Silvercrest SV 125 C3 Manual

Silvercrest SV 125 C3 Manual

Vacuum sealer
Table of Contents
 • Deutsch

  • Haftungsbeschränkung
  • Informationen zu dieser Kurzanleitung
  • Urheberrecht
  • Auspacken
  • Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Lieferumfang und Transportinspektion
  • Entsorgung der Verpackung
  • Gerätebeschreibung
  • Technische Daten
  • Sicherheitshinweise
  • Anforderungen an den Aufstellort
  • Aufstellen und Anschließen
  • Elektrischer Anschluss
  • Funktionen
  • Tipps
  • Schlauchfolie Verschweißen
  • Schlauchfolie Vakuumieren
  • Vakuumieren
  • Behälter und Wiederverschließbare Beutel Vakuumieren
  • Gerät Reinigen
  • Reinigung
  • Aufbewahrung
  • Entsorgung
  • Importeur
  • Service
  • Ersatzteile Bestellen
 • Français

  • Droits D'auteur
  • Informations Relatives À Ce Guide Abrégé
  • Limitation de Responsabilité
  • Utilisation Conforme
  • Contenu de la Livraison Et Inspection Après Transport
  • Déballer L'appareil
  • Élimination de L'emballage
  • Description de L'appareil
  • Caractéristiques Techniques
  • Consignes de Sécurité
  • Exigences Requises Sur Le Lieu D'installation
  • Installation Et Raccordement
  • Raccordement Électrique
  • Conseils
  • Fonctions
  • Sceller Le Film Tubulaire
  • Mettre Le Film Tubulaire Sous Vide
  • Mise Sous Vide
  • Mise Sous Vide de Récipients Et de Sachets Réutilisables
  • Nettoyage
  • Nettoyage de L'appareil
  • Entreposage
  • Importateur
  • Mise Au Rebut
  • Service Après-Vente
  • Commander des Pièces de Rechange
 • Dutch

  • Auteursrecht
  • Beperking Van Aansprakelijkheid
  • Informatie Bij Deze Beknopte Gebruiksaanwijzing
  • Gebruik in Overeenstemming Met Bestemming
  • Inhoud Van Het Pakket en Inspectie Na Transport
  • Uitpakken
  • De Verpakking Afvoeren
  • Productbeschrijving
  • Technische Gegevens
  • Veiligheidsvoorschriften
  • Eisen Aan de Plaats Van Opstelling
  • Elektrische Aansluiting
  • Opstellen en Aansluiten
  • Functies
  • Tips
  • Buisfolie Gebruiken
  • Buisfolie VacuüM Trekken
  • VacuüM Trekken
  • Bekers en Hersluitbare Zakken VacuüM Trekken
  • Apparaat Reinigen
  • Reiniging
  • Afvoeren
  • Opbergen
  • Importeur
  • Service
  • Vervangingsonderdelen Bestellen
 • Čeština

  • Autorské Právo
  • Informace K Tomuto Stručnému Návodu
  • Omezení Odpovědnosti
  • Použití V Souladu S UrčeníM
  • Likvidace Obalu
  • Rozsah Dodávky a Kontrola Po Přepravě
  • Vybalení
  • Popis Přístroje
  • Bezpečnostní Pokyny
  • Technické Údaje
  • Elektrické Zapojení
  • Instalace a Připojení
  • Požadavky Na Umístění
  • Funkce
  • Tipy
  • Svařování Hadicové Fólie
  • Vakuování
  • Vakuování Hadicové Fólie
  • Vakuování Nádob a Opakovaně Uzavíratelných Sáčků
  • ČIštění
  • ČIštění Přístroje
  • Likvidace
  • Uložení
  • Dovozce
  • Servis
  • ObjednáVání Náhradních Dílů
 • Polski

  • Informacje Dotyczące Skróconej Instrukcji Obsługi
  • Ograniczenie OdpowiedzialnośCI
  • Prawa Autorskie
  • Rozpakowanie
  • Użytkowanie Zgodne Z Przeznaczeniem
  • Zakres Dostawy I PrzegląD Po Rozpakowaniu
  • Opis Urządzania
  • Utylizacja Opakowania
  • Dane Techniczne
  • Wskazówki Bezpieczeństwa
  • Miejsca Ustawienia Urządzenia
  • Podłączenie Elektryczne
  • Ustawianie I Podłączanie
  • Funkcje
  • Porady
  • Zgrzewanie Rękawa Foliowego
  • Pakowanie Próżniowe
  • Pakowanie Próżniowe Z Użyciem Rękawa Foliowego
  • Pakowanie Próżniowe Pojemników I Worków Strunowych
  • Czyszczenie
  • Czyszczenie Urządzenia
  • Przechowywanie
  • Utylizacja
  • Importer
  • Serwis
  • Zamawianie CzęśCI Zamiennych
 • Slovenčina

  • Autorské Právo
  • Informácie O Tomto Krátkom Návode
  • Obmedzenie Ručenia
  • Použitie V Súlade S UrčeníM
  • Rozsah Dodávky a Kontrola Po Doprave
  • Vybalenie
  • Zneškodnenie Obalu
  • Popis Zariadenia
  • Technické Údaje
  • Bezpečnostné Upozornenia
  • Elektrické Zapojenie
  • Požiadavky Na Umiestnenie
  • Umiestnenie a Pripojenie
  • Funkcie
  • Tipy
  • Zvarenie Rukávovej Fólie
  • Vákuovanie
  • Vákuovanie Rukávovej Fólie
  • Vákuovanie Nádoby a Opätovne Uzatvárateľných Vreciek
  • Čistenie
  • Čistenie Prístroja
  • Uloženie
  • Zneškodnenie
  • Dovozca
  • Servis
  • Objednávanie Náhradných Dielov
 • Español

  • Derechos de Propiedad Industrial
  • Información sobre Esta Guía Breve
  • Limitación de la Responsabilidad
  • Uso Previsto
  • Desecho del Embalaje
  • Desembalaje
  • Volumen de Suministro E Inspección de Transporte
  • Descripción del Aparato
  • Características Técnicas
  • Indicaciones de Seguridad
  • Colocación y Conexión
  • Conexión Eléctrica
  • Requisitos del Lugar de Emplazamiento
  • Consejos
  • Funciones
  • Sellado del Rollo de Bolsas de Plástico
  • Envasado al Vacío
  • Envasado al Vacío del Rollo de Bolsas de Plástico
  • Envasado al Vacío de Recipientes y de Bolsas Reutilizables
  • Limpieza
  • Almacenamiento
  • Limpieza del Aparato
  • Asistencia Técnica
  • Desecho
  • Importador
  • Pedido de Recambios
 • Dansk

  • Ansvarsbegrænsning
  • Anvendelsesområde
  • Informationer Til Denne Kvikvejledning
  • Ophavsret
  • Bortskaffelse Af Emballagen
  • Pakkens Indhold Og Transporteftersyn
  • Udpakning
  • Beskrivelse Af Produktet
  • Sikkerhedsanvisninger
  • Tekniske Data
  • Elektrisk Tilslutning
  • Krav Til Opstillingsstedet
  • Opstilling Og Tilslutning
  • Funktioner
  • Tips
  • Svejsning Af Slangefolien
  • Vakuumering
  • Vakuumering Af Slangefolie
  • Vakuumering Af Beholdere Og Poser, der Kan Lukkes Igen
  • Rengøring
  • Rengøring Af Produktet
  • Bortskaffelse
  • Opbevaring
  • Importør
  • Service
  • Bestilling Af Reservedele
 • Italiano

  • Diritto D'autore
  • Informazioni Sulle Presenti Istruzioni Brevi
  • Limitazione DI Responsabilità
  • Uso Conforme
  • Disimballaggio
  • Smaltimento Della Confezione
  • Volume Della Fornitura E Ispezione Per Eventuali Danni da Trasporto
  • Descrizione Dell'apparecchio
  • Dati Tecnici
  • Indicazioni Relative Alla Sicurezza
  • Collegamento Elettrico
  • Installazione E Collegamento
  • Requisiti del Luogo D'installazione
  • Consigli
  • Funzioni
  • Sigillatura Della Pellicola Tubolare
  • Messa Sotto Vuoto
  • Messa Sottovuoto Della Pellicola Tubolare
  • Messa Sottovuoto DI Contenitori E Sacchetti Richiudibili
  • Pulizia
  • Pulizia Dell'apparecchio
  • Conservazione
  • Assistenza
  • Importatore
  • Smaltimento
  • Ordinazione Dei Pezzi DI Ricambio
 • Magyar

  • A Felelősség Korlátozása
  • A RöVID Használati Útmutatóra Vonatkozó InformáCIók
  • Rendeltetésszerű Használat
  • SzerzőI Jogvédelem
  • A Csomag Tartalmának És Hiánytalanságának Ellenőrzése
  • A Csomagolás Ártalmatlanítása
  • Kicsomagolás
  • A Készülék Leírása
  • Biztonsági Utasítások
  • Műszaki Adatok
  • A Felállítás Helyével Szembeni Követelmények
  • Elektromos Csatlakoztatás
  • Felállítás És Csatlakoztatás
  • Funkciók
  • Tippek
  • Tömlőfólia Hegesztése
  • Tömlőfólia Vákuumozása
  • Vákuumozás
  • Tárolóedények És Visszazárható Tasakok Vákuumozása
  • A Készülék Tisztítása
  • Tisztítás
  • Tárolás
  • Ártalmatlanítás
  • Gyártja
  • Szerviz
  • Pótalkatrészek Rendelése
 • Slovenščina

  • Avtorske Pravice
  • Informacije O Teh Kratkih Navodilih
  • Omejitev Odgovornosti
  • Predvidena Uporaba
  • Jemanje Iz Embalaže
  • Odstranitev Embalaže Med Odpadke
  • Vsebina Kompleta in Pregled Po Prevozu
  • Opis Naprave
  • Tehnični Podatki
  • Varnostni Napotki
  • Električna Priključitev
  • Postavitev in Priključitev
  • Zahteve Za Mesto Postavitve
  • Funkcije
  • Nasveti
  • Varjenje Folijske Cevi
  • Vakuumiranje
  • Vakuumiranje Folijske Cevi
  • Vakuumiranje Posode in Vrečk Za Ponovno Zapiranje
  • ČIščenje
  • ČIščenje Naprave
  • Odstranjevanje Med Odpadke
  • Shranjevanje
  • Naročanje Nadomestnih Delov
  • Pooblaščeni Serviser
  • Proizvajalec

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 4
VACUUM SEALER / VAKUUMIERER
APPAREIL DE MISE SOUS VIDE SV 125 C3
VACUUM SEALER
Short manual
APPAREIL DE MISE SOUS VIDE
Guide abrégé
VAKUOVAČKA
Stručný návod
VÁKUOVAČ
Krátky návod
VAKUUMPAKKER
Kvikvejledning
VÁKUUMOS FÓLIAHEGESZTŐ
Rövid útmutató
IAN 400318_2107
VAKUUMIERER
Kurzanleitung
VACUMEERMACHINE
Beknopte gebruiksaanwijzing
PAKOWARKA PRÓŻNIOWA
Skrócona instrukcja obsługi
ENVASADORA AL VACÍO
Guía breve
MACCHINA SIGILLASACCHETTI
Istruzioni brevi
APARAT ZA VAKUUMIRANJE
Kratka navodila
SHORT MANUAL
KURZANLEITUNG
GUIDE ABRÉGÉ

