Husqvarna 115iL Operator's Manual

Husqvarna 115iL Operator's Manual

Hide thumbs Also See for 115iL:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
EN
Operator's manual
SV
Bruksanvisning
DA
Brugsanvisning
NO
Bruksanvisning
FI
Käyttöohje
DE
Bedienungsanweisung
FR
Manuel d'utilisation
NL
Gebruiksaanwijzing
IT
Manuale dell'operatore
ES
Manual de usuario
PT
Manual do utilizador
5-19
20-34
35-48
49-63
64-77
78-94
95-110
111-126
127-142
143-158
159-174
115iL

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Husqvarna 115iL

 • Page 1 115iL Operator's manual 5-19 Bruksanvisning 20-34 Brugsanvisning 35-48 Bruksanvisning 49-63 Käyttöohje 64-77 Bedienungsanweisung 78-94 Manuel d'utilisation 95-110 Gebruiksaanwijzing 111-126 Manuale dell'operatore 127-142 Manual de usuario 143-158 Manual do utilizador 159-174...
 • Page 2 5500...
 • Page 5: Table Of Contents

  EC Declaration of Conformity........19 Introduction Product description Intended use Husqvarna 115iL is a battery grass trimmer with an The product is used with a trimmer head to cut grass. electrical motor. Do not use the product for other tasks than grass trimming and grass clearing.
 • Page 6: Safety

  (Fig. 17) Double insulation. yyyywwxxx The rating plate shows the serial number. yyyy is the production year, ww is the pro- Product liability duction week. As referred to in the product liability laws, we are not liable for damages that our product causes if: Symbols on the battery and/or on the •...
 • Page 7: Personal Safety

  plugs with earthed (grounded) power tools. depending on the ways in which the tool is used. Unmodified plugs and matching outlets will reduce Operators should identify safety measures to protect risk of electric shock. themselves that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking •...
 • Page 8 occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, • Under no circumstances may the design of the additionally seek medical help. Liquid ejected from product be modified without the permission of the the battery may cause irritations or burns. manufacturer. Always use original accessories. Non- authorized modifications and/or accessories can Service result in serious personal injury or the death of the...
 • Page 9: Personal Protective Equipment

  Personal protective equipment you have to move suddenly. Take great care when you work on sloping ground. • Keep a good balance and a firm foothold at all times. Do not overreach. WARNING: Read the warning instructions that follow before you use the product. •...
 • Page 10 the cutting attachment that you use, see WARNING: Never use a product with Technical data on page 16 . If an incorrect defective safety components. The product's or faulty cutting attachment guard is safety equipment must be inspected and attached, it can cause serious personal maintained as described in this section.
 • Page 11: Battery Safety

  Use the BLi battery that is rechargable as a power good airflow and away from sunlight. Do not charge supply for the related Husqvarna products only. To the battery outdoors. Do not charge the battery in prevent injury, do not use the battery as a power wet conditions.
 • Page 12: Assembly

  Assembly Introduction 2. Assemble the loop handle to the attachment on the shaft. 3. Tighten the screws. WARNING: Read and understand the safety 4. Adjust the loop handle to a correct position. Refer to chapter before you assemble the product. To adjust the loop handle and telescopic shaft on page 13 .
 • Page 13 1. Hold the trimmer head immediately above the ground at an angle. Do not push the trimmer line into the grass. (Fig. 44) WARNING: Only use the initial Husqvarna 2. Decrease the length of the trimmer line by 10-12 battery for the product.
 • Page 14: Maintenance

  2. Push the start/stop button until the green LED goes 3. Push the release buttons on the battery and remove out. the battery from the product. (Fig. 48) Maintenance Introduction The following is a list of the maintenance steps that you Maintenance on page 14 must do on the product.
 • Page 15: Troubleshooting

  2. Clean the battery and battery charger with a dry 2. Pull out the chute assembly for the trimmer line. cloth. Keep the battery guide tracks clean. 3. Remove the trimmer head. (Fig. 49) 3. Make sure that the terminals on the battery and the 4.
 • Page 16: Transportation, Storage And Disposal

  • Use the battery charger only when the surrounding temperature is between 5°C/41°F and 40°C/104°F. Technical data Technical data 115iL Platform T100EU Motor Motor type BLDC Speed of output shaft, rpm...
 • Page 17 115iL Sound power level, measured dB (A) Sound power level, guaranteed L dB (A) Noise levels Equivalent sound pressure level at the operator's ear, measured according to EN ISO 50636-2-91, dB (A): Vibration levels Vibration levels at handles, measured according to EN50636-2-91, m/s 4.2/1.9...
 • Page 18: Accessories

  Accessories Approved accessories Approved accessories Type Cutting attachment guard, Art. no. Trimmer head T25B M8 (Ø 2.0 mm cord) 585 33 92-01 782 - 001 - 05.07.2019...
 • Page 19: Ec Declaration Of Conformity

  EC Declaration of conformity Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, tel: +46-36-146500, declare that the lawn trimmer Husqvarna 115iL (Platform T100EU) with serial numbers dating from 2016 onwards (the year is clearly stated on the rating plate, followed by the serial number), comply with the requirements of the COUNCIL’S DIRECTIVE:...
 • Page 20 29 EG‐försäkran om överensstämmelse......34 Introduktion Produktbeskrivning Avsedd användning Husqvarna 115iL är en batteridriven grästrimmer med Produkten används med ett trimmerhuvud för att klippa elmotor. gräs. Använd inte produkten till andra uppgifter än grästrimning och gräsröjning. Arbetet med att öka din säkerhet och effektivitet under användning pågår ständigt.
 • Page 21 maskinens etikett och i avsnittet Tekniska (Fig. 16) Använd och förvara endast batteriladdaren data. inomhus. (Fig. 17) Dubbelisolerad. ååååvvxxxx Typskylten visar serienumret. yyyy är pro- duktionsåret, ww är produktionsveckan. Produktansvar Enligt lagstiftningen för produktansvar ansvarar vi inte Symboler på batteriet och/eller på för skador som vår produkt orsakar om: batteriladdaren •...
 • Page 22 • Håll barn och åskådare på avstånd när du använder ordentligt anslutna och att de används på rätt sätt. elverktyg. Om du blir distraherad kan du tappa Dammuppsamling kan minska dammrelaterad fara. kontrollen. • Vibrationsnivån vid användning av elverktyget kan skilja sig från det angivna totala värdet beroende på...
 • Page 23 Kortslutning av batteriets kontakter kan orsaka • Förvara produkten i ett låst utrymme för att förhindra brännskador eller brand. åtkomst för barn eller personer som inte är behöriga. • Vid felaktig användning kan vätska spruta ut från • Förvara produkten oåtkomlig för barn. batteriet.
 • Page 24: Personlig Skyddsutrustning

