Makita DVC560 Instruction Manual

Makita DVC560 Instruction Manual

Cordless upright cleaner
Hide thumbs Also See for DVC560:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

EN
Cordless Upright Cleaner
Odkurzacz Akumulatorowy
PL
Akkumulátoros állóporszívó
HU
Akumulátorový vertikálny
SK
vysávač
Akumulátorový tyčový
CS
vysavač
Акумуляторний
UK
вертикальний пилосос
Aspirator vertical fără cablu
RO
DE
Akku-Standstaubsauger
DVC560
INSTRUCTION MANUAL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
ІНСТРУКЦІЯ З
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BETRIEBSANLEITUNG
8
18
29
39
49
59
70
80

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita DVC560

 • Page 1 Cordless Upright Cleaner INSTRUCTION MANUAL Odkurzacz Akumulatorowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Akkumulátoros állóporszívó HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Akumulátorový vertikálny NÁVOD NA OBSLUHU vysávač Akumulátorový tyčový NÁVOD K OBSLUZE vysavač Акумуляторний ІНСТРУКЦІЯ З вертикальний пилосос ЕКСПЛУАТАЦІЇ Aspirator vertical fără cablu MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Akku-Standstaubsauger BETRIEBSANLEITUNG DVC560...
 • Page 2 Fig.1 Fig.4 Fig.2 Fig.5 Fig.3...
 • Page 3 Fig.6 Fig.9 Fig.7 Fig.10 Fig.8 Fig.11...
 • Page 4 Fig.12 Fig.16 Fig.13 Fig.17 Fig.14 Fig.18 Fig.15 Fig.19...
 • Page 5 Fig.23 Fig.20 Fig.24 Fig.25 Fig.21 Fig.26 Fig.22...
 • Page 6 Fig.31 Fig.27 Fig.32 Fig.28 Fig.29 Fig.33 Fig.30 Fig.34...
 • Page 7 Fig.35 Fig.36...
 • Page 8: Specifications

  Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. SPECIFICATIONS Model: DVC560 Maximum air volume * 1.9 m /min Vacuum * 12 kPa...
 • Page 9: Safety Warnings

  Intended use EC Declaration of Conformity The appliance is intended for collecting dry dust. The For European countries only appliance is suitable for commercial use, for example in The EC declaration of conformity is included as Annex A hotels, schools, hospitals, factories, shops, offices and to this instruction manual. rental businesses.
 • Page 10 15. CHECK DAMAGED PARTS. Before further use Under abusive conditions, liquid may be of the cleaner, a guard or other part that is ejected from the battery; avoid contact. If con- damaged should be carefully checked to deter- tact accidentally occurs, flush with water. If mine that it will operate properly and perform liquid contacts eyes, additionally seek medical its intended function.
 • Page 11: Parts Description

  Tape or mask off open contacts and pack up the causing fires, personal injury and damage. It will battery in such a manner that it cannot move also void the Makita warranty for the Makita tool and around in the packaging. charger. When disposing the battery cartridge, remove...
 • Page 12 ASSEMBLY CAUTION: Always install the battery cartridge fully. If not, it may accidentally fall out of the appli- ance, causing injury to you or someone around you. CAUTION: Always be sure that the appli- CAUTION: Do not install the battery cartridge ance is switched off and the battery cartridge forcibly.
 • Page 13: Functional Description

  Removing the filter bag Indicating the remaining battery capacity Only for battery cartridges with the indicator CAUTION: Handle the filter bag softly. ► Fig.12: 1. Indicator lamps 2. Check button Otherwise foreign objects are blown into eyes, it may Press the check button on the battery cartridge to indi- result in personal injury.
 • Page 14 Remaining battery capacity Lighting up the LED lamp During operation, press the battery check / LED lamp button to indicate the remaining battery capacities. The CAUTION: Do not look in the light or see the battery indicators correspond to each battery. source of light directly.
 • Page 15: Operation

  Normal cleaning operation To maintain product SAFETY and RELIABILITY, Hold the handle, and then unlock the upright repairs, any other maintenance or adjustment should position. be performed by Makita Authorized or Factory Service Centers, always using Makita replacement parts. Turn on the appliance. Clean a floor. ► Fig.22 Storage Using the side brush When storing, remove the battery cartridges and store the appliance on level place in upright position.
 • Page 16 Cleaning the brushroll Remove the bottom plate, and then remove the brushroll. If the hair of the brushroll gets short, ask the Makita service center for new one. Operating the appliance with the short hair brushroll results in poor dust collecting.
 • Page 17: Troubleshooting

  TROUBLESHOOTING Before asking for repairs, conduct your own inspection first. If you find a problem that is not explained in the manual, do not attempt to disassemble the machine. Instead, ask Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts for repairs. Symptom Probable cause Remedy Not working Battery cartridges are installed improperly. Install the battery cartridges as described in this manual.
 • Page 18: Dane Techniczne

  POLSKI (Instrukcja oryginalna) OSTRZEŻENIE To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności ruchowej, sensorycznej lub umysłowej oraz osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. DANE TECHNICZNE Model: DVC560 Maks. przepływ powietrza * 1,9 m /min Podciśnienie * 12 kPa Pojemność Wymiary (dług. x szer. x wys.) 326 mm x 318 mm x 1 146 mm Napięcie znamionowe Prąd stały 36 V Ciężar netto 8,3–9,0 kg Wartość jest mierzona wg opracowanej przez nas metody. • W związku ze stale prowadzonym przez naszą firmę programem badawczo-rozwojowym niniejsze dane mogą ulec zmianom bez wcześniejszego powiadomienia.
 • Page 19: Ostrzeżenia Dotyczące Bezpieczeństwa

  Hałas OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE Typowy równoważny poziom dźwięku A określony w oparciu o normę EN60335-2-69: BEZPIECZEŃSTWA Poziom ciśnienia akustycznego (L ): 70 dB(A) lub mniej Niepewność (K): 2,5 dB(A) Poziom hałasu podczas pracy może przekraczać 80 dB (A). Ostrzeżenia dotyczące WSKAZÓWKA: Deklarowana wartość emisji hałasu bezpieczeństwa dla odkurzacza została zmierzona zgodnie ze standardową metodą akumulatorowego testową i można ją wykorzystać do porównywania narzędzi. WSKAZÓWKA: Deklarowaną wartość emisji hałasu OSTRZEŻENIE: WAŻNE! UWAŻNIE można także wykorzystać we wstępnej ocenie PRZECZYTAĆ wszystkie zasady bezpieczeństwa narażenia. i zalecenia PRZED UŻYCIEM. Niezastosowanie się do wspomnianych ostrzeżeń i instrukcji może dopro- OSTRZEŻENIE: Nosić ochronniki słuchu. wadzić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/ lub poważnych obrażeń ciała.
 • Page 20 14. STARANNIE WYKONYWAĆ CZYNNOŚCI 29. Nie należy zbliżać części ciała ani ubrań do KONSERWACYJNE. Utrzymywać czystość otworów i ruchomych części, takich jak obra- odkurzacza, aby zapewnić lepsze i bezpiecz- cająca się szczotka obrotowa. W przeciwnym niejsze działanie. Przestrzegać instrukcji razie mogą one zostać wciągnięte przez urządze- wymiany akcesoriów.
 • Page 21 12. Używać akumulatorów tylko z produktami Ważne zasady bezpieczeństwa określonymi przez firmę Makita. Zastosowanie dotyczące akumulatora akumulatorów w niezgodnych produktach może spowodować pożar, przegrzanie, wybuch lub Przed użyciem akumulatora zapoznać się ze wyciek elektrolitu. wszystkimi instrukcjami i znakami ostrze- 13. Jeśli narzędzie nie będzie używane przez dłuż- gawczymi na (1) ładowarce, (2) akumulatorze szy czas, należy wyjąć...
 • Page 22: Opis Części

