Husqvarna 115iL Operator's Manual

Husqvarna 115iL Operator's Manual

Hide thumbs Also See for 115iL:
Table of Contents
 • Deutsch

  • Einleitung
  • Sicherheit
  • Montage
  • Betrieb
  • Einleitung
  • Wartung
  • Fehlerbehebung
  • Transport, Lagerung und Entsorgung
  • Technische Angaben
  • Zubehör
  • EU-Konformitätserklärung
 • Español

  • Introducción
  • Seguridad
  • Montaje
  • Funcionamiento
  • Introducción
  • Mantenimiento
  • Resolución de Problemas
  • Datos Técnicos
  • Transporte, Almacenamiento y Eliminación
  • Accesorios
  • Declaración de Conformidad CE
 • Français

  • Introduction
  • Sécurité
  • Montage
  • Utilisation
  • Entretien
  • Dépannage
  • Transport, Entreposage Et Mise Au Rebut
  • Caractéristiques Techniques
  • Accessoires
  • Déclaration de Conformité CE
 • Italiano

  • Introduzione
  • Sicurezza
  • Montaggio
  • Utilizzo
  • Introduzione
  • Manutenzione
  • Ricerca Guasti
  • Dati Tecnici
  • Trasporto, Stoccaggio E Smaltimento
  • Accessori
  • Dichiarazione DI Conformità CE

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
EN
Operator's manual
DA
Brugsanvisning
DE
Bedienungsanweisung
ES
Manual de usuario
FI
Käyttöohje
FR
Manuel d'utilisation
IT
Manuale dell'operatore
NL
Gebruiksaanwijzing
NO
Bruksanvisning
PT
Manual do utilizador
SV
Bruksanvisning
5-19
20-33
34-50
51-66
67-80
81-96
97-112
113-128
129-143
144-159
160-174
115iL

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Husqvarna 115iL

 • Page 1 115iL Operator's manual 5-19 Brugsanvisning 20-33 Bedienungsanweisung 34-50 Manual de usuario 51-66 Käyttöohje 67-80 Manuel d'utilisation 81-96 Manuale dell'operatore 97-112 Gebruiksaanwijzing 113-128 Bruksanvisning 129-143 Manual do utilizador 144-159 Bruksanvisning 160-174...
 • Page 2 5500...
 • Page 5: Table Of Contents

  EC Declaration of Conformity........19 Introduction Product description Intended use Husqvarna 115iL is a battery grass trimmer with an The product is used with a trimmer head to cut grass. electrical motor. Do not use the product for other tasks than grass trimming and grass clearing.
 • Page 6: Safety

  (Fig. 17) Double insulation. yyyywwxxx The rating plate shows the serial number. yyyy is the production year, ww is the pro- Product liability duction week. As referred to in the product liability laws, we are not liable for damages that our product causes if: Symbols on the battery and/or on the •...
 • Page 7 plugs with earthed (grounded) power tools. depending on the ways in which the tool is used. Unmodified plugs and matching outlets will reduce Operators should identify safety measures to protect risk of electric shock. themselves that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking •...
 • Page 8 occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, • Under no circumstances may the design of the additionally seek medical help. Liquid ejected from product be modified without the permission of the the battery may cause irritations or burns. manufacturer. Always use original accessories. Non- authorized modifications and/or accessories can Service result in serious personal injury or the death of the...
 • Page 9 Personal protective equipment you have to move suddenly. Take great care when you work on sloping ground. • Keep a good balance and a firm foothold at all times. Do not overreach. WARNING: Read the warning instructions that follow before you use the product. •...
 • Page 10 the cutting attachment that you use, see WARNING: Never use a product with Technical data on page 16 . If an incorrect defective safety components. The product's or faulty cutting attachment guard is safety equipment must be inspected and attached, it can cause serious personal maintained as described in this section.
 • Page 11 Use the BLi battery that is rechargable as a power good airflow and away from sunlight. Do not charge supply for the related Husqvarna products only. To the battery outdoors. Do not charge the battery in prevent injury, do not use the battery as a power wet conditions.
 • Page 12: Assembly

  Assembly Introduction 2. Assemble the loop handle to the attachment on the shaft. 3. Tighten the screws. WARNING: Read and understand the safety 4. Adjust the loop handle to a correct position. Refer to chapter before you assemble the product. To adjust the loop handle and telescopic shaft on page 13 .
 • Page 13 1. Hold the trimmer head immediately above the ground at an angle. Do not push the trimmer line into the grass. (Fig. 44) WARNING: Only use the initial Husqvarna 2. Decrease the length of the trimmer line by 10-12 battery for the product.
 • Page 14: Maintenance

  2. Push the start/stop button until the green LED goes 3. Push the release buttons on the battery and remove out. the battery from the product. (Fig. 48) Maintenance Introduction The following is a list of the maintenance steps that you Maintenance on page 14 must do on the product.
 • Page 15: Troubleshooting

  2. Clean the battery and battery charger with a dry 2. Pull out the chute assembly for the trimmer line. cloth. Keep the battery guide tracks clean. 3. Remove the trimmer head. (Fig. 49) 3. Make sure that the terminals on the battery and the 4.
 • Page 16: Transportation, Storage And Disposal

  • Use the battery charger only when the surrounding temperature is between 5°C/41°F and 40°C/104°F. Technical data Technical data 115iL Platform T100EU Motor Motor type BLDC Speed of output shaft, rpm...
 • Page 17 115iL Sound power level, measured dB (A) Sound power level, guaranteed L dB (A) Noise levels Equivalent sound pressure level at the operator's ear, measured according to EN ISO 50636-2-91, dB (A): Vibration levels Vibration levels at handles, measured according to EN50636-2-91, m/s 4.2/1.9...
 • Page 18: Accessories

  Accessories Approved accessories Approved accessories Type Cutting attachment guard, Art. no. Trimmer head T25B M8 (Ø 2.0 mm cord) 585 33 92-01 782 - 005 - 14.10.2020...
 • Page 19: Ec Declaration Of Conformity