  • Se till att du kan gå och stå säkert. Titta efter material som virats runt klingaxeln eller som har eventuella hinder vid en oväntad förflyttning (rötter, fastnat mellan skyddet och skärutrustningen. stenar, grenar, gropar, diken osv.). Iaktta stor Personlig skyddsutrustning försiktighet vid arbete i sluttande terräng.
 • Page 25 skärutrustningsskyddet för den specialutbildade tekniker. Kontakta din serviceverkstad om du behöver ytterligare information. skärutrustning som du använder. Se Tekniska data på sida 31 . Om fel eller VARNING: Använd aldrig en produkt med defekt skydd för skärutrustningen monteras, defekta säkerhetskomponenter. Produktens kan det orsaka allvarlig personskada.
 • Page 26 • Använd det uppladdningsbara BLi-batteriet som för solljus och på en plats med bra luftflöde. Ladda strömförsörjning endast för relaterade Husqvarna- inte batteriet utomhus. Ladda inte batteriet vid produkter. På grund av risken för skador ska du inte fuktiga förhållanden.
 • Page 27 Ansluta batteriet till produkten innan du startar produkten. Ansluta batteriladdaren VARNING: Använd endast originalbatteriet Husqvarna för produkten. 1. Anslut batteriladdaren till den spänning och frekvens som anges på typskylten. 1. Ladda batteriet fullt. 2. Sätt in stickkontakten i ett jordat uttag. Lysdioden på...
 • Page 28 2. Skjut in batteriet i produktens batterihållare. Batteriet 4. Använd 80 % gas när du klipper gräset nära föremål. låses på plats när du hör ett klickljud. (Fig. 39) (Fig. 45) Rensa gräs OBSERVERA: Om batteriet inte går enkelt in i batterihållaren är det inte 1.
 • Page 29 underhåll Introduktion Nedan följer en lista över de underhållssteg som ska underhåll utföras på produkten. För mer information, se på sida 29 . VARNING: Läs och förstå säkerhetskapitlet innan du utför underhåll på produkten. Underhållsschema VARNING: Ta bort batteriet innan du utför underhåll.
 • Page 30 3. Kontrollera att kontakterna på batteriet och 2. Dra ut trimmerlinans utkastarenhet. batteriladdaren är rena innan batteriet sätts i 3. Ta bort trimmerhuvudet. (Fig. 49) batteriladdaren eller i produkten. 4. Byt ut trimmerhuvudet. Inspektera och byta ut trimmerhuvudet Montera 5. Montera trimmerhuvudet. Se trimmerhuvudet på...
 • Page 31 Använd endast batteriladdaren när omgivningstemperaturen är mellan 5 och 40 °C. • Ladda batteriet till 30–50 % innan du förvarar det under längre perioder. Tekniska data Tekniska data 115iL Plattform T100EU Motor Motortyp BLDC Varvtal på utgående axel, varv/min 5 500...
 • Page 32 115iL Ljudeffektnivå, uppmätt dB(A) Ljudeffektnivå, garanterad L dB(A) Bullernivåer Ekvivalent ljudtrycksnivå vid användarens öra, uppmätt enligt EN ISO 50636-2-91, dB(A): Vibrationsnivåer Vibrationsnivåer i handtag, uppmätt enligt EN50636-2-91, m/s 4,2/1,9 Utrustad med trimmerhuvud (original), fram/bak. Godkända batterier för produkten Batteri BLi10...
 • Page 33 Tillbehör Godkända tillbehör Godkända tillbehör Skärutrustningsskydd, artikelnr. Trimmerhuvud T25B M8 (Ø 2,0 mm lina) 585 33 92-01 782 - 001 - 05.07.2019...
 • Page 34 EG‐försäkran om överensstämmelse EG‐försäkran om överensstämmelse Husqvarna AB, SE‐561 82 Huskvarna, Sverige, tel: +46-36-146500, försäkrar härmed att lawn trimmer Husqvarna 115iL (Platform T100EU) med serienummer från 2016 och framåt (året anges tydligt på typskylten, följt av serienumret) motsvarar föreskrifterna i RÅDETS DIREKTIV: •...
 • Page 35 Vedligeholdelse............44 EU-overensstemmelseserklæring.........48 Indledning Produktbeskrivelse Anvendelsesformål Husqvarna 115iL er en batteridrevet græstrimmer med Produktet bruges med trimmerhoved til at slå græs. elektrisk motor. Brug ikke produktet til andre opgaver end græstrimning og græsrydning. Der arbejdes konstant på at øge din sikkerhed og effektivitet under drift.
 • Page 36 om emission af støj findes på maskinens (Fig. 16) Brug og opbevar kun batteriopladeren mærkat og i kapitlet Tekniske data. indendørs. (Fig. 17) Dobbelt isolering. yyyywwxxx Typeskiltet viser serienummeret. åååå er produktionsåret, uu er produktionsugen. Produktansvar Som nævnt i produktansvarsbestemmelserne hæfter vi Symboler på...
 • Page 37: Elektrisk Sikkerhed