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Summary of Contents for Silvercrest SV 125 C3

 • Page 1 SHORT MANUAL KURZANLEITUNG GUIDE ABRÉGÉ VACUUM SEALER / VAKUUMIERER APPAREIL DE MISE SOUS VIDE SV 125 C3 VACUUM SEALER VAKUUMIERER Short manual Kurzanleitung APPAREIL DE MISE SOUS VIDE VACUMEERMACHINE Guide abrégé Beknopte gebruiksaanwijzing VAKUOVAČKA PAKOWARKA PRÓŻNIOWA Stručný návod Skrócona instrukcja obsługi VÁKUOVAČ...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. Avant de lire le mode d‘emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l‘appareil.
 • Page 3 Soft...
 • Page 4: Table Of Contents

  Ordering replacement parts ........20 SV 125 C3 GB │...
 • Page 5: Information About This Short Manual

  It is not intended for any other use or use beyond that specified. Claims of any kind for damage arising as a result of incorrect use will not be accepted. The risk shall be borne solely by the user. ■ 2  │   GB │ IE SV 125 C3...
 • Page 6: Package Contents And Transport Inspection

  20–22: paper and cardboard, 80–98: composites NOTE ► If possible, keep the original packaging during the warranty period so that the device can be properly packed for returning in the event of a warranty claim. SV 125 C3 GB │ IE   │  3...
 • Page 7: Description Of The Appliance

  (activate/deactivate additional function “soft”) with control lamp (green) button (start/cancel “external vacuuming” function) with control lamp (green) Figure C u Vacuum hose i Adapter A o Adapter B p Adapter C ■ 4  │   GB │ IE SV 125 C3...
 • Page 8: Technical Data

  Customer Service department. Improper repairs may result in a risk of injury to the user or damage to the appliance. They will also invalidate any warranty claim. SV 125 C3 GB │ IE   │...
 • Page 9 NOTE No user action is required to switch the product between ► 50 and 60 Hz. The product adapts automatically to either 50 or 60 Hz. ■ 6  │   GB │ IE SV 125 C3...
 • Page 10: Setting Up And Connecting

  Ensure that the power cable is not taut or kinked. ► Do not let the power cable hang over edges (trip wire effect). ♦ Insert the plug into the mains mains power socket. SV 125 C3 GB │ IE   │  7...
 • Page 11: Functions

  – blanch for a few minutes in boiling water, rinse with ice – Vegetables water and dry to avoid loss of flavour and colour or gas formation* during storage ■ 8  │   GB │ IE SV 125 C3...
 • Page 12 – Container Cooled, cooked foods – * Applies, for example, to all types of cabbage (broccoli, Brussels sprouts, kale, etc.), asparagus, sugar snap peas, beans, romanesco and pak choy. SV 125 C3 GB │ IE   │  9 ■...
 • Page 13: Welding A Tube Film

  6 and must lie between the front limiters 7. If the bag lies over one or both of the two limiters 6/7, then the bag cannot be correctly welded. ■ 10  │   GB │ IE SV 125 C3...
 • Page 14 fl ashes briefl y and then goes out. NOTE button w ► You can halt the sealing process at any time by pressing the again. The control lamp w fl ashes and then goes out. SV 125 C3 GB │ IE │  11 ■...
 • Page 15 8) If you do not want to vacuum the bag, you can now weld the other, open side. NOTE ► Wait a few seconds to allow the appliance to cool down before sealing the next bag. During this cool-down phase, you cannot start the “seal” function. ■ 12  │   GB │ IE SV 125 C3...
 • Page 16: Vacuum Sealing

  2) Close the appliance lid 1. Ensure that both corners of the appliance lid 1 click closed. If necessary, press them down once again on the markings so that the appliance lid 1 clicks into place and locks shut. SV 125 C3 GB │ IE │...
 • Page 17 5) Once both control lamps e/w have gone out, you can open the lid by pressing the lid releases 8 and flipping the lid 1 upwards. Remove the vacuum-sealed bag. ■ 14  │   GB │ IE SV 125 C3...
 • Page 18: Vacuuming Containers And Resealable Bags

  5. You can vacuum seal containers and resealable bags using the vacuum hoses u and appropriate adapters i/o/p supplied with the appliance. SV 125 C3 GB │ IE   │...
 • Page 19 1) Connect the vacuum hose u onto the suction fitting 9 of the appliance. 2) Select the appropriate adapter i/o/p for the container you want to vacuum and attach it to the vacuum hose u. ■ 16  │   GB │ IE SV 125 C3...
 • Page 20: Cleaning

  You can also clean the drip tray in the dishwasher, if required. Make sure that the drip tray does not get jammed in the dishwasher. Use the upper basket in the dishwasher if possible. SV 125 C3 GB │ IE  ...
 • Page 21: Storage

  Your local community or municipal authorities can provide information on how to dispose of the worn-out product. The product is recyclable, subject to extended producer responsibility and is collected separately. ■ 18  │   GB │ IE SV 125 C3...
 • Page 22: Service

  Please note that the following address is not the service address. Please use the service address provided in the operating instructions. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SV 125 C3 GB │ IE   │  19 ■...
 • Page 23: Ordering Replacement Parts

  Please always quote the article number (e.g. 123456_7890) when order- ing. You can find it on the title page of these operating instructions. ► Please note that online ordering of replacement parts is not possible for all countries. ■ 20  │   GB │ IE SV 125 C3...
 • Page 24 Ersatzteile bestellen ......... . . 41 SV 125 C3 DE │...
 • Page 25: Informationen Zu Dieser Kurzanleitung

  Ansprüche hergeleitet werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund von Nichtbeach- tung der Anleitung, nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßen Reparaturen, unerlaubt vorgenommenen Veränderungen oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile. ■ 22  │   DE │ AT │ CH SV 125 C3...
 • Page 26: Bestimmungsgemäße Verwendung

  Kurzanleitung aus dem Karton. ♦ Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial. ♦ Entfernen Sie eventuelle Schutzfolien vom Gerät. GEFAHR ► Verpackungsmaterialien dürfen nicht zum Spielen von Kindern verwendet werden. Es besteht Erstickungsgefahr. SV 125 C3 DE │ AT │ CH   │  23 ■...
 • Page 27: Entsorgung Der Verpackung

  Abbildung A 1 Gerätedeckel 2 Absaugrohr 3 Kabelaufwicklung 4 Schweißdrähte 5 unterer Dichtungsring 6 hintere Begrenzungen 7 vordere Begrenzungen 8 Deckelentriegelung 9 Ansaugvorrichtung 0 oberer Dichtungsring q Anpressdichtung ■ 24  │   DE │ AT │ CH SV 125 C3...
 • Page 28: Technische Daten

  Betriebsspannung 220 - 240 V ∼ (Wechselspannung), 50/60 Hz Leistungsaufnahme 125 W Schutzklasse II / (Doppelisolierung) Alle Teile dieses Gerätes, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind lebensmittelecht. SV 125 C3 DE │ AT │ CH   │  25 ■...
 • Page 29: Sicherheitshinweise

  Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, so dass das ■ Netzkabel im Notfall leicht abgezogen werden kann. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ■ ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. ■ 26  │   DE │ AT │ CH SV 125 C3...
 • Page 30 Es ist keine Aktion seitens der Benutzer erforderlich, um das ► Produkt zwischen 50 und 60 Hz umzustellen. Das Produkt passt sich sowohl für 50 als auch für 60 Hz an. SV 125 C3 DE │ AT │ CH   │...
 • Page 31: Aufstellen Und Anschließen

  Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht straff gespannt oder geknickt wird. ► Lassen Sie das Netzkabel nicht über Ecken hängen (Stolperdrahteffekt). ♦ Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose. ■ 28  │   DE │ AT │ CH SV 125 C3...
 • Page 32: Funktionen

  Minuten in kochen- dem Wasser blanchieren, mit – Gemüse Beutel Eiswasser abschrecken und abtrocknen, um den Verlust von Geschmack und Farbe oder Gasbildung* während der Lagerung zu vermeiden SV 125 C3 DE │ AT │ CH   │  29 ■...
 • Page 33 Beutel – Behälter Abgekühlte, ge- garte Speisen – Beutel * Gilt z. B. für alle Kohlarten (Brokkoli, Rosenkohl, Grünkohl etc.), Spargel, Zuckerschoten, Bohnen, Romanesco und Pak Choy. ■ 30  │   DE │ AT │ CH SV 125 C3...
 • Page 34: Schlauchfolie Verschweißen

  Der Beutel darf maximal bis an die hinteren Begrenzungen 6 stoßen und muss zwischen den vorderen Begrenzungen 7 liegen. Wenn der Beutel über einer oder beiden Begrenzungen 6/7 liegt, kann der Beutel nicht korrekt verschweißt werden: SV 125 C3 DE │ AT │ CH   │...
 • Page 35 Versiegelungsvorgang abgeschlossen ist, blinkt die Kontrollleuchte w und erlischt dann. HINWEIS ► Sie können den Versiegelungsvorgang jederzeit abbrechen, indem Sie die w erneut drücken. Die Kontrollleuchte w blinkt und erlischt dann. Taste ■ 32  │ DE │ AT │ CH SV 125 C3...
 • Page 36 Seite. HINWEIS ► Warten Sie einige Sekunden, bevor Sie den nächsten Beutel verschweißen, damit das Gerät abkühlen kann. Während dieser Abkühlphase können Sie die Funktion „Verschweißen“ nicht starten. SV 125 C3 DE │ AT │ CH   │  33 ■...
 • Page 37: Vakuumieren

  2) Schließen Sie den Gerätedeckel 1. Achten Sie dabei darauf, dass beide Ecken des Gerätedeckels 1 einrasten. Drücken Sie diese gegebenenfalls noch einmal an den Markierungen herunter, so dass der Gerä- tedeckel 1 einrastet und verriegelt ist. ■ 34  │ DE │ AT │ CH SV 125 C3...
 • Page 38 5) Wenn beide Kontrollleuchten e/w erloschen sind, können Sie den Deckel öffnen, indem Sie die Deckelentriegelungen 8 drücken und den Gerätede- ckel 1 nach oben hin öffnen. Entnehmen Sie den vakuumierten und versiegel- ten Beutel. SV 125 C3 DE │ AT │ CH   │...
 • Page 39: Behälter Und Wiederverschließbare Beutel Vakuumieren

  Auffangschale, die sich zwischen dem unteren Dichtungsring 5 befindet. Mit den im Lieferumfang enthaltenen Vakuumschläuchen u und entsprechen- den Adaptern i/o/p können Sie Behälter und wiederverschließbare Beutel vakuumieren. ■ 36  │   DE │ AT │ CH SV 125 C3...
 • Page 40 1) Schließen Sie einen Vakuumschlauch u an die Ansaugvorrichtung des Gerätes an. 2) Wählen Sie den passenden Adapter i/o/p für den Behälter, den Sie vakuumieren wollen und stecken Sie diesen auf den Vakuumschlauch u. SV 125 C3 DE │ AT │ CH   │...
 • Page 41: Reinigung

