEPASSINGEN DH24PG / DH24PH / DH26PB / DH26PC / DH28PBY / DH28PCY / DH28PMY: Boorhamer Functie voor roteren en kloppen Lees alle waarschuwingen en instructies ○ Boren van ankergaten aandachtig door. ○ Boren van gaten in beton ○ Boren van gaten in tegels...
 • Page 21 Ververs het Gemeten A-gewogen geluidsniveau: smeervet telkens wanneer u de koolborstel vervangt om de 100 dB (A) (DH24PG, DH24PH) levensduur te handhaven. 101 dB (A) (DH26PB, DH26PC) Het blijven gebruiken van de boorhamer met onvoldoende...
 • Page 22 Español (Traducción de las instrucciones originales) 3) Seguridad personal ADVERTENCIAS GENERALES DE a) Esté atento, preste atención a lo que hace y SEGURIDAD PARA HERRAMIENTAS utilice el sentido común cuando utilice una herramienta eléctrica. ELÉCTRICAS No utilice una herramienta eléctrica cuando esté cansado o esté...
 • Page 23 Español e) Realice el mantenimiento de las herramientas 3. Si la zona en la que va a efectuarse el trabajo se eléctricas. Compruebe si las piezas móviles encuentra alejada de la fuente de corriente, utilice un están mal alineadas o unidas, si hay alguna cable prolongador del grosor sufi...
 • Page 24 Español APLICACIÓN DH24PG / DH24PH / DH26PB / DH26PC / DH28PBY / DH28PCY / DH28PMY: Martillo perforador Función de rotación y martilleo ○ Taladrado de orifi cios de anclaje Lea todas las instrucciones y advertencias de ○ Taladrado de orifi cios en hormigón seguridad.
 • Page 25 útil. Nivel de potencia acústica ponderada A: Seguir usando el martillo perforador con grasa antigua hará 100 dB (A) (DH24PG, DH24PH) que la máquina se atasque y se reduzca su vida útil. 101 dB (A) (DH26PB, DH26PC) PRECAUCIÓN 100 dB (A) (DH28PBY, DH28PCY, DH28PMY) Se utiliza una grasa especial con esta máquina.
 • Page 26 Português (Tradução das instruções originais) Não utilize uma ferramenta elétrica quando AVISOS GERAIS DE SEGURANÇA estiver cansado ou sob a infl uência de drogas, PARA A FERRAMENTA ELÉTRICA álcool ou medicamentos. Um momento de desatenção enquanto trabalha com AVISO ferramentas elétricas pode resultar em ferimentos Leia todos os avisos de segurança e todas as pessoais graves.
 • Page 27 ON, a ferramenta elétrica irá ligar imediatamente, o que pode causar uma acidente DH24PG / DH24PH / DH26PB / DH26PC grave. / DH28PBY / DH28PCY / DH28PMY: 3. Quando a área de trabalho é removida da fonte de Martelo perfurador alimentação, utilize uma extensão de espessura e...
 • Page 28 Português ESPECIFICAÇÕES Entrada de alimentação Velocidade sem carga As especifi cações desta máquina estão listadas na tabela na página 99. Taxa de impacto à carga máxima NOTA φ Diâmetro da perfuração, máx. Devido programa contínuo pesquisa desenvolvimento da HITACHI, as especifi cações aqui Peso contidas estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
 • Page 29 Nível de potência sonora ponderado A medido: substitua as brocas de perfuração por novas ou volte a 100 dB (A) (DH24PG, DH24PH) afi á-las sem demora quando é notada abrasão. 101 dB (A) (DH26PB, DH26PC) 2.
 • Page 30 Svenska (Översättning av ursprungliga instruktioner) Skyddsutrustning som till exempel ansiktsmask, ALLMÄNNA SÄKERHETSVARNINGAR glidfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd för FÖR ELEKTRISKA VERKTYG tillämpliga förhållanden minskar personskadorna. c) Förebygg oavsiktlig start. Se till att omkopplaren VARNING står i läge av innan du ansluter det elektriska Läs alla säkerhetsvarningar och alla instruktioner.
 • Page 31 1. Se till att strömkällan som används överensstämmer verktyget används. med eff ektkraven angivna på namnplåten på produkten. DH24PG / DH24PH / DH26PB / DH26PC 2. Se till att strömbrytaren står i läge OFF (av). / DH28PBY / DH28PCY / DH28PMY: Om kontakten är ansluten till ett uttag medan...
 • Page 32 Svenska Isättning av snabbchucken Funktionen endast hamring (DH28PMY) Borttagning av snabbchucken Funktionen endast rotation (DH28PMY)* Isättning av verktyg för runt skaft (DH28PMY) Funktionen rotation med hamring Av- och påslagning och inställning av hastighet Slå PÅ Låsa på / av-knappen Frigöra på / av-knappen Slå...
