Download Print this page
Bosch Professional GIS 1000 C Original Instructions Manual

Bosch Professional GIS 1000 C Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for Professional GIS 1000 C:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY
www.bosch-pt.com
1 609 92A 62P (2020.10) T / 92
1 609 92A 62P
GIS 1000 C Professional
en Original instructions
zh 正本使用说明书
zh 原始使用說明書
ko 사용 설명서 원본
th หนั ง สื อ คู ่ ม ื อ การใช้ ง านฉบั บ
ต้ น แบบ
id
Petunjuk-Petunjuk untuk
Penggunaan Orisinal
vi
Bản gốc hướng dẫn sử dụng

Advertisement

loading

Summary of Contents for Bosch Professional GIS 1000 C

 • Page 1 GIS 1000 C Professional Robert Bosch Power Tools GmbH 70538 Stuttgart GERMANY www.bosch-pt.com 1 609 92A 62P (2020.10) T / 92 1 609 92A 62P en Original instructions zh 正本使用说明书 zh 原始使用說明書 ko 사용 설명서 원본 th หนั ง สื อ คู ่ ม ื อ การใช้ ง านฉบั บ...
 • Page 2: Table Of Contents

  English ........... Page 中文 ............页 18 繁體中文..........頁 28 한국어 ..........페이지 38 ไทย ............หน้ า 50 Bahasa Indonesia........Halaman 64 Tiếng Việt ..........Trang 77 ............1 609 92A 62P | (14.10.2020) Bosch Power Tools...
 • Page 3 (24) (25) (26) (23) (22) (21) (20) (19) (18) (17) (16) (15) (10) (11) (14) (13) (12) 1 609 92A 62P | (14.10.2020) Bosch Power Tools...
 • Page 4 (b) (c) (d) (e) (f) 1 600 A00 86E 1 608 M00 C1B 1 609 92A 62P | (14.10.2020) Bosch Power Tools...
 • Page 5 (28) (27) (29) (30) (29) (31) 1 609 92A 62P | (14.10.2020) Bosch Power Tools...
 • Page 6: English

  Do not use the measuring tool in explosive atmo- marks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such spheres which contain flammable liquids, gases or marks by Robert Bosch Power Tools GmbH is under li- dust. Sparks may be produced inside the measuring tool, cense.
 • Page 7 Contact temperature mode, lasers are (1) Micro USB port flap/thermocouple (type K) connec- deactivated, measurement taken only via tion thermocouple. (2) Laser beam outlet aperture Bosch Power Tools 1 609 92A 62P | (14.10.2020)
 • Page 8 635 nm, < 1 mW Divergence (full angle) < 1.5 mrad < 1.5 mrad Max. altitude 2000 m 2000 m Pollution degree according to IEC 61010-1 Relative humidity max. 90 % 90 % Non-rechargeable batteries (alkaline manganese) 4 × 1.5 V LR6 (AA) 4 × 1.5 V LR6 (AA) (with battery adapter) 1 609 92A 62P | (14.10.2020) Bosch Power Tools...
 • Page 9 Measuring Tool Power Supply The battery adapter is intended only for use in desig- The measuring tool can be operated either with conventional nated Bosch measuring tools and must not be used non-rechargeable batteries or with a Bosch lithium-ion bat- with power tools.
 • Page 10 Use only the chargers listed in the technical data. Only normalities in the functionality, you should have the these chargers are matched to the lithium-ion battery of measuring tool checked by an authorised Bosch after- your measuring tool. sales service agent.
 • Page 11 At a measuring distance of 2 m, the zoom level within this area. "2 m" renders the (typically) best image detail. Bosch Power Tools 1 609 92A 62P | (14.10.2020)
 • Page 12 "Navigating in the <Main Menu>", page 14). Select bridges and humidity, and repeat the measurement later the <Thermal Bridge> submenu and set the current ex- if necessary. 1 609 92A 62P | (14.10.2020) Bosch Power Tools...
 • Page 13 (average of the surface left-hand function button (17) under the gal- temperatures during the measuring period) are calculated lery symbol (q). The most recently saved from these. photo appears on the display. Bosch Power Tools 1 609 92A 62P | (14.10.2020)
 • Page 14 Bluetooth®", page 14), activate it by press- ing the save/send button. – To delete the displayed screenshot, press In addition to wireless data transfer, the Bosch applications the right-hand function button (10) under make it possible for you to use an extended range of func- the waste paper basket symbol.
 • Page 15 To change the time and date shown on the display (a), call up the <Time & Date> submenu. This submenu also allows you to change the time and date format. Bosch Power Tools 1 609 92A 62P | (14.10.2020)
 • Page 16 Transfer the images to another storage medium (e.g. computer or Notebook) when necessary. Then delete the images in the internal memory. Measuring tool faulty Send the measuring tool to an authorised Bosch after-sales service centre. Function indicator (s) for contact temper- Connection (25) for ther-...
 • Page 17 If the relative humidity is too low, it may have a The Bosch product use advice team will be happy to help you negative impact on your health. with any questions about our products and their accessor- Dew point temperature ies.
 • Page 18 小心 – 如果使用了与此处指定的操作或校准设备 出电池或蓄电池。无意间操作起停开关可能会造 不同的设备,或执行了不同的过程方法,可能会 成伤害。 导致危险的光束泄露。 注意!在使用配有 蓝牙 ®的测量仪时,其它装置和 本测量仪交付时带有一块激光警戒牌(在测量仪 设备、飞机和医疗器械(例如心脏起搏器、助听 示意图的图形页中标记)。 器)可能会出现故障。同样不能完全排除周围的 人和动物会受到伤害。请不要在医疗设备、加油 如果激光警戒牌的文字并非贵国语言,则在第一 站、化工厂、有爆炸危险的地区附近和在爆破区 次使用前,将随附的贵国语言的贴纸贴在警戒牌 内使用配有 蓝牙 ®的测量仪。请不要在飞机上使用 上。 配有 蓝牙 ®的测量仪。请避免在身体附近较长时间 不得将激光束指向人或动物,请勿直视 使用。 激光束或反射的激光束。可能会致人炫 蓝牙 ®文字标记和图形符号(标志)是Bluetooth 目、引发事故或损伤眼睛。 SIG公司的注册商标和财产。Robert Bosch 1 609 92A 62P | (14.10.2020) Bosch Power Tools...