  OPIS CZĘŚCI ► Rys.1 Uchwyt Płytka przełącznika Rękojeść rury Wąż Panel wskaźników Dźwignia (pokrywy Pokrywa pojemnika Uchwyt do przenoszenia pojemnika na pył) na pył Blokada (pokrywy Dźwignia regulacji Pokrywa akumulatora Końcówka szczelinowa akumulatora) Szczotka okrągła Dźwignia nożna Kółko samonastawne Szczotka boczna Wąż ssący Łącznik Rura aluminiowa Uchwyt rury Lampka LED Szczotka obrotowa Płyta dolna Przycisk WŁ./zmiany trybu Przycisk WYŁ.
 • Page 23: Opis Działania

  Zakładanie worka filtracyjnego Wyjmowanie worka filtracyjnego PRZESTROGA: Nie używać uszkodzonego PRZESTROGA: Należy delikatnie obchodzić się z worka filtracyjnego. Odkurzacza należy używać workiem filtracyjnym. W przeciwnym razie wdmuchnię- wyłącznie z prawidłowo założonym workiem filtra- cie ciał obcych do oczu może skutkować obrażeniami. cyjnym. W przeciwnym razie zebrany pył i zanie- Worek filtracyjny należy wymieniać, gdy się zapełni lub czyszczenia mogą być wyrzucane z odkurzacza, będzie zatkany.
 • Page 24 Błąd szczotki obrotowej Wskazanie stanu naładowania akumulatora Miga Szczotka obrotowa z jakiegoś powodu znajduje się pod Tylko w przypadku akumulatorów ze wskaźnikiem dużym obciążeniem. ► Rys.12: 1. Lampki wskaźnika 2. Przycisk kontrolny Wł. Szczotka obrotowa została zatrzymana na skutek Nacisnąć przycisk kontrolny na akumulatorze w celu nieprawidłowości. wyświetlenia stanu naładowania akumulatora. Lampki wskaźnika zaświecą się przez kilka sekund. OSTRZEŻENIE: Jeśli ta lampka zaświeci się Lampki wskaźnika Pozostała podczas pracy, należy niezwłocznie wyłączyć energia urządzenie. W przeciwnym razie może dojść do akumulatora...
 • Page 25 Działanie przełącznika Regulacja wysokości szczotki obrotowej ► Rys.15: 1. Przycisk WŁ./zmiany trybu 2. Przycisk WYŁ. PRZESTROGA: Przed rozpoczęciem pracy Włączanie/wyłączanie urządzenia zawsze należy się upewnić, czy dźwignia regulacji jest ustawiona we właściwym położeniu. Aby uruchomić urządzenie, wystarczy nacisnąć przy- cisk WŁ./zmiany trybu. Aby je wyłączyć, należy naci- Wysokość szczotki obrotowej można wyregulować w 4 snąć przycisk WYŁ. krokach. Przestaw dźwignię regulacji na wymaganą wysokość. PRZESTROGA: Podczas włączania urządzenia Jeśli dźwignia regulacji wskazuje oznaczenie A, jego głowica powinna znajdować się na podłodze. szczotka obrotowa znajduje się w najniższym poło- W przeciwnym razie może dojść do wypadku związa- żeniu nad podłogą; jest to ustawienie odpowiednie...
 • Page 26 UWAGA: Nie stosować benzyny, rozpuszczalni- ków, alkoholu itp. środków. Mogą one powodo- Wyjąć płytę dolną, a następnie wyjąć szczotkę wać odbarwienia, odkształcenia lub pęknięcia. obrotową. W celu zachowania odpowiedniego poziomu Jeśli włosy szczotki obrotowej są krótkie, należy zwró- BEZPIECZEŃSTWA i NIEZAWODNOŚCI produktu cić się do serwisu Makita w celu uzyskania nowej. wszelkie naprawy i różnego rodzaju prace konserwa- Eksploatacja urządzenia z krótkimi włosami szczotki cyjne lub regulacje powinny być przeprowadzane przez obrotowej spowoduje pogorszenie wydajności zbierania autoryzowany lub fabryczny punkt serwisowy narzędzi pyłu. Makita, zawsze z użyciem oryginalnych części zamien- ► Rys.32: 1. Płyta dolna 2. Szczotka obrotowa nych Makita. 26 POLSKI...
 • Page 27 Należy usunąć nici i włosy ze szczotki obrotowej, używając nożyczek. Zdjąć osłonę i usunąć zanieczyszczenia. ► Rys.33: 1. Osłona Założyć osłonę, szczotkę obrotową i płytę dolną, wykonując powyższe czynności w odwrotnej kolejności. ► Rys.34 PRZESTROGA: Dokładnie przymocować płytę dolną. Jeśli urządzenie pracuje bez płyty dolnej, szczotka obrotowa może spaść i spowodować obrażenia. UWAGA: Szczotka obrotowa powinna być zawsze zamocowana. Eksploatacja urządzenia bez szczotki obrotowej spowoduje pogorszenie wydajności zbie- rania pyłu. Jak usunąć zatkanie UWAGA: Nie należy korzystać z urządzenia z zat- kanym kanałem wlotu powietrza. Kontynuowanie pracy z zatkanym kanałem wlotu powietrza spowo- duje obniżenie siły ssania.
 • Page 28: Rozwiązywanie Problemów

  AKCESORIA OPCJONALNE • Szczotka okrągła • Filtr HEPA • Worek filtracyjny PRZESTROGA: Zaleca się stosowanie wymienio- • Oryginalny akumulator i ładowarka firmy Makita nych akcesoriów i przystawek razem z narzędziem Makita opisanym w niniejszej instrukcji. Stosowanie WSKAZÓWKA: Niektóre pozycje znajdujące się na innych akcesoriów lub przystawek może być przyczyną liście mogą być dołączone do pakietu narzędziowego obrażeń ciała. Akcesoria lub przystawki należy wykorzy- jako akcesoria standardowe. Mogą to być różne stywać tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. pozycje, w zależności od kraju. W razie potrzeby wszelkiej pomocy i szczegółowych informacji na temat niniejszych akcesoriów udzielą Państwu lokalne punkty serwisowe Makita. 28 POLSKI...
 • Page 29: Részletes Leírás

  FIGYELMEZTETÉS A gépet nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyere- keket is), akik korlátozott testi, érzékszervi vagy szellemi képes- ségűek, illetve nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és tudással. Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel. RÉSZLETES LEÍRÁS Típus: DVC560 Maximális légtérfogat * 1,9 m /min Vákuum * 12 kPa Kapacitás Méretek (H x Sz x M) 326 mm x 318 mm x 1 146 mm Névleges feszültség...
 • Page 30: Biztonsági Figyelmeztetés

  BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS A tipikus A-súlyozású zajszint, a EN60335-2-69 szerint meghatározva: Hangnyomásszint (L ): 70 dB(A) vagy kisebb A vezeték nélküli porszívókra Bizonytalanság (K): 2,5 dB(A) vonatkozó biztonsági figyelmeztetések A zajszint a munkavégzés során meghaladhatja a 80 dB (A) értéket. MEGJEGYZÉS: A zajkibocsátás értéke a szabványos vizsgálati eljárásnak megfelelően lett mérve, és segít- FIGYELMEZTETÉS: FONTOS: HASZNÁLAT ségével az elektromos kéziszerszámok összehason- ELŐTT MINDENKÉPP OLVASSA EL az összes líthatók egymással. biztonsági figyelmeztetést és utasítást. Ha nem MEGJEGYZÉS: A zajkibocsátás értékének segítsé- tartja be a figyelmeztetéseket és utasításokat, akkor gével előzetesen megbecsülhető a rezgésnek való...
 • Page 31 15. A SÉRÜLT ALKATRÉSZEK VIZSGÁLATA. A por- Amikor az akkumulátort nem használja, tartsa szívó használata előtt vizsgálja meg alaposan távol a többi fémtárgytól, például iratkapcsok- a sérült védőburkolatokat vagy más alkatré- tól, érméktől, kulcsoktól, szögektől, csavarok- szeket, és döntse el, hogy működőképesek-e. tól vagy egyéb olyan apró...
 • Page 32 Állítsa le a gépet, és töltse fel az tásakor tartsa be a helyi előírásokat. akkumulátort, ha a gép erejének csökkenését 12. Az akkumulátorokat csak a Makita által meg- észleli. jelölt termékekhez használja. Ha az akkumu- Soha ne töltse újra a teljesen feltöltött akku- látorokat azokkal nem kompatibilis termékekbe...
 • Page 33 ÖSSZESZERELÉS VIGYÁZAT: Mindig nyomja be teljesen az akku- mulátort. Ha nem így jár el, az akkumulátor kieshet a készülékből, és önnek vagy a környezetében tartóz- VIGYÁZAT: Ha a készüléken különféle mun- kodóknak sérülést okozhat. kálatokat szeretne végezni, előtte feltétlenül VIGYÁZAT: Ne erőltesse az akkumulátort behe- kapcsolja ki a készüléket, és vegye ki belőle az lyezéskor. Ha az akkumulátor nem csúszik be köny- akkumulátort. nyedén, akkor nem megfelelően lett behelyezve. VIGYÁZAT: A készülék összeszerelése és kar- bantartása során mindig viseljen pormaszkot.
 • Page 34: A Működés Leírása

  Szűrőzsák eltávolítása Az akkumulátor töltöttségének jelzése VIGYÁZAT: Bánjon finoman a szűrőzsákkal. Csak állapotjelzős akkumulátorok esetén Máskülönben idegen tárgyakat fújhat valakinek a ► Ábra12: 1. Jelzőlámpák 2. Check (ellenőrzés) szemébe, és az személyi sérülést okozhat. gomb Amikor megtelik vagy eltömődik, cserélje ki a Nyomja meg az ellenőrzőgombot, hogy az akkumulá- szűrőzsákot. tortöltöttség-jelző megmutassa a hátralévő akkumu- Nyissa ki a portartály fedelét és a rugós reteszt, majd látor-kapacitást. Ekkor a töltöttségiszint-jelző lámpák vegye ki a szűrőzsákot. néhány másodpercre kigyulladnak. A szűrőzsák összezárásához húzza meg a nyílás oldalán lévő szalagot, és dobja ki az egész zsákot a Jelzőlámpák Töltöttségi szemétbe. szint ► Ábra11: 1. Rugós retesz 2. Szalag Világító Villogó...
 • Page 35 Hengerkefe-hiba Üzemmód változtatása Az üzemmódot három lépésben változtathatja: „ala- Villogó lámpa A hengerkefe valamilyen okból csony zajszint (1)”, „normál (2)” és „magas (3)”. nagy terhelésnek van kitéve. Ha változtatni szeretné az üzemmódot, nyomja meg a A hengerkefe rendellenesség BE/üzemmódváltó gombot, amikor a készülék műkö- miatt leállt. dik. Az üzemmód sorra a következőkre vált: „alacsony zajszint (1)”, „normál (2)” és „magas (3)”. FIGYELMEZTETÉS: Ha ez a lámpa működés A készülék ugyanolyan üzemmódban indul, mint az közben kigyullad, azonnal kapcsolja ki a készü- előző beállítás. léket. Máskülönben a motor hibás működése tüzet A LED-lámpa bekapcsolása okozhat. Hátralevő...
 • Page 36 Ezek elszíneződést, alakvesztést vagy repedést Normál takarítási üzemmód okozhatnak. A termék BIZTONSÁGÁNAK és Tartsa a fogantyút, és oldja ki a függőleges álló MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartása érdekében a pozíciót. javításokat és más karbantartásokat vagy beállításokat Kapcsolja be a készüléket. Takarítsa a padlót. a Makita hivatalos vagy gyári szervizközpontjában ► Ábra22 kell elvégezni, mindig csak Makita cserealkatrészeket használva. Az oldalkefe használata Tárolás Az oldalkefével kényelmesen lehet takarítani egy fal sarkát. Tároláskor távolítsa el az akkumulátort, és tárolja Ha az oldalkefe túl rövid lesz, a cseréhez vigye a készü- a készüléket vízszintes helyen, függőleges álló léket a Makita szervizközpontba helyzetben.
 • Page 37 VIGYÁZAT: Szerelje fel szorosan a gégecsövet A szűrő beszereléséhez illessze az akasztók nél- és a csövet. Máskülönben a por kiszivároghat, és küli oldalt a vájatba, majd nyomja be a szűrőt, ameddig sérülést okozhat. az akasztók egy kattanással rögzülnek. ► Ábra31: 1. Vájat 2. HEPA szűrő 3. Akasztó A hengerkefe tisztítása Távolítsa el az alsó lemezt, majd a hengerkefét. Ha a hengerkefe sörtéje túl rövid, kérjen újat a Makita szervizközpontban. Ha rövid sörtéjű hengerkefével működteti a készüléket, rosszul fogja gyűjteni a port. ► Ábra32: 1. Alsó lemez 2. Hengerkefe Vágja le a hengerkeféről a szövet- és hajszálakat olló segítségével. Távolítsa el a kupakot, és tisztítsa ki a törmeléket. ► Ábra33: 1. Kupak Szerelje fel a kupakot, a hengerkefét és az alsó lemezt fordított sorrendben. ► Ábra34 VIGYÁZAT: Csatlakoztassa teljesen az alsó...
 • Page 38 Működés közben tartsa lenyomva az akku- mulátorellenőrző / LED-lámpa gombot, hogy bekapcsolja a LED-lámpát. A görgő nehezen mozog Törmelék akadt a görgőbe. Tisztítsa le a görgőn lévő törmeléket. • Saroktisztító fej OPCIONÁLIS • Körkefe KIEGÉSZÍTŐK • HEPA szűrő • Szűrőzsák • Eredeti Makita akkumulátor és töltő VIGYÁZAT: Ezen kiegészítőket és tartozékokat MEGJEGYZÉS: A listán felsorolt néhány kiegészítő javasoljuk a kézikönyvben ismertetett Makita megtalálható az eszköz csomagolásában standard szerszámhoz. Bármilyen más kiegészítő vagy tarto- kiegészítőként. Ezek országonként eltérőek lehetnek. zék használata a személyi sérülés kockázatával jár. A kiegészítőt vagy tartozékot csak rendeltetésszerűen használja. Ha bármilyen segítségre vagy további információkra van szüksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban, keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot. 38 MAGYAR...
 • Page 39: Technické Špecifikácie

  SLOVENČINA (Originálny návod) VAROVANIE Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnos- ťami ani osobami s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami. V prípade detí je treba dohliadať na to, aby sa so spotrebičom nehrali. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE Model: DVC560 Maximálny objem vzduchu* 1,9 m /min Vysávanie* 12 kPa Medzné rozmery Rozmery (D x Š x V) 326 mm x 318 mm x 1 146 mm Menovité napätie Jednosmerný prúd 36 V Čistá hmotnosť...
 • Page 40: Bezpečnostné Varovania

