Zanussi ZDF2010 User Manual
Hide thumbs Also See for ZDF2010:
Table of Contents
 • Shqip

  • Table of Contents
  • Të Dhëna Për Sigurinë
  • Paneli I Kontrollit
  • Programet E Larjes
  • Përpara Përdorimit Të Parë
  • Vendosja E Zbutësit Të Ujit
  • Përdorimi I Kripës Në Enëlarëse
  • Përdorimi I Lëndës Shpëlarëse
  • Mbushja E Enëlarëses Me Takëme Dhe Enë
  • Përdorimi I Detergjentit
  • Përzgjedhja Dhe Startimi I Një Programi Larës
  • Kujdesi Dhe Pastrimi
  • Si Të Veprojmë Nëse
  • Të Dhëna Teknike
  • Probleme Që Lidhen Me Mjedisin
  • Instalimi
  • Lidhja E Ujit
  • Lidhja Elektrike
 • Mакедонски

  • Безбедносни Информации
  • Контролна Табла
  • Програми За Миење Садови
  • Нагодување На Омекнувачот На Водата
  • Пред Првата Употреба
  • Користење На Сол За Машина За Миење Садови
  • Користење На Средство За Плакнење
  • Полнење Прибор За Јадење И Садови
  • Користење На Детергент
  • Одбирање И Почнување Програма За Миење
  • Нега И Чистење
  • Што Да Сторите Ако
  • Еколошки Прашања
  • Технички Податоци
  • Монтажа
  • Поврзување На Водата
  • Поврзување На Струјата
 • Srpski

  • Упутства О Безбедности
  • Контролна Табла
  • Програми Прања
  • Подешавање Омекшивача Воде
  • Употреба Уређаја
  • Употреба Соли За Машину За Прање Посуђа
  • Употреба Средства За Испирање
  • Пуњење Прибора За Јело И Посуђа
  • Употреба Детерџента
  • Бирање И Стартовање Програма Прања
  • Нега И Чишћење
  • Шта Учинити Ако
  • Еколошка Питања
  • Технички Подаци
  • Инсталација
  • Прикључивање Воде
  • Прикључивање Струје
 • Українська

  • Інформація З Техніки Безпеки
  • Панель Керування
  • Програми Миття Посуду
  • Експлуатація Приладу
  • Установка Пом'якшувача Води
  • Використання Солі Для Посудомийних Машин
  • Використання Споліскувача
  • Завантажування Ножів Та Посуду
  • Використання Миючих Засобів
  • Вибір І Запуск Програми Миття Посуду
  • Догляд Та Чистка
  • Що Робити, Коли
  • Технічні Дані
  • Охорона Довкілля
  • Установка
  • Підключення До Водопроводу
  • Підключення До Електромережі

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 18

Quick Links

Udhëzimet për përdorim 2
SQ
User manual
EN
Упатство за ракување 32
MK
Упутство за употребу 49
SR
Інструкція
UK
Enëlarëse
Dishwasher
Машина за миење садови
Машинa за прање посуђа
Посудомийна машина
ZDF2010
18
65

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Summary of Contents for Zanussi ZDF2010

 • Page 1 Udhëzimet për përdorim 2 User manual Упатство за ракување 32 Упутство за употребу 49 Інструкція Enëlarëse Dishwasher Машина за миење садови Машинa за прање посуђа Посудомийна машина ZDF2010...
 • Page 2: Table Of Contents

  Përmbajtja Të dhëna për sigurinë _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 Përzgjedhja dhe startimi I një programi Paneli I kontrollit _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 larës _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11 Programet e larjes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 Kujdesi dhe pastrimi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12...
 • Page 3: Paneli I Kontrollit

  • Mos u ulni ose qëndroni mbi derën e • Mos provoni në asnjë mënyrë të ndryshoni hapur. specifikimet ose modifikoni këtë produkt. Kjo mund të shkaktojë dëmtim. Siguria për fëmijët • Mos i ndryshoni specifikimet e mos e • Vetëm të rriturit mund ta përdorin pajisjen. modifikoni këtë...
 • Page 4: Programet E Larjes

