Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

QHIG650P
USER
MANUAL
DA
Brugsanvisning
Kogesektion
EN
User Manual
Hob
FI
Käyttöohje
Keittotaso
2
23
44

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Husqvarna QHIG650P

 • Page 1 QHIG650P Brugsanvisning Kogesektion User Manual Käyttöohje Keittotaso USER MANUAL...
 • Page 2: Table Of Contents

  10. ENERGIEFFEKTIV................... 21 KÆRE KUNDE Tak for at have valgt dette produkt fra Husqvarna-Electrolux. Vi har skabt det, så du kan nyde en uovertruffen funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere – funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater.
 • Page 3: Om Sikkerhed

  DANSK OM SIKKERHED Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag. 1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt...
 • Page 4 Forsøg ALDRIG at slukke en brand med vand, men • sluk for apparatet og dæk den åbne ild til med f.eks. et låg eller et brandtæppe. FORSIGTIG: Apparatet må ikke forsynes gennem en • ekstern kontaktanordning, som f.eks. en timer, eller være sluttet til et kredsløb, der regelmæssigt tændes...
 • Page 5: Sikkerhedsanvisninger

  DANSK 2. SIKKERHEDSANVISNINGER 2.1 Installation • Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet. ADVARSEL! • Inden apparatet tages i brug, skal du Apparatet må kun installeres sørge for, at det er koblet fra af en sagkyndig. strømforsyningen. • Sørg for, at parametrene på typeskiltet er kompatible med ADVARSEL! nettilslutningens elektriske...
 • Page 6 Isolationsudstyret skal en lavere temperatur end olie, der have en brydeafstand på mindst 3 bruges for første gang. • Undlad at bruge brændbare produkter eller ting, der er fugtet med 2.3 Brug brændbare produkter, i apparatet eller i nærheden af eller på...
 • Page 7: Installation

  DANSK 2.6 Bortskaffelse apparatet. Brug kun originale reservedele. • Vedrørende lampe(rne) i dette ADVARSEL! produkt og reservedelslamper, der Risiko for personskade eller sælges separat: Disse lamper er kvælning. beregnet til at modstå ekstreme • Kontakt din genbrugsplads ang. fysiske forhold i oplysninger om, hvordan apparatet husholdningsapparater, såsom bortskaffes korrekt.
 • Page 8: Produktbeskrivelse

  4. PRODUKTBESKRIVELSE 4.1 Oversigt over kogesektionen Induktionskogezone Kontrolpanel 4.2 Oversigt over betjeningspanel Brug sensorfelterne til at betjene apparatet. Display, kontrollamper og signaler viser de funktioner, der er i brug.
 • Page 9 DANSK Sens‐ Funktion Kommentar orfelt ON/OFF Tænder/slukker for kogesektionen. Lås / Børnesikring af ov‐ Låser/låser op for betjeningspanelet. Pause Aktiverer/deaktiverer funktionen. Fry Assist Aktiverer/deaktiverer funktionen. Display for varmetrin Visning af varmetrinnet. Kogezoneindikatorer for ti‐ Viser den kogezone, som du har tidsindstil‐ let.
 • Page 10: Daglig Brug