 • Page 19 (5) 空气湿度和环境温度传感器 功能显示/露点温度结果 (6) 序列号 测量过程中表面温度的最小/最大测量值 (7) 激光警示牌 (k) 结果刻度 (8) Micro-USB线 菜单图标 (9) 保存/发送按键( 蓝牙 ®) (m) 表面温度警告显示(参见 “表面温度警告”, (10) 右侧功能键 页 24) (11) 向右箭头键 (n) 测量值 (12) 电源开关 (o) 当前模式 Bosch Power Tools 1 609 92A 62P | (14.10.2020)
 • Page 20 4 × 1.5伏特LR6(AA) (带电池适配器) 充电电池(锂离子) 10.8伏特/12伏特 – 操作时间 – 电池(碱-锰) 3小时 3小时 – 充电电池(锂离子) 10小时 – 内部图像存储器中的图像数量 > 200 > 200 蓝牙 ®(经典和低能耗) 工作频率范围 2402–2480兆赫 2402–2480兆赫 最大发送功率 2.5毫瓦 2.5毫瓦 USB接头 重量符合EPTA-Procedure 01:2014 0.56–0.77千克 0.51千克 1 609 92A 62P | (14.10.2020) Bosch Power Tools...
 • Page 21 用)(参见插图B) 能会导致功能失灵或测量仪损坏。 电池应装在电池适配器中。 提示:充电电池在交货时只完成部分充电。首度使 电池适配器仅用于特定的博世测量仪,不允许配 用测量仪之前,必须先充足充电电池的电以确保充 合电动工具使用。 电电池的功率。 如要装入蓄电池,请将电池适配器的外壳(27)推入 可以随时为锂离子电池充电,不会缩短电池的使用 电池仓(29)中。根据密封帽(28)上的图示将蓄电池 寿命。如果充电过程突然中断,也不会损坏电池。 放入外壳中。将密封帽推到外壳上,直至听到卡止 如要装入已充电的充电电池(30),请将该电池推入 声。 电池仓(29)中,直至能感觉到它卡入且与测量仪手 如要取出蓄电池,请按压密封帽(28)的 柄平齐。 解锁按键(3),然后拔下密封帽。注意电 如要取出充电电池(30),请按压解锁按键(3),然后 池不要掉出。支撑住测量仪,向上对准 将充电电池从电池仓(29)中拔出。在此过程中请勿 电池仓(29)。取出电池。如要取出电池 过度用力。 仓内部的外壳(27),则将手伸入外壳 通过蓄电池驱动(3 601 K83 371)(参见插图D) 中,然后轻轻按压侧壁将其从测量仪中取出。 请按压解锁按键(3)以打开电池盒盖(31),然后取下 务必同时更换所有的电池。请使用同一制造厂商所 电池盒盖。 生产的相同容量电池。 Bosch Power Tools 1 609 92A 62P | (14.10.2020)
 • Page 22 间的区域对测量来说至关重要。 可能会让旁人炫目。 测量条件提示 不得将激光束对准人或动物,也请勿直视激光 高反射的光亮表面或透明表面(例如光亮的瓷砖、 束,即使和激光束相距甚远也不可以做上述动 不锈钢端面或烹饪锅)可能影响表面温度测量。必 作。 要时,用导热良好的深色亚光胶带贴住测量面。让 在出厂设置中,出于节能考虑,每次按压按键30秒 胶带短暂地在表面上调温。 后就会降低显示屏亮度。按压任意按键,显示屏以 受原理限制,无法通过透明的材料进行测量。 最大亮度再次接通。可在菜单<照明时长>中更改照 测量条件越好越稳定,测量结果就越确切可靠。 明时间(参见 “<照明时长>”, 页 26)。 空气湿度和环境温度传感器(5)可能会被化学有害物 如要关闭测量仪,请按压电源开关(12)。测量仪保 质(比如清漆或油漆的蒸汽)损坏。烟、蒸汽或含 存当前运行模式以及设置,然后自动关闭。将保护 有粉尘的空气将影响红外温度测量。 盖(21)再次放到接收镜头(23)上,并将保护盖(19) 放到空气湿度和环境温度传感器(5)上。 因此要在测量前为室内通风,尤其是当空气较脏或 含有水汽时。比如不要在淋浴后立即在浴室内进行 请勿通过取下充电电池或蓄电池适配器来关闭测量 测量。 仪,因为在不利情况下可能损坏内部存储器。 通风后使房间调温一会儿,直至重新达到常温。 1 609 92A 62P | (14.10.2020) Bosch Power Tools...