  Dritat treguese Përfundimi Ndizet kur programi i larjes ka përfunduar. Funksione ndihmëse: • Niveli i zbutësit të ujit. • Nëse pajisja ka një keqfunksionim tingëllon një alarm. Kripa Drita treguese ndizet kur është e nevojshme të mbushet kutia e kripës. Referojuni kapitullit 'Përdorimi i kripës së enëlarëses. Edhe pasi të...
 • Page 5 Përzgjedhja Niveli i Lloji i Programi Përshkrimi i programit e gjysmë- ndotjes ngarkesës ngarkesës Paralarja Enë argjile, Ndotje Larja kryesore deri në 65°C takëme, normal 2 shpëlarje të ndërmjetme tenxhere Shpëlarja përfundimtare dhe tiganë Tharja Ndotje Larja kryesore deri në 65°C normal Enë...
 • Page 6: Përpara Përdorimit Të Parë

  Përpara përdorimit të parë Referojuni udhëzimeve të mëposhtme për 5. Zgjidhni programin e duhur të larjes për çdo hap të procedurës llojin e ngarkesës dhe ndotjes. 1. Bëni një kontroll nëse niveli i zbutësit të 6. Vendosni sasinë e duhur të detergjentit ujit është...
 • Page 7: Përdorimi I Kripës Në Enëlarëse

  i programit të përputhet me programin e parë të larjes në panelin e kontrollit. 2. Lëshoni butonin e fillimit/anulimit kur drita treguese e ndezjes/fikjes dhe drita treguese e fillimit/anulimit të fillojnë të pulsojnë. – Në të njëjtën kohë, drita treguese e fundit pulson për të...
 • Page 8: Përdorimi I Lëndës Shpëlarëse

  Sigurohuni që nuk ka kokrra kripe jashtë mbushni mbajtësin e kripës. Kjo parandalon dhomëzës së kripës. Kripa e cila gërryerjen nga kripa që derdhet. qëndron në serbator për një farë kohe e Kur vendosni elektronikisht zbutësin e ujit në shpon serbatorin. Rekomandohet që të nivelin 1, drita treguese e kripës nuk rri fillohet një...
 • Page 9 • Ndërsa futni takëme dhe enë, ndiqni këta hapa: – Futni enët e zgavruar (p.sh.filxhanët, gotat dhe tavat) me zgavrën nga poshtë. – Sigurohuni që uji të mos mblidhet në enë ose në një bazament të thellë. – Sigurohuni që takëmet dhe enët të mos futen tek njëra-tjetra.
 • Page 10: Përdorimi I Detergjentit

  Ndiqni këto hapa për të lëvizur koshin e Lartësia maksimale e enëve në: sipërm te pozicioni më i sipërm ose i koshin e koshin e poshtëm: sipërm poshtëm 1. Hiqni ndalesat e drejtueses së përparme (A). Pozicioni i 24 cm 27 cm poshtëm 2.
 • Page 11: Përzgjedhja Dhe Startimi I Një Programi Larës

  Përdorimi i tabletave të detergjentit 2. Të vendosni dozimin e shpëlarësit në pozicionin 2. Vendoseni tabletën e detergjentit në folenë e detergjentit ( A). Bëjini këto hapa për të përdorur përsëri Tabletat e detergjentit përmbajnë: pluhurin e detergjentit: • detergjent 1.
 • Page 12: Kujdesi Dhe Pastrimi

  • Drita treguese e mbarimit ndizet. • Mund të ketë ujë në anët e derës së Për rezultate tharjeje më të mira, mbajeni pajisjes. Çeliku i pandryshkshëm ftohet më derën e larëses së enëve paksa të hapur për shpejt sesa enët. disa minuta para se të...
 • Page 13: Si Të Veprojmë Nëse