 • Page 33 Information angående buller och vibrationer Uppmätta värden har bestämts enligt EN60745 och fastställts i enlighet med ISO 4871. A-vägd ljudeff ektnivå: 100 dB (A) (DH24PG, DH24PH) 101 dB (A) (DH26PB, DH26PC) 100 dB (A) (DH28PBY, DH28PCY, DH28PMY) Uppmätt A-vägd ljudtrycksnivå:...
 • Page 34 Dansk (Oversættelse af original brugervejledning) Anvend ikke et elektrisk værktøj, hvis du er træt GENERELLE eller påvirket af narkotika, alkohol eller medicin. SIKKERHEDSADVARSLER FOR Et øjebliks uopmærksomhed, mens det elektriske værktøj anvendes, medføre alvorlig ELEKTRISK VÆRKTØJ personskade. b) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Brug altid ADVARSEL beskyttelsesbriller.
 • Page 35 Vær sikker på, at du forstår deres betydning, inden du begynder at bruge maskinen. 1. Sørg for, at den anvendte strømkilde opfylder de DH24PG / DH24PH / DH26PB / DH26PC elektriske krav, angivet på produktets typeskilt. / DH28PBY / DH28PCY / DH28PMY: 2.
 • Page 36 Dansk MONTERING OG ANVENDELSE Beton Handling Figur Side Stål Isætning af boreværktøjer af typen SDS-plus Træ Fjernelse af boreværktøjer af typen SDS-plus Funktionen Kun hamren Valg af rotationsretning Valg af driftsindstilling Funktionen Kun rotation Justering af boredybden Ændring af mejslingspositionen Funktion for rotation og hamren Isætning af spændepatron med hurtigudløser (DH28PMY)
 • Page 37 De målte værdier blev fastsat i overensstemmelse med EN60745 og erklæret i overensstemmelse med ISO 4871. Det afmålte A-vægtede lydniveau: 100 dB (A) (DH24PG, DH24PH) 101 dB (A) (DH26PB, DH26PC) 100 dB (A) (DH28PBY, DH28PCY, DH28PMY) Det afmålte A-vægtede lydtryksniveau:...
 • Page 38 Norsk (Oversettelse av original bruksanvisning) Hvis du bruker verneutstyr slik som støvmasker, GENERELLE sklisikre vernesko, hjelm eller hørselsvern vil dette SIKKERHETSFORHOLDSREGLER redusere faren for personskader. c) Forhindre utilsiktet start av elektroverktøyet. FOR ELEKTROVERKTØY Pass på at bryteren på elektroverktøyet er slått av før verktøyet koples til veggkontakten og/ ADVARSEL eller batteriet, eller før verktøyet løftes eller...
 • Page 39 å forstå betydningen av disse symbolene før elektriske støt. maskinen tas i bruk. FLERE SIKKERHETSADVARSLER DH24PG / DH24PH / DH26PB / DH26PC / DH28PBY / DH28PCY / DH28PMY: 1. Kontroller at strømkilden som skal brukes følger Elektrisk slagboremaskin strømkravene angitt på produktets navneplate.
 • Page 40 Norsk Sette inn runde Rotasjon- og hammerfunksjon spindelhodeapplikasjonsverktøy (DH28PMY) Slå på og av og stille inn Slå PÅ hastigheten Låse på / av-bryteren Slå AV Slippe på / av-bryteren Valg av tilbehør* – 102,103 Koble hovedstøpslet fra det elektriske uttaket *1 Dersom det er vanskelig å...
 • Page 41 Informasjon om luftbårne lyder eller vibrasjoner De målte verdiene ble fastsatt i samsvar med EN60745 og erklært i samsvar med ISO 4871. Målt A-veid lydeff ektnivå: 100 dB (A) (DH24PG, DH24PH) 101 dB (A) (DH26PB, DH26PC) 100 dB (A) (DH28PBY, DH28PCY, DH28PMY) Målt A-veid lydtrykknivå:...
 • Page 42 Suomi (Alkuperäisten ohjeiden käännös) Suojavarusteiden, kuten hengityssuojaimen, YLEISET SÄHKÖTYÖKALUA KOSKEVAT liukumattomien turvakenkien, kypärän TURVALLISUUSVAROITUKSET kuulosuojaimien, käyttö tarvittaessa vähentää henkilövahinkojen vaaraa. VAROITUS c) Estä koneen tahaton käynnistyminen. Lue kaikki turvallisuutta koskevat varoitukset ja kaikki Varmista, että virtakytkin on pois päältä ennen ohjeet.
