Download Print this page

Philips HD4917/00 Manual page 39

Induction cooker 7 menus 7 power lcd with timer white
Hide thumbs

Advertisement

3
Nếu bạn muốn bắt đầu nấu ở cài đặt mặc định của chế độ cài sẵn đã chọn, hãy tiếp tục với
bước 6.
Xem bảng cài đặt mặc định và thời gian nấu ở trên để biết cài đặt mặc định trong các chế độ nấu
khác nhau.
4
Nếu bạn muốn điều chỉnh mức công suất hoặc nhiệt độ nấu, hãy bấm nút + và -. (Hình 7)
Nếu mức công suất có thể điều chỉnh được, đèn 'W' sẽ sáng và mức công suất sẽ nhấp
-
nháy. (Hình 9)
Nếu nhiệt độ có thể điều chỉnh được, đèn 'C' sẽ sáng. (Hình 13)
-
Một số cài đặt nhất định có thể không điều chỉnh được. Xem bảng ở trên để biết thông tin về
những cài đặt có thể hoặc không thể được điều chỉnh trong các chế độ cài sẵn.
Lưu ý: Bạn cũng có thể điều chỉnh mức công suất hoặc nhiệt độ nấu trong khi nấu.
5
Nếu bạn muốn điều chỉnh thời gian nấu: (Hình 14)
Bấm nút Hr:Min (Giờ:Phút)..
-
Điều chỉnh thời gian bằng nút + và -. (Hình 7)
-
Lưu ý: Khi bạn bấm nhanh nút + và -, thời gian sẽ tăng hoặc giảm 1 phút. Khi bạn bấm và giữ các nút
này lâu hơn, thời gian sẽ tăng hoặc giảm 5 phút.
Lưu ý: Bạn cũng có thể điều chỉnh thời gian nấu trong khi nấu.
6
Bấm nút Khởi động (Hình 8).
Bếp từ sẽ tự động bắt đầu hoạt động theo chế độ đã chọn.
,
Trong khi nấu, qua sẽ bật để làm mát thiết bị. Khi bạn tắt thiết bị, quạt sẽ chạy thêm khoảng 1
,
phút và sau đó tự động tắt.
Màn hình sẽ hiển thị thời gian nấu còn lại (Hình 10).
,
Khi hết thời gian nấu, thiết bị sẽ phát ra vài tiếng bíp. Thiết bị sẽ tự động tắt và đèn báo
,
nguồn bật cũng sẽ tắt.
Lưu ý: Nếu bạn muốn ngừng nấu, hãy bấm nút bật/tắt nguồn. Sau đó thiết bị sẽ tắt.
Sử dụng chức năng hẹn giờ
Bạn có thể sử dụng nút Hẹn giờ để cài giờ bạn muốn thiết bị bắt đầu nấu ở chế độ nấu cài sẵn.
Ví dụ, nếu hiện tại là 14:00 và bạn muốn thiết bị bắt đầu nấu vào lúc 18:00, hãy đặt hẹn giờ là 4.00
(4 tiếng) và bấm nút Khởi động. Sau 4 tiếng, at 18:00 tiếng, thiết bị sẽ tự động bắt đầu nấu.
Bạn có thể sử dụng chức năng hẹn giờ cho chế độ Hầm, Xúp/Cháo, và chế độ Hấp.
Bạn có thể đặt thời gian bắt đầu từ 5 phút đến 12 tiếng.
1
Hãy thực hiện theo các bước từ 1 đến 5 của mục 'Sử dụng cách chế độ nấu cài sẵn'.
2
Bấm nút Hẹn giờ (Hình 15).
3
Bấm nút + và - để đặt số phút hoặc tiếng mà sau đó bạn muốn thiết bị bắt đầu nấu (Hình 7).
Lưu ý: Bấm nhanh nút + hoặc - để tăng hoặc giảm thời gian từng 5 phút một. Khi bạn bấm và giữ nút +
hoặc - lâu hơn, thời gian sẽ tăng hoặc giảm từng 1 tiếng một.
4
Bấm nút Khởi động để bắt đầu chức năng hẹn giờ (Hình 8).
Đèn hẹn giờ sẽ sáng.
,
Màn hình sẽ bắt đầu đếm ngược thời gian.
,
Khi quá trình nấu bắt đầu, đèn báo hẹn giờ sẽ tắt và màn hình sẽ báo rằng quá trình nấu đã
,
bắt đầu.
Cách làm sạch và bảo dưởng máy
Vệ sinh máy
Không nhúng thiết bị vào trong nước hoặc rửa dưới vòi nước.
Tiếng ViệT
39

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HD4917/00

This manual is also suitable for:

Hd4917