Download Table of Contents Print this page
Makita DMR300 Instruction Manual

Makita DMR300 Instruction Manual

Job site charger radio
Hide thumbs Also See for DMR300:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 6

Quick Links

EN
Job Site Charger Radio
Radioladdare till jobbplatsen
SV
Byggradio med lader
NO
FI
Lataava työmaaradio
DA
Opladerradio til byggeplads
Darba vietā izmantojams
LV
radio ar lādētāju
Darbo vietos radijo įkroviklis
LT
ET
Tööobjekti laadur-raadio
Радио с Функцией
RU
Зарядного Устройства
DMR300
DMR301
INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
BRUGSANVISNING
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
6
17
28
40
52
64
76
88
99

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita DMR300

 • Page 1 Radioladdare till jobbplatsen BRUKSANVISNING Byggradio med lader BRUKSANVISNING Lataava työmaaradio KÄYTTÖOHJE Opladerradio til byggeplads BRUGSANVISNING Darba vietā izmantojams LIETOŠANAS INSTRUKCIJA radio ar lādētāju Darbo vietos radijo įkroviklis NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Tööobjekti laadur-raadio KASUTUSJUHEND Радио с Функцией РУКОВОДСТВО ПО Зарядного Устройства ЭКСПЛУАТАЦИИ DMR300 DMR301...
 • Page 2 Fig.1...
 • Page 3 Fig.2 Fig.3 Fig.4...
 • Page 4 Fig.5 Fig.9 Fig.6 Fig.7 Fig.10 Fig.8...
 • Page 5 Fig.11 Fig.12 Fig.13...
 • Page 6: Specifications

  ENGLISH (Original instructions) SPECIFICATIONS Model: DMR300 DMR301 AC power adaptor DC 24 V / 5.0 A, inner sleeve positive Battery UM-3 (AA size) x 2 for back up CXT battery: DC 10.8 V - 12 V max LXT battery: DC 14.4 V - 18 V...
 • Page 7: Safety Warnings

  Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Makita is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. The following table indicates the operating time on a single charge in Radio mode.
 • Page 8 Use battery operated radio only with specif- 22. When the radio is powered from the battery, ically designated battery packs. Use of any switch off the radio before removing the bat- other batteries may create a risk of fire. tery pack. When battery pack is not in use, keep it away 23.
 • Page 9 12. Do not operate this appliance with damaged causing fires, personal injury and damage. It will cord or plug. If the cord or plug is damaged, also void the Makita warranty for the Makita tool and ask Makita authorized service center to replace charger.
 • Page 10: Parts Description

  INTRODUCTION Parts description Body ► Fig.1: a) Left side b) Front c) Right side d) Back (battery cover closed) e) Back (battery cover opened) f) Top Handle Soft bended rod antenna Speaker Menu/Info button Volume/Tuning control/ Auxiliary input socket USB power supply port DC IN socket Select knob (AUX IN 1)
 • Page 11: Auxiliary Input Socket

  Indicator lamps Remaining WARNING: Use the AC power adaptor sup- capacity plied with the product or specified by Makita only. Lighted Blinking WARNING: Do not hold the power supply cable and plug by your mouth. Doing so might 75% to 100% cause an electric shock.
 • Page 12: Operation

  Charging with USB power supply port NOTICE: You cannot charge LXT and CXT bat- tery cartridges at the same time. CAUTION: Do not connect power source to NOTE: It will take several seconds until the indicator USB port. Otherwise there is risk of fire. The USB for battery status/capacity appears after the AC power port is only intended for charging lower voltage adaptor is plugged into the mains.
 • Page 13: Setting The Clock

  Recalling a preset station in AM/FM Press and hold the Tuning control knob to carry out an auto-tune. or DAB Your radio will scan up the AM/FM or DAB band from the currently displayed frequency and will stop scan- Press the Power button to switch on your radio.
 • Page 14 Setting radio alarm time Rotate the Tuning control knob until <SET 12/24 HOUR> appears on the display and press the Press and hold the radio alarm button , the control knob to enter the setting. radio alarm symbol and the display hour will flash along with a beep.
 • Page 15 The alarm options are as follows: Loudness ONCE The alarm will sound You can get compensation on lower and higher once frequency for your radio by adjusting the loudness DAILY The alarm will sound function. everyday Press and hold the Menu/Info button to enter INFO MENU...
 • Page 16: Disconnecting Your Bluetooth ® Device

  “ CONNECTED BLUETOOTH” will turn to be "PAIR To maintain product SAFETY and RELIABILITY, BLUETOOTH". repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized or Factory Service Press the Power button Centers, always using Makita replacement parts. Language options...
 • Page 17 SVENSKA (Originalinstruktioner) SPECIFIKATIONER Modell: DMR300 DMR301 AC-nätadapter DC 24 V/5,0 A, invändig hylsa positiv Batteri UM-3 (AA-storlek) x 2 för backup CXT-batteri: 10,8 - 12 V likström max LXT-batteri: 14,4 - 18 V likström Frekvensband Frekvensomfång För länder i Europa: 50 KHz (0,05 MHz/steg) För länder utanför Europa:...
 • Page 18: Viktiga Säkerhetsanvisningar

