Download Print this page

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

Quick Links

QHFB860P
EN
Instruction on mounting and use
SV
Monterings- och bruksanvisningar
FI
Asennus- ja käyttöohjeet
NO
Instrukser for montering og bruk
DA
Bruger- og monteringsvejledningija

Advertisement

loading

Summary of Contents for Husqvarna QHFB860P

 • Page 1 Instruction on mounting and use QHFB860P Monterings- och bruksanvisningar Asennus- ja käyttöohjeet Instrukser for montering og bruk Bruger- og monteringsvejledningija...
 • Page 2 EN - Safety and Regulations the electrical components must no longer Strictly observe the instructions in this manual. All liability is declined for any problems, damage or fires caused by be accessible by the user. ● The device failure to comply with the instructions in this manual. The and its accessible parts get hot during device is intended for domestic use only, to cook food use.
 • Page 3 that the voltage and power correspond to inherent dangers. Children must be the mains supply and that the power supervised to ensure they do not play socket is suitable. If in doubt, consult a with device. Cleaning qualified electrician. maintenance must never be performed Important: ●...
 • Page 4 Pa (4 x 10 bar). This manual must be ●5 conductor diameter of 2.5 mm2 for power stored for future consultation at any time. up to 7200 Watt; for higher power levels, If sold, transferred or moved, it must the diameter must be 4 mm2. ● The remain with the device.
 • Page 5 of it in accordance with local regulations for waste disposal. For further information about the treatment, recovery and recycling of this device, please contact your local authority, the collection service for household waste or the shop from where the device was purchased. Device designed, tested and developed in compliance with regulations on: •...
 • Page 6 SV - Säkerhet och Standarder elnätet enligt överspänningskategori III. ● Följ noga instruktionerna i denna handbok. Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för eventuella funktionsfel, skador Använd inte grenuttag eller eller bränder som uppstår på apparaten på grund av att förlängningssladdar. ● Efter avslutad instruktionerna i denna handbok inte har respekterats.
 • Page 7 apparaten och täck eldlågorna till inga omständigheter föras in mellan exempel med ett lock eller en brandfilt. kokkärlet och spishällen. ● Vid mycket Fara för brand: spishällen ska inte höga temperaturer minskar apparaten användas som avställningsyta. ● Använd automatiskt effektnivån på kokzonerna. ● inte ångrengörare, risk för elektriska Före alla ingrepp för rengöring eller stötar.
 • Page 8 på, kan köksfläktens åtkomliga delar på 50 cm i förhållande till de övre apparaten bli varma. ● Observera! väggskåpen. Anslut inte apparaten till elnätet förrän OBS = De avstånd som rekommenderas installationen har slutförts. ● Vad gäller är ungefärliga: utformning tekniska åtgärder utrymmena...
 • Page 9 ● Observera! Kontrollera innan fläktens nödvändigt. För att optimera och reducera bullret till ett minimum, ska kanaliseringssystemets maximala diameter krets ansluts med nätspänningen att den som indikeras i denna handbok användas. fungerar korrekt och att elkabeln är korrekt monterad. ● Observera! Utbyte av anslutningskabeln måste utföras av vår auktoriserade tekniska support eller av någon med liknande behörighet.
 • Page 10 FI - Turvallisuus ja määräykset mukaisesti. ● Älä käytä monipistorasioita Noudata tarkasti tässä ohjekirjassa annettuja ohjeita. Valmistaja ei vastaa ohjekirjassa annettujen ohjeiden tai jatkojohtoja. ● Kun asennus on tehty, noudattamatta jättämisestä laitteelle aiheutuneista haitoista, sähköosat eivät saa enää olla käyttäjän vahingoista tai tulipaloista.
 • Page 11 sähköiskuvaara. ● Älä laita metalliosia, laite irti sähköverkosta irrottamalla kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja pistoke kytkemällä huoneiston kansia keittotasolle, sillä ne saattavat pääkatkaisin pois päältä. ● Kaikkien ylikuumentua. ● Ennen kuin laite asennukseen huoltoon liittyvien kytketään sähköverkkoon, tarkista toimenpiteiden aikana suojaa kädet tuotekilvestä...