 • Page 43 Varmista, että ymmärrät niiden merkityksen, ennen saattaa se tehdä sähkötyökalun paljaista metalliosista kuin aloitat koneen käytön. jännitteisiä, jolloin käyttäjä voi saada sähköiskun. DH24PG / DH24PH / DH26PB / DH26PC / LISÄÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVIA DH28PBY / DH28PCY / DH28PMY: Poravasara VAROITUKSIA Lue kaikki turvallisuutta koskevat varoitukset ja kaikki ohjeet.
 • Page 44 Suomi Päällä / pois-kytkimen Irrota verkkopistoke pistorasiasta lukitseminen Päällä / pois-kytkimen vapauttaminen Luokan II työkalu Varusteiden valitseminen* – 102,103 *1 Jos poraistukan pidikkeen tai poranterän pidikkeen PERUSVARUSTEET vetäminen on hankalaa, kohdista toiminnon valitsin -merkin kanssa ja käännä lukkokahvaa. *2 Ota yhteyttä valtuutettuun Hitachi-huoltokeskukseen, Päälaitteen (1) lisäksi pakkaus sisältää...
 • Page 45 Tietoja ilmavälitteisestä melusta ja tärinästä Mittausarvot on määritetty EN60745-standardin mukaisesti ja ilmoitettu ISO 4871 -standardin mukaisesti. Mitattu A-painotteinen äänitehotaso: 100 dB (A) (DH24PG, DH24PH) 101 dB (A) (DH26PB, DH26PC) 100 dB (A) (DH28PBY, DH28PCY, DH28PMY) Mitattu A-painotteinen äänipainearvo: 89 dB (A) (DH24PG, DH24PH)
 • Page 46 Ελληνικά (Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών) 3) Προσωπική ασφάλεια ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ a) Να είστε σε ετοιμότητα, να έχετε την προσοχή ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ σας στην εργασία που πραγματοποιείτε και να χρησιμοποιείτε την κοινή λογική όταν ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία όταν ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ...
 • Page 47 Ελληνικά Εάν το βύσμα έχει συνδεθεί με κάποια υποδοχή όσο d) Αποθηκεύετε τα εργαλεία που δεν χρησιμοποιείτε μακριά από παιδιά και μην ο διακόπτης ρεύματος βρίσκεται σε θέση ΟΝ, το αφήνετε τα άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα ηλεκτρικό εργαλείο θα ξεκινήσει να λειτουργεί άμεσα, με...
 • Page 48 χρησιμοποιούνται στο μηχάνημα. Βεβαιωθείτε ○ Διάτρηση σε χάλυβα ή ξύλο ότι κατανοείτε τη σημασία τους πριν τη χρήση. (με προαιρετικά εξαρτήματα) DH24PG / DH24PH / DH26PB / DH26PC ○ Σύσφιξη μηχανικών βιδών, ξυλόβιδων / DH28PBY / DH28PCY / DH28PMY: (με προαιρετικά εξαρτήματα) Σφυροδράπανο...
 • Page 49 λιπαντικό. Αντικαταστήστε το λιπαντικό κάθε φορά που Μετρηθείσα στάθμη ηχητικής ισχύος Α: αλλάζετε την ανθρακική ψήκτρα για να διατηρήσετε τη 100 dB (A) (DH24PG, DH24PH) διάρκεια ζωής της. 101 dB (A) (DH26PB, DH26PC) Η περαιτέρω χρήση του περιστροφικού σφυριού χωρίς...
 • Page 50 Polski (Tłumaczenie oryginalnych instrukcji) f) Jeżeli praca elektronarzędziem musi być OGÓLNE WSKAZÓWKI wykonywana w miejscu o dużej wilgotności, BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE należy zawsze korzystać źródła zasilania zabezpieczonego wyłącznikiem ELEKTRONARZĘDZI różnicowoprądowym. Korzystanie z wyłącznika różnicowoprądowego OSTRZEŻENIE zmniejsza ryzyko porażenia prądem. Należy dokładnie zapoznać...
 • Page 51 Polski b) Nie należy użytkować elektronarzędzia, którego 3. Jeżeli narzędzie tnące może wejść w kontakt z wyłącznik jest uszkodzony. ukrytym okablowaniem lub przewodem zasilającym Każde elektronarzędzie, które nie może być elektronarzędzia, elektronarzędzie należy trzymać właściwie włączane wyłączane, stanowi za izolowane powierzchnie. zagrożenie i musi zostać...
 • Page 52 Akcesoria standardowe mogą ulec zmianie jest zrozumiałe. wcześniejszego zawiadomienia. DH24PG / DH24PH / DH26PB / DH26PC / DH28PBY / DH28PCY / DH28PMY: ZASTOSOWANIA Młotowiertarka Funkcja obracania i wiercenia Należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi ○ Wiercenie otworów mocowania ostrzeżeniami i wskazówkami bezpieczeństwa.