  EC Declaration of conformity Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, tel: +46-36-146500, declare that the lawn trimmer Husqvarna 115iL (Platform T100EU) with serial numbers dating from 2016 onwards (the year is clearly stated on the rating plate, followed by the serial number), comply with the requirements of the COUNCIL’S DIRECTIVE:...
 • Page 20 Vedligeholdelse............29 EU-overensstemmelseserklæring.........33 Indledning Produktbeskrivelse Anvendelsesformål Husqvarna 115iL er en batteridrevet græstrimmer med Produktet bruges med trimmerhoved til at slå græs. elektrisk motor. Brug ikke produktet til andre opgaver end græstrimning og græsrydning. Der arbejdes konstant på at øge din sikkerhed og effektivitet under drift.
 • Page 21 om emission af støj findes på maskinens (Fig. 16) Brug og opbevar kun batteriopladeren mærkat og i kapitlet Tekniske data. indendørs. (Fig. 17) Dobbelt isolering. yyyywwxxx Typeskiltet viser serienummeret. åååå er produktionsåret, uu er produktionsugen. Produktansvar Som nævnt i produktansvarsbestemmelserne hæfter vi Symboler på...
 • Page 22 Elektrisk sikkerhed • Hvis der forefindes udstyr til støvudsugning og - opsamling, skal du sikre, at det er tilsluttet, og at det • Stikket på elværktøjet skal passe til stikkontakten. bruges korrekt. Brug af støvopsamling kan Man må aldrig ændre på stikket. Benyt ikke nedbringe støvrelaterede farer.
 • Page 23 metalgenstande, der kan kortslutte polerne. som ikke er trænet i brugen af produktet og/eller Kortslutning af batteripolerne kan forårsage batteriet, bruge eller udføre service på den/det. Lokal forbrændinger eller brand. lovgivning kan stille krav til brugerens alder. • Under ugunstige forhold kan der sprøjte væske ud •...
 • Page 24 ståltråd, snor og lignende, som kan slynges ud eller • Stands produktet, fjern batteriet, og sørg for, at sno sig ind i skæreudstyret. skæreudstyret ikke roterer, inden du fjerner materiale, som har viklet sig om knivakslen eller som • Sørg for, at du kan bevæge dig og stå sikkert. Kig er fanget mellem skærmen og skæreudstyret.
 • Page 25 Indledning på side fungerer. Se anvisningerne i afsnittet 6. Slip strømudløseren, og sørg for, at skæreudstyret 20 for at se, hvor disse dele sidder på produktet. standser helt. Produktets levetid kan forkortes og risikoen for ulykker Sådan kontrolleres skæreudstyrsskærmen kan øges, hvis vedligeholdelsen ikke udføres korrekt, og hvis service og/eller reparation ikke udføres fagligt ADVARSEL: Brug ikke skæreudstyret uden korrekt.
 • Page 26 • Brug kun BLi batteriet, der er genopladeligt, som brandfarlige materialer eller materialer, der kan strømforsyning til de tilhørende Husqvarna medføre korrosion. Sørg for, at batteriopladeren ikke produkter. For at undgå personskade, må batteriet er dækket. I tilfælde af røgafgivelse eller brand skal ikke anvendes som strømforsyning til andre...
 • Page 27 • Batteriet eller batteriopladeren må aldrig rengøres produktet. Hvis ikke alle kontroller i denne med vand. Stærke opløsningsmidler kan beskadige brugsanvisning er godkendt, efter du har udført plasten. vedligeholdelse, skal du kontakte din servicetekniker. Vi garanterer, at der er • Hvis du ikke udfører vedligeholdelse, reduceres professionelle reparationer og vedligeholdelse til levetiden for produktet og risikoen for ulykker øges.
 • Page 28 4-4,75 tommer. 3. Reducer motorhastigheden for at mindske risikoen for skader på planterne. ADVARSEL: Brug kun det originale Husqvarna batteri i produktet. 4. Brug 80 % gas, når du klipper græs nær genstande. (Fig. 45) 1. Oplad batteriet helt. Sådan ryddes græs 2.
 • Page 29 2. Tryk på start/stop-knappen, indtil den grønne LED 3. Tryk på udløserknapperne på batteriet, og træk slukker. batteriet ud af produktet. (Fig. 48) Vedligeholdelse Indledning Nedenfor vises en oversigt over det vedligeholdelsesarbejde, der skal udføres på produktet. Vedligeholdelse på side 29 for flere oplysninger. ADVARSEL: Læs og forstå...
 • Page 30 Sådan rengøres produktet, batteriet og Sådan udføres eftersyn og udskiftning batteriopladeren af trimmerhovedet 1. Rengør produktet med en tør klud efter brug. 1. Kontrollér trimmerhovedet for skader og revner. 2. Rengør batteriet og batteriopladeren med en tør 2. Træk trimmertrådens trådmontering ud. klud.
 • Page 31 • Brug kun batteriopladeren ved en omgivende hvordan du genbruger dit produkt. temperatur på mellem 5 °C/41 °F og 40 °C/104 °F. Tekniske data Tekniske data 115iL Platform T100EU Motor Motortype BLDC Omdrejningstal på udgående aksel, o/min...
 • Page 32 115iL Lydeffektniveau, garanteret L dB (A) Støjniveauer Ækvivalent lydtryksniveau ved brugerens ører målt i henhold til EN ISO 50636-2-91, dB (A): Vibrationsniveauer Vibrationsniveauer i håndtag målt i henhold til EN50636-2-91, m/s 4,2/1,9 Udstyret med trimmerhoved (original), front/bag Godkendte batterier til produktet...
 • Page 33 EU-overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf.: +46-36-146500, erklærer, at plæneklipperen Husqvarna 115iL(Platform T100EU) med serienumre fra 2016 og fremefter (året er tydeligt angivet på typeskiltet, efterfulgt af serienummeret), opfylder forskrifterne i RÅDETS DIREKTIV: • af den 17. maj 2006 "angående maskiner"...
 • Page 34: Einleitung

  Wartung................ 44 EU-Konformitätserklärung..........50 Einleitung Produktbeschreibung Verwendungszweck Husqvarna 115iL ist ein akkubetriebener Rasentrimmer Das Gerät wird mit einem Trimmerkopf zum mit einem Elektromotor. Grasschneiden verwendet. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als Grastrimmen und Wir arbeiten laufend daran, Ihre Sicherheit und die Grasfreischneiden.
 • Page 35: Sicherheit

  (Abb. 14) Umweltbelastende Geräuschemissionen (Abb. 15) Störungsfreier Transformator. gemäß der entsprechenden Richtlinie der (Abb. 16) Das Akkuladegerät darf nur in Europäischen Gemeinschaft 2000/14/EG geschlossenen Räumen benutzt und und der australischen „Protection of the aufbewahrt werden. Environment Operations (Noise Control) Regulation 2017“ („Umweltschutz-/ (Abb.
 • Page 36 Schutz für die jeweilige Schneidausrüstung. Siehe Außeneinsatz geeigneten Kabels verringert das Kapitel Technische Daten. Risiko eines Stromschlags. • Der Bediener des Geräts muss sicherstellen, dass • Falls der Einsatz eines Elektrowerkzeugs in einer während der Arbeiten keine Menschen oder Tiere feuchten Umgebung nicht zu vermeiden ist, sich um mehr als 15 m nähern.
 • Page 37 eigenen Schutz ergreifen, die auf einer Beurteilung Verwendung und Pflege von akkubetriebenen der Exposition unter tatsächlichen Werkzeugen Nutzungsbedingungen beruht. Dabei sind alle Teile • Eine Aufladung darf nur mit dem vom Hersteller des Betriebszyklus zu berücksichtigen, z. B. vorgeschriebenen Ladegerät durchgeführt werden. abgesehen vom Gashebelbetrieb, die Zeiten, wenn Durch ein für einen bestimmten Akkutyp geeignetes das Werkzeug ausgeschaltet ist und wenn es im...
 • Page 38 Allgemeine Sicherheitshinweise auszuführen, denen Sie sich nicht gewachsen fühlen. • Verwenden Sie niemals das Gerät, wenn Sie müde WARNUNG: Lesen Sie die folgenden sind, Alkohol getrunken oder Medikamente Warnhinweise, bevor Sie das Gerät eingenommen haben, die Ihre Sehkraft, Ihr benutzen. Urteilsvermögen oder Ihre Körperkontrolle beeinträchtigen können.
 • Page 39 • Entfernen Sie den Akku, bevor Sie das Gerät an Material entfernen, das sich um die Klingenwelle eine andere Person weitergeben. gewickelt oder zwischen dem Schutz und der Schneidausrüstung verfangen hat. • Stellen Sie sicher, dass keine Kleidung und kein Körperteil mit der Schneidausrüstung in Kontakt Persönliche Schutzausrüstung kommt, wenn das Gerät aktiviert ist.
 • Page 40 In diesem Abschnitt werden einzelnen Teile der 1. Stellen Sie sicher, dass der Gashebel gesperrt ist, Sicherheitsausrüstung des Gerätes beschrieben, welche wenn sich die Gashebelsperre in der Funktion sie haben und wie ihre Kontrolle und Wartung Ausgangsstellung befindet. (Abb. 27) ausgeführt werden sollen, um sicherzustellen, dass sie 2.
 • Page 41 Verwenden Sie als Stromversorgung für die • Heben Sie das Ladegerät nicht am Netzkabel an. zugehörigen Husqvarna Geräte nur Um das Ladegerät von der Steckdose zu trennen, wiederaufladbare BLi Akkus. Um Verletzungen zu ziehen Sie am Netzstecker. Ziehen Sie nicht am vermeiden, verwenden Sie den Akku nicht zur Netzkabel.
 • Page 42: Montage

  Korrosion verursachen können, verwendet werden. • Entfernen Sie vor Wartungs-, Kontroll- oder Vergewissern Sie sich, dass das Akkuladegerät nicht Montagearbeiten den Akku. abgedeckt ist. Bei Rauchentwicklung oder Feuer • Der Bediener darf nur die Wartungs- und muss der Stecker des Ladegeräts sofort aus der Servicearbeiten ausführen, die in dieser Steckdose gezogen werden.
 • Page 43: Betrieb

  Verwenden Sie eine Bürste, um den Motor von Gras und Laub zu reinigen. Verwenden Sie Handschuhen, WARNUNG: Verwenden Sie im Gerät nur falls notwendig. den Original-Husqvarna-Akku. • Überprüfen Sie den Trimmerkopf und die Schutzvorrichtung für die Schneidausrüstung auf 1. Laden Sie den Akku vollständig auf.
 • Page 44: Wartung