  Elektrisk sikkerhed • Hvis der forefindes udstyr til støvudsugning og - opsamling, skal du sikre, at det er tilsluttet, og at det • Stikket på elværktøjet skal passe til stikkontakten. bruges korrekt. Brug af støvopsamling kan Man må aldrig ændre på stikket. Benyt ikke nedbringe støvrelaterede farer.
 • Page 38 metalgenstande, der kan kortslutte polerne. som ikke er trænet i brugen af produktet og/eller Kortslutning af batteripolerne kan forårsage batteriet, bruge eller udføre service på den/det. Lokal forbrændinger eller brand. lovgivning kan stille krav til brugerens alder. • Under ugunstige forhold kan der sprøjte væske ud •...
 • Page 39 ståltråd, snor og lignende, som kan slynges ud eller • Stands produktet, fjern batteriet, og sørg for, at sno sig ind i skæreudstyret. skæreudstyret ikke roterer, inden du fjerner materiale, som har viklet sig om knivakslen eller som • Sørg for, at du kan bevæge dig og stå sikkert. Kig er fanget mellem skærmen og skæreudstyret.
 • Page 40 Produktets levetid kan forkortes og risikoen for ulykker Sådan kontrolleres skæreudstyrsskærmen kan øges, hvis vedligeholdelsen ikke udføres korrekt, og ADVARSEL: Brug ikke skæreudstyret uden hvis service og/eller reparation ikke udføres fagligt en godkendt og korrekt monteret korrekt. Kontakt det nærmeste serviceværksted for at få skæreudstyrsskærm.
 • Page 41 Oplad kun batteriet indendørs på et sted med god • Brug kun BLi batteriet, der er genopladeligt, som ventilation og beskyttet mod direkte sollys. Batteriet strømforsyning til de tilhørende Husqvarna må ikke oplades udendørs. Oplad ikke batteriet produkter. For at undgå personskade, må batteriet under våde forhold.
 • Page 42 servicetekniker. Vi garanterer, at der er • Brug altid kun originale reservedele. professionelle reparationer og vedligeholdelse til rådighed for dit produkt. Montering Indledning Sådan monterer du loophåndtaget 1. Monter skruen på loophåndtaget. (Fig. 34) 2. Fastgør loophåndtaget til tilbehøret på skaftet. ADVARSEL: Læs og forstå...
 • Page 43 1. Hold trimmerhovedet lige over jorden, og hold det i vinkel. Tryk ikke trimmertråden ned i græsset. (Fig. ADVARSEL: Brug kun det originale 2. Reducer længden af trimmertråden med 10-12 cm/ Husqvarna batteri i produktet. 4-4,75 tommer. 3. Reducer motorhastigheden for at mindske risikoen 1. Oplad batteriet helt.
 • Page 44 3. Tryk på udløserknapperne på batteriet, og træk batteriet ud af produktet. (Fig. 48) Vedligeholdelse Indledning Nedenfor vises en oversigt over det vedligeholdelsesarbejde, der skal udføres på produktet. Vedligeholdelse på side 44 for flere oplysninger. ADVARSEL: Læs og forstå sikkerhedskapitlet, før du udfører vedligeholdelse på...
 • Page 45 Sådan rengøres produktet, batteriet og Sådan udføres eftersyn og udskiftning batteriopladeren af trimmerhovedet 1. Rengør produktet med en tør klud efter brug. 1. Kontrollér trimmerhovedet for skader og revner. 2. Rengør batteriet og batteriopladeren med en tør 2. Træk trimmertrådens trådmontering ud. klud.
 • Page 46 • Brug kun batteriopladeren ved en omgivende hvordan du genbruger dit produkt. temperatur på mellem 5 °C/41 °F og 40 °C/104 °F. Tekniske data Tekniske data 115iL Platform T100EU Motor Motortype BLDC Omdrejningstal på udgående aksel, o/min...
 • Page 47 115iL Lydeffektniveau, garanteret L dB (A) Støjniveauer Ækvivalent lydtryksniveau ved brugerens ører målt i henhold til EN ISO 50636-2-91, dB (A): Vibrationsniveauer Vibrationsniveauer i håndtag målt i henhold til EN50636-2-91, m/s 4,2/1,9 Udstyret med trimmerhoved (original), front/bag Godkendte batterier til produktet...
 • Page 48 EU-overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf.: +46-36-146500 erklærer, at lawn trimmer Husqvarna 115iL (Platform T100EU) med serienumre fra 2016og fremefter (året er tydeligt angivet på typeskiltet, efterfulgt af serienummeret), opfylder forskrifterne i RÅDETS DIREKTIV: • af den 17. maj 2006 "angående maskiner"...
 • Page 49 Vedlikehold..............58 EF-samsvarserklæring..........63 Innledning Produktbeskrivelse Bruksområder Husqvarna 115iL er en batteridrevet gresstrimmer med Produktet brukes med et trimmerhode for å klippe gress. en elektrisk motor. Ikke bruk produktet til andre oppgaver enn gresstrimming og gressrydding. Det pågår et kontinuerlig arbeid for å øke sikkerheten og effektiviteten din under bruk.
 • Page 50 Produktansvar yyyywwxxx Typeskiltet viser serienummeret. yyyy er produksjonsåret, ww er produksjonsuken. Som nevnt i lovverket om produktansvar er vi ikke ansvarlig for skader som produktet vårt forårsaker, i Symboler på batteriet og/eller følgende tilfeller: batteriladeren • Produktet er reparert på feil måte. •...
 • Page 51 • Hold barn og andre tilskuere på avstand når el- • Hvis apparatet er forsynt med tilkobling for støvsuger verktøyet er i bruk. Distraksjoner kan føre til at du eller oppsamler, må du forsikre deg om at disse er mister kontrollen. riktig tilkoblet og brukes på...
 • Page 52 metallgjenstander som kan danne en forbindelse fra opplæring i bruken av det. Aldersgrensen for bruk den ene batteripolen til den andre. Kortslutning av kan være underlagt lokale bestemmelser. batteripolene kan føre til forbrenning eller brann. • Oppbevar produktet på et låst sted for å hindre •...
 • Page 53 Personlig verneutstyr steiner, greiner, groper, forhøyninger osv.). Vær meget forsiktig ved arbeid i skrånende terreng. • Ha god balanse og sikkert fotfeste til enhver tid. Ikke strekk deg for langt. ADVARSEL: Les de følgende advarslene før du bruker produktet. • Slå...
 • Page 54 beskyttelse for skjæreutstyr monteres, kan ADVARSEL: Bruk aldri et produkt med dette forårsake alvorlig personskade. defekt sikkerhetsutstyr. Produktets sikkerhetsutstyr skal kontrolleres og Beskyttelsen for skjæreutstyret stopper gjenstander som vedlikeholdes som beskrevet i dette kastes ut i retning av brukeren. Den forhindrer også avsnittet.
 • Page 55 • Bruk bare BLi-batteriet som er oppladbart, som • Ikke bruk batteriladeren i nærheten av brennbare strømforsyning for relaterte Husqvarna-produkter. materialer eller materialer som kan forårsake For å unngå personskader må du ikke bruke korrosjon. Kontroller at batteriladeren ikke er batteriet som strømforsyning for andre enheter.
 • Page 56 Montering Innledning Slik monterer du loophåndtaket 1. Sett skruen inn i loophåndtaket. (Fig. 34) 2. Fest loophåndtaket til riggrøret. ADVARSEL: Les og forstå kapittelet om sikkerhet før du monterer produktet. 3. Trekk til skruene. 4. Juster loophåndtaket for å finne riktig arbeidsstilling. Slik monterer du trimmerskjermen Slik justerer du loophåndtaket og teleskopriggrøret på...
 • Page 57 2. Reduser lengden på trimmertråden med 10–12 cm. 3. Reduser motorens turtall for å redusere faren for å skade planter. ADVARSEL: Bruk bare originale Husqvarna- 4. Bruk 80 % gass når du klipper gresset i nærheten av batterier i produktet.
 • Page 58 Vedlikehold Innledning Under følger en liste over vedlikeholdstrinnene som må Vedlikehold på side 58 for mer utføres på produktet. Se informasjon. ADVARSEL: Les og forstå kapittelet om sikkerhet før du utfører vedlikehold på produktet. Vedlikeholdsskjema ADVARSEL: Fjern batteriet før du utfører vedlikehold.
 • Page 59 3. Kontroller at terminalene på batteriet og 2. Dra ut trådførerenheten for trimmertråden. batteriladeren er rene før batteriet settes i 3. Ta av trimmerhodet. (Fig. 49) batteriladeren eller produktet. 4. Bytt ut trimmerhodet. Slik undersøker og skifter du Slik monterer du 5.
 • Page 60 (41 °F) og 40 °C (104 °F). • Lad opp batteriet til 30–50 % før du setter det til oppbevaring i lange perioder. Tekniske data Tekniske data 115iL Plattform T100EU Motor Motortype BLDC Turtall på utgående aksel, o/min 5500...
 • Page 61 115iL Lydeffektnivå, målt dB (A) Lydeffektnivå, garantert L dB (A) Lydnivåer Ekvivalent lydtrykknivå ved brukerens øre, målt i henhold til EN ISO 50636-2-91, dB(A): Vibrasjonsnivåer Vibrasjonsnivåer i håndtak, målt i henhold til EN50636-2-91, m/s 4,2/1,9 Utstyrt med trimmerhode (original), foran/bak.
 • Page 62 Tilbehør Godkjent tilbehør Godkjent tilbehør Type Beskyttelse for skjæreutstyr, Art.nr. Trimmerhode T25B M8 (Ø 2,0 mm tråd) 585 33 92-01 782 - 001 - 05.07.2019...
 • Page 63 EF-samsvarserklæring EF-samsvarserklæring Husqvarna AB, SE–561 82 Huskvarna, Sverige, tlf.: +46 36 146500, erklærer at lawn trimmer Husqvarna 115iL (Platform T100EU) med serienummer fra 2016 og fremover (året er tydelig merket på typeskiltet, etterfulgt av serienummeret), samsvarer med kravene i RÅDSDIREKTIVET: •...
 • Page 64 Huolto................72 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus......77 Johdanto Tuotekuvaus Huomautus: Kansalliset määräykset saattavat rajoittaa tuotteen käyttöä. Husqvarna 115iL on akkukäyttöinen ruohotrimmeri, jossa on sähkömoottori. Käytön aikaista turvallisuutta ja tehokkuutta kehitetään jatkuvasti. Lisätietoja saat huoltoliikkeestä. Käyttötarkoitus Laitetta käytetään siimapään kanssa ruohon leikkaamiseen. Älä käytä laitetta muuhun kuin ruohontrimmaukseen ja ruohonraivaukseen.
 • Page 65 (Kuva 14) Melupäästöt ympäristöön eurooppalaisen (Kuva 15) Vikaturvallinen muuntaja. direktiivin 2000/14/EY ja Uuden Etelä- (Kuva 16) Käytä ja säilytä akkulaturia ainoastaan Walesin lainsäädännön Protection of the sisätiloissa. Environment Operations (Noise Control) Regulation 2017 -asetuksen mukaisesti. (Kuva 17) Kaksoiseristys. Melupäästöt ilmoitetaan koneen Tuotevastuu arvokilvessä...
 • Page 66 • Pidä lapset ja sivulliset poissa, kun käytät • Jos käytettävissä on kytkentämahdollisuus sähkötyökalua. Häiriöt voivat saada sinut pölynpoistojärjestelmälle, varmista, että se kytketään menettämään työkalun hallinnan. ja että sitä käytetään oikein. Pölynpoistojärjestelmän käyttö voi vähentää pölyyn liittyviä riskejä. Sähköturvallisuus • Tärinäpäästöt sähkötyökalun varsinaisen käytön aikana voivat poiketa ilmoitetusta kokonaisarvosta •...
 • Page 67 • Kun akkua ei käytetä, pidä se etäällä • Lapsia on valvottava, jotta voidaan varmistaa, metalliesineistä, kuten paperiliittimistä, kolikoista, etteivät he leiki laitteella. Älä koskaan anna lasten tai avaimista, nauloista, ruuveista tai muista pienistä henkilöiden, joille ei ole annettu laitteen ja/tai akun metalliesineistä, jotka saattavat aiheuttaa käyttökoulutusta, käyttää...
 • Page 68 • Tarkista aina työalue. Poista kaikki irralliset esineet, ympärille kiertyneen tai suojuksen ja terälaitteen kuten kivet, lasinsirpaleet, naulat, rautalangat, narut väliin jääneen materiaalin. ja vastaavat, jotka voivat sinkoutua liikkeelle tai Henkilökohtainen suojavarustus kietoutua terälaitteeseen. • Varmista, että voit siirtyä ja seisoa turvallisesti. Tarkista, onko ympäristössä...
 • Page 69 terälaitteelle suositeltua suojusta. Katso jos huoltoa ja/tai korjauksia ei tehdä ammattitaitoisesti. Tekniset tiedot sivulla 75 . Jos Saat lisätietoja lähimmästä huoltoliikkeestä. kohta terälaitteeseen asennetaan väärä tai VAROITUS: Älä koskaan käytä laitetta, jos viallinen suojus, se voi aiheuttaa vakavan sen turvalaitteet ovat viallisia. Laitteen henkilövahingon.
 • Page 70 Älä käytä akkulaturia herkästi syttyvien materiaalien • Käytä ladattavaa BLi-akkua vain kyseisten tai syöpymistä aiheuttavien materiaalien lähellä. Husqvarna-laitteiden virtalähteenä. Tapaturmien Varmista, että akkulaturia ei ole peitetty. Jos välttämiseksi akkua ei saa käyttää muiden laitteiden havaitset savua tai tulta, irrota akkulaturin pistoke virtalähteenä.
 • Page 71 Akun kiinnittäminen laitteeseen suojukset, kahvat ja terävarustus on kiinnitetty oikein, eikä niissä ole vaurioita. VAROITUS: Käytä laitteessa vain Akkulaturin kytkeminen alkuperäistä Husqvarna-akkua. 1. Kytke akkulaturi tyyppikilven mukaiseen verkkovirtaan ja taajuuteen. 1. Lataa akku täyteen. 2. Aseta pistoke maadoitettuun pistorasiaan. 2. Paina akku laitteen akun pidikkeeseen. Akku lukittuu Akkulaturin vihreä...
 • Page 72 4. Käytä 80 % täydestä kaasusta, kun leikkaat ruohoa HUOMAUTUS: Jos akku ei siirry esineiden läheltä. (Kuva 45) pidikkeeseen helposti, sitä ei ole asennettu oikein pidikkeeseen. Se voi Ruohon raivaaminen vaurioittaa laitetta. 1. Pidä siimapää maanpinnan yläpuolella. Laitteen käynnistäminen 2. Kallista siimapäätä. 3.
 • Page 73 Alla on luettelo laitteelle tehtävistä huoltotoimista. Katso Huolto sivulla 72 . lisäohjeita osiosta Huolto Kuukau- Päivittäin Viikoittain sittain Puhdista laitteen ulko-osat kuivalla liinalla. Älä käytä vettä. Tarkista, että käynnistys-/pysäytyspainike toimii kunnolla ja että se on ehjä. Varmista, että käyttöliipaisin ja sen varmistin toimivat asianmukaisesti turvalli- suutta ajatellen.
 • Page 74 Merkkivalot Mahdolliset viat Mahdolliset ratkaisut Laite ei käynnisty. Paina käyttöliipaisinta ja käynnistin- Vapauta käyttöliipaisin ja pysäytä lai- painiketta samanaikaisesti. Vian merkkivalo syttyy punaisena. Laite tarvitsee huoltoa. Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen. Akku LED-näyttö Mahdolliset viat Mahdolliset toimenpiteet Vihreä merkkivalo vilkkuu Matala akun jännite. Lataa akku.
 • Page 75 Lisätietoja laitteen kierrätyksestä saat paikallisilta Akun, akkulaturin ja laitteen viranomaisilta, kotitalousjätepalvelulta tai hävittäminen jälleenmyyjältä. Laitteessa tai sen pakkauksessa olevat symbolit osoittavat, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteen Tekniset tiedot Tekniset tiedot 115iL Sarja T100EU Moottori Moottorityyppi BLDC Käyttöakselin pyörimisnopeus, r/min 5 500 Leikkuuleveys, mm...
 • Page 76 Laitteeseen hyväksytyt akut Akku BLi10 BLi20 Tyyppi Litiumioni Litiumioni Akun kapasiteetti, Ah 2,1 (VTC4) 2 (HD2) 4,2 (VTC4) 4 (HD2) Nimellisjännite, V 36,5 36,5 Paino, kg Laitteeseen hyväksytyt akkulaturit Akkulaturi QC80 Verkkovirta, V 100–240 Taajuus, Hz 50–60 Teho, W Lähtöjännite, V, tasavirta ampeeria, A 36/2 Lisävarusteet Hyväksytyt lisävarusteet...
 • Page 77 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Ruotsi, puh.: +46-36-146500, vakuuttaa täten, että lawn trimmer Husqvarna 115iL (Platform T100EU) alkaen vuoden 2016 sarjanumeroista (vuosi on ilmoitettu arvokilvessä ennen sarjanumeroa) on valmistettu noudattaen seuraavaa NEUVOSTON DIREKTIIVIÄ: • 17. toukokuuta 2006 annettu konedirektiivi 2006/42/EY.
 • Page 78: Einleitung

