Makita DVC560 Instruction Manual

Makita DVC560 Instruction Manual

Cordless upright cleaner
Hide thumbs Also See for DVC560:
Table of Contents
 • EG-Försäkran Om Överensstämmelse
 • Beskrivning Av Delar
 • Rengöra Rullborsten
 • Valfria Tillbehör
 • Tekniske Data
 • Valgfritt Tilbehør
 • Tekniset Tiedot
 • EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus
 • Osien Kuvaus
 • Toimintojen Kuvaus
 • Harjarullan Puhdistaminen
 • EF-Overensstemmelseserklæring
 • Beskrivelse Af Delene
 • Rengøring Af Børsterullen
 • Drošības Brīdinājumi
 • Roktura Pievienošana
 • Pārnēsāšanas Rokturis
 • Problēmu Novēršana
 • Papildu Piederumi
 • Saugos Įspėjimai
 • Dalių Aprašymas
 • Veikimo Aprašymas
 • Techninė PriežIūra
 • Gedimų Šalinimas
 • Tehnilised Andmed
 • Osade Kirjeldus
 • Filtrikoti Paigaldamine
 • Технические Характеристики
 • Меры Безопасности
 • Описание Деталей
 • Описание Работы
 • Режим Работы
 • Включение / Выключение Устройства
 • Поиск И Устранение Неисправностей
 • Дополнительные Принадлежности

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

EN
Cordless Upright Cleaner
Sladdlös upprätt
SV
dammsugare
Trådløs skaftstøvsuger
NO
FI
Akkukäyttöinen pystyimuri
DA
Akku oprejst støvsuger
Bezvadu statenisks tīrītājs
LV
Belaidis vertikalus siurblys
LT
ET
Juhtmeta püstine tolmuimeja KASUTUSJUHEND
RU
Аккумуляторный пылесос
DVC560
INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
BRUGSANVISNING
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
8
18
28
38
48
58
68
78
88

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita DVC560

 • Page 1 Cordless Upright Cleaner INSTRUCTION MANUAL Sladdlös upprätt BRUKSANVISNING dammsugare Trådløs skaftstøvsuger BRUKSANVISNING Akkukäyttöinen pystyimuri KÄYTTÖOHJE Akku oprejst støvsuger BRUGSANVISNING Bezvadu statenisks tīrītājs LIETOŠANAS INSTRUKCIJA Belaidis vertikalus siurblys NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Juhtmeta püstine tolmuimeja KASUTUSJUHEND РУКОВОДСТВО ПО Аккумуляторный пылесос ЭКСПЛУАТАЦИИ DVC560...
 • Page 2 Fig.1 Fig.4 Fig.2 Fig.5 Fig.3...
 • Page 3 Fig.6 Fig.9 Fig.7 Fig.10 Fig.8 Fig.11...
 • Page 4 Fig.12 Fig.16 Fig.13 Fig.17 Fig.14 Fig.18 Fig.15 Fig.19...
 • Page 5 Fig.23 Fig.20 Fig.24 Fig.25 Fig.21 Fig.26 Fig.22...
 • Page 6 Fig.31 Fig.27 Fig.32 Fig.28 Fig.29 Fig.33 Fig.30 Fig.34...
 • Page 7 Fig.35 Fig.36...
 • Page 8: Specifications

  Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. SPECIFICATIONS Model: DVC560 Maximum air volume * 1.9 m /min Vacuum * 12 kPa...
 • Page 9: Safety Warnings

  Intended use EC Declaration of Conformity The appliance is intended for collecting dry dust. The For European countries only appliance is suitable for commercial use, for example in The EC declaration of conformity is included as Annex A hotels, schools, hospitals, factories, shops, offices and to this instruction manual. rental businesses.
 • Page 10 15. CHECK DAMAGED PARTS. Before further use Under abusive conditions, liquid may be of the cleaner, a guard or other part that is ejected from the battery; avoid contact. If con- damaged should be carefully checked to deter- tact accidentally occurs, flush with water. If mine that it will operate properly and perform liquid contacts eyes, additionally seek medical its intended function.
 • Page 11: Parts Description

  Tape or mask off open contacts and pack up the causing fires, personal injury and damage. It will battery in such a manner that it cannot move also void the Makita warranty for the Makita tool and around in the packaging. charger. When disposing the battery cartridge, remove...
 • Page 12 ASSEMBLY CAUTION: Always install the battery cartridge fully. If not, it may accidentally fall out of the appli- ance, causing injury to you or someone around you. CAUTION: Always be sure that the appli- CAUTION: Do not install the battery cartridge ance is switched off and the battery cartridge forcibly.
 • Page 13: Functional Description

  Removing the filter bag Indicating the remaining battery capacity Only for battery cartridges with the indicator CAUTION: Handle the filter bag softly. ► Fig.12: 1. Indicator lamps 2. Check button Otherwise foreign objects are blown into eyes, it may Press the check button on the battery cartridge to indi- result in personal injury.
 • Page 14: Carrying Handle

  Remaining battery capacity Lighting up the LED lamp During operation, press the battery check / LED lamp button to indicate the remaining battery capacities. The CAUTION: Do not look in the light or see the battery indicators correspond to each battery. source of light directly.
 • Page 15: Operation

  Normal cleaning operation To maintain product SAFETY and RELIABILITY, Hold the handle, and then unlock the upright repairs, any other maintenance or adjustment should position. be performed by Makita Authorized or Factory Service Centers, always using Makita replacement parts. Turn on the appliance. Clean a floor. ► Fig.22 Storage Using the side brush When storing, remove the battery cartridges and store the appliance on level place in upright position.
 • Page 16: Cleaning The Brushroll

  Cleaning the brushroll Remove the bottom plate, and then remove the brushroll. If the hair of the brushroll gets short, ask the Makita service center for new one. Operating the appliance with the short hair brushroll results in poor dust collecting.
 • Page 17: Troubleshooting

  TROUBLESHOOTING Before asking for repairs, conduct your own inspection first. If you find a problem that is not explained in the manual, do not attempt to disassemble the machine. Instead, ask Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts for repairs. Symptom Probable cause Remedy Not working Battery cartridges are installed improperly. Install the battery cartridges as described in this manual.
 • Page 18 Denna maskin är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller som inte har tillräcklig erfarenhet eller kunskap. Barn ska övervakas så att de inte leker med anordningen. SPECIFIKATIONER Modell: DVC560 Maximal luftvolym * 1,9 m /min Vakuum * 12 kPa...
 • Page 19: Eg-Försäkran Om Överensstämmelse

  Före användning bör du se till att denna VARNING: Använd hörselskydd. dammsugare endast används av personer som har fått korrekta instruktioner om hur dammsu- VARNING: Bulleremissionen under faktisk garen ska användas. användning av maskinen kan skilja sig från det Använd inte utan filterpåse och/eller filter mon- deklarerade värdet, beroende på...
 • Page 20 17. FÖRVARA DAMMSUGARE SOM INTE Följ alla laddningsinstruktioner och ladda inte ANVÄNDS. Dammsugaren ska förvaras inom- batteripaketet eller maskinen utanför det tempera- hus när den inte används. turintervall som anges i instruktionerna. Felaktig laddning, eller vid temperaturer utanför det angivna 18.
 • Page 21: Beskrivning Av Delar

