Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

QHIO660P
USER
MANUAL
DA
Brugsanvisning
Kogesektion
EN
User Manual
Hob
FI
Käyttöohje
Keittotaso
2
21
40

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Husqvarna QHIO660P

 • Page 1 QHIO660P Brugsanvisning Kogesektion User Manual Käyttöohje Keittotaso USER MANUAL...
 • Page 2: Table Of Contents

  10. ENERGIEFFEKTIV................... 19 KÆRE KUNDE Tak for at have valgt dette produkt fra Husqvarna-Electrolux. Vi har skabt det, så du kan nyde en uovertruffen funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere – funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater.
 • Page 3: Om Sikkerhed

  DANSK OM SIKKERHED Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag. 1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt...
 • Page 4 Forsøg ALDRIG at slukke en brand med vand, men • sluk for apparatet og dæk den åbne ild til med f.eks. et låg eller et brandtæppe. FORSIGTIG: Apparatet må ikke forsynes gennem en • ekstern kontaktanordning, som f.eks. en timer, eller være sluttet til et kredsløb, der regelmæssigt tændes...
 • Page 5: Sikkerhedsanvisninger

  DANSK 2. SIKKERHEDSANVISNINGER 2.1 Installation • Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet. ADVARSEL! • Inden apparatet tages i brug, skal du Apparatet må kun installeres sørge for, at det er koblet fra af en sagkyndig. strømforsyningen. • Sørg for, at parametrene på typeskiltet er kompatible med ADVARSEL! nettilslutningens elektriske...
 • Page 6 Isolationsudstyret skal en lavere temperatur end olie, der have en brydeafstand på mindst 3 bruges for første gang. • Undlad at bruge brændbare produkter eller ting, der er fugtet med 2.3 Brug brændbare produkter, i apparatet eller i nærheden af eller på...
 • Page 7: Installation

  DANSK 2.6 Bortskaffelse apparatet. Brug kun originale reservedele. • Vedrørende lampe(rne) i dette ADVARSEL! produkt og reservedelslamper, der Risiko for personskade eller sælges separat: Disse lamper er kvælning. beregnet til at modstå ekstreme • Kontakt din genbrugsplads ang. fysiske forhold i oplysninger om, hvordan apparatet husholdningsapparater, såsom bortskaffes korrekt.
 • Page 8: Produktbeskrivelse

  4. PRODUKTBESKRIVELSE 4.1 Oversigt over kogesektionen Induktionskogezone Kontrolpanel 4.2 Oversigt over betjeningspanelet Tænd for apparatet med for at se kontrolpanelet og zonepositionerne.
 • Page 9: Daglig Brug

  DANSK Brug sensorfelterne til at betjene apparatet. Display, kontrollamper og signaler viser de funktioner, der er i brug. Sens‐ Funktion Kommentar orfelt ON/OFF Tænder/slukker for kogesektionen. Hob²Hood Aktiverer/deaktiverer funktionens manuelle tilstand. Pause Aktiverer/deaktiverer funktionen. Øger eller mindsker tiden. Sådan indstiller du timerfunktionen. Timerdisplay Viser tiden i minutter.
 • Page 10 • du spilder noget, eller lægger noget sig automatisk til størrelsen af på betjeningspanelet i mere end 10 kogegrejets bund. sekunder (en gryde/pande, en klud). Når gryden er registreret, bliver Når du hører lydsignalet, deaktiveres varmetrinnet 0 tændt. kogesektionen. Fjern genstanden, Du kan bruge stort kogegrej placeret på...
 • Page 11 DANSK 5.6 PowerBoost Anbring en gryde på en kogezone for at se symbolet Denne funktion aktiverer mere effekt for den passende induktionskogezone, 1. Berør for at aktivere funktionen. afhængigt af kogegrejets størrelse. 2. Tryk på eller for at indstille Funktionen kan kun aktiveres i en tiden.
 • Page 12 5.10 Børnesikring af ovnen • du trykker på • Minutur tæller ned Funktionen hindrer utilsigtet betjening af • Nedtællingstimer tæller ned kogesektionen. • du anbringer noget på Tænd først kogesektionen, og indstil ikke betjeningspanelet. varmetrinnet. 5.12 Effektstyring-funktion Berør , indtil der udsendes et signal, og lampen tændes for at aktivere...
 • Page 13 DANSK på kogesektionen. Du kan også betjene blæseren manuelt fra kogesektionen. Auto‐ Kog‐ Steg‐ ma‐ På de fleste emhætter er ning ning tisk fjernbetjeningssystemet som standard slået fra. Aktivér det, inden du bruger Funktionen Blæser‐ Blæser‐ funktionen. Få flere hastig‐ hastig‐...
 • Page 14: Råd Og Tip