  Display Beskrivelse Uegnet eller for lille kogegrej, eller der står intet kogegrej på kogezo‐ nen. Automatisk slukning er i brug. 4.4 OptiHeat Control (3-trins Kontrollamperne kan også blive tændt for tilstødende kogezoner, selv hvis du ikke restvarmeindikator) bruger dem.
 • Page 11 DANSK 5.4 Brug af kogezonerne Du kan indstille funktionen til kogesektionens venstre Sæt kogegrejet i midten af den valgte forreste kogezone. kogezone. Induktionskogezoner tilpasser sig automatisk til størrelsen af FORSIGTIG! kogegrejets bund. Brug kun laminerede pander/gryder med lavt 5.5 Opkogningsautomatik varmetrin for at forhindre at Aktiver denne funktion for at få...
 • Page 12 Sådan vises den resterende tid: Vælg indstille tiden. Når nedtællingen er slut, høres en lyd, og 00 blinker. kogezonen med . Kontrollampen for kogezonen begynder at blinke hurtigt. Sådan stoppes lyden: Tryk på Displayet viser resttiden. Funktionen påvirker ikke Sådan ændres tiden: Vælg kogezonen...
 • Page 13 DANSK varmetrin og det reducerede varmetrin. Tryk på i 4 sekunder. varmetrin. Efter noget tid forbliver tændes. Sluk for kogesektionen med varmetrinsvisningen af de reducerede zoner på det reducerede varmetrin. Sådan tilsidesættes funktionen til en enkelt tilberedning: Tænd for kogesektionen med tændes.
 • Page 14 Når du er færdig med Automa‐ Kog‐ Steg‐ madlavningen og slukker for tisk lys kogepladen, kan ning ning emhætteblæseren Tilstand stadigvæk være tændt i et stykke tid. Efter denne tid deaktiverer systemet Tilstand Blæser‐ Blæser‐ automatisk blæseren og hastig‐...
 • Page 15: Råd Og Tip

  DANSK 6. RÅD OG TIP mindre diameter end den minimale ADVARSEL! modtager kun en del af den effekt, Se kapitlerne om sikkerhed. kogezonen skaber. 6.1 Kogegrej Se under "Tekniske data". For induktionskogezoner skaber et stærkt 6.2 Lyden under drift elektromagnetisk felt hurtigt Hvis du kan høre: varme i kogegrejet.
 • Page 16 Varmetrin Anvendes til: Råd (min.) 1 - 3 Hollandaise, smelt: smør, cho‐ 5 - 25 Rør ind imellem. kolade, husblas. 1 - 3 Stivne/størkne: luftige omelet‐ 10 - 40 Læg låg på under tilberednin‐ ter, bagte æg. gen. 3 - 5 Videre kogning af ris og mæl‐...
 • Page 17 DANSK Æg Varmetrin Røræg 4 - 6 Fisk Varmetrin Fiskefilet, fiskefingre, skaldyr 4 - 6 Kød Varmetrin Kotelet, kyllingebryst, kalkunbryst 1 - 3 Hamburger, frikadeller 2 - 4 Schnitzel, filet, bøf medium/gennemstegt, 4 - 6 stegte grøntsager, hakket kød Bøf rød 7 - 9 Grøntsager Varmetrin...
 • Page 18: Vedligeholdelse Og Rengøring

  6.7 Råd og tips til Hob²Hood Gør følgende, når du betjener kogesektionen med funktionen: • Beskyt emhættepanelet mod direkte sollys. • Ret ikke halogenlys mod emhættepanelet. Andre fjernbetjente • Tildæk ikke kogepladens apparater kan blokere betjeningspanel. signalet. Brug ikke sådanne •...
 • Page 19: Fejlfinding

  DANSK 8. FEJLFINDING ADVARSEL! Se kapitlerne om sikkerhed. 8.1 Hvis noget går galt Problem Mulige årsager Løsning Kogesektionen kan ikke Kogesektionen er ikke tilslut‐ Kontrollér, om kogesektionen tændes eller betjenes. tet til en strømforsyning, eller er tilsluttet korrekt til strømfor‐ den er forkert tilsluttet.
 • Page 20 Problem Mulige årsager Løsning Det højeste varmetrin er Højeste varmetrin har samme valgt. effekt som funktionen. Varmetrinnet skifter mel‐ Effektstyring er i brug. Der henvises til "Daglig brug". lem to forskellige varme‐ trin. Tasterne bliver varme. Kogegrejet er for stort, eller Sæt om muligt stort kogegrej...
 • Page 21: Tekniske Data