 • Page 53 Smar należy wymieniać za każdym razem Zmierzony poziom dźwięku A: gdy zmieniamy szczotkę węglową, aby zachować jej 100 dB (A) (DH24PG, DH24PH) żywotność. 101 dB (A) (DH26PB, DH26PC) Dalsze używanie wiertarki udarowej z małą ilością smaru 100 dB (A) (DH28PBY, DH28PCY, DH28PMY) spowoduje skrócenie żywotności maszyny.
 • Page 54 Magyar (Az eredeti utasítások fordítása) szerszámgépek üzemeltetése közben A SZERSZÁMGÉPPEL pillanatnyi fi gyelmetlenség is súlyos személyi KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS sérülést eredményezhet. b) Használjon személyi védőeszközöket. Mindig BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK viseljen védőszemüveget. A munkavédelmi eszközök, mint a porvédő maszk, FIGYELMEZTETÉS csúszásgátló biztonsági cipő, védő sisak vagy Olvasson el minden biztonsági fi...
 • Page 55 1. Ellenőrizze, hogy az áramforrás megfelel a termék ismerkedjen meg ezekkel a jelölésekkel. adattábláján szereplő elektromos követelményeknek. 2. Ügyeljen rá, hogy a hálózati kapcsoló OFF (KI) állásba DH24PG / DH24PH / DH26PB / DH26PC legyen kapcsolva. / DH28PBY / DH28PCY / DH28PMY: csatlakozódugót úgy...
 • Page 56 Magyar ÖSSZESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT Súly (A 01/2003 EPTA (Európai Elektromos Kéziszerszámgyártók Egyesülete) Művelet Ábra Oldal szabványának megfelelően) SDS-plus fúrószerszámok behelyezése Beton SDS-plus fúrószerszámok eltávolítása Acél A forgásirány módosítása A működtetési mód megválasztása A fúrómélység beállítása Csak veretési funkció A vésési helyzet módosítása Csak forgatási funkció...
 • Page 57 Az Ön folyamatos biztonsága és az elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében, ezen eszközön Mért A-hangteljesítményszint: a szénkefék ellenőrzését és cseréjét KIZÁRÓLAG 100 dB (A) (DH24PG, DH24PH) Feljogosított Hitachi Szakszervíz végezheti. 101 dB (A) (DH26PB, DH26PC) 5. A hálózati kábel cseréje 100 dB (A) (DH28PBY, DH28PCY, DH28PMY) Ha a tápkábel cseréje szükséges, azt a biztonsági...
 • Page 58 Čeština (Překlad původního návodu) 3) Osobní bezpečnost OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ a) Při používání elektrického nářadí buďte pozorní, TÝKAJÍCÍ SE ELEKTRICKÉHO věnujte pozornost tomu, co právě děláte, soustřeďte se a střízlivě uvažujte. NÁŘADÍ Elektrické nářadí nepoužívejte, jste-li unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. VAROVÁNÍ...
 • Page 59 Než začnete nářadí používat, DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ ujistěte se, že rozumíte jejich významu. DH24PG / DH24PH / DH26PB / DH26PC 1. Zkontrolujte, zda používaný zdroj napájení splňuje / DH28PBY / DH28PCY / DH28PMY: požadavky uvedené na štítku výrobku.
 • Page 60 Čeština MONTÁŽ A PROVOZ Beton Činnost Obrázek Strana Ocel Vkládání vrtacích nástrojů SDS- plus Dřevo Vyjímání vrtacích nástrojů SDS- plus Pouze funkce příklepu Výběr směru otáčení Výběr provozního režimu Pouze funkce rotace Úprava hloubky vrtání Změna polohy pro sekání Funkce rotace a příklepu Vkládání...
 • Page 61 Měřené hodnoty byly určeny podle EN60745 a deklarovány ve shodě s ISO 4871. Změřená vážená hladina akustického výkonu Α: 100 dB (A) (DH24PG, DH24PH) 101 dB (A) (DH26PB, DH26PC) 100 dB (A) (DH28PBY, DH28PCY, DH28PMY) Změřená vážená hladina akustického tlaku Α:...
 • Page 62 Türkçe (Orijinal talimatların çevirisi) c) Aletin istenmeden çalışmasını engelleyin. GENEL ELEKTRİKLİ ALET GÜVENLİK Aleti güç kaynağına ve/veya akü ünitesine UYARILARI bağlamadan, kaldırmadan veya taşımadan önce, güç düğmesinin kapalı konumda olduğundan UYARI emin olun. Tüm güvenlik uyarılarını ve talimatlarını okuyun. Elektrikli aletleri parmağınız güç düğmesinin üzerinde Uyarılara ve talimatlara uyulmaması...
