Husqvarna DC 6000 Operator's Manual
Hide thumbs Also See for DC 6000:

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

NL
Gebruiksaanwijzing
FR
Manuel d'utilisation
DE
Bedienungsanweisung
EN
Operator's manual
2-25
26-50
51-75
76-100
DC 6000

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Husqvarna DC 6000

 • Page 1 DC 6000 Gebruiksaanwijzing 2-25 Manuel d'utilisation 26-50 Bedienungsanweisung 51-75 Operator's manual 76-100...
 • Page 2: Table Of Contents

  Gebruik Stofopslagsysteem Het product wordt gebruikt om bouwomgevingen te Alle Husqvarna DC 6000 moeten worden gebruikt reinigen door droge en niet-brandbare stof op te vangen metLongopac. Vervang Longopac alleen nadat de in binnenomgevingen. filterreinigingscyclus is voltooid.
 • Page 3 Productoverzicht DC 6000 1. Drukreservoir 22. Aansluiting cycloonslang 2. Achterste handgreep 23. Vacuümstaaf met vloergereedschap 3. Stofzakhouder 24. Vacuümslang 4. Bedieningspaneel 25. Voedingskabel voor schuurmachine 5. Motor uit-knop 26. Longopac stofzakken 6. Vacuüm aan/uit-knop 27. Gebruikershandleiding 7. Cronometer 28. Hijsoog 8.
 • Page 4: Veiligheid

  Symbolen op het product Het product mag niet worden verwerkt als huishoudelijk afval. Lever het in bij WAARSCHUWING: Dit product kan een erkende verwijderingslocatie voor gevaarlijk zijn en ernstig of fataal letsel elektrische en elektronische apparatuur. toebrengen aan de gebruiker of anderen. Wees voorzichtig en gebruik het product Let op: Overige op het product aangebrachte...
 • Page 5 of geestelijke beperking of gebrek aan ervaring en • Zorg er bij het gebruik van een verlengsnoer voor kennis. dat het snoer geschikt is voor deze machine. • Dit product produceert tijdens bedrijf een • Kabels die door beknelling of scheuren beschadigd elektromagnetisch veld.
 • Page 6 • Het product mag niet worden gebruikt in omgevingen • Om het geluidsniveau tot een minimum te beperken, waar explosieve gassen aanwezig kunnen zijn. Dit moet u het product onderhouden en bedienen zoals vormt een ernstig risico op explosie. beschreven in de gebruikershandleiding. •...
 • Page 7 Husqvarna-servicewerkplaats. Volg de probleemloos te kunnen laten werken. Een lokale regel- en wetgeving. onjuiste spanning heeft tot gevolg dat het...
 • Page 8: Montage

  WAARSCHUWING: Uitsluitend op een goed geaard stopcontact aansluiten. Zie Elektrische veiligheid op pagina 7 Product starten 1. Verwijder de framepen en til het product op. Zie Productoverzicht DC 6000 op pagina 3 . 1883 - 001 - 01.06.2022...
 • Page 9 Productoverzicht DC 3. Installeer de vacuümslang. Zie Let op: De compressor heeft tijd nodig om de 6000 op pagina 3 . correcte druk te bereiken. 7. Zet de ON/OFF-schakelaar in de stand ON. 4. Bevestig het product op de schuurmachine. Product stoppen 1.
 • Page 10 Een volle Longopac- 3. Ontkoppel het product van de schuurmachine. 5. Verwijder de stofzakken. Zie zak weggooien en een nieuwe Longopac-zak voorbereiden op pagina 19 . Productoverzicht DC 4. Verwijder de vacuümslang. Zie 6000 op pagina 3 . 6. Breng het product omlaag naar transportstand en installeer de framepen.
 • Page 11: Onderhoud