  DANSK servicecenter og garantibetingelser står i garantihæftet. 9. TEKNISKE DATA 9.1 Mærkeplade Model QHIG650P PNC 949 597 798 00 Type 61 B4A 01 AA 220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz Induktion 7.35 kW Fremstillet i Tyskland Serienr.
 • Page 22 Energiforbrug pr. kogezone (EC electric Forreste venstre 178,4 Wh/kg cooking) Bageste venstre 178,4 Wh/kg Forreste højre 183,2 Wh/kg Bageste højre 184,9 Wh/kg Kogesektionens energiforbrug (EC electric hob) 181,2 Wh/kg EN 60350-2 - Elektroniske • Læg altid låg på kogegrejet, hvis det husholdningsapparater til madlavning - er muligt.
 • Page 23 10. ENERGY EFFICIENCY..................42 DEAR CUSTOMER Thank you for choosing this Husqvarna-Electrolux product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler – features you might not find on ordinary appliances.
 • Page 24: Safety Information

  SAFETY INFORMATION Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible for any injuries or damage that are the result of incorrect installation or usage. Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference.
 • Page 25 ENGLISH WARNING: Unattended cooking on a hob with fat or • oil can be dangerous and may result in fire. NEVER try to extinguish a fire with water, but switch • off the appliance and then cover flame e.g. with a lid or a fire blanket.
 • Page 26: Safety Instructions

  2. SAFETY INSTRUCTIONS 2.1 Installation • All electrical connections should be made by a qualified electrician. WARNING! • The appliance must be earthed. Only a qualified person must • Before carrying out any operation install this appliance. make sure that the appliance is disconnected from the power supply.
 • Page 27 ENGLISH • The electrical installation must have temperature than oil used for the first an isolation device which lets you time. disconnect the appliance from the • Do not put flammable products or mains at all poles. The isolation items that are wet with flammable device must have a contact opening products in, near or on the appliance.
 • Page 28: Installation

  • Contact your municipal authority for conditions in household appliances, information on how to discard the such as temperature, vibration, appliance correctly. humidity, or are intended to signal • Disconnect the appliance from the information about the operational mains supply.
 • Page 29: Product Description

  ENGLISH min. min. min. 4. PRODUCT DESCRIPTION 4.1 Cooking surface layout Induction cooking zone Control panel 4.2 Control panel layout Use the sensor fields to operate the appliance. The displays, indicators and sounds tell which functions operate.
 • Page 30 Sen‐ Function Comment field ON / OFF To activate and deactivate the hob. Lock / Child Safety Device To lock / unlock the control panel. Pause To activate and deactivate the function. Fry Assist To activate and deactivate the function.
 • Page 31: Daily Use

  ENGLISH Display Description Incorrect or too small cookware or no cookware on the cooking zone. Automatic Switch Off operates. 4.4 OptiHeat Control (3 step also come on for the neighbouring cooking zones even if you are not using Residual heat indicator) them.
 • Page 32 5.4 Using the cooking zones You can set the function for the left front cooking zone of Place the cookware in the centre of the the hob. selected zone. Induction cooking zones adapt to the dimension of the bottom of CAUTION! the cookware automatically.
 • Page 33 ENGLISH the cooking zone starts to flash quickly. The function has no effect The display shows the remaining time. on the operation of the To change the time: set the cooking cooking zones. zone with . Touch 5.9 Pause To deactivate the function: set the This function sets all cooking zones that cooking zone with and touch...
 • Page 34 To override the function for only one cooking time: activate the hob with comes on. Touch for 4 seconds. Set the heat setting in 10 seconds. You can operate the hob. When you deactivate the hob with the function operates again.
 • Page 35: Hints And Tips

  ENGLISH When you finish cooking and Auto‐ Boil‐ deactivate the hob, the hood Frying matic fan may still operate for a light certain period of time. After that time the system Mode H3 On deactivates the fan speed 1 automatically and prevents you from accidental Mode H4 On activation of the fan for the...
 • Page 36 Cookware is suitable for an induction • whistle sound: you use a cooking hob if: zone with a high power level and the cookware is made of different • water boils very quickly on a zone set materials (a sandwich construction).
 • Page 37 ENGLISH Heat setting Use to: Time Hints (min) 5 - 7 Steam vegetables, fish, meat. 20 - 45 Add a couple of tablespoons of liquid. 7 - 9 Steam potatoes. 20 - 60 Use max. ¼ l of water for 750 g of potatoes.
 • Page 38 Meat Heat setting level Escalope, filet, steak medium / well done, 4 - 6 fried sausages, minced meat Steak rare 7 - 9 Vegetables Heat setting level Fried potatoes, raw 1 - 3 Fried potatoes patty 4 - 6...
 • Page 39: Care And Cleaning