  Bluetooth -märket och -loggan är registrerade varumärken tillhörande Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dylika märken av Makita sker på licens. Andra varumärken och varunamn tillhör respektive ägare. Följande tabell visar drifttid på en enda laddning i radioläge. Batterikapacitet Batterikassettspänning...
 • Page 19 Batteripaketet får endast laddas med denna 20. Ställ batterifacketlås i originalläge när du har radio eller med specificerad batteriladdare. En installerat eller demonterat batterikassetten. laddare som kan passa för en viss typ av bat- I annat fall kan batterikassetten plötsligt ramla ur teri kan skapa risk för brand när den används radion och skada dig eller någon annan.
 • Page 20 Innan laddning ska alla instruktioner 12. Använd endast batterierna med de produkter och varnande märkningar på apparaten, som specificerats av Makita. Att använda bat- AC-nätadaptern och batterikassetten läsas. terierna med ej godkända produkter kan leda till FÖRSIKTIGT – För att minska risken för per- brand, överdriven värme, explosion eller utläck-...
 • Page 21 INTRODUKTION Beskrivning av delar Huvudenhet ► Fig.1: a) Vänster sida b) Front c) Höger sida d) Baksida (batterilucka stängd) e) Baksida (batterilucka öppen) f) Ovansida Handtag Mjukt böjd stångantenn Högtalare Meny-/infoknapp Volym-/frekvens-/ Reservingång (AUX USB- DC IN-uttag väljarratt IN 1) strömförsörjningsport Krok för AC-adapter Flasköppnare...
 • Page 22 VARNING: Använd endast den AC-nätadapter Indikatorlampor Kvarvarande som medföljer produkten eller som specificerats kapacitet av Makita. VARNING: Håll inte nätkabeln och kontakten i Upplyst Blinkar munnen. Att göra det kan leda till elstöt. 75% till 100% VARNING: Hantera inte kontakten med våta...
 • Page 23: Justera Volymnivån

  Laddning med OBSERVERA: Du kan inte ladda LXT- och CXT- batterikassetter samtidigt. USB-strömförsörjningsport OBS: Det tar fler sekunder tills indikatorn för batte- FÖRSIKTIGT: ristatus/-kapacitet tänds när AC-nätadaptern ansluts Anslut inte strömkällan till USB- till elnätet. porten. Annars finns det risk för brand. USB-porten är endast avsedd för att ladda en enhet med lägre OBS: Om AC-nätadaptern kopplas bort från spänning.
 • Page 24: Ställa In Klockan

  Återkalla en förinställd station i AM/ Tryck och håll inne frekvensratten för att göra en automatisk frekvensinställning. FM eller DAB Din radion kommer att söka upp AM/FM- eller DAB- band från den aktuella frekvensen och kommer att Tryck in strömbrytaren för att slå...
 • Page 25 Inställning av radiolarmtid Vrid på frekvensratten tills <SET 12/24 HOUR> (ställ in 12/24 timmar) visas på displayen och tryck på Tryck och håll ner radiolarmknapp frekvensratten för att ange inställning. Radions larmsymbol och displayens timme blinkar samtidigt som den piper. Vrid på...
 • Page 26 Ljudstyrka Vrid på frekvensratten så visar displayen frek- vensalternativ för larmet. Du kan kompensera låga eller höga frekvenser för din Larmalternativen är följande: radio genom att justera funktionen ljudstyrka. ONCE (En gång) Larmet ljuder en gång Tryck och håll ner knappen meny/info för att INFO MENU...
 • Page 27: Valfria Tillbehör

  är avsedda för. Vrid på frekvensratten för att välja <Language> (språk). Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behö- Vrid på frekvensratten för att välja språk och ver ytterligare information om dessa tillbehör.
 • Page 28: Tekniske Data

  NORSK (Originalinstruksjoner) TEKNISKE DATA Modell: DMR300 DMR301 AC-strømadapter DC 24 V/5,0 A, indre hylse positiv Batteri UM-3 (AA-størrelse) x 2 for reservestrøm CXT-batteri: DC 10,8 V – 12 V maks. LXT-batteri: DC 14,4 V – 18 V Bølgebånd Frekvensområde For land i Europa: 50 KHz (i trinn på...
 • Page 29: Viktige Sikkerhetsanvisninger

  -ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike merker av Makita, skjer på lisens. Andre varemerker og handelsnavn tilhører de respektive eierne. Tabellen nedenfor viser driftstiden på en enkelt lading i modusen Radio.
 • Page 30 Batteripakken må kun lades med denne radioen 21. Du må alltid lukke og låse låsen for batterirom- eller den spesifiserte laderen for batteriet. En met før du flytter radioen. lader som passer til én batteritype, kan være 22. Når radioen får strøm fra batteriet, må du slå brannfarlig når den brukes med et annen batteri.
 • Page 31 Bruk av batterier som har endret seg, eller Pass på at ledningen er plassert slik at den som ikke er originale Makita-batterier, kan føre til at ikke blir tråkket på, snublet over eller ellers batteriet sprekker og forårsaker brann, personskader kan utsettes for skader eller stress.
 • Page 32 INNLEDNING Delebeskrivelse Hoveddel ► Fig.1: a) Venstre side b) Forside c) Høyre side d) Bakside (batterideksel lukket) e) Bakside (batterideksel åpent) f) Topp Håndtak Myk, bøyelig Høyttaler Knappen Meny/ stavantenne informasjon Knotten Volum/ Reserveinngangskontakt USB-strømforsyningsport DC IN-kontakt avstemningskontroll/velg (AUX IN 1) Krok til AC-adapter Korkåpner Batterideksel...
 • Page 33 Indikatorlamper Gjenværende ADVARSEL: Bruk AC-strømadapteren som batterinivå følger med produktet eller som er angitt av Makita. ADVARSEL: Ikke ta strømforsyningskabelen Tent Blinker og støpselet i munnen. Hvis dette gjøres, kan det 75 % til føre til elektrisk støt.
 • Page 34 Lade med OBS: Du kan ikke lade LXT- og CXT-batterier samtidig. USB-strømforsyningsporten MERK: Det vil ta flere sekunder før indikato- FORSIKTIG: ren for batteristatus/-kapasitet vises etter at Ikke koble strømkilden til USB- AC-strømadapteren er koblet til strømnettet. porten. Det kan føre til fare for brann. USB-porten skal bare brukes til opplading av enheter med lav MERK: Hvis AC-strømadapteren kobles fra spenning.
 • Page 35 Radioen vil skanne gjennom AM/FM- eller DAB-båndet Hente inn en forhåndsinnstilt fra den aktuelle frekvensen, og vil stoppe skanningen stasjon i AM/FM eller DAB automatisk når den finner en stasjon med tilstrekkelig styrke. Trykk på knappen Av/på for å slå på radioen. MERK: Stasjonene du finner ved skanneavstemning, varierer avhengig av mottaksfølsomheten på...
 • Page 36 Stille inn datoen Stille inn klokken Trykk på og hold inne knappen Meny/informa- Stille inn tids- og datoformatet sjon INFO MENU Roter knotten Avstemningskontroll MERK: Det valgte tids- og datoformatet brukes også <TIME> (Tid) vises på skjermen. Trykk på knotten når alarmer skal stilles inn.
 • Page 37 Slumre Roter knotten Avstemningskontroll for å velge ønsket volum, og trykk på knotten Avstemningskontroll Når alarmen utløses, trykker du på hvilken som helst for å bekreft volumet. Innstilling av radioalarmen er nå annen knappen enn Av/på for å stoppe alarmen i 5 fullført.
 • Page 38 ® Koble fra Bluetooth -enheten din ® Lytte til Bluetooth -musikk Trykk på og hold inne knappen Par i noen ® Du må pare Bluetooth -enheten din med radioen før sekunder for å koble fra Bluetooth®-enheten din. du kan koble deg til automatisk for å spille/strømme “CONNECTED BLUETOOTH”...
 • Page 39: Valgfritt Tilbehør