  Pastrimi i jashtëm °C. Prodhuesi nuk mban përgjegjësi për dëmtim për shkak të ngricës. Pastroni sipërfaqet e jashtme të pajisjes dhe panelin e kontrollit me një copë të butë të Nëse kjo nuk është e mundur, zbrazeni lagësht. Përdorni vetëm detergjente neutral. pajisjen dhe mbylleni derën.
 • Page 14: Të Dhëna Teknike

  Kodi i defektit dhe Shkaku i mundshëm dhe zgjidhja keqfunksionimi Programi nuk fillon punën • Dera e pajisjes nuk është mbyllur. Mbyllni derën. • Spina kryesore nuk është në prizë. Futni spinën në prizë. • Ka rënë siguresa në kutinë e siguresave të shtëpisë. Riaktivizoni siguresën.
 • Page 15: Probleme Që Lidhen Me Mjedisin

  Lartësia cm Thellësia cm Lidhja elektrike - Voltazhi - Informacioni mbi lidhjen elektrike jepet në pllakëzën e Fuqia e përgjithshme - parametrave në anën e brendshme të derës së enëlarëses. Siguresa Presioni i furnizimit me ujë Minimumi 0,5 bar (0,05 MPa) Maksimumi 8 bar (0,8 MPa ) Kapaciteti...
 • Page 16: Lidhja E Ujit

  saktë, lironi ose shtrëngoni këmbëzat e rregullueshme derisa pajisja të jetë në nivel. Lidhja e ujit Tubi i futjes së ujit Lidh pajisjen te një furnizim me ujë të nxehtë (maks. 60°) ose të ftohtë. Nëse uji i nxehtë vjen nga burime alternative energjie që...
 • Page 17: Lidhja Elektrike

  Lidhja elektrike Paralajmërim Prodhuesi nuk mban Mos përdorni spina me shumë hyrje, përgjegjësi nëse nuk ndiqni këto masa konektorë dhe kabllo zgjatues. Ka rrezik sigurie. zjarri. Montojeni pajisjen sipas udhëzimeve të Mos i zëvendësoni vetë kabllot e ushqimit. sigurisë. Kontaktoni Qendrën e Shërbimit. Sigurohuni që...
 • Page 18: Safety Information

  Contents Safety information _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18 Setting and starting a washing programme _ _ _ _ 26 Control panel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19 Care and cleaning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26 Washing programmes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20 What to do if…...
 • Page 19: Control Panel

  • Do not change the specifications or modify this prod- Contact your local Service Force Centre. uct. Risk of injury and damage to the appliance. • Do not drill into the sides of the appliance to prevent • Do not use the appliance: damage to hydraulic and electrical components.
 • Page 20: Washing Programmes

  • Press the half-load button to set the option. marker on the programme knob must agree with one of the washing programmes on the control panel. – The half-load indicator light comes on, when the half-load option is selectable. – The on/off indicator light comes on (position ON). •...
 • Page 21: Use Of The Appliance

  Consumption values Programme Programme duration Energy consumption Water consumption (in minutes) (in kWh) (in litres) 85-95 1,8-2,0 22-25 105-115 1,5-1,7 23-25 130-140 1,0-1,2 14-16 The pressure and temperature of the water, the var- iations of power supply and the quantity of dishes can change these values.
 • Page 22: Use Of Dishwasher Salt

  Water hardness Water hardness setting °dH °TH mmol/l Clarke manually electronically 15 - 18 26 - 32 2,6 - 3,2 18 - 22 11 - 14 19 - 25 1,9 - 2,5 13 - 17 4 - 10 7 - 18 0,7 - 1,8 5 - 12 <...
 • Page 23: Use Of Rinse Aid

  It is normal that water overflows from the salt con- tainer when you fill it with salt. Make sure that there is no grain of salt outer of the salt compartment. Salt which stays on the tank for a while drills the tank. It is recommended to start a wash- ing programme immediately after you fill the salt con- tainer.
 • Page 24 • While you load cutlery and dishes, do these steps: Use the cutlery grid. If the dimensions of the cutlery – Load hollow items (e.g. cups, glasses and pans) prevent use of the cutlery grid, remove it. with the opening down. –...
 • Page 25: Use Of Detergent

