Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

QHIO760P
USER
MANUAL
DA
Brugsanvisning
Kogesektion
EN
User Manual
Hob
FI
Käyttöohje
Keittotaso
2
21
39

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Husqvarna QHIO760P

 • Page 1 QHIO760P Brugsanvisning Kogesektion User Manual Käyttöohje Keittotaso USER MANUAL...
 • Page 2: Table Of Contents

  10. ENERGIEFFEKTIV................... 19 KÆRE KUNDE Tak for at have valgt dette produkt fra Husqvarna-Electrolux. Vi har skabt det, så du kan nyde en uovertruffen funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere – funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater.
 • Page 3: Om Sikkerhed

  DANSK OM SIKKERHED Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag. 1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt...
 • Page 4 Forsøg ALDRIG at slukke en brand med vand, men • sluk for apparatet og dæk den åbne ild til med f.eks. et låg eller et brandtæppe. FORSIGTIG: Apparatet må ikke forsynes gennem en • ekstern kontaktanordning, som f.eks. en timer, eller være sluttet til et kredsløb, der regelmæssigt tændes...
 • Page 5: Sikkerhedsanvisninger

  DANSK 2. SIKKERHEDSANVISNINGER 2.1 Installation • Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet. ADVARSEL! • Inden apparatet tages i brug, skal du Apparatet må kun installeres sørge for, at det er koblet fra af en sagkyndig. strømforsyningen. • Sørg for, at parametrene på typeskiltet er kompatible med ADVARSEL! nettilslutningens elektriske...
 • Page 6 Isolationsudstyret skal en lavere temperatur end olie, der have en brydeafstand på mindst 3 bruges for første gang. • Undlad at bruge brændbare produkter eller ting, der er fugtet med 2.3 Brug brændbare produkter, i apparatet eller i nærheden af eller på...
 • Page 7: Installation

  DANSK 2.6 Bortskaffelse apparatet. Brug kun originale reservedele. • Vedrørende lampe(rne) i dette ADVARSEL! produkt og reservedelslamper, der Risiko for personskade eller sælges separat: Disse lamper er kvælning. beregnet til at modstå ekstreme • Kontakt din genbrugsplads ang. fysiske forhold i oplysninger om, hvordan apparatet husholdningsapparater, såsom bortskaffes korrekt.
 • Page 8: Produktbeskrivelse

  55 max R5 min. min. min. 4. PRODUKTBESKRIVELSE 4.1 Oversigt over kogesektionen Induktionskogezone Kontrolpanel 4.2 Oversigt over betjeningspanelet Tænd for apparatet med for at se kontrolpanelet og zonepositionerne. Brug sensorfelterne til at betjene apparatet. Display, kontrollamper og signaler viser de...
 • Page 9: Daglig Brug

  DANSK Sens‐ Funktion Kommentar orfelt ON/OFF Tænder/slukker for kogesektionen. Hob²Hood Aktiverer/deaktiverer funktionens manuelle tilstand. Pause Aktiverer/deaktiverer funktionen. Øger eller mindsker tiden. Sådan indstiller du timerfunktionen. Timerdisplay Viser tiden i minutter. Bridge Aktiverer/deaktiverer funktionen. Betjeningspanel Indstilling af et varmetrin. PowerBoost Aktiverer funktionen. Lås / Børnesikring af ov‐...
 • Page 10 • kogesektionen bliver for varm (f.eks. dække midten af begge zoner, . Hvis når sovsegryden koger tør). Lad kogegrejet er placeret mellem de to kogezonen køle af, før du bruger midter, aktiveres Bridge-funktionen ikke. kogepladen igen. 5.4 Varmetrin • du behøver ikke deaktivere en kogezone eller ændre varmetrinnet.
 • Page 11 DANSK Når nedtællingen er slut, høres et signal, Se "Tekniske data" for blinker. Tryk på for at slå maksimale signalet fra. varighedsværdier. Sådan slår du funktionen fra: Tryk på 5.7 Timer Kontrollamperne tændes. Brug Nedtællingstimer eller til at indstille på displayet.
 • Page 12 • Funktionen fordeler effekten mellem Når du slukker for de kogezoner, der er tilsluttet til den kogesektionen, er funktionen samme fase. stadigvæk aktiv. • Funktionen aktiveres, når den Sådan deaktiveres funktionen til en samlede elektriske belastning for de enkelt tilberedning: Tænd for...
 • Page 13 DANSK Ændring af den automatiske H6. Kogesektionen står oprindeligt på H5. Emhætten reagerer, når du bruger tilstand kogepladen. Kogepladen genkender automatisk kogegrejets temperatur og 1. Sluk for apparatet. justerer blæserens hastighed. 2. Tryk på i 3 sekunder. Sådan tændes lyset Displayet tændes og slukkes.
 • Page 14: Råd Og Tip

