Husqvarna 115iL Manuals

Manuals and User Guides for Husqvarna 115iL. We have 1 Husqvarna 115iL manual available for free PDF download: Operator's Manual

Husqvarna 115iL Operator's Manual

Husqvarna 115iL Operator's Manual (212 pages)

Brand: Husqvarna | Category: Brush Cutter | Size: 18.45 MB
Table of contents
Key To Symbols4................................................................................................................................................................
Symbols On The Machine4................................................................................................................................................................
Symbols On The Battery And/or On The Battery Charger4................................................................................................................................................................
Table Of Contents5................................................................................................................................................................
Contents5................................................................................................................................................................
Note The Following Before Starting5................................................................................................................................................................
Introduction6................................................................................................................................................................
Dear Customer6................................................................................................................................................................
What Is What6................................................................................................................................................................
General Safety Precautions7................................................................................................................................................................
General Power Tool Safety Warnings7................................................................................................................................................................
Personal Protective Equipment9................................................................................................................................................................
Machine's Safety Equipment10................................................................................................................................................................
Cutting Equipment11................................................................................................................................................................
Assembly12................................................................................................................................................................
Trimmer Guard12................................................................................................................................................................
Fitting The Trimmer Head12................................................................................................................................................................
Fitting The Loop Handle12................................................................................................................................................................
Fitting The Plant Guard12................................................................................................................................................................
Battery Handling13................................................................................................................................................................
Battery13................................................................................................................................................................
Battery Charger13................................................................................................................................................................
Transport And Storage13................................................................................................................................................................
Disposal Of The Battery, Battery Charger And Machine13................................................................................................................................................................
Starting And Stopping14................................................................................................................................................................
Check Before Starting14................................................................................................................................................................
Connect Battery To The Machine14................................................................................................................................................................
Working Techniques15................................................................................................................................................................
General Working Instructions15................................................................................................................................................................
Maintenance17................................................................................................................................................................
Inspection And Maintenance17................................................................................................................................................................
Troubleshooting Schedule18................................................................................................................................................................
Maintenance Schedule19................................................................................................................................................................
Technical Data20................................................................................................................................................................
Ec Declaration Of Conformity21................................................................................................................................................................
SymbolfÖrklaring Symboler På Maskinen22................................................................................................................................................................
Symboler På Batteri Och/eller Batteriladdare22................................................................................................................................................................
Innehåll23................................................................................................................................................................
Innan Start Måste Följande Observeras23................................................................................................................................................................
Inledning24................................................................................................................................................................
Bäste Kund24................................................................................................................................................................
Vad är Vad24................................................................................................................................................................
AllmÄnna SÄkerhetsinstruktioner25................................................................................................................................................................
Allmänna Elverktygs Säkerhetsvarningar25................................................................................................................................................................
Personlig Skyddsutrustning27................................................................................................................................................................
Maskinens Säkerhetsutrustning28................................................................................................................................................................
Skärutrustning29................................................................................................................................................................
Montering30................................................................................................................................................................
Trimmerskydd30................................................................................................................................................................
Montering Av Trimmerhuvud30................................................................................................................................................................
Montering Av Loophandtag30................................................................................................................................................................
Montering Av Växtskydd30................................................................................................................................................................
Batterihantering31................................................................................................................................................................
Batteri31................................................................................................................................................................
Batteriladdare31................................................................................................................................................................
Transport Och Förvaring31................................................................................................................................................................
Kassering Av Batteri, Batteriladdare Och Produkt31................................................................................................................................................................
Start Och Stopp32................................................................................................................................................................
Kontroll Före Start32................................................................................................................................................................
Anslut Batteriet Till Maskinen32................................................................................................................................................................
Arbetsteknik33................................................................................................................................................................
Allmänna Arbetsinstruktioner33................................................................................................................................................................
UnderhÅll35................................................................................................................................................................
Kontroll Och Underhåll35................................................................................................................................................................
Felsökningsschema36................................................................................................................................................................
Underhållsschema37................................................................................................................................................................