 • Page 63 “OFF” (KAPALI) konumunda olduğundan emin olun. DH24PG / DH24PH / DH26PB / DH26PC / Eğer güç düğmesi “ON” (AÇIK) konumda iken fi ş prize DH28PBY / DH28PCY / DH28PMY: Kırıcı delici takılırsa, elektrikli alet hemen çalışmaya başlayarak ciddi bir kazaya neden olabilir.
 • Page 64 Türkçe Delme derinliğinin ayarlanması Yalnızca kırma işlevi Keski konumunun değiştirilmesi Hızlı bağlanan-çözülen mandrenin Yalnızca dönme işlevi takılması (DH28PMY) Hızlı bağlanan-çözülen mandrenin Dönme ve kırma işlevi sökülmesi (DH28PMY)* Yuvarlak saplı aletlerin takılması (DH28PMY) AÇMA Açma, kapama ve hızın ayarlanması KAPAMA Açma / kapama düğmesinin kilitlenmesi Elektrik fi...
 • Page 65 Havadan yayılan gürültü ve titreşimle ilgili bilgiler Ölçülen değerler EN60745’e göre belirlenmiş ve ISO 4871’e göre beyan edilmiştir. Ölçülmüş A-ağırlıklı ses gücü seviyesi: 100 dB (A) (DH24PG, DH24PH) 101 dB (A) (DH26PB, DH26PC) 100 dB (A) (DH28PBY, DH28PCY, DH28PMY) Ölçülen A-ağırlıklı ses basıncı seviyesi:...
 • Page 66 Română (Traducere instrucţiuni originale) Nu folosiţi scule electrice atunci când sunteţi AVERTISMENTE GENERALE PRIVIND obosit sau vă afl aţi sub infl uenţa drogurilor, a SIGURANŢA SCULELOR ELECTRICE alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenţie în timpul utilizări unei scule AVERTISMENT electrice poate provoca vătămări personale grave.
 • Page 67 înţelegeţi semnifi caţia acestora. întrerupătorul este în poziţia de DESCHIS, scula electrică va intra în funcţiune imediat, ceea ce ar putea DH24PG / DH24PH / DH26PB / DH26PC produce un accident grav. / DH28PBY / DH28PCY / DH28PMY: 3.
 • Page 68 Română SPECIFICAŢII Alimentare cu electricitate Specifi caţiile acestei mașini sunt enumerate în tabelul de la Viteză la mers în gol pagina 99. Rată impact la sarcină completă NOTĂ φ Ca urmare a programului continuu de cercetare și Diametru de găurire, max. dezvoltare derulat de HITACHI, prezentele specifi...
 • Page 69 Nivelul tipic al puterii sonore ponderate A: observă apariţia eroziunii. 100 dB (A) (DH24PG, DH24PH) 2. Inspectarea șuruburilor de asamblare 101 dB (A) (DH26PB, DH26PC) Inspectaţi cu regularitate toate șuruburile de asamblare 100 dB (A) (DH28PBY, DH28PCY, DH28PMY) și asiguraţi-vă...
 • Page 70 Slovenščina (Prevod izvirnih navodil) b) Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA nosite zaščitna očala. ZA ELEKTRIČNO ORODJE Nošenje zaščitne opreme, kot so maska za prah, protizdrsni zaščitni čevlji, varnostna čelada ali OPOZORILO zaščitni glušniki, kar je odvisno od vrste in načina Preberite vsa varnostna opozorila in navodila.
 • Page 71 Stik z vodnikom pod napetostjo lahko prenese napetost stroju. Pred uporabo se prepričajte, da jih razumete. na izpostavljene kovinske dele električnega orodja in povzroči električni udar. DH24PG / DH24PH / DH26PB / DH26PC / DH28PBY / DH28PCY / DH28PMY: DODATNA VARNOSTNA NAVODILA Vrtalno rušilno kladivo 1.
 • Page 72 Slovenščina Vklop in izklop in nastavitev hitrosti Stikalo za vklop Zaklepanje stikala za vklop / izklop Sproščanje stikala za vklop / izklop Stikalo za izklop Izbor pribora* – 102,103 *1 Če je težko izvleči držalo vpenjalne glave ali držalo Izvlecite vtikač iz vtičnice svedra, poravnajte ročico za zamenjavo z oznako obrnite ročaj za zaklepanje.
 • Page 73 Izmerjene vrednosti so bile določene glede na EN60745 in navedene v skladu z ISO 4871. A tipično vrednoten nivo jakosti hrupa: 100 dB (A) (DH24PG, DH24PH) 101 dB (A) (DH26PB, DH26PC) 100 dB (A) (DH28PBY, DH28PCY, DH28PMY) A tipično vrednoten nivo zvočnega tlaka:...