  ENGLISH Other remotely controlled appliances may block the signal. Do not use any such appliances near to the hob while Hob²Hood is on. Cooker hoods with the Hob²Hood function To find the full range of cooker hoods which work with this function refer to our consumer website.
 • Page 40 Problem Possible cause Remedy The fuse is blown. Make sure that the fuse is the cause of the malfunction. If the fuse is blown again and again, contact a qualified electrician. You do not set the heat set‐ Activate the hob again and set ting for 10 seconds.
 • Page 41: Technical Data

  (it is in the corner of the glass 9. TECHNICAL DATA 9.1 Rating plate Model QHIG650P PNC 949 597 798 00 Typ 61 B4A 01 AA 220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz...
 • Page 42: Energy Efficiency

  10. ENERGY EFFICIENCY 10.1 Product information according to EU 66/2014 valid for EU market only Model identification QHIG650P Type of hob Built-In Hob Number of cooking zones Heating technology Induction Diameter of circular cooking zones (Ø) Left front 21.0 cm...
 • Page 43 ENGLISH • When you heat up water, use only the • Put the cookware directly in the centre amount you need. of the cooking zone. • If it is possible, always put the lids on • Use the residual heat to keep the food the cookware.
 • Page 44 8. VIANMÄÄRITYS....................61 9. TEKNISET TIEDOT.................... 63 10. ENERGIATEHOKKUUS..................64 ARVOISA ASIAKKAAMME Kiitämme teitä tämän Husqvarna-Electrolux-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi. Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa – kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla.
 • Page 45: Turvallisuustiedot

  SUOMI TURVALLISUUSTIEDOT Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia käyttökertoja varten. 1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset •...
 • Page 46 1.2 Yleiset turvallisuusohjeet VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat • kuumenevat käytön aikana. Varo koskettamasta uunin lämmitysvastuksia. VAROITUS: Rasvalla tai öljyllä kypsentäminen ilman • valvontaa voi olla vaarallista ja se voi johtaa tulipaloon. Älä KOSKAAN yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan •...
 • Page 47: Turvallisuusohjeet

  SUOMI VAROITUS: Käytä ainoastaan kodinkoneen • valmistajan suunnittelemia keittotason suojia, laitteen valmistajan käyttöohjeessa määritettyjä suojia tai keittotason mukana toimitettuja suojia. Virheellisten suojien käyttö voi aiheuttaa onnettomuuksia. 2. TURVALLISUUSOHJEET 2.1 Asennus välinen etäisyys on vähintään 2 VAROITUS! • Poista laitteen alla olevaan kaappiin Asennuksen saa suorittaa mahdollisesti asennetut erotuslevyt.
 • Page 48 • Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien • Sydämentahdistimia käyttävien suojat tulee asentaa niin, ettei niiden henkilöiden on säilytettävä vähintään irrotus onnistu ilman työkaluja. 30 cm:n turvaetäisyys • Kytke pistoke pistorasiaan vasta induktiokeittoalueisiin laitteen ollessa asennuksen jälkeen. Varmista, että toiminnassa. laitteen verkkovirtakytkentä on •...
 • Page 49: Asennus

  SUOMI 2.4 Hoito ja puhdistus myytävistä varalampuista: Kyseiset lamput on suunniteltu kestämään • Puhdista laite säännöllisesti, jotta kodinkoneissa vaativia fyysisiä pintamateriaali pysyisi olosuhteita (esim. lämpötila, tärinä, hyväkuntoisena. kosteus) tai ne antavat tietoa laitteen • Kytke virta pois laitteesta ja anna sen toimintatilasta.
 • Page 50: Tuotekuvaus