  Teile vor einer erneuten Benutzung trocken sind. ♦ Spülen Sie die Auffangschale für Flüssigkeiten, die sich zwischen dem unte- ren Dichtungsring 5 befindet, in warmem Wasser mit etwas Spülmittel. ■ 38  │   DE │ AT │ CH SV 125 C3...
 • Page 42: Aufbewahrung

  Druck auf den oberen 0 und unteren Dichtungsring 5 sowie auf die Anpressdichtung q ausgeübt. Diese können dadurch in Ihrer Funktion beeinträchtigt werden. ♦ Lagern Sie das Gerät an einem sauberen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung. SV 125 C3 DE │ AT │ CH   │  39 ■...
 • Page 43: Entsorgung

  IAN 400318_2107 Importeur Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www.kompernass.com ■ 40  │   DE │ AT │ CH SV 125 C3...
 • Page 44: Ersatzteile Bestellen

  Bitte geben Sie immer die Artikelnummer (z. B. IAN 123456_7890), die Sie dem Titelblatt dieser Bedienungsanleitung entnehmen können, bei Ihrer Bestellung mit an. ► Bitte beachten Sie, dass nicht für alle Lieferländer eine Online-Bestellung von Ersatzteilen möglich ist. SV 125 C3 DE │ AT │ CH   │  41 ■...
 • Page 45 ■ 42  │   DE │ AT │ CH SV 125 C3...
 • Page 46 Commander des pièces de rechange ......62 SV 125 C3 FR │ BE  ...
 • Page 47: Informations Relatives À Ce Guide Abrégé

  Tout usage autre ou dépassant ce cadre est réputé non conforme. Toute réclama- tion visant des dommages issus d'un usage non conforme sera rejetée. L'utilisateur assume seul la responsabilité des risques encourus. ■ 44  │   FR │ BE SV 125 C3...
 • Page 48: Contenu De La Livraison Et Inspection Après Transport

  Observez le marquage sur les différents matériaux d’emballage et triez-les séparément si nécessaire. Les matériaux d’emballage sont repérés par des abréviations (a) et des numéros (b) qui ont la signification suivante : 1–7 : Plastiques, 20–22 : Papier et carton, 80–98 : Matériaux composites SV 125 C3 FR │ BE   │...
 • Page 49: Description De L'appareil

  (vert) z Touche (démarrer/stopper la fonction «Mise sous vide externe») avec le témoin lumineux (vert) Figure C u Tuyau à vide i Adaptateur A o Adaptateur B p Adaptateur C ■ 46  │   FR │ BE SV 125 C3...
 • Page 50: Caractéristiques Techniques

  N'ouvrez jamais le boîtier de l'appareil ! ■ Retirez la fiche secteur de la prise, avant d'entreprendre ■ le nettoyage. Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil ■ pendant le nettoyage. SV 125 C3 FR │ BE   │  47 ■...
 • Page 51 ATTENTION - DÉGÂTS MATÉRIELS ! N'utilisez pas de minuterie externe ni de dispositif de com- ■ mande à distance séparé pour utiliser l'appareil. ■ 48  │   FR │ BE SV 125 C3...
 • Page 52: Installation Et Raccordement

  Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas trop tendu ou plié. ► Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation sur les coins (risque de trébucher). ♦ Branchez ensuite la fiche secteur dans la prise. SV 125 C3 FR │ BE   │  49 ■...
 • Page 53: Fonctions

  à l'eau bouillante, plonger dans de l'eau gla- – Légumes Sachet cée et sécher pour éviter la perte de goût et de couleur ou la formation de gaz* pendant le stockage ■ 50  │   FR │ BE SV 125 C3...
 • Page 54 – Sachet * Vaut par ex. pour tous les types de choux (brocolis, chou de Bruxelles, chou vert, etc.), les asperges, pois gourmands, haricots verts, le chou romanesco et le bok choy. SV 125 C3 FR │ BE   │...
 • Page 55: Sceller Le Film Tubulaire

  Le sachet doit toucher au maximum les limites arrière 6 et doit se situer entre les limites avant 7. Lorsque le sachet se situe au-dessus d'une ou des deux limites 6/7, il risque alors de ne pas être correctement scellé : ■ 52  │   FR │ BE SV 125 C3...
 • Page 56 REMARQUE ► Vous pouvez interrompre l’opération de scellage à tout moment en w. Le témoin lumineux w clignote appuyant à nouveau sur la touche puis s’éteint. SV 125 C3 FR │ BE │  53 ■...
 • Page 57 REMARQUE ► Patientez quelques secondes avant de sceller le sachet suivant, pour que l’appareil puisse refroidir. Durant cette phase de refroidissement, vous ne pouvez pas démarrer la fonction «Soudage». ■ 54  │   FR │ BE SV 125 C3...
 • Page 58: Mise Sous Vide

  2) fermez le couvercle de l'appareil 1. Veillez à ce que les deux coins du couvercle de l'appareil 1 s'enclenchent. Appuyez-les si nécessaire une fois de plus sur les repères de manière à ce que le couvercle de l'appareil 1 s'enclenche et soit verrouillé. SV 125 C3 FR │ BE │  55 ■...
 • Page 59 5) Lorsque les deux témoins lumineux e/w sont éteints, vous pouvez ouvrir le couvercle en appuyant sur les déverrouillages du couvercle 8 et en ouvrant le couvercle de l’appareil 1 vers le haut. Retirez le sachet sous vide et soudé. ■ 56  │   FR │ BE SV 125 C3...
 • Page 60: Mise Sous Vide De Récipients Et De Sachets Réutilisables

  5. Les films tubulaires u et les adaptateurs i/o/p correspondants fournis vous permettent de mettre sous vide des récipients et des sachets réutilisables. SV 125 C3 FR │ BE   │...
 • Page 61 1) Raccordez un tuyau à vide u au dispositif d’aspiration 9 de l’appareil. 2) Sélectionnez l’adaptateur i/o/p adapté pour le récipient que vous souhaitez mettre sous vide et connectez-le au tuyau à vide u. ■ 58  │   FR │ BE SV 125 C3...
 • Page 62: Nettoyage

  Assurez-vous que toutes les pièces soient bien sèches avant de les réutiliser. ♦ Rincez le bac de récupération des liquides, situé entre le joint d’étanchéité inférieur 5, avec de l’eau chaude additionnée d’un peu de produit à vaisselle. SV 125 C3 FR │ BE   │  59...
 • Page 63: Entreposage

  5, ainsi que sur le joint de scellage q. Le bon fonctionnement de ces derniers peut ainsi être entravé. ♦ Entreposez l'appareil à un endroit propre et sec sans exposition directe au soleil. ■ 60  │   FR │ BE SV 125 C3...
 • Page 64: Mise Au Rebut

  Veuillez tenir compte du fait que l’adresse suivante n’est pas une adresse de service après-vente. Veuillez d’abord contacter le service mentionné. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM ALLEMAGNE www.kompernass.com SV 125 C3 FR │ BE   │  61 ■...
 • Page 65: Commander Des Pièces De Rechange

  123456_7890), que vous trouverez sur la couverture de ce mode d’em- ploi. ► Veuillez noter qu’une commande en ligne de pièces de rechange n’est pas possible pour tous les pays de livraison. ■ 62  │   FR │ BE SV 125 C3...
 • Page 66 Vervangingsonderdelen bestellen ....... 82 SV 125 C3 NL │ BE  ...
 • Page 67: Informatie Bij Deze Beknopte Gebruiksaanwijzing

  De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit het niet in acht nemen van de handleiding, gebruik in strijd met de bestemming, ondeskundig uitgevoerde reparaties, zonder toestemming uitgevoerde verande- ringen of gebruik van niet toegestane vervangingsonderdelen. ■ 64  │   NL │ BE SV 125 C3...
 • Page 68: Gebruik In Overeenstemming Met Bestemming

  ♦ Verwijder al het verpakkingsmateriaal. ♦ Verwijder de beschermfolie van het display. GEVAAR ► Verpakkingsmateriaal mag niet door kinderen als speelgoed worden gebruikt. Er bestaat verstikkingsgevaar. SV 125 C3 NL │ BE   │  65 ■...
 • Page 69: De Verpakking Afvoeren

  Productbeschrijving Afbeelding A 1 Apparaatdeksel 2 Afzuigbuis 3 Kabelspoel 4 Lasdraden 5 Onderste afdichtingsring 6 Begrenzingen achter 7 Begrenzingen voor 8 Dekselontgrendeling 9 Aanzuigmechanisme 0 Bovenste afdichtingsring q Persafdichting ■ 66  │   NL │ BE SV 125 C3...
 • Page 70: Technische Gegevens

  220 - 240 V ∼ (wisselspanning), Bedrijfsspanning 50/60 Hz Opgenomen vermogen 125 W Beschermingsklasse II / (dubbel geïsoleerd) Alle delen van dit apparaat die in aanraking komen met levensmiddelen, zijn levensmiddelveilig SV 125 C3 NL │ BE   │  67 ■...
 • Page 71: Veiligheidsvoorschriften

  Het stopcontact moet goed toegankelijk zijn, zodat de ■ stekker van het snoer in noodgevallen makkelijk uit het stopcontact kan worden uitgetrokken. Kinderen mogen zonder toezicht geen reiniging en ge- ■ bruikersonderhoud uitvoeren. ■ 68  │   NL │ BE SV 125 C3...
 • Page 72 OPMERKING Om het product tussen 50 en 60 Hz te schakelen, is geen ► tussenkomst van de gebruiker vereist. Het product past zich zowel voor 50 als voor 60 Hz aan. SV 125 C3 NL │ BE   │  69...
 • Page 73: Opstellen En Aansluiten

  ► Let erop dat het snoer niet strak gespannen wordt of knikt. ► Laat het snoer niet over hoeken hangen (gevaar voor struikelen). ♦ Steek de stekker in het stopcontact. ■ 70  │   NL │ BE SV 125 C3...
 • Page 74: Functies

  – enkele minuten blancheren in kokend water, even laten – Groente schrikken in ijswater en afdrogen om smaak- en kleurverlies of gasvorming* tijdens het bewaren te voorkomen SV 125 C3 NL │ BE   │  71 ■...
 • Page 75 Koude vloeistof- – – evt. kort invriezen – Afgekoelde, gare etens- – waren * Geldt bijv. voor alle koolsoorten (broccoli, spruitjes, groene kool enz.), asperges, peultjes, bonen, romanesco en paksoi. ■ 72  │   NL │ BE SV 125 C3...
 • Page 76: Buisfolie Gebruiken