  Bruk av annet tilbehør eller verktøy kan forårsake personskader. Tilbehør og verktøy må kun brukes til det formålet det er beregnet på. Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du trenger mer informasjon om dette tilbehøret. • Makita originalbatteri og lader MERK: Enkelte elementer i listen kan være inkludert...
 • Page 40: Tekniset Tiedot

  SUOMI (Alkuperäiset ohjeet) TEKNISET TIEDOT Malli: DMR300 DMR301 Verkkomuuntaja DC 24 V/5,0 A, positiivinen sisäholkki Akku UM-3 (AA-koko) x 2 varavirtaratkaisuksi CXT-akku: DC 10,8 V – 12 V maks. LXT-akku: DC 14,4 V – 18 V Taajuuskaista Taajuusalueet Euroopan maat: 50 KHz (0,05 MHz:n säätöväli)
 • Page 41: Tärkeitä Turvaohjeita

  ® Bluetooth sanamerkki ja logot ovat Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä ja näiden merkkien mikä tahansa käyttö Makitan toimesta on lisenssin alainen. Muuta tavaramerkit ja kauppanimet ovat niiden vastaavien omistajien omaisuutta. Seuraavassa taulukossa on kuvattu käyttöaika yhdellä latauksella radiotilassa. Akkukapasiteetti Akkupaketin jännite Käyttöaika (tuntia)
 • Page 42 Käytä akkukäyttöistä radiota vain määritys- 21. Sulje ja lukitse akkutilan luukku aina ennen ten mukaisten akkupakettien kanssa. Muun radion siirtämistä. tyyppisten akkujen käyttäminen voi aiheuttaa 22. Kun radiota käytetään akkupaketilla, sulje tulipalovaaran. radio ennen akkupaketin irrottamista. Kun akkupaketti ei ole käytössä, säilytä se eril- 23.
 • Page 43 HUOMIO: Käytä vain alkuperäisiä Makita- pistorasiassa. akkuja. Muiden kuin aitojen Makita-akkujen, tai mahdollisesti muutettujen akkujen käyttö voi johtaa Varmista, että virtajohto on sijoitettu niin, ettei akun murtumiseen ja aiheuttaa tulipaloja, henkilö- ja sen päälle astuta tai siihen kompastuta tai ettei omaisuusvahinkoja.
 • Page 44: Toimintojen Kuvaus

  JOHDANTO Osien kuvaus Runko ► Kuva1: a) Vasen puoli b) Etupuoli c) Oikea puoli d) Takaosa (akun suojakansi suljettuna) e) Takaosa (akun suojakansi avoinna) f) Päällipuoli Kahva Pehmeä taittoantenni Kaiutin Valikko-/tietopainike Äänenvoimakkuus-/ Tuloliitin (AUX IN 1) USB-virransyöttöliitäntä DC IN -liitin viritys-/valintanuppi Verkkolaitteen Pullonavaaja...
 • Page 45 Mukana toimitetun verkkomuuntajan HUOMIO: Työnnä akku aina pohjaan asti, niin käyttäminen että punainen ilmaisin ei enää näy. Jos akku ei ole kunnolla paikallaan, se voi pudota työkalusta ja aiheuttaa vammoja joko sinulle tai sivullisille. VAROITUS: Kytke verkkomuuntaja aina täy- HUOMIO: Älä...
 • Page 46 Lataaminen USB- Akkupaketin lataaminen virransyöttöliitäntää käyttämällä Voit ladata akkupaketin tällä radiolla asettamalla muuntajan pistokkeen DC IN -liittimeen ja kytkemällä HUOMIO: Älä liitä virtalähdettä USB- muuntajan pistorasiaan. Aseta sen jälkeen akkupaketti liitäntään. Muussa tapauksessa voi seurauksena sen paikkaan. olla tulipalovaara. USB-liitäntä on tarkoitettu ►...
 • Page 47: Äänenvoimakkuuden Säätäminen

  Asemien ohjelmoiminen FM/AM- tai TYÖSKENTELY DAB-tilassa Radion kytkeminen päälle/pois Voit ohjelmoida 5 asemaa muistiin sekä FM/AM- että päältä DAB-radiotilassa. Ohjelmointi tapahtuu samalla tavalla kummallakin taajuuskaistalla. Kytke radio päälle painamalla virtapaini- Kytke radiosi päälle painamalla virtapaini- ketta . Kytke radio pois päältä painamalla virtapai- ketta niketta uudelleen.
 • Page 48: Kellonajan Asettaminen