  Använda endast äkta Makita- 12. Använd endast batterierna med de produkter som batterier. Användning av oäkta Makita-batterier eller specificerats av Makita. Att använda batterierna med batterier som har manipulerats kan leda till person- ej godkända produkter kan leda till brand, överdriven och utrustningsskador eller till att batteriet fattar eld.
 • Page 22 Anslutning av rör OBSERVERA: När filterpåsen redan är full eller tilltäppt ska den bytas ut mot en ny. Fortsatt användning med full eller tilltäppt filterpåse leder till Sätt in aluminiumrörets spets i fogen och fäst sedan minskad sugkraft. aluminiumröret i rörhållaren. ► Fig.4: 1. Fog 2. Rörhållare OBSERVERA: För att förhindra damm från att komma in i motorn: OBSERVERA:...
 • Page 23 FUNKTIONSBESKRIVNING Indikatorlampor Kvarvarande kapacitet Upplyst Blinkar FÖRSIKTIGT: Se alltid till att apparaten är avstängd och batterikassetten borttagen innan 75% till 100% du justerar apparaten eller kontrollerar dess funktioner. 50% till 75% Skyddssystem för maskinen/ 25% till 50% batteriet 0% till 25% Verktyget är utrustat med ett skyddssystem för verkty- get/batteriet.
 • Page 24 Kvarvarande batterikapacitet Tända LED-lampan Vid körning ska du trycka på batterikontroll-/LED- lampknappen för att visa de återstående batterikapaci- FÖRSIKTIGT: Titta inte in i ljuset eller direkt teterna. Batteriindikeringarna motsvarar varje batteri. i ljuskällan. ► Fig.14 Apparaten är utrustad med LED-lampor. Se hur de fungerar i stycket om batterikontroll-/ Batteriindikatorstatus Kvarvarande batterikapa-...
 • Page 25 Normal användning för städning För att upprätthålla produktens SÄKERHET och TILLFÖRLITLIGHET bör allt underhålls- och justerings- Håll handtaget och lås sedan upp det upprätta arbete utföras av ett auktoriserat Makita servicecenter läget. och med reservdelar från Makita. Sätt på apparaten. Städa ett golv. Förvaring ► Fig.22...
 • Page 26: Rengöra Rullborsten

  Rengöra rullborsten Ta bort den undre plattan och ta sedan bort rullborsten. Om stråna på rullborsten blir för korta, be då Makitas servicecenter om en ny. Om apparaten används med för korta strån på rullbor- sten funkar dammuppsamlingen dåligt. ► Fig.32: 1. Undre platta 2. Borstrulle Ta bort trådar och hårstrån från rullborsten med sax.
 • Page 27: Valfria Tillbehör

  FELSÖKNING Innan du ber om reparation ska du först utföra en egen kontroll. Om du hittar ett problem som inte finns förklarat i bruksanvisningen ska du inte försöka att montera isär maskinen. Fråga istället ett auktoriserad servicecenter för Makita, och använd alltid reservdelar från Makita för reparationer. Symptom Trolig orsak Åtgärd Fungerar inte Batterikassetterna är felaktigt insatta. Sätt i batterikassetterna enligt anvisning- arna i denna bruksanvisning.
 • Page 28: Tekniske Data

  Små barn må være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med støvsugeren. TEKNISKE DATA Modell: DVC560 Maksimalt luftvolum * 1,9 m /min Støvsuger * 12 kPa Kapasitet Mål (L x B x H)
 • Page 29 Støy SIKKERHETSADVARSEL Typisk A-vektet lydtrykknivå er bestemt i henhold til Sikkerhetsadvarsler for trådløs EN60335-2-69: Lydtrykknivå (L ) : 70 dB (A) eller mindre støvsuger Usikkerhet (K): 2,5 dB (A) Støynivået under arbeid kan overskride 80 dB (A). ADVARSEL: VIKTIG. LES NØYE alle sikker- MERK: Den/de oppgitte verdien(e) for genererte hetsadvarsler og instruksjoner FØR BRUK.
 • Page 30 15. KONTROLLER SKADDE DELER. Før videre Når batteriet ikke er i bruk, må du holde bruk av støvsugeren må du foreta en grundig verktøyet unna metallgjenstander som f.eks. sjekk av ev. skadde deler, som f.eks. vern eller binders, mynter, nøkler, spiker, skruer og lignende, for å...
 • Page 31 For kommersiell transport, f.eks av tredjeparter batterier. Bruk av batterier som har endret seg, eller eller speditører, må spesielle krav om pakking og som ikke er originale Makita-batterier, kan føre til at merking følges. batteriet sprekker og forårsaker brann, personskader Før varen blir sendt, må du forhøre deg med en og andre skader. Det vil også ugyldiggjøre garantien...
 • Page 32 MONTERING FORSIKTIG: Pass på å sette batteriet helt inn. Hvis dette ikke gjøres, kan batteriet falle ut av apparaten og skade deg eller andre som oppholder FORSIKTIG: Forviss deg alltid om at appa- seg i nærheten. ratet er slått av og batteriinnsatsen tatt ut før du FORSIKTIG: Ikke bruk makt når du setter i utfører noe arbeid på...
 • Page 33 Ta bort filterposen Indikere gjenværende batterikapasitet Kun for batterier med indikatoren FORSIKTIG: Vær forsiktig når du håndterer ► Fig.12: 1. Indikatorlamper 2. Kontrollknapp filterposen. Ellers kan fremmedlegemer blåse inn i Trykk på sjekk-knappen på batteriet for vise gjenværende øyne og føre til personskader. batterikapasitet. Indikatorlampene lyser i et par sekunder. Skift ut filterposen når den er full eller tilstoppet.
 • Page 34 Gjenværende batterikapasitet Tenne LED-lampen Under bruk trykker du på knappen for batterikontroll/ LED-lampen for å indikere gjenværende batterikapasi- FORSIKTIG: Ikke se inn i lyset eller se direkte tet. Batteriindikatorene korresponderer til hvert batteri. på lyskilden. ► Fig.14 Denne apparatet er utstyrt med LED-lamper. Du finner informasjon om hvordan de fungerer i avsnit- Batteriindikatorstatus Gjenværende batterikapa- tet om knappen for batterikontroll/LED-lampe.
 • Page 35 Det kan føre til misfarging, defor- mering eller sprekkdannelse. Normal rengjøringsbruk For å opprettholde produktets SIKKERHET og Hold i håndtaket, og deretter frigjør du innretnin- PÅLITELIGHET, må reparasjoner, vedlikehold og juste- gen fra stående stilling. ringer utføres av autoriserte Makita servicesentre eller fabrikkservicesentre, og det må alltid brukes reservede- Slå på apparatet. Rengjør et gulv. ler fra Makita. ► Fig.22 Oppbevaring Bruke sidebørsten Før oppbevaring skal batteriene tas ut, og apparatet...
 • Page 36 Rengjøre børsterullen Ta bort bunnplaten, og ta deretter ut børsterullen. Hvis busten på børsterullen blir kort, ber du Makitas servicesenter om den ny. Å bruke apparatet med en børsterull med kort bust fører til dårlig støvsamling. ► Fig.32: 1. Bunnplate 2. Børsterull Fjern tråder og hår fra børsterullen ved hjelp av saks.
 • Page 37: Valgfritt Tilbehør

  FEILSØKING Inspiser utstyret selv før du bestiller reparasjon. Ikke prøv å demontere maskinen hvis du finner et problem som ikke er forklart i brukerveiledningen. I stedet skal du ta kontakt med et autorisert Makita-servicesenter, som alltid bruker reservedeler fra Makita til reparasjoner. Symptom Sannsynlig årsak Løsning Fungerer ikke Batteriene er feil satt inn. Sett inn batteriene som beskrevet i denne håndboken. Batteriene er flate.
 • Page 38: Tekniset Tiedot