 • Page 74 Slovenčina (Preklad pôvodných pokynov) 3) Osobná bezpečnosť VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ a) Pri používaní elektrického náradia zostaňte VÝSTRAHY PRE ELEKTRICKÉ pozorný, sústreďte sa na vykonávanú prácu a používajte všetky zmysly. NÁRADIE Elektrické náradie nepoužívajte ak ste unavený, alebo ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. VÝSTRAHA Chvíľka nepozornosti počas práce s elektrickým Prečítajte si všetky bezpečnostné...
 • Page 75 úraz obsluhy elektrickým prúdom. náradia oboznámte významom týchto symbolov. ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ DH24PG/ DH24PH/ DH26PB/ DH26PC/ UPOZORNENIA DH28PBY/ DH28PCY/ DH28PMY: Vrtacie kladivo 1. Skontrolujte, či použitý zdroj napájania vyhovuje Prečítajte si všetky bezpečnostné výstrahy a požiadavkám na napájanie, ktoré sú uvedené na všetky pokyny.
 • Page 76 Slovenčina MONTÁŽ A OBSLUHA Oceľ Činnosť Obrázok Strana Drevo Systém upínania vŕtacieho náradia SDS-plus Len funkcia príklepu Systém odopínania vŕtacieho náradia SDS-plus Len funkcia rotácie Výber smeru rotácie Výber prevádzkového režimu Funkcia rotácie a príklepu Nastavenie hĺbky vŕtania Zmena polohy sekáča Zapnutie Vloženie rýchloupínacieho skľučovadla (DH28PMY)
 • Page 77 Namerané hodnoty boli stanovené podľa normy EN60745 a deklarované podľa ISO 4871. Nameraná vážená úroveň hladiny akustického výkonu A: 100 dB (A) (DH24PG, DH24PH) 101 dB (A) (DH26PB, DH26PC) 100 dB (A) (DH28PBY, DH28PCY, DH28PMY) Nameraná vážená úroveň hladiny akustického tlaku A:...
 • Page 78 Български (Превод на оригиналните инструкции) f) Ако е наложително използването ОБЩИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ на електрически инструмент във ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА влажни условия, използвайте уреди с диференциална защита (RCD) срещу утечка. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ Използването на диференциална защита снижава риска от електрически удар. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ...
 • Page 79 Български c) Изключете щепсела на инструмента от ДОПЪЛНИТЕЛНИ източника на захранване и/или от батерията, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА преди да извършвате настройки, при смяна на приставки или при съхранение. БЕЗОПАСНОСТ Такива превантивни мерки за безопасност намаляват риска от случайно включване на 1. Уверете се, че източникът на напрежение, който електрическия...
 • Page 80 че разбирате значението им преди употреба. Функция за ротация и перфориране ○ Пробиване на анкерни отвори DH24PG / DH24PH / DH26PB / DH26PC ○ Пробиване на отвори в бетон / DH28PBY / DH28PCY / DH28PMY: ○ Пробиване на отвори в плочки...
 • Page 81 EN60745 и съответстват на ISO 4871. *2 За подробна информация за всеки инструмент се свържете с оторизиран сервизен център на Hitachi. Измерено A-претеглено шумово ниво: 100 dB (A) (DH24PG, DH24PH) СМАЗВАНЕ 101 dB (A) (DH26PB, DH26PC) 100 dB (A) (DH28PBY, DH28PCY, DH28PMY) Измерено...
 • Page 82 Srpski (Prevod originalnog uputstva) b) Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite OPŠTA BEZBEDNOSNA zaštitu za oči. UPOZORENJA ZA ELEKTRIČNI ALAT Zaštitna oprema kao što je maska za prašinu, neklizajuća radna obuća, šlem i zaštita za sluh, UPOZORENJE koja se koristi u odgovarajućim uslovima, smanjiće Pročitajte sva bezbednosna upozorenja i sva uputstva.
 • Page 83 Postarajte se da razumete njihovo značenje UPOZORENJA pre upotrebe. DH24PG / DH24PH / DH26PB / DH26PC 1. Proverite da li izvor energije koji će biti korišćen / DH28PBY / DH28PCY / DH28PMY: odgovara zahtevima koji su navedeni na natpisnoj Rotacioni čekić...
 • Page 84 Srpski Ubacivanje glave za brzo Funkcija samo rotacije otpuštanje (DH28PMY) Uklanjanje glave za brzo Funkcija rotacije i čekićanja otpuštanje (DH28PMY)* Ubacivanje dodatnih alatki sa okruglom osovinom (strukom) UKLJUČITI (DH28PMY) Uključivanje i isključivanje i podešavanje brzine Isključiti Otključavanje i zaključavanje prekidača za uključivanje / Izvucite utikače iz električne utičnice isključivanje Otpuštanje prekidača za...