  6. RÅD OG TIP modtager kun en del af den effekt, ADVARSEL! kogezonen skaber. Se kapitlerne om sikkerhed. Se under "Tekniske data". 6.1 Kogegrej 6.2 Lyden under drift For induktionskogezoner skaber et stærkt Hvis du kan høre: elektromagnetisk felt hurtigt varme i kogegrejet.
 • Page 15 DANSK Varmetrin Anvendes til: Råd (min.) 1 - 2 Stivne/størkne: luftige omelet‐ 10 - 40 Læg låg på under tilberednin‐ ter, bagte æg. gen. 2 - 3 Videre kogning af ris og mæl‐ 25 - 50 Tilsæt mindst dobbelt så me‐ keretter, opvarmning af færdig‐...
 • Page 16: Vedligeholdelse Og Rengøring

  Emhætter med Hob²Hood-funktionen Andre fjernbetjente For at finde det fulde sortiment af apparater kan blokere emhætter, der fungerer med denne signalet. Brug ikke sådanne funktion, kan du se vores kunde-website. apparater i nærheden af kogesektionen, mens Hob²Hood er tændt.
 • Page 17 DANSK Problem Mulige årsager Løsning Du har rørt ved 2 eller flere Berør kun ét sensorfelt ad sensorfelte samtidigt. gangen. Pause er i brug. Der henvises til "Daglig brug". Der er vand eller fedtstænk Tør betjeningspanelet af. på betjeningspanelet. Du kan ikke vælge det De andre zoner forbruger Reducer varmetrinnet for de maksimale varmetrin for...
 • Page 18: Tekniske Data

  Oplys de data, der findes på typeskiltet. Sørg for, at du har betjent 9. TEKNISKE DATA 9.1 Mærkeplade Model QHIO760P PNC 949 597 795 00 Type 62 C4A 20 AA 220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz Induktion 7.35 kW...
 • Page 19: Energieffektiv

  Kogezonernes effekt kan afvige en smule fra dataene i tabellen. 10. ENERGIEFFEKTIV 10.1 Produktinformation i henhold til EU 66/2014 kun gyldigt for EU-marked Identifikation af model QHIO760P Type kogesektion Indbygget kogesekti‐ Antal kogezoner Opvarmningsteknologi Induktion Diameter af runde kogezoner (Ø)
 • Page 20 Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.
 • Page 21 10. ENERGY EFFICIENCY..................38 DEAR CUSTOMER Thank you for choosing this Husqvarna-Electrolux product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler – features you might not find on ordinary appliances.
 • Page 22: Safety Information

  SAFETY INFORMATION Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible for any injuries or damage that are the result of incorrect installation or usage. Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference.
 • Page 23 ENGLISH WARNING: Unattended cooking on a hob with fat or • oil can be dangerous and may result in fire. NEVER try to extinguish a fire with water, but switch • off the appliance and then cover flame e.g. with a lid or a fire blanket.
 • Page 24: Safety Instructions

  2. SAFETY INSTRUCTIONS 2.1 Installation • All electrical connections should be made by a qualified electrician. WARNING! • The appliance must be earthed. Only a qualified person must • Before carrying out any operation install this appliance. make sure that the appliance is disconnected from the power supply.
 • Page 25 ENGLISH • The electrical installation must have temperature than oil used for the first an isolation device which lets you time. disconnect the appliance from the • Do not put flammable products or mains at all poles. The isolation items that are wet with flammable device must have a contact opening products in, near or on the appliance.
 • Page 26: Installation