  4. Replace the front runner stops (A) in their initial po- Caution! If the basket is in the upper position, do sition. not put cups on the cup racks. Use of detergent Use of detergent tablets Only use detergents (powder, liquid or tablet) that are applicable for dishwashers.
 • Page 26: Setting And Starting A Washing Programme

  Setting and starting a washing programme Do these steps to set and start a washing programme: Fill the detergent dispenser with detergent before you set a new washing programme. 1. Close the door. 2. Turn the programme knob to set the washing pro- Interrupting a washing programme gramme.
 • Page 27: What To Do If

  Important! Do not remove the spray arms. If the holes in the spray arms become clogged, remove remaining parts of soil with a cocktail stick. External cleaning Clean the external surfaces of the appliance and control panel with a damp soft cloth. Only use neutral detergents. Do not use abrasive products, scouring pads or solvents (acetone, trichloroethylene etc...).
 • Page 28 Fault code and malfunction Possible cause and solution • continuous flash of the start/cancel in- • There is a blockage in the sink spigot. dicator light Clean the sink spigot. • 2 flashes of the end indicator light • The connection of the water drain hose is not correct. The hose can The dishwasher will not drain be kinked or squashed.
 • Page 29: Technical Data

  Technical data Dimensions Width cm Height cm Depth cm Electrical connection - Voltage - Information on the electrical connection is given on the rating plate on the Overall power - Fuse inner edge of the dishwasher door. Water supply pressure Minimum 0,5 bar (0,05 MPa) Maximum...
 • Page 30: Water Connection

  Install the appliance worktop to the appliance if you want to use the dishwasher as a freestanding appliance. The plinth on freestanding appliance is not adjustable. Adjusting the level of the appliance Make sure that the appliance is level to close and seal the door correctly.
 • Page 31: Electrical Connection

  Electrical connection Warning! The manufacturer is not responsible if Do not replace the mains cable yourself. Contact the you do not follow these safety precautions. Service Force Centre. Ground the appliance according to safety precautions. Make sure that the mains plug is accessible after Make sure that the rated voltage and type of power on the installation.
 • Page 32: Безбедносни Информации

  Содржина Безбедносни информации _ _ _ _ _ _ _ 32 Користење на детергент _ _ _ _ _ _ _ _ 41 Контролна табла _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 33 Одбирање и почнување програма за Програми...
 • Page 33: Контролна Табла

  • Детергентите за машина за миење поврзувајте оштетен уред. По потреба садови може да предизвикаат побарајте го добавувачот. изгореници на очите, устата и грлото. • Отстранете ја сета амбалажа пред Може да го доведат животот во првата употреба. опасност! Придржувајте се кон •...
 • Page 34 Програматор Копче почни/прекини (Start/Cancel) Копче за полупразна машина (Half Load) Показни светла Показно светло за вклучување/исклучување Показни светла Крај Се пали кога ќе заврши програма за миење. Помошни функции: • Ниво на омекнувачот на вода. • Аларм ако има дефект на апаратот. Сол...
 • Page 35: Програми За Миење Садови

  Програми за миење садови Програми за миење садови Извалк Полупразна Програма Вид прибор Опис на програмата аност машина Чинии, Предмиење да прибор за Главно миење до 70°C Голема јадење, 2 меѓуплакнења тенџериња Завршно плакнење и тави Сушење Чинии, Предмиење да прибор...
 • Page 36: Пред Првата Употреба

  Програма Траење на Потрошувачка на Потрошувачка на програмата енергија вода (во минути) (во kWh) (во литри) 130-140 1,0-1,2 14-16 Притисокот и температурата на напојување и количеството садови може водата, варијациите во електричното да ги сменат овие вредности. Пред првата употреба Погледнете...
 • Page 37 Тврдост на водата Поставка за тврдост на водата °dH °TH mmol/l Кларкови рачно електронски степени 51 - 70 91 - 125 9,1 - 12,5 64 - 88 43 - 50 76 - 90 7,6 - 9,0 53 - 63 37 - 42 65 - 75 6,5 - 7,5 46 - 52...
 • Page 38: Користење На Сол За Машина За Миење Садови

