Download Table of Contents Print this page
Electrolux PHILCO PHSA 3500 User Manual

Electrolux PHILCO PHSA 3500 User Manual

Advertisement

Available languages

Quick Links

PHSA 3500 / PHSA 3501
User's Manual
Návod k obsluze
Návod na obsluhu
Használati útmutató
Instrukcja obsługi

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Electrolux PHILCO PHSA 3500

 • Page 1 PHSA 3500 / PHSA 3501 User's Manual Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obsługi...
 • Page 2 Dear customer, thank you for buying a  PHILCO brand product. So that your appliance serves you well, please read all the instructions in this user's manual.
 • Page 3: Table Of Contents

  CONTENTS PART 1: IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS ........................2 PART 2: DESCRIPTION OF THE SANDWICH MAKER .......................5 PART 3: BEFORE FIRST USE ..............................6 PART 4: USING THE SANDWICH MAKER ........................... 6 PART 5: CLEANING AND MAINTENANCE ..........................7 PART 6: STORAGE ..................................7 PART 7: TECHNICAL DETAILS ..............................7 PART 8: TIPS FOR PREPARING DELICIOUS SANDWICHES ...................8 Copyright ©...
 • Page 4: Part 1: Important Safety Instructions

  PART 1: IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 1) Before connecting the appliance to a power socket check that the technical details on the appliance label match the electrical voltage in the socket. 2) Only plug the appliance into a correctly grounded socket. 3) This appliance is designed for use indoors. Do not use this appliance for commercial purposes.
 • Page 5 13) To avoid any injury by electrical shock, do not clean the appliance under running water and do not submerge in water or any liquid. 14) Ensure that the power cord does not come into contact with water or moisture or heated surface. 15) Do not disconnect the appliance from the power socket by pulling on the power cord.
 • Page 6 CAUTION: This appliance is not designed to be controlled using a programmed device, external timer switch or remote control. ATTENTION: HOT SURFACE If the appliance is switched on, the temperature of accessible surfaces may be higher. Do not touch the hot surface. This could cause skin burns.
 • Page 7: Part 2: Description Of The Sandwich Maker

  PART 2: DESCRIPTION OF THE SANDWICH MAKER Green indicator light Indicates heating of the cooking plates Red indicator light Indicates connection into the electric power supply Thermally insulated handles Lock To lock and unlock the handles easily Power cord storage (at the bottom part of the appliance) Cooking plates with a special non-stick coating Copyright ©...
 • Page 8: Part 3: Before First Use

  PART 3: BEFORE FIRST USE Remove the Sandwich Maker from the packing material. 2) Wipe the cooking plates with a wet cloth or sponge and dry completely with a paper towel or dry cloth. 3) Connect the Sandwich Maker to the power supply and leave it turned on for at least 5–7 minutes to dissipate any odour.
 • Page 9: Part 5: Cleaning And Maintenance

  PART 5: CLEANING AND MAINTENANCE • Before cleaning the appliance disconnect it from the el. power supply and allow it to cool down. • Clean the non-stick surface of the cooking plates after each use. This will prevent a build-up of burnt pieces of food residue.
 • Page 10: Part 8: Tips For Preparing Delicious Sandwiches

  PART 8: TIPS FOR PREPARING DELICIOUS SANDWICHES • The basic ingredient for the fi lling can be meat, fi sh, cheese, smoked meat, sliced cooked egg or fruit and vegetables, like banana, apple, pineapple, tomato, cucumber, onion or mushrooms. Do not use excessive amount of fi...
 • Page 11 INSTRUCTIONS AND INFORMATION REGARDING THE DISPOSAL OF USED PACKAG- ING MATERIALS Dispose of used packaging material at a site designated for waste in your municipality. DISPOSAL OF USED ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT This symbol on products or original documents means that used electric or electronic products must not be added to ordinary municipal waste.
 • Page 12 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu.
 • Page 13 OBSAH ČÁST 1: DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ........................2 ČÁST 2: POPIS SENDVIČOVAČE .............................5 ČÁST 3: PŘED PRVNÍM POUŽITÍM ............................6 ČÁST 4: POUŽITÍ SENDVIČOVAČE ............................6 ČÁST 5: ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA ..............................7 ČÁST 6: SKLADOVÁNÍ ................................7 ČÁST 7: TECHNICKÉ ÚDAJE ..............................7 ČÁST 8: TIPY PRO PŘÍPRAVU CHUTNÝCH SENDVIČŮ ....................8 Copyright ©...
 • Page 14: Část 1: Důležité Bezpečnostní Pokyny