  Wartung................ 88 EG-Konformitätserklärung..........94 Einleitung Produktbeschreibung Verwendungszweck Husqvarna 115iL ist ein akkubetriebener Rasentrimmer Das Gerät wird mit einem Trimmerkopf zum mit einem Elektromotor. Grasschneiden verwendet. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als Grastrimmen und Wir arbeiten laufend daran, Ihre Sicherheit und die Grasfreischneiden.
 • Page 79: Sicherheit

  (Abb. 14) Umweltbelastende Geräuschemissionen (Abb. 15) Störungsfreier Transformator. gemäß der entsprechenden Richtlinie der (Abb. 16) Das Akkuladegerät darf nur in Europäischen Gemeinschaft 2000/14/EG geschlossenen Räumen benutzt und und der australischen „Protection of the aufbewahrt werden. Environment Operations (Noise Control) Regulation 2017“ („Umweltschutz-/ (Abb.
 • Page 80: Elektrische Sicherheit

  Schutz für die jeweilige Schneidausrüstung. Siehe Außeneinsatz geeigneten Kabels verringert das Kapitel Technische Daten. Risiko eines Stromschlags. • Der Bediener des Geräts muss sicherstellen, dass • Falls der Einsatz eines Elektrowerkzeugs in einer während der Arbeiten keine Menschen oder Tiere feuchten Umgebung nicht zu vermeiden ist, sich um mehr als 15 m nähern.
 • Page 81 Verwendung und Pflege von akkubetriebenen eigenen Schutz ergreifen, die auf einer Beurteilung der Exposition unter tatsächlichen Werkzeugen Nutzungsbedingungen beruht. Dabei sind alle Teile • Eine Aufladung darf nur mit dem vom Hersteller des Betriebszyklus zu berücksichtigen, z. B. vorgeschriebenen Ladegerät durchgeführt werden. abgesehen vom Gashebelbetrieb, die Zeiten, wenn Durch ein für einen bestimmten Akkutyp geeignetes das Werkzeug ausgeschaltet ist und wenn es im...
 • Page 82 Allgemeine Sicherheitshinweise auszuführen, denen Sie sich nicht gewachsen fühlen. • Verwenden Sie niemals das Gerät, wenn Sie müde WARNUNG: Lesen Sie die folgenden sind, Alkohol getrunken oder Medikamente Warnhinweise, bevor Sie das Gerät eingenommen haben, die Ihre Sehkraft, Ihr benutzen. Urteilsvermögen oder Ihre Körperkontrolle beeinträchtigen können.
 • Page 83 • Entfernen Sie den Akku, bevor Sie das Gerät an Material entfernen, das sich um die Klingenwelle eine andere Person weitergeben. gewickelt oder zwischen dem Schutz und der Schneidausrüstung verfangen hat. • Stellen Sie sicher, dass keine Kleidung und kein Körperteil mit der Schneidausrüstung in Kontakt Persönliche Schutzausrüstung kommt, wenn das Gerät aktiviert ist.
 • Page 84 In diesem Abschnitt werden einzelnen Teile der 1. Stellen Sie sicher, dass der Gashebel gesperrt ist, Sicherheitsausrüstung des Gerätes beschrieben, welche wenn sich die Gashebelsperre in der Funktion sie haben und wie ihre Kontrolle und Wartung Ausgangsstellung befindet. (Abb. 27) ausgeführt werden sollen, um sicherzustellen, dass sie 2.
 • Page 85 Verwenden Sie als Stromversorgung für die • Heben Sie das Ladegerät nicht am Netzkabel an. zugehörigen Husqvarna Geräte nur Um das Ladegerät von der Steckdose zu trennen, wiederaufladbare BLi Akkus. Um Verletzungen zu ziehen Sie am Netzstecker. Ziehen Sie nicht am vermeiden, verwenden Sie den Akku nicht zur Netzkabel.
 • Page 86: Montage

