Makita DVC560 Instruction Manual

Makita DVC560 Instruction Manual

Cordless upright cleaner
Hide thumbs Also See for DVC560:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

EN
Cordless Upright Cleaner
ZHCN
充电直立式吸尘器
Pembersih Debu Model
ID
Berdiri Tanpa Kabel
Pembersih Vakum Tegak
MS
Tanpa Kord
Máy Hút Bụi Thẳng Đứng
VI
Dùng Pin
TH
เครื ่ อ งดู ด ฝุ ่ น ตั ้ ง ตรงไร้ ส าย
DVC560
INSTRUCTION MANUAL
使用说明书
PETUNJUK PENGGUNAAN
MANUAL ARAHAN
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN
คู ่ ม ื อ การใช้ ง าน
8
18
29
41
53
63

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita DVC560

 • Page 1 Pembersih Vakum Tegak MANUAL ARAHAN Tanpa Kord Máy Hút Bụi Thẳng Đứng TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN Dùng Pin เครื ่ อ งดู ด ฝุ ่ น ตั ้ ง ตรงไร้ ส าย คู ่ ม ื อ การใช้ ง าน DVC560...
 • Page 2 Fig.1 Fig.2 Fig.3...
 • Page 3 Fig.8 Fig.4 Fig.9 Fig.5 Fig.6 Fig.10 Fig.7...
 • Page 4 Fig.11 Fig.15 Fig.16 Fig.12 Fig.17 Fig.13 Fig.18 Fig.14...
 • Page 5 Fig.19 Fig.22 Fig.20 Fig.21 Fig.23 Fig.24...
 • Page 6 Fig.25 Fig.29 Fig.26 Fig.30 Fig.27 Fig.31 Fig.28 Fig.32...
 • Page 7 Fig.37 Fig.33 Fig.38 Fig.34 Fig.35 Fig.36...
 • Page 8: Specifications

  If the tool is not used for a long period of time, the battery must be removed from the tool. • Do not short the battery cartridge. • See the chapter “MAINTENANCE” for the appropriate details of precautions during user maintenance. SPECIFICATIONS Model: DVC560 Maximum air volume * 1.9 m /min Vacuum * 12 kPa Capacity...
 • Page 9: Intended Use

  NEVER USE THE CLEANER IN THE VICINITY Symbols OF GASOLINE, GAS, PAINT, ADHESIVES OR OTHER HIGHLY EXPLOSIVE SUBSTANCES. The followings show the symbols which may be used The switch emits sparks when turned ON for the equipment. Be sure that you understand their and OFF.
 • Page 10 22. Do not use cleaner in an enclosed space where WARNING: DO NOT let comfort or familiarity flammable, explosive or toxic vapors are given with product (gained from repeated use) replace off by oil-base paint, paint-thinner, gasoline, strict adherence to safety rules for the subject some mothproofing substances, etc., or in product.
 • Page 11: Parts Description

  13. If the tool is not used for a long period of time, also void the Makita warranty for the Makita tool and the battery must be removed from the tool. charger.
 • Page 12: Installing Or Removing Battery Cartridge

  Pipe connecting NOTICE: When the filter bag is already full or clogged, replace with new one. Continuous use with the filter bag full or clogged results in reduced Insert the tip of the aluminum pipe to the joint, and then suction power. attach the aluminum pipe to the pipe holder. ► Fig.4: 1. Joint 2. Pipe holder NOTICE: To prevent dust from getting into the motor: NOTICE: Insert the aluminum pipe in correct...
 • Page 13: Functional Description

  FUNCTIONAL Indicator lamps Remaining capacity DESCRIPTION Lighted Blinking 75% to 100% CAUTION: Always be sure that the appli- ance is switched off and the battery cartridge is 50% to 75% removed before adjusting or checking function on the appliance. 25% to 50% Tool / battery protection system 0% to 25% The tool is equipped with a tool/battery protection sys-...
 • Page 14: Carrying Handle

  Remaining battery capacity Lighting up the LED lamp During operation, press the battery check / LED lamp button to indicate the remaining battery capacities. The CAUTION: Do not look in the light or see the battery indicators correspond to each battery. source of light directly.
 • Page 15: Maintenance

  Otherwise pinching To maintain product SAFETY and RELIABILITY, accident may occur. repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized or Factory Service Normal cleaning operation Centers, always using Makita replacement parts. Storage Hold the handle, and then unlock the upright position.
 • Page 16 Remove the bottom plate, and then remove the the hose from the appliance. brushroll. Remove the suction hose by pulling the tab. If the hair of the brushroll gets short, ask the Makita ► Fig.37: 1. Suction hose 2. Tab service center for new one. Inspect the intake flow path of air for the inside of Operating the appliance with the short hair brushroll the aluminum pipe and the hose, and the suction hose.
 • Page 17: Troubleshooting