  4. TUOTEKUVAUS 4.1 Keittoalueet Induktiokeittoalue Käyttöpaneeli 4.2 Käyttöpaneelin painikkeet Laitetta käytetään kosketuspainikkeilla. Näytöt, merkkivalot ja äänimerkit ilmaisevat, mitkä toiminnot ovat käytössä.
 • Page 51 SUOMI Kos‐ Toiminto Kuvaus ketus‐ paini‐ PÄÄLLE / POIS Keittotason kytkeminen päälle ja pois pääl‐ tä. Lukitus / Uunin lapsilukko Käyttöpaneelin lukitseminen/lukituksen pois‐ taminen. Keskeytä Toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä. Fry Assist Toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä. Tehotason näyttö Tehotason näyttäminen.
 • Page 52: Päivittäinen Käyttö

  Näyttö Kuvaus Lukitus / Uunin lapsilukko on kytketty päälle. Keittoastia on sopimaton tai liian pieni, tai keittoalueella ei ole astiaa. Automaattinen virrankatkaisu on kytketty päälle. 4.4 OptiHeat Control (3- Vierellä olevien keittoalueiden merkkivalot voivat myös syttyä, vaikka ne vaiheinen jälkilämmön eivät olisi käytössä.
 • Page 53 SUOMI Kosketa säätöpalkkia oikean tehotason Kytke toiminto toimintaan kohdalta tai siirrä sormea säätöpalkissa, keittoalueeseen: kosketa syttyy. kunnes saavutat oikean tehotason. Toiminnon kytkeminen pois toiminnasta: muuta tehotasoa. 5.7 Fry Assist Tämän toiminnon avulla voit asettaa tehotason ruokien paistamista varten. Keittotaso ylläpitää valittua lämpötilaa 5.4 Keittoalueiden automaattisesti paistamisen aikana.
 • Page 54 5.8 Ajastin käynnissä. Näytössä näkyy ajastimen aika (minuuttia). Ajanlaskenta-automatiikka Voit käyttää tätä toimintoa keittoalueen Keittoalueen jäljellä olevan toiminta- toiminta-ajan asettamiseen yhtä ajan tarkistaminen: valitse keittoalue käyttökertaa varten. painikkeella . Keittoalueen merkkivalo alkaa vilkkumaan nopeasti. Näytössä Aseta ensin keittoalueen tehotaso ja sen näkyy keittoalueen toiminta-aika.
 • Page 55 SUOMI 5.10 Lukitus 5.12 OffSound Control (Äänimerkkien käyttöön Voit lukita käyttöpaneelin keittoalueiden ottaminen ja käytöstä toimiessa. Lukitseminen estää tehotason poistaminen) muuttamisen vahingossa. Aseta ensin tehotaso. Kytke keittotaso pois päältä. Kosketa Toiminnon kytkeminen toimintaan: painiketta kolmen sekunnin ajan. Näyttö syttyy ja sammuu. Kosketa kosketa painiketta syttyy neljän sekunnin ajaksi.
 • Page 56 Auto‐ Keittä‐ Paista‐ maatti‐ minen minen nen valo Tila Päällä Puhalti‐ Puhalti‐ men no‐ men no‐ peus 1 peus 1 Tila H3 Päällä Pois Puhalti‐ päältä men no‐ peus 1 Tila H4 Päällä Puhalti‐ Puhalti‐ 5.14 Hob²Hood men no‐...
 • Page 57: Vihjeitä Ja Neuvoja

