Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

QHIK650P
USER
MANUAL
DA
Brugsanvisning
Kogesektion
EN
User Manual
Hob
FI
Käyttöohje
Keittotaso
2
22
42

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Husqvarna QHIK650P

 • Page 1 QHIK650P Brugsanvisning Kogesektion User Manual Käyttöohje Keittotaso USER MANUAL...
 • Page 2: Table Of Contents

  10. ENERGIEFFEKTIV................... 21 KÆRE KUNDE Tak for at have valgt dette produkt fra Husqvarna-Electrolux. Vi har skabt det, så du kan nyde en uovertruffen funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere – funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater.
 • Page 3: Om Sikkerhed

  DANSK OM SIKKERHED Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag. 1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt...
 • Page 4 Forsøg ALDRIG at slukke en brand med vand, men • sluk for apparatet og dæk den åbne ild til med f.eks. et låg eller et brandtæppe. FORSIGTIG: Apparatet må ikke forsynes gennem en • ekstern kontaktanordning, som f.eks. en timer, eller være sluttet til et kredsløb, der regelmæssigt tændes...
 • Page 5: Sikkerhedsanvisninger

  DANSK 2. SIKKERHEDSANVISNINGER 2.1 Installation • Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet. ADVARSEL! • Inden apparatet tages i brug, skal du Apparatet må kun installeres sørge for, at det er koblet fra af en sagkyndig. strømforsyningen. • Sørg for, at parametrene på typeskiltet er kompatible med ADVARSEL! nettilslutningens elektriske...
 • Page 6 Isolationsudstyret skal en lavere temperatur end olie, der have en brydeafstand på mindst 3 bruges for første gang. • Undlad at bruge brændbare produkter eller ting, der er fugtet med 2.3 Brug brændbare produkter, i apparatet eller i nærheden af eller på...
 • Page 7: Installation

  DANSK 2.6 Bortskaffelse apparatet. Brug kun originale reservedele. • Vedrørende lampe(rne) i dette ADVARSEL! produkt og reservedelslamper, der Risiko for personskade eller sælges separat: Disse lamper er kvælning. beregnet til at modstå ekstreme • Kontakt din genbrugsplads ang. fysiske forhold i oplysninger om, hvordan apparatet husholdningsapparater, såsom bortskaffes korrekt.
 • Page 8: Produktbeskrivelse

  4. PRODUKTBESKRIVELSE 4.1 Oversigt over kogesektionen Induktionskogezone Kontrolpanel Få detaljerede oplysninger om kogezonernes størrelser i "Tekniske data". 4.2 Oversigt over betjeningspanel...
 • Page 9 DANSK Brug sensorfelterne til at betjene apparatet. Display, kontrollamper og signaler viser de funktioner, der er i brug. Sens‐ Funktion Kommentar orfelt ON/OFF Tænder/slukker for kogesektionen. Lås / Børnesikring af ov‐ Låser/låser op for betjeningspanelet. SenseBoil® Aktiverer/deaktiverer funktionen. Indikatorer over symbolet viser funktionssta‐ tus.
 • Page 10: Daglig Brug

  Display Beskrivelse OptiHeat Control (3-trins restvarmeindikator): Tilbereder stadig/holde varm/restvarme. Lås / Børnesikring af ovnen er i brug. Uegnet eller for lille kogegrej, eller der står intet kogegrej på kogezo‐ nen. Automatisk slukning er i brug. 4.4 OptiHeat Control (3-trins Kontrollamperne kan også...
 • Page 11 DANSK 5.4 Brug af kogezonerne langs betjeningspanelet, indtil du når det ønskede varmetrin. Sæt kogegrejet i midten af den valgte kogezone. Induktionskogezoner tilpasser sig automatisk til størrelsen af kogegrejets bund. 5.5 Opkogningsautomatik Aktiver denne funktion for at få et ønsket SenseBoil®...
 • Page 12 ønskede Minutur kogezone tændes. Du kan bruge timeren som et Minutur, når kogesektionen er tændt, og Sådan aktiveres funktionen: Tryk på kogezonerne ikke betjenes. Displayet på timeren for at indstille tiden (00 - viser varmetrinnet 99 minutter). Når kontrollampen for kogezonen begynder at blinke langsomt, Sådan aktiveres funktionen: Tryk på...
 • Page 13 DANSK Sådan aktiveres funktionen: Tænd for • Funktionen aktiveres, når den samlede elektriske belastning for de kogesektionen med . Indstil ikke et kogezoner, der er tilsluttet til en enkelt varmetrin. Tryk på i 4 sekunder. fase, overskrider 3700 W. • Funktionen reducerer effekten til de tændes.
 • Page 14: Råd Og Tip