  TROUBLESHOOTING Before asking for repairs, conduct your own inspection first. If you find a problem that is not explained in the manual, do not attempt to disassemble the machine. Instead, ask Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts for repairs. Symptom Probable cause Remedy Not working Battery cartridges are installed improperly. Install the battery cartridges as described in this manual.
 • Page 18 • 有关如何拆卸或安装电池的信息,请参阅“安装或拆卸电池组”部分。 • 丢弃电池组时,需将其从工具上卸下并在安全地带进行处理。关于如何处理废弃的电池, 请遵循当地法规。 • 如长时间不使用工具,必须将电池从工具内取出。 • 请勿使电池组短路。 • 有关用户维护期间的注意事项的详情,请参阅“维护”章节。 规格 DVC560 型号: 1.9 m /min 最大风量* 12 kPa 真空吸力* 容量 326 mm × 318 mm × 1,146 mm 尺寸(长 × 宽 × 高) D.C. 36 V 额定电压 8.3 - 9.0 kg 净重...
 • Page 19 5. 切勿在附近有汽油、煤气、油漆、粘合 符号 剂或其他易爆物质的环境下使用集尘器。 开启和关闭时开关会发出火花。操作期 以下显示本设备可能会使用的符号。在使用 间电机整流器也会发出火花。可能会导 工具之前,请务必理解其含义。 致爆炸。 阅读使用说明书。 6. 该集尘器不适合吸取有毒灰尘。 7. 切勿吸取有毒物质、致癌物质、易燃物 特别小心和注意。 质或石棉、砷、钡、铍、铅、杀虫剂等 有害物质或其他危及健康的物质。 仅限于欧盟国家 Ni-MH Li-ion 8. 请勿在户外或潮湿的表面上使用。 由于本设备中包含有害成分, 9. 芬兰地区用户不得在低温户外使用本机。 因此废弃的电气和电子设备、 蓄电池和普通电池可能会对环 10. 请勿在热源(火炉等)附近使用本工具。 境和人体健康产生负面影响。 11. 切勿堵塞吸气口/吹气口/冷却通风口。 请勿将电气和电子工具或电池 这些通风口可冷却电机。应小心避免堵 与家庭普通废弃物放在一起处 塞,否则电机会因为通风不足而被烧坏。 置! 12. 请勿折叠、拉拽或踩踏软管。 根据欧洲关于废弃电气电子设 13.
 • Page 20 23. 请勿在服药或饮酒的情况下操作本工具 警告: 请勿为图方便或因对产品足够熟 或其他工具。 悉(由于重复使用而获得的经验)而不严格 24. 根据使用环境来穿戴合适的保护装备, 遵循相关产品安全规则。使用不当或不遵循 例如面罩。 使用说明书中的安全规则会导致严重的人身 25. 本设备不得由不熟悉操作说明的人员 伤害。 (包括小孩)和体力、感觉及心智不健 全或缺乏经验和知识的人员使用。 电池组的重要安全注意事项 26. 应看管好儿童,勿让其玩耍本吸尘机。 1. 在使用电池组之前,请仔细通读所有的 27. 切勿用湿手操作电池和集尘器。 说明以及(1)电池充电器,(2)电 28. 清洁楼梯时要特别注意安全。 池,以及(3)使用电池的产品上的警告 29. 操作时请双脚站稳,始终保持平衡。 标记。 30. 切勿将集尘器当做凳子或工作台使用。 2. 切勿拆卸或改装电池组。否则可能引起 机器可能会跌倒导致人身伤害。 火灾、过热或爆炸。 31. 确保身体和衣物远离通风口和移动部件, 3. 如果机器运行时间变得过短,请立即停 如处于旋转状态的刷辊。否则,它们可...
 • Page 21 11. 丢弃电池组时,需将其从工具上卸下并 请保留此说明书。 在安全地带进行处理。关于如何处理废 弃的电池,请遵循当地法规。 小心: 请仅使用Makita(牧田)原装 12. 仅将电池用于Makita(牧田)指定的产 电池。使用非Makita(牧田)原装电池或经 过改装的电池可能会导致电池爆炸,从而造 品。将电池安装至不兼容的产品会导致 成火灾、人身伤害或物品受损。同时也会导 起火、过热、爆炸或电解液泄漏。 致牧田工具和充电器的牧田保修服务失效。 13. 如长时间未使用工具,必须将电池从工 具内取出。 保持电池最大使用寿命的提示 14. 使用工具期间以及使用工具之后,电池 1. 在电池组电量完全耗尽前及时充电。发 组温度可能较高易引起灼伤或低温烫伤。 现工具电量低时,请停止工具操作,并 处理高温电池组时请小心操作。 给电池组充电。 15. 在使用工具后请勿立即触碰工具的端子, 2. 请勿对已充满电的电池组重新充电。过 否则可能引起灼伤。 度充电将缩短电池的使用寿命。 16. 避免锯屑、灰尘或泥土卡入电池组的端 3. 请在10 °C - 40 °C(50 °F - 104 °F)的...
 • Page 22 连接软管 安装过滤袋 将软管插入本工具的安装口内,然后转动软 小心: 请勿使用损坏的过滤袋。使用集 管直至其锁定。 尘器时,务必确保过滤袋已正确安装。否则 ► 图片3 吸入的灰尘或颗粒物会可能会从集尘器排 出,可能会导致操作者罹患呼吸道疾病。 连接管道 使用吸尘器前,请安装过滤袋。 将铝管端口插入接头内,然后将铝管固定在 过滤袋为一次性使用物品。请把集满灰尘的 管支架上。 过滤袋整个扔掉,不必清空。 ► 图片4: 1. 接头 2. 管支架 注意: 过滤袋已满或阻塞时,请更换新的 注意: 务必沿图示的正确方向插入铝管。 过滤袋。继续使用已装满或阻塞的过滤袋会 否则管支架不会被锁定,从而导致铝管脱 导致吸力下降。 落。 注意: 为防止灰尘进入电机: ► 图片5 — 务必在使用前安装过滤袋。 — 请勿使用已受损或破裂的集尘袋。 安装或拆卸电池组 否则可能会损坏电机。...