 • Page 23 在该模式中可以检查散热器等或搜索过热的机器部 的异常值闪烁。 件。 当表面温度达到露点温度的80 %时,出现发霉风险 通过按压测量按键(4)启动测量。显示屏中显示的测 警告。 量值持续更新。一旦松开测量按键(4),则测量中 提示:无法用本测量仪检测到霉菌孢子。该仪器仅 断,激光器关闭。显示(n)中的上次测量结果固定在 显示当条件不变时可能会发霉。 显示屏中。上次测得的表面温度通过标记(p)显示在 接触温度模式 结果刻度上(k)。 测量接触温度时,可以借助常用的K型热电偶直接测 一旦测量值的偏差在3摄氏度以上,显示(j)中就出现 量某一物体的温度。 测量过程的最小温度值和最大温度值。以此查看当 接触温度测量可以是非接触温度测量的有力补充。 前的测量值比已测得的温度高多少。 该应用在红外测量受原理限制有弊端的情况下特别 热桥模式 有用,比如介质、液体、气流中或低辐射率表面 测量仪可以帮助您找到热桥(参见 “热桥”, (裸露金属)上的温度测量。 页 26)。 在开始测量前,必须首先调整外部温度。为此,请 调出<主菜单> (参见 “在<主菜单>中导航”, Bosch Power Tools 1 609 92A 62P | (14.10.2020)
 • Page 24 件,将其移动到您的计算机上或删除。 截图。 一旦所需的过程结束后,请按标准流程将驱动器从 表面温度警告 计算机上脱开,然后通过电源开关(12)再次关闭测 除了接触温度测量外,表面温度警告可用于所有模 量仪。 式。您可以确定最低温度和最高温度。 注意:请始终先从您的操作系统上移除驱动器(弹 如果低于最低温度,则温度警告指示灯(m)闪蓝光并 出驱动器),否则可能会损坏测量仪的内部存储 在信号音接通时响起一声警告信号。 器。 如果超过最高温度,则温度警告指示灯(m)闪红光并 在测量运行期间请移除Micro-USB线,并合上盖板 在信号音接通时响起一声警告信号。 (1)。 请始终保持USB接口盖板关闭,以免灰尘或溅水进 如要使用表面温度警告,请调出<主菜单> (参见 入壳体内。 “在<主菜单>中导航”, 页 25)。 – 选择子菜单<警报>。 提示:仅可通过USB线将测量仪连接到计算机上。 如果连接其他设备,则可能损坏测量仪。 – 将<最低/最高温警报>调到<打开>。 – 在<最低温警报>下设置最低温度。 1 609 92A 62P | (14.10.2020) Bosch Power Tools...
 • Page 25 <单位> 显示。 在菜单<单位>中可以选择以<°C>还是以<°F>为单位 – 如果突出显示的菜单项有子菜单,则 显示温度值。 用一个向右的箭头在<设置>旁进行标 <激光> 记。如要进入子菜单,请按压右侧箭 在菜单<激光>中可以接通或关闭测量仪的激光器。 头键(11)。 激光器用于限制测量面,因此仅可在例外情况下停 – 如果突出显示的菜单项有多个选项, 用。 则在2个箭头间显示当前设置。如要更 <测量框> 改设置,请按压左侧箭头键(15)或右 在菜单<测量框>中可以接通或关闭显示屏中的测量 侧箭头键(11)。如果按住相应的箭头 框架(b)。 键,数值变化速度更快。 <颜色方案> – 对于某些菜单项,可以接通或关闭功 在菜单<颜色方案>中可以选择以哪种颜色显示显示 能。如要关闭,请按压左侧箭头键 屏中的温度值和其他数据。该设置也应用于已保存 (15),使<关闭>突出显示。如要接 的屏幕截图。 通,请按压右侧箭头键(11),使<打开 Bosch Power Tools 1 609 92A 62P | (14.10.2020)
 • Page 26 检查测量仪是否与其他计算机连接在一起。 Micro-USB线故障 如果未连接在一起,请将测量仪发送给经授 权的博世客户服务中心。 空气湿度和环境温度传 测量仪的其他功能可以继续使用。将测量仪 感器(5)故障 发送给经授权的博世客户服务中心。 反射温度/物体反射性 术语解释 反射温度是并非由物体自身发出的热辐射。视结构 红外热辐射 和材料而定,环境辐射在待测物体上反射,从而使 红外热辐射是每个物体都会发出的电磁辐射。辐射 原本的温度结果失真。 量取决于物体的温度和辐射率。 热桥 辐射率 热桥是建筑物外墙上的一个部位,在该部位上因结 物体辐射率取决于其表面的材质和结构。它表示, 构会导致局部热量损失增加。 与理想的热辐射器(黑色物体,辐射率ε = 1)相 为了能够评估热桥,可以使用DIN 4108-2中所述的 比,该物体发出的红外热辐射量,数值在0至1之 最低热保护要求。 间。 根据DIN 4108-2,如果温度系数f 大于0.7,则满 足最低热保护要求。 温度系数f 的计算方法如下: 1 609 92A 62P | (14.10.2020) Bosch Power Tools...
 • Page 27 电话:(0571)8887 5566 / 5588 如果空气相对湿度过高,则发霉风险增大。湿度过 传真:(0571)8887 6688 x 5566# / 5588# 低可能会危害健康。 电邮:bsc.hz@cn.bosch.com www.bosch-pt.com.cn 露点温度 露点温度是空气中包含的水蒸汽开始冷凝的温度。 制造商地址: 露点温度取决于空气相对湿度和空气温度。 Robert Bosch Power Tools GmbH 如果表面温度低于露点温度,则水开始在该表面上 罗伯特· 博世电动工具有限公司 凝结。 70538 Stuttgart / GERMANY 70538 斯图加特 / 德国 表面上的冷凝水是发霉的主要原因。 其他服务地址请见: 维修和服务 www.bosch-pt.com/serviceaddresses 搬运...
 • Page 28: 繁體中文

  危害的可能性。請勿在醫療器材、加油站、化學 人亦不可直視雷射光束或使雷射光束反 設備、爆炸危險場所以及易爆環境等處附近,使 射。 因為這樣做可能會對他人眼睛產生 用測量工具的 藍牙 ® 功能。請勿在飛機上使用測 眩光,進而引發意外事故或使眼睛受到 量工具的 藍牙 ® 功能。應避免直接貼靠在身體部 傷害。 位旁長時間持續操作。 萬一雷射光不小心掃向眼睛,應立刻閉上眼睛並 Bluetooth ® 一詞及其標誌(商標)為 Bluetooth 立刻將頭轉離光束範圍。 SIG, Inc. 所擁有之註冊商標。Robert Bosch Power Tools GmbH 對於此詞彙/標誌之任何使用 請勿對本雷射裝備進行任何改造。 均已取得授權。 請勿將雷射眼鏡當作護目鏡(配件)使用。雷射 請保護測量工具,特別是空氣濕度、環境溫度和 眼鏡是用來讓您看清楚雷射光束:但它對於雷射 紅外線感應器,避免沾染上濕氣、雪、灰塵和髒 光照射並沒有保護作用。 污。接收鏡頭可能會起霧或髒污,造成測量結果 請勿將雷射眼鏡當作護目鏡(配件)使用,或在 錯誤。裝置若設定錯誤,或是受到其他天候因素...