  Automatiske tilstande Deaktivér funktionens automatiske tilstand for at Automa‐ Kog‐ Steg‐ betjene emhætten direkte på tisk lys emhættepanelet. ning ning Tilstand Når du er færdig med madlavningen og slukker for kogepladen, kan Tilstand emhætteblæseren stadigvæk være tændt i et stykke tid.
 • Page 15 DANSK 6.1 Kogegrej består af flere materialer (en sandwichstruktur). For induktionskogezoner • brummen: du bruger et højt varmetrin. skaber et stærkt • klikken: der opstår elektrisk elektromagnetisk felt hurtigt omskiftning. varme i kogegrejet. • hvislen, summen: bæseren kører. Lydene er normale og betyder ikke, at Brug induktionskogezonerne der er noget galt.
 • Page 16 6.5 Eksempler på anvendelse at en kogezone med middel varmetrin bruger under halvdelen af dens effekt. Sammenhængen mellem en zones Data i tabellen er kun varmeindstilling og dens strømforbrug er vejledende. ikke lineær. Når du øger varmetrinnet, er det ikke proportionelt med forøgelsen af kogezonens strømforbrug.
 • Page 17: Vedligeholdelse Og Rengøring

  DANSK Andre fjernbetjente apparater kan blokere signalet. Brug ikke sådanne apparater i nærheden af kogesektionen, mens Hob²Hood er tændt. Emhætter med Hob²Hood-funktionen For at finde det fulde sortiment af emhætter, der fungerer med denne funktion, kan du se vores kunde-website. 7.
 • Page 18 Problem Mulige årsager Løsning Sikringen er sprunget. Se efter, om fejlen skyldes en defekt sikring. Kontakt en kva‐ lificeret installatør, hvis sikrin‐ gen springer flere gange i træk. Du indstiller ikke varmetrin‐ Tænd for kogesektionen igen, net i 10 sekunder.
 • Page 19 DANSK Problem Mulige årsager Løsning Der lyder ingen lyd, når Lydene er slået fra. Aktivering af lydene. der trykkes på tasterne. Der henvises til "Daglig brug". Børnesikring af ovnen eller Der henvises til "Daglig brug". tændes. Lås er i brug. Der står ikke kogegrej på...
 • Page 20: Tekniske Data

  (der står i hjørnet af glaspladen) og den 9. TEKNISKE DATA 9.1 Mærkeplade Model QHIK650P PNC 949 597 800 00 Type 61 B4A 00 AA 220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz Induktion 7.35 kW...
 • Page 21: Energieffektiv

  DANSK 10. ENERGIEFFEKTIV 10.1 Produktinformation i henhold til EU 66/2014 kun gyldigt for EU-marked Identifikation af model QHIK650P Type kogesektion Indbygget kogesekti‐ Antal kogezoner Opvarmningsteknologi Induktion Diameter af runde kogezoner (Ø) Forreste venstre 21,0 cm Bageste venstre 18,0 cm Forreste højre 14,5 cm Bageste højre...
 • Page 22 10. ENERGY EFFICIENCY..................41 DEAR CUSTOMER Thank you for choosing this Husqvarna-Electrolux product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler – features you might not find on ordinary appliances.
 • Page 23: Safety Information

  ENGLISH SAFETY INFORMATION Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible for any injuries or damage that are the result of incorrect installation or usage. Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference.
 • Page 24 WARNING: Unattended cooking on a hob with fat or • oil can be dangerous and may result in fire. NEVER try to extinguish a fire with water, but switch • off the appliance and then cover flame e.g. with a lid or a fire blanket.
 • Page 25: Safety Instructions

  ENGLISH 2. SAFETY INSTRUCTIONS 2.1 Installation • All electrical connections should be made by a qualified electrician. WARNING! • The appliance must be earthed. Only a qualified person must • Before carrying out any operation install this appliance. make sure that the appliance is disconnected from the power supply.
 • Page 26 • The electrical installation must have temperature than oil used for the first an isolation device which lets you time. disconnect the appliance from the • Do not put flammable products or mains at all poles. The isolation items that are wet with flammable device must have a contact opening products in, near or on the appliance.
 • Page 27: Installation

  ENGLISH to withstand extreme physical • Contact your municipal authority for conditions in household appliances, information on how to discard the such as temperature, vibration, appliance correctly. humidity, or are intended to signal • Disconnect the appliance from the information about the operational mains supply.
 • Page 28: Product Description