  ČÁST 1: DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1) Před připojením spotřebiče k  síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje nominální napětí uvedené na štítku spotřebiče s elektrickým napětím zásuvky. 2) Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce. 3) Spotřebič je určen pro použití v  domácnosti. Nepoužívejte jej pro komerční...
 • Page 15 13) Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, neomývejte spotřebič pod tekoucí vodou ani jej neponořujte do vody nebo jiné kapaliny. 14) Dbejte na to, aby se síťový kabel nedostal do kontaktu s vodou nebo vlhkostí nebo se zahřátým povrchem. 15) Neodpojujte spotřebič od síťové zásuvky tahem za síťový kabel. Mohlo by dojít k ...
 • Page 16 UPOZORNĚNÍ: Tento spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání. UPOZORNĚNÍ: HORKÝ POVRCH Pokud je spotřebič v  činnosti, teplota přístupných povrchů může být vyšší. Nedotýkejte se zahřátého povrchu. Mohlo by dojít k  popálení pokožky. K  otevření a  zavření dvířek trouby používejte madlo.
 • Page 17: Část 2: Popis Sendvičovače

  ČÁST 2: POPIS SENDVIČOVAČE Zelená kontrolka Signalizuje zahřívání pečících desek Červená kontrolka Signalizuje připojení k zásuvce el. napětí Tepelně izolované rukojeti Zámek Pro snadné zajištění a odjištění rukojetí Držák pro navinutí síťového kabelu (ve spodní části spotřebiče) Pečící desky opatřené speciální nepřilnavou povrchovou úpravou Copyright ©...
 • Page 18: Část 3: Před Prvním Použitím

  ČÁST 3: PŘED PRVNÍM POUŽITÍM Sendvičovač vyjměte z obalového materiálu. 2) Pečící plochy otřete mírně navlhčeným hadříkem nebo houbičkou a poté je vytřete dosucha kuchyňským papírem nebo suchým hadříkem. 3) Sendvičovač připojte k zásuvce el. napětí a nechte jej spuštěný alespoň 5–7 minut naprázdno, aby se zbavil případného zápachu.
 • Page 19: Část 5: Čištění A Údržba

  ČÁST 5: ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA • Před čištěním odpojte sendvičovač od zásuvky el. napětí a nechte jej zchladnout. • Nepřilnavý povrch pečících desek vyčistěte po každém použití. Zabráníte tím vrstvení připečených zbytků potravin. K čištění použijte mírně navlhčenou, měkkou textilii. Pokud na deskách zůstaly připečené zbytky potravin, pokapejte je roztokem vody a ...
 • Page 20: Část 8: Tipy Pro Přípravu Chutných Sendvičů

  ČÁST 8: TIPY PRO PŘÍPRAVU CHUTNÝCH SENDVIČŮ • Jako základ náplně sendvičů můžete použít maso, ryby, sýry, uzeniny, plátky vařených vajec nebo ovoce a zeleninu, jako například banány, jablka, ananas, rajčata, okurky, cibuli nebo houby. Nepoužívejte příliš velké množství náplně, aby nevytékala na pečící plochy. •...
 • Page 21 POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu. LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ Tento symbol na produktech anebo v  průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a  elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově...
 • Page 22 Vážený zákazník, ďakujeme, že ste kúpili výrobok značky PHILCO. Aby váš spotrebič slúžil čo najlepšie, prečítajte si všetky po- kyny v tomto návode.
 • Page 23 OBSAH ČASŤ 1: DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ........................2 ČASŤ 2: POPIS SENDVIČOVAČA .............................5 ČASŤ 3: PRED PRVÝM POUŽITÍM ............................6 ČASŤ 4: POUŽITIE SENDVIČOVAČA ............................6 ČASŤ 5: ČISTENIE A ÚDRŽBA ..............................7 ČASŤ 6: SKLADOVANIE ................................7 ČASŤ 7: TECHNICKÉ ÚDAJE ..............................7 ČASŤ 8: TIPY PRE PRÍPRAVU CHUTNÝCH SENDVIČOV....................8 Copyright ©...
 • Page 24: Časť 1: Dôležité Bezpečnostné Pokyny