 • Page 29 (15) 左側箭頭按鈕 (q) 圖庫符號 (16) 往上箭頭按鈕/增加放大級數 (r) 功能指示燈/平均溫度測量值 (17) 左側功能按鈕 (s) 功能指示燈/接觸溫度測量值 (18) 顯示器 (t) 發射率/反射溫度指示燈 (19) 空氣濕度和環境溫度感應器防護罩 (u) 所設定的外側溫度 (20) 腕帶繫座 (熱橋模式) (21) 紅外線接收鏡頭防護罩 (v) 顯示 f 值含公差 (22) 攝影機 (熱橋模式) Bosch Power Tools 1 609 92A 62P | (14.10.2020)
 • Page 30 尺寸(長 x 寬 x 高) 136 × 89 × 214 mm 136 × 89 × 214 mm 環境條件 – 充電狀態下的建議環境溫度 0 °C 至 +35 °C – – 運轉時的容許環境溫度 –10 °C 至 +50 °C –10 °C 至 +50 °C – 無充電電池的存放狀態下的容許環境溫度 –20 °C 至 +70 °C –20 °C 至 +70 °C 1 609 92A 62P | (14.10.2020) Bosch Power Tools...
 • Page 31 若要 取出 電池 ,請按壓密封端蓋 (28) 電池。 的解鎖按鈕 (3),並將密封端蓋拔下。 此時請注意:不可讓電池掉出來。使測 使用電池運行(3 601 K83 371)(請參考圖 D) 量工具的電池盒 (29) 保持朝上。取出電 若要打開電池盒蓋 (31),請按壓解鎖按鈕 (3),並 池。若要將內置的電池轉接匣 (27) 從電 取下電池盒蓋。 池盒中取出,請將手伸進電池轉接匣內,然後輕輕 裝入電池時請注意,是否已依照電池盒蓋上的電極 按壓側壁,並同時將它從測量工具中拔出。 標示正確放入。 務必同時更換所有的電池。請使用同一製造廠商, 重新裝上電池盒蓋 (31),直到感覺扣入。 容量相同的電池。 務必同時更換所有的電池。請使用同一製造廠商, 長時間不使用時,請將測量工具裡的電池取出。 容量相同的電池。 電池可能因長時間存放於測量工具中不使用而自 長時間不使用時,請將測量工具裡的電池取出。 行放電。 電池可能因長時間存放於測量工具中不使用而自 行放電。 Bosch Power Tools 1 609 92A 62P | (14.10.2020)
 • Page 32 波動時,氣候調適時間可能會長達 60 分鐘。例 定的發射率,必要時請配合測量標的物進行調整。 如:若將測量工具放置在冰冷的車上,之後在溫 測量工具內預設的發射率為參考值。 暖的建築物中進行測量時,可能就會出現這種情 您可以從發射率預設值中挑選,或者直接輸入一個 況。 準確的數值。請透過選單 <测量> → <發射率> 設定 測量工具須避免猛力碰撞或翻倒。測量工具遭受 所需的發射率 (參見 「<主功能表>」, 頁 35)。 外力衝擊後,功能上若有任何異常,則應將它送 唯有所設定的發射率與物件的發射率一致,且設 交本公司授權的 Bosch 客戶服務中心進一步檢 定正確的反射溫度時,才能正確測量溫度。所顯 修。 示的物體溫度可能極高或極低,因此碰觸時可能 啟動/關閉 發生危險。 將防護罩 (21) 從紅外線接收鏡頭 (23) 上取下,將 發射率越低,反射溫度對測量結果的影響越大。所 防護罩 (19) 從空氣濕度和環境溫度感應器 (5) 上取 以變更發射率時,請也務必調整反射溫度。請透過 下。作業期間請注意,攝影機 (22)、接收鏡頭 (23) 選單 <测量> → <反射温度> 設定反射溫度 (參見...
 • Page 33 按下測量按鈕 (4),即可開始進行測量。顯示器上所 – 標示 (p) 在黃色範圍內:數值位於極限範圍內; 顯示的測量值會持續更新。一放開測量按鈕 (4),隨 請注意室溫、熱橋效應以及濕度,必要時可於一 即中斷測量,雷射器便會關閉。顯示器上的指示 段時間後再進行一次測量。 器 (n) 中即為最後確認的測量結果。上一次測得的 表面溫度會以標示 (p) 顯示在結果量表 (k) 上。 – 標示 (p) 在紅色範圍內:發霉危險增加,因為濕 度太高或表面溫度接近露點溫度範圍。異常的數 測量值的差異一旦大於 3 °C,測量程序的最小和最 值會在指示器中閃爍。 大溫度值會顯示在指示器 (j) 中。即可看出,目前測 量值高出之前測得溫度的程度。 表面溫度達露點溫度的 80 % 時,系統就會發出發 霉危險警示。 Bosch Power Tools 1 609 92A 62P | (14.10.2020)
 • Page 34 透過 USB 連接介面傳輸資料 – 請選擇 <預設>,以手動確認數值。在選單 <使用 打開 Micro-USB 插孔護蓋 (1)。透過隨附的 Micro- 者模式> 的 <刻度下限值> 和 <刻度上限值> 中設 USB 電纜 (8) 將測量工具的 Micro USB 插孔 (26) 定所需數值。指示器 (j) 中便會出現手動設定的 與電腦連接。 最小值和最大值。如此一來,即可例如:透過標 現在即可按下電源按鈕 (12),啟動本測量工具。 示 (p) 比較各種不同測量的螢幕畫面。 1 609 92A 62P | (14.10.2020) Bosch Power Tools...