  So verwenden Sie die SavE- getroffen werden, erhöhen den Verschleiß der Trimmerlinie. Energiesparfunktion 4. Verwenden Sie 80 % der Geschwindigkeit, wenn Sie Dieses Gerät verfügt über die Energiesparfunktion Vegetation schneiden. Dies verringert den SavE. Verschleiß des Trimmerkopfes und der Trimmerlinie. Hinweis: Die Funktion SavE vermindert nicht die So mähen Sie den Rasen Schneideleistung des Geräts.
 • Page 45 Wartung Wöchent- Täglich Monatlich lich Reinigen Sie die äußeren Teile des Geräts mit einem sauberen und trockenen Tuch. Verwenden Sie kein Wasser. Stellen Sie sicher, dass die Start-/Stopptaste funktionstüchtig und unbeschädigt ist. Stellen Sie sicher, dass der Gashebel und die Gashebelsperre sicherheitstech- nisch ordnungsgemäß...
 • Page 46: Fehlerbehebung

  Fehlerbehebung Bedienpanel LED-Bildschirm Mögliche Fehler Mögliche Abhilfe Die Fehler-LED blinkt. Überlastung Die Schneidausrüstung ist nicht frei beweglich. Nehmen Sie die Schneid- ausrüstung ab. Temperaturabweichung Lassen Sie das Gerät abkühlen. Das Gerät springt nicht an. Drücken Sie gleichzeitig den Gashe- Lassen Sie den Gashebel los, und bel und die Start-Taste.
 • Page 47: Technische Angaben

  Umgebungstemperatur zwischen 5 °C/41 °F und 40 °C/104 °F liegt. • Laden Sie den Akku auf 30 bis 50 %, bevor Sie ihn über längere Zeit einlagern. Technische Angaben Technische Daten 115iL Plattform T100EU Motor Motortyp BLDC Drehzahl der Abtriebswelle, U/min...
 • Page 48 115iL Gemessener Schallleistungspegel dB (A) Schallleistungspegel, garantiert L dB (A) Geräuschpegel Äquivalenter Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners, gemessen nach EN ISO 50636-2-91, dB (A): Vibrationspegel Vibrationspegel an den Griffen, gemessen nach EN50636-2-91, m/s 4,2/1,9 Ausgestattet mit Trimmerkopf (Original), vorne/hinten. Zugelassene Akkus für das Gerät...
 • Page 49: Zubehör

  Zubehör Zugelassenes Zubehör Zugelassenes Zubehör Schutz für die Schneidausrüstung, Teile-Nr. Trimmerkopf T25B M8 (Faden-Ø 2,0 mm) 585 33 92-01 782 - 005 - 14.10.2020...
 • Page 50: Eu-Konformitätserklärung

  EU-Konformitätserklärung EU-Konformitätserklärung Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Schweden, Tel.: +46-36-146500, erklärt hiermit, dass der Rasentrimmer Husqvarna 115iL (Plattform T100EU) mit Seriennummer ab 2016 (die Jahreszahl wird im Klartext auf dem Typenschild angegeben, mitsamt einer nachfolgenden Seriennummer) den Vorschriften der RICHTLINIE DES RATES entspricht: •...
 • Page 51: Introducción

  Declaración de conformidad CE........66 Introducción Descripción del producto Uso previsto Husqvarna 115iL es una recortadora de césped de El producto se utiliza con un cabezal de corte para batería con un motor eléctrico. cortar hierba. No utilice el producto para otras tareas diferentes a cortar o desbrozar hierba.
 • Page 52: Seguridad

  Environment Operations - Noise Control) de (Fig. 16) Utilice y guarde el cargador de baterías la legislación de Nueva Gales del Sur. Los únicamente en interiores. datos sobre las emisiones sonoras se (Fig. 17) Doble aislamiento. pueden encontrar en la etiqueta de la máquina y en el capítulo Datos técnicos.
 • Page 53 trabajan en el mismo lugar, la distancia de seguridad eléctricas si está cansado o bajo los efectos de debe equivaler, por lo menos, a 15 metros. estupefacientes, alcohol o medicamentos. Un momento de descuido, mientras se trabaja con • Lleve a cabo una inspección general del producto herramientas eléctricas, puede causar lesiones antes de su uso.
 • Page 54 Emplee siempre el sentido común. guardarla. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de encendido accidental de la Es imposible abarcar todas las situaciones en las que herramienta eléctrica. puede encontrarse. Utilice siempre el equipo con • Guarde las herramientas eléctricas que no se cuidado y sentido común.
 • Page 55 • Si va a trasladarse de un lugar a otro, apague Nota: El uso podría estar regulado por la legislación primero el producto. Fije la protección para nacional o local. Observe los reglamentos indicados. transportes cuando el producto no esté en uso. •...
 • Page 56 • Pare siempre el producto, quite la batería y efectuar el control y el mantenimiento para garantizar un asegúrese de que el equipo de corte no gire antes funcionamiento óptimo. Consulte las instrucciones bajo Introducción en la página 51 para ver dónde de quitar el material enredado alrededor del eje de la el título hoja o atrapado entre la protección y el equipo de...
 • Page 57 Seleccione el equipo de corte adecuado y realice las • Utilice la batería recargable BLi como fuente de tareas de mantenimiento en el equipo de corte para: alimentación solo para los productos Husqvarna relacionados. Para evitar lesiones, no utilice la • Obtener un rendimiento de corte óptimo.
 • Page 58: Montaje

  • Si se produce una fuga en la batería, no permita que directa. No cargue la batería en el exterior. No el líquido entre en contacto con el cuerpo ni con los cargue la batería en un entorno húmedo. ojos. Si toca el líquido, limpie el área con abundante •...
 • Page 59: Funcionamiento

  ADVERTENCIA: Utilice solo la batería no presenten daños antes de poner en marcha el Husqvarna original en el producto. producto. Para conectar el cargador de baterías 1. Cargue totalmente la batería.
 • Page 60 4. Utilice un 80 % de aceleración para cortar hierba PRECAUCIÓN: Si la batería no se cerca de objetos. (Fig. 45) mueve con facilidad en el soporte, no se habrá instalado correctamente. Esto Desbrozar hierba puede provocar daños en el producto. 1.
 • Page 61: Mantenimiento

  Mantenimiento Introducción A continuación incluimos una lista con los pasos de mantenimiento que hay que efectuar en el producto. Mantenimiento en la página 61 para obtener Consulte ADVERTENCIA: Asegúrese de leer y más información. comprender el capítulo sobre seguridad antes de realizar tareas de mantenimiento en el producto.
 • Page 62: Resolución De Problemas

  Para limpiar el producto, la batería y el Inspección y sustitución del cabezal de cargador de la batería corte 1. Limpie el producto con un paño seco después de su 1. Compruebe si el cabezal de corte presenta daños y uso.
 • Page 63: Transporte, Almacenamiento Y Eliminación

  • Utilice el cargador de la batería solo cuando la temperatura ambiente oscile entre 5 °C (41 °F) y 40 °C (104 °F). Datos técnicos Datos técnicos 115iL Plataforma T100EU Motor Tipo de motor BLDC Velocidad en el eje de salida, rpm...
 • Page 64 115iL Peso sin batería, kg 3,45 Peso con batería (BLi10/BLi20), kg 4,25/4,7 Emisiones de ruido Nivel de potencia acústica, dB(A) medidos Nivel de potencia acústica garantizado L dB(A) Niveles de ruido Nivel de presión sonora equivalente en la oreja del usuario, medido según...
 • Page 65: Accesorios

  Accesorios Accesorios homologados Accesorios homologados Tipo Protección del equipo de corte, n.º de refe- rencia Cabezal de corte T25B M8 (hilo de Ø 2,0 mm) 585 33 92-01 782 - 005 - 14.10.2020...
 • Page 66: Declaración De Conformidad Ce

  Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna (Suecia), tel.: +46-36-146500, declara que la recortadora de césped Husqvarna 115iL (Plataforma T100EU) con números de serie a partir de 2016 (el año se indica claramente en la placa de características, seguido del número de serie),...
 • Page 67 Huolto................75 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus......80 Johdanto Tuotekuvaus Huomautus: Kansalliset määräykset saattavat rajoittaa tuotteen käyttöä. Husqvarna 115iL on akkukäyttöinen ruohotrimmeri, jossa on sähkömoottori. Käytön aikaista turvallisuutta ja tehokkuutta kehitetään jatkuvasti. Lisätietoja saat huoltoliikkeestä. Käyttötarkoitus Laitetta käytetään siimapään kanssa ruohon leikkaamiseen. Älä käytä laitetta muuhun kuin ruohontrimmaukseen ja ruohonraivaukseen.
 • Page 68 (Kuva 14) Melupäästöt ympäristöön eurooppalaisen (Kuva 15) Vikaturvallinen muuntaja. direktiivin 2000/14/EY ja Uuden Etelä- (Kuva 16) Käytä ja säilytä akkulaturia ainoastaan Walesin lainsäädännön Protection of the sisätiloissa. Environment Operations (Noise Control) Regulation 2017 -asetuksen mukaisesti. (Kuva 17) Kaksoiseristys. Melupäästöt ilmoitetaan koneen Tuotevastuu arvokilvessä...
 • Page 69 • Pidä lapset ja sivulliset poissa, kun käytät • Jos käytettävissä on kytkentämahdollisuus sähkötyökalua. Häiriöt voivat saada sinut pölynpoistojärjestelmälle, varmista, että se kytketään menettämään työkalun hallinnan. ja että sitä käytetään oikein. Pölynpoistojärjestelmän käyttö voi vähentää pölyyn liittyviä riskejä. Sähköturvallisuus • Tärinäpäästöt sähkötyökalun varsinaisen käytön aikana voivat poiketa ilmoitetusta kokonaisarvosta •...
 • Page 70 • Kun akkua ei käytetä, pidä se etäällä • Lapsia on valvottava, jotta voidaan varmistaa, metalliesineistä, kuten paperiliittimistä, kolikoista, etteivät he leiki laitteella. Älä koskaan anna lasten tai avaimista, nauloista, ruuveista tai muista pienistä henkilöiden, joille ei ole annettu laitteen ja/tai akun metalliesineistä, jotka saattavat aiheuttaa käyttökoulutusta, käyttää...
 • Page 71 • Tarkista aina työalue. Poista kaikki irralliset esineet, ympärille kiertyneen tai suojuksen ja terälaitteen kuten kivet, lasinsirpaleet, naulat, rautalangat, narut väliin jääneen materiaalin. ja vastaavat, jotka voivat sinkoutua liikkeelle tai Henkilökohtainen suojavarustus kietoutua terälaitteeseen. • Varmista, että voit siirtyä ja seisoa turvallisesti. Tarkista, onko ympäristössä...
 • Page 72 jos huoltoa ja/tai korjauksia ei tehdä ammattitaitoisesti. terälaitteelle suositeltua suojusta. Katso Tekniset tiedot sivulla 78 . Jos Saat lisätietoja lähimmästä huoltoliikkeestä. kohta terälaitteeseen asennetaan väärä tai VAROITUS: Älä koskaan käytä laitetta, jos viallinen suojus, se voi aiheuttaa vakavan sen turvalaitteet ovat viallisia. Laitteen henkilövahingon.
 • Page 73 Älä käytä akkulaturia herkästi syttyvien materiaalien • Käytä ladattavaa BLi-akkua vain kyseisten tai syöpymistä aiheuttavien materiaalien lähellä. Husqvarna-laitteiden virtalähteenä. Tapaturmien Varmista, että akkulaturia ei ole peitetty. Jos välttämiseksi akkua ei saa käyttää muiden laitteiden havaitset savua tai tulta, irrota akkulaturin pistoke virtalähteenä.
 • Page 74 Akun kiinnittäminen laitteeseen suojukset, kahvat ja terävarustus on kiinnitetty oikein, eikä niissä ole vaurioita. VAROITUS: Käytä laitteessa vain Akkulaturin kytkeminen alkuperäistä Husqvarna-akkua. 1. Kytke akkulaturi tyyppikilven mukaiseen verkkovirtaan ja taajuuteen. 1. Lataa akku täyteen. 2. Aseta pistoke maadoitettuun pistorasiaan. 2. Paina akku laitteen akun pidikkeeseen. Akku lukittuu Akkulaturin vihreä...
 • Page 75 4. Käytä 80 % täydestä kaasusta, kun leikkaat ruohoa HUOMAUTUS: Jos akku ei siirry esineiden läheltä. (Kuva 45) pidikkeeseen helposti, sitä ei ole asennettu oikein pidikkeeseen. Se voi Ruohon raivaaminen vaurioittaa laitetta. 1. Pidä siimapää maanpinnan yläpuolella. Laitteen käynnistäminen 2. Kallista siimapäätä. 3.
 • Page 76 Alla on luettelo laitteelle tehtävistä huoltotoimista. Katso Huolto sivulla 75 . lisäohjeita osiosta Huolto Kuukau- Päivittäin Viikoittain sittain Puhdista laitteen ulko-osat kuivalla liinalla. Älä käytä vettä. Tarkista, että käynnistys-/pysäytyspainike toimii kunnolla ja että se on ehjä. Varmista, että käyttöliipaisin ja sen varmistin toimivat asianmukaisesti turvalli- suutta ajatellen.
 • Page 77 Merkkivalot Mahdolliset viat Mahdolliset ratkaisut Laite ei käynnisty. Paina käyttöliipaisinta ja käynnistin- Vapauta käyttöliipaisin ja pysäytä lai- painiketta samanaikaisesti. Vian merkkivalo syttyy punaisena. Laite tarvitsee huoltoa. Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen. Akku LED-näyttö Mahdolliset viat Mahdolliset toimenpiteet Vihreä merkkivalo vilkkuu Matala akun jännite. Lataa akku.
 • Page 78 Lisätietoja laitteen kierrätyksestä saat paikallisilta Akun, akkulaturin ja laitteen viranomaisilta, kotitalousjätepalvelulta tai hävittäminen jälleenmyyjältä. Laitteessa tai sen pakkauksessa olevat symbolit osoittavat, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteen Tekniset tiedot Tekniset tiedot 115iL Sarja T100EU Moottori Moottorityyppi BLDC Käyttöakselin pyörimisnopeus, r/min 5 500 Leikkuuleveys, mm...
 • Page 79 Laitteeseen hyväksytyt akut Akku BLi10 BLi20 Tyyppi Litiumioni Litiumioni Akun kapasiteetti, Ah 2,1 (VTC4) 2 (HD2) 4,2 (VTC4) 4 (HD2) Nimellisjännite, V 36,5 36,5 Paino, kg Laitteeseen hyväksytyt akkulaturit Akkulaturi QC80 Verkkovirta, V 100–240 Taajuus, Hz 50–60 Teho, W Lähtöjännite, V, tasavirta ampeeria, A 36/2 Tarvikkeet Hyväksytyt lisävarusteet...
 • Page 80 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Ruotsi, puh.: +46-36-146500, vakuuttaa täten, että trimmerit Husqvarna115iL (sarja T100EU) alkaen vuoden 2016 sarjanumeroista (vuosi on ilmoitettu arvokilvessä ennen sarjanumeroa) on valmistettu noudattaen seuraavia NEUVOSTON DIREKTIIVEJÄ: • 17. toukokuuta 2006 annettu konedirektiivi 2006/42/EY.
 • Page 81: Introduction

  Déclaration de conformité CE........96 Introduction Description du produit Utilisation prévue Le Husqvarna 115iL est un coupe-herbe sur batterie Ce produit est utilisé avec une tête de désherbage pour équipé d'un moteur électrique. couper l'herbe. N'utilisez pas ce produit pour d'autres tâches que le désherbage et débroussaillage.
 • Page 82: Sécurité