  6 . Er kan een gekwalificeerd elektricien uitgevoerd stof vrijkomen tijdens onderhoud en service. worden. Onderhoudsschema DC 6000 WAARSCHUWING: De meeste ongelukken met machines gebeuren tijdens De onderhoudsintervallen worden berekend op basis het opsporen van fouten en tijdens service-...
 • Page 12 Onderhoud Elke dag Wekelijks Maandelijks 6 maanden of 1000 u Controleer het filter en de filterbehui- zing. Reinig het filter en de filterbe- Het filter huizing indien nodig. Zie reinigen op pagina 15 . Controleer de stofslang en de aan- sluitingen.
 • Page 13 3. Breng het product omlaag naar transportstand en verwonden tijdens het monteren van het installeer de framepen. product. 4. Open de 3 klikvergrendelingen op het Het compressorfilter reinigen cycloonreservoir. Let op: Waterdruppel van de persluchtdroger als u het product gebruikt. 1.
 • Page 14 1. Draai de ON/OFF-schakelaar naar de stand OFF. 5. Verwijder het filter van de persluchtdroger. 6. Reinig het filter voor de persluchtdroger. Vervang indien nodig het filter voor de persluchtdroger. 2. Wacht 30 seconden. De cycloon en het reservoir reinigen 3.
 • Page 15 4. Verwijder de slang van het filterreservoir. 8. Verwijder de cycloonschroef. 5. Open de 3 klikvergrendelingen op het cycloonreservoir. 9. Gebruik perslucht of een borstel om de cycloonschroef en het cycloonreservoir te reinigen. 10. Monteer in omgekeerde volgorde van verwijderen. Het filter reinigen 1.
 • Page 16 3. Open de 3 klikvergrendelingen op het filterreservoir. 5. Verwijder het filter. 4. Verwijder het filterreservoir. WAARSCHUWING: Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen, zie Persoonlijke beschermingsuitrusting op pagina 6 , tijdens filtervervanging. Tijdens het vervangen van het filter kan er stof vrijkomen. 6. Plaats het filter in een zak en schud het filter totdat het schoon is.
 • Page 17 8. Monteer het filterreservoir en haal de houders aan. 11. Monteer de handgreep en de 2 knoppen. 9. Sluit de slang op het filterreservoir aan. Filter wassen Het filter reinigen op pagina 1. Verwijder het filter. Zie 15 . 2. Was het filter met een zachte waterstraal. Begin bovenaan het filter.
 • Page 18 1. Draai de cycloonkegel linksom en verwijder deze. 4. Monteer de cycloonkegel. 2. Verwijder het stof en ongewenst materiaal in de cycloonkegel. 5. Plaats een Longopac stofzak. 3. Controleer het metalen net in het filterreservoir. Een nieuwe Longopac-stofzak Reinig het metalen net indien nodig. monteren WAARSCHUWING: Reinig altijd...
 • Page 19 1. Plaats de Longopac-stofzak in de houder. 4. Plaats een band om de Longopac-stofzak en het reservoir om de zak correct aan het reservoir te bevestigen. 2. Om de Longopac-stofzakhouder te bevestigen, moet de Longopac-stofzakhouder worden gedraaid tot de pennen in de sleuven zitten. 5.
 • Page 20: Probleemoplossing

  1. Trek de Longopac-zak (A) eruit en bevestig een 3. Bevestig een kabelbinder 10 cm/3,9 inch onder kabelbinder (B) om de nieuwe Longopac-zak te de eerste kabelbinder om de gebruikte Longopac- sluiten. zak te sluiten. Snijd de Longopac-zak tussen de kabelbinders af.
 • Page 21: Vervoer, Opslag En Verwerking

  Probleem Oorzaak Oplossing Het product blaast en zuigt niet Het faserelais is defect. Schakel het product uit en neem contact op met een elek- tricien. Schakel L1 en L3 op de motor en voer een zuigtest uit. Het product werkt maar er is Eenheid niet correct aangesloten.
 • Page 22 • Wanneer het product niet langer wordt gebruikt, stuur het dan naar een Husqvarna-dealer of voer het af via een recyclingslocatie. 3. Verwijder de borgpen en de pen. 4. Duw het frame naar beneden en plaats de pen als het frame in de transportstand staat.
 • Page 23: Technische Gegevens

  Technische gegevens Technische gegevens Gegevens DC 6000 Energiezuinigheidsniveau Spanning (3-fasig), V 380-440 Frequentie, Hz Vermogen (max.), kW (HP) 4 (5,4) Stroomsterkte bougie, A Aantal polen, p Nominale tpm, min-1 2890 Max. hoogte boven zeeniveau, m 1000 Omgevingsluchttemperatuur, °C -30 - +40 Max.
 • Page 24 Productafmetingen Lengte, mm 1252 Breedte, mm Hoogte uitgeklapt, mm 1892 Hoogte ingeklapt, mm 1612 1883 - 001 - 01.06.2022...
 • Page 25: Verklaring Van Overeenstemming

