Panasonic CZ-TACG1 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
USER'S MANUAL
Sterownik (Adapter sieciowy)
Controller (Network Adaptor)
CZ-TACG1
CZ-TACG1
Model nr
Model No.

Advertisement

loading

  Also See for Panasonic CZ-TACG1

  Summary of Contents for Panasonic CZ-TACG1

 • Page 1 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA USER’S MANUAL Sterownik (Adapter sieciowy) Controller (Network Adaptor) CZ-TACG1 CZ-TACG1 Model nr Model No.
 • Page 2: Table Of Contents

  Połączenie sieciowe .............6 Connecting Network .............6 ciała lub uszkodzenia mienia. properties. Uruchomienie aplikacji Panasonic AC controller ..6 Starting Panasonic AC controller .......6 The items to be followed are classifi ed by the symbols: Należy przestrzegać wskazówek oznaczonych poniższymi symbolami: Używanie aplikacji Panasonic AC controller .....9...
 • Page 3 • • Upewnić się, czy przewody zostały prawidłowo Nie dotykać urządzenia mokrymi rękoma. Do not touch with wet hands. Ensure cables are installed properly so that external   zamocowane, aby uniknąć oddziaływania czynników Ryzyko porażenia prądem lub ryzyko pożaru w wyniku forces cannot affect them.
 • Page 4: Przegląd Systemu

  • Kompatybilny klimatyzator Panasonic z portem komunikacyjnym należy Medium:  Słaby sygnał:   • Do connect the Wireless LAN to a compatible Panasonic Air Conditioner with a podłączyć do bezprzewodowej sieci LAN. Weak:  Brak sygnału:  connectivity interface port.
 • Page 5: Wykaz Elementów Zestawu

  1. Przymocować adapter do ściany w pobliżu jednostki Adapter 1. Attach the Adaptor unit with double-sided adhesive tape Adaptor Unit (CZ-TACG1) wewnętrznej za pomocą dwustronnej taśmy klejącej. on the wall near the indoor unit. (CZ-TACG1) Instalację niniejszego adaptera można przeprowadzić po odłączeniu zasilania.
 • Page 6: Połączenie Sieciowe

  N ależy zalogować się za pomocą własnego Login with your Panasonic ID and password. nr identyfikacyjnego Panasonic ID i hasła. Panasonic ID can be registered free from the link on the Rejestracja numeru Panasonic ID jest bezpłatna, można page or at the following URL.
 • Page 7 3.1 Połączenie w trybie WPS 3.1 Connect with WPS Mode iv. Gdy zapali się dioda LED zasilania na adapterze iv. Tap “Next” after confi rming the POWER LED of the sieciowym, nacisnąć przycisk „Next” („Dalej”), network adaptor is ON. Nacisnąć przycisk „WPS” na routerze, aby nawiązać Press the “WPS”...
 • Page 8 („Kopiuj hasło i przejdź dalej”), to proceed to smartphone wireless network setting. aby przejść do ustawień sieci bezprzewodowej vi. Connect to “Panasonic-CZ-T-wirelessAP” network smartfona. and back to the application to continue with the Połączyć z siecią „Panasonic-CZ-T-wirelessAP”...
 • Page 9: Używanie Aplikacji Panasonic Ac Controller

  Podręcznik użytkownika znajduje się w zakładce Menu. User's manual can be found under Menu tab. Aplikacja Panasonic AC controller została połączona The Panasonic AC controller is connected to the z adapterem sieciowym i jest gotowa do użycia. network adaptor and ready for use.
 • Page 10 Podręcznik użytkownika User Manual Warunki użytkowania Terms of use Informacje prawne Copyright Wylogowanie z obecnego konta Logout from current Panasonic ID Panasonic ID Wprowadzić stare hasło Input old password Wprowadzić nowe hasło Input new password Ponownie wprowadzić nowe hasło Retype new password...
 • Page 11 Wymiana urządzenia Lista urządzeń Replace the device Device list Edycja ustawień i informacji Edit the device Wybrać z menu opcję o urządzeniu information and setting Select “Replace device” „Replace device” from the menu („Wymiana urządzenia”). Nacisnąć przycisk „Start”. Tap Start Edycja nazwy urządzenia Edit device name Zmiana grupy urządzeń...
 • Page 12 Lista grup Główny ekran urządzenia Group List Main Device Screen Edycja nazwy grupy Edit the group name Stan wszystkich Status for all air klimatyzatorów w danej conditioner in the grupie (strona 13) same group (Page 13) Usunięcie grupy Delete the group Advance setting Ustawienia Wstecz...
 • Page 13 Stan klimatyzatora Statystyki Air Conditioner Status Statistics Wybór zakresu Indywidualne wyłączanie / włączanie Selection of type Individual off / on toggle Temperatura Outdoor Temperature zewnętrzna Wykres Temperatura Chart Indoor Temperature Stan klimatyzatorów Air conditioners status wewnętrzna (Wył. / Wł., tryb pracy i nastawa temperatury) (Off / On, mode and set temperature) Zużycie energii Energy consumption...
 • Page 14: Rozwiązywanie Problemów

  Rozwiązywanie problemów Zegar tygodniowy Troubleshooting Weekly Timer „ Dioda LED zasilania nie świeci (brak zasilania adaptera)   When the power LED does not light up → Sprawdzić źródło zasilania. (no power supply to the adaptor) Edycja zegara Edit timer →...
 • Page 15: Informacja

  Funkcja aktualizacji oprogramowania Information Firmware Update Function Niniejszy produkt posiada możliwość połączenia z serwerem aktualizacji This product has functionality for connecting to the Panasonic fi rmware update Polski English oprogramowania Panasonic za pośrednictwem sieci internet, w celu automatycznej server over the Internet to automatically update the device fi rmware to the latest aktualizacji oprogramowanie sprzętowego urządzenia do najnowszej wersji.
 • Page 16: Informacja Na Temat Licencji Oprogramowania

  (1) Oprogramowanie opracowane niezależnie przez lub dla firmy Panasonic, (adres MAC). Wireless interface serial number (ID) The software owned by third party and licensed to Panasonic Corporation, (2) Oprogramowanie będące własnością stron trzecich i licencjonowane dla firmy Numer seryjny interfejsu bezprzewodowego The open source software under the BSD licence and/or equivalent licenses.