  Kellonajan asettaminen Näyttötilat – DAB Pidä valikko-/tietopainiketta painettuna. INFO MENU Radiossa on erilaisia näyttövaihtoehtoja Käännä viritysnuppia , kunnes näyttöön tulee DAB-radiotilalle. näkyviin <TIME> (Kellonaika). Valitse asetus paina- Aseman nimi Näyttää kuunneltavan ase- malla viritysnuppia man nimen. Valitse asetus painamalla viritysnuppia , kun Ohjelman tyyppi Näyttää...
 • Page 49 Hälytysten kytkeminen pois päältä/ Vahvista asetus painamalla viritysnuppia peruuttaminen Valitse taajuuskaista (FM/AM/DAB) viritysnup- kääntämällä ja vahvista asetusvalinta painamalla Voit kytkeä aktiivisen hälytyksen pois päältä pitämällä viritysnuppia uudelleen. hälytyksen mukaista hälytinpainiketta painettuna. Valitse viritysnuppia kääntämällä vaihtoehto Torkuttaminen <LAST LISTENED> (Viimeksi kuunneltu asema) tai <PRESET NO.>...
 • Page 50 ® Bluetooth -laitteen yhteyden ® Bluetooth -musiikin kuunteleminen katkaiseminen ® Jos haluat toistaa/suoratoistaa Bluetooth -musiikkia Voit katkaista yhteyden Bluetooth® -laitteeseen radiolla automaattilinkin kautta, sinun on määritettävä pitämällä laiteparipainiketta painettuna muutaman ® ensin Bluetooth -laitteesi laitepariksi radion kanssa. sekunnin. ”CONNECTED BLUETOOTH” (Bluetooth Laiteparin määrittäminen yhdistää...
 • Page 51 Makitan varaosia käyttäen. LISÄVARUSTEET HUOMIO: Seuraavia lisävarusteita tai lait- teita suositellaan käytettäväksi tässä ohjeessa kuvatun Makita-työkalun kanssa. Muiden lisäva- rusteiden tai laitteiden käyttö voi aiheuttaa henkilö- vahinkoja. Käytä lisävarusteita ja -laitteita vain niiden käyttötarkoituksen mukaisesti. Jos tarvitset apua tai yksityiskohtaisempia tietoja seu- raavista lisävarusteista, ota yhteys paikalliseen Makitan...
 • Page 52 DANSK (Oprindelige instruktioner) SPECIFIKATIONER Model: DMR300 DMR301 Vekselstrømsadapter DC 24 V, 5,0 A, positiv indvendig muffe Batteri UM-3 (størrelse AA) x 2 til backup CXT-batteri: Maks. 10,8 V - 12 V jævnstrøm LXT-batteri: 14,4 V - 18 V jævnstrøm Bånd Frekvensdækning...
 • Page 53: Vigtige Sikkerhedsinstruktioner

  Læs denne brugervejledning omhyggeligt før torer og Batteri- og akkumulatoraffald og deres anvendelse i overensstemmelse brug. Hvis du anvender en Makita-oplader, med nationale love skal elektrisk udstyr skal du også læse betjeningsvejledningen til og batterier og batteripakker, der har nået opladeren.
 • Page 54 Frakobl dette apparat under tordenvejr eller 20. Returner låsemekanismen til batterirummet til den når det ikke anvendes i længere tidsperioder. oprindelige position, efter installation eller fjernelse af akku. Hvis dette ikke gøres, kan akkuen falde ud af Batteripakken må kun genoplades med denne radioen ved et uheld, hvorved du selv eller personer i radio eller den specificerede oplader for batte- nærheden kan komme til skade.
 • Page 55 FORSIGTIG - For at reducere risikoen for per- maskinen. sonskade må du kun oplade genopladelige 14. Akkuen kan muligvis under og efter brug være batterier fra Makita. Andre typer af batterier varm, hvilket kan forårsage forbrændinger kan eksplodere og medføre personskade og eller lavtemperaturforbrændinger. Vær påpas- tingskade.
 • Page 56 INTRODUKTION Beskrivelse af delene Karosseri ► Fig.1: a) Venstre side b) Front c) Højre side d) Bagside (batteridæksel lukket) e) Bagside (batteridæksel åbent) f) Overside Håndtag Blød bøjet stavantenne Højttaler Menu/Info-knap Lydstyrke-/ Ekstra indgangsstik USB-strømforsyningsport Kontakt til Indstillingskontrol-/ (AUX IN 1) jævnstrømsindgang Vælg-knap Krog til...
 • Page 57 Indikatorlamper Resterende ADVARSEL: Brug kun den vekselstrøm- ladning sadapter som følger med produktet, eller som Makita specificerer. Tændt Slukket Blinker ADVARSEL: Hold ikke strømforsyningskablet 75% til 100% og stikket i munden. Det kan forårsage et elektrisk stød.
 • Page 58 Juster lydstyrkeindstillingen på din eksterne Opladning af akkuen lydkilde for at sikre et tilstrækkeligt signalniveau. Efter dette, skal du anvende indstillingskontrolknappen på For at oplade akkuen med denne radio skal du sætte radioen efter behov for behagelig lytning. adapterstikket ind i kontakten til jævnstrømsindgang og derefter tilslutte den til stikkontakten.
 • Page 59 Forudindstilling af stationer i FM/AM ANVENDELSE eller DAB Tænd/sluk for radioen Der er 5 forudindstillede stationer for hver FM/AM- eller DAB-radio. De anvendes på samme måde for hvert Tryk på strømknappen for at tænde for radioen. Tryk på enkelt bølgebånd. strømknappen igen for at slukke for radioen.
 • Page 60 Indstilling af tid Displaytilstande – DAB Tryk og hold på Menu/Info-knappen INFO MENU Din radio har en række displayfunktioner for Drej på indstillingskontrolknappen indtil DAB-radiotilstand. <TIME> vises på displayet. Tryk på indstillingskon- Stationsnavn Viser navnet på den station, trolknappen for at komme ind i indstillingen. der lyttes til.
 • Page 61: Sleep Timer