  De zak mag maximaal tot aan de achterste begrenzingen 6 komen en moet tussen de voorste begrenzingen 7 liggen. Wanneer de zak op een van beide of beide begrenzingen 6/7 ligt, kan de zak niet correct worden geseald: SV 125 C3 NL │ BE   │...
 • Page 77 OPMERKING ► U kunt het sealen op elk gewenst moment afbreken door opnieuw op de w te drukken. Het indicatielampje w knippert en gaat daarna toets uit. ■ 74  │ NL │ BE SV 125 C3...
 • Page 78 8) Wanneer u de zak niet wilt vacuüm trekken, sealt u nu de andere, open kant. OPMERKING ► Wacht enkele seconden voordat u de volgende zak sealt, zodat het ap- paraat kan afkoelen. Tijdens deze afkoelfase kunt u de functie “Sealen” niet starten. SV 125 C3 NL │ BE   │  75 ■...
 • Page 79: Vacuüm Trekken

  2) Sluit het deksel van het apparaat 1. Let erop dat beide hoeken van het apparaatdeksel 1 vastklikken. Druk ze zo nodig nog een keer op de omlaag, zodat het apparaatdeksel 1 vastklikt en markeringen vergrendeld is. ■ 76  │ NL │ BE SV 125 C3...
 • Page 80 5) Wanneer beide indicatielampjes e/w uit zijn, kunt u het deksel openen door op de dekselontgrendelingen 8 te drukken en het apparaatdeksel 1 naar boven toe te openen. Neem de vacuüm getrokken en gesealde zak uit het apparaat. SV 125 C3 NL │ BE   │...
 • Page 81: Bekers En Hersluitbare Zakken Vacuüm Trekken

  5 bevindt. Met de meegeleverde vacuümslangen u en bijbehorende adapters i/o/p kunt u bekers en hersluitbare zakken vacuüm trekken. ■ 78  │   NL │ BE SV 125 C3...
 • Page 82 1) Sluit een vacuümslang u aan op het aanzuigmechanisme 9 van het apparaat. 2) Kies de passende adapter i/o/p voor de beker die u vacuüm wilt trekken en bevestig deze op de vacuümslang u. SV 125 C3 NL │ BE   │  79...
 • Page 83: Reiniging

  Zo nodig kunt u de opvangbak ook in de vaatwasser reinigen. Zorg ervoor dat de opvangbak niet beklemd raakt in de vaatwasser en gebruik indien mogelijk het bovenste rek van de vaatwasser. ■ 80  │   NL │ BE SV 125 C3...
 • Page 84: Opbergen

  Informatie over mogelijkheden voor het afvoeren van het afgedankte product krijgt u bij uw gemeentereiniging. Het product is recycleerbaar; er is een uitgebreide producentenverantwoordelijk- heid op van toepassing en het afval wordt gescheiden ingezameld. SV 125 C3 NL │ BE   │...
 • Page 85: Service

  Geef bij uw bestelling altijd het artikelnummer aan (bijv. 123456_7890), dat te vinden is op de titelpagina van deze gebruiksaanwijzing. ► Houd er rekening mee dat online bestellen van vervangingsonderdelen niet in alle landen mogelijk is. ■ 82  │   NL │ BE SV 125 C3...
 • Page 86 Objednávání náhradních dílů ........102 SV 125 C3  ...
 • Page 87: Informace K Tomuto Stručnému Návodu

  Jiné použití než k určenému účelu nebo nad jeho rámec je považováno za použití v rozporu s určením. Jsou vyloučeny nároky jakéhokoliv druhu kvůli poškození, které vzniklo na základě použití v rozporu s určením. Riziko nese výhradně uživatel. ■ 84  │   SV 125 C3...
 • Page 88: Rozsah Dodávky A Kontrola Po Přepravě

  Obalové materiály jsou označeny zkratkami (a) a číslicemi (b) s následujícím významem: 1–7: plasty, 20–22: papír a lepenka, 80–98: kompozitní materiály UPOZORNĚNÍ ► Uschovejte pokud možno originální obal během záruční doby přístroje, aby bylo možné v případě uplatnění záruky přístroj řádně zabalit. SV 125 C3   │  85 ■...
 • Page 89: Popis Přístroje

  (aktivace/deaktivace přídavné funkce „Wet“) s kontrolkou (zelená) t tlačítko (aktivace/deaktivace přídavné funkce „Soft“) s kontrolkou (zelená) z tlačítko (spuštění/přerušení funkce „externí vakuování“) s kontrolkou (zelená) Obrázek C u vakuovací hadice i adaptér A o adaptér B p adaptér C ■ 86  │   SV 125 C3...
 • Page 90: Technické Údaje

  Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo rozbočovací ■ zásuvky, které nesplňují požadované bezpečnostní normy. Nikdy neotvírejte plášť přístroje! ■ Před čištěním vytáhněte zástrčku ze sítě. ■ Dbejte na to, aby se při čištění nedostala do přístroje ■ vlhkost. SV 125 C3   │  87 ■...
 • Page 91 Vždy po použití nebo při přerušení práce vy- táhněte zástrčku ze zásuvky, abyste tak zabránili neúmysl- nému zapnutí. POZOR – VĚCNÉ ŠKODY! K provozu přístroje nepoužívejte externí spínací hodiny ani ■ samostatné dálkové ovládání. ■ 88  │   SV 125 C3...
 • Page 92: Instalace A Připojení

  ► Dbejte na to, aby síťový kabel nebyl příliš napnutý ani ohnutý. ► Síťový kabel nenechávejte viset přes rohy (efekt zakopnutí o kabel). ♦ Zastrčte zástrčku do síťové zásuvky. SV 125 C3   │  89 ■...
 • Page 93: Funkce

  – blanšírujte několik minut ve vroucí vodě, zchlaďte rychle – Zelenina sáček v ledové vodě a osušte, aby nedošlo ke ztrátě chuti a barvy nebo tvorbě plynů* během uchovávání ■ 90  │   SV 125 C3...
 • Page 94 Studené tekutiny – – příp. krátce zmrazte sáček – nádoba Ochlazené, uvařené – pokrmy sáček * Platí např. pro všechny druhy zelí (brokolice, růžičková kapusta, kapusta atd.), chřest, hrášek, fazole, romanesco a pak-čoi. SV 125 C3   │  91 ■...
 • Page 95: Svařování Hadicové Fólie

  5. Sáček smí narážet maximálně na zadní zarážky 6 a musí ležet mezi předními zarážkami 7. Pokud sáček vyčnívá přes jednu nebo obě zarážky 6/7, nemůže být řádně svařen: ■ 92  │   SV 125 C3...
 • Page 96 Kontrolka w svítí. Jakmile je ukončen proces 5) Stiskněte tlačítko uzavření povrchu, krátce zabliká kontrolka w a poté zhasne. UPOZORNĚNÍ ► Proces uzavření můžete kdykoliv přerušit opětovným stisknutím tlačítka w. Kontrolka w bliká a poté zhasne. SV 125 C3 │  93 ■...
 • Page 97 8) Pokud sáček nechcete vakuovat, svařte nyní druhou, otevřenou stranu. UPOZORNĚNÍ ► Před svařením dalšího sáčku vyčkejte několik sekund, aby se přístroj mohl ochladit. Během této ochlazovací fáze nelze spustit funkci „Svařování“. ■ 94  │   SV 125 C3...
 • Page 98: Vakuování

  V opačném případě odsávání a svařování nefunguje: 2) Zavřete víko přístroje 1. Dbejte při tom na to, aby oba rohy víka přístroje 1 zaskočily. Případně je ještě jednou zatlačte na značkách tak, aby víko přístroje 1 zaskočilo a bylo zablokované. SV 125 C3 │  95 ■...
 • Page 99 Jakmile je postup svaření ukončen, blikají obě kontrolky e/w a poté zhasnou. 5) Jakmile zhasly obě kontrolky e/w, můžete otevřít víko stisknutím odjištění víka 8 a víko přístroje 1 otevřete směrem nahoru. Vyjměte vakuovaný a svařený sáček. ■ 96  │   SV 125 C3...
 • Page 100: Vakuování Nádob A Opakovaně Uzavíratelných Sáčků

  5. Vakuovacími hadicemi u, které jsou součástí rozsahu dodávky, a příslušnými adaptéry i/o/p můžete vakuovat nádoby a opakovaně uzavíratelné sáčky. SV 125 C3   │  97...
 • Page 101 7) Adaptér A/B i/o nyní můžete ze sáčku odstranit. Vakuování nádob 1) Zapojte vakuovací hadici u do nasávacího zařízení 9 přístroje. 2) Vyberte vhodný adaptér i/o/p pro sáček, který chcete vakuovat, a zasuňte jej na vakuovací hadici u. ■ 98  │   SV 125 C3...
 • Page 102: Čištění

  5, v teplé vodě s mycím prostředkem. V případě potřeby lze záchytnou misku mýt také v myčce nádobí. Přitom dbejte na to, aby se záchytná miska nezaklínila, a pokud možno používejte horní koš myčky nádobí. SV 125 C3   │  99...
 • Page 103: Uložení

  V případě pochybností kontaktujte příslušnou firmu, která se zabývá likvidací odpadů. Informace o možnostech likvidace vysloužilého výrobku Vám podá správa Vašeho obecního nebo městského úřadu. Výrobek je recyklovatelný, podléhá rozšířené odpovědnosti výrobce a je shromažďován odděleně. ■ 100  │   SV 125 C3...
 • Page 104: Servis

  Servis Servis Česko Tel.: 800143873 E-Mail: kompernass@lidl.cz IAN 400318_2107 Dovozce Dbejte prosím na to, že následující adresa není adresou servisu. Kontaktujte nejprve uvedený servis. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM NĚMECKO www.kompernass.com SV 125 C3   │  101 ■...
 • Page 105: Objednávání Náhradních Dílů

  Při objednávání vždy prosím uvádějte číslo výrobku (např. 123456_7890), které naleznete na titulním listu tohoto návodu k obsluze. ► Vezměte prosím na vědomí, že ne pro všechny země dodání je možné objednat náhradní díly online. ■ 102  │   SV 125 C3...
 • Page 106 Zamawianie części zamiennych ....... . 122 SV 125 C3  ...
 • Page 107: Informacje Dotyczące Skróconej Instrukcji Obsługi

  Zawarte tu informacje, ilustracje i opisy nie mogą stanowić podstawy do roszczeń. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane wskutek nieprzestrzegania instrukcji, użytkowania urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, niefachowych napraw, niedozwolonych przeróbek lub użycia niedozwolonych części zamiennych. ■ 104  │   SV 125 C3...
 • Page 108: Użytkowanie Zgodne Z Przeznaczeniem

  Wyjmij z kartonu wszystkie elementy urządzenia, rękaw foliowy oraz skrócona instrukcja obsługi. ♦ Usuń wszystkie części opakowania. ♦ Odklej folię z panelu sterowania. NIEBEZPIECZEŃSTWO ► Elementów opakowania nie dawać dzieciom do zabawy. Istnieje niebez- pieczeństwo uduszenia. SV 125 C3   │  105 ■...
 • Page 109: Utylizacja Opakowania

  2 rura ssąca 3 nawijak kabla 4 druty zgrzewające 5 dolny pierścień uszczelniający 6 tylne ograniczniki 7 przednie ograniczniki 8 dźwignia odblokowania pokrywy 9 urządzenie zasysające 0 górny pierścień uszczelniający q uszczelka dociskowa ■ 106  │   SV 125 C3...
 • Page 110: Dane Techniczne