 • Page 12 turvallisuusmääräyksiin tulee, noudata ● Laitteen asennuksen saa suorittaa paikallisten pätevien viranomaisten ainoastaan ammattitaitoinen antamia määräyksiä. ● Imettyä ilmaa ei sähköasentaja, joka tuntee voimassa saa ohjata kanavaan, jota käytetään olevat asennusta turvallisuutta kaasua tai muita polttoaineita käyttävien koskevat määräykset. ● Valmistaja ei laitteiden savujen poistoon.
 • Page 13 absorbointiraja voidaan asettaa Asetus on tehtävä kun tuote kytketään sähköverkkoon tai kun sähköverkko kytketään uudelleen seuraavan minuutin sisällä). Tutustu tämän ohjekirjan Toiminta-osaan Power Limitation -asetussarjaa varten. Tämä laite on merkitty EU:n Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) -direktiivin 2012/19/EY - UK SI 2013 No3113, mukaisesti.
 • Page 14 NO - Sikkerhet og forskrifter en fullstendig frakobling fra strømnettet Følg alle instruksjonene som er oppført i denne håndboken nøye. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar etter betingelsene for eventuelle problemer, skader eller antennelser som overspenningskategori III, oppstår grunnet en manglende overholdelse av instruksjonene i denne håndboken.
 • Page 15 Slå heller av apparatet og kvel flammene temperaturer reduserer apparatet med for eksempel et lokk eller ett kokeplatens effektnivå automatisk. ● Før brannteppe. Brannfare: ikke plasser det iverksettes noen form for rengjøring gjenstander på kokeplaten. ● Ikke bruk og vedlikehold, må apparatet kobles fra damprensere: risiko for elektriske støt.
 • Page 16 er helt fullført. ● Hva angår tekniske og gjeldende regler for installasjon og sikkerhetsmessige forholdsregler som sikkerhet. ● Produsenten fraskriver seg må tas i forbindelse med avtrekk av røyk ethvert ansvar for skader på personer, og matos, henvises det til lovgivning og dyr eller gjenstander som oppstår regelverk fra lokale myndigheter.
 • Page 17 grenseverdi maksimal effektforbruk kw Innstillingen må utføres når man kobler produktet til strømnettet, eller når man kobler inn selve strømforsyningen (innen 2 minutter). Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2012/19/EF - UK SI 2013 No3113, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).
 • Page 18 DA - Sikkerhed og lovregulering strømforsyningen, såfremt der opstår en Anvisningerne i denne manual skal nøje overholdes. Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle fejl, tilstand af overspænding III og iht. til skader eller brand forårsaget af apparatet, der skyldes installationsanvisningerne.
 • Page 19 låg, eller brandbekæmpelsestæppe. Fare apparatet og frakobl strømforsyningen for brand: Sæt ikke genstande på ved at fjerne stikket eller afbryde kogepladerne. ● Brug ikke damprensere, hovedafbryderen i hjemmet. ● Til alle risiko for elektrisk stød. Læg ikke installations● og vedligeholdelsesindgreb metalgenstande som knive, gafler, skeer anvend arbejdshandsker.
 • Page 20 der skal træffes ved udledning af røgen. udføres af en autoriseret tekniker med ● Den udsugede luft må ikke ledes til en kendskab til de gældende bestemmelser kanal, der også anvendes til udledning af installation sikkerhed. ● røg fra forbrændingsapparater, der drives Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar af gas eller af andre brændstoffer.
 • Page 21 absorptionsgrænse Justeringen skal gennemføres når produktet forbindes til el-nettet, eller ved genforbindelse af selve el-nettet (inden for de næste 2 minutter). Til Power Limitation justeringen, henvises der til denne manual, under afsnittet ”Drift”. Dette apparat er mærket i overensstemmelse med Europaparlamentets og Rådets Direktiv 2012/19/EU - UK SI 2013 No3113, om affald af elektrisk og elektronisk udstyr.
 • Page 24 2,8 m 3,5x9,5mm...
 • Page 25 KIT WINDOW...
 • Page 27 min.500 min.50...
 • Page 28 inst. 20 60mm ÷ > 50 > 50...
 • Page 29 inst. 6.5 mm 25 60mm ÷ > 50 > 50 r 12 > 50...
 • Page 32 inst. 2,8 m...
 • Page 33 inst. 2,8 m...
 • Page 34: Optional Connection

  OPTIONAL 220V-240V ~ CONNECTION 50Hz/60Hz 380V-415V ~ 50Hz/60Hz 380V-415V ~ 50Hz/60Hz 220V-240V ~ 50Hz/60Hz 220V 240V...