  Drej på indstillingskontrolknappen og displayet vil Tryk på indstillingskontrolknappen for at vise frekvensvalgmulighederne for alarmen. bekræfte indstillingen. Alarmvalgmulighederne er som følger: BEMÆRK: Der er ingen lydstyrkejustering for brummeralarm. ONCE Alarmen lyder én gang DAILY Alarmen lyder hver dag Når alarmen lyder WEEKDAYS Alarmen lyder kun på...
 • Page 62 Loudness BEMÆRK: Radioen kan parres med maksimalt ® 8 Bluetooth -enheder. Når du parrer med flere ® Bluetooth -enheder end dette antal, vil parringshisto- Du kan kompensere lave og højere frekvenser på din rik blive overskrevet fra den ældste parringshistorik. radio ved at justere loudnessfunktionen.
 • Page 63 Det kan medføre misfarvning, deformering eller revner. For at opretholde produktets SIKKERHED og PÅLIDELIGHED må reparation, vedligeholdelse eller justering kun udføres af et autoriseret Makita ser- vicecenter eller fabriksservicecenter med anvendelse af Makita reservedele. EKSTRAUDSTYR FORSIGTIG: Det følgende tilbehør og eks-...
 • Page 64 LATVIEŠU (Oriģinālie norādījumi) SPECIFIKĀCIJAS Modelis: DMR300 DMR301 Maiņstrāvas barošanas avota adapteris Līdzstrāva 24 V/5,0 A, iekšējā uzmava pozitīva Akumulators Rezerves UM-3 (AA izmērs) x 2 CXT akumulators: maks. līdzstrāva 10,8 V–12 V LXT akumulators: līdzstrāva 14,4 V–18 V Lente Frekvenču diapazons Eiropas valstīm:...
 • Page 65: Drošības Brīdinājumi

  „Bluetooth” vārdiskā zīme un logotipi ir reģistrētas prečzīmes, kas pieder uzņēmumam „Bluetooth SIG, Inc.”, un uzņēmums „Makita” šīs zīmes izmanto saskaņā ar licenci. Citas prečzīmes un tirdzniecības zīmes pieder to attiecī- gajiem īpašniekiem. Tabulā tālāk norādīts darbības ilgums Radio režīmā pēc vienas pilnīgas uzlādes.
 • Page 66 Akumulatora bloks ir jāuzlādē tikai ar šo radio vai 20. Pēc tam, kad akumulatora kasetne ir uzstādīta norādīto akumulatora lādētāju. Vienam akumulatoru vai izņemta, piestipriniet akumulatora nodalī- tipam paredzēta lādētāja izmantošana cita tipa juma aizslēgu sākotnējā pozīcijā. Citādi akumu- akumulatoru uzlādei var radīt aizdegšanās risku. latora kasetne var nejauši izkrist no radio un radīt jums vai apkārtējiem traumas.
 • Page 67 Ja lietojat neoriģinālus Makita akumulatorus 12. Neizmantojiet ierīci, ja vads vai spraudnis ir bojāts. vai pārveidotus akumulatorus, tie var uzsprāgt un izraisīt Ja vads vai spraudnis ir bojāts, vērsieties Makita aizdegšanos, traumas un materiālos zaudējumus. Tiks pilnvarotā apkopes centrā, lai bojāto detaļu nomai- anulēta arī...
 • Page 68 IEVADS Detaļu apraksts Korpuss ► Att.1: a) Kreisā puse b) Priekšpuse c) Labā puse d) Aizmugure (akumulatora pārsegs uzlikts) e) Aizmugure (akumulatora pārsegs noņemts) f) Augšpuse Rokturis Elastīga stieņa antena Skaļrunis Izvēlnes/informācijas poga Skaļuma/frekvences Papildu ieejas ligzda USB strāvas apgādes Līdzstrāvas ieejas ligzda regulēšanas poga/atla- (AUX IN 1)
 • Page 69 BRĪDINĀJUMS: Izmantojiet komplektācijā iekļauto maiņstrāvas barošanas avota adap- Iededzies Izslēgts Mirgo teri tikai ar radio vai ar Makita norādītajiem No 75% līdz izstrādājumiem. 100% BRĪDINĀJUMS: Neturiet barošanas vadu un No 50% līdz kontaktrozeti mutē. Citādi var rasties elektriskās strāvas trieciens.
 • Page 70 Papildu ieejas ligzda Akumulatora kasetnes uzlāde ► Att.9: 1. AUX IN 1 2. AUX IN 2 Lai varētu ar šo radio uzlādēt akumulatora kasetni, ievietojiet adaptera spraudni līdzstrāvas ieejas ligzdā Ir pieejamas divas 3,5 mm stereo papildu ieejas ligzdas. un tad savienojiet to ar elektrotīklu. Pēc tam ievietojiet Viena ir radio priekšpusē...
 • Page 71 Pudeļu atvērējs Manuāla noregulēšana – FM/AM vai DAB Radio aizmugurē ir pudeļu atvērējs. ► Att.13: 1. Pudeļu atvērējs Lai ieslēgtu radio, nospiediet barošanas pogu IEVĒRĪBAI: Izmantojot pudeļu atvērēju, cieši Lai atlasītu FM/AM vai DAB radio režīmu, nospie- turiet radio. Citādi radio var nogāzties, tam radot diet avota pogu bojājumus vai darbības traucējumus.
 • Page 72: Pulksteņa Iestatīšana