  Verklaring van overeenstemming EU-verklaring van overeenstemming Wij, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, ZWEDEN, Tel +46 3614 6500, verklaren onder onze alleenverantwoordelijkheid dat het product: Beschrijving Stofafscheider Merk HUSQVARNA Type / model DC 6000 Identificatie Serienummers vanaf 2021 en verder volledig voldoet aan de volgende EU-richtlijnen en -regelgeving: Richtlijn/Verordening...
 • Page 26: Introduction

  Système de stockage de la poussière Utilisation prévue Tous les Husqvarna DC 6000doivent être utilisés avec Longopac. Ne remplacez le Longopac qu'après le cycle Le produit est utilisé pour nettoyer les zones de de nettoyage du filtre.
 • Page 27 Présentation du produit DC 6000 1. Cuve de pression 22. Raccord du tuyau de cyclone 2. Poignée arrière 23. Manche d'aspiration avec outils de sol 3. Porte-sac 24. Tuyau d'aspiration 4. Panneau de commande 25. Câble d'alimentation pour ponceuse 5. Bouton Off du moteur 26.
 • Page 28: Sécurité

  Symboles concernant le produit Ce produit n'est pas un déchet domestique. Déposez-le dans une AVERTISSEMENT : ce produit peut déchetterie agréée pour équipements être dangereux et causer des blessures électriques et électroniques. graves, voire mortelles, à l'opérateur ou à d'autres personnes. Soyez prudent et Remarque: les autres symboles/autocollants utilisez le produit correctement.
 • Page 29 causer des blessures graves, voire mortelles à • Un mauvais branchement du fil de mise à la terre l'opérateur ou à d'autres personnes présentes. peut provoquer un choc électrique. Faites vérifier par un électricien professionnel ou par la personne • Le produit doit rester propre.
 • Page 30 • Faites preuve de prudence, car les fixations à bascule peuvent vous blesser lors de l'assemblage REMARQUE: Ce produit est destiné à du produit. une utilisation en intérieur uniquement. Instructions de sécurité pour le fonctionnement REMARQUE: Ce produit doit être stocké...
 • Page 31 • Portez des vêtements confortables, robustes et fonctionner sans problème. Une tension ajustés qui permettent une liberté totale de incorrecte provoque l'augmentation de mouvement. Ne portez pas de short. la consommation d'énergie et de la température du moteur jusqu'au Sécurité dans la zone de travail déclenchement du circuit de sécurité.
 • Page 32: Montage

  1. Retirez la goupille du châssis et soulevez le produit. aux données indiquées sur la plaque Présentation du produit DC 6000 à Reportez-vous à signalétique de la machine, y compris pour la page 27 .
 • Page 33 à poussière pour Longopac à la page 43 . 5. Appuyez sur le bouton vert. 3. Installez le tuyau d'aspiration. Reportez-vous à Présentation du produit DC 6000 à la page 27 . 6. Attendez 30 secondes. Remarque: le compresseur a besoin de temps pour atteindre la pression correcte.
 • Page 34 7. Tournez l'interrupteur ON/OFF en position ON. 4. Retirez le tuyau d'aspiration. Reportez-vous à Présentation du produit DC 6000 à la page 27 . Pour arrêter le produit 1. Tournez l'interrupteur ON/OFF en position OFF. Pour 5. Retirez les sacs à poussière. Reportez-vous à...
 • Page 35: Entretien