  Når du trykker på , hæves Sluk og tænd igen for blæserhastigheden med et trin. Når du kogesektionen for at aktivere funktionens automatiske når et intensivt niveau og trykker på betjening. igen, indstiller du blæserhastigheden til 0, hvilket deaktiverer emhætteblæseren.
 • Page 15 DANSK Varmetrin Anvendes til: Råd (min.) At holde færdigtilberedt mad efter be‐ Læg et låg på kogegrejet. varm. 1 - 2 Hollandaise, smelt: smør, cho‐ 5 - 25 Rør ind imellem. kolade, husblas. 1 - 2 Stivne/størkne: luftige omelet‐ 10 - 40 Læg låg på...
 • Page 16: Vedligeholdelse Og Rengøring

  Emhætter med Hob²Hood-funktionen Andre fjernbetjente For at finde det fulde sortiment af apparater kan blokere emhætter, der fungerer med denne signalet. Brug ikke sådanne funktion, kan du se vores kunde-website. apparater i nærheden af kogesektionen, mens Hob²Hood er tændt.
 • Page 17 DANSK Problem Mulige årsager Løsning Du har rørt ved 2 eller flere Berør kun ét sensorfelt ad sensorfelte samtidigt. gangen. Pause er i brug. Der henvises til "Daglig brug". Der er vand eller fedtstænk Tør betjeningspanelet af. på betjeningspanelet. Du kan ikke vælge det De andre zoner forbruger Reducer varmetrinnet for de maksimale varmetrin for...
 • Page 18: Tekniske Data

  Oplys de data, der findes på typeskiltet. Sørg for, at du har betjent 9. TEKNISKE DATA 9.1 Mærkeplade Model QHIO660P PNC 949 597 796 00 Type 62 B4A 22 AA 220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz Induktion 7.35 kW...
 • Page 19: Energieffektiv

  Kogezonernes effekt kan afvige en smule fra dataene i tabellen. 10. ENERGIEFFEKTIV 10.1 Produktinformation i henhold til EU 66/2014 kun gyldigt for EU-marked Identifikation af model QHIO660P Type kogesektion Indbygget kogesekti‐ Antal kogezoner Opvarmningsteknologi Induktion Diameter af runde kogezoner (Ø)
 • Page 20 Lever produktet Kasser ikke apparater, der er mærket tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune. med symbolet , sammen med...
 • Page 21 10. ENERGY EFFICIENCY..................38 DEAR CUSTOMER Thank you for choosing this Husqvarna-Electrolux product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler – features you might not find on ordinary appliances.
 • Page 22: Safety Information

  SAFETY INFORMATION Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible for any injuries or damage that are the result of incorrect installation or usage. Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference.
 • Page 23 ENGLISH WARNING: Unattended cooking on a hob with fat or • oil can be dangerous and may result in fire. NEVER try to extinguish a fire with water, but switch • off the appliance and then cover flame e.g. with a lid or a fire blanket.
 • Page 24: Safety Instructions

  2. SAFETY INSTRUCTIONS 2.1 Installation • All electrical connections should be made by a qualified electrician. WARNING! • The appliance must be earthed. Only a qualified person must • Before carrying out any operation install this appliance. make sure that the appliance is disconnected from the power supply.
 • Page 25 ENGLISH • The electrical installation must have temperature than oil used for the first an isolation device which lets you time. disconnect the appliance from the • Do not put flammable products or mains at all poles. The isolation items that are wet with flammable device must have a contact opening products in, near or on the appliance.
 • Page 26: Installation