  ČASŤ 1: DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1) Před připojením spotřebiče k  síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje nominální napětí uvedené na štítku spotřebiče s elektrickým napětím zásuvky. 2) Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce. 3) Spotřebič je určen pro použití v  domácnosti. Nepoužívejte jej pro komerční...
 • Page 25 13) Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, neomývejte spotřebič pod tekoucí vodou ani jej neponořujte do vody nebo jiné kapaliny. 14) Dbejte na to, aby se síťový kabel nedostal do kontaktu s vodou nebo vlhkostí nebo se zahřátým povrchem. 15) Neodpojujte spotřebič od síťové zásuvky tahem za síťový kabel. Mohlo by dojít k ...
 • Page 26 UPOZORNENIE: Tento spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programá- tora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania. UPOZORNENIE: HORÚCI POVRCH Ak je spotrebič v činnosti, teplota prístupných povrchov môže byť vyššia. Nedotýkajte sa zahriateho povrchu. Mohlo by dôjsť k  popáleniu pokožky. Na  otvorenie a  zatvorenie dvierok rúry používajte držadlo.
 • Page 27: Časť 2: Popis Sendvičovača

  ČASŤ 2: POPIS SENDVIČOVAČA Zelená kontrolka Signalizuje zahrievanie pečiacich dosiek Červená kontrolka Signalizuje pripojenie k zásuvke el. napätia Tepelne izolované rukoväti Zámok Pre jednoduché zaistenie a odistenie rukovätí Držiak pre navinutie sieťového kábla (v spodnej časti spotrebiča) Pečiace dosky ošetrené špeciálnou nepriľnavou povrchovou úpravou Copyright ©...
 • Page 28: Časť 3: Pred Prvým Použitím

  ČASŤ 3: PRED PRVÝM POUŽITÍM Sendvičovač vyberte z obalového materiálu. 2) Pečiace plochy utrite mierne navlhčenou handričkou alebo hubkou a potom ich vytrite dosucha kuchynským papierom alebo suchou handričkou. 3) Sendvičovač pripojte k zásuvke el. napätia a nechajte ho spustený aspoň 5–7 minút naprázdno, aby sa zbavil prípadného zápachu.
 • Page 29: Časť 5: Čistenie A Údržba

  ČASŤ 5: ČISTENIE A ÚDRŽBA • Pred čistením odpojte sendvičovač od zásuvky el. napätia a nechajte ho vychladnúť. • Nepriľnavý povrch pečiacich dosiek vyčistite po každom použití. Zabránite tým vrstveniu pripečených zvyškov potravín. Na čistenie použite mierne navlhčenú, mäkkú textíliu. Ak na doskách zostali pripečené zvyšky potravín, pokvapkajte ich roztokom vody a neutrálneho kuchynského saponátu.
 • Page 30: Časť 8: Tipy Pre Prípravu Chutných Sendvičov

  ČASŤ 8: TIPY PRE PRÍPRAVU CHUTNÝCH SENDVIČOV • Ako základ náplne sendvičov môžete použiť mäso, ryby, syry, údeniny, plátky varených vajec alebo ovocie a zeleninu, ako napríklad banány, jablká, ananás, paradajky, uhorky, cibuľu alebo huby. Nepoužívajte príliš veľké množstvo náplne, aby nevytekala na pečiace plochy. •...
 • Page 31 POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu. LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ Tento symbol na  produktoch alebo v  sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a ...
 • Page 32 Tisztelt Ügyfelünk, köszönjük, hogy megvásárolta ezt a PHILCO terméket. A készülék megbízható működése érdekében olvassa el az összes utasítást ebben az útmutatóban.
 • Page 33 TARTALOM 1. RÉSZ: FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK ........................2 2. RÉSZ: A SZENDVICSSÜTŐ LEÍRÁSA ..........................5 3. RÉSZ: AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT ..........................6 4. RÉSZ: A SZENDVICSSÜTŐ HASZNÁLATA ........................6 5. RÉSZ: TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS ..........................7 6. RÉSZ: TÁROLÁS ..................................7 7. RÉSZ: MŰSZAKI ADATOK ..............................7 8.
 • Page 34: Rész: Fontos Biztonsági Utasítások