  Hluk BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA Typická hladina akustického tlaku záťaže A určená podľa štandardu EN60335-2-69: Úroveň akustického tlaku (L ) : 70 dB (A) alebo menej Bezpečnostné varovania pre Odchýlka (K): 2,5 dB (A) akumulátorový vysávač Úroveň hluku pri práci môže prekročiť 80 dB (A). POZNÁMKA: Deklarovaná hodnota emisií hluku bola meraná podľa štandardnej skúšobnej metódy a môže VAROVANIE: JE DÔLEŽITÉ, aby ste si PRED sa použiť na porovnanie jedného nástroja s druhým. POUŽITÍM DÔKLADNE PREČÍTALI všetky varova- POZNÁMKA: Deklarovaná hodnota emisií hluku sa nia a pokyny. Nedodržiavanie varovaní a pokynov môže použiť aj na predbežné posúdenie vystavenia môže mať za následok zasiahnutie elektrickým prú- ich účinkom. dom, požiar alebo vážne zranenie. Pred použitím zabezpečte, aby tento vysávač VAROVANIE: Používajte ochranu sluchu.
 • Page 41 15. KONTROLUJTE PRÍPADNÉ POŠKODENIE Keď sa akumulátor práve nepoužíva, skladujte SÚČASTÍ. Pred ďalším používaním vysávača ho mimo iných kovových predmetov ako sponky, je potrebné dôkladne skontrolovať, či nie je mince, kľúče, klince, skrutky alebo iné malé poškodený ochranný kryt alebo iné súčasti, kovové...
 • Page 42: Popis Súčastí

  18. Akumulátor držte mimo dosahu detí. nebezpečnom tovare. TIETO POKYNY USCHOVAJTE. V prípade obchodnej prepravy, napr. dodanie tretími stranami či špeditérmi, sa musia dodržiavať špeciálne požiadavky na zabalenie a označenie. POZOR: Používajte len originálne akumu- Pred prípravou položky na odoslanie sa vyžaduje látory od spoločnosti Makita. Používanie batérií, konzultácia s odborníkom na nebezpečný mate- ktoré nie sú od spoločnosti Makita, alebo upravených riál. Taktiež treba dodržiavať potenciálne podrob- batérií môže spôsobiť výbuch batérie a následný nejšie predpisy príslušnej krajiny. požiar, zranenie osôb alebo poškodeniu majetku. Prelepte alebo zakryte otvorené kontakty a Následkom bude aj zrušenie záruky od spoločnosti zabaľte akumulátor tak, aby sa v balíku nemohol Makita na nástroj a nabíjačku od spoločnosti Makita.
 • Page 43 ZOSTAVENIE POZOR: Akumulátor vždy vložte úplne. V opačnom prípade môže náhodne vypadnúť zo zaria- denia a ublížiť vám alebo osobám v okolí. POZOR: Pred vykonávaním akejkoľvek práce POZOR: Pri inštalovaní akumulátora nepou- na zariadení vždy skontrolujte, či je zariadenie žívajte silu. Ak sa akumulátor nedá zasunúť ľahko, vypnuté a akumulátor vybratý. nevkladáte ho správne. POZOR: Pri zostave a údržbe si vždy nasaďte protiprachovú...
 • Page 44 Vybratie filtračného vrecka Indikácia zvyšnej kapacity akumulátora Len na akumulátory s indikátorom POZOR: S filtračným vreckom manipulujte ► Obr.12: 1. Indikátory 2. Tlačidlo kontroly opatrne. V opačnom prípade sa vám do očí môžu Stlačením tlačidla kontroly na akumulátore zobrazíte dostať cudzie predmety a spôsobiť zranenie. zostávajúcu kapacitu akumulátora. Indikátory sa na Keď sa filtračné vrecko naplní alebo upchá, vymeňte niekoľko sekúnd rozsvietia. Indikátory Zostávajúca Otvorte kryt schránky na prach, potom západku kapacita a vyberte filtračné vrecko. Potiahnutím pásika na strane otvoru zatvorte filtračné vrecko a vrecko zlikvidujte ako celok. Svieti Nesvieti Bliká...
 • Page 45 Zmena prevádzkového režimu VAROVANIE: Keď sa počas prevádzky roz- svieti táto kontrolka, zariadenie okamžite vypnite. Prevádzkový režim možno meniť v troch krokoch: V opačnom prípade môže dôjsť k poruche motora „nízka úroveň hluku (1)“, „normálny (2)“ a „vysoký (3)“. a požiaru. Ak je zariadenie zapnuté a chcete zmeniť prevádz- kový režim, stlačte tlačidlo ZAPNUTIA/zmeny režimu. Prevádzkový režim sa prepína v poradí „nízka úroveň Zostávajúca kapacita akumulátora hluku (1)“, „normálny (2)“ a „vysoký (3)“. Ak si počas prevádzky chcete pozrieť zostávajúcu Zariadenie sa zapne v rovnakom režime, v akom bolo kapacitu akumulátora, stlačte tlačidlo kontroly akumu- vypnuté. látora/LED svetla. Indikátory akumulátora zodpovedajú Zapnutie LED svetla každému akumulátoru. ► Obr.14 POZOR: Nedívajte sa priamo do svetla ani Stav indikátora akumulátora Zostávajúca jeho zdroja.
 • Page 46 Mohlo by to spôsobiť zmenu farby, deformácie alebo praskliny. POZOR: Ak chcete udržať BEZPEČNOSŤ a Počas prevádzky zo zariadenia nevy- BEZPORUCHOVOSŤ výrobku, prenechajte opravy, ťahujte tyč rukoväti. Ak tak urobíte, stratíte kontrolu údržbu a nastavenie na autorizované alebo továrenské nad zariadením a môže dôjsť k vážnemu zraneniu. servisné centrá Makita, ktoré používajú len náhradné POZOR: Počas prevádzky pod zariadenie diely značky Makita. neumiestňujte ruku ani nohu. V opačnom prípade Uskladnenie môže dôjsť k pricviknutiu. Bežné čistenie Pri uskladnení vyberte akumulátory a zariadenie umiestnite v zvislej polohe na rovné miesto.
 • Page 47 Otrepaním odstráňte z filtra prach. Filter je možné vyčistiť vodou. Prach a čiastočky z filtra zmyte raz za 1 alebo 2 mesiace. Potom filter úplne vysušte na tie- nistom a dobre vetranom mieste, aby sa netvoril neprí- jemný zápach alebo aby nedošlo k poruchám. Pri inštalácii filtra založte stranu bez háčikov do drážky, potom filter tlačte dnu, kým háčiky nezacvaknú. ► Obr.31: 1. Drážka 2. Filter HEPA 3. Háčik Čistenie rotačnej kefy Odstráňte spodnú dosku a vyberte rotačnú kefu. Ak sú štetiny rotačnej kefy krátke, požiadajte servisné stredisko spoločnosti Makita o novú kefu. Výsledkom používania zariadenia s rotačnou kefou s krátkymi štetinami bude slabé zbieranie prachu. ► Obr.32: 1. Spodná doska 2. Rotačná kefa Pomocou nožníc odstráňte vlákna a vlasy z rotač- nej kefy. Zložte zátku a odstráňte nečistoty. ► Obr.33: 1. Zátka Vložte zátku, rotačnú kefu a spodnú dosku v opač- nom poradí. ► Obr.34 POZOR: Pripevnite celú spodnú dosku. Ak budete zariadenie používať bez spodnej dosky,...
 • Page 48: Riešenie Problémov