  Tämä laite ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapset mukaan lukien) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemuksen tai tiedon puute estävät heitä käyttämästä laitetta turvallisesti. Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, etteivät he pääse leikkimään laitteella. TEKNISET TIEDOT Malli: DVC560 Suurin ilmatilavuus * 1,9 m /min Imuteho * 12 kPa Kapasiteetti Mitat (P x L x K) 326 mm x 318 mm x 1 146 mm Nimellisjännite...
 • Page 39: Ey-Vaatimustenmukaisuusvakuutus

  Käyttötarkoitus TURVAVAROITUKSET Laite on tarkoitettu kuivan pölyn imuroimiseen. Laite Akkukäyttöisen pölynimurin sopii kaupalliseen käyttöön esimerkiksi hotelleissa, kouluissa, sairaaloissa, tehtaissa, myymälöissä, toimis- turvaohjeet toissa tai vuokraamoissa. Melutaso VAROITUS: LUE HUOLELLISESTI kaikki tur- vavaroitukset ja käyttöohjeet ENNEN KÄYTTÖÄ. Tyypillinen A-painotettu melutaso määräytyy standardin Jos varoitusten ja ohjeiden noudattaminen laiminlyö- EN60335-2-69 mukaan: dään, seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo ja/tai...
 • Page 40 esteettä. Tarkasta myös osien eheys, kiinni- Akusta voi vuotaa nestettä, jos sitä käsitellään tykset sekä muut toimintaan mahdollisesti väärin. Vältä kosketusta. Jos nestettä pääsee vaikuttavat seikat. Suojus tai muu vaurioitunut iholle vahingossa, huuhtele iho vedellä. Jos osa tulee viedä valtuutettuun huoltoliikkee- nestettä...
 • Page 41: Osien Kuvaus

  Esimerkiksi kolmansien osapuolten huolintaliik- keiden tulee kaupallisissa kuljetuksissa noudattaa 18. Pidä akku poissa lasten ulottuvilta. pakkaamista ja merkintöjä koskevia erityisvaati- SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET. muksia. Lähetettävän tuotteen valmistelu edellyttää vaaral- HUOMIO: Käytä vain alkuperäisiä Makita- listen aineiden asiantuntijan neuvontaa. Huomioi akkuja. Muiden kuin aitojen Makita-akkujen, tai myös mahdollisesti yksityiskohtaisemmat kansalli- mahdollisesti muutettujen akkujen käyttö voi johtaa set määräykset akun murtumiseen ja aiheuttaa tulipaloja, henkilö- ja Akun avoimet liittimet tulee suojata teipillä tai omaisuusvahinkoja. Se mitätöi myös Makita-työkalun suojuksella ja pakkaaminen tulee tehdä niin, ettei...
 • Page 42 KOKOONPANO HUOMIO: Paina akkupaketti aina täysin pai- kalleen. Jos se ei ole kunnolla paikallaan, se voi pudota laitteesta ja aiheuttaa vammoja joko itsellesi HUOMIO: Varmista aina ennen mitään lait- tai sivullisille. teelle tehtäviä toimenpiteitä, että laite on sammu- HUOMIO: Älä käytä voimaa akun asennuk- tettu ja akkupaketti irrotettu. sessa.
 • Page 43: Toimintojen Kuvaus

  Suodatinpussin poistaminen Akun jäljellä olevan varaustason ilmaisin HUOMIO: Käsittele suodatinpussia varoen. Vain akkupaketeille ilmaisimella Muutoin tuuli voi puhaltaa vierasesineitä ihmisten ► Kuva12: 1. Merkkivalot 2. Tarkistuspainike silmiin, mikä voi johtaa vammoihin. Painamalla tarkistuspainiketta saat näkyviin akun jäl- Vaihda suodatinpussi, kun se tulee täyteen tai jellä olevan varauksen. Merkkivalot palavat muutaman tukkeutuu. sekunnin ajan. Avaa pölylokeron kansi, avaa salpa ja poista suodatinpussi. Merkkivalot Akussa jäl- Sulje suodatinpussi sen aukon sivussa olevasta lius- jellä...
 • Page 44 Harjarullan virhe Toimintatilan vaihtaminen Voit vaihtaa toimintatilaa kolmiportaisesti, asetukset Vilkkuu Harjarulla on jostain syystä ovat seuraavat: ”alempi melutaso (1)”, ”normaali (2)” ja suuren kuormituksen ”korkea (3)”. kohteena. Kun haluat vaihtaa toimintatilaa, paina ON-/tilanvaih- Päällä Harjarulla on pysähtynyt topainiketta laitteen ollessa käynnissä. Toimintatila epänormaalisti. vaihtuu järjestyksessä ”alempi melutaso (1)”, ”normaali (2)” ja ”korkea (3)”. VAROITUS: Sammuta laite välittömästi, jos Laite käynnistyy siinä tilassa, jossa se oli tämä lamppu syttyy käytön aikana. Muutoin moot- sammutettaessa.
 • Page 45 Kytke laite päälle. Imuroi lattia. Laitteen rungon puhdistaminen ► Kuva22 Sivuharjan käyttäminen Pyyhi ajoittain imurin ulkopuoli (laitekotelo) pesuaineve- dellä kostutetulla liinalla. Sivuharja on kätevä seinän kulmien imuroimisessa. ► Kuva29 Jos sivuharjan harjakset lyhenevät, vaihdata sivuharja Makita-huollossa HEPA-suodattimen puhdistus ► Kuva23: 1. Sivuharja Lisävarusteiden käyttäminen HUOMIO: Älä käytä imuria ilman suodatinta tai jatka likaisen tai vaurioituneen suodattimen käyttämistä. Muutoin imuroitu pöly tai hiukkaset HUOMIO: Pidä...
 • Page 46: Harjarullan Puhdistaminen

  öiden ehkäisemiseksi. Kun asennat suodattimen paikalleen, aseta sal- vaton puoli uraan ja paina suodatinta, kunnes salvat kiinnittyvät napsahtaen. ► Kuva31: 1. Ura 2. HEPA-suodatin 3. Salpa Harjarullan puhdistaminen Irrota ensin alalevy ja sitten harjarulla. Jos harjarullan harjakset lyhenevät, tilaa uusi harjarulla Makita-huollosta. Laitteen käyttäminen harjarullalla, jonka harjakset ovat lyhyet, heikentää pölynkeräystehoa. ► Kuva32: 1. Alalevy 2. Harjarulla Irrota säikeet ja hiukset harjarullasta saksia käyttämällä. Irrota suojus ja puhdista roskat. ► Kuva33: 1. Suojus Asenna suojus, harjarulla ja alalevy paikoilleen käänteisessä järjestyksessä.
 • Page 47 HUOMIO: Seuraavia lisävarusteita tai lait- HUOMAA: Jotkin luettelossa mainitut varusteet voi- teita suositellaan käytettäväksi tässä ohjeessa vat sisältyä työkalun toimitukseen vakiovarusteina. kuvatun Makita-työkalun kanssa. Muiden lisäva- Ne voivat vaihdella maittain. rusteiden tai laitteiden käyttö voi aiheuttaa henkilö- vahinkoja. Käytä lisävarusteita ja -laitteita vain niiden käyttötarkoituksen mukaisesti.
 • Page 48 Denne maskine er ikke beregnet til brug af personer, (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med maskinen. SPECIFIKATIONER Model: DVC560 Maksimalt luftvolumen * 1,9 m /min Vakuum * 12 kPa...
 • Page 49: Ef-Overensstemmelseserklæring