  4. PRODUCT DESCRIPTION 4.1 Cooking surface layout Induction cooking zone Control panel For detailed information on the sizes of the cooking zones refer to "Technical data". 4.2 Control panel layout...
 • Page 29 ENGLISH Use the sensor fields to operate the appliance. The displays, indicators and sounds tell which functions operate. Sen‐ Function Comment field ON / OFF To activate and deactivate the hob. Lock / Child Safety Device To lock / unlock the control panel. SenseBoil®...
 • Page 30: Daily Use

  Display Description OptiHeat Control (3 step Residual heat indicator): continue cooking / keep warm / residual heat. Lock / Child Safety Device operates. Incorrect or too small cookware or no cookware on the cooking zone. Automatic Switch Off operates.
 • Page 31 ENGLISH goes down to 0) or touch the control bar and adjust the heat setting manually. The Pause function and lifting of the pot deactivate SenseBoil®. SenseBoil® 5.4 Using the cooking zones The function automatically adjusts the Place the cookware in the centre of the temperature of water so that it does not selected zone.
 • Page 32 5.7 Timer to flash quickly. The display shows how long the zone operates. Count Down Timer To deactivate the function: set the You can use this function to set how long the cooking zone should operate for a cooking zone with and touch single cooking session.
 • Page 33 ENGLISH 5.12 Power management When you deactivate the hob, you also deactivate this • Cooking zones are grouped according function. to the location and number of the phases in the hob. See the illustration. 5.10 Child Safety Device • Each phase has a maximum electricity loading of 3700 W.
 • Page 34: Hints And Tips

  Operating the function automatically 5. Touch of the Timer to select an To operate the function automatically set automatic mode. the automatic mode to H1 – H6. The hob To operate the hood directly is originally set to H5. The hood reacts on the hood panel deactivate whenever you operate the hob.
 • Page 35 ENGLISH 6.1 Cookware cookware is made of different materials (a sandwich construction). For induction cooking zones • humming: you use a high power level. a strong electro-magnetic • clicking: electric switching occurs. field creates the heat in the • hissing, buzzing: the fan operates. cookware very quickly.
 • Page 36 The difference is not linear. When you increase the heat in the operation time depends on the setting, it is not proportional to the heat setting level and the length of the increase of the consumption of power. It cooking operation.
 • Page 37: Care And Cleaning

  ENGLISH The hood in the picture is only Other remotely controlled exemplary. appliances may block the signal. Do not use any such appliances near to the hob while Hob²Hood is on. Cooker hoods with the Hob²Hood function To find the full range of cooker hoods which work with this function refer to our consumer website.
 • Page 38 Problem Possible cause Remedy The fuse is blown. Make sure that the fuse is the cause of the malfunction. If the fuse is blown again and again, contact a qualified electrician. You do not set the heat set‐ Activate the hob again and set ting for 10 seconds.
 • Page 39 ENGLISH Problem Possible cause Remedy There is no sound when The sounds are deactivated. Activate the sounds. you touch the panel sen‐ Refer to "Daily use". sor fields. Child Safety Device or Lock Refer to "Daily use". comes on. operates. There is no cookware on the Put cookware on the zone.
 • Page 40: Technical Data

  (it is in the corner of the glass 9. TECHNICAL DATA 9.1 Rating plate Model QHIK650P PNC 949 597 800 00 Typ 61 B4A 00 AA 220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz Induction 7.35 kW...
 • Page 41: Energy Efficiency

  ENGLISH 10. ENERGY EFFICIENCY 10.1 Product information according to EU 66/2014 valid for EU market only Model identification QHIK650P Type of hob Built-In Hob Number of cooking zones Heating technology Induction Diameter of circular cooking zones (Ø) Left front 21.0 cm Left rear 18.0 cm...
 • Page 42 8. VIANMÄÄRITYS....................58 9. TEKNISET TIEDOT.................... 61 10. ENERGIATEHOKKUUS..................61 ARVOISA ASIAKKAAMME Kiitämme teitä tämän Husqvarna-Electrolux-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi. Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa – kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla.
 • Page 43: Turvallisuustiedot

  SUOMI TURVALLISUUSTIEDOT Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia käyttökertoja varten. 1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset •...
 • Page 44 1.2 Yleiset turvallisuusohjeet VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat • kuumenevat käytön aikana. Varo koskettamasta uunin lämmitysvastuksia. VAROITUS: Rasvalla tai öljyllä kypsentäminen ilman • valvontaa voi olla vaarallista ja se voi johtaa tulipaloon. Älä KOSKAAN yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan •...
 • Page 45: Turvallisuusohjeet