 • Page 23 移除过滤袋 显示电池的剩余电量 仅限带指示灯的电池组 小心: 轻轻拆除过滤袋。否则可能会导 ► 图片14: 1. 指示灯 2. CHECK(查看) 致异物入眼,造成人身伤害。 按钮 过滤袋已满或阻塞时应更换过滤袋。 按电池组上的CHECK(查看)按钮可显示电 打开集尘箱盖板,解开锁扣,然后取出过滤 池剩余电量。指示灯将亮起数秒。 袋。 指示灯 剩余电量 拉拽开口一侧的带子将过滤袋扎紧,然后将 过滤袋整体丢弃。 ► 图片13: 1. 锁扣 2. 带子 点亮 熄灭 闪烁 注意: 不要使用用过的过滤袋。过滤袋设 75%至 计为一次性耗材。重复使用过滤袋可能会堵 100% 塞过滤器并造成吸尘机损坏。如果要重复使 50%至 用,请使用集尘袋。 25%至 功能描述...
 • Page 24 开关操作 注: 当本工具在“低噪音级别(1)”模式下 工作时,指示灯不会亮起。 ► 图片17: 1. ON(开)/模式变换按钮 注: 在某些使用环境下,此指示灯可能不 2. OFF(关)按钮 会亮起。 打开/关闭工具 注: 关闭工具电源约一分钟后,指示灯自 动熄灭。如果清除过滤袋的阻塞并重启工 启动本工具时,只需按ON(开)/模式变换 具,指示灯将在一分钟之内熄灭。 按钮即可。关闭工具时,则按OFF(关)按 钮。 刷辊错误 小心: 开启工具后,务必将工具头放置 闪烁 刷辊因某些原因处于 于地板上。否则可能会引发卷入事故,并造 高负载状态。 成人身伤害。 亮起 刷辊因异常原因停止 更改工作模式 运作。 您可以更改工作模式(共三档):“低噪音 警告: 此灯在操作期间亮起时,应立即 级别(1)”、“正常(2)”和“高(3)”。 关闭工具。否则可能会导致电机故障,进而 如需更改工作模式,请在工具运行期间按下 引发起火。 ON(开)/模式变换按钮。工具将按照“低...
 • Page 25 使用边刷 调节刷辊高度 边刷可以方便清洁墙角。 小心: 操作前请务必将调节杆置于对应 若边刷变短,请将工具移交给Makita(牧田) 位置。 服务中心进行更换 ► 图片25: 1. 边刷 刷辊高度有4个档位可调。 使用附件操作 将调节杆旋转至所需高度。 当调节杆指向A标记时,刷辊位于地板上方最 低点处,此时适合清洁硬质地板和短毛地 小心: 使用附件时,必须始终抓住把 毯。当调节杆指向B标记时,刷辊位于地板上 手。否则工具可能会意外掉落,并造成人身 方最高点处,此时适合清洁长毛地毯。 伤害。 ► 图片21: 1. 调节杆 注意: 使用附件时,请务必将工具锁定在 直立位置。否则刷辊的转动可能会损坏地 注: 当刷辊因位置过低而抵住地毯表面时, 板。 刷辊可能无法转动。 使用铝管 搬运把手 铝管适合清洁狭窄空间或高处。 ► 图片26: 1. 铝管...
 • Page 26 ► 图片38: 1. 舌簧 2. 凹槽 ► 图片32: 1. 挂钩 7. 安装软管、铝管、刷辊和底板。 拍落过滤器上的灰尘。过滤器可以水 洗。每隔1至2个月清洗一次过滤器上的灰 小心: 软管和管道必须安装牢固。否 尘和颗粒物。清洗后,为防止产生异味或出 则,可能会引发粉尘泄漏,造成人身伤害。 现故障,请将过滤器放在通风良好,且无阳 光直射的地方完全晾干。 安装过滤器时,将没有挂钩的一侧插入 凹槽内,然后向内推动过滤器直至挂钩固定 并伴随有咔哒声发出为止。 ► 图片33: 1. 凹槽 2. HEPA过滤器 3. 挂钩 清洁刷辊 先拆除底板,再拆除刷辊。 若刷辊的刷毛变短,请联系Makita(牧田) 维修服务中心换新。 使用配置短毛刷辊的工具可能会导致集尘效 果不佳。 ► 图片34: 1. 底板 2. 刷辊 26 中文简体...
 • Page 27 故障排除 请求维修前,请先自行检查。如果您发现本手册中有未作说明的问题,请勿尝试拆卸机器。 请联络Makita(牧田)授权维修服务中心,使用Makita(牧田)的替换部件进行修复。 症状 可能的原因 纠正措施 不工作 电池组安装不当。 按本手册所述安装电池组。 电池组电量耗尽。 给电池组充电。 把手安装不当。 按本手册所述将把手安装牢 固。 刷辊不转动 工具锁定在直立位置。 解锁工具直立位置。 刷辊错误指示灯亮起。 检查并确认刷辊(主体、盖子 和接头)周围未卷入异物。 吸力低 粉尘过量指示灯亮起。 更换过滤袋。 如果过滤袋未满,请展开过滤 袋并抖动以清除阻塞。 清洁或更换HEPA过滤器。 若更换过滤袋后,问题依 检查并确认软管和管道中未被 然存在。 碎片阻塞。 刷辊内卷入碎片,导致旋转速 检查并确认刷辊(主体、盖 度下降。 子、接头)周围未卷入异物。 刷辊相对于地板过高。 降低刷辊高度。 刷辊刷毛过短。 更换刷辊。 降低刷辊高度。 工具在低噪音模式下运转。...
 • Page 28 选购附件 小心: 这些附件或装置专用于本说明书 所列的Makita(牧田)工具。如使用其他 厂牌附件或装置,可能导致人身伤害。仅可 将附件或装置用于规定目的。 如您需要了解更多关于这些选购附件的信 息,请咨询当地的Makita(牧田)维修服务 中心。 • 角落集尘口 • 圆刷 • HEPA过滤器 • 过滤袋 • Makita(牧田)原装电池和充电器 注: 本列表中的一些部件可能作为标准配 件包含于工具包装内。它们可能因销往国家 之不同而异。 28 中文简体...
 • Page 29 • Jangan menghubungkan terminal kartrid baterai. • Lihat bagian “PEMELIHARAAN” untuk mengetahui detail tindakan pencegahan yang sesuai selama perawatan oleh pengguna. SPESIFIKASI Model: DVC560 Volume udara maksimum* 1,9 m /min Pengisap* 12 kPa Kapasitas Dimensi (P x L x T) 326 mm x 318 mm x 1.146 mm...
 • Page 30: Peringatan Keselamatan