  électriques ne doivent être effectuées que réparation. par un électricien agréé. Programme d'entretien de l'DC 6000 AVERTISSEMENT: La plupart des accidents impliquant des machines Les intervalles d'entretien sont calculés selon une se produisent lors de dépannages, de...
 • Page 36 Entretien Tous les jours Toutes les se- Tous les mois 6 mois ou maines 1 000 h Recherchez des signes d'usure, de détérioration ou de raccords desser- rés au niveau du cordon d'alimenta- tion. Remplacez le cordon d'alimen- tation si nécessaire. Nettoyez la surface du produit.
 • Page 37 Pour vérifier le cyclone et la cuve 6. Assurez-vous que le cyclone n'est pas obstrué. 1. Tournez l'interrupteur ON/OFF en position OFF. Remplacement du filtre 2. Attendez 30 secondes. 3. Abaissez le produit en position de transport et AVERTISSEMENT: lors du installez la goupille du châssis.
 • Page 38 1. Tournez l'interrupteur ON/OFF en position OFF. 1. Tournez l'interrupteur ON/OFF en position OFF. 2. Attendez 30 secondes. 2. Attendez 30 secondes. 3. Ouvrez le couvercle du filtre du compresseur (A). 3. Ouvrez la vanne du sécheur à air comprimé. 4.
 • Page 39 5. Retirez le filtre du sécheur à air comprimé. 4. Retirez le tuyau de la cartouche de filtre. 6. Nettoyez le filtre du sécheur à air comprimé. 5. Ouvrez les 3 verrous encliquetables sur la cuve du Remplacez le filtre du sécheur à air comprimé si cyclone.
 • Page 40 8. Retirez la vis du cyclone. 2. Retirez le tuyau de la cartouche de filtre. 3. Ouvrez les 3 verrous encliquetables sur la cartouche de filtre. 9. Utilisez de l'air comprimé ou une brosse pour nettoyer la vis du cyclone et la cuve du cyclone. 10.
 • Page 41 8. Installez la cartouche de filtre et serrez les supports. AVERTISSEMENT: cartouche de filtre est lourde. 5. Retirez le filtre. 9. Branchez le tuyau à la cartouche de filtre. AVERTISSEMENT: Utilisez un équipement de protection individuelle ; Équipement reportez-vous à la section de protection individuel à...
 • Page 42 11. Installez la poignée et les 2 boutons. 1. Tournez le cône du cyclone dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour le retirer. Pour laver le filtre 2. Éliminez la poussière et les matériaux indésirables Pour nettoyer le 1.
 • Page 43 Pour installer un nouveau sac à 3. Vérifiez le filet métallique dans la cartouche de filtre. Nettoyez le filet métallique si nécessaire. poussière pour Longopac AVERTISSEMENT: Nettoyez toujours le préfiltre avant de remplacer le sac à poussière pour Longopac. 1. Mettez le sac à poussière pour Longopac dans le porte-sac.
 • Page 44 4. Enserrez le sac pour Longopac et le conteneur avec vous que les serre-câbles sont correctement une sangle pour fixer correctement le sac sur le fermés avant de soulever le sac Longopac. conteneur. 1. Retirez le sac Longopac (A) et fixez un serre-câble (B) pour fermer le sac Longopac neuf.
 • Page 45: Dépannage

  Dépannage Guide de dépannage Problème Cause Solution Aucune alimentation. Branchez la machine. Assurez-vous que la source d'alimentation fonctionne et que les contacteurs du côté gauche Le moteur ne démarre pas. sont alimentés. Le câble est défectueux. Remplacez le câble. L'interrupteur d'alimentation est défectueux. Remplacez l'interrupteur d'ali- mentation.
 • Page 46: Transport, Entreposage Et Mise Au Rebut

  Transport, entreposage et mise au rebut Transport du produit 2. Placez un bouchon dans le tuyau. • Assurez-vous que le sac Longopac est vide avant de transporter le produit. • Assurez-vous que le sac Longopac est fixé au produit pendant le transport. •...
 • Page 47 Mise au rebut du produit • Respectez les consignes locales de recyclage et la réglementation en vigueur. • Lorsque vous n'utilisez plus le produit, renvoyez-le au concessionnaire Husqvarna ou mettez-le au rebut dans une déchetterie. 1883 - 001 - 01.06.2022...
 • Page 48: Caractéristiques Techniques

  Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques DC 6000 Niveau de rendement énergétique Tension (triphasé), V 380-440 Fréquence, HZ Puissance (max), kW (ch) 4 (5,4) Ampérage de la fiche, A Nombre de pôles, p Régime nominal, tr/min 2 890 Altitude maximale au-dessus du niveau de la mer, m 1 000 Température de l'air ambiant, °C...
 • Page 49 Dimensions du produit Longueur, mm 1252 Largeur, mm Hauteur (déplié), mm 1892 Hauteur (replié), mm 1612 1883 - 001 - 01.06.2022...
 • Page 50: Déclaration De Conformité

  Déclaration de conformité Déclaration de conformité UE Nous, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, SUÈDE, Tel +46 3614 6500, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit : Description Aspirateur Marque HUSQVARNA Type/Modèle DC 6000 Identification Numéros de série à partir de 2021 et ultérieurs est entièrement conforme aux réglementations et aux...
 • Page 51: Einleitung