  Користење на сол за машина за миење садови ВНИМАНИЕ Користете само сол за машини за садови. Сол што не е за машини за садови предизвикува оштетувања на омекнувачот на вода. Нормално е да се прелее вода од садот кога ќе го наполните со сол. Проверете...
 • Page 39: Полнење Прибор За Јадење И Садови

  Прилагодување на дозата на средството за плакнење Тркалцето за средството за плакнење е фабрички поставено во положба 3. За да ја зголемите ВНИМАНИЕ Не полнете го дозерот или намалите за средство за плакнење со други дозата, видете во производи (на пр. средство за чистење "Што...
 • Page 40 Прилагодување на височината на горната корпа Ако ставите големи чинии во долната корпа, првин поместете ја горната корпа во повисока положба. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Прилагодете ја височината пред да ја наполните горната корпа. Наредете ги Најголема височина на садовите во: поголемите садови горната...
 • Page 41: Користење На Детергент

  Користење на детергент Користете само детергенти (во прав, течни или во таблети), кои се наменети за машина за миење садови. Почитувајте ги податоците на амбалажата: • дозирањето, кое го препорачува производителот. • препораки за чување. Не ставајте повеќе детергент од препорачаното.
 • Page 42: Одбирање И Почнување Програма За Миење

  3. Пуштете програма за миење, но без детергенти во таблети не даваат најдобри садови. резултати на миење за време на кусите програми. Користете долги програми за 4. Прилагодете го омекнувачот на вода. Видете во поглавјето "Поставување на миење, кога користите детергент во таблети.
 • Page 43: Нега И Чистење

  Нега и чистење ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Пред да чистите кој било негов дел, ставете го уредот во положба OFF (исклучено). Чистење на филтрите ВАЖНО Не користете го апаратот без филтрите. Внимавајте филтрите да се правилно наместени. Неправилната наместеност ќе предизвика послабо миење и може да го оштети апаратот. Ставете...
 • Page 44: Што Да Сторите Ако

  Што да сторите ако... Апаратот не почнува или прекинува да ВНИМАНИЕ Исклучете го апаратот работи. пред да ги вршите долу Ако има дефект, првин обидете се сами да предложените постапки за решавање на најдете решение за проблемот. Ако не проблемите. можете...
 • Page 45: Технички Податоци

  Запишете ги неопходните податоци тука: Број на производот: ..Опис на моделот: ..Сериски број: ..Миењето не е задоволително Садовите не се чисти • Одбраната програма за миење не одговара за садовите и извалканоста. • Корпите се наполнети неправилно, па водата не може да...
 • Page 46: Монтажа

  материјалите за пакување во соодветен • Исечете ги кабелот и приклучникот за контејнер на местата за фрлање струја и расходувајте ги. комунален смет. • Фрлете ја бравата на вратата. Тоа ќе спречи деца да се затворат во апаратот ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ За да го и...
 • Page 47: Поврзување На Водата

  Поврзување на водата Доводно црево Одводно црево Приклучете го апаратот со довод на топла (макс. 60°) или студена вода. max 85 cm Ако топлата вода доаѓа од алтернативни извори на енергија што се поеколошки (на пр. соларни или фотоволтни плочи и min 40 cm ветерници), користете...
 • Page 48 одговараат со напонот и видот струја на Не заменувајте го кабелот за струја сами. локалната мрежа. Јавете се на сервисниот центар. Секогаш користете правилно инсталиран Внимавајте штекерот да е пристапен по штекер обезбеден од струјни удари. местењето на апаратот. Не користете те-штеци, приклучници и Не...
 • Page 49: Упутства О Безбедности

  Садржај Упутства о безбедности _ _ _ _ _ _ _ _ 49 Употреба детерџента _ _ _ _ _ _ _ _ _ 57 Контролна табла _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 50 Бирање...
 • Page 50: Контролна Табла