  Støj SIKKERHEDSADVARSLER Det typiske A-vægtede støjniveau bestemt i overens- Sikkerhedsadvarsler for akku stemmelse med EN60335-2-69: Lydtryksniveau (L ) : 70 dB (A) eller derunder støvsuger Usikkerhed (K): 2,5 dB (A) Støjniveauet under arbejdet kan overskride 80 dB (A). ADVARSEL: VIGTIGT! LÆS OMHYGGELIGT BEMÆRK: De(n) angivne støjemissionsværdi(er) er alle sikkerhedsadvarsler og alle instruktioner FØR målt i overensstemmelse med en standardtestmetode BRUGEN.
 • Page 50 15. KONTROLLER BESKADIGEDE DELE. Før Når batteripakker ikke anvendes, skal de støvsugeren bruges igen, skal en beskyttel- holdes borte fra andre metalgenstande som sesskærm eller anden del, som er beskadiget, papirclips, mønter, nøgler, søm, skruer og kontrolleres omhyggeligt for at fastslå, om andre små...
 • Page 51: Beskrivelse Af Delene

  FORSIGTIG: Brug kun originale batterier Ved kommerciel transport, f.eks. af tredjeparts fra Makita. Brug af uoriginale Makita-batterier, eller transportselskaber, skal særlige krav til forpakning batterier som er blevet ændret, kan muligvis medføre og mærkning overholdes. brud på batteriet, hvilket kan forårsage brand, per- Ved forberedelse af udstyret til forsendelse skal du sonskade eller beskadigelse.
 • Page 52 SAMLING FORSIGTIG: Sæt altid akkuen helt ind. Hvis dette ikke gøres, kan den falde ud af apparatet ved et uheld og forårsage skade på dig selv eller andre FORSIGTIG: Sørg altid for, at apparatet er omkring dig. slukket, og akkuen er fjernet, inden der udføres FORSIGTIG: Brug ikke magt ved montering arbejde på...
 • Page 53 Afmontering af filterposen Indikation af den resterende batteriladning Kun til akkuer med indikatoren FORSIGTIG: Håndter filterposen forsigtigt. ► Fig.12: 1. Indikatorlamper 2. Kontrolknap Ellers kan der blæses fremmedlegemer ind i øjnene, Tryk på kontrolknappen på akkuen for at få vist den reste- hvilket kan det medføre personskade. rende batteriladning. Indikatorlampen lyser i nogle sekunder. Udskift filterposen, når den bliver fuld eller tilstoppet.
 • Page 54 Resterende batteriladning Tænding af LED-lampen Under anvendelse skal du trykke på knappen for bat- terikontrol/LED-lampe for at få indikeret de resterende FORSIGTIG: Kig aldrig direkte på lyskilden. batteriladninger. Batteriindikatorerne svarer til hvert Lad ikke lyset falde i Deres øjne. enkelt batteri. Apparatet er udstyret med LED-lamperne.
 • Page 55 Sidebørsten er praktisk til rengøring af hjørnet på en væg. Rengøring af apparatets kabinet Hvis sidebørsten bliver kort, skal du tage apparatet til Makita-servicecenteret for reparation ► Fig.23: 1. Sidebørste Aftør fra tid til anden ydersiden (støvsugerkabinet- tet) af støvsugeren med en klud, som er fugtet med Betjening med tilbehør sæbevand.
 • Page 56: Rengøring Af Børsterullen

  Rengøring af børsterullen Fjern bundpladen, og fjern derefter børsterullen. Hvis håret på børsterullen bliver kort, skal du anmode Makita-servicecenteret om et nyt. Anvendelse af apparatet med den korthårede bør- sterulle medfører dårlig støvopsamling. ► Fig.32: 1. Bundplade 2. Børsterulle Fjern tråde og hår fra børsterullen vha. en saks. Fjern dækslet og fjern snavs. ► Fig.33: 1. Dæksel Monter dækslet, børsterullen og bundpladen i omvendt rækkefølge.
 • Page 57 Udfør selv en inspektion, inden De anmoder om reparation. Hvis du opdager et problem, som ikke er forklaret i brugsanvisningen, må du ikke forsøge at skille maskinen ad. Rådfør Dem i stedet med et autoriseret Makita Servicecenter, og brug altid originale Makita udskiftningsdele til reparationer.
 • Page 58 LATVIEŠU (Oriģinālie norādījumi) BRĪDINĀJUMS Šo mašīnu nav paredzēts izmantot personām (tostarp bērniem) ar samazinātām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai personām bez pieredzes un zināšanām. Bērni ir jāuzrauga, lai tie nerotaļātos ar ierīci. SPECIFIKĀCIJAS Modelis: DVC560 Maksimālais gaisa apjoms * 1,9 m /min Vakuums * 12 kPa Ietilpība Izmēri (G x P x A) 326 mm x 318 mm x 1 146 mm Nominālais spriegums Līdzstrāva 36 V Tīrsvars 8,3–9,0 kg Mērījuma vērtības tiek noteiktas pēc mūsu oriģinālās metodes. • Nepārtrauktās izpētes un izstrādes programmas dēļ šeit uzrādītās specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma. •...
 • Page 59: Drošības Brīdinājumi

  Paredzētā lietošana DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI Šī ierīce ir paredzēta sausu putekļu savākšanai. Ierīce Drošības brīdinājumi bezvadu ir piemērota komerciālai lietošanai, piemēram, viesnī- cās, skolās, slimnīcās, rūpnīcās, veikalos, birojos, kā putekļsūcēja lietošanai arī iznomāšanai. Trokšņa līmenis BRĪDINĀJUMS: SVARĪGI! PIRMS LIETOŠANAS UZMANĪGI IZLASIET visus drošības Tipiskais A svērtais trokšņa līmenis noteikts saskaņā ar brīdinājumus un visus norādījumus. Brīdinājumu EN60335-2-69: un norādījumu neievērošanas gadījumā var rasties Skaņas spiediena līmeni (L ): 70 dB (A) vai mazāk elektrotrauma, aizdegšanās un/vai smagas traumas. Mainīgums (K): 2,5 dB (A) Pirms lietošanas pārliecinieties, ka lietotājs ir Darbības laikā trokšņa līmenis var pārsniegt 80 dB (A).
 • Page 60 15. PĀRBAUDIET, VAI NAV BOJĀTU DAĻU. Pirms tur- Nepareizas lietošanas gadījumā no akumula- pināt lietot ierīci, aizsargu vai citu daļu, kas bijusi tora var iztecēt šķidrums, nepieskarieties tam. bojāta, rūpīgi pārbaudiet, lai noteiktu, vai tā pareizi Ja nejauši pieskārāties šķidrumam, noskalojiet darbosies un izpildīs savas funkcijas.
 • Page 61 18. Glabājiet akumulatoru bērniem nepieejamā Neizmantojiet bojātu akumulatoru. vietā. 10. Uz izmantotajiem litija jonu akumulatoriem SAGLABĀJIET ŠOS attiecas likumdošanas prasības par bīstamiem izstrādājumiem. NORĀDĪJUMUS. Komerciālā transportēšanā, ko veic, piemēram, tre- šās puses, transporta uzņēmumi, jāievēro uz iesai- UZMANĪBU: Lietojiet tikai oriģinālos Makita ņojuma un marķējuma norādītās īpašās prasības. akumulatorus. Ja lietojat neoriģinālus Makita aku- Lai izstrādājumu sagatavotu nosūtīšanai, jāsazi- mulatorus vai pārveidotus akumulatorus, tie var nās ar bīstamo materiālu speciālistu. Ievērojiet arī uzsprāgt un izraisīt aizdegšanos, traumas un mate- citus attiecināmos valsts normatīvus. riālos zaudējumus. Tiks anulēta arī Makita darbarīka Vaļējus kontaktus nosedziet ar līmlenti vai citādi un lādētāja garantija.
 • Page 62: Roktura Pievienošana