  220 - 240 V ~ (napięcie przemienne), Napięcie robocze 50/60 Hz Pobór mocy 125 W Stopień ochrony II / (podwójna izolacja) Wszystkie części tego urządzenia mające kontakt z żywnością są do tego odpowiednio dopuszczone. SV 125 C3   │  107 ■...
 • Page 111: Wskazówki Bezpieczeństwa

  Prowadzą one też do utraty gwarancji. Gniazdo zasilające musi być łatwo dostępne, by w razie ■ potrzeby można było łatwo wyciągnąć wtyk z gniazda. Dzieciom bez opieki osób dorosłych nie wolno czyścić ■ ani konserwować urządzenia. ■ 108  │   SV 125 C3...
 • Page 112 WSKAZÓWKA Przełączanie produktu pomiędzy 50 a 60 Hz nie wymaga ► żadnych działań ze strony użytkownika. Produkt przystosowuje się zarówno do częstotliwości 50 Hz, jak i 60 Hz. SV 125 C3   │  109 ■...
 • Page 113: Ustawianie I Podłączanie

  ► Należy uważać, aby przewód sieciowy nie był silnie naprężony ani załamany. ► Przewód sieciowy nie powinien zwisać tak, by mógł spowodować potknięcie. ♦ Włóż wtyk do gniazda sieciowego. ■ 110  │   SV 125 C3...
 • Page 114: Funkcje

  – blanszować przez kilka minut we wrzącej wodzie, spłukać lodowatą wodą i osuszyć, – Warzywa Worek aby uniknąć utraty smaku i koloru oraz tworzenia się gazów* podczas przecho- wywania SV 125 C3   │  111 ■...
 • Page 115 – Worek zmrozić – Pojemnik Schłodzona, ugotowana – żywność Worek * Dotyczy to np. wszystkich gatunków kapustowatych (brokuły, brukselka, jarmuż itp.), szparagów, grochu cukrowego, fasoli, kalafiora romanesco i Pak choy. ■ 112  │   SV 125 C3...
 • Page 116: Zgrzewanie Rękawa Foliowego

  Worek może maksymalnie oprzeć się na tylnych ogranicznikach 6 i musi znajdować się między przednimi ogranicznikami 7. Gdy worek znajduje się nad jednym lub obydwoma ogranicznikami 6/7, worek nie może zostać prawidłowo zgrzany: SV 125 C3   │  113 ■...
 • Page 117 Kontrolka w świeci się. Od razu po zakończeniu 5) Naciśnij przycisk zgrzewania przez chwilę miga kontrolka w i następnie gaśnie. WSKAZÓWKA ► Proces zgrzewania może zostać w każdej chwili przerwany przez ponowne w. Kontrolka w miga, a następnie gaśnie. naciśnięcie przycisku ■ 114  │ SV 125 C3...
 • Page 118 8) Jeśli nie chcesz wykonać pakowania próżniowego, możesz teraz zgrzać drugą, otwartą stronę worka. WSKAZÓWKA ► Odczekaj kilka sekund przed zgrzaniem następnego worka, by urządzenie mogło się schłodzić. Podczas fazy schładzania nie można uruchamiać funkcji „Zgrzewanie”. SV 125 C3   │  115 ■...
 • Page 119: Pakowanie Próżniowe

  2) Zamknij pokrywę urządzenia 1. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby oba narożniki pokrywy urządzenia 1 się zablokowały. Należy je ewentualnie , aby pokrywa urządzenia 1 ponownie docisnąć na zaznaczeniach się zatrzasnęła i zablokowała. ■ 116  │ SV 125 C3...
 • Page 120 5) Gdy zgasną obie kontrolki e/w, można otworzyć pokrywę, naciskając przyciski odryglowania pokrywy 8 i pociągając pokrywę urządzenia 1 do góry. Wyjmij zamknięty próżniowo worek. SV 125 C3   │  117 ■...
 • Page 121: Pakowanie Próżniowe Pojemników I Worków Strunowych

  5. Za pomocą znajdujących się w zestawie wężyków próżniowych u oraz od- powiednich adapterów i/o/p można pakować próżniowo pojemniki oraz worki strunowe. ■ 118  │   SV 125 C3...
 • Page 122 Pakowanie próżniowe pojemników 1) Podłącz wężyk próżniowy u do układu zasysania 9 urządzenia. 2) Wybierz pasujący adapter A/B i/o/p do danego pojemnika, którego chcesz użyć do pakowania próżniowego i załóż go na wężyk próżniowy u. SV 125 C3   │  119 ■...
 • Page 123: Czyszczenie

  ♦ Wypłucz tackę zbiorczą na płyny znajdującą się pomiędzy dolnym pier- ścieniem uszczelniającym 5, używając do tego ciepłej wody z dodatkiem płynu do mycia naczyń. ■ 120  │   SV 125 C3...
 • Page 124: Przechowywanie

  Przestrzegać aktualnie obowiązu- jących przepisów. W razie pytań i wątpliwości odnośnie zasad utylizacji należy zwrócić się do najbliższego zakładu utylizacji odpadów. Informacje na temat możliwości utylizacji wysłużonego urządzenia można uzyskać w urzędzie gminy lub miasta. SV 125 C3   │  121 ■...
 • Page 125: Serwis

  Składając zamówienie prosimy zawsze podawać numer artykułu (np. 123456_7890), który znajduje się na stronie tytułowej niniejszej instrukcji. ► Należy pamiętać, że nie dla wszystkich krajów dostawy jest możliwe zamówienie części zamiennych przez Internet. ■ 122  │   SV 125 C3...
 • Page 126 Dovozca ........... . 141 Objednávanie náhradných dielov....... 142 SV 125 C3  ...
 • Page 127: Informácie O Tomto Krátkom Návode

  Iné alebo rámec presahujúce používanie sa považuje za používanie v rozpore s určením. Nároky akéhokoľvek druhu za škody spôsobené používaním v rozpore s určením sú vylúčené. Riziko nesie výlučne užívateľ. ■ 124  │   SV 125 C3...
 • Page 128: Rozsah Dodávky A Kontrola Po Doprave

  – 7: Plasty, 20 – 22: Papier a lepenka, 80 – 98: Kompozitné materiály UPOZORNENIE ► Podľa možnosti si odložte originálny obal počas záručnej doby prístroja, aby ste mohli prístroj v prípade uplatňovania záruky správne zabaliť. SV 125 C3   │  125 ■...
 • Page 129: Popis Zariadenia

  220 – 240 V ~ (striedavé napätie), 50/60 Hz Príkon 125 W Trieda ochrany II / (dvojitá izolácia) Všetky diely tohto prístroja, ktoré sa dostávajú do kontaktu s potravinami, sú bezpečné z hľadiska použitia s potravinami. ■ 126  │   SV 125 C3...
 • Page 130: Bezpečnostné Upozornenia

  Pri neodborných opravách hrozí nebezpečenstvo poranenia používateľa alebo poškodenia prístroja. Okrem toho zaniknú nároky na záruku. Zásuvka musí byť dobre prístupná, aby bolo možné v prí- ■ pade potreby sieťový kábel rýchlo vytiahnuť. SV 125 C3   │  127 ■...
 • Page 131 Na zapínanie a vypínanie prístroja nepoužívajte externý ča- ■ sový spínač, ani samostatný systém diaľkového ovládania. UPOZORNENIE Používateľ nemusí prepínať výrobok na 50 alebo 60 Hz. ► Výrobok sa prispôsobí ako na 50, tak aj na 60 Hz. ■ 128  │   SV 125 C3...
 • Page 132: Umiestnenie A Pripojenie

  ► Dajte pozor na to, aby sieťový kábel nebol napnutý ani zalomený. ► Nenechajte sieťovú šnúru visieť cez rohy (nebezpečenstvo potknutia). ♦ Pripojte sieťovú zástrčku do elektrickej zásuvky. SV 125 C3   │  129 ■...
 • Page 133: Funkcie

  – blanšírovať niekoľko minút vo vriacej vode, prudko ochladiť ľadovou vodou – zelenina vrecko a osušiť, aby sa počas skladovania zabránilo strate chuti a farby alebo tvoreniu plynu* počas skladovania ■ 130  │   SV 125 C3...
 • Page 134 – príp. krátko zamraziť vrecko – nádoba ochladené dusené jedlá – vrecko * Platí napr. pre všetky druhy hlúbovej zeleniny (brokolica, ružičkový kel, kel atď.), špargľu, sladký hrášok, fazuľu, romanesco a pak choi. SV 125 C3   │  131 ■...
 • Page 135: Zvarenie Rukávovej Fólie

  5. Vrecko sa smie oprieť maxi- málne o zadné dorazy 6 a musí sa nachádzať v priestore medzi prednými dorazmi 7. Ak vrecko prečnieva cez niektorý z dvoch dorazov 6/7, nezvarí sa správne: ■ 132  │   SV 125 C3...
 • Page 136 Kontrolka w svieti. Hneď ako je proces pečatenia 5) Stlačte tlačidlo ukončený, zabliká kontrolka w krátko a potom zhasne. UPOZORNENIE ► Proces zvárania môžete prerušiť kedykoľvek tak, že stlačíte znova tlačidlo w. Kontrolka w bliká a potom zhasne. SV 125 C3 │  133 ■...
 • Page 137 8) Ak nechcete vrecko vákuovať, zvarte teraz jeho opačný, otvorený koniec. UPOZORNENIE ► Počkajte niekoľko sekúnd, predtým ako zvaríte nasledujúce vrecko, aby mohol prístroj vychladnúť. Počas tejto fázy chladenia nemôžete spustiť funkciu „Zváranie“. ■ 134  │   SV 125 C3...
 • Page 138: Vákuovanie

  7. Inak nebudú odsávanie a zváranie fungovať: 2) Zatvorte veko prístroja 1. Pritom dbajte na to, aby sa oba rohy veka prístro- ja 1 zaistili. Prípadne ich na značkách opakovane zatlačte tak, aby veko prístroja 1 zapadlo a zaistilo sa. SV 125 C3 │  135 ■...
 • Page 139 Po ukončení procesu vákuovania blikajú obidve kontrolky e/w a potom zhasnú. 5) Ak obe kontrolky e/w zhasli, môžete otvoriť veko zatlačením odistení veka 8 a veko prístroja 1 otvoriť smerom hore. Odoberte vákuované a zvarené vrecko. ■ 136  │   SV 125 C3...
 • Page 140: Vákuovanie Nádoby A Opätovne Uzatvárateľných Vreciek

  5. Pomocou vákuových hadíc u, obsiahnutých v dodávke a príslušných adaptérov i/o/p môžete nádoby a opätovne uzatvárateľné vrecká vákuovať. SV 125 C3   │  137...
 • Page 141 7) Teraz môžete prídavný adaptér A/B i/o odstrániť z vrecka. Vákuovanie nádoby 1) Pripojte vákuovú hadicu u na nasávacie zariadenie 9 prístroja. 2) Zvoľte vhodný adaptér i/o/p pre nádobu, ktorú chcete vákuovať a nasuňte ho na vákuovú hadicu u. ■ 138  │   SV 125 C3...
 • Page 142: Čistenie