  L'étiquette de la machine et le chapitre (Fig. 16) Utilisez et stockez le chargeur de batterie en Caractéristiques techniques contiennent des intérieur uniquement. données sur les émissions sonores. (Fig. 17) Double isolation. yyyywwxxx La plaque signalétique indique le numéro de Responsabilité...
 • Page 83 utilisateurs travaillent dans une même zone, il d'inattention pendant l'utilisation des machines à convient d’observer une distance de sécurité d'au usiner peut entraîner des blessures corporelles moins 15 mètres. graves. • Effectuez une inspection générale du produit avant • Utilisez un équipement de protection personnelle. de l'utiliser.
 • Page 84 changer les accessoires ou de stocker la machine. n'êtes pas sûr de maîtriser. Si, après avoir lu ces Ces mesures de sécurité préventive réduisent le instructions, vous n'êtes toujours pas sûr de la risque de mise sous tension accidentelle de la procédure à...
 • Page 85 prudence lorsque vous travaillez sur des terrains en Remarque: les législations nationales ou locales pente. peuvent réglementer l'utilisation de l'appareil. Respectez • Soyez bien en équilibre, les pieds d'aplomb, à tout la législation en vigueur. moment. Ne vous éloignez pas trop. •...
 • Page 86 Dispositifs de sécurité sur le produit ou que l'équipement de coupe tourne pour éviter les blessures graves. • Arrêtez toujours le produit, retirez la batterie et vérifiez que l'équipement de coupe ne tourne pas AVERTISSEMENT: Lisez les instructions qui avant de retirer la matière enroulée autour de l'axe suivent avant d'utiliser le produit.
 • Page 87 La batterie est codée par logiciel. • Utilisez la batterie BLi rechargeable en tant que AVERTISSEMENT: N'utiliser l'équipement source d'alimentation pour les produits Husqvarna de coupe qu'avec la protection uniquement. Afin d'éviter toute blessure, n'utilisez recommandée! Consultez la section pas la batterie comme source d'alimentation pour Caractéristiques techniques à...
 • Page 88 • Ne placez pas d'objets dans les fentes d'aération de • N'utilisez pas le chargeur de batterie à proximité de la batterie. matériaux inflammables ou de matériaux pouvant provoquer la formation de corrosion. Assurez-vous • Protégez la batterie des rayons directs du soleil, de que le chargeur de batterie n'est pas couvert.
 • Page 89: Montage

  Montage Introduction Montage de la poignée en anneau 1. Placez la vis dans la poignée en boucle. (Fig. 34) AVERTISSEMENT: Assurez-vous de lire et 2. Posez la poignée anneau entre les flèches situées de comprendre le chapitre dédié à la sur l'arbre.
 • Page 90 2. Réduisez la longueur du fil de coupe de 10-12 cm AVERTISSEMENT: Utilisez uniquement la (4-4,75 po). batterie Husqvarna d'origine avec le produit. 3. Diminuez la vitesse du moteur afin de limiter le risque d'endommager les plantes. 1. Chargez complètement la batterie.
 • Page 91: Entretien

  Pour arrêter le produit AVERTISSEMENT: Nettoyez le capot de la tête de désherbage chaque fois que vous 1. Relâchez la gâchette de puissance ou son blocage. remettez un fil de coupe neuf pour éviter 2. Appuyez sur le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que tout déséquilibre et des vibrations dans les la LED verte s'éteigne.
 • Page 92: Dépannage

  Entretien Toutes Au quoti- Une fois les se- dien par mois maines Contrôlez les connexions entre la batterie et le produit. Contrôlez la connexion entre la batterie et le chargeur de batterie. Pour examiner la batterie et le chargeur 3. Assurez-vous que les bornes de la batterie et du chargeur de batterie sont propres avant d'insérer la de batterie batterie dans le chargeur ou le produit.
 • Page 93: Transport, Entreposage Et Mise Au Rebut

  Affichage à LED Défaillances possibles Action possible La DEL d'erreur clignote Écart de température. Utilisez la batterie à une température compri- se entre -10°C (14°F) et 40°C (104°F). Ralenti trop important. Veillez à ce que la tension secteur soit con- forme aux valeurs sur la plaque signalétique du produit.
 • Page 94: Caractéristiques Techniques

  Contactez les autorités locales, le service des ordures ménagères ou votre revendeur pour plus d'informations sur le recyclage de votre produit. Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques 115iL Plateforme T100EU Moteur Type de moteur BLDC Régime de l'arbre de sortie, tr/min 5 500...
 • Page 95: Accessoires

  Batterie BLi10 BLi20 Capacité de la batte- 2 (HD2) 4 (HD2) 2,1 (DCV4) 4,2 (DCV4) rie, Ah Tension nominale, V 36,5 36,5 Poids, lb/kg Chargeurs de batterie homologués pour le produit Chargeur de batterie QC80 Tension secteur, V 100-240 Fréquence, Hz 50-60 Puissance, W Tension de sortie, V d.c / Ampères, A...
 • Page 96: Déclaration De Conformité Ce

  Déclaration de conformité CE Nous, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suède, tél. : +46-36-146500, déclarons que le coupe-herbe Husqvarna 115iL (plateforme T100EU) à partir des numéros de série de l'année de fabrication 2016 et ultérieure (l'année est clairement indiquée sur la plaque signalétique et suivie d'un numéro de série) est...
 • Page 97: Introduzione

  Introduzione Descrizione del prodotto operazioni diverse dalla bordatura e dallo sfoltimento dell'erba. Husqvarna 115iL è un trimmer a batteria con un Nota: I regolamenti nazionali possono imporre restrizioni motorino elettrico. sull'uso del prodotto. Il lavoro è in costante evoluzione per aumentare sicurezza ed efficienza durante le attività.
 • Page 98: Sicurezza

  (Fig. 13) Corrente diretta. (Fig. 15) Trasformatore a prova di guasto. (Fig. 14) Emissioni di rumore nell'ambiente in (Fig. 16) Utilizzare e conservare il caricabatteria solo conformità alla Direttiva Europea in ambienti interni. 2000/14/CE e alla norma del Nuovo Galles (Fig.
 • Page 99 stiano lavorando nella stessa zona, la distanza di farmaci. Un attimo di disattenzione può causare sicurezza deve essere almeno 15 metri. lesioni personali gravi. • Eseguire un'ispezione generale del prodotto prima • Usare sempre abbigliamento protettivo personale. dell'utilizzo. Consultare il programma di Indossare sempre una protezione per gli occhi.
 • Page 100 preventive riducono il rischio di avvio accidentale merito alle procedure operative, rivolgetevi a un esperto dell’attrezzo elettrico. prima di continuare. • Riporre gli attrezzi elettrici fuori dalla portata dei AVVERTENZA: non consentire mai a bambini e non permettere l’uso dei suddetti a bambini di utilizzare la macchina o persone che non hanno familiarità...
 • Page 101 Istruzioni di sicurezza per l'utilizzo • Non poggiare mai il prodotto al suolo se non è stato spento. Non lasciare il prodotto senza supervisione se acceso. • Rimuovere la batteria prima di passare il prodotto a AVVERTENZA: Leggere le seguenti un'altra persona.
 • Page 102 Abbigliamento protettivo personale vengono effettuate da personale qualificato. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore con assistenza più vicino. AVVERTENZA: leggere le seguenti AVVERTENZA: Non utilizzare mai una avvertenze prima di utilizzare il prodotto. macchina con dispositivi di sicurezza difettosi. I dispositivi di sicurezza di •...
 • Page 103 Utilizzare le batterie BLi ricaricabili come alimentazione esclusivamente per i prodotti AVVERTENZA: Usare solo gruppi di taglio Husqvarna in questione. Per evitare il rischio di abbinati ai tipi di protezione da noi lesioni, non utilizzare la batteria come fonte di...
 • Page 104: Montaggio

  • Utilizzare la batteria a temperature comprese tra -10 °F). Utilizzare il caricabatterie in un ambiente con °C (14 °F) e 40 °C (114 °F). adeguato flusso d'aria, asciutto e privo di polvere. • Non pulire la batteria o il caricabatteria con acqua. •...
 • Page 105: Utilizzo

  AVVERTENZA: utilizzare solo la batteria • Assicurarsi che i dadi e le viti siano serrati Husqvarna originale per il prodotto. correttamente. • Accertarsi che tutti i coperchi, le protezioni, le 1. Ricaricare completamente la batteria.
 • Page 106: Manutenzione

  Regolazione dell'impugnatura ad anello 2. Inclinare la testina portafilo. e dell'asta telescopica 3. Eseguire il taglio con l'estremità del filo del trimmer intorno agli oggetti presenti nell'area di lavoro. 1. Allentare l'impugnatura di bloccaggio e regolare ATTENZIONE: Taglio dell'erba. Altri l'impugnatura ad anello nella posizione corretta.
 • Page 107 Qui di seguito è disponibile una lista delle operazioni di manutenzione da eseguire sul prodotto. Per ulteriori Manutenzione alla pagina 106 . informazioni, vedere Manutenzione Una volta Giorna- Una volta a setti- liera al mese mana Pulire le parti esterne del prodotto con un panno asciutto. Non utilizzare acqua. Controllare che il pulsante di avvio/arresto funzioni correttamente e sia integro.
 • Page 108: Ricerca Guasti