  MONTĀŽA UZMANĪBU: Akumulatora kasetni vienmēr uzstādiet pilnībā. Pretējā gadījumā tā var nejauši izkrist no ierīces un savainot jūs vai apkārtējos. UZMANĪBU: Pirms jebkādu ierīces apkopes UZMANĪBU: Neievietojiet akumulatora vai līdzīgu darbu veikšanas vienmēr pārliecinieties, kasetni ar spēku. Ja kasetne neslīd ietvarā viegli, tā ka tā ir izslēgta un akumulatora kasetne ir izņemta. nav pareizi ielikta. UZMANĪBU: Ierīces salikšanas vai apkopes laikā...
 • Page 63 Filtra maisa izņemšana Atlikušās akumulatora jaudas indikators Tikai akumulatora kasetnēm ar indikatoru UZMANĪBU: Apejieties ar filtra maisu uzma- ► Att.12: 1. Indikatora lampas 2. Pārbaudes poga nīgi. Pretējā gadījumā acīs var tikt iepūsti svešķer- Nospiediet akumulatora kasetnes pārbaudes pogu, meņi, tādējādi radot traumas. lai pārbaudītu akumulatora atlikušo uzlādes līmeni. Ja filtra maiss ir pilns vai aizsērējis, nomainiet to. Indikatori iedegsies uz dažām sekundēm. Atveriet putekļu nodalījuma pārsegu un fiksatoru, pēc Indikatora lampas Atlikusī tam izņemiet filtra maisu. jauda Pavelciet strēmelīti atveres sānā, lai noslēgtu filtra maisu un izmestu to ar visu saturu. ► Att.11: 1.
 • Page 64: Pārnēsāšanas Rokturis

  Atlikusī akumulatora jauda LED gaismas ieslēgšana Darbības laikā nospiediet akumulatora pārbaudes / LED gaismas pogu, lai pārbaudītu atlikušo akumulatora UZMANĪBU: Neskatieties gaismā, neļaujiet jaudu. Akumulatora indikatori atbilst katram attiecīgajam tās avotam iespīdēt acīs. akumulatoram. Ierīce ir aprīkota ar LED lampām. ► Att.14 Skatiet sadaļu par akumulatora pārbaudes / LED gais- mas pogas darbību. Akumulatora indikatora stāvoklis Atlikusī ► Att.16: 1. LED gaisma akumulatora jauda Ieslēgts Izslēgts Kājas svira Mirgo No 50% līdz 100% UZMANĪBU: Pirms roktura atlaišanas vienmēr nofiksējiet ierīci vertikālā...
 • Page 65 Nekad neizmantojiet gazolīnu, ben- roku vai kāju zem ierīces. Pretējā gadījumā tā var zīnu, atšķaidītāju, spirtu vai līdzīgus šķidrumus. tikt nejauši iespiesta. Tas var radīt izbalēšanu, deformāciju vai plaisas. Parasta tīrīšanas darbība Lai saglabātu izstrādājuma DROŠU un UZTICAMU dar- bību, remontdarbus, apkopi un regulēšanu uzticiet veikt Turiet rokturi un atbloķējiet ierīces vertikālo tikai Makita pilnvarotam vai rūpnīcas apkopes centram, pozīciju. un vienmēr izmantojiet tikai Makita rezerves daļas. Ieslēdziet ierīci. Iztīriet grīdu. Uzglabāšana ► Att.22 Uzglabājot ierīci, izņemiet akumulatora kasetnes un Sānu sukas lietošana novietojiet ierīci uz līdzenas virsmas vertikālā pozīcijā.
 • Page 66 Birstes rullīša tīrīšana Noņemiet apakšējo plāksni un pēc tam izņemiet birstes rullīti. Ja birstes rullīša sariņi kļūst par īsu, vērsieties Makita apkopes centrā, lai saņemtu jaunu rullīti. Darbinot ierīci ar pārāk īsiem birstes rullīša sariņiem, putekļi netiks pienācīgi savākti. ► Att.32: 1. Apakšējā plāksne 2. Birstes rullītis Noņemiet diegus un matus no birstes rullīša, izmantojot šķēres. Noņemiet vāciņu un iztīriet netīrumus. ► Att.33: 1. Uzmava Pretējā secībā uzstādiet atpakaļ vāciņu, birstes rullīti un apakšējo plāksni. ► Att.34 UZMANĪBU: Pienācīgi uzstādiet apakšējo plāksni. Ja ierīce tiek darbināta bez apakšējās plāk- snes, birstes rullītis var atdalīties un radīt traumas. IEVĒRĪBAI: Vienmēr uzstādiet birstes rullīti. Darbinot ierīci bez birstes rullīša, putekļi netiks pienā- cīgi savākti. Kā iztīrīt nosprostojumu IEVĒRĪBAI: Nedarbiniet ierīci, ja ienākošās plūsmas ceļš...
 • Page 67: Problēmu Novēršana

  Ierīces ritenītī ir sapinušies netīrumi. Iztīriet netīrumus no ierīces ritenīša. • HEPA filtrs PAPILDU PIEDERUMI • Filtra maiss • Makita oriģinālais akumulators un lādētājs UZMANĪBU: Šādi piederumi un papildierīces PIEZĪME: Daži sarakstā norādītie izstrādājumi var būt tiek ieteiktas lietošanai ar šajā rokasgrāmatā iekļauti instrumenta komplektācijā kā standarta piede- aprakstīto Makita darbarīku. Izmantojot citus piede- rumi. Tie dažādās valstīs var būt atšķirīgi. rumus vai papildierīces, var tikt radīta traumu gūša- nas bīstamība. Piederumu vai papildierīci izmantojiet tikai paredzētajam mērķim. Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita apkopes centrā. • Stūru uzgalis • Apaļā suka 67 LATVIEŠU...
 • Page 68 LIETUVIŲ KALBA (Originali instrukcija) ĮSPĖJIMAS Šis įrenginys nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turin- tiems fizinių, jutimo ar dvasios negalių arba stokojantiems patirties ir žinių. Būtina prižiūrėti vaikus, kad jie nežaistų su įrenginiu. SPECIFIKACIJOS Modelis: DVC560 Didžiausias oro tūris* 1,9 m /min Siurbimas* 12 kPa Pajėgumas Matmenys (I x P x A) 326 mm x 318 mm x 1 146 mm Vardinė įtampa Nuol. sr. 36 V Grynasis svoris 8,3–9,0 kg...
 • Page 69: Saugos Įspėjimai

  Triukšmas SAUGOS ĮSPĖJIMAI Įprastas triukšmo A lygis, nustatytas pagal Saugos įspėjimai dėl EN60335-2-69: Garso slėgio lygis (L ): 70 dB (A) arba mažiau akumuliatorinio vakuuminio valymo Paklaida (K): 2,5 dB (A) įrenginio naudojimo Dirbant triukšmo lygis gali viršyti 80 dB (A). PASTABA: Paskelbta (-os) triukšmo reikšmė (-ės) ĮSPĖJIMAS: SVARBU: PRIEŠ PRADĖDAMI nustatyta (-os) pagal standartinį testavimo metodą ir jį NAUDOTI, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE visus sau- galima naudoti vienam įrankiui palyginti su kitu. gos įspėjimus ir nurodymus.
 • Page 70 15. PATIKRINKITE, AR NĖRA SUGEDUSIŲ DALIŲ. Kai akumuliatorius nėra naudojamas, laikykite Prieš toliau naudodami valymo įrenginį, ati- jį toliau nuo kitų metalinių daiktų, pavyzdžiui, džiai apžiūrėkite sugadintą apsauginį įtaisą popieriaus sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, ar kitą dalį ir nustatykite, ar ji veiks tinkamai varžtų...
 • Page 71: Dalių Aprašymas