  Inhalt Einleitung..............51 Fehlerbehebung............70 Sicherheit..............53 Transport, Lagerung und Entsorgung......71 Montage................57 Technische Daten............73 Betrieb................57 Konformitätserklärung...........75 Wartung................ 60 Einleitung Gerätebeschreibung Das Gerät kann an mittlere und große Geräte zur Betonbearbeitung wie Schleifmaschinen angeschlossen Das Gerät ist ein Staubabsauger mit Saugschlauch. werden. Luft wird mit Staub über den Saugschlauch in ein Das Gerät ist für die gewerbliche Nutzung vorgesehen, Einlassventil gesaugt.
 • Page 52 Geräteübersicht DC 6000 1. Druckbehälter 22. Zyklonenschlauchanschluss 2. Hinterer Handgriff 23. Vakuumstift mit Bodendüse 3. Staubbeutelhalter 24. Vakuumschlauch 4. Bedienfeld 25. Stromkabel für Schleifmaschine 5. Taste „Motor aus“ 26. Longopac Staubbeutel 6. Ein- und Aus-Knopf Sauger 27. Bedienungsanleitung 7. Chronometer 28.
 • Page 53: Sicherheit

  Symbole auf dem Gerät Das Gerät ist kein Hausmüll. Recyceln Sie WARNUNG: Dieses Gerät kann gefährlich es an einer offiziellen Recyclingstation für sein und schwere oder tödliche elektrische und elektronische Geräte. Verletzungen des Bedieners oder anderer Personen verursachen. Gehen Sie Hinweis: Sonstige Symbole/Aufkleber auf vorsichtig vor, und verwenden Sie das...
 • Page 54 körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten geerdet ist. Verändern Sie nicht den mit der verfügen oder denen es an der erforderlichen Maschine gelieferten Stecker. Sollte der Stecker Erfahrung und Kenntnissen mangelt, untersagt. nicht in die Steckdose passen, muss eine geeignete Steckdose durch einen qualifizierten Elektriker •...
 • Page 55 • Vorsicht: Bei der Montage des Geräts können die ACHTUNG: Dieses Gerät ist nur für Spannverschlüsse zu Verletzungen führen. den Einsatz in geschlossenen Räumen Sicherheitshinweise für den Betrieb bestimmt. WARNUNG: Lesen Sie die folgenden ACHTUNG: Warnhinweise, bevor Sie das Gerät Dieses Gerät darf nur in verwenden.
 • Page 56 Sicherheit im Arbeitsbereich Spannung führt dazu, dass der Stromverbrauch und die Temperatur des WARNUNG: Motors ansteigen, bis der Sicherheitskreis Lesen Sie die folgenden ausgelöst wird. Die Auslegung des Warnhinweise, bevor Sie das Gerät Netzkabels muss mit den nationalen verwenden. und lokalen Vorschriften übereinstimmen. Die Auslegung der Netzsteckdose muss •...
 • Page 57: Montage

  Teilen. Ein beschädigtes Kabel erhöht das Risiko wenden Sie sich an Ihre Husqvarna eines Stromschlags. Servicewerkstatt. Beachten Sie die vor Ort • Stellen Sie sicher, dass sich das geltenden Vorschriften und Gesetze. Verlängerungskabel in einem guten Zustand befindet und unbeschädigt ist.
 • Page 58 Sie einen neuen Longopac-Staubbeutel: auf Seite 68 . 5. Drücken Sie die grüne Taste. 3. Montieren Sie den Vakuumschlauch. Siehe Geräteübersicht DC 6000 auf Seite 52 . 6. Warten Sie 30 Sekunden. Hinweis: Der Kompressor benötigt Zeit, um den richtigen Druck zu erreichen.
 • Page 59 3. Trennen Sie das Gerät von der Schleifmaschine. So stoppen Sie das Gerät 4. Entfernen Sie den Vakuumschlauch. Siehe Geräteübersicht DC 6000 auf Seite 52 . 1. Drehen Sie den EIN-/AUS-Schalter in die Position OFF. 2. Warten Sie 30 Sekunden.
 • Page 60: Wartung