  Jangan gunakan untuk membersihkan bahan Simbol yang mudah terbakar, kembang api, rokok menyala, abu panas, serpihan logam panas, Berikut ini adalah simbol-simbol yang dapat digunakan benda tajam seperti pisau cukur, jarum, pada peralatan ini. Pastikan Anda memahami arti pecahan kaca, atau sejenisnya. masing-masing simbol sebelum menggunakan JANGAN GUNAKAN PENGISAP DI DEKAT peralatan.
 • Page 31 18. SUKU CADANG PENGGANTI. Saat melakukan Pemakaian yang salah, dapat menyebabkan perbaikan, gunakan hanya suku cadang keluarnya cairan dari baterai; hindari kontak. pengganti yang serupa. Jika terjadi kontak secara tidak sengaja, bilas dengan air. Jika cairan mengenai mata, cari 19. SIMPAN PENGISAP SAAT TIDAK DIGUNAKAN. bantuan medis.
 • Page 32 (122 °F). PERHATIAN: Gunakan baterai asli Makita. Jangan membuang kartrid baterai di tempat Penggunaan baterai Makita yang tidak asli, atau pembakaran sampah walaupun benar-benar baterai yang sudah diubah, akan mengakibatkan rusak atau tidak bisa digunakan sama sekali. baterai mudah terbakar, cedera dan kerusakan. Akan Kartrid baterai bisa meledak jika terbakar.
 • Page 33 DESKRIPSI KOMPONEN MESIN ► Gbr.1 Pegangan Pelat sakelar Gagang pipa Selang Panel indikator Tuas (untuk penutup Penutup kotak debu Pegangan jinjing kotak debu) Kunci (untuk penutup Tuas penyetel Penutup baterai Nosel sudut baterai) Sikat bulat Tuas kaki Roda caster Sikat samping Selang pengisap Sambungan Pipa aluminium Penahan pipa...
 • Page 34 Memasang kantong saringan Melepas kantong saringan PERHATIAN: PERHATIAN: Jangan menggunakan kantong Pegang kantong saringan saringan yang rusak. Selalu gunakan penyedot dengan lembut. Jika tidak, benda asing akan debu dengan kantong saringan yang sudah terlempar ke mata sehingga dapat menyebabkan terpasang dengan benar. Bila tidak, debu atau cedera diri.
 • Page 35 Perlindungan pengisian daya CATATAN: Indikator ini tidak akan berfungsi jika berlebih peralatan berada dalam mode “tingkat kebisingan rendah (1)”. Ketika kapasitas baterai melemah, mesin akan berhenti CATATAN: Indikator ini dapat tidak berfungsi, secara otomatis. Jika produk tidak beroperasi bahkan bergantung pada lingkungan penggunaan. ketika sakelar digunakan, lepaskan baterai dari mesin CATATAN: Indikator akan mati secara otomatis kira- dan isi daya baterai.
 • Page 36 Tombol pemeriksaan baterai/ Untuk mengunci peralatan dalam posisi tegak lurus, angkat pegangan ke depan hingga tuas kaki mengunci lampu LED posisi itu dan terdengar bunyi klik. ► Gbr.20 Selama pengoperasian, operasi berikut dapat dilakukan. CATATAN: Saat peralatan berada dalam posisi tegak •...
 • Page 37 Nyalakan peralatan. Bersihkan lantai. ► Gbr.24 Untuk menjaga KEAMANAN dan KEANDALAN mesin, perbaikan, perawatan atau penyetelan lainnya harus Menggunakan sikat samping dilakukan oleh Pusat Layanan Resmi atau Pabrik Makita; selalu gunakan suku cadang pengganti buatan Sikat samping cocok digunakan untuk membersihkan Makita. bagian ujung dinding. Jika sikat samping menjadi pendek, bawa peralatan ke Penyimpanan pusat layanan Makita untuk melakukan penggantian...
 • Page 38 Membersihkan rol sikat Lepaskan pelat bawah, dan kemudian lepaskan rol sikat. Jika bulu rol sikat menjadi pendek, hubungi pusat layanan Makita untuk mendapatkan rol sikat baru. Menggunakan peralatan dengan bulu rol sikat yang pendek akan mengakibatkan proses pengumpulan debu menjadi tidak maksimal. ► Gbr.34: 1. Pelat bawah 2. Rol sikat Singkirkan benang dan bulu dari sikat menggunakan gunting.
 • Page 39: Pemecahan Masalah