  Attēlojuma režīmi – FM PIEZĪME: Ja ir izvēlēts 12 stundu pulksteņa formāts, radio izmantos šim iestatījumam 12 stundu pulksteni. FM radio režīmā ir pieejamas dažādas parādāmās Lai atvērtu attiecīgo izvēlnes iestatījumu, turiet opcijas. nospiestu Izvēlnes/informācijas pogu INFO MENU Stacijas nosaukums Rāda pašlaik atskaņotās Grieziet regulēšanas pogu , līdz displejā...
 • Page 73 Radio modinātāja laika iestatīšana Kamēr mirgo zummera modinātāja simbols grieziet regulēšanas pogu , lai atlasītu stundas vēr- Turiet nospiestu radio modinātāja pogu tību, tad vēlreiz nospiediet regulēšanas pogu , lai tad atskanēs skaņas signāls un displejā sāks mirgot apstiprinātu izvēlēto stundas iestatījumu. Pēc tam radio modinātāja simbols un attēlotā...
 • Page 74 Nospiediet un atlaidiet pārī savienošanas Automātiskās izslēgšanās taimeris pogu . Displejā parādīsies un mirgos uzraksts „PAIR BLUETOOTH” (IZVEIDOT PĀRI AR BLUETOOTH). Varat iestatīt radio automātisku izslēgšanos pēc ® Varat sākt meklēt radio savā Bluetooth ierīcē. Kad noteikta, iepriekšiestatīta laika. Automātiskās izslēgša- ®...
 • Page 75: Papildu Piederumi

  , līdz displejā parā- dās vienums <System> (Sistēma). Lai atvērtu šo iestatī- Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija jumu, nospiediet regulēšanas pogu par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita Lai izvēlētos vienumu <Language> (Valoda), apkopes centrā. grieziet regulēšanas pogu •...
 • Page 76 LIETUVIŲ KALBA (Originali instrukcija) SPECIFIKACIJOS Modelis: DMR300 DMR301 Kintamosios srovės maitinimo adapteris Nuol. sr. 24 V/5,0 A, vidinė mova, teigiama Akumuliatorius UM-3 (AA dydžio) x 2 atsarginiam CXT akumuliatoriui: Nuol. sr. 10,8–12 V maks. LXT akumuliatoriui: Nuol. sr. 14,4–18 V Dažnių...
 • Page 77: Saugos Įspėjimai

  „Bluetooth “ žodinis ženklas ir logotipai yra registruotieji prekės ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, todėl tokius ženklus „Makita“ naudoja pagal licenciją. Kiti prekės ženklai ir prekiniai pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams. Šioje lentelėje pateikta veikimo trukmė vieną kartą įkrovus radijo režimu.
 • Page 78 Žaibuojant arba ilgą laiką nenaudojant reikia 20. Grąžinkite akumuliatoriaus skyrelio fiksatorių į atjungti prietaisą nuo maitinimo. pradinę padėtį, įdėję arba išėmę akumuliatoriaus kasetę. Priešingu atveju akumuliatoriaus kasetė gali Akumuliatorius turi būti įkrautas tik su šiuo atsitiktinai iškristi iš radijo ir sužeisti jus arba aplinkinius. radiju arba akumuliatoriui nurodytu įkrovikliu.
 • Page 79 Vadovaukitės vietos reglamentais dėl akumu- IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS – šiame liatorių išmetimo. vadove pateikiama svarbių akumuliatoriaus 12. Baterijas naudokite tik su „Makita“ nurodytais įkrovimo saugos ir naudojimo instrukcijų. gaminiais. Baterijas įdėjus į netinkamus gaminius Prieš įkraudami, perskaitykite visas instrukci- gali kilti gaisras, gaminys pernelyg kaisti, kilti jas ir perspėjamuosius ženklus, esančios ant...
 • Page 80: Veikimo Aprašymas

  ĮVADAS Dalių aprašymas Korpusas ► Pav.1: a) Kairioji pusė b) Priekis c) Dešinioji pusė d) Galas (akumuliatoriaus dangtelis uždarytas) e) Galas (aku- muliatoriaus dangtelis atidarytas) f) Viršus Rankena Nulenkiama strypinė Garsiakalbis Meniu / informacijos antena mygtukas Garsumas / reguliavimo Papildomas įvesties USB maitinimo NS įvesties lizdas valdiklis / pasirinkimo...
 • Page 81 Paspauskite akumuliatoriaus kasetės tikrinimo myg- srovės maitinimo adapterį tuką, kad būtų rodoma likusi akumuliatoriaus ener- ĮSPĖJIMAS: Naudokite tik su gaminiu gija. Maždaug trims sekundėms užsidegs indikatorių pateiktą arba „Makita“ nurodytą kintamosios lemputės. srovės maitinimo adapterį. Indikatorių lemputės Likusi galia ĮSPĖJIMAS: Nekiškite maitinimo laido ir kiš-...
 • Page 82 Koreguokite garsumo nuostatą savo išoriniame Kai akumuliatoriaus kasetė kraunama, mirksi akumulia- garso šaltinyje, kad užtikrintumėte tinkamą signalo lygį. toriaus būsenos / likusios galios indikatorius. Įkrovimo būsena yra tokia: Po to reguliuokite radiją reguliavimo rankenėle , kad būtų patogu klausytis. Akumuliatoriaus būsenos / Įkrovimo būsena Įkrovimas naudojant USB maitinimo likusios galios indikatorius...
 • Page 83 NAUDOJIMAS PASTABA: Rankinis nustatymas galimas, kai ekrane rodoma „MANUAL TUNING“ (RANKINIS NUSTATYMAS). Jeigu „MANUAL TUNING“ Radijo įjungimas / išjungimas (RANKINIS NUSTATYMAS) nerodoma, pradėkite nuo pradžios rankinį nustatymą. PASTABA: Galimos rasti stotys rankiniu būdu skiriasi Paspauskite maitinimo mygtuką , kad įjungtumėte priklausomai nuo priimamo signalo jautrumo toje vietoje, radiją.
 • Page 84: Laikrodžio Nustatymas

  Laiko nustatymas Rodymo režimai – DAB Paspauskite ir palaikykite nuspaudę meniu / infor- Jūsų radijas turi įvairias DAB radijo režimo rodymo macijos mygtuką INFO MENU parinktis. Sukite reguliavimo rankenėlę , kol ekrane bus Stoties pavadinimas Rodo klausomos stoties rodoma <TIME> (laikas). Paspauskite reguliavimo pavadinimą.
 • Page 85 Žadintuvo parinktys yra tokios: Paspauskite reguliavimo rankenėlę , kad patvir- tintumėte nustatymą. ONCE (VIENĄ KARTĄ) Žadintuvas skambės vieną kartą PASTABA: Garsiniam žadintuvui nėra garsumo DAILY (KASDIEN) Žadintuvas skambės reguliavimo. kiekvieną dieną WEEKDAYS (DARBO Žadintuvas skambės tik Kai skamba žadintuvas DIENOMIS) darbo dienomis Norėdami atšaukti žadintuvą, paspauskite maitinimo WEEKENDS...
 • Page 86: Sistemos Atkūrimas