  SUOMI VAROITUS: Käytä ainoastaan kodinkoneen • valmistajan suunnittelemia keittotason suojia, laitteen valmistajan käyttöohjeessa määritettyjä suojia tai keittotason mukana toimitettuja suojia. Virheellisten suojien käyttö voi aiheuttaa onnettomuuksia. 2. TURVALLISUUSOHJEET 2.1 Asennus välinen etäisyys on vähintään 2 VAROITUS! • Poista laitteen alla olevaan kaappiin Asennuksen saa suorittaa mahdollisesti asennetut erotuslevyt.
 • Page 46 • Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien • Sydämentahdistimia käyttävien suojat tulee asentaa niin, ettei niiden henkilöiden on säilytettävä vähintään irrotus onnistu ilman työkaluja. 30 cm:n turvaetäisyys • Kytke pistoke pistorasiaan vasta induktiokeittoalueisiin laitteen ollessa asennuksen jälkeen. Varmista, että toiminnassa. laitteen verkkovirtakytkentä on •...
 • Page 47: Asennus

  SUOMI 2.4 Hoito ja puhdistus myytävistä varalampuista: Kyseiset lamput on suunniteltu kestämään • Puhdista laite säännöllisesti, jotta kodinkoneissa vaativia fyysisiä pintamateriaali pysyisi olosuhteita (esim. lämpötila, tärinä, hyväkuntoisena. kosteus) tai ne antavat tietoa laitteen • Kytke virta pois laitteesta ja anna sen toimintatilasta.
 • Page 48: Tuotekuvaus

  4. TUOTEKUVAUS 4.1 Keittoalueet Induktiokeittoalue Käyttöpaneeli Katso tarkempaa tietoa keittoalueiden koosta osiosta "Tekniset tiedot". 4.2 Käyttöpaneelin painikkeet...
 • Page 49 SUOMI Laitetta käytetään kosketuspainikkeilla. Näytöt, merkkivalot ja äänimerkit ilmaisevat, mitkä toiminnot ovat käytössä. Kos‐ Toiminto Kuvaus ketus‐ paini‐ PÄÄLLE / POIS Keittotason kytkeminen päälle ja pois pääl‐ tä. Lukitus / Uunin lapsilukko Käyttöpaneelin lukitseminen/lukituksen pois‐ taminen. SenseBoil® Toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä. Symbolin yläpuolella olevat merkkivalot osoittavat toiminnon edistymisen.
 • Page 50: Päivittäinen Käyttö

  Näyttö Kuvaus Toimintahäiriö. + numero OptiHeat Control (3-vaiheinen jälkilämmön merkkivalo): edelleen toi‐ minnassa / lämpimänä pito / jälkilämpö. Lukitus / Uunin lapsilukko on kytketty päälle. Keittoastia on sopimaton tai liian pieni, tai keittoalueella ei ole astiaa. Automaattinen virrankatkaisu on kytketty päälle.
 • Page 51 SUOMI Kun toiminto käynnistyy, Tehotaso Keittotason pois symbolin yläpuolella kytkeytymisaika olevat merkkivalot syttyvät yksi kerrallaan, kunnes vesi 6 tuntia saavuttaa kiehumispisteen. , 1 - 3 Kun toiminto tunnistaa kiehumispisteen, 4 - 7 5 tuntia keittotasosta kuuluu äänimerkki ja 8 - 9 4 tuntia tehotaso säätyy automaattisesti arvoon 10 - 14...
 • Page 52 Kolmen sekunnin kuluttua painikkeella ja kosketa painiketta syttyy Jäljellä oleva aika laskee takaisin arvoon 00. Keittoalueen merkkivalo sammuu. Toiminnon kytkeminen pois toiminnasta: muuta tehotasoa. Kun aika on kulunut loppuun, laitteesta kuuluu 5.6 PowerBoost äänimerkki ja näytössä vilkkuu 00. Keittoalue Kyseinen toiminto lisää...
 • Page 53 SUOMI Kosketa painiketta neljän sekunnin Toiminnolla ei ole vaikutusta keittoalueiden toimintaan. ajan. syttyy. Kytke keittotaso pois toiminnasta painikkeella 5.8 Keskeytä Voit ohittaa toiminnon vain yhtä Kyseinen toiminto kytkee kaikki keittoaikaa koskien: kytke keittotaso toiminnassa olevat keittoalueet toimintaan painikkeella syttyy. alhaisimpaan tehotasoon. Kosketa painiketta neljän sekunnin Kaikki muut käyttöpaneelin symbolit...
 • Page 54 Automaattitilat kokonaissähkökuormitus on yli 3700 Auto‐ Keittä‐ Paista‐ • Toiminto laskee samaan vaiheeseen maatti‐ minen minen kytkettyjen keittoalueiden tehoa. nen valo • Alhaisemman tehon omaavien alueiden tehotasonäyttö muuttuu Tila H0 Pois Pois Pois valitun tehotason ja alhaisemman päältä...
 • Page 55: Vihjeitä Ja Neuvoja