  Korrosion verursachen können, verwendet werden. • Entfernen Sie vor Wartungs-, Kontroll- oder Vergewissern Sie sich, dass das Akkuladegerät nicht Montagearbeiten den Akku. abgedeckt ist. Bei Rauchentwicklung oder Feuer • Der Bediener darf nur die Wartungs- und muss der Stecker des Ladegeräts sofort aus der Servicearbeiten ausführen, die in dieser Steckdose gezogen werden.
 • Page 87: Betrieb

  WARNUNG: Verwenden Sie im Gerät nur • Überprüfen Sie den Trimmerkopf und die den Original-Husqvarna-Akku. Schutzvorrichtung für die Schneidausrüstung auf Beschädigungen oder Risse. Ersetzen Sie den 1. Laden Sie den Akku vollständig auf. Trimmerkopf und die Schutzvorrichtung für die Schneidausrüstung bei Beschädigungen oder...
 • Page 88: Wartung

  So verwenden Sie die SavE- getroffen werden, erhöhen den Verschleiß der Trimmerlinie. Energiesparfunktion 4. Verwenden Sie 80 % der Geschwindigkeit, wenn Sie Dieses Gerät verfügt über die Energiesparfunktion Vegetation schneiden. Dies verringert den SavE. Verschleiß des Trimmerkopfes und der Trimmerlinie. Hinweis: Die Funktion SavE vermindert nicht die So mähen Sie den Rasen Schneideleistung des Geräts.
 • Page 89 Wartung Wöchent- Täglich Monatlich lich Reinigen Sie die äußeren Teile des Geräts mit einem sauberen und trockenen Tuch. Verwenden Sie kein Wasser. Stellen Sie sicher, dass die Start-/Stopptaste funktionstüchtig und unbeschädigt ist. Stellen Sie sicher, dass der Gashebel und die Gashebelsperre sicherheitstech- nisch ordnungsgemäß...
 • Page 90: Fehlerbehebung

  Fehlerbehebung Bedienpanel LED-Bildschirm Mögliche Fehler Mögliche Abhilfe Die Fehler-LED blinkt. Überlastung Die Schneidausrüstung ist nicht frei beweglich. Nehmen Sie die Schneid- ausrüstung ab. Temperaturabweichung Lassen Sie das Gerät abkühlen. Das Gerät springt nicht an. Drücken Sie gleichzeitig den Gashe- Lassen Sie den Gashebel los, und bel und die Start-Taste.
 • Page 91: Technische Angaben

  Umgebungstemperatur zwischen 5 °C/41 °F und 40 °C/104 °F liegt. • Laden Sie den Akku auf 30 bis 50 %, bevor Sie ihn über längere Zeit einlagern. Technische Angaben Technische Daten 115iL Plattform T100EU Motor Motortyp BLDC Drehzahl der Abtriebswelle, U/min...
 • Page 92 115iL Gemessener Schallleistungspegel dB (A) Schallleistungspegel, garantiert L dB (A) Geräuschpegel Äquivalenter Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners, gemessen nach EN ISO 50636-2-91, dB (A): Vibrationspegel Vibrationspegel an den Griffen, gemessen nach EN50636-2-91, m/s 4,2/1,9 Ausgestattet mit Trimmerkopf (Original), vorne/hinten. Zugelassene Akkus für das Gerät...
 • Page 93: Zubehör

  Zubehör Zugelassenes Zubehör Zugelassenes Zubehör Schutz für die Schneidausrüstung, Teile-Nr. Trimmerkopf T25B M8 (Faden-Ø 2,0 mm) 585 33 92-01 782 - 001 - 05.07.2019...
 • Page 94: Eg-Konformitätserklärung

  EG-Konformitätserklärung EG-Konformitätserklärung Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Schweden, Tel.: +46-36-146500, erklärt hiermit, dass die lawn trimmer Husqvarna 115iL (Platform T100EU) mit Seriennummer ab 2016 (die Jahreszahl wird im Klartext auf dem Typenschild angegeben, mitsamt einer nachfolgenden Seriennummer) den Vorschriften der RICHTLINIE DES RATES entsprechen: •...
 • Page 95: Introduction

  Déclaration de conformité CE........110 Introduction Description du produit Utilisation prévue Le Husqvarna 115iL est un coupe-herbe sur batterie Ce produit est utilisé avec une tête de désherbage pour équipé d'un moteur électrique. couper l'herbe. N'utilisez pas ce produit pour d'autres tâches que le désherbage et débroussaillage.
 • Page 96: Sécurité

  L'étiquette de la machine et le chapitre (Fig. 16) Utilisez et stockez le chargeur de batterie en Caractéristiques techniques contiennent des intérieur uniquement. données sur les émissions sonores. (Fig. 17) Double isolation. yyyywwxxx La plaque signalétique indique le numéro de Responsabilité...
 • Page 97 utilisateurs travaillent dans une même zone, il d'inattention pendant l'utilisation des machines à convient d’observer une distance de sécurité d'au usiner peut entraîner des blessures corporelles moins 15 mètres. graves. • Effectuez une inspection générale du produit avant • Utilisez un équipement de protection personnelle. de l'utiliser.
 • Page 98 changer les accessoires ou de stocker la machine. n'êtes pas sûr de maîtriser. Si, après avoir lu ces Ces mesures de sécurité préventive réduisent le instructions, vous n'êtes toujours pas sûr de la risque de mise sous tension accidentelle de la procédure à...
 • Page 99 prudence lorsque vous travaillez sur des terrains en Remarque: les législations nationales ou locales pente. peuvent réglementer l'utilisation de l'appareil. Respectez • Soyez bien en équilibre, les pieds d'aplomb, à tout la législation en vigueur. moment. Ne vous éloignez pas trop. •...
 • Page 100 Dispositifs de sécurité sur le produit ou que l'équipement de coupe tourne pour éviter les blessures graves. • Arrêtez toujours le produit, retirez la batterie et vérifiez que l'équipement de coupe ne tourne pas AVERTISSEMENT: Lisez les instructions qui avant de retirer la matière enroulée autour de l'axe suivent avant d'utiliser le produit.
 • Page 101 La batterie est codée par logiciel. • Utilisez la batterie BLi rechargeable en tant que AVERTISSEMENT: N'utiliser l'équipement source d'alimentation pour les produits Husqvarna de coupe qu'avec la protection uniquement. Afin d'éviter toute blessure, n'utilisez recommandée! Consultez la section pas la batterie comme source d'alimentation pour Caractéristiques techniques à...
 • Page 102 • Ne placez pas d'objets dans les fentes d'aération de • N'utilisez pas le chargeur de batterie à proximité de la batterie. matériaux inflammables ou de matériaux pouvant provoquer la formation de corrosion. Assurez-vous • Protégez la batterie des rayons directs du soleil, de que le chargeur de batterie n'est pas couvert.
 • Page 103: Montage

  Montage Introduction Montage de la poignée en anneau 1. Placez la vis dans la poignée en boucle. (Fig. 34) AVERTISSEMENT: Assurez-vous de lire et 2. Posez la poignée anneau entre les flèches situées de comprendre le chapitre dédié à la sur l'arbre.
 • Page 104 3. Diminuez la vitesse du moteur afin de limiter le AVERTISSEMENT: Utilisez uniquement la risque d'endommager les plantes. batterie Husqvarna d'origine avec le produit. 4. Baissez le régime à 80 % lorsque vous coupez l'herbe à proximité d'objets. (Fig. 45) 1.
 • Page 105: Entretien

  pièces de la tête de désherbage et nettoyez 2. Appuyez sur le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que au besoin. la LED verte s'éteigne. 3. Appuyez sur les boutons de déverrouillage de la Pour arrêter le produit batterie et sortez la batterie. (Fig. 48) 1.
 • Page 106: Dépannage