  Vadovaukitės vietos reglamentais dėl akumu- naudoti įrankį ir pakraukite akumuliato- liatorių išmetimo. riaus kasetę, kai pastebite, kad įrankio galia 12. Baterijas naudokite tik su „Makita“ nurodytais sumažėjo. gaminiais. Baterijas įdėjus į netinkamus gaminius Niekada nekraukite iki galo įkrautos akumulia- gali kilti gaisras, gaminys pernelyg kaisti, kilti toriaus kasetės.
 • Page 72 SURINKIMAS PERSPĖJIMAS: Akumuliatoriaus kasetę visuomet įstatykite iki pat galo. Kitaip ji gali atsitik- tinai iškristi iš prietaiso ir sužeisti jus arba aplinkinius PERSPĖJIMAS: Prieš atlikdami bet kokius žmones. darbus su prietaisu, visada patikrinkite, ar prietai- PERSPĖJIMAS: Nekiškite akumuliatoriaus sas išjungtas, o akumuliatoriaus kasetė išimta. kasetės jėga. Jeigu kasetė sunkiai lenda, ją kišate PERSPĖJIMAS: Visada montuodami arba netinkamai. atlikdami techninės priežiūros darbus dėvėkite apsaugos nuo dulkių...
 • Page 73: Veikimo Aprašymas

  Filtro maišelio nuėmimas Likusios akumuliatoriaus galios rodymas Tik akumuliatoriaus kasetėms su indikatoriumi PERSPĖJIMAS: Filtro maišelį dėkite atsar- ► Pav.12: 1. Indikatorių lemputės 2. Tikrinimo mygtukas giai. Kitaip į akis įpūtus pašalinių medžiagų galima Paspauskite akumuliatoriaus kasetės tikrinimo mygtuką, sužaloti. kad būtų rodoma likusi akumuliatoriaus energija. Maždaug Pakeiskite filtro maišelį, kai jis prisipildo arba užsikemša. trims sekundėms užsidegs indikatorių lemputės. Atidarykite dulkių dėžės dangtį ir skląstį, tada išimkite Indikatorių lemputės Likusi galia filtro maišelį. Patraukite už juostelės, esančios šalia angos, kad uždarytumėte filtro maišelį ar galėtumėte jį visą išmesti. ► Pav.11: 1. Skląstis 2. Juostelė Šviečia Nešviečia Blyksi 75 - 100 % PASTABA: Nenaudokite kartą...
 • Page 74 Likusi akumuliatorių galia LED lemputės uždegimas Veikimo metu paspauskite akumuliatoriaus patikrinimo / LED lemputės mygtuką, kad parodytų likusią akumuliatoriaus talpą. PERSPĖJIMAS: Nežiūrėkite tiesiai į šviesą Akumuliatorių indikatoriai parodo atitinkamo akumuliatoriaus galią. arba šviesos šaltinį. ► Pav.14 Prietaise įrengtos LED lemputės. Apie veikimą žr. pastraipą „Akumuliatoriaus patikrinimas Akumuliatoriaus indikatoriaus būsena Likusi aku- / LED lemputės mygtukas“. muliatorių galia ► Pav.16: 1. LED lemputė Šviečia Nešviečia Blyksi Kojinė svirtis 50–100 % PERSPĖJIMAS: Atleidę...
 • Page 75: Techninė Priežiūra

  Niekada nenaudokite gazolino, ben- sugnybti ir gali įvykti nelaimingas atsitikimas. zino, tirpiklio, spirito arba panašių medžiagų. Gali atsirasti išblukimų, deformacijų arba įtrūkimų. Įprastas valymas Kad gaminys būtų SAUGUS ir PATIKIMAS, jį taisyti, Laikykite už rankenos, tada atrakinkite vertikalią apžiūrėti ar vykdyti bet kokią kitą priežiūrą ar derinimą padėtį. turi įgaliotasis kompanijos „Makita“ techninės priežiūros centras; reikia naudoti tik kompanijos „Makita“ pagamin- Įjunkite prietaisą. Išvalykite grindis. tas atsargines dalis. ► Pav.22 Sandėliavimas Šoninio šepetėlio naudojimas Laikymui išimkite akumuliatoriaus kasetes ir laikykite Šoninis šepetėlis yra patogus kampams valyti.
 • Page 76 Šepečių bloko valymas Nuimkite apatinę plokštę, tada nuimkite šepečių bloką. Jei šepečių bloko plaukai sutrumpėja, kreipkitės dėl naujų į „Makita“ aptarnavimo centrą. Naudojant prietaisą su trumpų plaukų šepečių bloku, dulkės nebus surenkamos. ► Pav.32: 1. Apatinė plokštelė 2. Šepečių blokas Žirklėmis išvalykite siūlus ir plaukus nuo šepečių bloko. Nuimkite dangtelį ir išvalykite šiukšles. ► Pav.33: 1. Dangtelis Uždėkite dangtelį, šepečių bloką ir apatinę plokštę atvirkštine tvarka. ► Pav.34 PERSPĖJIMAS: Visiškai pritvirtinkite apatinę plokštę. Jei prietaisas veikia be apatinės plokštės, šepečių blokas gali nukristi ir sužeisti. PASTABA: Visada pritvirtinkite šepečių bloką. Naudojant prietaisą be šepečių bloko, dulkės nebus surenkamos. Kaip išvalyti užsikimšimą PASTABA: Nenaudokite prietaiso, jei įsiurbimo srauto kelias yra užsikimšęs.
 • Page 77: Gedimų Šalinimas

  PASIRENKAMI PRIEDAI • Filtro maišelis • Originalus „Makita“ akumuliatorius ir įkroviklis PERSPĖJIMAS: Šiuos papildomus priedus PASTABA: Kai kurie sąraše esantys priedai gali būti arba įtaisus rekomenduojama naudoti su šioje pateikti įrankio pakuotėje kaip standartiniai priedai. instrukcijoje nurodytu „Makita“ bendrovės įran- Jie įvairiose šalyse gali skirtis. kiu. Naudojant bet kokius kitus papildomus priedus arba įtaisus, gali kilti pavojus sužeisti žmones. Naudokite tik nurodytam tikslui skirtus papildomus priedus arba įtaisus. Jeigu norite daugiau sužinoti apie tuos priedus, kreipki- tės į artimiausią „Makita“ techninės priežiūros centrą. • Kampinis antgalis •...
 • Page 78: Tehnilised Andmed