 • Page 35 能會查詢測量工具的 PIN 碼。在這種情況下,請輸 內)下,反射溫度等於環境溫度。高反射性物件附 入「0000」。 近若有溫度落差大的物體,這些物體可能會影響到 透過 藍牙 ® 傳輸資料時,可能會因收訊不良導致行 測量,應調整此數值的設定。 動終端裝置和測量工具之間出現時間遲滯現象。 子選單 <裝置> <主功能表> 開啟 <主功能表>,並選擇子選單 <裝置>。其包含 以下選單項目。 在 <主功能表> 中瀏覽 <語言> – 若要進入 <主功能表>,在標準顯示螢 可在選單 <語言> 中變更所有指示器的語言。 幕上按下選單符號 (l) 下方的右側功能 按鈕 (10)。 Bosch Power Tools 1 609 92A 62P | (14.10.2020)
 • Page 36 圖片儲存記憶體已滿 必要時,將圖片傳輸至另一個記憶體媒體 (例如:桌上型電腦或筆記型電腦)。然後 刪除內部記憶體的圖片。 測量工具故障 將測量工具寄至授權的博世客戶服務中心。 接觸溫度測量的功能指示燈 (s) 不會 熱耦線的連接頭 (25) 請檢查熱耦線的功能,並將測量工具寄至授 出現在顯示器上。 或熱耦線故障 權的博世客戶服務中心。 測量工具無法與電腦連接。 電腦無法偵測到測量工 請檢查電腦上的驅動程式是否為最新版本。 具。 必要時可能必須更新電腦上的作業系統版 本。 Micro-USB 連接埠或 請檢查,測量工具是否能與另一台電腦連 Micro-USB 電纜故障 接。若不能,請將測量工具寄至授權的博世 客戶服務中心。 空氣濕度和環境溫度感 測量工具的其他功能仍可使用。將測量工具 應器 (5) 故障 寄至授權的博世客戶服務中心。 1 609 92A 62P | (14.10.2020) Bosch Power Tools...
 • Page 37 訊會以百分比數值表示空氣可吸收的最大水蒸氣 建國北路一段90 號6 樓 量。最大水蒸氣量取決於溫度:溫度越高,空氣可 台北市10491 吸收越多水蒸氣。 電話: (02) 7734 2588 傳真: (02) 2516 1176 相對空氣濕度若太高,發霉的可能性就越高。空氣 www.bosch-pt.com.tw 濕度太低可能會影響到健康。 制造商地址: 露點溫度 Robert Bosch Power Tools GmbH 露點溫度係為空氣中所含水蒸氣開始凝結的溫度。 羅伯特· 博世電動工具有限公司 露點溫度取決於相對空氣濕度和空氣溫度。 70538 Stuttgart / GERMANY 表面的溫度若低於露點溫度,該表面上的水就會開 70538 斯圖加特/ 德國 始凝結。 以下更多客戶服務處地址: 表面上的冷凝水是導致發霉的主因之一。 www.bosch-pt.com/serviceaddresses Bosch Power Tools...
 • Page 38: 한국어

  칙들을 숙지하고 이에 유의하여 작업하 을 주거나 화상을 입힐 수 있습니다. 시기 바랍니다. 측정공구를 해당 지침에 못이나 스크류 드라이버 같은 뾰족한 물체 또는 따라 사용하지 않으면, 측정공구에 내장 외부에서 오는 충격 등으로 인해 축전지가 손상 1 609 92A 62P | (14.10.2020) Bosch Power Tools...
 • Page 39 명안전 과 관련된 서비스는 할 수 없습니다 . 의 그림이 나와있는 면을 참고하십시오. 블루투스 ® 워드마크와 그림(로고)은 Bluetooth (1) 마이크로 USB 소켓 커버/열전대 커넥터(K SIG, Inc.의 등록상표입니다. Robert Bosch 타입) Power Tools GmbH는 허가를 받아 이를 사용하고 (2) 레이저빔 발사구...
 • Page 40 ±1.5 °C 0 ... +100 °C ±1 °C ±1 °C +100 °C ... +400 °C ±1 % ±1 % > +400 °C ±2 % ±2 % 주변 온도 ±1 °C ±1 °C 1 609 92A 62P | (14.10.2020) Bosch Power Tools...
 • Page 41 – 배터리 없이 보관 시 허용되는 주변 온도 –20 °C ... +70 °C –20 °C ... +70 °C – 배터리와 함께 보관 시 허용되는 주변 온도 –20 °C ... +50 °C – 권장 배터리 GBA 10,8V... – GBA 12V... Bosch Power Tools 1 609 92A 62P | (14.10.2020)
 • Page 42 오랜 기간 사용하지 않을 경우 측정공구의 배터 낌이 들도록 끼우십시오. 리를 빼두십시오. 배터리를 측정공구에 오래 두 모든 배터리는 항상 동시에 교체하십시오. 한 제조 면 부식되고 방전될 수 있습니다. 사의 용량이 동일한 배터리로만 사용하십시오. 1 609 92A 62P | (14.10.2020) Bosch Power Tools...
 • Page 43 표면 온도를 결정하기 위해, 목표 대상이 발산하는 았거나, 기능적인 측면에 이상이 발생했다면 자연 적외선 열방출이 비접촉 방식으로 측정됩니다. Bosch 공식 고객 서비스센터에 측정공구의 점검 올바른 측정을 위해서는 측정하기 전에 항상 측정공 을 의뢰하는 것이 좋습니다. 구에 설정되어 있는 방사율을 점검하고 경우에 따라...
 • Page 44 시기 (h) 에 기록됩니다. 계산된 f 값 (참조 „열 시차(parallax)때문에 선택한 줌 레벨이 실제 측정 교“, 페이지 49) 과 그 허용 오차 추정치가 표시 간격과 일치할 때만 측정 프레임이 측정 영역 (b) 기 (v) 에 표시됩니다. 과 일치합니다. 1 609 92A 62P | (14.10.2020) Bosch Power Tools...