  1. RÉSZ: FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 1) A  hálózathoz csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a  berendezés címkéjén feltüntetett műszaki adatok egyeznek-e  csatlakozóban levő hálózati feszültséggel. 2) A berendezést csak jól földelt aljzatba csatlakoztassa. 3) A berendezés rendeltetése a háztartási felhasználás. Ne használja kereskedelmi célokra. 4) Ne használja ipari környezetben vagy kint! 5) A berendezést ne használja más célra, mint amire tervezték.
 • Page 35 13) Áramütés elkerülése végett ne mossa a berendezést folyó víz alatt és ne merítse vízbe vagy más folyadékba. 14) Ügyeljen rá, hogy a  tápkábelt ne érje víz vagy nedvesség és ne érjen forró felülethez. 15) Ne a  t ápkábelnél fogva húzza ki a  h álózati aljzatból. Ezzel megsérülhet a ...
 • Page 36 FIGYELEM: Ezt a berendezést nem programozóval, külső időkapcsolóval vagy tá- virányítóval használatra tervezték. FIGYELMEZTETÉS: FORRÓ FELÜLET Ha a  berendezés működésben van, a  hozzáférhető felüle- tek hőmérséklete nagyobb lehet. Ne érintse a  forró felülete- ket. Égési sérülés veszélye. A  sütő ajtajának nyitásához és csukásához használja a ...
 • Page 37: Rész: A Szendvicssütő Leírása

  2. RÉSZ: A SZENDVICSSÜTŐ LEÍRÁSA Zöld kontrollfény A sütőlapok melegedését jelzi Piros kontrollfény Az áramhálózathoz csatlakoztatást jelzi. Hőszigetelt fogantyúk Zár A fogantyú könnyű rögzítéséhez és kioldásához Tápkábel-tartó (a berendezés alulsó részén) Sütőlapok speciális tapadásmentes felületi kivitellel Copyright © 2015, Fast ČR, a. s. Revision 09/2015...
 • Page 38: Rész: Az Első Használat Előtt

  3. RÉSZ: ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT A szendvicssütőt vegye ki a csomagolóanyagból. 2) A  sütőlapokat törölje meg enyhén nedves kendővel vagy szivaccsal és azután törölje szárazra konyhai papírral vagy száraz kendővel. 3) A szendvicssütőt csatlakoztassa az áramhálózathoz és hagyja működésben legalább 5–7 percig üresen, hogy megszabaduljon a kellemetlen szagtól.
 • Page 39: Rész: Tárolás

  5. RÉSZ: ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA • Tisztítás előtt a berendezést mindig húzza ki az áramhálózatból és hagyja kihűlni. • A  sütőlapok tapadásmentes felületét minden használat után tisztítsa meg. Megelőzi ezzel az odasült ételmaradékok felgyülemlését. A  tisztításra nedves, lágy rongyot használjon. Ha a  lapokon ételmaradékok maradtak, csöpögtessen rá...
 • Page 40: Rész: Tippek Finom Szendvicsek Készítéséhez