  • Осигурајте се да су врата машине за • Сваку врсту електричне инсталације прање посуђа увек затворена када се прикључивања на водовод мора да из‐ машина не пуни или празни. Тиме води квалификовано и стручно лице. спречавате да се повредите и да се спо‐ •...
 • Page 51 Дугме за избор програма Дугме Start/cancel (Старт/обустава) (Start/Cancel) Дугме за пола пуњења (Half Load) Индикаторске лампице Индикаторска лампица On/Off (укљ./искљ.) Индикаторске лампице Крај Пали се када је програм прања завршен. Помоћне функ‐ ције: • Ниво омекшивача воде. • Аларм у случају дефекта на уређају. Со...
 • Page 52: Програми Прања

  Програми прања Програми прања Степен Врста пуње‐ Опција "По‐ Програм прљав‐ Опис програма ња ла пуњења" штине Претпрање да Посуђе, Јака Главно прање до 70°C прибор за прљав‐ 2 међуиспирања јело, шерпе штина Финално испирање и тигањи Сушење Претпрање да Нор‐...
 • Page 53: Употреба Уређаја

  Подаци о потрошњи Програм Потрошња елек‐ Трајање програма Потрошња воде тричне енергије (у минутима) (у литрима) (у kWh) 85-95 1,8-2,0 22-25 105-115 1,5-1,7 23-25 130-140 1,0-1,2 14-16 Притисак и температура воде, проме‐ на у напону и количина посуђа могу да утичу...
 • Page 54: Употреба Соли За Машину За Прање Посуђа

  Тврдоћа воде Подешена вредност тврдоће воде °dH °TH mmol/l Кларке ручно електронски 51 - 70 91 - 125 9,1 - 12,5 64 - 88 43 - 50 76 - 90 7,6 - 9,0 53 - 63 37 - 42 65 - 75 6,5 - 7,5 46 - 52 29 - 36...
 • Page 55: Употреба Средства За Испирање

  врсте соли, које нису намењене за машине за прање посуђа, могу да оштете омекшивач воде. Нормално је да из посуде прелије во‐ да када је напуните сољу. Порините се да око посуде нема гру‐ двица соли. Со полако пропада у ре‐ зервоар.
 • Page 56: Пуњење Прибора За Јело И Посуђа

  Подешавање дозирања средства за испирање Селектор средства за испирање је фа‐ брички подешен на положај 3. Да би повећали или смањили дози‐ рање, погледајте "Шта урадити када Пуњење прибора за јело и посуђа Корисни савети и предлози се неће осушити тако добро као порце‐ лански...
 • Page 57: Употреба Детерџента

  УПОЗОРЕЊЕ Подесите висину пре него што напуните горњу корпу. Максимална висина посуђа у: горњој кор‐ доњој корпи пи Горњи по‐ 20 cm 31 cm ложај Доњи поло‐ 24 cm 27 cm жај Користите решетку за прибор. Ако ве‐ личина прибора спречава употребу решетке, склоните...
 • Page 58: Бирање И Стартовање Програма Прања

  1. уверите се да је детерџент у таблета‐ ма погодан за вашу тврдоћу воде. По‐ гледајте упутства произвођача. 2. подесите најнижи ниво тврдоће воде и дозирања средства за испирање. нема потребе да пуните посуду за со и дозатор за средство за испирање. Поступите...
 • Page 59: Нега И Чишћење

  Затворите врата. УПОЗОРЕЊЕ Прекидајте или отказујте програма прања само ако је • Програм ће наставити од тачке преки‐ то преко потребно. дања. Крај програма прања ПАЖЊА Пажљиво отварајте врата. Може да дође до ослобађања вреле Искључите уређај у следећим условима: паре.
 • Page 60: Шта Учинити Ако

  ВАЖНО Не скидајте кракове са млазницама. Ако су се рупице на краковима са млазни‐ цама запушиле остацима прљавштине, уклоните их чачкалицом. Спољно чишћење Чистите вањске површине машине и кон‐ тролне табле влажном меком крпом. Упо‐ требљавајте само неутралне детерџенте. Да би скинули Извадите...
 • Page 61 Шифра грешке и неправилан Могући узрок и решење рад • континуирано трептање ин‐ • Славина за воду је блокирана или запушена ка‐ дикаторске лампице Ѕtart/ менцем. Сancel (Старт/Обустава) Очистите славину за воду. • 1 трептање контролне лам‐ • Славина за воду је затворена. пице...
 • Page 62: Технички Подаци