  PEMECAHAN MASALAH Sebelum meminta perbaikan, lakukan pemeriksaan mandiri terlebih dahulu. Jika Anda menemukan masalah yang tidak dijelaskan dalam buku petunjuk ini, jangan coba membongkar rakitan mesin. Hubungi Pusat Servis Resmi Makita, dan selalu gunakan suku cadang pengganti Makita untuk perbaikan. Gejala Kemungkinan penyebab Perbaikan Tidak bekerja Kartrid baterai tidak dipasang dengan Pasang kartrid baterai seperti yang benar.
 • Page 40: Aksesori Pilihan

  • Saringan HEPA • Kantong saringan • Baterai dan pengisi daya asli buatan Makita CATATAN: Beberapa item dalam daftar tersebut mungkin sudah termasuk dalam paket mesin sebagai aksesori standar. Hal tersebut dapat berbeda dari satu negara ke negara lainnya. 40 BAHASA INDONESIA...
 • Page 41 Jika alat tidak digunakan untuk tempoh masa yang lama, bateri mesti dikeluarkan daripada alat. • Jangan pintaskan kartrij bateri. • Lihat bab “PENYELENGGARAAN” untuk mendapatkan butiran langkah berjaga-jaga yang sesuai semasa penyelenggaraan pengguna. SPESIFIKASI Model: DVC560 Isi padu udara maksimum* 1.9 m /min Hampagas* 12 kPa Kapasiti Dimensi (P x L x T)
 • Page 42: Tujuan Penggunaan

  Jangan cuba untuk menyedut bahan mudah Simbol terbakar, bunga api, puntung rokok yang menyala, abu panas, serpihan logam panas, Berikut menunjukkan simbol-simbol yang boleh bahan tajam seperti pisau cukur, jarum, gelas digunakan untuk alat ini. Pastikan anda memahami yang pecah atau yang sama sepertinya. maksudnya sebelum menggunakan.
 • Page 43 17. PERIKSA BAHAGIAN YANG ROSAK. Sebelum Penggunaan dan penjagaan alat bateri menggunakan alat dengan lebih lanjut, Cas semula dengan pengecas yang ditentukan pengadang atau bahagian lain yang rosak oleh pengeluar sahaja. Pengecas yang sesuai harus diperiksa dengan berhati-hati untuk untuk satu jenis pek bateri mungkin menimbulkan menentukan yang ia akan beroperasi dengan risiko kebakaran apabila digunakan dengan pek betul dan berfungsi seperti yang dinyatakan.
 • Page 44 PERHATIAN: Hanya gunakan bateri asli Jangan dedahkan kartrij bateri kepada air Makita. Penggunaan bateri tidak asli Makita, atau atau hujan. bateri yang telah diubah suai, mungkin menyebabkan Pintasan bateri boleh menyebabkan aliran bateri meletup menyebabkan kebakaran, kecederaan kuasa yang besar, pemanasan lampau, diri dan kerosakan. Ia juga membatalkan jaminan...
 • Page 45 KETERANGAN BAHAGIAN ► Rajah1 Pemegang Plat suis Pemegang paip Panel penunjuk Tuil (untuk penutup Penutup kotak habuk Pemegang pembawa kotak habuk) Kunci (untuk penutup Tuil pelaras Penutup bateri Muncung penjuru bateri) Berus bulat Tuil kaki Roda lereng-lereng Berus sisi Hos sedutan Sendi Paip aluminium Pemegang paip Lampu LED Penggerak berus...
 • Page 46 Memasang beg penapis Mengeluarkan beg penapis PERHATIAN: PERHATIAN: Jangan gunakan beg penapis Pegang beg penapis dengan yang rosak. Sentiasa gunakan pembersih lembut. Jika tidak objek asing akan tertiup ke dalam hampagas dengan beg penapis yang dipasang mata, ia boleh menyebabkan kecederaan diri. dengan betul. Jika tidak debu atau zarah yang Gantikan beg penapis apabila ia sudah penuh atau telah disedut mungkin dilepaskan daripada tersumbat.
 • Page 47 Ralat penggerak berus Menunjukkan kapasiti bateri yang tinggal Berkelip Penggerak berus berada di bawah beban yang tinggi atas Hanya untuk kartrij bateri dengan penunjuk sebab tertentu. ► Rajah14: 1. Lampu penunjuk 2. Butang semak Hidup Penggerak berus terhenti atas sebab tidak normal. Tekan butang semak pada kartrij bateri untuk menunjukkan kapasiti bateri yang tinggal. Lampu AMARAN: penunjuk menyala untuk beberapa saat.
 • Page 48 Tindakan suis Melaraskan ketinggian penggerak berus ► Rajah17: 1. Butang ON / penukar mod 2. Butang PERHATIAN: Sentiasa pastikan tuil pelaras Menghidupkan / mematikan peralatan berada pada kedudukan yang betul sebelum operasi. Untuk memulakan alat, hanya tekan butang ON / penukar mod. Untuk mematikan, tekan butang OFF. Ketinggian penggerak berus boleh dilaraskan dalam 4 langkah.
 • Page 49 Ia boleh menyebabkan perubahan warna, bentuk atau keretakan. Untuk mengekalkan KESELAMATAN dan KEBOLEHPERCAYAAN produk, pembaikan, apa-apa penyelenggaraan atau penyesuaian lain perlu dilakukan oleh Kilang atau Pusat Servis Makita yang Diiktiraf, sentiasa gunakan alat ganti Makita. 49 BAHASA MELAYU...
 • Page 50 Membersihkan penggerak berus Tanggalkan plat bawah dan kemudian tanggalkan penggerak berus. Jika bulu pada penggerak berus menjadi pendek, minta yang baru daripada pusat servis Makita. Mengendalikan alat dengan bulu penggerak berus yang pendek mengakibatkan pengumpulan habuk yang tidak bagus. ► Rajah34: 1. Plat bawah 2. Penggerak berus Buang benang dan rambut daripada penggerak berus menggunakan gunting.
 • Page 51: Penyelesaian Masalah