  5, v teplej vode s trochou umývacieho prostriedku. V prípade potreby môžete zbernú misku umyť tiež v umývačke riadu. Pritom dávajte pozor na to, aby sa zberná miska nezasekla a ak je to možné, použite horný kôš umývačky riadu. SV 125 C3   │  139...
 • Page 143: Uloženie

  V prípade pochybností sa obráťte na zariadenia na odstraňovanie odpadu. Informácie o možnostiach likvidácie výrobku, ktorý doslúžil, získate od svojej obecnej alebo mestskej samosprávy. Produkt je recyklovateľný, podlieha rozšírenej zodpovednosti výrobcu a zbiera sa oddelene. ■ 140  │   SV 125 C3...
 • Page 144: Servis

  Tel. 0850 232001 E-Mail: kompernass@lidl.sk IAN 400318_2107 Dovozca Majte na pamäti, že nižšie uvedená adresa nie je adresou servisného strediska. Najprv kontaktujte uvedené servisné stredisko. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM NEMECKO www.kompernass.com SV 125 C3   │  141 ■...
 • Page 145: Objednávanie Náhradných Dielov

  Pri vašej objednávke vždy uveďte číslo výrobku (napr. 123456_7890), ktoré môžete nájsť na titulnom liste tohto návodu na obsluhu. ► Zohľadnite, prosím, že online objednávanie náhradných dielov nie je možné pre všetky krajiny. ■ 142  │   SV 125 C3...
 • Page 146 Pedido de recambios ......... 162 SV 125 C3  ...
 • Page 147: Información Sobre Esta Guía Breve

  Cualquier uso diferente o que supere lo indicado se considerará contrario al uso previsto. Se excluyen las reclamaciones de cualquier tipo en relación con los daños causados por un uso contrario al uso previsto. El riesgo será responsa- bilidad exclusiva del usuario. ■ 144  │   SV 125 C3...
 • Page 148: Volumen De Suministro E Inspección De Transporte

  Observe las indicaciones de los distintos materiales de embalaje y, si procede, recíclelos de la manera correspondiente. Los materiales de embalaje cuentan con abreviaciones (a) y cifras (b) que significan lo siguiente:1-7: plásticos, 20-22: papel y cartón, 80-98: materiales compuestos. SV 125 C3   │  145...
 • Page 149: Descripción Del Aparato

  (verde) z Botón (inicio/cancelación de la función “Envasado al vacío externo”) con piloto de control (verde) Figura C u Tubo de envasado al vacío i Adaptador A o Adaptador B p Adaptador C ■ 146  │   SV 125 C3...
 • Page 150: Características Técnicas

  Retire la clavija de red de la base de enchufe antes de ■ comenzar con la limpieza. Durante la limpieza, asegúrese de que no penetre hume- ■ dad en la carcasa del aparato. SV 125 C3   │  147 ■...
 • Page 151 ¡ATENCIÓN – DAÑOS MATERIALES! No utilice ningún tipo de reloj programador externo ni ■ sistema de control remoto para accionar el aparato. ■ 148  │   SV 125 C3...
 • Page 152: Colocación Y Conexión

  Procure que el cable de red no se tense ni se doble demasiado. ► Evite que el cable de red quede colgando por las esquinas (para evitar tropiezos). ♦ Conecte la clavija de red a la base de enchufe. SV 125 C3   │  149 ■...
 • Page 153: Funciones

  – Verduras Bolsa cocción con agua helada y séquelas para evitar una pérdida del sabor y del co- lor o la formación de gas* durante su conservación. ■ 150  │   SV 125 C3...
 • Page 154 – Recipiente Platos prepara- dos templados – Bolsa * Aplicable para todos los tipos de coles (brócoli, coles de Bruselas, col rizada, etc.), espá- rragos, tirabeques, judías, romanesco y pak choy. SV 125 C3   │  151 ■...
 • Page 155: Sellado Del Rollo De Bolsas De Plástico

  6 y debe quedar colocada entre los topes delanteros 7. Si la bolsa sobrepasa uno de los topes o ambos topes 6/7, no podrá sellarse correctamente: ■ 152  │   SV 125 C3...
 • Page 156 INDICACIÓN ► Puede detenerse en cualquier momento el proceso de sellado con solo w. Tras esto, el piloto de control w parpadea volver a pulsar el botón y se apaga. SV 125 C3 │  153 ■...
 • Page 157 8) Si no desea envasar la bolsa al vacío, selle ahora el otro extremo abierto. INDICACIÓN ► Espere unos segundos antes de sellar la siguiente bolsa para que el aparato pueda enfriarse. Durante la fase de enfriamiento no puede activarse la función “sellado”. ■ 154  │   SV 125 C3...
 • Page 158: Envasado Al Vacío

  2) Cierre la tapa 1. Asegúrese de que las dos esquinas de la tapa 1 queden encastradas. En caso necesario, presiónelas hacia abajo sobre las marcas de forma que la tapa 1 quede encastrada y cerrada. SV 125 C3 │  155...
 • Page 159 5) Una vez se apaguen ambos pilotos de control e/w, podrá abrir la tapa tras presionar los desencastres de la tapa 8 y tirar de la tapa 1 hacia arriba. Retire la bolsa sellada y envasada al vacío. ■ 156  │   SV 125 C3...
 • Page 160: Envasado Al Vacío De Recipientes Y De Bolsas Reutilizables

  5. Los tubos de envasado al vacío u y sus adaptadores i/o/p correspondien- tes incluidos en el volumen de suministro permiten envasar al vacío recipientes y bolsas reutilizables. SV 125 C3   │  157 ■...
 • Page 161 En cuanto se succiona el aire de la bolsa, el piloto de control z se apaga. 7) A continuación, podrá retirar el adaptador A/B i/o de la bolsa. ■ 158  │   SV 125 C3...
 • Page 162: Limpieza

  ► No utilice objetos duros ni afilados para retirar cualquier resto adhesivo del alambre fundente 4. De lo contrario, podría dañarse el alambre fundente 4 o el aislamiento. SV 125 C3   │  159 ■...
 • Page 163: Limpieza Del Aparato

  5, así como sobre el sello de presión q, que podría afectar a su funcionamiento. ♦ Guarde el aparato en un lugar limpio, seco y protegido de la radiación solar directa. ■ 160  │   SV 125 C3...
 • Page 164: Desecho

  Tenga en cuenta que la dirección siguiente no es una dirección de asistencia técnica. Póngase primero en contacto con el centro de asistencia técnica especificado. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM ALEMANIA www.kompernass.com SV 125 C3   │  161 ■...
 • Page 165: Pedido De Recambios

  ► Le rogamos que tenga en cuenta que no en todos los países a los que realizamos envíos se pueden pedir recambios por Internet. ■ 162  │   SV 125 C3...
 • Page 166 Bestilling af reservedele ........182 SV 125 C3  ...
 • Page 167: Informationer Til Denne Kvikvejledning

  Al anden anvendelse betragtes som værende uden for anvendelsesområdet. Der kan ikke stilles krav i forbindelse med skader forårsaget af anvendelse til formål uden for anvendelsesområdet. Brugeren bærer alene risikoen. ■ 164  │   SV 125 C3...
 • Page 168: Pakkens Indhold Og Transporteftersyn

  (b) med følgende betydning:1–7: Plast, 20–22: Papir og pap, 80–98: Kompositmaterialer BEMÆRK ► Opbevar så vidt muligt den originale emballage i løbet af produktets garantiperiode, så det kan pakkes korrekt ind i tilfælde af en garantisag. SV 125 C3   │  165 ■...
 • Page 169: Beskrivelse Af Produktet

  (aktivering/deaktivering af ekstrafunktionen ”Wet”) med kontrollampe (grøn) t Knap (aktivering/deaktivering af ekstrafunktionen ”Soft”) med kontrollampe (grøn) z Knap (start/afbryd funktionen ”ekstern vakuumering”) med kontrollampe (grøn) Figur C u Vakuumslange i Adapter A o Adapter B p Adapter C ■ 166  │   SV 125 C3...
 • Page 170: Tekniske Data

  ■ overensstemmelse med sikkerhedsbestemmelserne. Åbn aldrig produktets kabinet! ■ Tag stikket ud af stikkontakten, før du begynder rengørin- ■ gen. Sørg for, at der ikke kommer fugt ind i produktet under ■ rengøringen. SV 125 C3   │  167 ■...
 • Page 171 Træk altid strømstikket ud af stikkontakten efter brug, eller hvis du afbryder arbejdet, så produktet ikke starter ved en fejltagelse. OBS - MATERIELLE SKADER! Brug aldrig et eksternt timerur eller et separat fjernbetjenings- ■ system til betjening af produktet. ■ 168  │   SV 125 C3...
 • Page 172: Opstilling Og Tilslutning

  ► Sørg for, at strømledningen ikke trækkes stramt ud eller har knæk. ► Lad ikke strømledningen hænge ud over hjørner (fare for at snuble). ♦ Sæt stikket i stikkontakten. SV 125 C3   │  169 ■...
 • Page 173: Funktioner

  Blanchér nogle få minutter i kogende vand efterfulgt af iskoldt vand som chokeffekt, – Grøntsager Pose og lad grøntsagerne dryppe af for at undgå tab af smag og farve eller gasdannelse* under opbevaringen ■ 170  │   SV 125 C3...
 • Page 174 – Beholder Kolde væsker – – Frys evt. først Pose – Beholder Afkølede, tilberedte – retter Pose * Gælder f.eks. alle kåltyper (broccoli, rosenkål, grønkål osv.), asparges, sukkerærter, bønner, romanesco-kål og pak choy). SV 125 C3   │  171 ■...
 • Page 175: Svejsning Af Slangefolien

  5. Posen må maksimalt nå hen til de bageste stop 6 og skal ligge mellem de forreste stop 7. Hvis posen ligger over et eller begge stop 6/7, kan posen ikke svejses rigtigt sammen: ■ 172  │   SV 125 C3...
 • Page 176 5) Tryk på knappen afsluttet, blinker kontrollampen w kortvarigt og slukkes derefter. BEMÆRK ► Du kan afbryde forseglingen, hvis du ønsker det, ved at trykke på knappen w igen. Kontrollampen w blinker og slukkes derefter. SV 125 C3 │  173 ■...
 • Page 177 8) Hvis du ikke vil vakuumere posen, svejses den anden åbne side sammen. BEMÆRK ► Vent nogle sekunder, før du svejser den næste pose, så produktet kan køle I denne afkølingsfase kan du ikke starte funktionen ”svejsning”. ■ 174  │   SV 125 C3...
 • Page 178: Vakuumering

  2) Luk låget 1. Sørg for, at begge lågets hjørner 1 går i indgreb. Tryk even- igen, så låget 1 går i indgreb og tuelt ned på markeringerne låses. SV 125 C3 │  175 ■...
 • Page 179 5) Når begge kontrollamper e/w er slukket, kan du åbne låget ved at trykke på oplukningerne 8 til låget og åbne låget 1 ved at klappe det op. Tag den vakuumerede og forseglede pose ud. ■ 176  │   SV 125 C3...
 • Page 180: Vakuumering Af Beholdere Og Poser, Der Kan Lukkes Igen