  Ricerca guasti Tastiera Schermata dei LED Possibili guasti Soluzioni possibili Il LED di errore lampeggia. Sovraccarico Il gruppo di taglio non può muoversi liberamente. Rilasciare il gruppo di taglio. Deviazione di temperatura Lasciar raffreddare il prodotto. Il prodotto non si avvia. Premere la leva di comando e con- Rilasciare la leva di comando e arre- temporaneamente premere il pulsan-...
 • Page 109: Trasporto, Stoccaggio E Smaltimento

  • Utilizzare il caricabatterie soltanto quando la temperatura circostante è compresa tra 5 °C/41 °F e 40 °C/104 °F. Dati tecnici Dati tecnici 115iL Piattaforma T100EU Motore Tipo di motore BLDC Regime albero in uscita, giri/min...
 • Page 110 115iL Emissioni di rumore Livello acustico, misurato dB (A) Livello acustico, garantito L dB(A) Livelli di rumorosità Livello di pressione acustica equivalente rispetto all'udito dell'operatore, misurato in base alla norma EN ISO 50636-2-91, dB(A): Livelli di vibrazioni Livelli di vibrazioni delle impugnature, misurati in base alla norma EN50636-2-91, m/s 4,2/1,9 Dotato di testina portafilo (originale), anteriore/posteriore.
 • Page 111: Accessori

  Accessori Accessori omologati Accessori omologati Tipo Protezione gruppo di taglio, n° codice Testina portafilo T25B M8 (filo Ø 2,0 mm) 585 33 92-01 782 - 005 - 14.10.2020...
 • Page 112: Dichiarazione Di Conformità Ce