  PENYELESAIAN MASALAH Sebelum meminta pembaikan, jalankan pemeriksaan sendiri terlebih dahulu. Jika anda dapati masalah yang tidak diterangkan dalam manual, jangan cuba untuk menanggalkan mesin. Sebaliknya, tanya Pusat Servis Sah Makita, sentiasa gunakan alat ganti Makita untuk pembaikan. Gejala Sebab yang mungkin Remedi Tidak berfungsi Kartrij bateri tidak dipasang dengan betul. Pasang kartrij bateri seperti yang diterangkan dalam manual ini. Kartrij bateri telah kehabisan. Cas kartrij bateri. Pemegang tidak dipasang dengan betul. Pasang pemegang dengan kukuh seperti yang diterangkan dalam manual ini.
 • Page 52 AKSESORI PILIHAN PERHATIAN: Aksesori-aksesori atau lampiran-lampiran ini adalah disyorkan untuk digunakan dengan alat Makita anda yang ditentukan dalam manual ini. Penggunaan mana- mana aksesori-aksesori atau lampiran-lampiran lain mungkin mengakibatkan risiko kecederaan kepada orang. Hanya gunakan aksesori atau lampiran untuk tujuan yang dinyatakannya.
 • Page 53: Thông Số Kỹ Thuật