  Entsorgen 5. Entfernen Sie die Staubbeutel. Siehe a) Ziehen Sie den Hebel nach oben, um das eines vollen Longopac-Beutels und Vorbereiten Drosselventil zu öffnen. eines neuen Longopac-Beutels auf Seite 69 . Hinweis: Die Staubkontrolle unter dem Schleifkopf ist bei geöffnetem Ventil während der 3-sekündigen automatischen Entleerungs-/ Filterspülfunktion weniger effizient.
 • Page 61 Einsätze sorgfältig plant und dabei einem lizenzierten Elektriker durchgeführt vorsichtig vorgeht. werden. Wartungsplan DC 6000 WARNUNG: Sofern nicht anders angegeben, muss der Motor bei den in Die Wartungsintervalle werden anhand der täglichen diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten Nutzung des Geräts berechnet. Die Intervalle ändern ausgeschaltet sein.
 • Page 62 • Alle einmal benutzten Geräte müssen als 4. Öffnen Sie die 3 Schnappverschlüsse am verunreinigt angesehen und danach behandelt Zyklonbehälter. werden. • Alle Teile, die nach Servicearbeiten verunreinigt sind, müssen ordnungsgemäß in Plastiktüten entsorgt werden. Beachten Sie die lokalen Vorschriften. •...
 • Page 63 So reinigen Sie den Kompressorfilter 1. Drehen Sie den EIN-/AUS-Schalter in die Position OFF. Hinweis: Wassertropfen aus dem Drucklufttrockner bei Betrieb des Geräts. 1. Drehen Sie den EIN-/AUS-Schalter in die Position OFF. 2. Warten Sie 30 Sekunden. 3. Öffnen Sie das Ventil am Drucklufttrockner. 2.
 • Page 64 5. Entfernen Sie den Filter vom Drucklufttrockner. 4. Entfernen Sie den Schlauch vom Filterbehälter. 6. Reinigen Sie den Filter für den Drucklufttrockner. 5. Öffnen Sie die 3 Schnappverschlüsse am Tauschen Sie bei Bedarf den Filter für den Zyklonbehälter. Drucklufttrockner aus. So reinigen Sie Zyklon und Behälter WARNUNG: Informationen zur...
 • Page 65 8. Entfernen Sie die Zyklonschraube. 3. Lösen Sie die 3 Schnappverschlüsse am Filterbehälter 4. Entfernen Sie den Filterbehälter. 9. Reinigen Sie die Zyklonschraube und den Zyklonbehälter mit Druckluft oder einer Bürste. 10. Die Installation erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. So reinigen Sie den Filter 1.
 • Page 66 5. Entfernen Sie den Filter. 8. Setzen Sie den Filterbehälter ein und ziehen Sie die Halterungen fest. 9. Schließen Sie den Schlauch am Filterbehälter an. WARNUNG: Informationen zur Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung finden Sie in Abschnitt Persönliche Schutzausrüstung auf Seite 55 , während des Filterwechsels.
 • Page 67 11. Montieren Sie den Handgriff und die 2 Knöpfe. 1. Drehen Sie den Zyklonkonus gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie ihn. So waschen Sie den Filter 2. Entsorgen Sie den Staub und das unerwünschte So reinigen Sie den 1. Entfernen Sie den Filter. Siehe Material im Zyklonkonus.
 • Page 68 So installieren Sie einen neuen 3. Überprüfen Sie das Metallgitter am Filterbehälter. Reinigen Sie das Metallgitter, falls erforderlich. Longopac-Staubbeutel: WARNUNG: Reinigen Sie stets den Vorfilter, bevor Sie den Longopac- Staubbeutel ersetzen. 1. Setzen Sie den Longopac-Staubbeutel in den Halter. 4. Montieren Sie den Zyklonkonus. 2.
 • Page 69 4. Ziehen Sie ein Band um den Longopac-Staubbeutel ordnungsgemäß geschlossen sind, bevor und den Behälter, um den Beutel ordnungsgemäß Sie den Longopac-Beutel anheben. am Behälter zu befestigen. 1. Ziehen Sie den Longopac-Beutel (A) heraus und bringen Sie einen Kabelbinder (B) an, um den neuen Longopac-Beutel zu schließen.
 • Page 70: Fehlerbehebung

  Fehlerbehebung Fehlerbehebungszeitplan Problem Ursache Lösung Stromversorgung unterbrochen. Schließen Sie das Gerät an. Stellen Sie sicher, dass die Stromquelle funktioniert und dass die linken Schütze mit Der Motor startet nicht. Strom versorgt werden. Das Kabel ist defekt. Das Kabel ersetzen. Der Netzschalter ist defekt. Ersetzen Sie den Netzschalter.
 • Page 71: Transport, Lagerung Und Entsorgung