  • Contact your municipal authority for conditions in household appliances, information on how to discard the such as temperature, vibration, appliance correctly. humidity, or are intended to signal • Disconnect the appliance from the information about the operational mains supply.
 • Page 27: Product Description

  ENGLISH min. 55 max R5 min. min. min. 4. PRODUCT DESCRIPTION 4.1 Cooking surface layout Induction cooking zone Control panel 4.2 Control panel layout To see the control panel and the zone positions activate the appliance with Use the sensor fields to operate the appliance. The displays, indicators and sounds tell which functions operate.
 • Page 28: Daily Use

  Sen‐ Function Comment field ON / OFF To activate and deactivate the hob. Hob²Hood To activate and deactivate the manual mode of the function. Pause To activate and deactivate the function. To increase or decrease the time. To set the timer function.
 • Page 29 ENGLISH deactivates. Remove the object or You can cook with large cookware clean the control panel. placed on two cooking zones at the • the hob gets too hot (e.g. when a same time. The cookware must cover the saucepan boils dry). Let the cooking centres of both zones.
 • Page 30 The function deactivates automatically. When the time comes to an end, a signal sounds and flashes. Touch For maximum duration stop the signal. values, refer to "Technical data". To deactivate the function: touch . The indicators light up. Use 5.7 Timer...
 • Page 31 ENGLISH To deactivate the function for only • The function activates when the total one cooking time: Activate the hob with electricity loading of the cooking zones connected to a single phase comes on. Touch until signal exceeds 3680 W. sounds and the indicator comes off.
 • Page 32: Hints And Tips

  Activating the light 2. Touch for 3 seconds. You can set the hob to activate the light The display comes on and goes off. automatically whenever you activate the 3. Touch for 3 seconds. hob. To do so set the automatic mode to H1 - H6.
 • Page 33 ENGLISH Use the induction cooking zones with • crack noise: cookware is made of suitable cookware. different materials (a sandwich construction). • The bottom of the cookware must be • whistle sound: you use a cooking as thick and flat as possible. zone with a high power level and the •...
 • Page 34 Heat setting Use to: Time Hints (min) 2 - 3 Simmer rice and milkbased 25 - 50 Add at least twice as much liq‐ dishes, heat up ready-cooked uid as rice, mix milk dishes meals. halfway through the proce‐...
 • Page 35: Care And Cleaning

  ENGLISH To find the full range of cooker hoods which work with this function refer to our consumer website. 7. CARE AND CLEANING otherwise, the dirt can cause damage WARNING! to the hob. Take care to avoid burns. Refer to Safety chapters. Use a special hob scraper on the glass surface at an acute angle and 7.1 General information...
 • Page 36 Problem Possible cause Remedy There is water or fat stains Clean the control panel. on the control panel. You cannot select the The other zones consume Reduce the heat setting of the maximum heat setting for the maximum available pow‐...
 • Page 37: Technical Data

  Make sure, you operated the hob correctly. If not the 9. TECHNICAL DATA 9.1 Rating plate Model QHIO760P PNC 949 597 795 00 Typ 62 C4A 20 AA 220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz Induction 7.35 kW...
 • Page 38: Energy Efficiency

  The power of the cooking zones can be different in some small range from the 10. ENERGY EFFICIENCY 10.1 Product information according to EU 66/2014 valid for EU market only Model identification QHIO760P Type of hob Built-In Hob Number of cooking zones Heating technology Induction Diameter of circular cooking zones (Ø)
 • Page 39 8. VIANMÄÄRITYS....................54 9. TEKNISET TIEDOT.................... 56 10. ENERGIATEHOKKUUS..................57 ARVOISA ASIAKKAAMME Kiitämme teitä tämän Husqvarna-Electrolux-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi. Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa – kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla.
 • Page 40: Turvallisuustiedot

  TURVALLISUUSTIEDOT Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia käyttökertoja varten. 1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset...
 • Page 41 SUOMI 1.2 Yleiset turvallisuusohjeet VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat • kuumenevat käytön aikana. Varo koskettamasta uunin lämmitysvastuksia. VAROITUS: Rasvalla tai öljyllä kypsentäminen ilman • valvontaa voi olla vaarallista ja se voi johtaa tulipaloon. Älä KOSKAAN yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan •...
 • Page 42: Turvallisuusohjeet