  • Khi vứt bỏ hộp pin, hãy tháo chúng khỏi dụng cụ và thải bỏ ở nơi an toàn. Phải tuân thủ theo các quy định của địa phương liên quan đến việc thải bỏ pin. • Nếu dụng cụ không được sử dụng trong một thời gian dài, cần phải tháo pin ra khỏi dụng cụ. • Không để hộp pin ở tình trạng đoản mạch. • Xem chương “BẢO DƯỠNG” để biết các chi tiết thích hợp về các biện pháp phòng ngừa trong quá trình bảo dưỡng của người dùng. THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kiểu máy: DVC560 Lượng không khí tối đa * 1,9 m /min Lưu lượng hút * 12 kPa Dung lượng Kích thước (D x R x C) 326 mm x 318 mm x 1.146 mm Điện áp định mức 36 V một chiều Khối lượng tịnh 8,3 - 9,0 kg Giá trị được đo bằng phương pháp ban đầu của chúng tôi.
 • Page 54 KHÔNG BAO GIỜ SỬ DỤNG MÁY HÚT BỤI Ký hiệu TRONG KHU VỰC GẦN XĂNG DẦU, KHÍ GAS, SƠN, KEO DÁN HOẶC CÁC CHẤT CHÁY NỔ Phần dưới đây cho biết các ký hiệu có thể được dùng MẠNH. Công tắc phát ra tia lửa khi BẬT và cho thiết bị. Đảm bảo rằng bạn hiểu rõ ý nghĩa của các TẮT. Và vành góp điện động cơ cũng bị tương ký hiệu này trước khi sử dụng.
 • Page 55 21. Không cố làm sạch bên ngoài hoặc bên trong Làm theo tất cả các hướng dẫn sạc pin và bằng ét xăng, dung môi hoặc hóa chất làm không được sạc bộ pin hoặc dụng cụ vượt giới hạn nhiệt độ quy định trong hướng dẫn. sạch.
 • Page 56 định của địa phương liên quan đến cụ của Makita và bộ sạc. việc thải bỏ pin. Mẹo duy trì tuổi thọ tối đa cho 12. Chỉ sử dụng pin cho các sản phẩm Makita chỉ định. Lắp pin vào sản phẩm không thích hợp có thể gây ra hoả hoạn, quá nhiệt, nổ, hoặc rò chất Sạc hộp pin trước khi pin bị xả điện hoàn toàn.
 • Page 57 LẮP RÁP THẬN TRỌNG: Luôn lắp đặt hộp pin hết mức. Nếu không, hộp pin có thể vô ý rơi ra khỏi thiết bị, gây thương tích cho bạn hoặc người khác ở xung quanh. THẬN TRỌNG: Luôn bảo đảm đã tắt thiết bị THẬN TRỌNG: Không được dùng sức lắp và tháo hộp pin trước khi tiến hành bất cứ công hộp pin. Nếu hộp pin không nhẹ nhàng trượt vào vị...
 • Page 58 Tháo túi lọc Chỉ báo dung lượng pin còn lại Chỉ dành cho hộp pin có đèn chỉ báo THẬN TRỌNG: Xử lý túi lọc nhẹ nhàng. ► Hình14: 1. Các đèn chỉ báo 2. Nút Check (kiểm tra) Nếu không, vật lạ sẽ bị thổi vào mắt, có thể dẫn đến Ấn nút check (kiểm tra) trên hộp pin để chỉ báo dung thương tích cá nhân. lượng pin còn lại. Các đèn chỉ báo bật sáng lên trong Thay thế túi lọc khi đã đầy hoặc bị nghẽn. vài giây. Mở nắp hộp chứa bụi và mở chốt hãm, sau đó lấy túi Các đèn chỉ báo Dung lượng lọc ra.
 • Page 59 Lỗi trục lăn bàn chải Thay đổi chế độ vận hành Bạn có thể thay đổi chế độ vận hành theo ba bước: Nhấp nháy Trục lăn bàn chải chịu mức tải “mức độ tiếng ồn (1)”, “thường (2)”, và “cao (3)”. cao vì một số lý do. Nếu bạn muốn thay đổi chế độ vận hành, nhấn nút ON Bật Các trục lăn bàn chải dừng (BẬT) / thay đổi chế độ khi thiết bị đang chạy. Chế độ bởi lý do bất thường. vận hành chuyển đổi theo thứ tự “mức độ tiếng ồn (1)”, “thường (2)”, và “cao (3)”. CẢNH BÁO: Tắt ngay thiết bị khi đèn này Thiết bị sẽ khởi động với cùng chế độ đã cài đặt trước sáng trong quá trình vận hành. Nếu không, trục đó. trặc động cơ có thể xảy ra và gây ra hỏa hoạn.
 • Page 60 Có thể Nếu không có thể xảy ra sự chèn ép. xảy ra hiện tượng mất màu, biến dạng hoặc nứt vỡ. Vận hành làm sạch thông thường Để đảm bảo ĐỘ AN TOÀN và ĐỘ TIN CẬY của sản phẩm, việc sửa chữa hoặc bất cứ thao tác bảo trì, điều Cầm tay cầm, rồi sau đó mở khóa ở vị trí thẳng chỉnh nào đều phải được thực hiện bởi các Trung tâm đứng. Dịch vụ Nhà máy hoặc Trung tâm được Makita Ủy Bật thiết bị. Làm sạch sàn. quyền và luôn sử dụng các phụ tùng thiết bị thay thế ► Hình24 của Makita. Cất giữ Sử dụng bàn chải quét cạnh Bàn chải quét cạnh rất tiện lợi cho việc làm sạch góc Khi cất giữ, hãy tháo hộp pin và cất thiết bị ở những nơi tường.
 • Page 61 Đập bụi ra khỏi bộ lọc. Có thể rửa bộ lọc bằng nước. Rửa sạch bụi và các hạt bụi trên bộ lọc mỗi 1 hoặc 2 tháng. Sau đó, phơi khô bộ lọc hoàn toàn ở nơi râm mát và thông thoáng để tránh mùi khó chịu hoặc hư hỏng. Để lắp đặt bộ lọc, lắp bên không có móc treo vào rãnh sau đó đẩy vào bộ lọc cho đến khi móc treo được cố định vào vị trí với tiếng cách. ► Hình33: 1. Rãnh 2. Bộ lọc khí HEPA 3. Móc treo Làm sạch trục lăn bàn chải Tháo tấm đáy, và sau đó tháo trục lăn bàn chải. Nếu lông của trục lăn bàn chải qua ngắn, hãy nhờ trung tâm dịch vụ Makita để thay mới. Vận hành thiết bị với trục lăn bàn chải lông ngắn sẽ dẫn đến sức hút bụi kém. ► Hình34: 1. Tấm đáy 2. Trục lăn bàn chải Loại bỏ các sợi và lông từ trục lăn bàn chải bằng kéo. Tháo nắp và làm sạch các mảnh vụn. ► Hình35: 1. Nắp Cài đặt nắp, trục lăn bàn chải và tấm đáy theo thứ tự ngược lại. ► Hình36 THẬN TRỌNG: Gắn tấm đáy vào hết mức.
 • Page 62: Xử Lý Sự Cố