  Problem Ursache Lösung Der Druckluftfilter ist verstopft. Reinigen oder wechseln Sie Der Luftkompressor stoppt nicht. den Filter. Transport, Lagerung und Entsorgung Transport des Gerätes 1. Lösen Sie die Schlauchklemme und entfernen Sie den Schlauch. • Vergewissern Sie sich vor dem Transport des Gerätes, dass der Longopac-Beutel leer ist.
 • Page 72 So entsorgen Sie das Gerät • Befolgen Sie die örtlichen Recyclinganforderungen und geltenden Vorschriften. • Wenn Sie das Gerät nicht mehr benutzen, senden Sie es an einen Husqvarna-Händler oder entsorgen Sie es bei einer Recyclingstelle. 1883 - 001 - 01.06.2022...
 • Page 73: Technische Daten

  Technische Daten Technische Daten Daten DC 6000 Energieeffizienzstufe Spannung (3-phasig), V 380–440 Frequenz, Hz Leistung (max.), kW (PS) 4 (5,4) Steckerstromstärke, A Polzahl, p Nenndrehzahl, min-1 2890 Max. Höhe über dem Meeresspiegel, m 1000 Umgebungslufttemperatur, °C -30–+40 Max. Betriebstemperatur, °C Luftstrom (max.), m...
 • Page 74 Geräteabmessungen Länge, mm 1252 Breite, mm Höhe ausgeklappt, mm 1892 Höhe eingeklappt, mm 1612 1883 - 001 - 01.06.2022...
 • Page 75: Konformitätserklärung

  Konformitätserklärung EU-Konformitätserklärung Wir, Husqvarna AB, SE -561 82 Huskvarna, SCHWEDEN, Tel +46 3614 6500, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Gerät: Beschreibung Staubabscheider Marke HUSQVARNA Typ/Modell DC 6000 Identifizierung Seriennummern ab 2021 die folgenden EU-Richtlinien und -Verordnungen erfüllt: Richtlinie/Verordnung Beschreibung 2006/42/EC „Maschinenrichtlinie“...
 • Page 76: Introduction

  Dust storage system The product is used to clean construction areas by All Husqvarna DC 6000s are to be used with Longopac. collecting up dry and non flammable dust in indoor Only change Longopac after the filter cleaning cycle has environments.
 • Page 77 Product overview DC 6000 1. Prssuer container 22. Cyclone hose connection 2. Rear handle 23. Vacuum wand with floor tools 3. Dust bag holder 24. Vacuume hose 4. Control panel 25. Power cable for grinder 5. Motor Off button 26. Longopac dust bags 6.
 • Page 78: Safety

  Symbols on the product The product is not domestic waste. Recycle it at an approved disposal WARNING: This product can be location for electrical and electronic dangerous and cause serious injury or equipment. death to the operator or others. Be careful and use the product correctly.
 • Page 79 Safety instructions for assembly • Never use this product if you are fatigued, while under the influence of alcohol or drugs, medication or anything that could affect your vision, alertness, WARNING: Read the warning coordination or judgment. instructions that follow before you assemble •...
 • Page 80 • Use tight-fitting, heavy-duty and comfortable clothing CAUTION: This machine is designed that permits full freedom of movement. Do not wear for picking up dry, non-flammable dust and shorts. debris in an indoor environment. It is not Work area safety suitable for picking up liquids.
 • Page 81 Use only manufacturer-supplied or plug or power cord is damaged or must be equivalent replacement parts. replaced, speak to your Husqvarna service • Make sure that you use correct fuse when you do agent. Obey local regulations and laws.
 • Page 82: Assembly

  80 To start the product 1. Remove the frame pin and raise dte product. Refer Product overview DC 6000 on page 77 . To install a new 2. Install the dust bags. Refer to Longopac dust bag on page 93 .
 • Page 83 To stop the product 5. Push the green button. 1. Turn the ON/OFF switch to the OFF position. 6. Wait for 30 seconds. Note: 2. Wait for 30 seconds. The compressor need time to reach the correct pressure. 3. Disconnect the product from the grinder. 7.
 • Page 84 Product 4. Remove the vacuum hose. Refer to overview DC 6000 on page 77 . Note: It is recommended to run the machine with the valve open. 1. Move the restriction valve lever to enable or disable the auto filter purge function.
 • Page 85: Maintenance