 • Page 85 Izmerene vrednosti su utvrđene na osnovu EN60745 i objavljene u skladu sa ISO 4871. Izmereni A-ponderisani nivo jačine zvuka: 100 dB (A) (DH24PG, DH24PH) 101 dB (A) (DH26PB, DH26PC) 100 dB (A) (DH28PBY, DH28PCY, DH28PMY) Izmereni A-ponderisani nivo zvučnog pritiska:...
 • Page 86 Hrvatski (Prijevod izvornih uputa) Zaštitna oprema, kao što su maske za prašinu, OPĆENITA SIGURNOSNA zaštitne cipele otporne na klizanje, kacige ili zaštita UPOZORENJA ZA ELEKTRIČNE ALATE sluha, ako se koriste u odgovarajućim uvjetima smanjuju opasnost od nezgoda. UPOZORENJE c) Spriječite nehotično pokretanje. Provjerite je li Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i sve upute.
 • Page 87 Za uređaj se koriste sljedeći simboli. Uvjerite se da naponom” mogu “pod napon” staviti izložene metalne prije uporabe razumijete njihovo značenje. dijelove uređaja, te tako uzrokovati strujni udar. DH24PG / DH24PH / DH26PB / DH26PC / DH28PBY / DH28PCY / DH28PMY: DODATNA SIGURNOSNA Rotirajući čekić...
 • Page 88 Hrvatski Uključivanje i isključivanje i Isključivanje namještanje brzine Zaključavanje On / Off prekidača Iskopčajte mrežni utikač iz električne utičnice Otpuštanje On / Off prekidača Odabir pribora* – 102,103 Alat II razreda *1 Ako je teško izvući steznu glavu bušilice ili držač nastavka bušilice, poravnajte polugu za namještanje s oznakom i okrenite hvataljku za zaključavanje.
 • Page 89 Informacije o buci i vibracijama Izmjerene vrijednosti određene su sukladno EN60745 i u skladu s normom ISO 4871. Izmjerena razina zvučne snage A: 100 dB (A) (DH24PG, DH24PH) 101 dB (A) (DH26PB, DH26PC) 100 dB (A) (DH28PBY, DH28PCY, DH28PMY) Izmjerena razina zvučnog tlaka A:...
 • Page 90 Українська (Переклад оригінальних інструкцій) 3) Особиста безпека ЗАГАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ БЕЗПЕКИ a) Не втрачайте пильності, стежте за тим, що ЕЛЕКТРИЧНОГО ІНСТРУМЕНТУ робите, і користуйтеся здоровим глуздом під час роботи автоматичним інструментом. ПОПЕРЕДЖЕННЯ Не працюйте автоматичним інструментом, Прочитайте всі правила безпеки та вказівки. коли...
 • Page 91 Українська e) Доглядайте за електричними інструментами. 4. Не торкайтеся насадки під час роботи і відразу після Перевіряйте, чи не зсунулися і чи не її закінчення. Насадка сильно нагрівається під час зігнулися рухомі частини, чи не зламалися роботи і може стати причиною серйозних опіків. окремі...
 • Page 92 Нижче наведено символи, які зазначаються на (DH28PMY тільки) ............ 1 пристрої. Впевніться, що розумієте їх значення перед використанням. Комплект стандартного приладдя може бути змінений DH24PG / DH24PH / DH26PB / DH26PC без попередження. / DH28PBY / DH28PCY / DH28PMY: Kомбінований перфоратор ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ...
 • Page 93 низькою в'язкістю, тому його можливо використовувати протягом тривалого періоду без заміни мастила. Виміряний рівень потужності звуку в співвідношенні А: Міняйте мастило при кожній заміні вугільної щітки для 100 дБ (А) (DH24PG, DH24PH) підтримки терміну експлуатації. 101 дБ (А) (DH26PB, DH26PC) Подальше використання перфоратора із заблокованою...
 • Page 94 Русский (Перевод оригинальных инструкций) e) При эксплуатации электроинструмента вне ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО помещений, используйте удлинительный ИСПОЛЬЗОВАНИЯ шнур, предназначенный для использования вне помещения. ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА Иcпoльзoвaниe шнypa, пpeднaзнaчeннoгo для paбoты внe пoмeщeний, yмeньшит oпacнocть ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ пopaжeния элeктpичecким тoкoм. Прочтите все правила безопасности и инструкции. f) Пpи...
 • Page 95 Русский 4) Экcплyaтaция и oбcлyживaниe элeктpoинcтpyмeнтoв ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ a) He пepeгpyжaйтe элeктpoинcтpyмeнт. ОТ ОПАСНОСТИ ПРИ Иcпoльзyйтe нaдлeжaщий для вaшeгo пpимeнeния элeктpoинcтpyмeнт. ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЕРФОРАТОРА Haдлeжaщий элeктpoинcтpyмeнт бyдeт выпoлнять paбoтy лyчшe и нaдeжнee в тoм 1. Одевайте средства защиты органов слуха peжимe paбoты, нa кoтopый oн paccчитaн. Воздействие...