  Резултати прања нису задовољавајући Судови нису потпуно • Одабрани програм за прање не одговара за дотичну вр‐ чисти сту посуђа и прљавштине. • Корпе нису правилно напуњене, тако да вода не може да допре до свих површина. • Кракови са млазницама се не окрећу слободно због по‐ грешно...
 • Page 63: Инсталација

  тејнер, у општинским пунктовима за от‐ производа. За детаљније информације о пад. рециклирању овог производа молимо Вас УПОЗОРЕЊЕ За уклањање уређаја, да контактирате Ваш локални градски поступите на следећи начин: завод, услугу за одлагање отпада из домаћинства или трговину у којој сте •...
 • Page 64: Прикључивање Струје

  локалног предузећа за снабдевање во‐ дом. Побрините се да доводно црево није пре‐ ломљено, притиснуто или уплетено. Окрените доводно црево у лево или у дес‐ но, да би одговарало монтажи. Правилно притегните навртку да би спречили цуре‐ ње воде. ПАЖЊА Немојте прикључивати уређај...
 • Page 65: Інформація З Техніки Безпеки

  Зміст Інформація з техніки безпеки _ _ _ _ _ 65 Вибір і запуск програми миття Панель керування _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 66 посуду _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 75 Програми...
 • Page 66: Панель Керування

  • Не пийте воду з посудомийної машини. • Роботи з підключення приладу до елек‐ В ній можуть бути залишки миючого за‐ тромережі мають виконуватися кваліфі‐ собу. кованою та компетентною особою. • Завжди закривайте дверцята, коли не • Роботи з підключення приладу до водо‐ користуєтеся...
 • Page 67 Ручка програм Кнопка запуску/скасування (Start/Cancel) Кнопка "Половинне завантаження" (Half Load) Індикатори Індикатор "вкл./викл." Індикатори Кінець Вмикається, коли програма миття завершена. Додаткові функції: • Рівень пом'якшення води. • Попередження у разі збою в роботі приладу. Сіль Індикатор світиться, коли потрібно заповнити контейнер для...
 • Page 68: Програми Миття Посуду

  Програми миття посуду Програми миття посуду Режим по‐ Рівень ловинного Програма забруд‐ Тип посуду Опис програми заванта‐ нення ження Попереднє миття так Посуд, сто‐ Основне миття при темпе‐ Сильне лові прибо‐ ратурі до 70°C забруд‐ ри, каструлі 2 проміжні полоскання нення...
 • Page 69: Експлуатація Приладу

  4) Якщо вибрано режим половинного завантаження, тривалість фази миття зменшується. Показники споживання Програма Тривалість програ‐ Споживання елек‐ Споживання води ми троенергії (у літрах) (у хвилинах) (у кВт-год) 85-95 1,8-2,0 22-25 105-115 1,5-1,7 23-25 130-140 1,0-1,2 14-16 Ці значення можуть змінюватися за‐ коливання...
 • Page 70 Жорсткість води Налаштування жорсткості води °dH °TH ммоль/л Кларк вручну за допомогою електроніки 51 - 70 91 - 125 9,1 - 12,5 64 - 88 43 - 50 76 - 90 7,6 - 9,0 53 - 63 37 - 42 65 - 75 6,5 - 7,5 46 - 52...
 • Page 71: Використання Солі Для Посудомийних Машин

  Використання солі для посудомийних машин Обережно! Застосовуйте тільки сіль для посудомийних машин. Якщо застосовувати солі типів, які не підходять для посудомийних машина, це може призвести до пошкодження пристрою для пом'якшення води. Якщо вода переливається через краї контейнера для солі при його запов‐ ненні...
 • Page 72: Завантажування Ножів Та Посуду