  • Contact your municipal authority for conditions in household appliances, information on how to discard the such as temperature, vibration, appliance correctly. humidity, or are intended to signal • Disconnect the appliance from the information about the operational mains supply.
 • Page 27: Product Description

  ENGLISH min. min. min. 4. PRODUCT DESCRIPTION 4.1 Cooking surface layout Induction cooking zone Control panel 4.2 Control panel layout To see the control panel and the zone positions activate the appliance with...
 • Page 28: Daily Use

  Use the sensor fields to operate the appliance. The displays, indicators and sounds tell which functions operate. Sen‐ Function Comment field ON / OFF To activate and deactivate the hob. Hob²Hood To activate and deactivate the manual mode of the function.
 • Page 29 ENGLISH • you spill something or put something Once the pot is detected, the heat setting on the control panel for more than 10 0 comes on. seconds (a pan, a cloth). When you You can cook with large cookware hear the acoustic signal, the hob placed on two cooking zones at the deactivates.
 • Page 30 2. Touch to set the time. limited period of time. The function starts automatically after 4 seconds. Touch to activate the function for the When you set the function, you can cooking zone.
 • Page 31 ENGLISH 5.12 Power management The control bars disappear. Deactivate the hob. function When you deactivate the • Cooking zones are grouped according hob, the function is still to the location and number of the active. phases in the hob. See the illustration. To deactivate the function for only •...
 • Page 32 Automatic modes For most of the hoods, the remote system is originally Auto‐ deactivated. Activate it Boiling Frying matic before you use the function. light For more information refer to the hood user manual. Mode H0 Operating the function automatically...
 • Page 33: Hints And Tips

  ENGLISH This deactivates automatic operation of To operate the hood directly the function and allows you to change on the hood panel deactivate the fan speed manually. the automatic mode of the When you press , you raise the fan function.
 • Page 34 6.4 Examples of cooking means that a cooking zone with the medium heat setting uses less than a applications half of its power. The correlation between the heat setting The data in the table is for of a zone and its consumption of power guidance only.
 • Page 35: Care And Cleaning

  ENGLISH Other remotely controlled appliances may block the signal. Do not use any such appliances near to the hob while Hob²Hood is on. Cooker hoods with the Hob²Hood function To find the full range of cooker hoods which work with this function refer to our consumer website.
 • Page 36 Problem Possible cause Remedy The fuse is blown. Make sure that the fuse is the cause of the malfunction. If the fuse is blown again and again, contact a qualified electrician. You do not set the heat set‐ Activate the hob again and set ting for 50 seconds.
 • Page 37: Technical Data

  Make sure, you operated the hob correctly. If not the 9. TECHNICAL DATA 9.1 Rating plate Model QHIO660P PNC 949 597 796 00 Typ 62 B4A 22 AA 220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz Induction 7.35 kW...
 • Page 38: Energy Efficiency

  140 x 280 210 x 330 10. ENERGY EFFICIENCY 10.1 Product information according to EU 66/2014 valid for EU market only Model identification QHIO660P Type of hob Built-In Hob Number of cooking zones Heating technology Induction Diameter of circular cooking zones (Ø) Left front 21.0 cm...
 • Page 39 ENGLISH • When you heat up water, use only the • Put the cookware directly in the centre amount you need. of the cooking zone. • If it is possible, always put the lids on • Use the residual heat to keep the food the cookware.
 • Page 40 8. VIANMÄÄRITYS....................55 9. TEKNISET TIEDOT.................... 57 10. ENERGIATEHOKKUUS..................58 ARVOISA ASIAKKAAMME Kiitämme teitä tämän Husqvarna-Electrolux-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi. Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa – kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla.
 • Page 41: Turvallisuustiedot

  SUOMI TURVALLISUUSTIEDOT Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia käyttökertoja varten. 1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset •...
 • Page 42 1.2 Yleiset turvallisuusohjeet VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat • kuumenevat käytön aikana. Varo koskettamasta uunin lämmitysvastuksia. VAROITUS: Rasvalla tai öljyllä kypsentäminen ilman • valvontaa voi olla vaarallista ja se voi johtaa tulipaloon. Älä KOSKAAN yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan •...
 • Page 43: Turvallisuusohjeet