  Garsumas PASTABA: Radijas gali būti susietas daugiausiai ® su 8 „Bluetooth “ įrenginiais. Kai susiejate daugiau ® „Bluetooth “ įrenginių nei šis skaičius, susiejimo isto- Reguliuodami garsumo funkciją, galite kompensuoti rija bus perrašyta iš seniausios susiejimo istorijos. radijuje žemesnius ir aukštesnius dažnius. ®...
 • Page 87: Techninė Priežiūra

  įtrūkimų. Kad gaminys būtų SAUGUS ir PATIKIMAS, jį taisyti, apžiūrėti ar vykdyti bet kokią kitą priežiūrą ar derinimą turi įgaliotasis kompanijos „Makita“ techninės priežiūros centras; reikia naudoti tik kompanijos „Makita“ pagamin- tas atsargines dalis. PASIRENKAMI PRIEDAI PERSPĖJIMAS: Šiuos papildomus priedus...
 • Page 88: Tehnilised Andmed

  EESTI (Originaaljuhend) TEHNILISED ANDMED Mudel: DMR300 DMR301 Vahelduvvooluadapter Alalisvool 24 V / 5,0 A, positiivne sisemine hülss UM-3 (AA-suurus) × 2 varuks CXT-aku: Alalisvool 10,8–12 V max LXT-aku: Alalisvool 14,4–18 V Laineala Sageduse katvus Euroopa riikidele: 50 KHz (0,05 MHz/samm) Muudele kui Euroopa riikidele: Vaata raadio andmesildilt sageduse katvust.
 • Page 89 -i sõna märk ja logod on registreeritud kaubamärgid, mis on Bluetooth SIG, Inc. omand ja nende märkide kasutamine Makita poolt on litsentsitud. Muud kaubamärgid ja marginimed on nende vastavate omanike omad. Järgnevas tabelis on esitatud ühe laadimise järgne tööaeg raadiorežiimis.
 • Page 90 akuga kasutamiseks, võib mõnda teist tüüpi 22. Kui raadio saab toidet akukassetist, lülitage akuga kasutamisel tuua kaasa süttimisohu. raadio enne akukasseti väljavõtmist välja. Kasutage akul töötavat raadiot üksnes spet- 23. Olge ettevaatlik, ärge laske raadiol maha kuk- siaalselt selle jaoks toodetud akukassettidega. kuda ja vältige lööke.
 • Page 91 Samuti muu- Veenduge, et juhtmele ei saaks peale astuda, dab see kehtetuks Makita tööriista ja laadija Makita selle otsa komistada või seda muul viisil kah- garantii. justada või pingutada.
 • Page 92: Osade Kirjeldus

  SISSEJUHATUS Osade kirjeldus Korpus ► Joon.1: a) Vasak pool b) Esiosa c) Parem pool d) Tagaosa (akukate suletud) e) Tagaosa (akukate avatud) f) Ülemine osa Käepide Pehme painutatud Kõlar Menüü-/infonupp varrega antenn Helitugevus/ Lisasisendpesa (AUX USB-toiteport Alalisvoolu sisendpesa häälestamine/valikunupp IN 1) Konks Pudeliavaja Akukate...
 • Page 93 Märgulambid süttivad duvvooluadapter olema vooluvõrgust täielikult mõneks sekundiks. eemaldatud Märgulambid Jääkmahu- HOIATUS: Kasutage ainult tootega tavus kaasas olevat või Makita heaks kiidetud vahelduvvooluadapterit. Põleb Ei põle Vilgub HOIATUS: Ärge hoidke voolujuhet ja pistikut 75 - 100% suus. See võib põhjustada elektrilöögi.
 • Page 94 Laadimine USB-toitepordiga MÄRKUS: Aku oleku/jääkmahutavuse indikaator ilmub mõni sekund pärast vahelduvvooluadapteri ühendamist vooluvõrguga. ETTEVAATUST: Ärge ühendage toiteallikat MÄRKUS: Kui vahelduvvooluadapter ühendatakse laadi- USB-porti. Muidu võib tekkida tulekahju. USB-port mise ajal raadio küljest lahti, lülitub raadio mõneks sekun- on ette nähtud ainult väiksema pingega seadmete diks välja ja lülitub automaatselt sisse akutoitel.
 • Page 95 Raadio skannib AM/FM- või DAB-laineala hetkel kuva- Eelseadistatud jaama meenutamine tud sagedusel ja peatab skannimise automaatselt, kui AM/FM- või DAB-režiimis leiab piisava tugevusega jaama. MÄRKUS: Skannimise abil leitavad jaamad varieeru- Raadio sisselülitamiseks vajutage toite- vad olenevalt vastuvõtmise tundlikkusest ja kohast, nuppu kus skannimise abil häälestamist tehakse.
 • Page 96 Äratuskella seadistamine Pöörake häälestamisnuppu , et valida kas <12 HOUR> või <24 HOUR> vorming. Vajutage häälesta- Raadiol on kaks alarmi, mida mõlemat saab seadistada misnuppu , et valik kinnitada. äratama AM/FM/DAB-raadio või signaalalarmiga. Alarmi MÄRKUS: Kui valitud on 12 tunni kella vorming, saab seadistada, kui seade on ooterežiimil või mängib.
 • Page 97 Valjusus Pöörake häälestamisnuppu ja ekraanile kuva- takse alarmi sageduse valikud. Raadio madalamat ja kõrgemat sagedust saate kom- Alarmi valikud on järgmised: penseerida valjususe funktsiooni reguleerimise kaudu. ÜKS KORD Alarm kõlab üks kord Vajutage ja hoidke all menüü-/infonuppu , et INFO MENU IGA PÄEV Alarm kõlab iga päev...
 • Page 98 <System>. Vajutage häälestamisnuppu et sisestada seadistus. ETTEVAATUST: Neid tarvikuid ja lisaseadi- Pöörake häälestamisnuppu , et valida seid on soovitav kasutada koos Makita tööriis- <Language>. taga, mille kasutamist selles kasutusjuhendis Pöörake häälestamisnuppu , et valida keel, ja kirjeldatakse. Muude tarvikute ja lisaseadiste kasu- vajutage häälestamisnuppu...
 • Page 99: Технические Характеристики