  SUOMI nopeutta manuaalisesti. Painiketta Kun haluat säätää painaessa lisäät puhaltimen nopeutta liesituuletinta suoraan yhdellä. Kun saavutat tehotason ja painat liesituulettimen paneelista, kytke toiminnon painiketta uudelleen, puhaltimen automaattitila pois päältä. nopeudeksi säätyy 0 ja liesituulettimen puhallin kytkeytyy pois päältä. Voit Kun lopetat ruoanlaiton ja kytkeä...
 • Page 56 6.2 Käytön aikana kuuluvat korkeintaan viisi litraa. Varmista, että veden (tai veden ja perunoiden) äänet kokonaispaino on 1-5 kg. • Varmista perunoita keittäessä, että Jos kuulet: perunat ovat kokonaan veden alla. • Halkeilevaa ääntä: keittoastia on Jätä kuitenkin aina vähintään 1/4 valmistettu useasta materiaalista keittoastiasta tyhjäksi.
 • Page 57 SUOMI Tehotaso Käyttökohde: Aika Vinkkejä (min) 1 - 3 Hollandaise-kastike, voin, suk‐ 5 - 25 Sekoita aika ajoin. laan ja liivatteen sulattaminen. 1 - 3 Kiinteyttäminen: munakkaat, 10 - 40 Valmista kannen alla. paistetut kananmunat. 3 - 5 Riisin ja maitoruokien haudu‐ 25 - 50 Lisää...
 • Page 58: Hoito Ja Puhdistus

  Hob²Hood-toiminnolla varustetut Muut kaukosäädettävät liesituulettimet laitteet voivat estää Katso tätä toimintoa käyttävien signaalin. Älä käytä kyseisiä liesituulettimien täydellinen valikoima laitteita keittotason lähellä kuluttajille suunnatulta Hob²Hood-toiminnon ollessa verkkosivustoltamme. päällä. 7. HOITO JA PUHDISTUS ruoka. Muutoin epäpuhtaudet voivat VAROITUS! vahingoittaa keittotasoa. Varo Lue turvallisuutta koskevat palovammoja.
 • Page 59 SUOMI Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide Et aseta tehotasoa 10 se‐ Kytke keittotaso uudelleen toi‐ kunnin kuluessa. mintaan ja aseta tehotaso 10 sekunnin kuluessa. Kosketit 2 tai sitä useampaa Kosketa vain yhtä kosketus‐ kosketuspainiketta samanai‐ painiketta. kaisesti. Keskeytä on kytketty päälle. Katso kohta "Päivittäinen käyt‐...
 • Page 60 Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide Alueella ei ole keittoastiaa. Aseta keittoastia alueelle. syttyy. Keittoastia on sopimaton. Käytä sopivaa keittoastiaa. Lue ohjeet kohdasta "Vihjeitä ja neuvoja". Keittoastian pohjan halkaisija Käytä oikean kokoista keittoa‐ on liian pieni alueelle. stiaa. Katso "Tekniset tiedot".
 • Page 61: Tekniset Tiedot

  (keraamisen pinnan kulmassa) sekä näytössä näkyvä virheilmoitus. Varmista, 9. TEKNISET TIEDOT 9.1 Arvokilpi Malli QHIK650P PNC-tuotenumero 949 597 800 00 Tyyppi 61 B4A 00 AA 220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz Induktio 7.35 kW Valmistettu Saksassa Sarjanumero ....
 • Page 62 Pyöreiden keittoalueiden halkaisija (Ø) Vasemmalla edessä 21,0 cm Vasemmalla takana 18,0 cm Oikealla edessä 14,5 cm Oikealla takana 18,0 cm Energiankulutus keittoaluetta kohti (EC Vasemmalla edessä 178,4 Wh/kg electric cooking) Vasemmalla takana 174,4 Wh/kg Oikealla edessä 183,2 Wh/kg Oikealla takana...
 • Page 64 www.husqvarna-electrolux.se/shop...

Table of Contents