 • Page 35 BROWN 380V-415V ~ 2N~ 50Hz/60Hz BLACK 220V 240V GREY 220V 240V BLUE 380V-415V ~ 3N~ BROWN 50Hz/60Hz BLACK 220V GREY 240V 220V 240V 220V BLUE 240V...
 • Page 37 inst.
 • Page 39 7a.1 BACK FRONT 7a.3 7a.2 7a.4...
 • Page 40 7a.5 7a.6...
 • Page 42 > > >...
 • Page 45 clack! 9a.1 9a.2 3,5x9,5mm clack! 9a.3...
 • Page 46 BACK FRONT 9a.5 9a.4 9a.6...
 • Page 47 9a.7 9a.8...
 • Page 48 > clack! 9b.2 9b.1 9b.3...
 • Page 49 3,5x9,5mm clack! 9b.4 9b.5...
 • Page 50 BACK FRONT 9b.7 9b.6 9b.8...
 • Page 51 9b.9 9b.10...
 • Page 52 <...
 • Page 53 40,5 475,5 > 26,50 R.10...
 • Page 56 > 685-845 >...
 • Page 58 fig.15 fig.17 fig.16 -18...
 • Page 60 17.1 17.2...
 • Page 65 17c.2 17c.1...
 • Page 68 2,3 - 3 kw 2,1 - 3 kw Ø 120mm Ø 120mm 3 - 3,7 kw Ø 200mm 1,6 - 1,85 kw 1,2 - 1,4 kw Ø 120mm Ø 110mm Ø 230mm Ø 160mm...
 • Page 70 EN - Instruction on mounting and use - Place the pot in the centre of the cooking zone outlined on 2. Use the hob. Using the hob Using the extractor fan The induction cooking system is based on the physical The extraction system can be used in two versions: external phenomenon of magnetic induction.
 • Page 71: Installation

  3. Installation Before starting the installation: • After unpacking the product, check that it has not been damaged during transport and in the event of problem, please contact the reseller or the Customer support service before installing it. • Check that the product is the right size for the installation area.
 • Page 72: Operation

  4. Operation Control panel Note: To select the commands, simply touch (press) the symbols representing them Keys / Display ON/OFF of the hob/extractor Warming Function activation Cooking zone selection Pause Cooking zone display Key Lock Increase/Decrease of Power Level and Extraction Power Indicator Extractor active Display of Power Level and Extraction Power Activation Filter Saturation Indicator...
 • Page 73: Using The Hob

  USING THE HOB Switch-on Before you begin, it is important to know: All functions of this cooktop are designed to comply with the most Press (touch) briefly (1) hob/extractor; stringent safety regulations. continuing to press, all the available functions will become For this reason: visible for a few moments, e, after which only the main ones •...
 • Page 74 Automatic Heat UP Note: deactivation restores the conditions of the hob before the The Automatic Heat UP function allows the set power to be pause; the hob continues to work with the same settings previously reached more quickly; with this function it is possible to cook food set.
 • Page 75 If no cooking zone is selected and the STAND-ALONE timer is not the Display (2-FL) will show the current setting** active, the timer closest to the end of the countdown is displayed. 0 = 7.4 KW If no cooking zone is selected and the STAND-ALONE timer is 1 = 4.5 KW active, it is displayed with priority, with respect to the timer closest 2 = 3.1 KW...
 • Page 76 The power level set will be displayed in the Selection/Display area (12) Activation filter saturation indicator This indicator is normally deactivated. Power Booster To activate it, proceed as follows: The product has 2 additional power levels (above level 3)  Power Booster 1 : timed for 15 min.
 • Page 77 4.1 Power tables Use of level Power level Cooking type (display combines the experience and cooking habits) Ideal to quickly increase the temperature of the food Boost Heat quickly up to fast boiling in the case of water or quickly heat Max power cooking liquids Ideal for browning, starting to cook, frying frozen...
 • Page 78 4.2 Cooking tables Category of Dishes or type Power level and cooking pattern foods of cooking First stage Powers Second stage Powers Cooking pasta and Fresh pasta Heating water Booster-9 maintaining the boil Cooking pasta and Fresh pasta Heating water Booster-9 maintaining the boil Pasta, rice...