  THẬN TRỌNG: Các phụ kiện hoặc phụ tùng • Bàn chải tròn gắn thêm này được khuyến cáo sử dụng với • Bộ lọc khí HEPA dụng cụ Makita của bạn theo như quy định trong hướng dẫn này. Việc sử dụng bất cứ phụ kiện hoặc • Túi lọc phụ tùng gắn thêm nào khác đều có thể gây ra rủi ro • Pin và bộ sạc chính hãng của Makita thương tích cho người. Chỉ sử dụng phụ kiện hoặc LƯU Ý: Một số mục trong danh sách có thể được bao...
 • Page 63 โปรดอ้ า งอิ ง บท “การบ� า รุ ง รั ก ษา” ส� า หรั บ รายละเอี ย ดข้ อ ควรระวั ง ในระหว่ า งการซ่ อ มบ� า รุ ง • ข้ อ มู ล จ� า เพาะ ร ุ ่ น : DVC560 ปร ิ ม าตรอากาศส ู ง ส ุ ด * 1.9 m /min เคร...
 • Page 64 สั ญ ลั ก ษณ์ ค� า เตื อ นด้ า นความปลอดภั ย ต่ อ ไปนี ้ ค ื อ สั ญ ลั ก ษณ์ ท ี ่ อ าจใช้ ส � า หรั บ อุ ป กรณ์ โปรดศึ ก ษา ค�...
 • Page 65 13. หยุ ด เครื ่ อ งดู ด ฝุ ่ น ทั น ที หากคุ ณ สั ง เกตว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพ 24. สวมใส่ อ ุ ป กรณ์ ป ้ อ งกั น ที ่ เ หมาะสม เช่ น หน้ า กาก โดย การท�...
 • Page 66 1. ก่ อ นใช้ ง านตลั บ แบตเตอรี ่ ให้ อ ่ า นค� า แนะน� า และ 12. ใช้ แ บตเตอรี ่ ก ั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ี ่ ร ะบุ โ ดย Makita เท่ า นั ้ น...
 • Page 67 เคล็ ด ลั บ ในการรั ก ษาอายุ ก ารใช้ ง านของ 3. ชาร์ จ ประจุ ไ ฟฟ้ า ตลั บ แบตเตอรี ่ ใ นห้ อ งที ่ ม ี อ ุ ณ หภู ม ิ ระหว่ า ง 10 ° C - 40 °...
 • Page 68 การติ ด ตั ้ ง ถุ ง กรอง ข ้ อ ส ั ง เกต: ใส่ ท ่ อ อะลู ม ิ เ นี ย มในทิ ศ ทางที ่ ถ ู ก ต้ อ งดั ง ที ่ แสดงในภาพประกอบ ไม่ เ ช่ น นั ้ น ที ่ ย ึ ด ท่ อ จะล็ อ คไม่ แ น่ น ข้...
 • Page 69 การป้ อ งกั น ความร้ อ นสู ง เกิ น ข้ อ ควรระวั ง : ระวั ง อย่ า ให้ ห นี บ นิ ้ ว ขณะเกี ่ ย วตั ว ล็ อ ค และขณะปิ ด ฝาครอบกล่ อ งเก็ บ ฝุ ่ น สว...
 • Page 70 แผงไฟแสดงสถานะ สถานะของไฟแสดงสถานะแบตเตอร ี ่ ความจ ุ แบตเตอร ี ่ ท ี ่ หมายเลข 15: 1. โหมดการท� า งาน 2. ระดั บ ฝุ ่ น มาก ► เหล ื อ อย ู ่ สว ่ า ง ด ั บ กะพร ิ บ เกิ น ไป 3. ความผิ ด พลาดของแปรง 50% ถ...
 • Page 71 หมุ น ก้ า นปรั บ ให้ อ ยู ่ ใ นความสู ง ที ่ ต ้ อ งการ บริ ก าร Makita เพื ่ อ รั บ การเปลี ่ ย น เมื ่ อ ก้ า นปรั บ ชี ้ ไ ปทางเครื ่ อ งหมาย A แปรงม้ ว นจะอยู ่ ใ น...
 • Page 72 จากนั ้ น กดตั ว กรองเข้ า ไปด้ า นในจนกระทั ่ ง ขอเกี ่ ย วถู ก ยึ ด และ ศู น ย์ บ ริ ก ารหรื อ โรงงานที ่ ผ ่ า นการรั บ รองจาก Makita เป็ น ได้ ย ิ น เสี ย งคลิ ก...
 • Page 73 หากขนของแปรงม้ ว นมี ข นาดสั ้ น เกิ น ไป ให้ ข ออั น ใหม่ จ าก ศู น ย์ บ ริ ก าร Makita การใช้ ง านเครื ่ อ งใช้ ด ้ ว ยแปรงม้ ว นที ่ ม ี ข นสั ้ น อาจท� า ให้ เ ก็ บ...
 • Page 74 ก่ อ นน� า ไปซ่ อ ม ให้ ท � า การตรวจสอบด้ ว ยตั ว เองก่ อ น หากคุ ณ พบปั ญ หาที ่ ไ ม่ ม ี ค � า อธิ บ ายในคู ่ ม ื อ นี ้ อย่ า พยายามถอดแยกส่ ว น ประกอบเครื ่ อ งเอง โปรดสอบถามศู น ย์ บ ริ ก ารที ่ ไ ด้ ร ั บ การรั บ รองจาก Makita โดยใช้ อ ะไหล่ ข อง Makita ในการซ่ อ มแซมเสมอ...
 • Page 75 ขอแนะน� า ให้ ใ ช้ เ ฉพาะอุ ป กรณ์ เ สริ ม หรื อ อุ ป กรณ์ ต ่ อ พ่ ว งเหล่ า นี ้ ก ั บ เครื ่ อ งมื อ Makita ที ่ ร ะบุ ใ นคู ่ ม ื อ...
 • Page 76 Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885802A370 EN, ZHCN, ID, MS, VI, TH www.makita.com 20210202...

Table of Contents