  SUOMI VAROITUS: Käytä ainoastaan kodinkoneen • valmistajan suunnittelemia keittotason suojia, laitteen valmistajan käyttöohjeessa määritettyjä suojia tai keittotason mukana toimitettuja suojia. Virheellisten suojien käyttö voi aiheuttaa onnettomuuksia. 2. TURVALLISUUSOHJEET 2.1 Asennus välinen etäisyys on vähintään 2 VAROITUS! • Poista laitteen alla olevaan kaappiin Asennuksen saa suorittaa mahdollisesti asennetut erotuslevyt.
 • Page 44 • Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien • Sydämentahdistimia käyttävien suojat tulee asentaa niin, ettei niiden henkilöiden on säilytettävä vähintään irrotus onnistu ilman työkaluja. 30 cm:n turvaetäisyys • Kytke pistoke pistorasiaan vasta induktiokeittoalueisiin laitteen ollessa asennuksen jälkeen. Varmista, että toiminnassa. laitteen verkkovirtakytkentä on •...
 • Page 45: Asennus

  SUOMI 2.4 Hoito ja puhdistus myytävistä varalampuista: Kyseiset lamput on suunniteltu kestämään • Puhdista laite säännöllisesti, jotta kodinkoneissa vaativia fyysisiä pintamateriaali pysyisi olosuhteita (esim. lämpötila, tärinä, hyväkuntoisena. kosteus) tai ne antavat tietoa laitteen • Kytke virta pois laitteesta ja anna sen toimintatilasta.
 • Page 46: Tuotekuvaus

  4. TUOTEKUVAUS 4.1 Keittoalueet Induktiokeittoalue Käyttöpaneeli 4.2 Käyttöpaneelin painikkeet Käyttöpaneeli ja alueiden asennot tulevat näkyviin, kun laite kytketään toimintaan painikkeella...
 • Page 47: Päivittäinen Käyttö

  SUOMI Laitetta käytetään kosketuspainikkeilla. Näytöt, merkkivalot ja äänimerkit ilmaisevat, mitkä toiminnot ovat käytössä. Koske‐ Toiminto Kuvaus tuspai‐ nike PÄÄLLE / POIS Keittotason kytkeminen päälle ja pois päältä. Hob²Hood Toiminnon manuaalisen tilan kytkeminen päälle ja pois päältä. Keskeytä Toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä. Ajan lisääminen tai vähentäminen.
 • Page 48 5.2 Automaattinen virrankatkaisu Toiminto katkaisee virran automaattisesti keittotasosta seuraavissa tilanteissa: • keittotasolle ei aseteta keittoastiaa 50 sekunnin kuluessa, • tehotasoa ei aseteta 50 sekunnin kuluessa keittoastian asettamisen jälkeen, • käyttöpaneelin päälle on roiskunut jotakin tai sen päälle on asetettu jotakin (pannu, liina) yli 10 sekunnin ajaksi.
 • Page 49 SUOMI 5.5 Bridge 2. Kosketa painiketta ajan asettamiseksi (00 - 99 minuuttia). Tämä toiminto on Ajastin käynnistyy automaattisesti 3 toiminnassa, kun keittoastia sekunnin kuluttua. Merkkivalot , ja peittää kahden alueen sammuvat. keskikohdat. Kun aika on kulunut loppuun, laitteesta Tämä toiminto yhdistää kaksi kuuluu äänimerkki ja näytössä...
 • Page 50 5.8 Keskeytä tehotaso 50 sekunnin kuluessa.Voit käyttää keittotasoa. Kun kytket Kyseinen toiminto kytkee kaikki keittotason pois päältä painikkeella toiminnassa olevat keittoalueet toiminto on edelleen päällä. alhaisimpaan tehotasoon. Toiminnon kytkeminen pysyvästi pois Symboleja voidaan käyttää päältä:Kytke keittotaso toimintaan ilman toiminnon ollessa toiminnassa.
 • Page 51 SUOMI • Toiminto kytkeytyy toimintaan, kun Liesituuletin reagoi aina keittotasoa yksivaiheeseen kytkettyjen käyttäessä. Keittotaso tunnistaa keittoalueiden keittoastian lämpötilan automaattisesti ja kokonaissähkökuormitus on yli 3680 säätää puhaltimen nopeuden. Valon sytyttäminen • Toiminto laskee samaan vaiheeseen Voit asettaa keittotason sytyttämään kytkettyjen keittoalueiden tehoa. valon automaattisesti aina keittotason •...
 • Page 52: Vihjeitä Ja Neuvoja