  Dichiarazione di conformità CE Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Svezia, tel.: +46-36-146500, dichiara con la presente che il trimmer Husqvarna 115iL (piattaforma T100EU), a partire dai numeri di serie del 2016 (l'anno viene evidenziato nella targhetta dati di funzionamento seguito dal numero di serie) è...
 • Page 113 Inleiding Productbeschrijving voor andere werkzaamheden dan het trimmen en maaien van gras. Husqvarna 115iL is een grastrimmer met accu en een Let op: Nationale wetgeving kan het gebruik van dit elektromotor. product mogelijk beperken. Er wordt voortdurend gewerkt aan het verhogen van uw veiligheid en efficiëntie tijdens bedrijf.
 • Page 114 (Fig. 13) Gelijkstroom. (Fig. 15) Faalveilige transformator. (Fig. 14) Geluidsemissies naar de omgeving volgens (Fig. 16) Bewaar en gebruik de acculader alleen de Europese richtlijn 2000/14/EG en de binnen. wetgeving van Nieuw-Zuid-Wales (Fig. 17) Dubbele isolatie. "Protection of the Environment Operations (Noise Control) Regulation 2017".
 • Page 115 dan 15 meter bij de machine komen. Indien gebruikt. Gebruik een elektrisch apparaat niet als u meerdere gebruikers in hetzelfde gebied werken, moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of moet de veiligheidsafstand minimaal 15 meter medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens bedragen.
 • Page 116 • Gebruik het elektrisch gereedschap niet als de aan/ Vloeistof die uit accu's loopt, kan irritatie of uitschakelaar niet werkt. Elektrische apparaten die brandwonden veroorzaken. niet bediend kunnen worden met de schakelaar zijn Service gevaarlijk en moeten gerepareerd worden. • Haal de stekker uit het stopcontact en/of verwijder •...
 • Page 117 • Bewaar het product in een afgesloten ruimte om uitgeworpen door de snijuitrusting. Gebruik het toegang door kinderen of onbevoegde personen te product echter nooit zonder de mogelijkheid hulp in verhinderen. te kunnen roepen in geval van nood. • Bewaar het product buiten het bereik van kinderen. •...
 • Page 118 van zulke symptomen zijn slapen, geen Bind voor de veiligheid lang haar samen tot boven gevoel, ”kriebels”, ”speldeprikken”, pijn, geen of schouderhoogte. minder kracht, huidverkleuringen of veranderingen • Houd een EHBO-doos binnen handbereik. van het huidoppervlak. Deze symptomen worden (Fig. 24) meestal waargenomen in de vingers, handen of polsen.
 • Page 119 125 . De accu is via software • Optimale snijprestaties. versleuteld. • Een verlengde levensduur van de snijuitrusting. • Gebruik de BLi-accu die oplaadbaar is uitsluitend als een voedingsbron voor de bijbehorende producten van Husqvarna. Gebruik de accu niet als 782 - 005 - 14.10.2020...
 • Page 120 voedingsbron voor andere apparaten, om letsel te • Gebruik de acculader niet in de buurt van brandbare voorkomen. materialen of materialen die corrosie kunnen veroorzaken. Controleer of de acculader niet is • Risico van elektrische schok. Breng de afgedekt. Haal de stekker van de acculader uit de accuklemmen niet in contact met sleutels, munten, wandcontactdoos bij rookontwikkeling of brand.
 • Page 121 Montage Inleiding Lusgreep monteren 1. Breng de schroef aan in de lusgreep. (Fig. 34) WAARSCHUWING: Zorg dat u het 2. Monteer de lusgreep op de uitrusting op de as. hoofdstuk over veiligheid hebt gelezen en begrepen voordat u het apparaat monteert. 3.
 • Page 122 3. Verlaag het motortoerental om het risico op schade aan planten te beperken. WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend de originele Husqvarna-accu voor het product. 4. Gebruik 80 % van het vermogen wanneer u in de buurt van objecten gras maait. (Fig. 45) 1.
 • Page 123 Onderhoud Inleiding Onderhoudsschema WAARSCHUWING: Zorg dat u het hoofdstuk over veiligheid hebt gelezen en WAARSCHUWING: Verwijder de accu begrepen voordat u onderhoud aan het voordat u onderhoud uitvoert. product gaat uitvoeren. Hieronder volgt een lijst van het onderhoud dat u aan Onderhoud op pagina het product moet uitvoeren.
 • Page 124 De trimmerkop controleren en 3. Verwijder de trimmerkop. (Fig. 49) vervangen 4. Vervang de trimmerkop. De trimmerkop 5. Monteer de trimmerkop. Zie 1. Controleer de trimmerkop op beschadiging en monteren op pagina 121 . barsten. 2. Trek de trechter voor de trimmerdraad naar buiten. Probleemoplossing Toetsenbord LED-scherm...
 • Page 125 • Gebruik de acculader alleen als de omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 40 °C ligt. Technische gegevens Technische gegevens 115iL Platform T100EU Motor Motortype BLDC Toerental van uitgaande as, tpm 5500...
 • Page 126 115iL Geluidsvermogensniveau, gemeten dB(A) Geluidsvermogenniveau, gegarandeerd L dB (A) Geluidsniveaus Equivalent geluidsdrukniveau bij het oor van de gebruiker, gemeten volgens EN ISO 50636-2-91, dB (A): Trillingsniveau Trillingsniveaus bij handgrepen, gemeten in overeenstemming met EN50636-2-91, 4,2/1,9 Voorzien van trimmerkop (origineel), voor/achter.
 • Page 127 Accessoires Goedgekeurde accessoires Goedgekeurde accessoires Type Beschermkap voor de snijuitrusting, Arti- kelnr. Trimmerkop T25B M8 (Ø 2,0 mm draad) 585 33 92-01 782 - 005 - 14.10.2020...
 • Page 128 EG verklaring van overeenstemming Husqvarna AB, SE–561 82 Huskvarna, Zweden, tel.: +46-36-146500, verklaart dat de grastrimmer Husqvarna 115iL (Platform T100EU) met serienummers van 2016 en later (het jaar staat duidelijk op het productplaatje vermeld, gevolgd door het serienummer) voldoet aan de...
 • Page 129 Vedlikehold..............138 EF-samsvarserklæring..........143 Innledning Produktbeskrivelse Bruksområder Husqvarna 115iL er en batteridrevet gresstrimmer med Produktet brukes med et trimmerhode for å klippe gress. en elektrisk motor. Ikke bruk produktet til andre oppgaver enn gresstrimming og gressrydding. Det pågår et kontinuerlig arbeid for å øke sikkerheten og effektiviteten din under bruk.
 • Page 130 Produktansvar yyyywwxxx Typeskiltet viser serienummeret. yyyy er produksjonsåret, ww er produksjonsuken. Som nevnt i lovverket om produktansvar er vi ikke ansvarlig for skader som produktet vårt forårsaker, i Symboler på batteriet og/eller følgende tilfeller: batteriladeren • Produktet er reparert på feil måte. •...
 • Page 131 • Hold barn og andre tilskuere på avstand når el- • Hvis apparatet er forsynt med tilkobling for støvsuger verktøyet er i bruk. Distraksjoner kan føre til at du eller oppsamler, må du forsikre deg om at disse er mister kontrollen. riktig tilkoblet og brukes på...
 • Page 132 metallgjenstander som kan danne en forbindelse fra opplæring i bruken av det. Aldersgrensen for bruk den ene batteripolen til den andre. Kortslutning av kan være underlagt lokale bestemmelser. batteripolene kan føre til forbrenning eller brann. • Oppbevar produktet på et låst sted for å hindre •...
 • Page 133 Personlig verneutstyr steiner, greiner, groper, forhøyninger osv.). Vær meget forsiktig ved arbeid i skrånende terreng. • Ha god balanse og sikkert fotfeste til enhver tid. Ikke ADVARSEL: Les de følgende strekk deg for langt. advarselinstruksjonene før du bruker produktet. • Slå...
 • Page 134 beskyttelse for skjæreutstyr monteres, kan ADVARSEL: Bruk aldri et produkt med dette forårsake alvorlig personskade. defekt sikkerhetsutstyr. Produktets sikkerhetsutstyr skal kontrolleres og Beskyttelsen for skjæreutstyret stopper gjenstander som vedlikeholdes som beskrevet i dette kastes ut i retning av brukeren. Den forhindrer også avsnittet.
 • Page 135 • Bruk bare BLi-batteriet som er oppladbart, som • Ikke bruk batteriladeren i nærheten av brennbare strømforsyning for relaterte Husqvarna-produkter. materialer eller materialer som kan forårsake For å unngå personskader må du ikke bruke korrosjon. Kontroller at batteriladeren ikke er batteriet som strømforsyning for andre enheter.
 • Page 136 Montering Innledning Slik monterer du loophåndtaket 1. Sett skruen inn i loophåndtaket. (Fig. 34) 2. Fest loophåndtaket til riggrøret. ADVARSEL: Les og forstå kapittelet om sikkerhet før du monterer produktet. 3. Trekk til skruene. 4. Juster loophåndtaket for å finne riktig arbeidsstilling. Slik monterer du trimmerskjermen Slik justerer du loophåndtaket og teleskopriggrøret på...
 • Page 137 2. Reduser lengden på trimmertråden med 10–12 cm. 3. Reduser motorens turtall for å redusere faren for å skade planter. ADVARSEL: Bruk bare originale Husqvarna- 4. Bruk 80 % gass når du klipper gresset i nærheten av batterier i produktet.
 • Page 138 Vedlikehold Innledning Under følger en liste over vedlikeholdstrinnene som må Vedlikehold på side 138 for mer utføres på produktet. Se informasjon. ADVARSEL: Les og forstå kapittelet om sikkerhet før du utfører vedlikehold på produktet. Vedlikeholdsskjema ADVARSEL: Fjern batteriet før du utfører vedlikehold.
 • Page 139 3. Kontroller at terminalene på batteriet og 2. Dra ut trådførerenheten for trimmertråden. batteriladeren er rene før batteriet settes i 3. Ta av trimmerhodet. (Fig. 49) batteriladeren eller produktet. 4. Bytt ut trimmerhodet. Slik undersøker og skifter du Slik monterer du 5.
 • Page 140 (41 °F) og 40 °C (104 °F). • Lad opp batteriet til 30–50 % før du setter det til oppbevaring i lange perioder. Tekniske data Tekniske data 115iL Plattform T100EU Motor Motortype BLDC Turtall på utgående aksel, o/min 5500...
 • Page 141 115iL Lydeffektnivå, målt dB (A) Lydeffektnivå, garantert L dB (A) Lydnivåer Ekvivalent lydtrykknivå ved brukerens øre, målt i henhold til EN ISO 50636-2-91, dB(A): Vibrasjonsnivåer Vibrasjonsnivåer i håndtak, målt i henhold til EN50636-2-91, m/s 4,2/1,9 Utstyrt med trimmerhode (original), foran/bak.
 • Page 142 Tilbehør Godkjent tilbehør Godkjent tilbehør Type Beskyttelse for skjæreutstyr, Art.nr. Trimmerhode T25B M8 (Ø 2,0 mm tråd) 585 33 92-01 782 - 005 - 14.10.2020...
 • Page 143 EF-samsvarserklæring EF-samsvarserklæring Husqvarna AB, SE–561 82 Huskvarna, Sverige, tlf.: +46‐ 36‐146500, erklærer at gresstrimmeren Husqvarna 115iL (plattform T100EU) med serienummer fra 2016 og fremover (året er tydelig merket på typeskiltet, etterfulgt av serienummeret), samsvarer med kravene i RÅDSDIREKTIVET: • fra 17. mai 2006 «angående maskiner», 2006/42/EF •...