 • Page 45 금> 및 <상한 눈금> 아래에 원하는 값을 설정하 가지로 보완할 수 있습니다. 원칙적으로 적외선 측 십시오. 표시기 (j) 에 수동으로 설정한 최소값과 정이 불리한 상황, 예컨대 매체, 액체, 기류 또는 방 최대값이 나타납니다. 이렇게 하면 서로 다른 측 Bosch Power Tools 1 609 92A 62P | (14.10.2020)
 • Page 46 지 47) 의 <블루투스> 를 <ON> 으로 설정하십시 오. 디스플레이에 표시기 (e) 가 나타납니다. 모바 – 갤러리 보기에서 나가 측정 모드로 돌 일 단말기에 있는 블루투스 ® 인터페이스가 활성화 아가려면, 뒤로 가기 기호 아래에 있 되었는지 확인하십시오. 1 609 92A 62P | (14.10.2020) Bosch Power Tools...
 • Page 47 있습니다. 설정 <절대로> 을 선택해 자동 꺼짐을 비 – 모든 메뉴에서 벗어나 기본 표시 화면 활성화할 수도 있습니다. 스위치 오프 간격을 짧게 으로 되돌아가려면 측정 버튼 (4) 을 설정할수록 에너지가 더 절약됩니다. 눌러도 됩니다. 버튼을 한 번 누르면 Bosch Power Tools 1 609 92A 62P | (14.10.2020)
 • Page 48 니다. 객체에서 반사되어 원래의 온도 결과에 영향을 줍니 방사율 다. 측정 객체의 방사율은 소재와 그 표면의 구조에 따 라 달라집니다. 측정 객체가 방출하는 적외선 열방 출을 이상적인 열방출 물체(흑체, 방사율 ε = 1)와 1 609 92A 62P | (14.10.2020) Bosch Power Tools...
 • Page 49 합니다. 공기가 흡수할 수 있는 최대 수증기량을 퍼 관한 분해 조립도 및 정보는 인터넷에서도 찾아 볼 센트 값으로 표시합니다. 최대 수증기량은 온도에 수 있습니다 - www.bosch-pt.com 따라 달라집니다. 다시 말해 온도가 높아지면 공기 보쉬 사용 문의 팀에서는 보쉬의 제품 및 해당 액세...
 • Page 50: ไทย

  ชาร์ จ แบตเตอรี ่ แ พ็ ค ด้ ว ยเครื ่ อ งชาร์ จ ที ่ บ ริ ษ ั ท ผู ้ ผ ลิ ต อย่ า ทำการเปลี ่ ย นแปลงใดๆ ที ่ อ ุ ป กรณ์ เ ลเซอร์ แนะนำเท่ า นั ้ น 1 609 92A 62P | (14.10.2020) Bosch Power Tools...
 • Page 51 แสงจากเครื ่ อ งมื อ วั ด นี ้ ใ ช้ ส ่ อ งไปยั ง พื ้ น ที ่ ท ำงานโดยตรงของ Bluetooth SIG, Inc. บริ ษ ั ท Robert Bosch Power เครื ่ อ งมื อ วั ด สำหรั บ การถ่ า ยภาพ...
 • Page 52 ข้ อ มู ล ทางเทคนิ ค เครื ่ อ งตรวจจั บ ความร้ อ น GIS 1000 C GIS 1000 C หมายเลขสิ น ค้ า 3 601 K83 3.. 3 601 K83 371 ช่ ว งการใช้ ง าน 0.1–5 ม. 0.1–5 ม. 1 609 92A 62P | (14.10.2020) Bosch Power Tools...
 • Page 53 ย่ า นความถี ่ ใ ช้ ง าน 2402–2480 เมกะเฮิ ร ตซ์ 2402–2480 เมกะเฮิ ร ตซ์ กำลั ง ส่ ง สู ง สุ ด 2.5 มิ ล ลิ ว ั ต ต์ 2.5 มิ ล ลิ ว ั ต ต์ Bosch Power Tools 1 609 92A 62P | (14.10.2020)
 • Page 54 ต้ อ งใส่ แ บตเตอรี ่ เ ข้ า ในแบตเตอรี ่ อ ะแดปเตอร์ ถื อ เครื ่ อ งวั ด โดยหั น ช่ อ งแบตเตอรี ่   (29) ขึ ้ น 1 609 92A 62P | (14.10.2020) Bosch Power Tools...
 • Page 55 แบตเตอรี ่ ล ิ เ ธี ย มไอออน มื อ วั ด ไปตรวจสอบที ่ ศ ู น ย์ บ ริ ก ารลู ก ค้ า Bosch ที ่ ไ ด้ ร ั บ สามารถชาร์ จ ได้ ท ุ ก เวลาโดยอายุ ก ารใช้ ง านจะไม่ ล ดลง การ...
 • Page 56 อากาศสั ก พั ก จนกว่ า ห้ อ งจะกลั บ สู ่ อ ุ ณ หภู ม ิ ป กติ อ ี ก ครั ้ ง ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ์ ก ารแผ่ ร ั ง สี ค วามร้ อ นของวั ต ถุ และตั ้ ง 1 609 92A 62P | (14.10.2020) Bosch Power Tools...
 • Page 57 เครื ่ อ งมื อ วั ด สามารถช่ ว ยคุ ณ ตรวจหาบริ เ วณที ่ เ สี ่ ย งต่ อ การก่ อ ซ่ อ นคำอธิ บ ายและเริ ่ ม การวั ด ทั น ที ให้ ก ดปุ ่ ม วั ด  (4) ตั ว ของเชื ้ อ ราได้ Bosch Power Tools 1 609 92A 62P | (14.10.2020)
 • Page 58 การใช้ ง านต่ า งๆ สำหรั บ การวั ด ในของเหลว การไหลของ อั ต โนมั ต ิ ต ามโหมดอุ ณ หภู ม ิ พ ื ้ น ผิ ว ค่ า อุ ณ หภู ม ิ ต ่ ำ สุ ด และ 1 609 92A 62P | (14.10.2020) Bosch Power Tools...