 • Page 79: Maintenance

  5. Maintenance Activated Carbon Filter - Ceramic Hob maintenance (Only for Filtration Version) Caution! Before any cleaning or maintenance, make sure Traps unpleasant odours generated by cooking. the cooking zones are switched off and the heat indicator Fig. 17 – 17a – 17b – 17c has turned off.
 • Page 80: Information Code

  5.2 Troubleshooting INFORMATION CODE DESCRIPTION POSSIBLE CAUSES SOLUTION The temperature inside The command zone switches off due to Wait for the hob to cool the electronic parts is too an excessively high temperature before reusing it high ERR03 Continuous (permanent) key activation Water, pots or kitchen Clean the surface, is detected.
 • Page 81 SV - Monterings- och bruksanvisningar syftet att reducera koktiderna. 2. Användning Använda tryckkokare för ytterligare reducera energiförbrukning och koktider Användning av spishäll - Placera kokkärlet mitt över kokzonen som är avbildad på Induktionshällens system grundar sig på det fysiska spishällen. fenomenet med magnetisk induktion.
 • Page 82 3. Installation Innan installationen påbörjas: • Kontrollera efter att produkten har packats upp att inga skador uppstått i samband med transporten. Kontakta sådana fall återförsäljaren eller servicekontoret innan installationen påbörjas. • Kontrollera att den införskaffade produktens dimensioner är lämpliga för installationsplatsen. •...
 • Page 83 4. Funktion Kontrollpanel Obs: En lätt vidröring (tryck) på symbolerna är tillräcklig för att välja funktioner. Knappar / Display ON/OFF spishällen/frånluftssug Aktivering av Warming Function (Uppvärmningsfunktion) Val av kokzon Paus Display kokzon Knapplås Ökning/minskning Power Level (Effektnivån) och effekt Indikator Aktiverad fläkt frånluftssug Visning Power Level (Effektnivån) och Effekt frånluftssug Aktivering Indikator för Filtermättnad...
 • Page 84 ANVÄNDNING AV SPISHÄLL Innan spishällen sätts i funktion: Påslagning Spishällens samtliga funktioner har designats i enlighet med mycket stränga säkerhetsnormer. Tryck in (rör vid) kort (1) kokzon/påslagning; Därför: genom att fortsätta trycka in, blir samtliga funktioner • Aktiveras inte vissa funktioner, eller inaktiveras synliga några ögonblick, varefter endast de huvudsakliga automatiskt när kokzonerna saknar kokkärl eller när förblir synliga, de övriga kan användas, och aktiveras,...
 • Page 85 blinka, för att ange att funktionen används och ska eventuell Aktivering: inaktiveras för att kunna verka på spishällen. • tryck in“ ” (9) Automatic Heat UP (Automatisk uppvärmning) • en blinkande “ ”visas på displayen (2) Funktionen Automatic Heat UP (automatisk uppvärmning) För att inaktivera funktionen: tillåter att snabbare nå...
 • Page 86 - vid varje tryck avges en ljudsignal Använd symbolerna (5) för att ställa in -när alla Displayerna (2), tryckts in är det möjligt att släppa varaktigheten för Timern,som visas i Zonen/Display (4); under inställningen blinkar symbolen upp knappen Obs: vänta 10 sekunder utan att trycka in något annat nu:- kommer Displayen (2) i det bakre vänstra området kommando, tills Timern för Kokzonen aktiveras.
 • Page 87 alla de tillgängliga funktionerna kommer att vara belysta med svagt ljus, som blir mera intensivt endast vid tillfället Indikator för filtermättnad då de aktiveras. Köksfläkten indikerar när det är nödvändigt att utföra filterunderhåll: Tryck in på nytt för att stänga av Luktfilter kol/keramik “...
 • Page 88 dess användning med apparaten. Installationen ska göras överensstämmelse gällande förordningar för bostadsinstallationer. OBSERVERA: kabelläggningen av detta KIT som ska anslutas till apparaten ska utgöra del av en certifierad krets med mycket låg säker spänning (SELV). tillverkaren av denna apparat frånsäger sig allt ansvar för eventuella olägenheter, skador, bränder orsakade av fel och/eller problem med funktionsfel och/eller felaktig installation av detta KIT.