 • Page 144 Declaração CE de conformidade........159 Introdução Descrição do produto Finalidade O Husqvarna 115iL é um aparador de relva a bateria O produto é utilizado com uma cabeça do aparador para com motor elétrico. cortar relva. Não utilize o produto para outras tarefas que não aparar e desbastar relva.
 • Page 145 de operações no meio ambiente [controlo do (Fig. 16) Utilize e armazene o carregador da bateria ruído] de 2017) da Nova Gales do Sul. Os apenas em espaços interiores. dados das emissões de ruído podem ser (Fig. 17) Isolamento duplo. encontrados na etiqueta da máquina no capítulo Especificações técnicas.
 • Page 146 • Efetue uma inspeção geral do produto antes de o ou sob a influência de drogas, álcool ou medicação. utilizar. Observe o esquema de manutenção. Um momento de desatenção durante o manejo de ferramentas eléctricas pode resultar em lesões • A utilização pode estar sujeita a regulamentos pessoais graves.
 • Page 147 qualquer ajuste, mudar acessórios ou guardar Use sempre o seu bom senso ferramentas eléctricas. Estas medidas de prevenção Não é possível cobrir todas as situações possíveis que reduzem o risco de ligar a ferramenta eléctrica poderá enfrentar. Actue sempre com precaução e use acidentalmente.
 • Page 148 e/ou a utilização de acessórios não autorizados • Certifique-se de que pode andar e estar de pé com podem provocar ferimentos pessoais graves ou a segurança. Tenha cuidado com eventuais morte do utilizador ou terceiros. obstáculos (raízes, pedras, ramos, valas, etc.) em caso de deslocamento inesperado.
 • Page 149 • Não retire nem deixe que outras pessoas retirem o Nesta secção, descrevem-se os componentes de material cortado com o produto ligado ou com o segurança do produto, a sua função e ainda a forma de equipamento de corte em rotação, pois tal poderá efetuar a verificação e manutenção para garantir o resultar em ferimentos graves.
 • Page 150 • Utilize a bateria BLi recarregável como fonte de • Obter o máximo desempenho de corte. alimentação apenas para os produtos Husqvarna • Aumentar a vida útil do equipamento de corte. relacionados. Para evitar ferimentos, não utilize a bateria como fonte de alimentação para outros ATENÇÃO: Use somente o equipamento de...
 • Page 151 • Mantenha a bateria afastada de micro-ondas e alta fumo ou fogo, desligue o carregador da bateria da pressão. tomada. • Não tente desmontar ou partir a bateria. • Carregue a bateria apenas em espaços interiores, com um bom fluxo de ar e sem exposição à luz •...
 • Page 152 ATENÇÃO: Utilize apenas a bateria produto a funcionar. Husqvarna original para o produto. Ligar o carregador da bateria 1. Carregue totalmente a bateria. 1. Ligue o carregador da bateria a uma rede elétrica 2.
 • Page 153 Arranque Limpar relva 1. Mantenha a cabeça do aparador acima do solo. 1. Prima e mantenha premido o botão de arranque/ paragem até o LED verde se acender. (Fig. 40) 2. Incline a cabeça do aparador. 2. Prima o bloqueio do interruptor de alimentação e o 3.
 • Page 154 Esquema de manutenção A seguinte lista de tarefas de manutenção tem de ser Manutenção na página realizada no produto. Consulte 153 para mais informações. ATENÇÃO: Retire a bateria antes de iniciar qualquer tarefa de manutenção. Manutenção Diaria- Semanal- Mensal- mente mente mente Limpe as peças externas do produto com um pano seco.
 • Page 155 Montar a 5. Monte a cabeça do aparador. Consulte cabeça do aparador na página 152 . Resolução de problemas Teclado Ecrã de LED Avarias possíveis Soluções possíveis LED de erro intermitente. Sobrecarga O acessório de corte não consegue mover-se livremente. Solte o acessó- rio de corte.
 • Page 156 • Utilize o carregador da bateria apenas quando a temperatura ambiente se encontrar entre os 5 °C/ 41 °F e os 40 °C/104 °F. Especificações técnicas Especificações técnicas 115iL Plataforma T100EU Motor Tipo de motor BLDC Velocidade do eixo de saída, rpm...
 • Page 157 115iL Emissões de ruído Nível de potência sonora, dB(A) medidos Nível de potência sonora, garantido L dB (A) Níveis sonoros Nível de pressão sonora equivalente ao nível do ouvido do operador, medido de acor- do com a norma EN ISO 50636-2-91, dB (A): Níveis de vibração...
 • Page 158 Acessórios Acessórios aprovados Acessórios aprovados Tipo Protecção para equipamento de corte, Art. nº Cabeçote de recorte T25B M8 (cabo com Ø 2.0 mm) 585 33 92-01 782 - 005 - 14.10.2020...
 • Page 159 Declaração CE de conformidade Declaração de conformidade CE A Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suécia, tel: +46-36-146500, declara que o aparador de relva Husqvarna 115iL (Plataforma T100EU) com números de série de 2016 e posteriores (o ano é claramente indicado na etiqueta de tipo, seguido do número de série), cumprem as disposições constantes na...
 • Page 160 Underhåll..............169 EG‐försäkran om överensstämmelse......174 Introduktion Produktbeskrivning Avsedd användning Husqvarna 115iL är en batteridriven grästrimmer med Produkten används med ett trimmerhuvud för att klippa elmotor. gräs. Använd inte produkten till andra uppgifter än grästrimning och gräsröjning. Arbetet med att öka din säkerhet och effektivitet under användning pågår ständigt.
 • Page 161 maskinens etikett och i avsnittet Tekniska (Fig. 16) Använd och förvara endast batteriladdaren data. inomhus. (Fig. 17) Dubbelisolerad. ååååvvxxxx Typskylten visar serienumret. yyyy är pro- duktionsåret, ww är produktionsveckan. Produktansvar Enligt lagstiftningen för produktansvar ansvarar vi inte Symboler på batteriet och/eller på för skador som vår produkt orsakar om: batteriladdaren •...
 • Page 162 • Håll barn och åskådare på avstånd när du använder ordentligt anslutna och att de används på rätt sätt. elverktyg. Om du blir distraherad kan du tappa Dammuppsamling kan minska dammrelaterad fara. kontrollen. • Vibrationsnivån vid användning av elverktyget kan skilja sig från det angivna totala värdet beroende på...
 • Page 163 Kortslutning av batteriets kontakter kan orsaka • Förvara produkten i ett låst utrymme för att förhindra brännskador eller brand. åtkomst för barn eller personer som inte är behöriga. • Vid felaktig användning kan vätska spruta ut från • Förvara produkten oåtkomlig för barn. batteriet.
 • Page 164 • Se till att du kan gå och stå säkert. Titta efter material som virats runt klingaxeln eller som har eventuella hinder vid en oväntad förflyttning (rötter, fastnat mellan skyddet och skärutrustningen. stenar, grenar, gropar, diken osv.). Iaktta stor Personlig skyddsutrustning försiktighet vid arbete i sluttande terräng.
 • Page 165 skärutrustningsskyddet för den specialutbildade tekniker. Kontakta din serviceverkstad om du behöver ytterligare information. skärutrustning som du använder. Se Tekniska data på sida 171 . Om fel eller VARNING: Använd aldrig en produkt med defekt skydd för skärutrustningen monteras, defekta säkerhetskomponenter. Produktens kan det orsaka allvarlig personskada.
 • Page 166 • Använd det uppladdningsbara BLi-batteriet som för solljus och på en plats med bra luftflöde. Ladda strömförsörjning endast för relaterade Husqvarna- inte batteriet utomhus. Ladda inte batteriet vid produkter. På grund av risken för skador ska du inte fuktiga förhållanden.
 • Page 167 Ansluta batteriet till produkten innan du startar produkten. Ansluta batteriladdaren VARNING: Använd endast originalbatteriet Husqvarna för produkten. 1. Anslut batteriladdaren till den spänning och frekvens som anges på typskylten. 1. Ladda batteriet fullt. 2. Sätt in stickkontakten i ett jordat uttag. Lysdioden på...
 • Page 168 2. Skjut in batteriet i produktens batterihållare. Batteriet 4. Använd 80 % gas när du klipper gräset nära föremål. låses på plats när du hör ett klickljud. (Fig. 39) (Fig. 45) Rensa gräs OBSERVERA: Om batteriet inte går enkelt in i batterihållaren är det inte 1.
 • Page 169 Underhåll Introduktion Nedan följer en lista över de underhållssteg som ska Underhåll utföras på produkten. För mer information, se på sida 169 . VARNING: Läs och förstå säkerhetskapitlet innan du utför underhåll på produkten. Underhållsschema VARNING: Ta bort batteriet innan du utför underhåll.
 • Page 170 3. Kontrollera att kontakterna på batteriet och 2. Dra ut trimmerlinans utkastarenhet. batteriladdaren är rena innan batteriet sätts i 3. Ta bort trimmerhuvudet. (Fig. 49) batteriladdaren eller i produkten. 4. Byt ut trimmerhuvudet. Inspektera och byta ut trimmerhuvudet Montera 5. Montera trimmerhuvudet. Se trimmerhuvudet på...
 • Page 171 Använd endast batteriladdaren när omgivningstemperaturen är mellan 5 och 40 °C. • Ladda batteriet till 30–50 % innan du förvarar det under längre perioder. Tekniska data Tekniska data 115iL Plattform T100EU Motor Motortyp BLDC Varvtal på utgående axel, varv/min 5 500...
 • Page 172 115iL Ljudeffektnivå, uppmätt dB(A) Ljudeffektnivå, garanterad L dB(A) Bullernivåer Ekvivalent ljudtrycksnivå vid användarens öra, uppmätt enligt EN ISO 50636-2-91, dB(A): Vibrationsnivåer Vibrationsnivåer i handtag, uppmätt enligt EN50636-2-91, m/s 4,2/1,9 Utrustad med trimmerhuvud (original), fram/bak. Godkända batterier för produkten Batteri BLi10...
 • Page 173 Tillbehör Godkända tillbehör Godkända tillbehör Skärutrustningsskydd, artikelnr. Trimmerhuvud T25B M8 (Ø 2,0 mm lina) 585 33 92-01 782 - 005 - 14.10.2020...
 • Page 174 SMP Svensk Maskinprovning AB har även intygat överensstämmelse med bilaga V till rådets direktiv 2000/14/EG. Tekniska data För information om bulleremissioner, se på sida 171 . Huskvarna, 2017-10-31 Pär Martinsson, utvecklingschef (auktoriserad representant för Husqvarna AB och ansvarig för tekniskt underlag) 782 - 005 - 14.10.2020...
 • Page 175 T25B M8 6,0 m 10 cm 4" 3,05 m ”Clic” 15 cm 6"...
 • Page 176 Original instructions Istruzioni originali Originale instruktioner Originele instructies Originalanweisungen Originale instruksjoner Instrucciones originales Instruções originais Alkuperäiset ohjeet Bruksanvisning i original Instructions d’origine 1140413-38 2020-10-15...

This manual is also suitable for:

524 l524 lk122 lk

Table of Contents