  8. RÉSZ: TIPPEK FINOM SZENDVICSEK KÉSZÍTÉSÉHEZ • A szendvicsek töltelékeként használhat húst, halat, sajtot, füstöltárut, főtt tojás szeleteket vagy gyümölcsöt és zöldséget, mint pl. banán, alma, ananász, paradicsom, uborka, hagyma vagy gombay. Ne használjon túl nagy mennyiségű tölteléket, hogy ne csurogjon ki a sütőlapokra. •...
 • Page 41 A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le. HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektroni- kus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A megfelelő megsemmisítéshez és újrafelhaszná- láshoz a terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken.
 • Page 42 Szanowni kliencie, dziękujemy za dokonanie zakupu produktu marki PHILCO. Aby urządzenie to służyło Ci jak najlepiej, prosimy o przeczytanie wszystkich zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.
 • Page 43 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1: ISTOTNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA......................2 CZĘŚĆ 2: OPIS OPIEKACZA DO KANAPEK .........................5 CZĘŚĆ 3: PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ........................... 6 CZĘŚĆ 4: OBSŁUGA OPIEKACZA DO KANAPEK....................... 6 CZĘŚĆ 5: KONSERWACJA I CZYSZCZENIE .........................7 CZĘŚĆ 6: PRZECHOWYWANIE ..............................7 CZĘŚĆ 7: DANE TECHNICZNE ..............................7 CZĘŚĆ...
 • Page 44 CZĘŚĆ 1: DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1) Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, że napięcie nominalne podane na etykiecie jest zgodne z napięciem elektrycznym w gniazdku. 2) Urządzenie należy podłączyć wyłącznie do gniazdka ze stykiem ochronnym. 3) Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać...
 • Page 45 12) Po każdym użyciu należy wyczyścić płyty podgrzewające, por. rozdział Czyszczenie i konserwacja. 13) Aby nie dopuścić do ewentualnego porażenia prądem elektrycznym, nie myj urządzenia pod bieżącą wodą ani nie zanurzaj go do wody lub innej cieczy. 14) Zadbaj o  to, aby wtyczka kabla sieciowego nie dostała się do kontaktu z wodą...
 • Page 46 dzieci powyżej 8 roku życia, nad którymi jest sprawowany nadzór. Urządzenie i  jego kabel sieciowy należy przechowywać poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia. UWAGA: Tego urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą programatora, zewnętrznego wyłącznika czasowego lub pilota zdalnego sterowania. UWAGA: GORĄCA POWIERZCHNIA Temperatura dostępnych powierzchni pracującego urządzenia może być...
 • Page 47: Część 2: Opis Opiekacza Do Kanapek

  CZĘŚĆ 2: OPIS OPIEKACZA DO KANAPEK Zielona kontrolka Sygnalizuje nagrzewanie płyt podgrzewających Czerwona kontrolka Sygnalizuje podłączenie do gniazdka napięcia elektrycznego Uchwyt termoizolacyjny Zamek Służy do łatwego zablokowania i odblokowania uchwytu Uchwyt do nawinięcia kabla sieciowego (w spodniej części urządzenia) Płyty podgrzewające pokryte specjalną nieprzywierającą powłoką Copyright ©...
 • Page 48: Część 3: Przed Pierwszym Użyciem

  CZĘŚĆ 3: PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM Wyjmij opiekacz do kanapek z opakowania. 2) Wytrzyj płyty podgrzewające delikatnie zwilżoną ściereczką lub gąbką, a następnie wytrzyj je do sucha papierowym ręcznikiem lub suchą ściereczką. 3) Podłącz opiekacz do gniazdka napięcia elektrycznego i pozostaw go włączony przez co najmniej 5–7 minut bez jedzenia, aby pozbawić...
 • Page 49: Część 5: Konserwacja I Czyszczenie

  CZĘŚĆ 5: KONSERWACJA I CZYSZCZENIE • Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć opiekacz od gniazdka napięcia elektrycznego i pozostawić go do wystygnięcia. • Nieprzywierającą powierzchnię płyt podgrzewających należy po każdym użyciu wyczyścić. Dzięki temu nie dojdzie do nawarstwiania się przypieczonych resztek jedzenia. Do czyszczenia użyj delikatnie zwilżoną, miękką...
 • Page 50: Część 8: Jak Przygotować Smaczne Kanapki - Rady

  CZĘŚĆ 8: JAK PRZYGOTOWAĆ SMACZNE KANAPKI – RADY • Jako podstawę do nadzienia kanapek można wykorzystać mięso, ryby, sery, wędlinę, plasterki gotowanych jajek lub owoce i warzywa, jak na przykład banany, jabłka, ananas, pomidory, ogórki, cebulę lub grzyby. Nie używaj zbyt dużej ilości nadzienia, aby nie wyciekło na płyty podgrzewające. •...
 • Page 51 WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM Zużyty materiał z opakowania należy przekazać na gminne wysypisko odpadów. LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH Ten symbol umieszczony na produkcie lub w  jego dokumentacji przewodniej oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłym odpadem domo- wym.
 • Page 52 Manufacturer/Výrobce/Výrobca: FAST ČR, a.s. Černokostelecká 1621 CZ-251 01 Říčany is a registered trademark used under license from Electrolux International Company, U.S.A.

This manual is also suitable for:

Philco phsa 3501

Table of Contents