  Entretien Toutes Au quoti- Une fois les se- dien par mois maines Contrôlez les connexions entre la batterie et le produit. Contrôlez la connexion entre la batterie et le chargeur de batterie. Pour examiner la batterie et le chargeur 3. Assurez-vous que les bornes de la batterie et du chargeur de batterie sont propres avant d'insérer la de batterie batterie dans le chargeur ou le produit.
 • Page 107: Transport, Entreposage Et Mise Au Rebut

  Affichage à LED Défaillances possibles Action possible La DEL d'erreur clignote Écart de température. Utilisez la batterie à une température compri- se entre -10°C (14°F) et 40°C (104°F). Ralenti trop important. Veillez à ce que la tension secteur soit con- forme aux valeurs sur la plaque signalétique du produit.
 • Page 108: Caractéristiques Techniques

  Contactez les autorités locales, le service des ordures ménagères ou votre revendeur pour plus d'informations sur le recyclage de votre produit. Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques 115iL Modèle T100EU Moteur Type de moteur BLDC Régime de l'arbre de sortie, tr/min 5 500...
 • Page 109: Accessoires

  Batterie BLi10 BLi20 Capacité de la batte- 2 (HD2) 4 (HD2) 2,1 (DCV4) 4,2 (DCV4) rie, Ah Tension nominale, V 36,5 36,5 Poids, lb/kg Chargeurs de batterie homologués pour le produit Chargeur de batterie QC80 Tension secteur, V 100-240 Fréquence, Hz 50-60 Puissance, W Tension de sortie, V d.c / Ampères, A...
 • Page 110: Déclaration De Conformité Ce

  Déclaration de conformité CE Nous, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suède, tél. : +46-36-146500, déclarons que l'lawn trimmer Husqvarna 115iL à partir des numéros de série de l'année de fabrication 2016 et ultérieurement (l'année est clairement indiquée sur la plaque signalétique et suivie du numéro de série) est conforme aux...
 • Page 111 Inleiding Productbeschrijving voor andere werkzaamheden dan het trimmen en maaien van gras. Husqvarna 115iL is een grastrimmer met accu en een Let op: Nationale wetgeving kan het gebruik van dit elektromotor. product mogelijk beperken. Er wordt voortdurend gewerkt aan het verhogen van uw veiligheid en efficiëntie tijdens bedrijf.
 • Page 112 (Fig. 13) Gelijkstroom. (Fig. 15) Faalveilige transformator. (Fig. 14) Geluidsemissies naar de omgeving volgens (Fig. 16) Bewaar en gebruik de acculader alleen de Europese richtlijn 2000/14/EG en de binnen. wetgeving van Nieuw-Zuid-Wales (Fig. 17) Dubbele isolatie. "Protection of the Environment Operations (Noise Control) Regulation 2017".
 • Page 113: Elektrische Veiligheid

  Persoonlijke veiligheid dan 15 meter bij de machine komen. Indien meerdere gebruikers in hetzelfde gebied werken, • Wees altijd alert, kijk wat u doet en gebruik uw moet de veiligheidsafstand minimaal 15 meter gezonde verstand wanneer u elektrisch gereedschap bedragen. gebruikt.
 • Page 114 juiste elektrische apparaat kunt u de taak beter en vloeistof, afspoelen met water. Als er vloeistof in de veiliger uitvoeren met de snelheid waarvoor het is ogen komt dient u medische hulp in te roepen. ontworpen. Vloeistof die uit accu's loopt, kan irritatie of brandwonden veroorzaken.
 • Page 115 de accu. De minimumleeftijd van de gebruiker kan product en dat ze niet in contact komen met de zijn vastgelegd in plaatselijke voorschriften. snijuitrusting of losse objecten die worden uitgeworpen door de snijuitrusting. Gebruik het • Bewaar het product in een afgesloten ruimte om product echter nooit zonder de mogelijkheid hulp in toegang door kinderen of onbevoegde personen te te kunnen roepen in geval van nood.
 • Page 116 wanneer u symptomen waarneemt die wijzen op korte broek of sandalen of loop niet op blote voeten. overmatige blootstelling aan trillingen. Voorbeelden Bind voor de veiligheid lang haar samen tot boven van zulke symptomen zijn slapen, geen schouderhoogte. gevoel, ”kriebels”, ”speldeprikken”, pijn, geen of •...
 • Page 117 Toetsenbord op pagina 122 als het 2. Raadpleeg • Een verlengde levensduur van de snijuitrusting. waarschuwingslampje (C) brandt of knippert. WAARSCHUWING: Gebruik een snijuitrusting alleen samen met de door ons De vergrendeling van de activeringsschakelaar aanbevolen beschermkappen! Zie controleren Technische gegevens op pagina 123 . Zie de De vergrendeling van de activeringsschakelaar instructies voor de snijuitrusting voor het voorkomt dat het product per ongeluk wordt gestart.
 • Page 118 Husqvarna. Gebruik de accu niet als • Gebruik de acculader niet in de buurt van brandbare voedingsbron voor andere apparaten, om letsel te materialen of materialen die corrosie kunnen voorkomen.
 • Page 119 Montage Inleiding Lusgreep monteren 1. Breng de schroef aan in de lusgreep. (Fig. 34) WAARSCHUWING: Zorg dat u het 2. Monteer de lusgreep op de uitrusting op de as. hoofdstuk over veiligheid hebt gelezen en begrepen voordat u het apparaat monteert. 3.
 • Page 120 3. Verlaag het motortoerental om het risico op schade aan planten te beperken. WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend de originele Husqvarna-accu voor het product. 4. Gebruik 80 % van het vermogen wanneer u in de buurt van objecten gras maait. (Fig. 45) 1.
 • Page 121 Onderhoud Inleiding Onderhoudsschema WAARSCHUWING: Zorg dat u het hoofdstuk over veiligheid hebt gelezen en WAARSCHUWING: Verwijder de accu begrepen voordat u onderhoud aan het voordat u onderhoud uitvoert. product gaat uitvoeren. Hieronder volgt een lijst van het onderhoud dat u aan Onderhoud op pagina het product moet uitvoeren.
 • Page 122 De trimmerkop controleren en 3. Verwijder de trimmerkop. (Fig. 49) vervangen 4. Vervang de trimmerkop. De trimmerkop 5. Monteer de trimmerkop. Zie 1. Controleer de trimmerkop op beschadiging en monteren op pagina 119 . barsten. 2. Trek de trechter voor de trimmerdraad naar buiten. Probleemoplossing Toetsenbord LED-scherm...
 • Page 123 • Gebruik de acculader alleen als de omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 40 °C ligt. Technische gegevens Technische gegevens 115iL Platform T100EU Motor Motortype BLDC Toerental van uitgaande as, tpm 5500...
 • Page 124 115iL Geluidsvermogenniveau, gemeten dB(A) Geluidsvermogenniveau, gegarandeerd L dB (A) Geluidsniveaus Equivalent geluidsdrukniveau bij het oor van de gebruiker, gemeten volgens EN ISO 50636-2-91, dB (A): Trillingsniveau Trillingsniveaus bij handgrepen, gemeten in overeenstemming met EN50636-2-91, 4,2/1,9 Voorzien van trimmerkop (origineel), voor/achter.
 • Page 125 Accessoires Goedgekeurde accessoires Goedgekeurde accessoires Type Beschermkap voor de snijuitrusting, Arti- kelnr. Trimmerkop T25B M8 (Ø 2,0 mm draad) 585 33 92-01 782 - 001 - 05.07.2019...
 • Page 126 EG verklaring van overeenstemming EG verklaring van overeenstemming Husqvarna AB, SE–561 82 Huskvarna, Zweden, tel.: +46-36-146500, verklaart dat de lawn trimmer Husqvarna 115iL (Platform T100EU) met serienummers van 2016 en later (het jaar staat duidelijk op het productplaatje vermeld, gevolgd door het serienummer)
 • Page 127: Introduzione