 • Page 89 4.2 Tillagningstabell Maträtter eller Effektnivåer och tillagningsfaser Typ av typ av Prima fase Potenze Seconda fase Potenze livsmedel matlagning Pastan kokar och Färsk pasta Uppkokning av vatten Booster-9 Vattnet hålls kokande Pastan kokar och Färsk pasta Uppkokning av vatten Booster-9 Vattnet hålls Pasta, ris kokande...
 • Page 90 5. Underhåll filtreringsegenskaper ändras inte alls. Underhåll av spishällen: Fig. 15 Observera! Kontrollera innan någon typ av rengörings- Aktivt Kolfilter - Keramik eller underhållsingrepp inleds att kokzonerna är (Endast för filtrerande version) avstängda och restvärmeindikatorn är släckt. Samlar upp de obehagliga lukterna från matlagningen. Fig.
 • Page 91 5.2 Felsökning FELKOD BESKRIVNING MÖJLIGA ORSAKER FELÅTGÄRD De elektroniska Vänta tills spishällen Kontrollpanelen stängs av på grund av komponenternas svalnat innen den kan för hög temperatur invändiga temperatur är användas igen för hög ERR03 En kontinuerlig aktivering (permanent) Vatten, kastruller eller Rengör ytan, avlägsna av knappen, avläses.
 • Page 92 FI - Asennus- ja käyttöohjeet - Asettaa keittoastia tasoon merkityn keittoalueen keskelle. 2. Käyttö Imurin käyttö Imujärjestelmää voidaan käyttää imevänä mallina, joka poistaa imetyn ilman ulos tai suodattavana Keittotason käyttö ilmankiertojärjestelmänä. Induktioperiaate perustuu fyysiseen magneettivuon tiheysilmiöön. Pääasiallisesti tämä ilmiö mahdollistaa lämmittävän energian suoran siirtymisen generaattorista Imurimalli keittoastiaan.
 • Page 93 3. Asennus Ennen asennuksen aloittamista: • Kun laite on purettu pakkauksesta tarkista, että se ei vahingoittunut kuljetuksen aikana. Mikäli havaitset ongelmia, ota yhteys jälleenmyyjään tai huoltopalveluun ennen asennuksen aloittamista. • Tarkista ennen asennuksen aloittamista, että ostamasi tuote sopii sille varattuun tilaan. •...
 • Page 94 4. Toiminta Ohjauspaneeli Huomautus: Keittoalueen valintaan riittää sitä vastaavan kuvakkeen hipaisu (painaminen). Näppäimet/näyttö keittotason/imurin ON/OFF Warming Function -toiminnon aktivointi Keittoalueen valinta Tauko Keittoalueen näyttö Key Lock (näppäinten lukitus) Power level (tehotaso) ja imuteho -tasojen Aktiivisen imurin ilmaisin lisääminen/vähentäminen Power Level (tehotaso) ja imuteho -tasojen näyttö Suodatinten kyllästyksen ilmaisimen aktivointi STAND_ALONE (itsenäinen) Timer -ajastimen aktivointi Imurin valinta/aktivointi...
 • Page 95: Keittotason Käyttö

  KEITTOTASON KÄYTTÖ Residual Heat Indicator (jäljellä olevan lämmön Hyvä tietää ennen käytön aloittamista: ilmaisin) Kaikki keittotason toiminnot on suunniteltu tiukimpien Kun yksi tai useampi keittoalue sammutetaan, jäljelle turvallisuusmääräysten mukaisesti. jäävästä lämpötilasta ilmoitetaan vastaavalla keittotasolla Tästä johtuen: seuraavan symbolin " " avulla. •...
 • Page 96 Key Lock (näppäinten lukitus) Key Lock (näppäinten lukitus)-toiminnon avulla keittotason • Paina uudelleen (8) ottaaksesi pois päältä ja asetukset voidaan lukita, jotta niiden tahaton sammuttaaksesi, kunnes tuloksena on taso, joka näkyy kytkeytyminen estettäisiin, jättämällä päälle ennalta Näytön (2) kohdassa " ".
 • Page 97 on laitettava päälle uudelleen ja yllä kerrotut ajastimen (se vilkkuu vain 2 ensimmäisen minuutin ajan tuotteen sammutusohjeet on suoritettava. virransyötöstä alkaen) Keittoalueiden timer - pidä edelleen painettuna symbolia ja paina sitten Keittoalueiden timer-toiminto on lähtölaskenta, joka yksi kerrallaan keittoalueiden kaikkia Valinta/näyttö (2) - voidaan asettaa hetkellisestikin jokaiselle keittoalueelle kohtia vastapäivään edessä...