  VAROITUS: Käytä ainoastaan kodinkoneen • valmistajan suunnittelemia keittotason suojia, laitteen valmistajan käyttöohjeessa määritettyjä suojia tai keittotason mukana toimitettuja suojia. Virheellisten suojien käyttö voi aiheuttaa onnettomuuksia. 2. TURVALLISUUSOHJEET 2.1 Asennus välinen etäisyys on vähintään 2 VAROITUS! • Poista laitteen alla olevaan kaappiin Asennuksen saa suorittaa mahdollisesti asennetut erotuslevyt.
 • Page 43 SUOMI • Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien • Sydämentahdistimia käyttävien suojat tulee asentaa niin, ettei niiden henkilöiden on säilytettävä vähintään irrotus onnistu ilman työkaluja. 30 cm:n turvaetäisyys • Kytke pistoke pistorasiaan vasta induktiokeittoalueisiin laitteen ollessa asennuksen jälkeen. Varmista, että toiminnassa. laitteen verkkovirtakytkentä on •...
 • Page 44: Asennus

  2.4 Hoito ja puhdistus myytävistä varalampuista: Kyseiset lamput on suunniteltu kestämään • Puhdista laite säännöllisesti, jotta kodinkoneissa vaativia fyysisiä pintamateriaali pysyisi olosuhteita (esim. lämpötila, tärinä, hyväkuntoisena. kosteus) tai ne antavat tietoa laitteen • Kytke virta pois laitteesta ja anna sen toimintatilasta.
 • Page 45: Tuotekuvaus

  SUOMI min. 55 max R5 min. min. min. 4. TUOTEKUVAUS 4.1 Keittoalueet Induktiokeittoalue Käyttöpaneeli 4.2 Käyttöpaneelin painikkeet Käyttöpaneeli ja alueiden asennot tulevat näkyviin, kun laite kytketään toimintaan painikkeella Laitetta käytetään kosketuspainikkeilla. Näytöt, merkkivalot ja äänimerkit ilmaisevat, mitkä toiminnot ovat käytössä.
 • Page 46: Päivittäinen Käyttö

  Koske‐ Toiminto Kuvaus tuspai‐ nike PÄÄLLE / POIS Keittotason kytkeminen päälle ja pois päältä. Hob²Hood Toiminnon manuaalisen tilan kytkeminen päälle ja pois päältä. Keskeytä Toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä. Ajan lisääminen tai vähentäminen. Ajastintoiminnon asettaminen. Ajastimen näyttö Ajan osoittaminen minuutteina.
 • Page 47 SUOMI • keittotasolle ei aseteta keittoastiaa 50 sekunnin kuluessa, • tehotasoa ei aseteta 50 sekunnin kuluessa keittoastian asettamisen jälkeen, • käyttöpaneelin päälle on roiskunut jotakin tai sen päälle on asetettu jotakin (pannu, liina) yli 10 sekunnin ajaksi. Kun äänimerkki kuuluu, keittotaso kytkeytyy pois toiminnasta.
 • Page 48 5.5 Bridge 2. Kosketa painiketta ajan asettamiseksi (00 - 99 minuuttia). Tämä toiminto on Ajastin käynnistyy automaattisesti 3 toiminnassa, kun keittoastia sekunnin kuluttua. Merkkivalot , ja peittää kahden alueen sammuvat. keskikohdat. Kun aika on kulunut loppuun, laitteesta Tämä toiminto yhdistää kaksi kuuluu äänimerkki ja näytössä...
 • Page 49 SUOMI 5.8 Keskeytä tehotaso 50 sekunnin kuluessa.Voit käyttää keittotasoa. Kun kytket Kyseinen toiminto kytkee kaikki keittotason pois päältä painikkeella toiminnassa olevat keittoalueet toiminto on edelleen päällä. alhaisimpaan tehotasoon. Toiminnon kytkeminen pysyvästi pois Symboleja voidaan käyttää päältä:Kytke keittotaso toimintaan ilman toiminnon ollessa toiminnassa. tehotason säätöä.
 • Page 50 • Toiminto kytkeytyy toimintaan, kun Liesituuletin reagoi aina keittotasoa yksivaiheeseen kytkettyjen käyttäessä. Keittotaso tunnistaa keittoalueiden keittoastian lämpötilan automaattisesti ja kokonaissähkökuormitus on yli 3680 säätää puhaltimen nopeuden. Valon sytyttäminen • Toiminto laskee samaan vaiheeseen Voit asettaa keittotason sytyttämään kytkettyjen keittoalueiden tehoa.
 • Page 51: Vihjeitä Ja Neuvoja