  Introduzione Descrizione del prodotto operazioni diverse dalla bordatura e dallo sfoltimento dell'erba. Husqvarna 115iL è un trimmer a batteria con un Nota: I regolamenti nazionali possono imporre restrizioni motorino elettrico. sull'uso del prodotto. Il lavoro è in costante evoluzione per aumentare sicurezza ed efficienza durante le attività.
 • Page 128: Sicurezza

  (Fig. 13) Corrente diretta. (Fig. 15) Trasformatore a prova di guasto. (Fig. 14) Emissioni di rumore nell'ambiente in (Fig. 16) Utilizzare e conservare il caricabatteria solo conformità alla Direttiva Europea in ambienti interni. 2000/14/CE e alla norma del Nuovo Galles (Fig.
 • Page 129: Sicurezza Elettrica

  stiano lavorando nella stessa zona, la distanza di farmaci. Un attimo di disattenzione può causare sicurezza deve essere almeno 15 metri. lesioni personali gravi. • Eseguire un'ispezione generale del prodotto prima • Usare sempre abbigliamento protettivo personale. dell'utilizzo. Consultare il programma di Indossare sempre una protezione per gli occhi.
 • Page 130 preventive riducono il rischio di avvio accidentale merito alle procedure operative, rivolgetevi a un esperto dell’attrezzo elettrico. prima di continuare. • Riporre gli attrezzi elettrici fuori dalla portata dei AVVERTENZA: non consentire mai a bambini e non permettere l’uso dei suddetti a bambini di utilizzare la macchina o persone che non hanno familiarità...
 • Page 131 Istruzioni di sicurezza per l'utilizzo • Non poggiare mai il prodotto al suolo se non è stato spento. Non lasciare il prodotto senza supervisione se acceso. • Rimuovere la batteria prima di passare il prodotto a AVVERTENZA: Leggere le seguenti un'altra persona.
 • Page 132 Abbigliamento protettivo personale vengono effettuate da personale qualificato. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore con assistenza più vicino. AVVERTENZA: Leggere le seguenti AVVERTENZA: Non utilizzare mai una avvertenze prima di utilizzare il prodotto. macchina con dispositivi di sicurezza difettosi. I dispositivi di sicurezza di •...
 • Page 133 Utilizzare le batterie BLi ricaricabili come alimentazione esclusivamente per i prodotti AVVERTENZA: Usare solo gruppi di taglio Husqvarna in questione. Per evitare il rischio di abbinati ai tipi di protezione da noi lesioni, non utilizzare la batteria come fonte di...
 • Page 134: Montaggio

  • Utilizzare la batteria a temperature comprese tra -10 °F). Utilizzare il caricabatterie in un ambiente con °C (14 °F) e 40 °C (114 °F). adeguato flusso d'aria, asciutto e privo di polvere. • Non pulire la batteria o il caricabatteria con acqua. •...
 • Page 135: Utilizzo

  AVVERTENZA: utilizzare solo la batteria • Assicurarsi che i dadi e le viti siano serrati Husqvarna originale per il prodotto. correttamente. • Accertarsi che tutti i coperchi, le protezioni, le 1. Ricaricare completamente la batteria.
 • Page 136: Manutenzione

  Regolazione dell'impugnatura ad anello 2. Inclinare la testina portafilo. e dell'asta telescopica 3. Eseguire il taglio con l'estremità del filo del trimmer intorno agli oggetti presenti nell'area di lavoro. 1. Allentare l'impugnatura di bloccaggio e regolare ATTENZIONE: Taglio dell'erba. Altri l'impugnatura ad anello nella posizione corretta.
 • Page 137 Qui di seguito è disponibile una lista delle operazioni di manutenzione da eseguire sul prodotto. Per ulteriori Manutenzione alla pagina 136 . informazioni, vedere Manutenzione Una volta Giorna- Una volta a setti- liera al mese mana Pulire le parti esterne del prodotto con un panno asciutto. Non utilizzare acqua. Controllare che il pulsante di avvio/arresto funzioni correttamente e sia integro.
 • Page 138: Ricerca Dei Guasti

  Ricerca dei guasti Tastiera Schermata dei LED Possibili guasti Soluzioni possibili Il LED di errore lampeggia. Sovraccarico Il gruppo di taglio non può muoversi liberamente. Rilasciare il gruppo di taglio. Deviazione di temperatura Lasciar raffreddare il prodotto. Il prodotto non si avvia. Premere la leva di comando e con- Rilasciare la leva di comando e arre- temporaneamente premere il pulsan-...
 • Page 139: Trasporto, Stoccaggio E Smaltimento

  • Utilizzare il caricabatterie soltanto quando la temperatura circostante è compresa tra 5 °C/41 °F e 40 °C/104 °F. Dati tecnici Dati tecnici 115iL Piattaforma T100EU Motore Tipo di motore BLDC Regime albero in uscita, giri/min...
 • Page 140 115iL Emissioni di rumore Livello acustico, misurato dB (A) Livello acustico, garantito L dB(A) Livelli di rumorosità Livello di pressione acustica equivalente rispetto all'udito dell'operatore, misurato in base alla norma EN ISO 50636-2-91, dB(A): Livelli di vibrazioni Livelli di vibrazioni delle impugnature, misurati in base alla norma EN50636-2-91, m/s 4,2/1,9 Dotato di testina portafilo (originale), anteriore/posteriore.
 • Page 141: Accessori

  Accessori Accessori omologati Accessori omologati Tipo Protezione gruppo di taglio, n° codice Testina portafilo T25B M8 (filo Ø 2,0 mm) 585 33 92-01 782 - 001 - 05.07.2019...
 • Page 142: Dichiarazione Di Conformità Ce

  Dichiarazione di conformità CE Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Svezia, tel.: +46-36-146500, dichiara con la presente che il modello di lawn trimmer Husqvarna 115iL (Platform T100EU) a partire dai numeri di serie 2016 (l'anno è indicato chiaramente nella targhetta dati di funzionamento seguito dal numero di serie) è...
 • Page 143: Introducción

  Declaración de conformidad CE......... 158 Introducción Descripción del producto Uso previsto Husqvarna 115iL es una recortadora de césped de El producto se utiliza con un cabezal de corte para batería con un motor eléctrico. cortar hierba. No utilice el producto para otras tareas diferentes a cortar o desbrozar hierba.
 • Page 144: Seguridad

  Environment Operations - Noise Control) de (Fig. 16) Utilice y guarde el cargador de baterías la legislación de Nueva Gales del Sur. Los únicamente en interiores. datos sobre las emisiones sonoras se (Fig. 17) Doble aislamiento. pueden encontrar en la etiqueta de la máquina y en el capítulo Datos técnicos.
 • Page 145: Seguridad Personal

  trabajan en el mismo lugar, la distancia de seguridad herramienta eléctrica. No utilice herramientas debe equivaler, por lo menos, a 15 metros. eléctricas si está cansado o bajo los efectos de estupefacientes, alcohol o medicamentos. Un • Lleve a cabo una inspección general del producto momento de descuido, mientras se trabaja con antes de su uso.
 • Page 146 Emplee siempre el sentido común. realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o guardarla. Estas medidas de seguridad preventivas Es imposible abarcar todas las situaciones en las que reducen el riesgo de encendido accidental de la puede encontrarse. Utilice siempre el equipo con herramienta eléctrica.
 • Page 147 • Si va a trasladarse de un lugar a otro, apague Nota: El uso podría estar regulado por la legislación primero el producto. Fije la protección para nacional o local. Observe los reglamentos indicados. transportes cuando el producto no esté en uso. •...
 • Page 148 • Pare siempre el producto, quite la batería y efectuar el control y el mantenimiento para garantizar un asegúrese de que el equipo de corte no gire antes funcionamiento óptimo. Consulte las instrucciones bajo Introducción en la página 143 para ver dónde de quitar el material enredado alrededor del eje de la el título hoja o atrapado entre la protección y el equipo de...
 • Page 149 Seleccione el equipo de corte adecuado y realice las • Utilice la batería recargable BLi como fuente de tareas de mantenimiento en el equipo de corte para: alimentación solo para los productos Husqvarna relacionados. Para evitar lesiones, no utilice la • Obtener un rendimiento de corte óptimo.
 • Page 150: Montaje