 • Page 96 ○ Пластмассовый футляр ........... 1 yбeдитecь в тoм, чтo вы пoнимaeтe иx знaчeниe. ○ Боковая рукоятка ............. 1 DH24PG / DH24PH / DH26PB / DH26PC ○ Глубиномер ............... 1 / DH28PBY / DH28PCY / DH28PMY: ○ Держатель сверлильного патрона (только DH28PMY) ..1 Комбинированный...
 • Page 97 Русский ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ ОСМОТР Спецификации данного инструмента представлены в таблице на странице 99. 1. Проверка бурового долота Поскольку использование изношенного ПРИМЕЧАНИЕ инструмента вызовет сбои в работе двигателя и На основании постоянных программ исследования уменьшит эффективность, при обнаружении износа, и...
 • Page 98 в cooтвeтcтвии cо стандартом EN60745 и зaявлeны в cooтвeтcтвии c ISO 4871. Измepeнный cpeднeвзвeшeнный ypoвeнь звyкoвoй мoщнocти: 100 дБ (A) (DH24PG, DH24PH) 101 дБ (А) (DH26PB, DH26PC) 100 дБ (A) (DH28PBY, DH28PCY, DH28PMY) Измеренный средневзвешенный уровень звукового давления: 89 дБ (A) (DH24PG, DH24PH) 90 дБ...
 • Page 99 DH24PG DH24PH DH26PB DH26PC DH28PBY DH28PCY DH28PMY (110V, (110V, 115V, 120V, 127V, 220V, 230V, 240V) 230V) 730W 830W 850W 0 – 1050 min 0 – 1100 min 0 – 3950 min 0 – 4300 min 3.4 – 24 mm 3.4 – 26 mm 3.4 –...
 • Page 101 GRIP 1100 min 1050 min...
 • Page 102 306885 1: 303617 944477 2: 303618 A: 303619 B: 303620 (A) 105mm: 303625 (A): 982684 300mm: 303626 (B): 982685 (B) 300mm: 303627 12.7mm: 303044 19mm: 303045 316656 303046 DH24PG/DH24PH/ DH26PB/DH26PC/ DH28PBY/DH28PCY 316657 316658 316659 981122 303623 326516 321814 326271 DH28PMY...
 • Page 103 335257 303709 334548 335273 326271 326516...
 • Page 105 English Dansk Română GUARANTEE CERTIFICATE GARANTIBEVIS CERTIFICAT DE GARANŢIE 1 Model No. 1 Modelnummer 1 Model nr. 2 Serial No. 2 Serienummer 2 Nr. de serie 3 Date of Purchase 3 Købsdato 3 Data cumpărării 4 Customer Name and Address 4 Kundes navn og adresse 4 Numele și adresa clientului 5 Dealer Name and Address...
 • Page 107 Hitachi Power Tools Europe GmbH Hitachi Power Tools Norway AS Siemensring 34, 47877 willich, Germany Kjeller Vest 7, N-2007 Kjeller, Norway Tel: +49 2154 49930 Tel: (+47) 6692 6600 Fax: +49 2154 499350 Fax: (+47) 6692 6650 URL: http://www.hitachi-powertools.de URL: http://www.hitachi-powertools.no Hitachi Power Tools Netherlands B.
 • Page 110 2006/42/EG entspricht. Dieses Produkt stimmt auch mit der RoHS- requisitos establecidos por la Directiva 2011/65/EU (RoHS). Richtlinie 2011/65/EU überein. El Jefe de Normas Europeas de Hitachi Koki Europe Ltd. está Der Manager für europäische Standards bei der Hitachi Koki Europe autorizado para recopilar archivos técnicos.
 • Page 111 Hitachi Koki Europe Ltd.:n eurooppalaisten standardien johtaja on 2011/65/EU. valtuutettu laatimaan tekniset asiakirjat. Vedoucí pracovník pro Evropské normy v Hitachi Koki Europe Ltd. je Tämä ilmoitus sovelletaan tuotekohtaiseen CE-merkintään. oprávněný ke zpracování technického souboru. Toto prohlášení platí pro výrobek označený značkou CE.
 • Page 112 Direktivama 2004/108/EC i 2006/42/EC. Ovaj proizvod je takođe asemenea, conform cu Directiva RoHS 2011/65/EU. usklađen sa RoHS Direktivom 2011/65/EU. Managerul pentru standarde euopene al Hitachi Koki Europe Ltd. este Direktor za evropske standarde u kompaniji Hitachi Koki Europe Ltd. autorizat să întocmească fi şa tehnică.

This manual is also suitable for:

Dh24phDh26pbDh26pcDh28pbyDh28pcyDh28pmy