  5. Med de medfølgende vakuumslanger u og de tilhørende adaptere i/o/p kan du vakuumere beholdere og poser, der kan lukkes igen. SV 125 C3   │  177...
 • Page 181 2) Vælg den rigtige adapter i/o/p til beholderen, du vil vakuumere, og sæt den på vakuumslangen u. 3) Luk låget 1. Sørg for, at begge lågets 1 hjørner går i indgreb. Tryk eventuelt , så låget 1 går i indgreb og låses. ned på markeringerne ■ 178  │   SV 125 C3...
 • Page 182: Rengøring

  5, i varmt vand med lidt opvaskemiddel. Ved behov kan opsamlingsskålen rengøres i opvaskemaskinen. Sørg for, at opsamlingsskålen ikke kommer i klemme, og brug den øverste kurv i opvaskemaskinen, hvis det er muligt. SV 125 C3   │  179...
 • Page 183: Opbevaring

  Følg de aktuelt gældende regler. Kontakt genbrugspladsen, hvis du er i tvivl. Du kan få oplysninger hos kommunen om bortskaffelse af udtjente produkter. Produktet kan genbruges, er underlagt udvidet producentansvar og indsamles separat. ■ 180  │   SV 125 C3...
 • Page 184: Service

  Service Danmark Tel.: 32 710005 E-Mail: kompernass@lidl.dk IAN 400318_2107 Importør Bemærk at den efterfølgende adresse ikke er en serviceadresse. Kontakt først det nævnte servicested. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM TYSKLAND www.kompernass.com SV 125 C3   │  181 ■...
 • Page 185: Bestilling Af Reservedele

  Oplys altid artikelnummeret (f.eks. 123456_7890), som du kan finde på denne betjeningsvejlednings titelblad, når du afgiver din bestilling. ► Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at foretage online-bestilling af reservedele i alle lande. ■ 182  │   SV 125 C3...
 • Page 186 Ordinazione dei pezzi di ricambio ......202 SV 125 C3  ...
 • Page 187: Informazioni Sulle Presenti Istruzioni Brevi

  Un uso diverso o esulante da quanto sopra è considerato non conforme. Sono escluse rivendicazioni di qualsiasi genere in caso di danni derivanti da uso non conforme. Il rischio è esclusivamente a carico dell’utente. ■ 184  │   SV 125 C3...
 • Page 188: Volume Della Fornitura E Ispezione Per Eventuali Danni Da Trasporto

  I materiali di imballaggio presentano codici costituiti da abbreviazioni (a) e numeri (b) con il seguente significato: 1–7: materie plastiche, 20–22: carta e cartone, 80–98: materiali compositi SV 125 C3   │  185...
 • Page 189: Descrizione Dell'apparecchio

  (attivazione/disattivazione della funzione aggiuntiva “Soft”) con spia di controllo (verde) z Tasto (avvio/interruzione della funzione “messa sottovuoto esternamente”) con spia di controllo (verde) Figura C u Tubo flessibile per messa sottovuoto i Adattatore A o Adattatore B p Adattatore C ■ 186  │   SV 125 C3...
 • Page 190: Dati Tecnici

  Non aprire mai l'alloggiamento dell'apparecchio! ■ Prima di cominciare con la pulizia, staccare sempre la ■ spina dalla presa. Impedire la penetrazione di umidità nell'apparecchio ■ durante la pulizia. SV 125 C3   │  187 ■...
 • Page 191 ATTENZIONE - DANNI MATERIALI! Non utilizzare timer esterni o un sistema di telecomando sepa- ■ rato per azionare l'apparecchio. ■ 188  │   SV 125 C3...
 • Page 192: Installazione E Collegamento

  Assicurarsi che durante il funzionamento il cavo di rete non venga teso o piegato. ► Non fare pendere il cavo di rete sugli angoli (effetto di inciampo). ♦ Inserire la spina nella presa di corrente. SV 125 C3   │  189 ■...
 • Page 193: Funzioni

  – Verdure sacchetto re con acqua ghiacciata e asciugare, in modo da evitare la perdita di gusto e colore o la formazione di gas* durante la conservazione ■ 190  │   SV 125 C3...
 • Page 194 – sacchetto * Si applica ad es. a tutti i tipi di cavoli (broccoli, cavolini di Bruxelles, cavoli ricci ecc.), agli asparagi, alle taccole, ai fagioli, al broccolo romanesco e al cavolo cinese. SV 125 C3   │  191 ■...
 • Page 195: Sigillatura Della Pellicola Tubolare

  5. Il sacchetto non deve arrivare oltre i limiti posteriori 6 e deve trovarsi compreso tra i limiti anteriori 7. Se il sacchetto supera uno o entrambi i limiti 6/7, non può venire correttamente sigillato: ■ 192  │   SV 125 C3...
 • Page 196 AVVISO ► È possibile interrompere in ogni momento l’operazione di sigillatura w. La spia di controllo w lampeggia e premendo nuovamente il tasto poi si spegne. SV 125 C3 │  193 ■...
 • Page 197 8) Se non si desidera mettere il sacchetto sottovuoto, chiudere anche l’altro lato aperto. AVVISO ► Attendere qualche secondo prima di saldare il sacchetto successivo, in modo da consentire all’apparecchio di raffreddarsi. Durante la fase di raffreddamento non è possibile attivare la funzione “Saldatura”. ■ 194  │   SV 125 C3...
 • Page 198: Messa Sotto Vuoto

  2) Chiudere il coperchio dell’apparecchio 1. Assicurarsi che entrambi gli angoli del coperchio dell’apparecchio 1 scattino in posizione. All’occorrenza premer- li ancora una volta sulle apposite marcature verso il basso in modo tale che il coperchio dell’apparecchio 1 scatti in posizione e si blocchi. SV 125 C3 │  195 ■...
 • Page 199 5) Quando entrambe le spie di controllo e/w si sono spente, si può aprire il coperchio premendo sui dispositivi di sblocco del coperchio 8 e aprendo il coperchio dell’apparecchio 1 verso l’alto. Rimuovere il sacchetto messo sottovuoto e sigillato. ■ 196  │   SV 125 C3...
 • Page 200: Messa Sottovuoto Di Contenitori E Sacchetti Richiudibili

  finiscono nella piccola vaschetta situata nello spazio intermedio dell’anello di guarnizione inferiore 5. Con i tubi flessibili per messa sottovuoto u e i relativi adattatori i/o/p compresi nel materiale in dotazione si possono mettere sottovuoto contenitori e sacchetti richiudibili. SV 125 C3   │  197 ■...
 • Page 201 La spia di controllo z si accende e l’apparecchio 6) Premere il tasto aspira l’aria dal sacchetto. Non appena l’aria è stata aspirata, la spia di controllo z si spegne. 7) Ora si può rimuovere l’adattatore A/B i/o dal sacchetto. ■ 198  │   SV 125 C3...
 • Page 202: Pulizia

  Pulire la superficie dell’alloggiamento con un panno leggermente inumidito e un detergente delicato. Passare un panno umido sull’anello di tenuta superiore 0 e inferiore 5 ♦ nonché sulla guarnizione a pressione q. Accertarsi che l’apparecchio sia asciutto prima di utilizzarlo nuovamente. SV 125 C3   │  199 ■...
 • Page 203: Conservazione

  0 e inferiore 5 nonché sulla guarnizione a pressione q. Ciò potrebbe comprometterne il funzionamento. ♦ Sistemare l’apparecchio in un luogo fresco e asciutto privo di irradiazione solare diretta. ■ 200  │   SV 125 C3...
 • Page 204: Smaltimento

  IAN 400318_2107 Importatore Badi che il seguente indirizzo non è quello del servizio di assistenza clienti. Contatti innanzitutto il servizio di assistenza clienti indicato. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANIA www.kompernass.com SV 125 C3   │  201 ■...
 • Page 205: Ordinazione Dei Pezzi Di Ricambio

  123456_7890), che può essere tratto dalla copertina di questo manu- ale di istruzioni. ► Si tenga presente che l’ordinazione online di pezzi di ricambio non è possibile in tutti i Paesi in cui effettuiamo consegne. ■ 202  │   SV 125 C3...
 • Page 206 Pótalkatrészek rendelése ........222 SV 125 C3  ...
 • Page 207: A Rövid Használati Útmutatóra Vonatkozó Információk

  és hosszabb időn keresztül sem használható. Más vagy ezen túlmenő használat rendeltetésellenesnek minősül. Semmilyen, a nem rendeltetésszerű használatból eredő kárigény nem érvényesíthető. A kockázatot egyedül a felhasználó viseli. ■ 204  │   SV 125 C3...
 • Page 208: A Csomag Tartalmának És Hiánytalanságának Ellenőrzése

  Vegye figyelembe a különböző csomagolóanyagokon lévő jelzéseket és adott esetben válassza külön azokat. A csomagolóanyagok rövidítésekkel (a) és számjegyekkel (b) vannak megjelölve, az alábbi jelentéssel: 1–7: Műanyagok, 20–22: Papír és karton, 80–98: Kompozit anyagok SV 125 C3   │  205...
 • Page 209: A Készülék Leírása

  („Wet” kiegészítő funkció bekapcsolása/kikapcsolása) működésjelző lámpával (zöld) gomb („Soft” kiegészítő funkció bekapcsolása/kikapcsolása) működésjelző lámpával (zöld) gomb („külső vákuumozás” funkció indítása/megszakítása) működésjelző lámpával (zöld) „C” ábra u vákuumtömlő i adapter A o adapter B p adapter C ■ 206  │   SV 125 C3...
 • Page 210: Műszaki Adatok

  Soha ne nyissa fel a készülék burkolatát! ■ Mielőtt elkezdené tisztítani a készüléket, húzza ki a csat- ■ lakozót a dugaszoló aljzatból. Ügyeljen arra, hogy tisztítás közben ne kerüljön folyadék ■ a készülékbe! SV 125 C3   │  207 ■...
 • Page 211 érdekében használat után vagy munkaszünet esetén mindig húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati csatlakozóaljzatból. FIGYELEM - ANYAGI KÁR VESZÉLYE! A készülék üzemeltetéséhez ne használjon külső időkap- ■ csolót vagy külön távműködtető rendszert. ■ 208  │   SV 125 C3...
 • Page 212: Felállítás És Csatlakoztatás

  és ne tegye forró felületre és/vagy éles szegélyre. ► Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne feszüljön nagyon vagy ne törjön meg. ► Ne hagyja, hogy a hálózati kábel sarkokon lógjon (botlásveszély). ♦ Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót az aljzatba. SV 125 C3   │  209 ■...
 • Page 213: Funkciók

  és szárítsa meg – néhány percig blansírozza forrásban lévő vízben, – zöldség zacskó hűtse le jeges vízzel és törölje szárazra, hogy elkerülje az íz- és színvesztést, valamint a gázképződést* a tárolás során ■ 210  │   SV 125 C3...
 • Page 214 – adott esetben röviden – zacskó fagyassza le – tárolóedény lehűtött, főtt ételek – zacskó * Pl. minden fajta káposztára (brokkoli, kelbimbó, kelkáposzta stb.), spárgára, cukorborsóra, babra, pagodakarfiolra és bordáskelre vonatkozik. SV 125 C3   │  211 ■...
 • Page 215: Tömlőfólia Hegesztése