 • Page 98 Bridge Zones Kosketa ja selaa sormilla Valintapalkkia (3) (tason 3 Keittoalueet kykenevät toimimaan yhdistetyllä tavalla ylitse) ja aktivoi Power Booster 1 (tehon lisäys 2) Bridge-toiminnon ansiosta saaden aikaan yhtenäisen ja Power Booster 1 (tehon lisäys) -taso näkyy samalla teholla toimivan alueen. Kyseisen toiminnon Valinnan/näytön alueella (12) vilkkuvan numeron "4"...
 • Page 99 - kun imumoottori ja keittoalueet ovat pois päältä, paina Valinta-aluetta (12) - pidä pitkään painettuna kohtaa " " (11) , kunnes Näyttöön (12) ilmestyvät kirjaimet "F" – "G" , jotka vilkkuvat vuorotellen F = hiili-/keramiikkahajusuodattimet G = rasvasuodatin Hiili-/keramiikkahajusuodattimet  paina näyttöä...
 • Page 100 4.1 Tehotaulukko Tason käyttö Tehotaso Keittotapa (viitteellinen-kokemus ja ruoanlaittotottumus vaikuttavat käyttöön) Ihanteellinen ruoan lämpötilan nopeaa nostamista Boost Nopea kuumentaminen varten, veden saamiseksi kiehumispisteeseen tai nesteiden nopeaa kuumentamista varten Maksimiteho Ihanteellinen ruskistamiseen, kypsennyksen Paistaminen- keittäminen aloittamiseen, pakasteiden paistamiseen, nopeaan keittämiseen Ihanteellinen ruskistamiseen, kiehunnan ylläpitoon, Ruskistaminen - kuullottaminen kypsentämiseen ja grillaamiseen (lyhyen aikaa, 5-10 –...
 • Page 101 4.2 Kypsennystaulukko Ruoka tai Tehotaso ja kypsennysjakso Elintarvikeluokka kypsennystyyppi Ensimmäinen vaihe Teho Toinen vaihe Teho Pastan keittäminen Tuore pasta Veden lämmittäminen Booster-9 ja kiehumisen jatkaminen Pastan keittäminen Tuore pasta Veden lämmittäminen Booster-9 ja kiehumisen Pasta, riisi jatkaminen Pastan keittäminen Keitetty riisi Veden lämmittäminen Booster-9 ja kiehumisen...
 • Page 102 5. Huolto Aktiivihiilisuodatin - Keraaminen Keittotason huolto (Vain suodattava versio) Varoitus! Varmista aina ennen puhdistamisen tai huollon Pidättelee paiston aikana syntyviä epämiellyttäviä hajuja. alkamista, että keittoalueet on sammutettu ja että lämmön Kuva 17 – 17a – 17b – 17c ilmaisin ei ole näkyvissä. Tuote varustettu hajusuodatinsarjalla.
 • Page 103 5.2 Vianetsintä VIRHEKOODI KUVAUS MAHDOLLISET SYYT KORJAUSTOIMENPIDE Sisäisten elektronisten Odota, että keittotaso Käyttöpaneeli sammuu liian korkean osien lämpötila on liian jäähtyy ennen kuin käytät lämpötilan vuoksi korkea sitä uudelleen ERR03 Näppäimen jatkuva (pysyvä) Vettä, kattiloita tai kytkeytyminen havaitaan. Puhdista pinta, ota keittiövälineitä...
 • Page 104 NO - Instrukser for montering og bruk - Bruk trykkoker, som reduserer både energiforbruket og 2. Bruksmåte koketiden - Plasser pannen midt på kokesonen som er tegnet av på Hvordan bruke koketoppen overflaten. Induksjonstoppen baserer seg på det fysiske prinsippet om Bruke avtrekket: Avtrekket kan brukes både med ekstern magnetisk induksjon.
 • Page 105 3. Installasjon Før man starter med installasjonen: • Etter at produktet er blitt pakket ut må man kontrollere at det ikke har blitt utsatt for skade under transporten. kontakt selger eller kundeservice hvis dette er tilfelle, og avbryt installasjonen. • Kontroller at størrelsen på...