  • Si se produce una fuga en la batería, no permita que directa. No cargue la batería en el exterior. No el líquido entre en contacto con el cuerpo ni con los cargue la batería en un entorno húmedo. ojos. Si toca el líquido, limpie el área con abundante •...
 • Page 151: Funcionamiento

  ADVERTENCIA: Utilice solo la batería no presenten daños antes de poner en marcha el Husqvarna original en el producto. producto. Para conectar el cargador de baterías 1. Cargue totalmente la batería.
 • Page 152 4. Utilice un 80 % de aceleración para cortar hierba PRECAUCIÓN: Si la batería no se cerca de objetos. (Fig. 45) mueve con facilidad en el soporte, no se habrá instalado correctamente. Esto Desbrozar hierba puede provocar daños en el producto. 1.
 • Page 153: Mantenimiento

  Mantenimiento Introducción A continuación incluimos una lista con los pasos de mantenimiento que hay que efectuar en el producto. Mantenimiento en la página 153 para obtener Consulte ADVERTENCIA: Asegúrese de leer y más información. comprender el capítulo sobre seguridad antes de realizar tareas de mantenimiento en el producto.
 • Page 154: Resolución De Problemas

  Para limpiar el producto, la batería y el Inspección y sustitución del cabezal de cargador de la batería corte 1. Limpie el producto con un paño seco después de su 1. Compruebe si el cabezal de corte presenta daños y uso.
 • Page 155: Transporte, Almacenamiento Y Eliminación

  • Utilice el cargador de la batería solo cuando la temperatura ambiente oscile entre 5 °C (41 °F) y 40 °C (104 °F). Datos técnicos Datos técnicos 115iL Plataforma T100EU Motor Tipo de motor BLDC Velocidad en el eje de salida, rpm...
 • Page 156 115iL Peso sin batería, kg 3,45 Peso con batería (BLi10/BLi20), kg 4,25/4,7 Emisiones de ruido Nivel de potencia acústica, dB(A) medidos Nivel de potencia acústica garantizado L dB(A) Niveles de ruido Nivel de presión sonora equivalente en la oreja del usuario, medido según...
 • Page 157: Accesorios

  Accesorios Accesorios homologados Accesorios homologados Tipo Protección del equipo de corte, n.º de refe- rencia Cabezal de corte T25B M8 (hilo de Ø 2,0 mm) 585 33 92-01 782 - 001 - 05.07.2019...
 • Page 158: Declaración De Conformidad Ce

  Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna (Suecia), tel.: +46-36-146500, declara que la lawn trimmer Husqvarna 115iL (Platform T100EU) a partir de los números de serie del año 2016(el año se indica claramente en la placa de características, seguido del número de serie)
 • Page 159 Declaração CE de conformidade........174 Introdução Descrição do produto Finalidade O Husqvarna 115iL é um aparador de relva a bateria O produto é utilizado com uma cabeça do aparador para com motor elétrico. cortar relva. Não utilize o produto para outras tarefas que não aparar e desbastar relva.
 • Page 160 de operações no meio ambiente [controlo do (Fig. 16) Utilize e armazene o carregador da bateria ruído] de 2017) da Nova Gales do Sul. Os apenas em espaços interiores. dados das emissões de ruído podem ser (Fig. 17) Isolamento duplo. encontrados na etiqueta da máquina no capítulo Especificações técnicas.
 • Page 161 • Efetue uma inspeção geral do produto antes de o Um momento de desatenção durante o manejo de utilizar. Observe o esquema de manutenção. ferramentas eléctricas pode resultar em lesões pessoais graves. • A utilização pode estar sujeita a regulamentos nacionais ou locais.
 • Page 162 Use sempre o seu bom senso ferramentas eléctricas. Estas medidas de prevenção reduzem o risco de ligar a ferramenta eléctrica Não é possível cobrir todas as situações possíveis que acidentalmente. poderá enfrentar. Actue sempre com precaução e use • Guarde ferramentas eléctricas que não estão na ser de senso comum.
 • Page 163 e/ou a utilização de acessórios não autorizados • Certifique-se de que pode andar e estar de pé com podem provocar ferimentos pessoais graves ou a segurança. Tenha cuidado com eventuais morte do utilizador ou terceiros. obstáculos (raízes, pedras, ramos, valas, etc.) em caso de deslocamento inesperado.
 • Page 164 • Não retire nem deixe que outras pessoas retirem o Nesta secção, descrevem-se os componentes de material cortado com o produto ligado ou com o segurança do produto, a sua função e ainda a forma de equipamento de corte em rotação, pois tal poderá efetuar a verificação e manutenção para garantir o resultar em ferimentos graves.
 • Page 165 • Utilize a bateria BLi recarregável como fonte de • Obter o máximo desempenho de corte. alimentação apenas para os produtos Husqvarna • Aumentar a vida útil do equipamento de corte. relacionados. Para evitar ferimentos, não utilize a bateria como fonte de alimentação para outros ATENÇÃO: Use somente o equipamento de...
 • Page 166 • Mantenha a bateria afastada de micro-ondas e alta fumo ou fogo, desligue o carregador da bateria da pressão. tomada. • Não tente desmontar ou partir a bateria. • Carregue a bateria apenas em espaços interiores, com um bom fluxo de ar e sem exposição à luz •...
 • Page 167 ATENÇÃO: Utilize apenas a bateria produto a funcionar. Husqvarna original para o produto. Ligar o carregador da bateria 1. Carregue totalmente a bateria. 1. Ligue o carregador da bateria a uma rede elétrica 2.
 • Page 168 Arranque Limpar relva 1. Mantenha a cabeça do aparador acima do solo. 1. Prima e mantenha premido o botão de arranque/ paragem até o LED verde se acender. (Fig. 40) 2. Incline a cabeça do aparador. 2. Prima o bloqueio do interruptor de alimentação e o 3.
 • Page 169 Esquema de manutenção A seguinte lista de tarefas de manutenção tem de ser Manutenção na página realizada no produto. Consulte 168 para mais informações. ATENÇÃO: Retire a bateria antes de iniciar qualquer tarefa de manutenção. Manutenção Diaria- Semanal- Mensal- mente mente mente Limpe as peças externas do produto com um pano seco.
 • Page 170 Montar a 5. Monte a cabeça do aparador. Consulte cabeça do aparador na página 167 . Resolução de problemas Teclado Ecrã de LED Avarias possíveis Soluções possíveis LED de erro intermitente. Sobrecarga O acessório de corte não consegue mover-se livremente. Solte o acessó- rio de corte.
 • Page 171 • Utilize o carregador da bateria apenas quando a temperatura ambiente se encontrar entre os 5 °C/ 41 °F e os 40 °C/104 °F. Especificações técnicas Especificações técnicas 115iL Plataforma T100EU Motor Tipo de motor BLDC Velocidade do eixo de saída, rpm...
 • Page 172 115iL Emissões de ruído Nível de potência sonora, dB(A) medidos Nível de potência sonora, garantido L dB (A) Níveis sonoros Nível de pressão sonora equivalente ao nível do ouvido do operador, medido de acor- do com a norma EN ISO 50636-2-91, dB (A): Níveis de vibração...
 • Page 173 Acessórios Acessórios aprovados Acessórios aprovados Tipo Protecção para equipamento de corte, Art. nº Cabeçote de recorte T25B M8 (cabo com Ø 2.0 mm) 585 33 92-01 782 - 001 - 05.07.2019...
 • Page 174 A Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suécia, tel: +46-36-146500, declara que o lawn trimmer Husqvarna 115iL (Platform T100EU) com números de série de 2016 e posteriores (o ano é claramente indicado na etiqueta de tipo, seguido do número de série), cumpre as disposições constantes na DIRETIVA DO...
 • Page 175 782 - 001 - 05.07.2019...
 • Page 176 Original instructions Instructions d’origine Bruksanvisning i original Originele instructies Originale instruktioner Istruzioni originali Originale instruksjoner Instrucciones originales Alkuperäiset ohjeet Instruções originais Originalanweisungen 1140413-38 2019-07-12...

Table of Contents