  HOIATUS Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsiliste, sensoorsete või vaimsete puuetega isikutele (k.a lapsed) ega isikutele, kellel puudu- vad kogemused ja teadmised seadme ohutuks kasutamiseks. Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega ei mängiks. TEHNILISED ANDMED Mudel: DVC560 Maksimaalne õhukogus* 1,9 m /min Vaakum* 12 kPa Mahutavus Mõõtmed (P x L x K) 326 mm ×...
 • Page 79 Ärge püüdke tolmuimejaga imeda tuleohtlikke HOIATUS: Kasutage kõrvakaitsmeid. materjale, pürotehnilisi aineid, süüdatud sigarette, kuuma tuhka, kuumi metallilaaste, HOIATUS: Müratase võib elektritööriista tege- teravaid esemeid (nt žiletiterad, nõelad, klaa- likkuses kasutamise ajal erineda deklareeritud sikillud jms). väärtus(t)est olenevalt tööriista kasutusviisidest ÄRGE KASUTAGE TOLMUIMEJAT ja eriti töödeldavast toorikust.
 • Page 80 19. Ärge puhastage tolmuimeja sisemust ega pea- Pidage kinni kõigist laadimisjuhistest ja ärge lispinda bensiini, lahusti või keemiliste puhas- laadige akupaketti ega tööriista väljaspool tusvahenditega. See võib põhjustada pragude juhendis märgitud temperatuurivahemikku. tekkimist ning värvuse luitumist. Valesti või väljaspool märgitud temperaturivahe- mikku laadimine võib kahjustada akupaketti ja 20. Ärge kasutage tolmuimejat kinnises ruumis, suurendada süttimisohtu.
 • Page 81: Osade Kirjeldus

  Järgige kasu- tuskõlbmatuks muutunud aku kõrvaldamisel ETTEVAATUST: Kasutage ainult Makita kohalikke eeskirju. originaalakusid. Mitte Makita originaalakude või 12. Kasutage akusid ainult Makita heaks kiidetud muudetud akude kasutamine võib põhjustada akude toodetega. Akude paigaldamine selleks mitte ette- süttimise, kehavigastuse ja kahjustuse. Samuti muu- nähtud toodetele võib põhjustada süttimist, ülemää- dab see kehtetuks Makita tööriista ja laadija Makita rast kuumust, plahvatamist või elektrolüüdi lekkimist.
 • Page 82: Filtrikoti Paigaldamine

  Toru ühendamine TÄHELEPANU: Kui filtrikott on juba täis või ummistunud, asendage see uuega. Täis või ummistunud filtrikoti edasi kasutamine vähendab Sisestage alumiiniumtoru ots liitmikusse ja kinnitage imivõimsust. alumiiniumtoru toruhoidiku külge. ► Joon.4: 1. Liitmik 2. Toruhoidik TÄHELEPANU: Mootori kaitsmine tolmu sisse- tungimise eest. TÄHELEPANU: Sisestage alumiiniumtoru õiges, — Enne kasutama hakkamist veenduge, et joonisel näidatud suunas.
 • Page 83 FUNKTSIONAALNE Märgulambid Jääkmahutavus KIRJELDUS Põleb Ei põle Vilgub 75 - 100% ETTEVAATUST: Kandke alati hoolt selle eest, et seade oleks enne reguleerimist ja kontrollimist 50 - 75% välja lülitatud ning akukassett eemaldatud. 25 - 50% Tööriista/aku kaitsesüsteem 0 - 25% Tööriist on varustatud tööriista või aku kaitsesüstee- miga. Süsteem lülitab mootori automaatselt välja, et pikendada tööriista ja aku tööiga. Tööriist seiskub käita-...
 • Page 84 Aku jääkmahutavus LED-lambi süütamine Vajutage töö ajal aku kontrollimise / LED-lambi nuppu, et kuvada akude jääkmahutavus. Kummalgi akul on ETTEVAATUST: Ärge vaadake otse valgu- oma akunäidik. sesse ega valgusallikat. ► Joon.14 Seadmel on LED-lambid. Nende kasutamise kohta lugege aku kontrollimise / Akunäidiku olek Aku jääkma- hutavus LED-lambi nuppu käsitlevast peatükist. ► Joon.16: 1. LED-lamp Põleb Ei põle Vilgub Jalghoob...
 • Page 85 Tavapärane puhastustoiming Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE tagamiseks tuleb vaja- Hoidke käepidemest ja vabastage seade püstisest likud remonttööd ning muud hooldus- ja reguleerimistööd asendist. lasta teha Makita volitatud teeninduskeskustes või tehase teeninduskeskustes. Alati tuleb kasutada Makita varuosi. Lülitage seade sisse. Puhastage põrand. ► Joon.22 Hoiundamine Külgharja kasutamine Hoiundamise ajaks eemaldage akukassetid ja hoidke seadet tasasel pinnal püstises asendis.
 • Page 86 Harjarulli puhastamine Eemaldage alusplaat ja eemaldage seejärel harjarull. Kui harjarulli harjased on lühikeseks muutunud, tellige Makita teeninduskeskusest uus. Lühikeste harjastega harjarull halvendab seadme tolmukogumisvõimet. ► Joon.32: 1. Alusplaat 2. Harjarull Eemaldage harjarullil olevad niidid ja karvad kääridega. Eemaldage kate ja puhastage praht. ► Joon.33: 1. Kate Paigaldage vastupidises asendis kate, harjarull ja alusplaat. ► Joon.34 ETTEVAATUST: Kinnitage alusplaat täies ula- tuses. Kui seadet kasutatakse ilma alusplaadita, võib harjarull küljest ära tulla ja põhjustada vigastusi. TÄHELEPANU: Kinnitage harjarull alati.
 • Page 87 Ratast on raske liigutada Praht on ratta külge takerdunud. Puhastage ratas prahist. VALIKULISED TARVIKUD ETTEVAATUST: Neid tarvikuid ja lisaseadiseid on soovitav kasutada koos Makita tööriistaga, mille kasuta- mist selles kasutusjuhendis kirjeldatakse. Muude tarvikute ja lisaseadiste kasutamisega kaasneb vigastada saamise oht. Kasutage tarvikuid ja lisaseadiseid ainult otstarbekohaselt. Saate vajaduse korral kohalikust Makita teeninduskes- kusest lisateavet nende tarvikute kohta.
 • Page 88: Технические Характеристики

  РУССКИЙ (Оригинальные инструкции) ОСТОРОЖНО Это устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также не имеющими надле- жащего опыта и знаний. Следите за тем, чтобы дети не использовали устройство в каче- стве игрушки. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: DVC560 Максимальный объем воздуха * 1,9 м /мин Вакуум * 12 кПа Вместимость 5 л Размеры (Д × Ш × В) 326 мм × 318 мм × 1 146 мм Номинальное напряжение 36 В пост. тока Масса нетто 8,3 – 9,0 кг Значение измерено по нашей оригинальной методике. • Благодаря нашей постоянно действующей программе исследований и разработок указанные здесь технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. • Технические характеристики и аккумуляторный блок могут отличаться в зависимости от страны. • Масса указана с учетом дополнительных принадлежностей (круглая щетка, угловая насадка) и всех блоков акку- мулятора. Наименьшая и наибольшая совокупная масса инструмента и блоков аккумулятора указана в таблице. Подходящий блок аккумулятора и зарядное устройство...
 • Page 89: Меры Безопасности