  Коригування дози ополіскувача Перемикач ополі‐ скувача був вста‐ новлений на заводі в положення 3. Щоб збільшити чи зменшити дози, зверніться до роз‐ ділу "Що робити, Обережно! Не заливайте в дозатор якщо..." ополіскувача інші речовини (напр., засіб для чищення посудомийних ма‐ шин, рідкий...
 • Page 73 Розміщуйте тарілки в задній частині верхньої корзини. Нахиліть їх вперед. Коригування висоти верхнього кошика Якщо ви ставите великі тарілки в нижній кошик, спершу переставте верхній кошик у верхнє положення. Попередження! Скоригуйте висоту, перш ніж завантажувати верхній Розташуйте блюда кошик. та великі кришки по краях...
 • Page 74: Використання Миючих Засобів

  Використання миючих засобів Використовуйте лише миючі засоби (порошкові, рідкі чи таблетовані), при‐ датні для посудомийних машин. Зверніть увагу на інформацію на упаковці: • Дозування, рекомендоване виробни‐ ком. • Рекомендації щодо зберігання. Щоб не шкодити довкіллю, не викори‐ стовуйте миючі засоби у кількості, більшій...
 • Page 75: Вибір І Запуск Програми Миття Посуду

  4. Відрегулюйте пристрій для пом'якшен‐ найкращих результатів очищення, у разі ня води. Див. розділ "Налаштування застосування коротких програм миття. Як‐ пристрою для пом'якшення води". що ви користуєтеся таблетованими мию‐ 5. Відрегулюйте дозування ополіскувача. чими засобами, застосовуйте довгі про‐ грами миття, щоб забезпечити повне ви‐ Різні...
 • Page 76: Що Робити, Коли

  Чищення фільтрів Важливо! Не користуйтеся приладом без фільтрів. Подбайте про те, щоб фільтри були правильно встановлені. Неправильне встановлення призводить до незадовільних результатів миття та пошкодження приладу. Установіть пла‐ Вставте систему фільтрів на місце. ский фільтр A на дні приладу. Уста‐ Щоб...
 • Page 77 ня проблеми самостійно знайти не вдаєть‐ нижче запропоновані дії для усунення ся, зверніться до Центру технічного об‐ несправностей. слуговування. Обережно! Вимкніть посудомийну машину, перш ніж виконувати вказані Код помилки та несправність Можлива причина та спосіб усунення • Постійно блимає індикатор •...
 • Page 78: Технічні Дані

  Серійний номер: ..Результати чищення незадовільні Посуд не чистий • Вибрана програма миття не підходить для типу посуду та рівня забруднення. • Кошики завантажені неналежним чином і вода не дося‐ гає всіх поверхонь. • Розпилювачі не можуть безперешкодно обертатися че‐ рез...
 • Page 79: Охорона Довкілля

  Охорона довкілля Пакувальні матеріали екологічно безпечні Цей символ на виробі або на його і придатні для повторного використання. упаковці позначає, що з ним не можна На пластикових компонентах є маркуван‐ поводитися, як із побутовим сміттям. ня, напр., >PE<, >PS< тощо. Викидайте Замість...
 • Page 80: Підключення До Водопроводу

  Підключення до водопроводу Наливний шланг Зливний шланг Під'єднайте прилад до мережі гарячого (макс. 60°) або холодного водопостачан‐ ня. max 85 cm Якщо гаряча вода надходить з альтерна‐ тивних джерел енергії, які є екологічно чи‐ min 40 cm стими (напр., сонячних батарей або фо‐ тоелектричних...
 • Page 81 характеристиками, відповідають Після встановлення машини необхідно параметрам місцевої електромережі. забезпечити вільний доступ до місця Завжди користуйтеся правильно підключення кабелю живлення до встановленою ударостійкою розеткою. електромережі. Забороняється застосовувати Не тягніть за кабель, щоб від'єднати розгалужувачі та подовжувачі. Це прилад від електромережі. Тягніть завжди спричиняє...
 • Page 84 www.zanussi.com...

Table of Contents