  Rohová hubica VOLITEĽNÉ • Okrúhla kefka PRÍSLUŠENSTVO • Filter HEPA • Filtračné vrecko • Originálna batéria a nabíjačka Makita POZOR: Pre váš nástroj Makita, opísaný v POZNÁMKA: Niektoré položky zo zoznamu môžu byť tomto návode, doporučujeme používať toto prí- súčasťou balenia nástrojov vo forme štandardného slušenstvo a nástavce. Pri použití iného príslušen- príslušenstva. Rozsah týchto položiek môže byť v stva či nástavcov môže hroziť nebezpečenstvo zrane- každej krajine odlišný. nia osôb. Príslušenstvo a nástavce sa môžu používať len na účely pre ne stanovené. Ak potrebujete bližšie informácie týkajúce sa tohoto príslušenstva, obráťte sa na vaše miestne servisné stredisko firmy Makita.
 • Page 49 ČESKY (Původní návod k používání) VAROVÁNÍ Toto zařízení není určeno k používání osobami (včetně dětí) s ome- zenými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi. Děti musí být pod dohledem, aby si se zařízením nehrály. SPECIFIKACE Model: DVC560 Max. objem vzduchu* 1,9 m /min Podtlak* 12 kPa Kapacita Rozměry (D × Š × V) 326 mm × 318 mm × 1 146 mm Jmenovité napětí 36 V DC Hmotnost netto 8,3 – 9,0 kg Hodnota je měřena naší originální metodou. • Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají změnám bez upozornění. • Technické údaje a akumulátor se mohou v různých zemích lišit. • Hmotnost se uvádí včetně příslušenství (hubice s kulatým kartáčem, rohové hubice) a akumulátorů. Tabulka uvádí nejlehčí a nejtěžší kombinace zařízení a akumulátorů.
 • Page 50: Bezpečnostní Výstrahy

  Nepoužívejte bez filtračního vaku a/nebo filtrů. VAROVÁNÍ: Používejte ochranu sluchu. Poškozený filtr ihned vyměňte. VAROVÁNÍ: ZAMEZTE NECHTĚNÉMU SPUŠTĚNÍ. Během Emise hluku se při používání instalace akumulátoru/akumulátorů se ujistěte, elektrického nářadí ve skutečnosti mohou od zda je přepínač v poloze VYP. deklarované(ých) hodnot(y) lišit v závislosti na způsobech použití...
 • Page 51 18. S vysavačem zacházejte ohleduplně. Hrubým Postupujte dle nabíjecích pokynů a akumulátor zacházením můžete rozbít i nejodolnější nebo nářadí nenabíjejte mimo teplotní rozsah zařízení. specifikovaný v pokynech. Nesprávné nabíjení při teplotách mimo stanovený rozsah může poško- 19. Vysavač nečistěte zvenku ani zevnitř benzínem, dit akumulátor a zvýšit riziko požáru. ředidlem ani čisticími chemikáliemi. Mohlo by dojít ke vzniku prasklin a změnám barvy.
 • Page 52: Popis Součástí

  Při likvi- TYTO POKYNY USCHOVEJTE. daci akumulátoru postupujte podle místních předpisů. UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze originální 12. Akumulátor používejte pouze s výrobky spe- akumulátory Makita. Používání neoriginálních nebo cifikovanými společností Makita. Instalace upravených akumulátorů může způsobit explozi aku- akumulátoru do nevyhovujících výrobků může mulátoru a následný požár, zranění a jiné poškození. způsobit požár, nadměrné zahřívání, explozi nebo Zaniká tím také záruka společnosti Makita na nářadí únik elektrolytu. a nabíječku Makita.
 • Page 53 Připojení hadice POZOR: Když je filtrační vak plný nebo ucpaný, vyměňte ho za nový. Pokud budete plný nebo ucpaný filtrační vak dále používat, dojde k poklesu Hadici zasuňte do příslušného otvoru zařízení a otočením ji zajistěte. sacího výkonu. ► Obr.3 POZOR: Aby do motoru nevnikl prach: Připojení trubice — Před použitím vysavače zkontrolujte, zda je vložen filtrační vak. Zasuňte konec hliníkové trubice do spojky a poté při- — Nepoužívejte poškozený nebo protržený vak. pevněte hliníkovou trubici k držáku trubice.
 • Page 54: Popis Funkcí

  POPIS FUNKCÍ Kontrolky Zbývající kapacita Svítí Nesvítí Bliká UPOZORNĚNÍ: Před nastavováním zařízení nebo kontrolou jeho funkce se vždy přesvědčte, 75 % až zda je vypnuté a je vyjmutý akumulátor. 100 % 50 % až 75 % Systém ochrany nářadí a akumulátoru 25 % až 50 % Nářadí je vybaveno systémem ochrany nářadí a aku- 0 % až 25 % mulátoru. Tento systém automaticky přeruší napájení motoru, aby se prodloužila životnost nářadí a akumu- Nabijte látoru. Budou-li nářadí nebo akumulátor vystaveny akumulátor.
 • Page 55 Zbývající kapacita akumulátoru Rozsvícení LED světla Stisknutím tlačítka kontroly akumulátoru/LED světla během provozu zjistíte zbývající kapacitu akumulátoru. Kontrolky UPOZORNĚNÍ: Nedívejte přímo do světla akumulátoru signalizují stav odpovídajících akumulátorů. nebo jeho zdroje. ► Obr.14 Zařízení je vybaveno LED světly. Viz odstavec na téma ovládání tlačítka kontroly akumu- Stav indikátoru akumulátoru Zbývající kapacita látoru/LED světla. akumulátoru ► Obr.16: 1. LED světlo Svítí Nesvítí Bliká Pedál 50 % až 100 % UPOZORNĚNÍ: Pokud nedržíte držadlo, vždy zajistěte zařízení...
 • Page 56: Práce S Nářadím

  ředidlo, alkohol či podobné prostředky. Mohlo by pod zařízení ruce ani nohy. Jinak může dojít k tak dojít ke změnám barvy, deformacím či vzniku přiskřípnutí. prasklin. Běžné vysávání K zachování BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI výrobku musí být opravy a veškerá další údržba či Držte držadlo a poté odjistěte zařízení ze vzpří- seřizování prováděny autorizovanými nebo továrními mené polohy. servisními středisky společnosti Makita s využitím náhradních dílů Makita. Zapněte zařízení. Vysajte podlahu. ► Obr.22 Skladování Použití bočního kartáče Během skladování vyjměte akumulátory a zařízení uložte na místo ve vzpřímené poloze. Boční kartáč je vhodný pro vysávání rohů. ► Obr.28 Pokud je vlas bočního kartáče příliš krátký, zaneste zařízení do autorizovaného servisního střediska Makita...
 • Page 57 Čištění válcového kartáče Sejměte spodní desku a poté vyjměte válcový kartáč. Pokud je vlas válcového kartáče příliš krátký, požádejte v servisním středisku Makita o nový. Práce se zařízením, u kterého je vlas válcového kartáče krátký, bude mít za následek neuspokojivé vysávání prachu. ► Obr.32: 1. Spodní deska 2. Válcový kartáč Pomocí nůžek odstraňte z válcového kartáče vlákna a vlasy. Sejměte víčko a očistěte nanesené nečistoty. ► Obr.33: 1. Víčko Víčko, válcový kartáč i spodní desku instalujte zpět postupem v opačném pořadí. ► Obr.34 UPOZORNĚNÍ: Spodní desku pevně připev- něte. Je-li zařízení provozováno bez spodní desky, může se válcový kartáč uvolnit a způsobit zranění. POZOR: Válcový kartáč musí být vždy nasazen. Práce se zařízením bez válcového kartáče bude mít za následek neuspokojivé vysávání prachu. Postup odstranění ucpání...
 • Page 58: Volitelné Příslušenství

  Kolečko se otáčí ztuha. Na kolečku jsou namotané nečistoty. Očistěte nečistoty z kolečka. • HEPA filtr VOLITELNÉ • Filtrační vak PŘÍSLUŠENSTVÍ • Originální akumulátor a nabíječka Makita POZNÁMKA: Některé položky seznamu mohou být k nářadí přibaleny jako standardní příslušenství. UPOZORNĚNÍ: Pro nářadí Makita popsané Přibalené příslušenství se může v různých zemích v tomto návodu doporučujeme používat násle- lišit. dující příslušenství a nástavce. Při použití jiného příslušenství či nástavců může hrozit nebezpečí zranění osob. Příslušenství lze používat pouze pro stanovené účely. Potřebujete-li bližší informace ohledně tohoto příslušenství, obraťte se na místní servisní středisko společnosti Makita. • Rohová hubice • Hubice s kulatým kartáčem...
 • Page 59: Технічні Характеристики