  Назначение Декларация о соответствии ЕС Устройство предназначено для сбора сухой пыли. Только для европейских стран Устройство подходит для коммерческого использова- Декларация о соответствии ЕС включена в руковод- ния, например в гостиницах, школах, больницах, мага- ство по эксплуатации (Приложение A). зинах, офисах, арендных помещениях и на заводах. Шум МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ Типичный уровень взвешенного звукового давления (A), измеренный в соответствии с EN60335-2-69: Правила техники безопасности Уровень звукового давления (L ): 70 дБ (или менее) Погрешность (K): 2,5 дБ (A) при эксплуатации Уровень шума при выполнении работ может превы- аккумуляторного пылесоса шать 80 дБ (A). ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное значение распро- ОСТОРОЖНО: ВАЖНО! ВНИМАТЕЛЬНО странения шума измерено в соответствии со ОЗНАКОМЬТЕСЬ со всеми инструкциями и стандартной методикой испытаний и может быть...
 • Page 90 10. Не сгибайте, не тяните шланг и не насту- 22. Надевайте подходящие средства защиты, пайте на него. например маску, в зависимости от условий эксплуатации. Немедленно выключите пылесос, если во время работы заметите признаки неисправ- 23. Это устройство не предназначено для ности...
 • Page 91 блока прочитайте все инструкции и пре- зации аккумуляторного блока. дупреждающие надписи на (1) зарядном 12. Используйте аккумуляторы только с про- устройстве, (2) аккумуляторном блоке и (3) дукцией, указанной Makita. Установка акку- инструменте, работающем от аккумулятор- муляторов на продукцию, не соответствующую ного блока. требованиям, может привести к пожару, пере- Не разбирайте блок аккумулятора и не...
 • Page 92: Описание Деталей

  Советы по обеспечению максималь- ВНИМАНИЕ: Используйте только фир- ного срока службы аккумулятора менные аккумуляторные батареи Makita. Использование аккумуляторных батарей, не про- Заряжайте блок аккумуляторов перед его полной изведенных Makita, или батарей, которые были разрядкой. Обязательно прекратите работу с подвергнуты модификациям, может привести к инструментом и зарядите блок аккумуляторов, если взрыву аккумулятора, пожару, травмам и повреж- вы заметили снижение мощности инструмента.
 • Page 93 Установка или снятие блока ПРИМЕЧАНИЕ: Если мешочный фильтр заполнен или засорен, замените его новым. Продолжительное исполь- аккумуляторов зование пылесоса с заполненным или засоренным мешочным фильтром приведет к снижению мощности всасывания. ВНИМАНИЕ: Обязательно выключайте ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание попадания устройство перед установкой и извлечением пыли в мотор: блока аккумулятора. — Перед использованием устройства убедитесь в ВНИМАНИЕ: При...
 • Page 94: Описание Работы

  ОПИСАНИЕ РАБОТЫ Индикаторы Уровень заряда Горит Выкл. Мигает ВНИМАНИЕ: Перед регулировкой или проверкой функций устройства обязательно от 75 до убедитесь, что оно выключено и блок аккуму- 100% лятора снят. от 50 до 75% Система защиты инструмента/ от 25 до 50% аккумулятора от 0 до 25% На инструменте предусмотрена система защиты инструмента/аккумулятора. Она автоматически Зарядите отключает питание двигателя для продления срока аккумулятор- службы инструмента и аккумулятора. Инструмент ную батарею.
 • Page 95: Включение / Выключение Устройства

  Уровень заряда аккумулятора Переключение режима работы Во время работы нажмите кнопку проверки аккуму- Режим работы переключается в три этапа: “пониженный лятора / включения светодиодной лампы, чтобы про- уровень шума (1)”, “обычный (2)” и “высокая мощность (3)”. верить уровень заряда аккумулятора. Индикаторы Если вы хотите изменить режим работы, нажмите соответствуют каждому аккумулятору. кнопку “Вкл.” / переключения режима во время ► Рис.14 работы устройства. Режим работы переключается в таком порядке: “пониженный уровень шума (1)”, “обычный (2)” и “высокая мощность (3)”. Состояние индикатора аккумуляторной Уровень При включении устройство продолжит работу в том батареи заряда акку- мулятора режиме, который был активен перед выключением. Включение светодиодной лампы Вкл. Выкл. Мигает от 50% до 100% ВНИМАНИЕ: Не смотрите непосредственно на...
 • Page 96 бензин, растворители, спирт и другие подоб- защемление. ные жидкости. Это может привести к обесцве- Стандартная процедура уборки чиванию, деформации и трещинам. Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и Удерживайте ручку и разблокируйте устройство НАДЕЖНОСТИ оборудования ремонт, любое другое из вертикального положения. техобслуживание или регулировку необходимо про- Включите устройство. Выполните уборку пола. изводить в уполномоченных сервис-центрах Makita ► Рис.22 или сервис-центрах предприятия с использованием только сменных частей производства Makita. Использование боковой щетки Хранение Боковая щетка удобна для уборки в углах помещений. Если боковая щетка стала короче, отнесите устрой- На время хранения извлекайте блоки аккумуляторов ство в сервисный центр Makita для замены щетки и храните устройство на ровной поверхности в вер- ► Рис.23: 1. Боковая щетка...
 • Page 97 неприятных запахов и повреждений. ный валик и нижнюю плиту. Для установки фильтра вставьте его стороной ВНИМАНИЕ: Надежно установите шланг и без крючков в паз и давите на фильтр до фиксации трубу. В противном случае возможно просачива- крючков со щелчком. ние пыли, что может привести к травме. ► Рис.31: 1. Паз 2. Фильтр HEPA 3. Крючок Очистка щеточного валика Отсоедините нижнюю плиту и снимите щеточ- ный валик. Если ворсинки щеточного валика стали короче, обратитесь в сервисный центр Makita за новым валиком. Использование устройства со щеточным валиком с короткими ворсинками снижает эффективность сбора пыли. ► Рис.32: 1. Нижняя плита 2. Щеточный валик Удалите нитки и волосы со щеточного валика ножницами. Снимите крышку и удалите мусор. ► Рис.33: 1. Крышка Установите крышку, щеточный валик и нижнюю плиту в обратном порядке. ► Рис.34 ВНИМАНИЕ: Надежно прикрепите нижнюю...
 • Page 98: Поиск И Устранение Неисправностей

  ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ Прежде чем обращаться по поводу ремонта, проведите осмотр самостоятельно. Если обнаружена неисправ- ность, не указанная в руководстве, не пытайтесь разобрать инструмент. Обратитесь в один из авторизован- ных сервисных центров Makita, в которых для ремонта используются только оригинальные детали Makita. Неисправность Вероятная причина Способ устранения Не работает Неправильно установлены блоки Вставьте блок аккумулятора, как опи- аккумулятора. сано в этом руководстве. Блоки аккумуляторов разряжены. Зарядите блоки аккумуляторов. Ручка установлена неправильно. Плотно вставьте ручку, как описано в этом руководстве. Щеточный валик не вращается Устройство заблокировано в вертикаль- Разблокируйте устройство из вертикаль- ном положении. ного положения. Горит индикатор ошибки щеточного Проверьте, не намотались ли на щеточ- валика. ный валик (корпус, крышку и соедине- ние) посторонние предметы. Недостаточная сила всасывания Горит индикатор избыточного уровня Замените мешочный фильтр. пыли. Очистите или замените фильтр HEPA. Если после замены мешочного филь- тра проблема не исчезла... Убедитесь, что шланг и труба не...
 • Page 99: Дополнительные Принадлежности

  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ВНИМАНИЕ: Данные принадлежности или приспособления рекомендуются для исполь- зования с инструментом Makita, указанным в настоящем руководстве. Использование других принадлежностей или приспособлений может привести к получению травмы. Используйте при- надлежность или приспособление только по ука- занному назначению. Если вам необходимо содействие в получении дополнительной информации по этим принадлежно- стям, свяжитесь с вашим сервис-центром Makita. • Угловая насадка • Круглая щетка • Фильтр HEPA • Мешочный фильтр • Оригинальный аккумулятор и зарядное устрой- ство Makita ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые элементы списка могут входить в комплект инструмента в качестве стандартных приспособлений. Они могут отли- чаться в зависимости от страны.
 • Page 100 Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885802-988 EN, SV, NO, FI, DA, LV, LT, ET, RU www.makita.com 20200630...

Table of Contents