  SUOMI Automaattitilan muuttaminen Puhaltimen nopeuden manuaalinen säätäminen 1. Kytke laite pois päältä. Puhallinta voidaan säätää myös 2. Kosketa painiketta kolmen keittotasosta manuaalisesti. sekunnin ajan. Näyttö syttyy ja sammuu. Kosketa painiketta keittotason ollessa 3. Kosketa painiketta kolmen toiminnassa. sekunnin ajan. Toiminnon automaattitila kytkeytyy tällöin pois päältä...
 • Page 52 6.2 Käytön aikana kuuluvat kuin ajanlaskenta-automatiikan äänimerkki kuuluu. Toiminta-ajan erotus äänet riippuu tehotasosta ja kypsennysajasta. Jos kuulet: 6.4 Esimerkkejä • Halkeilevaa ääntä: keittoastia on keittotoiminnoista valmistettu useasta materiaalista (monikerroksinen rakenne). Keittoalueen tehotason ja • Vihellysääntä: käytät keittoaluetta virrankulutuksen riippuvuussuhde ei ole korkealla tehotasolla ja keittoastia on lineaarinen.
 • Page 53 SUOMI Tehotaso Käyttökohde: Aika Vinkkejä (min) 6 - 7 Leikkeiden, vasikanlihan, cor‐ tarpeen Käännä kypsennyksen puoli‐ don bleun, kotlettien, pyöryköi‐ mukaan välissä. den, makkaroiden, maksan, kastikepohjan, kananmunien, ohukaisten ja munkkien paista‐ minen. 7 - 8 Voimakas paistaminen: sipuli‐ 5 - 15 Käännä...
 • Page 54: Hoito Ja Puhdistus

  7. HOITO JA PUHDISTUS ruoka. Muutoin epäpuhtaudet voivat VAROITUS! vahingoittaa keittotasoa. Varo Lue turvallisuutta koskevat palovammoja. Käytä keittotason luvut. erityistä kaavinta viistosti lasipintaa vasten ja liikuta kaavinta pintaa pitkin. 7.1 Yleistä • Poista sitten, kun keittotaso on jäähtynyt riittävästi: kalkkirenkaat, •...
 • Page 55 SUOMI Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide Keskeytä on kytketty päälle. Katso kohta "Päivittäinen käyt‐ tö". Käyttöpaneelilla on vettä tai Pyyhi käyttöpaneeli puhtaaksi. rasvaroiskeita. Suurinta tehotasoa ei voi Muut alueet kuluttavat suu‐ Laske samaan vaiheeseen valita yhdelle keittoalueel‐ rimman käytettävissä olevan kytkettyjen muiden keittoaluei‐ tehon.
 • Page 56: Tekniset Tiedot

  Varmista, että keittotasoa on käytetty oikein. Muutoin valtuutetun 9. TEKNISET TIEDOT 9.1 Arvokilpi Malli QHIO760P PNC-tuotenumero 949 597 795 00 Tyyppi 62 C4A 20 AA 220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz Induktio 7.35 kW Valmistettu Saksassa Sarjanumero ....
 • Page 57: Energiatehokkuus

  Vasen 160 x 360 200 x 420 10. ENERGIATEHOKKUUS 10.1 Tuotetiedot standardin EU 66/2014 mukaisesti koskevat ainoastaan Euroopan unionin markkina-aluetta Mallin tunnus QHIO760P Keittotasotyyppi Kalusteeseen asen‐ nettava keittotaso Keittoalueiden määrä Kuumennustekniikka Induktio Pyöreiden keittoalueiden halkaisija (Ø) Vasemmalla edessä...
 • Page 60 www.husqvarna-electrolux.se/shop...

Table of Contents