  УКРАЇНСЬКА (Оригінальні вказівки) ПОПЕРЕДЖЕННЯ Цей пристрій не призначений для використання дітьми й осо- бами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, а також особами, яким не вистачає відповідних знань і досвіду. Не допускайте, щоб діти гралися з виробом. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: DVC560 Максимальний об’єм повітря * 1,9 м /хв Вакуум * 12 кПа Місткість 5 л Розміри (Д × Ш × В) 326 мм × 318 мм × 1 146 мм Номінальна напруга 36 В пост. струму Маса нетто 8,3 – 9,0 кг Значення виміряно за нашою оригінальною методикою. • Оскільки наша програма наукових досліджень і розробок триває безперервно, наведені тут технічні характеристики можуть бути змінені без попередження. • Технічні характеристики приладу та касета з акумулятором можуть відрізнятися в різних країнах. • Вагу зазначено з урахуванням додаткового приладдя (кругла щітка, кутовий штуцер) і всіх касет з акуму- лятором. Найменшу й найбільшу сукупну вагу пристрою та касет з акумулятором наведено в таблиці. Застосовна касета з акумулятором і зарядний пристрій...
 • Page 60 Призначення Декларація про відповідність стандартам ЄС Прилад призначено для збирання сухого пилу. Цей прилад придатний для комерційного застосування, Тільки для країн Європи наприклад у готелях, школах, лікарнях, на заводах, в Декларацію про відповідність стандартам ЄС наве- офісах, у магазинах і в прокатному бізнесі. дено в Додатку A до цієї інструкції з експлуатації. Шум Рівень шуму за шкалою А в типовому виконанні, ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО визначений відповідно до стандарту EN60335-2-69: Рівень звукового тиску (L ): 70 дБ (A) чи менше ДОТРИМАННЯ ТЕХНІКИ Похибка (K): 2,5 дБ (A) БЕЗПЕКИ Рівень шуму під час роботи може перевищувати 80 дБ (А). ПРИМІТКА: Заявлене значення шуму було вимі- ряно відповідно до стандартних методів тесту- Попередження про необхідну вання й може використовуватися для порівняння обережність під час роботи з одного інструмента з іншим. акумуляторним...
 • Page 61 10. Не згинайте, не смикайте та не ставайте на 25. Ніколи не беріться за акумулятор(и) або шланг. пилосос вологими руками. Негайно зупиняйте роботу пилососа, якщо 26. Будьте особливо обережні під час приби- ви помітили, що він працює неналежним рання на сходах. чином, або...
 • Page 62 законодавства щодо утилізації акумуляторів. обов’язково строго дотримуйтеся відповідних правил 12. Використовуйте акумулятори лише з виробами, безпеки. НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОРИСТАННЯ або недотри- указаними компанією Makita. Установлення акумуля- мання правил техніки безпеки, викладених у цій інструк- торів у невідповідні вироби може призвести до пожежі, ції з експлуатації, може призвести до серйозних травм.
 • Page 63 ОПИС ДЕТАЛЕЙ ► Рис.1 Ручка Панель із Ручка труби Шланг перемикачами Панель індикації Важіль (для кришки Кришка контейнера Ручка для перенесення контейнера для пилу) для пилу Фіксатор (для кришки Важіль регулювання Кришка акумулятор- Кутовий штуцер акумуляторного відсіку) ного відсіку Кругла щітка Ножний важіль Ролик Бокова щітка Всмоктувальний шланг З’єднання Алюмінієва труба Тримач труби Світлодіодна лампа Щітковий валик Нижня плита Кнопка ввімкнення / перемикання режиму Кнопка вимкнення Індикатор робочого Індикатор надмірного Індикатор помилки режиму рівня пилу щіткового валика Індикатор заряду...
 • Page 64 Виймання мішка фільтра ПРИМІТКА: Пилосос не працює, якщо вставлено тільки одну касету з акумулятором. ОБЕРЕЖНО: Поводьтеся з мішком фільтра Встановлення мішка фільтра обережно. Інакше можливе попадання в очі сто- ронніх предметів, що може призвести до травми. ОБЕРЕЖНО: Не слід використовувати Замінюйте мішок фільтра, коли він заповниться або засмітиться. пошкоджений мішок фільтра. Завжди вико- Відкрийте кришку контейнера для пилу, відкрийте ристовуйте пилосос із належним чином вста- засувку й витягніть мішок фільтра. новленим мішком фільтра. В іншому випадку Потягніть за смужку біля отвору, щоб закрити мішок всмоктаний...
 • Page 65 Помилка щіткового валика Відображення залишкового заряду акумулятора Блимає Високе навантаження на щітковий валик з певних Тільки для касет з акумулятором, які мають причин. індикатори Горить Щітковий валик зупинився з ► Рис.12: 1. Індикаторні лампи 2. Кнопка перевірки незрозумілої причини. Натисніть кнопку перевірки на касеті з акумулятором ПОПЕРЕДЖЕННЯ: для відображення залишкового ресурсу акумуля- Негайно вимкніть тора. Індикаторні лампи загоряться на кілька секунд. пристрій, якщо під час роботи ввімкнеться ця лампа. Інакше можлива несправність двигуна, яка Індикаторні лампи Залишковий...
 • Page 66 прибирання зафіксувався з клацанням. ► Рис.18 Тримаючи за рукоятку, розблокуйте пристрій із вертикального положення. ПРИМІТКА: Коли пристрій у вертикальному поло- Увімкніть пристрій. Виконайте прибирання женні, щітковий валик не обертається. підлоги. ► Рис.22 Регулювання щіткового валика за висотою Використання бокової щітки Боковою щіткою зручно прибирати в кутках ОБЕРЕЖНО: Перед початком роботи приміщень. обов’язково перевіряйте, що важіль регулю- Якщо бокова щітка стала коротшою, пристрій слід вання переводиться в положення правильно. віднести в сервісний центр Makita для заміни щітки ► Рис.23: 1. Бокова щітка 66 УКРАЇНСЬКА...
 • Page 67: Технічне Обслуговування

  або обслуговування завжди вимикайте прилад і виймайте касету з акумулятором. Від’єднайте нижню плиту та зніміть щітковий валик. УВАГА: Ніколи не використовуйте газолін, бензин, розріджувач, спирт та подібні речо- Якщо ворсинки щіткового валика стали коротше, вини. Їх використання може призвести до зміни зверніться до сервісного центру Makita за новим кольору, деформації або появи тріщин. валиком. Використання пристрою зі щітковим валиком із Для забезпечення БЕЗПЕКИ та НАДІЙНОСТІ про- короткими ворсинками знижує ефективність збору дукції, її ремонт, а також роботи з обслуговування пилу. або регулювання повинні виконуватись уповноваже- ► Рис.32: 1. Нижня плита 2. Щітковий валик...
 • Page 68 ОБЕРЕЖНО: Надійно прикріпіть нижню плиту. За використання пристрою без нижньої плити щітковий валик може від’єднатися й стати причиною травми. УВАГА: Завжди прикріплюйте щітковий валик. Використання пристрою без щіткового валика при- зведе до зниження ефективності видалення пилу. Як видалити засмічення УВАГА: Не використовуйте пристрій, якщо вхідний канал засмічений. Тривале викори- стання пристрою із засміченим вхідним каналом призведе до зниження потужності всмоктування. Від’єднайте нижню плиту та зніміть щітковий валик. Вийміть алюмінієву трубу з пристрою та зі шлангу. Поверніть шланг проти годинникової стрілки й витягніть шланг із пристрою. Вийміть всмоктувальний шланг, потягнувши за виступ. ► Рис.35: 1. Всмоктувальний шланг 2. Язичок Перевірте вхідний канал повітря, тобто вну- трішню частину алюмінієвої труби, шланга та всмок- тувального шланга.
 • Page 69: Усунення Несправностей

  ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ • Кругла щітка • Фільтр HEPA • Мішок фільтра ОБЕРЕЖНО: Це додаткове та допоміжне обладнання рекомендовано використовувати з • Оригінальний акумулятор та зарядний пристрій Makita інструментом Makita, зазначеним у цій інструкції з експлуатації. Використання будь-якого іншого додат- ПРИМІТКА: Деякі елементи списку можуть вхо- кового та допоміжного обладнання може становити дити до комплекту інструмента як стандартне небезпеку травмування. Використовуйте додаткове та приладдя. Вони можуть відрізнятися залежно від допоміжне обладнання лише за призначенням. країни. У разі необхідності отримати допомогу в більш детальному ознайомленні з оснащенням звертай- тесь до місцевого сервісного центру Makita. 69 УКРАЇНСЬКА...
 • Page 70 ROMÂNĂ (Instrucţiuni originale) AVERTIZARE Această maşină nu este destinată utilizării de către persoane (inclu- siv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experienţă şi cunoştinţe. Copiii trebuie supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se joacă cu articolul. SPECIFICAŢII Model: DVC560 Volum maxim de aer * 1,9 m /min Aspirare * 12 kPa Capacitate Dimensiuni (L x l x H) 326 mm x 318 mm x 1.146 mm Tensiune nominală...
 • Page 71 Zgomot AVERTIZĂRI DE SIGURANŢĂ Nivelul de zgomot normal ponderat A determinat în conformitate cu EN60335-2-69: Nivel de presiune acustică (L ): 70 dB(A) sau mai puţin Avertismente privind siguranţa Marjă de eroare (K): 2,5 dB(A) pentru aspiratorul fără cablu Nivelul de zgomot în timpul funcţionării poate depăşi 80 dB (A). NOTĂ: Valoarea (valorile) totală(e) a (ale) emisiilor de zgomot declarate a(u) fost măsurată(e) în confor- AVERTIZARE: IMPORTANT CITIŢI CU mitate cu o metodă de test standard şi poate (pot) fi ATENŢIE toate avertizările de siguranţă şi utilizată(e) pentru compararea unei unelte cu alta. toate instrucţiunile ÎNAINTE DE UTILIZARE. NOTĂ: Valoarea (valorile) totală(e) a (ale) emisiilor Nerespectarea acestor avertismente şi instrucţiuni de zgomot declarate poate (pot) fi, de asemenea, poate avea ca rezultat electrocutarea, incendiul şi/ utilizată(e) într-o evaluare preliminară a expunerii.
 • Page 72 15. VERIFICAŢI PENTRU A IDENTIFICA EVENTUALELE Folosiţi maşinile electrice numai cu acumulatoarele COMPONENTE DEFECTE. Înainte de a continua uti- special destinate acestora. Utilizarea altor acumula- lizarea aspiratorului, trebuie să verificaţi cu atenţie toare poate prezenta risc de rănire şi de incendiu. dispozitivele de protecţie sau alte componente care Când nu folosiţi cartuşul de acumulatori, ţineţi-l sunt deteriorate, pentru a stabili dacă...
 • Page 73 Întrerupeţi întotdeauna funcţi- 12. Utilizaţi acumulatoarele numai cu produsele onarea maşinii şi încărcaţi cartuşul acumulatoru- specificate de Makita. Instalarea acumulatoa- lui când observaţi o scădere a puterii maşinii. relor în produse neconforme poate cauza incen- Nu reîncărcaţi niciodată un acumulator com- dii, căldură excesivă, explozii sau scurgeri de...
 • Page 74 ASAMBLARE ATENŢIE: Întotdeauna introduceţi complet cartuşul acumulatorului. În caz contrar, acesta poate cădea accidental din aparat provocând acci- ATENŢIE: Asigurați-vă întotdeauna că aparatul dentarea dumneavoastră sau a persoanelor din jur. este oprit, iar cartușul acumulatorului este scos, ATENŢIE: Nu forţaţi cartuşul acumulatorului înainte de a executa orice acțiune asupra aparatului. la montare. Dacă acesta nu glisează uşor, înseamnă ATENŢIE: Purtaţi întotdeauna o mască...
 • Page 75 Scoaterea sacului filtrant Indicarea capacităţii rămase a acumulatorului ATENŢIE: Manevrați sacul filtrant cu delica- Numai pentru cartuşe de acumulator cu indicator tețe. În caz contrar, obiecte străine pot fi suflate în ► Fig.12: 1. Lămpi indicatoare 2. Buton de verificare ochi, ceea ce poate provoca vătămări corporale. Apăsaţi butonul de verificare de pe cartuşul acumula- Înlocuiți sacul filtrant atunci când acesta se umple sau se înfundă. torului, astfel încât să se indice capacităţile rămase ale Deschideți capacul cutiei pentru praf și dispozitivul de acumulatorului. Lămpile indicatorului vor lumina timp de blocare, apoi scoateți sacul filtrant. câteva secunde. Trageți banda de pe partea deschiderii pentru a închide sacul filtrant și aruncați sacul filtrant cu totul. Lămpi indicatoare Capacitate ► Fig.11: 1. Dispozitiv de blocare 2. Bandă rămasă...
 • Page 76 Eroare perie cu role Acţionarea întrerupătorului ► Fig.15: 1. Buton ON (Pornire)/schimbare mod Iluminare intermitentă Din anumite motive, sarcina de lucru a periei cu role este 2. Buton OFF (Oprire) ridicată. Pornirea/oprirea aparatului Aprins Peria cu role este oprită dintr-un motiv neobișnuit. Pentru a porni aparatul, apăsați pur și simplu butonul ON (Pornire)/schimbare mod. Pentru a opri, apăsați AVERTIZARE: Dacă lampa se aprinde în butonul OFF (Oprire).
 • Page 77 ATENŢIE: Nu puneți mâna sau piciorul sub Pentru a menţine SIGURANŢA şi FIABILITATEA produsu- aparat în timpul funcționării. În caz contrar, se lui, reparaţiile şi orice alte lucrări de întreţinere sau reglare trebuie executate de centre de service Makita autorizate poate produce un accident prin blocare. sau proprii, folosind întotdeauna piese de schimb Makita. Operație de curățare normală Depozitare Țineți mânerul, apoi deblocați poziția verticală. La depozitare, scoateți cartușele acumulatorului și depo- Porniți aparatul. Curățați o podea.
 • Page 78 întunecoasă și bine ventilată pentru a preveni mirosul neplăcut sau defecțiunile. Pentru a monta filtrul, introduceţi partea fără cârlige în canelură, iar apoi împingeţi filtrul până când cârligele se fixează cu un clic. ► Fig.31: 1. Canelură 2. Filtru HEPA 3. Cârlig Curățarea periei cu role Scoateți placa din partea de jos și apoi scoateți peria cu role. Dacă firele periei cu role se scurtează, solicitați centru- lui de service Makita o nouă perie. Folosirea aparatului cu peria cu role cu fire scurte are ca rezultat o colectare insuficientă a prafului. ► Fig.32: 1. Placa din partea de jos 2. Perie cu role Îndepărtați ațele și firele de păr de pe peria cu role utilizând o foarfecă. Scoateți capacul și curățați resturile. ► Fig.33: 1. Capac Montați capacul, peria cu role și placa din partea de jos în ordine inversă. ► Fig.34 ATENŢIE: Atașați complet placa din partea de jos. Dacă aparatul este folosit fără placa din partea...
 • Page 79: Accesorii Opţionale