 • Page 59 สลั บ ระหว่ า งภาพหน้ า จอที ่ บ ั น ทึ ก ไว้ เคลื ่ อ นที ่ ป ลายทางได้ มี แ อพพลิ เ คชั ่ น Bosch (Apps) พร้ อ ม – สำหรั บ การส่ ง ผลการวั ด ที ่ แ สดงผ่ า น...
 • Page 60 ค่ า ให้ ก ดปุ ่ ม ลู ก ศรซ้ า ย (15) หรื อ หรื อ ปุ ่ ม ลู ก ไร้ ส ายแล้ ว แอพพลิ เ คชั ่ น Bosch ช่ ว ยยั ง ช่ ว ยให้ ค ุ ณ สามารถ...
 • Page 61 แบตเตอรี ่ แ พ็ ค ร้ อ นหรื อ เย็ น ปล่ อ ยให้ แ บตเตอรี ่ เ ย็ น ลงหรื อ เปลี ่ ย นแบตเตอรี ่ ใ หม่ เกิ น ไป Bosch Power Tools 1 609 92A 62P | (14.10.2020)
 • Page 62 เครื ่ อ งมื อ วั ด ชำรุ ด ส่ ง เครื ่ อ งมื อ วั ด ไปยั ง ศู น ย์ บ ริ ก ารลู ก ค้ า Bosch ที ่ ผ ่ า น การรั บ รอง...
 • Page 63 สามารถดู ด ซั บ ได้ ปริ ม าณไอน้ ำ สู ง สุ ด ขึ ้ น อยู ่ ก ั บ อุ ณ หภู ม ิ : ยิ ่ ง ติ ด ต่ อ ศู น ย์ บ ริ ก ารลู ก ค้ า Bosch ที ่ ผ ่ า นการรั บ รอง...
 • Page 64: Bahasa Indonesia

  Perbaiki alat ukur hanya di teknisi ahli resmi dan แบตเตอรี ่ แ พ็ ค /แบตเตอรี ่ : gunakan hanya suku cadang asli. Dengan demikian, ลิ เ ธี ย มไอออน: keselamatan kerja dengan alat ukur ini selalu terjamin. 1 609 92A 62P | (14.10.2020) Bosch Power Tools...
 • Page 65 Jangan membuka baterai. Ada bahaya terjadinya Bluetooth SIG, Inc. Setiap penggunaan istilah merek/ korsleting. gambar simbol ini berada di bawah lisensi Robert Bosch Asap dapat keluar apabila terjadi kerusakan atau Power Tools GmbH. penggunaan yang tidak tepat pada baterai. Baterai Lindungi alat ukur, terutama area sensor kelembapan dapat terbakar atau meledak.
 • Page 66 Indikator emisivitas/suhu yang dipantulkan (27) Wadah adaptor baterai Suhu luar yang diatur (mode jembatan termal) (28) Tutup pengunci adaptor baterai Indikator nilai f dengan toleransi (29) Kompartemen baterai (mode jembatan termal) 1 609 92A 62P | (14.10.2020) Bosch Power Tools...
 • Page 67 136 × 89 × 214 mm Kondisi sekitar – Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya 0 °C ... +35 °C – – Suhu sekitar yang diizinkan saat pengoperasian –10 °C ... +50 °C –10 °C ... +50 °C Bosch Power Tools 1 609 92A 62P | (14.10.2020)
 • Page 68 Alat ukur dapat dioperasikan dengan baterai komersial biasa Keluarkan baterai dari alat pengukur jika tidak atau dengan baterai isi ulang li‑ion merek Bosch. digunakan dalam waktu yang lama. Jika baterai Nomor seri 3 601 K83 371: Alat ukur hanya dapat disimpan di dalam alat pengukur untuk waktu yang lama, dioperasikan dengan baterai standar.
 • Page 69 Sebaiknya lakukan pemeriksaan di pusat singkat (lihat „Gangguan – Penyebab dan Solusi“, layanan resmi Bosch setelah alat ukur terkena guncangan Halaman 75). Biarkan alat ukur menyesuaikan suhu sekitar atau benturan keras dan saat mengalami kelainan fungsi.
 • Page 70 Sensor kelembapan udara dan sensor suhu sekitar (5) dapat energi. menjadi rusak akibat polutan kimia seperti misalnya uap pernis atau cat. Pengukuran suhu inframerah dapat terkontaminasi oleh asap, uap atau udara berdebu. 1 609 92A 62P | (14.10.2020) Bosch Power Tools...
 • Page 71 (misalnya inframerah, misalnya saat mengukur suhu dalam media, apabila suhu luar lebih rendah). cairan, aliran udara, atau permukaan dengan emisivitas yang rendah (logam mengilat). Bosch Power Tools 1 609 92A 62P | (14.10.2020)
 • Page 72 – Untuk menghapus tangkapan layar yang pada indikator (j) begitu terdapat selisih nilai pengukuran ditampilkan, tekan tombol fungsi sisi lebih dari 3 °C. kanan (10) di bawah simbol tempat sampah. 1 609 92A 62P | (14.10.2020) Bosch Power Tools...
 • Page 73 Bahasa Indonesia | 73 Bluetooth® dapat ditemukan pada situs internet Bosch di – Untuk mengonfirmasi proses penghapusan, www.bosch-professional.com/thermal. tekan tombol fungsi sisi kiri (17) di bawah simbol tanda centang. Untuk mengaktifkan koneksi Bluetooth® pada alat ukur, akses <Menu utama> pada (lihat „Mengarahkan dalam –...