  5 belül legyen. A zacskó legfeljebb a hátsó határoló-elemekig 6 mehet hátra és az elülső határoló-elemek 7 között kell lennie. Amennyiben a zacskó az egyik vagy mindkét határoló- elem 6/7 fölött van, akkor a zacskót nem lehet megfelelően lehegeszteni: ■ 212  │   SV 125 C3...
 • Page 216 5) Nyomja meg a befejeződik a lezárási folyamat, a működésjelző lámpa w röviden felvillan, majd kialszik. TUDNIVALÓ gomb w megnyomásával bármikor megszakítható. ► A lezárási folyamat a A működésjelző lámpa w felvillan, majd kialszik. SV 125 C3 │  213 ■...
 • Page 217 8) Ha nem szeretné vákuumozni a zacskót, akkor hegessze le a másik, nyitott végét. TUDNIVALÓ ► A következő tasak hegesztése előtt várjon néhány másodpercet, hogy a készülék le tudjon hűlni. A lehűlési fázis közben a „Hegesztés” funkció nem indítható. ■ 214  │   SV 125 C3...
 • Page 218: Vákuumozás

  Ellenkező esetben nem működik a vákuumozás és a hegesztés: 2) Zárja le a készülékfedelet 1. Ügyeljen arra, hogy a készülékfedél 1 mindkét sarka bekattanjon. Nyomja meg ismét a és a jelöléseket olyan módon, hogy a készülékfedél 1 bekattanjon és bereteszelődjön. SV 125 C3 │  215 ■...
 • Page 219 5) Ha mindkét működésjelző lámpa e/w kialszik, kinyithatja a fedelet, a fe- dél-kireteszelők 8 megnyomásával és a készülékfedél 1 felfelé nyitásával. Vegye ki a vákuumozott és lezárt tasakot. ■ 216  │   SV 125 C3...
 • Page 220: Tárolóedények És Visszazárható Tasakok Vákuumozása

  élelmiszer, akkor az a kis gyűjtőtálcába kerül, ami az alsó tömítőgyűrű 5 között található. A csomagban található vákuumtömlőkkel u és a megfelelő adapterekkel i/o/ p tárolóedényeket és visszazárható tasakokat lehet vákuumozni. SV 125 C3   │  217...
 • Page 221 7) Ekkor eltávolíthatja az adaptert A/B i/o a tasakról. Tárolóedény vákuumozása 1) Csatlakoztasson egy vákuumtömlőt u a készülék beszívó szerkezetére 2) Válassza ki a megfelelő adaptert i/o/p a vákuumozni kívánt tároló- edényhez és helyezze a vákuumtömlőre u. ■ 218  │   SV 125 C3...
 • Page 222: Tisztítás

  Mosogassa el az alsó tömítőgyűrű 5 között található folyadék- ♦ felfogóedényt enyhén mosogatószeres meleg vízben. Szükség esetén a felfogóedény mosogatógépben is tisztítható. Ügyeljen arra, hogy a felfogóedény ne szoruljon be, helyezze lehetőleg a mosogatógép felső kosarába. SV 125 C3   │  219 ■...
 • Page 223: Tárolás

  üzemnél tudja leadni. Vegye figyelembe a hatályos előírásokat. Ha bizonytalan, vegye fel a kapcsolatot a hulladékkezelővel. Az elhasználódott termék ártalmatlanításának lehetőségeiről tájékozódjon települése önkormányzatánál vagy a városi önkormányzatnál. A termék újrahasznosítható, kiterjesztett gyártói felelősség körébe tartozik és külön kell gyűjteni. ■ 220  │   SV 125 C3...
 • Page 224: Szerviz

  Szerviz Magyarország Tel.: 06800 21225 E-Mail: kompernass@lidl.hu IAN 400318_2107 Gyártja Ügyeljen arra, hogy az alábbi cím nem a szerviz címe. Először forduljon a megjelölt szervizhcez. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM NÉMETORSZÁG www.kompernass.com SV 125 C3   │  221 ■...
 • Page 225: Pótalkatrészek Rendelése

  ► A rendelés során mindig adja meg a cikkszámot (z. B. 123456_7890) is, ami a használati útmutató címlapján található. ► Ne feledje, hogy nem minden országban rendelhetők meg az alkatrészek interneten. ■ 222  │   SV 125 C3...
 • Page 226 Naročanje nadomestnih delov ....... . . 241 SV 125 C3  ...
 • Page 227: Informacije O Teh Kratkih Navodilih

  Kakršna koli druga ali drugačna uporaba od navedene velja za nepredvideno. Uveljavljanje kakršnih koli zahtevkov zaradi škode, nastale zaradi nepredvidene uporabe, je izključeno. Tveganje nosi izključno uporabnik. ■ 224  │   SV 125 C3...
 • Page 228: Vsebina Kompleta In Pregled Po Prevozu

  Upoštevajte oznake na različnih embalažnih materialih in jih po potrebi ločite. Embalažni materiali so označeni s kraticami (a) in številkami (b) z naslednjim pomenom: 1–7: umetne snovi, 20–22: papir in karton, 80–98: sestavljeni materiali. SV 125 C3   │  225...
 • Page 229: Opis Naprave

  (vklop/izklop dodatne funkcije »mehko«) s kontrolno lučko (zeleno) z tipka (zagon/prekinitev funkcije »zunanje vakuumiranje«) s kontrolno lučko (zeleno) Slika C u cevka za vakuumiranje i adapter A o adapter B p adapter C ■ 226  │   SV 125 C3...
 • Page 230: Tehnični Podatki

  Ohišja naprave nikoli ne odpirajte! ■ Pred čiščenjem potegnite električni vtič iz vtičnice. ■ Pazite na to, da pri čiščenju v napravo ne zaide vlaga! ■ SV 125 C3   │  227 ■...
 • Page 231 Električni vtič po uporabi ali ob prekinitvah dela zmeraj potegnite iz vtičnice, da preprečite nehoteni zagon. POZOR – MATERIALNA ŠKODA! Naprave ne uporabljajte z zunanjo stikalno uro ali loče- ■ nim daljinskim sistemom. ■ 228  │   SV 125 C3...
 • Page 232: Postavitev In Priključitev

  čez vroče površine in/ali ostre robove. ► Pazite na to, da električni kabel ni preveč napet ali prepognjen. ► Električnega kabla ne pustite viseti čez kote (nevarnost spotika). ♦ Električni vtič priključite v električno vtičnico. SV 125 C3   │  229 ■...
 • Page 233: Funkcije

  – nekaj minut blanširajte v vreli vodi, na hitro ohladite – Zelenjava vrečka z ledeno vodo in osušite, da preprečite izgubo okusa in barve ali nastajanje plinov* med shranjevanjem ■ 230  │   SV 125 C3...
 • Page 234 – vrečka zamrznite – posoda Ohlajene skuhane jedi – vrečka * Velja npr. za vse vrste kapusnic (brokoli, brstični ohrovt, listni ohrovt itd.), beluše, stroke mladega graha, fižol, romanesko in kitajsko zelje. SV 125 C3   │  231 ■...
 • Page 235: Varjenje Folijske Cevi

  5. Vrečka se sme največ doti- kati zadnjih omejil 6 in mora biti nameščena med sprednjima omejiloma 7. Če je vrečka položena na enem ali obeh omejilih 6/7, vrečke ni mogoče pravilno zvariti: ■ 232  │   SV 125 C3...
 • Page 236 Kontrolna lučka w sveti. Ko je postopek varjenja 5) Pritisnite tipko zaključen, kontrolna lučka w utripa in potem ugasne. OPOMBA ► Postopek varjenja lahko kadar koli prekinete, tako da znova pritisnete tipko w. Kontrolna lučka w utripa in potem ugasne. SV 125 C3 │  233 ■...
 • Page 237 8) Če vrečke ne želite vakuumirati, sedaj zvarite drugo, odprto stran. OPOMBA ► Preden začnete varjenje naslednje vrečke, počakajte nekaj sekund, da se naprava lahko ohladi. Med ohlajevanjem funkcije »varjenje« ne morete zagnati. ■ 234  │   SV 125 C3...
 • Page 238: Vakuumiranje

  2) Zaprite pokrov naprave 1. Pri tem pazite, da se oba kota pokrova naprave 1 zaskočita. Po potrebi ju še na oznakah potisnite navzdol, tako da se pokrov naprave 1 zaskoči in je zaprt. SV 125 C3 │  235 ■...
 • Page 239 5) Ko kontrolni lučki e/w ugasneta, lahko odprete pokrov, tako da pritisnete tipki za sprostitev pokrova 8 in pokrov naprave 1 odprete navzgor. Vakuumirano in zvarjeno vrečko vzemite ven. ■ 236  │   SV 125 C3...
 • Page 240: Vakuumiranje Posode In Vrečk Za Ponovno Zapiranje

  živil, se ujamejo v majhno lovilno posodo, ki je na sredini spodnjega tesnilnega obroča 5. S cevkami za vakuumiranje u in ustreznimi adapterji i/o/p, ki spadajo v vsebino kompleta, lahko vakuumirate posode ter vrečke za ponovno zapiranje. SV 125 C3   │  237...
 • Page 241 7) Sedaj lahko adapter A/B i/o ločite od vrečke. Vakuumiranje posode 1) Priklopite cevko za vakuumiranje u na sesalno pripravo 9 naprave. 2) Izberite primeren adapter i/o/p za posodo, ki jo želite vakuumirati, in ga nataknite na cevko za vakuumiranje u. ■ 238  │   SV 125 C3...
 • Page 242: Čiščenje

  Lovilno posodo lahko po potrebi očistite tudi v pomivalnem stroju. Pri tem pazite, da se vam lovilna posoda ne zatakne, in po možnosti uporabljajte zgornjo košaro pomivalnega stroja. SV 125 C3   │  239...
 • Page 243: Shranjevanje

  V primeru dvoma se obrnite na najbližje podjetje za odstranjevanje odpadkov. O možnostih za odstranitev odsluženega izdelka vprašajte pri svoji občinski ali mestni upravi. Izdelek je mogoče reciklirati, je podvržen razširjeni odgovornosti proizvajalca in se zbira ločeno. ■ 240  │   SV 125 C3...
 • Page 244: Proizvajalec

  ► Pri naročilu vedno navedite številko artikla (npr. 123456_7890), ki jo najdete na naslovnici teh navodil za uporabo. ► Upoštevajte, da spletno naročilo nadomestnih delov ni mogoče v vseh državah. SV 125 C3   │  241 ■...
 • Page 245 ■ 242  │   SV 125 C3...
 • Page 246 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Stand der Informationen · Version des informations Stand van de informatie · Stav informací · Stan informacji · Stav informácií Estado de las informaciones · Tilstand af information · Versione delle informazioni Információk állása ·...

This manual is also suitable for:

400318 2107

Table of Contents