 • Page 106 4. Funksjon Kontrollpanel Merknad: For å bruke kontrollene er det tilstrekkelig å berøre (trykke på) de tilhørende symbolene. Taster/Skjerm ON/OFF koketopp/avtrekk Aktivering av Warming Function Valg av kokesone Pause Display for kokesoner Key Lock (Tastelås) Økning/Minsking av Power Level (effektnivå) og Indikator for aktivt avtrekk avtrekksstyrke Visning av Power Level (effektnivå) og avtrekksstyrke...
 • Page 107 HVORDAN BRUKE KOKETOPPEN Merknad: For å aktivere en funksjon må man først aktivere den Før man starter: aktuelle sonen. Alle funksjoner på denne koketoppen er laget for å overholde strenge sikkerhetskrav. Tenning Av denne grunn: • Enkelte funksjoner aktiverer seg ikke, eller deaktiveres Trykk (stryk over) kort (1) koketopp/avtrekk;...
 • Page 108 å angi at funksjonen er i bruk og den må eventuelt deaktiveres for For å deaktivere funksjonen: å kunne gripe inn på koketoppen. • trykk på (9) Valglinjen (3) tennes • trykk/stryk over Valglinjen (3) for å deaktivere funksjonen. Automatic Heat UP (Automatisk oppvarming) Merk: Deaktiveringen gjenoppretter forholdene til koketoppen før Funksjonen for Automatic Heat UP (automatisk oppvarming) gjør pausen, koketoppen fortsetter å...
 • Page 109 bla i Valglinjen ( 3), inntil Displayet viser symbolene “C” og “8”, og Display (2-FL) viser den aktuelle innstillingen** Merknad: Ved å trykke på nytt, lenge, på (6) , vil Timer’en 0 = 7,4 KW for Kokesonen nullstilles. 1 = 4,5 KW Om ønskelig, gjenta inngrepet for flere kokesoner.
 • Page 110 Stryk over og la fingrene gli langs Valglinjen (3): Aktivere indikator for filtermetning mot høyre for å øke effektnivået; Denne indikatoren er vanligvis deaktivert. mot venstre for å redusere effektnivået; For å aktivere den, gjør man som følger: Effektnivået som stilles inn vil vises i området for - slå...
 • Page 111 4.1 Tabeller over effektnivå Hvilket nivå som skal benyttes Effektnivå Type matlaging (dette er bare en henvisning, egen erfaring og kokevaner gjelder også) Ideell for å varme opp mat på kort tid, spesielt Boost Hurtig oppvarming hurtigkoking av vann eller andre væsker som skal Maksimal varmes raskt opp effekt...
 • Page 112 4.2 Koketabeller Retter eller Effektnivå og fremgangsmåte for matlaging Type mat type matlaging Første fase Effekt Andre fase Effekt Koking av pasta og Fersk pasta Oppvarming av vann Booster-9 opprettholdelse av koking Koking av pasta og Fersk pasta Oppvarming av vann Booster-9 opprettholdelse av Pasta, ris...
 • Page 113 5. Vedlikehold metall mister fargen. Dette betyr dog ikke at filteret mister sine Vedlikehold av koketoppen: egenskaper. Vær oppmerksom! Før det utføres et hvilket som helst Fig. 15 vedlikehold eller rengjøring, må man forsikre seg om at Aktivt Karbonfilter - Keramisk kokesonene er avslått og at kontrollampen som angir (Kun for filterversjon) varmen er slukket.
 • Page 114 5.2 Feilsøking FEILKODE BESKRIVELSE MULIGE ÅRSAKER TILTAK Den interne temperaturen Vent til koketoppen kjøler Sonen med kontroller slår seg av på de elektroniske delene seg ned før den benyttes grunnet en for høy temperatur er for høy igjen ERR03 Varsler om en kontinuerlige Vann, kjeler eller Rengjør overflaten og ta (permanent) aktivering av tasten.
 • Page 115 DA - Bruger- og monteringsvejledning - Koge grøntsager, kartofler osv. med en lille mængde vand 2. Brug for at reducere kogetiden. - Bruge trykkoger, der reducerer både energiforbruget og Brug af kogeplade tilberedningstiden yderligere Stegning på induktionsplader baserer sig på det fysiske - Anbringe gryden midt på...
 • Page 116 3. Installering Før installationen igangsættes: • Når produktet er pakket ud, skal det kontrolleres, at der ikke er opstået skader under transporten. Hvis dette er tilfældet, skal forhandleren eller vores kundeservice kontaktes, før installationen påbegyndes. • Kontrollér, om det købte produkt har en passende størrelse til det valgte installationssted.