  SUOMI painiketta uudelleen, puhaltimen Kun lopetat ruoanlaiton ja nopeudeksi säätyy 0 ja liesituulettimen kytket keittotason pois puhallin kytkeytyy pois päältä. Voit päältä, liesituulettimen kytkeä puhaltimen uudelleen päälle puhallin voi toimia jonkin aikaa tämän jälkeen. Tämän nopeudella 1 koskettamalla jälkeen järjestelmä kytkee Voit kytkeä...
 • Page 58 6.4 Esimerkkejä • Vihellysääntä: käytät keittoaluetta korkealla tehotasolla ja keittoastia on keittotoiminnoista valmistettu useasta eri materiaalista (monikerroksinen rakenne). Keittoalueen tehotason ja • Huminaa: käytät korkeaa tehotasoa. virrankulutuksen riippuvuussuhde ei ole • Napsahdusääniä: sähköpiirien lineaarinen. Virrankulutus ei kasva kytkeytyminen. suhteellisesti suurempaan tehotasoon •...
 • Page 59 SUOMI Tehotaso Käyttökohde: Aika Vinkkejä (min) 12 - 13 Voimakas paistaminen: sipuli‐ 5 - 15 Käännä kypsennyksen puoli‐ perunat, ulkofilee, pihvit. välissä. Veden keittäminen, pastan keittäminen, lihan ruskistaminen (gulassi, pa‐ tapaisti), ranskalaisten friteeraus. Suuren vesimäärän keittäminen. PowerBoost on päällä. 6.5 Neuvoja ja vinkkejä Fry •...
 • Page 60 6.7 Neuvoja ja vinkkejä Erikokoisten pannujen Hob²Hood kuumenemisaika voi vaihdella. Raskaat pannut Kun käytät keittotasoa toiminnolla: säilyttävät enemmän lämpöä • Suojaa liesituulettimen paneeli kevyisiin verrattuna, mutta suoralta auringonvalolta. niiden kuumeneminen kestää pitempään. • Älä kohdista halogeenivaloa liesituulettimen paneeliin. • Älä peitä keittotason käyttöpaneelia.
 • Page 61: Hoito Ja Puhdistus

  SUOMI 7. HOITO JA PUHDISTUS ruoka. Muutoin epäpuhtaudet voivat VAROITUS! vahingoittaa keittotasoa. Varo Lue turvallisuutta koskevat palovammoja. Käytä keittotason luvut. erityistä kaavinta viistosti lasipintaa vasten ja liikuta kaavinta pintaa pitkin. 7.1 Yleistä • Poista sitten, kun keittotaso on jäähtynyt riittävästi: kalkkirenkaat, •...
 • Page 62 Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide Keskeytä on kytketty päälle. Katso kohta "Päivittäinen käyt‐ tö". Käyttöpaneelilla on vettä tai Pyyhi käyttöpaneeli puhtaaksi. rasvaroiskeita. Keittotasosta kuuluu ääni‐ Yksi tai useampi kosketus‐ Poista esineet kosketuspainik‐ merkki ja se kytkeytyy pois painike on peitetty.
 • Page 63: Tekniset Tiedot

  (keraamisen pinnan kulmassa) sekä näytössä näkyvä virheilmoitus. Varmista, 9. TEKNISET TIEDOT 9.1 Arvokilpi Malli QHIG650P PNC-tuotenumero 949 597 798 00 Tyyppi 61 B4A 01 AA 220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz Induktio 7.35 kW Valmistettu Saksassa Sarjanumero ....
 • Page 64: Energiatehokkuus

  Se vaihtelee kokoista keittoastiaa optimaalisten keittoastian materiaalin ja koon mukaan. tulosten saavuttamiseksi. 10. ENERGIATEHOKKUUS 10.1 Tuotetiedot standardin EU 66/2014 mukaisesti koskevat ainoastaan Euroopan unionin markkina-aluetta Mallin tunnus QHIG650P Keittotasotyyppi Kalusteeseen asen‐ nettava keittotaso Keittoalueiden määrä Kuumennustekniikka Induktio Pyöreiden keittoalueiden halkaisija (Ø) Vasemmalla edessä...
 • Page 65 SUOMI • Käytä jälkilämpöä ruoan pitämiseksi lämpimänä tai ruoan sulattamiseksi. 11. YMPÄRISTÖNSUOJELU Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä se asianmukaiseen kierrätysastiaan. paikalliseen viranomaiseen. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä...
 • Page 68 www.husqvarna-electrolux.se/shop...

Table of Contents