  Automaattitilan muuttaminen Puhaltimen nopeuden manuaalinen säätäminen 1. Kytke laite pois päältä. Puhallinta voidaan säätää myös 2. Kosketa painiketta kolmen keittotasosta manuaalisesti. sekunnin ajan. Näyttö syttyy ja sammuu. Kosketa painiketta keittotason ollessa 3. Kosketa painiketta kolmen toiminnassa. sekunnin ajan. Toiminnon automaattitila kytkeytyy tällöin pois päältä...
 • Page 53 SUOMI 6.2 Käytön aikana kuuluvat kuin ajanlaskenta-automatiikan äänimerkki kuuluu. Toiminta-ajan erotus äänet riippuu tehotasosta ja kypsennysajasta. Jos kuulet: 6.4 Esimerkkejä • Halkeilevaa ääntä: keittoastia on keittotoiminnoista valmistettu useasta materiaalista (monikerroksinen rakenne). Keittoalueen tehotason ja • Vihellysääntä: käytät keittoaluetta virrankulutuksen riippuvuussuhde ei ole korkealla tehotasolla ja keittoastia on lineaarinen.
 • Page 54 Tehotaso Käyttökohde: Aika Vinkkejä (min) 6 - 7 Leikkeiden, vasikanlihan, cor‐ tarpeen Käännä kypsennyksen puoli‐ don bleun, kotlettien, pyöryköi‐ mukaan välissä. den, makkaroiden, maksan, kastikepohjan, kananmunien, ohukaisten ja munkkien paista‐ minen. 7 - 8 Voimakas paistaminen: sipuli‐ 5 - 15 Käännä...
 • Page 55: Hoito Ja Puhdistus

  SUOMI 7. HOITO JA PUHDISTUS ruoka. Muutoin epäpuhtaudet voivat VAROITUS! vahingoittaa keittotasoa. Varo Lue turvallisuutta koskevat palovammoja. Käytä keittotason luvut. erityistä kaavinta viistosti lasipintaa vasten ja liikuta kaavinta pintaa pitkin. 7.1 Yleistä • Poista sitten, kun keittotaso on jäähtynyt riittävästi: kalkkirenkaat, •...
 • Page 56 Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide Keskeytä on kytketty päälle. Katso kohta "Päivittäinen käyt‐ tö". Käyttöpaneelilla on vettä tai Pyyhi käyttöpaneeli puhtaaksi. rasvaroiskeita. Suurinta tehotasoa ei voi Muut alueet kuluttavat suu‐ Laske samaan vaiheeseen valita yhdelle keittoalueel‐ rimman käytettävissä olevan kytkettyjen muiden keittoaluei‐...
 • Page 57: Tekniset Tiedot

  Varmista, että keittotasoa on käytetty oikein. Muutoin valtuutetun 9. TEKNISET TIEDOT 9.1 Arvokilpi Malli QHIO660P PNC-tuotenumero 949 597 796 00 Tyyppi 62 B4A 22 AA 220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz Induktio 7.35 kW Valmistettu Saksassa Sarjanumero ....
 • Page 58: Energiatehokkuus

  210 x 330 Oikea 140 x 280 210 x 330 10. ENERGIATEHOKKUUS 10.1 Tuotetiedot standardin EU 66/2014 mukaisesti koskevat ainoastaan Euroopan unionin markkina-aluetta Mallin tunnus QHIO660P Keittotasotyyppi Kalusteeseen asen‐ nettava keittotaso Keittoalueiden määrä Kuumennustekniikka Induktio Pyöreiden keittoalueiden halkaisija (Ø) Vasemmalla edessä...
 • Page 60 www.husqvarna-electrolux.se/shop...

Table of Contents