 • Page 117 4. Funktion Kontrolpanel Bemærk: For at vælge styringerne skal du blot berøre (trykke på) de symboler, der viser de enkelte styringer. Taster / Display ON/OFF (TIL/FRA) på kogeplader/emhætte Aktivering af opvarmningsfunktion Valg af kogezone Pause Kogezonens display Key Lock (Tastblokering) Øger/sænker Power Level (Effektniveau) og udsugningsstyrke Indikator for aktiv udsugning Visning af Power Level (Effektniveau) og udsugningsstyrke...
 • Page 118 BRUG AF KOGEPLADE Residual Heat Indicator (Indikator for tilbageværende Det skal du vide, før du starter: varme) Alle kogepladens funktioner er udtænkt med henblik på at Hvis en eller flere kogezoner slukkes, signaleres den overholde de strengeste sikkerhedsforskrifter. tilbageværende varme med et særligt visuelt signal på displayet af Derfor: den tilsvarende zone, ved brug af symbolet "...
 • Page 119 Bemærk: Hvis der trykkes på en af de andre funktioner, mens Pause Funktionen Pause stiller enhver aktiv funktion på kogepladen i bero, og nulstiller tilberedningseffekten. tastblokeringen er aktiv, så blinker symbolet for at angive, at Aktivering: funktionen er i brug og skal deaktiveres før kogepladen kan betjenes.
 • Page 120 • Brug symbolerne (5) til at indstille tiden for funktionen Timer,som benyttes i Zone/Display (4); under indstillingen blinker symbolet Bemærk: Vent 10 sekunder før der trykkes på andre kommandoer og timeren for kogezonen er aktiveret. Bemærk: Ved at trykke længe på (6) , nulstilles timeren for kogezonen Hvis ønsket, kan proceduren gentages for flere kogezoner.
 • Page 121 BRUG AF SUGEAPPARATET Bemærk: hvis pladen slukkes med automatisk funktion aktiv, Tænding slukker udsugningen automatisk og gradvist. Indikator for filtermætning Tryk (stryg) let på kogeplade/emhætte; Emhætten signalerer når det er nødvendigt at udføre filtrenes fortsæt med at trykke, hvorefter alle tilgængelige funktioner vedligeholdelse: bliver synlige et kort øjeblik.
 • Page 122 apparatet. Installationen skal udføres iht. de gældende forskrifter vedr. husholdningsudstyr. PAS PÅ: KITTETS ledningsnet, som skal sluttes til apparatet, skal være en del af et certificeret kredsløb med ekstra lav sikkerhedsspænding (SELV). producenten af dette apparat er ikke ansvarlig for eventuelle problemer, skader og brande forårsaget af fejl og/eller funktionsfejl og/eller ukorrekt installation af dette KIT.
 • Page 123 4.2 Tilberedningstabel Retter eller Effektniveau og tilberedningens faser Fødevaretype tilberedningstype Første fase Effekt Anden fase Effekt Kogning af pasta og Frisk pasta Opvarmning af vandet Booster-9 opretholdelse af kogepunktet Kogning af pasta og Frisk pasta Opvarmning af vandet Booster-9 opretholdelse af Pasta, ris kogepunktet Kogning af pasta og...
 • Page 124 5. Vedligeholdelse misfarvet, men dette vil ikke have negativ indflydelse på dets Vedligeholdelse af kogeplan filtrerende egenskaber. Pas på! Før der udføres nogen form for rengøring eller Fig. 15 vedligeholdelse, skal det tilsikres, at kogezonerne er Filter Med Aktivt Kul - Keramik slukkede, og at varmeadvarselslampen ikke længere er (Udelukkende til filtrerende udgave) synlig.
 • Page 125 5.2 Fejlfinding FEJLKODE BESKRIVELSE MULIGE ÅRSAGER UDBEDRING AF FEJL De elektroniske deles Vent til kogepladen er Kontrolpanelet slukker ved for høje indvendige temperatur er kølet af, før den bruges temperaturer for høj igen FEJL03 En kontinuerlig (uafbrudt) aktivering af Vand, gryder eller Rengør overfladen og tasten er detekteret.
 • Page 126 LIB0173376 Ed. 12/20...