  РУССКИЙ (Оригинальные инструкции) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: DMR300 DMR301 Блок питания от переменного тока 24 В пост. тока / 5,0 А, положительный внутренний гнездовой контакт Аккумулятор UM-3 (размер AA) x 2 для резервного электропитания Аккумулятор CXT: 10,8–12 В пост. тока макс.
 • Page 100: Меры Безопасности

  Словесный знак и логотипы Bluetooth являются зарегистрированными торговыми марками Bluetooth SIG, Inc. Использование таких знаков компанией Makita лицензировано. Другие торговые знаки и названия принадле- жат их непосредственным владельцам. В следующей таблице указано время работы на одной зарядке в режиме радио.
 • Page 101 Очищайте устройство только сухой тканью. 14. Сетевой штепсель используется в качестве Не используйте воду для очистки. разъединителя. Сетевой штепсель всегда должен быть в исправном состоянии. Не устанавливайте вблизи источников тепла, например радиаторов, обогревате- 15. Не используйте устройство на высокой лей, печей и других устройств (включая громкости...
 • Page 102 взрыву аккумулятора, пожару, травмам и повреж- предметом. Это может привести к пожару, дению имущества. Это также автоматически анну- перегреву или взрыву. лирует гарантию Makita на инструмент и зарядное Не используйте поврежденный аккумуля- устройство Makita. торный блок. 10. Входящие в комплект литий-ионные аккуму- ВНИМАНИЕ:...
 • Page 103 работу с инструментом и зарядите блок случае повреждения шнура или штепселя аккумуляторов, если вы заметили снижение зарядного устройства свяжитесь с автори- мощности инструмента. зованным сервисным центром Makita для Никогда не подзаряжайте полностью заря- замены поврежденного элемента. женный блок аккумуляторов. Перезарядка 13. Запрещается использовать или разбирать...
 • Page 104: Описание Работы

  ВВЕДЕНИЕ Описание деталей Корпус ► Рис.1: a) Левая сторона b) Передняя часть c) Правая сторона d) Задняя часть (крышка аккумуляторного отсека закрыта) e) Задняя часть (крышка аккумуляторного отсека открыта) f) Верхняя часть Ручка Мягкая изогнутая Динамик Кнопка меню / справки штыревая...
 • Page 105 от 75 до 100% ОСТОРОЖНО: Используйте только блок питания от переменного тока, поставляемый с от 50 до 75% изделием или указанный компанией Makita. ОСТОРОЖНО: от 25 до 50% Не держите кабель электро- питания и штепсель ртом. Это может привести к удару током.
 • Page 106 Чтобы включить радио, нажмите кнопку пита- ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании блока питания ния электропитание радио осуществляется от розетки, а блок аккумулятора заряжается. ПРИМЕЧАНИЕ: Независимо от того, осуществля- ется ли электропитание радио от сети перемен- ПРИМЕЧАНИЕ: В случае помех в диапазоне AM ного...
 • Page 107 ПРИМЕЧАНИЕ: ПРИМЕЧАНИЕ: Радиостанции, которые будут Не храните блок питания от найдены во время настройки, варьируются в зави- переменного тока в аккумуляторном отсеке. симости от чувствительности приема в месте, где При закрытии крышки аккумуляторного отсека выполняется настройка. Если нужная станция не можно...
 • Page 108 Переход к предустановленной Настройка часов станции в диапазоне AM/FM Настройка формата времени и или DAB даты Нажмите кнопку питания , чтобы включить ПРИМЕЧАНИЕ: Выбранный формат времени радио. и даты также используется при настройке Чтобы выбрать режим AM, FM или DAB, будильника.
 • Page 109: Настройка Будильника

  Установка даты Нажмите ручку настройки станций для подтверждения. Нажмите и удерживайте кнопку меню / Поверните ручку настройки станций для справки INFO MENU выбора диапазона (FM / AM / DAB) и нажмите ручку Поворачивайте ручку настройки станций настройки снова для подтверждения. пока...
 • Page 110 Тонкомпенсация Нажмите ручку настройки станций для подтверждения. В радио предусмотрена компенсация низких ПРИМЕЧАНИЕ: Для будильника “зуммер” регули- и высоких частот путем регулировки функции ровка громкости не предусмотрена. тонкомпенсации. Нажмите и удерживайте кнопку меню / Во время срабатывания справки для отображения параметров меню. INFO будильника...
 • Page 111 НАДЕЖНОСТИ оборудования ремонт, любое другое Нажмите кнопку выбора источника , чтобы техобслуживание или регулировку необходимо про- выбрать режим радио DAB. изводить в уполномоченных сервис-центрах Makita Поворачивайте ручку настройки стан- или сервис-центрах предприятия с использованием ций , пока на дисплее не отобразится <System>...
 • Page 112: Дополнительные Принадлежности

  Если вам необходимо содействие в получении ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ дополнительной информации по этим принадлежно- стям, свяжитесь с вашим сервис-центром Makita. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ • Оригинальный аккумулятор и зарядное устрой- ство Makita ВНИМАНИЕ: ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые элементы списка Данные принадлежности или приспособления рекомендуются для исполь- могут входить в комплект инструмента в качестве...

This manual is also suitable for:

Dmr3010088381899512

Table of Contents