  • Sac filtrant • Acumulator şi încărcător original Makita ATENŢIE: Folosiţi accesoriile sau piesele NOTĂ: Unele articole din listă pot fi incluse ca acce- auxiliare recomandate pentru maşina dumnea- sorii standard în ambalajul de scule. Acestea pot voastră Makita în acest manual. Utilizarea oricăror diferi în funcţie de ţară. alte accesorii sau piese auxiliare poate prezenta risc de vătămare corporală. Utilizaţi accesoriile şi piesele auxiliare numai în scopul destinat. Dacă aveţi nevoie de asistenţă sau de mai multe detalii referitoare la aceste accesorii, adresaţi-vă centrului local de service Makita. • Duză pentru colţuri •...
 • Page 80: Technische Daten

  Diese Maschine sollte nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit reduzierten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzugehen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. TECHNISCHE DATEN Modell: DVC560 Maximales Luftvolumen * 1,9 m /min Unterdruck * 12 kPa Kapazität Abmessungen (L x B x H) 326 mm × 318 mm × 1.146 mm...
 • Page 81 Geräusch EG-Konformitätserklärung Typischer A-bewerteter Geräuschpegel ermittelt gemäß Nur für europäische Länder EN60335-2-69: Die EG-Konformitätserklärung ist als Anhang A in dieser Schalldruckpegel (L ): 70 dB (A) oder weniger Bedienungsanleitung enthalten. Messunsicherheit (K): 2,5 dB (A) Der Geräuschpegel kann während des Betriebs 80 dB (A) überschreiten.
 • Page 82 13. Reinigen und warten Sie den Staubsauger 28. Benutzen Sie das Sauggerät nicht als sofort nach jedem Gebrauch, um ihn in opti- Hocker oder Werkbank. Anderenfalls malem Betriebszustand zu halten. kann die Maschine herunterfallen und Personenschäden verursachen. 14. SAUGGERÄT SORGFÄLTIG WARTEN. Halten Sie das Sauggerät für bessere und 29.
 • Page 83 °C erreichen oder überschreiten kann. Makita-Akkus. Die Verwendung von Nicht-Original- Versuchen Sie niemals, den Akku zu verbren- Makita-Akkus oder von Akkus, die abgeändert nen, selbst wenn er stark beschädigt oder worden sind, kann zum Bersten des Akkus und vollkommen verbraucht ist. Der Akku kann im daraus resultierenden Bränden, Personenschäden...
 • Page 84: Bezeichnung Der Teile

  BEZEICHNUNG DER TEILE ► Abb.1 Handgriff Schalterplatte Rohrgriff Schlauch Anzeigetafel Hebel (für Staubboxdeckel Tragegriff Staubboxdeckel) Verschluss (für Einstellhebel Akkuabdeckung Spitzdüse Akkuabdeckung) Rundbürste Fußhebel Laufrad Seitenbürste Saugschlauch Verbindungsstück Aluminiumrohr Rohrhalter LED-Lampe Bürstenrolle Bodenplatte Einschalt (ON)-/ Betriebsartumschalttaste Ausschalttaste (OFF) Betriebsartanzeige Staubfüllstand- Bürstenrollen- Warnanzeige Fehleranzeige Akku- Akkukontroll-/ Restkapazitätsanzeige LED-Lampentaste...
 • Page 85 Installieren des Filterbeutels Entfernen des Filterbeutels VORSICHT: VORSICHT: Verwenden Sie keinen Behandeln Sie den Filterbeutel beschädigten Filterbeutel. Verwenden Sie das sachte. Falls Fremdkörper in die Augen geblasen Sauggerät stets mit ordnungsgemäß montiertem werden, kann dies zu Personenschäden führen. Filterbeutel. Anderenfalls können aufgesaugter Tauschen Sie den Filterbeutel aus, wenn er voll oder zugesetzt wird. Staub oder Partikel vom Sauggerät entweichen Öffnen Sie den Staubboxdeckel, entriegeln Sie die und die Atemwege des Bedieners angreifen.
 • Page 86 Anzeigen der Akku-Restkapazität WARNUNG: Schalten Sie das Gerät sofort aus, wenn diese Lampe während des Betriebs auf- Nur für Akkus mit Anzeige leuchtet. Anderenfalls kann eine Funktionsstörung ► Abb.12: 1. Anzeigelampen 2. Prüftaste des Motors auftreten, die zu einem Brand führen kann. Drücken Sie die Prüftaste am Akku, um die Akku- Restkapazität anzuzeigen. Die Anzeigelampen leuchten wenige Sekunden lang auf. Akku-Restkapazität Anzeigelampen Restkapazität Drücken Sie während des Betriebs die Akkukontroll-/...
 • Page 87: Betrieb

  Verwendung der Seitenbürste Aufrechtstellung befindet, dreht sich die Bürstenrolle nicht. Die Seitenbürste ist praktisch zum Saugen der Ecke einer Wand. Einstellen der Höhe der Bürstenrolle Wenn die Seitenbürste kurz wird, lassen Sie sie von einer Makita-Kundendienststelle ersetzen. ► Abb.23: 1. Seitenbürste VORSICHT: Vergewissern Sie sich vor dem Betrieb stets, dass sich der Einstellhebel in der Betrieb mit Zubehör korrekten Position befindet. Die Höhe der Bürstenrolle kann in 4 Stufen eingestellt werden.
 • Page 88: Wartung

  Um die SICHERHEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT dieses Klicken einrasten. Produkts zu gewährleisten, sollten Reparaturen und ► Abb.31: 1. Nut 2. HEPA-Filter 3. Haken andere Wartungs- oder Einstellarbeiten nur von Makita- Vertragswerkstätten oder Makita-Kundendienstzentren Reinigung der Bürstenrolle unter ausschließlicher Verwendung von Makita- Originalersatzteilen ausgeführt werden.
 • Page 89 VORSICHT: Befestigen Sie die Bodenplatte vollständig. Wird das Gerät ohne die Bodenplatte betrieben, kann sich die Bürstenrolle lösen und Verletzungen verursachen. ANMERKUNG: Setzen Sie stets die Bürstenrolle ein. Der Betrieb des Gerätes ohne die Bürstenrolle führt zu schlechter Staubsammlung. Beseitigen einer Verstopfung ANMERKUNG: Betreiben Sie das Gerät nicht mit verstopftem Saugluftströmungsweg. Fortgesetzter Gebrauch mit verstopftem Saugluftströmungsweg führt zu reduzierter Saugkraft. Entfernen Sie die Bodenplatte, und nehmen Sie dann die Bürstenrolle heraus.
 • Page 90: Fehlersuche

  Rundbürste • HEPA-Filter • Filterbeutel VORSICHT: Die folgenden Zubehörteile oder Vorrichtungen werden für den Einsatz mit dem in • Original-Makita-Akku und -Ladegerät dieser Anleitung beschriebenen Makita-Werkzeug HINWEIS: Manche Teile in der Liste können als empfohlen. Die Verwendung anderer Zubehörteile Standardzubehör im Werkzeugsatz enthalten sein. oder Vorrichtungen kann eine Verletzungsgefahr Sie können von Land zu Land unterschiedlich sein. darstellen. Verwenden Sie Zubehörteile oder Vorrichtungen nur für ihren vorgesehenen Zweck. Wenn Sie weitere Einzelheiten bezüglich dieser Zubehörteile benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre Makita-Kundendienststelle.
 • Page 92 Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885802-976 EN, PL, HU, SK, CS, UK, RO, DE www.makita.com 20200630...

Table of Contents