  Personal protective equipment, refer to equipment on page 80 , during service. Dust Maintenance schedule DC 6000 can be exposed during maintenance and service. The maintenance intervals are calculated from daily use of the product. The intervals change if the product is not used daily.
 • Page 86 Maintenance Daily Weekly Monthly 6 months or 1000h Replace the filter. To clean the dust extractor To do a check of the cyclone and container It is important to clean the dust extractor to prevent circulation of dangerous dust. Always clean the dust 1.
 • Page 87 6. Make sure that the cyclone is not clogged. 1. Turn the ON/OFF switch to the OFF position. 2. Wait for 30 seconds. 3. Open the compressor filter cover (A). Filter change WARNING: Use personal safety Personal protective equipment, refer to equipment on page 80 , during filter change.
 • Page 88 1. Turn the ON/OFF switch to the OFF position. 5. Remove the filter from the compressed air dryer. 6. Clean the filter for the compressed air dryer. Replace the filter for the compressed air dryer if it is 2. Wait for 30 seconds. necessary.
 • Page 89 4. Remove the hose from the filter container. 8. Remove the cyclone screw. 5. Open the 3 snap locks on the cyclone container. 9. Use compressed air or a brush to clean the cyclone screw and the cyclone container. 10. Install in the opposite sequence. To clean the filter 1.
 • Page 90 3. Open the 3 snap locks on the filter container. 5. Remove the filter. 4. Remove the filter container. WARNING: Use personal safety Personal protective equipment, refer to equipment on page 80 , during filter change. Dust can come out during filter change.
 • Page 91 8. Install the filter container and tighten the brackets. 11. Install the handle and the 2 knobs. 9. Connect the hose to the filter container. To wash the filter To clean the filter on 1. Remove the filter. Refer to page 89 .
 • Page 92 1. Turn the cyclone cone counterclockwise and remove 3. Do a check of the metal net in the filter container. Clean the metal net if it is necessary. 4. Install the cyclone cone. 2. Discard the dust and unwanted material in the cyclone cone.
 • Page 93 To install a new Longopac dust bag 4. Tighten a strap around the Longopac dust bag and the container to attach the bag correctly to the container. WARNING: Always clean the prefilter before you replace the Longopac dust bag. 1. Put the Longopac dust bag in the holder. 5.
 • Page 94: Troubleshooting

  1. Pull out the Longopac bag (A) and attach a cable tie 3. Attach a cable tie 10 cm/3.9 in. below the first cable (B) to close the new Longopac bag. tie to close the used Longopac bag. Cut off the Longopac bag between the cable ties.
 • Page 95: Transportation, Storage And Disposal

  Issue Cause Solution The product work but there is no Unit not connected correctly. Do a check of the connection. power at the power outlet for ac- Defective connection in the electrical cabinet. Turn off the product and contact cessories. a electrician.
 • Page 96 • When the product no longer is used, send it to a Husqvarna dealer or discard it at a recycling location. 3. Remove the locking pin and the pin. 4. Push down the frame and install the pin when the frame is in the transport position.
 • Page 97: Technical Data

  Technical data Technical data Data DC 6000 Energy efficiency level Voltage (3 phase), V 380-440 Frequency, HZ Power (max), kW (HP) 4 (5.4) Plug amperage, A Number of poles, p Rated RPM, min-1 2890 Max altitude above sea level, m 1000 Ambient air temperature, °C...
 • Page 98 Product dimensions Length, mm 1252 Width, mm Height unfolded, mm 1892 Height folded, mm 1612 1883 - 001 - 01.06.2022...
 • Page 99: Declaration Of Conformity

  Declaration of Conformity EU Declaration of Conformity We, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, SWEDEN, Tel +46 3614 6500, declare on our sole responsibility that the product: Description Dust Collector Brand HUSQVARNA Type / Model DC 6000 Identification Serial numbers dating from 2021 and onwards...
 • Page 100 UK Declaration of Conformity We, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, SWEDEN, Tel +46 3614 6500, declare on our sole responsibility that the product: Description Dust Collector Brand HUSQVARNA Type / Model DC 6000 Identification Serial numbers dating from 2021 and onwards...
 • Page 101 1883 - 001 - 01.06.2022...
 • Page 102 1883 - 001 - 01.06.2022...
 • Page 103 1883 - 001 - 01.06.2022...
 • Page 104 À DÉPOSER À DÉPOSER Cet appareil, EN MAGASIN EN DÉCHÈTERIE ses cordons, et ba erie se recyclent Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr Privilégiez la répara on ou le don de votre appareil ! www.husqvarnacp.com Originele instructies Instructions d’origine Originalanweisungen Original instructions 1155934-20 2022-06-10...

Table of Contents