 • Page 74 Tekan tombol panah ke kanan (11) pada <lebih> atau tombol fungsi sisi kanan (10) untuk membuang untuk mengakses submenu. Kemudian tekan tombol fungsi perubahan. sisi kanan (10) untuk menghapus semua file atau tekan tombol fungsi sisi kiri (17) untuk membatalkan proses. 1 609 92A 62P | (14.10.2020) Bosch Power Tools...
 • Page 75 Memori gambar rusak Lakukan format memori internal dengan menghapus semua gambar (lihat „<Hapus semua gambar>“, Halaman 74). Jika masalah tetap muncul, kirimkan alat ukur ke layanan pelanggan resmi Bosch. Memori gambar penuh Jika perlu, pindahkan gambar ke media penyimpanan lainnya (misalnya komputer atau notebook).
 • Page 76 Suhu titik embun Tim konsultasi penggunaan Bosch akan membantu Anda Suhu titik embun menentukan tinggi suhu uap air yang menjawab pertanyaan seputar produk kami beserta terkandung di udara untuk mulai berkondensasi. Suhu titik aksesorinya.
 • Page 77: Tiếng Việt

  đo. Có nguy cơ gây thương Không sử dụng kính nhìn tia laser (Phụ kiện) tích khi vô tình làm kích hoạt công tắc Tắt/Mở. làm kính mát hoặc trong giao thông đường Bosch Power Tools 1 609 92A 62P | (14.10.2020)
 • Page 78 Bluetooth SIG đăng ký nhãn hiệu và sở hữu. cấp cho mục đích này. Công ty trách nhiệm hữu hạn Robert Bosch Ánh sáng từ dụng cụ đo này nhằm chiếu sáng vùng Power Tools GmbH đã được cấp phép để sử...
 • Page 79 ±1,5 °C 0 ... +100 °C ±1 °C ±1 °C +100 °C ... +400 °C ±1 % ±1 % > +400 °C ±2 % ±2 % Nhiệt độ môi trường ±1 °C ±1 °C Bosch Power Tools 1 609 92A 62P | (14.10.2020)
 • Page 80 –20 °C ... +70 °C –20 °C ... +70 °C – Nhiệt độ môi trường cho phép khi lưu trữ có pin –20 °C ... +50 °C – Pin được khuyên dùng GBA 10,8V... – GBA 12V... 1 609 92A 62P | (14.10.2020) Bosch Power Tools...
 • Page 81 Bộ thích nghi pin hoàn toàn dùng để sử dụng lần sử dụng đầu tiên. trong các dụng cụ đo của Bosch và không Pin Li‑Ion hợp khối có thể nạp điện bất cứ lúc nào được phép sử dung cùng với dụng cụ điện mà...
 • Page 82 đo tại trung tâm dịch vụ có Đặt độ phát xạ cho các phép đo nhiệt độ bề mặt thẩm quyền của Bosch. Để xác định nhiệt độ bề mặt, bức xạ nhiệt hồng Bật Mở và Tắt ngoại tự...
 • Page 83 đo. Ví dụ, khi đo mà theo chiều dọc từ phía trước, hiện tượng phản Bosch Power Tools 1 609 92A 62P | (14.10.2020)
 • Page 84 đo vào các thời điểm khác nhau và nối (25). trong các điều kiện khác nhau. Ngay sau khi kết nối cặp nhiệt điện, thông báo sẽ xuất hiện (n) trên màn hình. Giá trị đo trên màn 1 609 92A 62P | (14.10.2020) Bosch Power Tools...
 • Page 85 Nếu nhiệt độ tối thiểu bị dưới giới hạn, hiển thị cảnh báo nhiệt độ nhấp nháy (m) màu xanh dương và tín hiệu cảnh báo sẽ phát ra khi tín hiệu âm thanh được bật. Bosch Power Tools 1 609 92A 62P | (14.10.2020)
 • Page 86 động. Các ứng dụng (Apps) đặc biệt của phím mũi tên phải (11). Bosch được cung cấp để sử dụng. Bạn có thể tải nó tùy theo thiết bị đầu cuối trong kho tương ứng. – Nếu có một số tùy chọn cho một mục menu được đánh dấu, cài đặt hiện tại...
 • Page 87 để hủy. Lỗi – Nguyên nhân và biện pháp khắc phục Lỗi Nguyên nhân Biện pháp khắc phục Không thể bật dụng cụ đo. Hết pin Sạc pin hoặc thay pin. Bosch Power Tools 1 609 92A 62P | (14.10.2020)
 • Page 88 Dụng cụ đo bị lỗi Hãy gửi dụng cụ đo đến trung tâm dịch vụ khách hàng được ủy quyền của Bosch. Hiển thị chức năng (s) để đo nhiệt Cổng kết nối (25) cho Hãy kiểm tra chức năng của cặp nhiệt điện độ...
 • Page 89 đầu ngưng tụ. Nhiệt độ Đội ngũ tư vấn sử dụng của Bosch sẽ giúp bạn giải điểm sương phụ thuộc vào độ ẩm tương đối và đáp các thắc mắc về sản phẩm và phụ kiện.
 • Page 90 Pin: Li-Ion: Tuân thủ những hướng dẫn trong phần vận chuyển (xem „Vậ n chuyể n “, Trang 89). 1 609 92A 62P | (14.10.2020) Bosch Power Tools...
 • Page 91 Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: en Hereby, Robert Bosch Power Tools GmbH declares that the radio equipment type GIS 1000 C is in compliance with Di- rective 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: Le soussigné, Robert Bosch Power Tools GmbH, déclare que l'équipement radioélectrique du type GIS 1000 C est con-...
 • Page 92 съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: mk Со ова, Robert Bosch Power Tools GmbH потврдува дека типот на радио опрема GIS 1000 C е во согласност со Директивата 2014/53/EU. Целосниот текст на Изјавата за сообразност на ЕУ може да го прочитате на следнава...

This manual is also suitable for:

0 601 083 3k10 601 083 340