Tekniska Data38................................................................................................................................................................
Eg-försäkran Om överensstämmelse39................................................................................................................................................................
Symbolforklaring Symboler På Maskinen40................................................................................................................................................................
Symboler På Batteriet Og/eller På Batteriladeren40................................................................................................................................................................
Indhold41................................................................................................................................................................
Indledning42................................................................................................................................................................
Til Vore Kunder42................................................................................................................................................................
Hvad Er Hvad42................................................................................................................................................................
Generelle Sikkerhedsinstruktioner43................................................................................................................................................................
Generelle Sikkerhedsadvarsler Om Elektrisk Værktøj43................................................................................................................................................................
Personligt Beskyttelsesudstyr45................................................................................................................................................................
Maskinens Sikkerhedsudstyr46................................................................................................................................................................
Skæreudstyr47................................................................................................................................................................
Trimmerbeskyttelse48................................................................................................................................................................
Montering Af Trimmerhoved48................................................................................................................................................................
Montering Af Loophåndtag48................................................................................................................................................................
Montering Af Planteværnet48................................................................................................................................................................
HÅndtering Af Batteri49................................................................................................................................................................
Batteriladere49................................................................................................................................................................
Transport Og Opbevaring49................................................................................................................................................................
Bortskaffelse Af Batteriet, Batteriladeren Og Maskinen49................................................................................................................................................................
Start Og Stop50................................................................................................................................................................
Kontrol Før Start50................................................................................................................................................................
Tilslutning Af Batteriet Til Maskinen50................................................................................................................................................................
Arbejdsteknik51................................................................................................................................................................
Generelle Arbejdsinstruktioner51................................................................................................................................................................
Vedligeholdelse53................................................................................................................................................................
Inspektion Og Vedligeholdelse53................................................................................................................................................................
Fejlsøgningsskema54................................................................................................................................................................
Vedligeholdelsesskema55................................................................................................................................................................
Tekniske Data56................................................................................................................................................................
Ef-overensstemmelseserklæring57................................................................................................................................................................
Symboler På Batteriet Og/eller Batteriladeren58................................................................................................................................................................
Innhold59................................................................................................................................................................
Før Start Må Man Legge Merke Til Følgende59................................................................................................................................................................
Innledning60................................................................................................................................................................
Kjære Kunde60................................................................................................................................................................
Hva Er Hva60................................................................................................................................................................
Generelle Sikkerhetsinstruksjoner61................................................................................................................................................................
Generelle Sikkerhetsadvarsler For Motorredskaper61................................................................................................................................................................
Personlig Verneutstyr63................................................................................................................................................................
Maskinens Sikkerhetsutstyr64................................................................................................................................................................
Skjæreutstyr65................................................................................................................................................................
Montering Av Trimmerhode66................................................................................................................................................................
Montering Av Loophåndtak66................................................................................................................................................................
Montere Plantevernet66................................................................................................................................................................
BatterihÅndtering67................................................................................................................................................................
Transport Og Oppbevaring67................................................................................................................................................................
Kassering Av Batteri, Batterilader Og Maskin67................................................................................................................................................................
Start Og Stopp68................................................................................................................................................................
Kontroll Før Start68................................................................................................................................................................
Koble Batteriet Til Maskinen68................................................................................................................................................................
Arbeidsteknikk69................................................................................................................................................................
Generelle Arbeidsinstruksjoner69................................................................................................................................................................
Vedlikehold71................................................................................................................................................................
Inspeksjon Og Vedlikehold71................................................................................................................................................................
Feilsøkingsskjema72................................................................................................................................................................
Vedlikeholdsskjema73................................................................................................................................................................
Ef-erklæring Om Samsvar75................................................................................................................................................................
Merkkien Selitykset Koneessa Esiintyvät Tunnukset76................................................................................................................................................................
Akun Ja/tai Akkulaturin Symbolit76................................................................................................................................................................
Sisältö77................................................................................................................................................................
Ennen Käynnistystä On Huomioitava Seuraavaa77................................................................................................................................................................
Johdanto78................................................................................................................................................................
Hyvä Asiakas78................................................................................................................................................................
Koneen Osat78................................................................................................................................................................
Yleiset Turvaohjeet79................................................................................................................................................................
Yleiset Sähkötyökaluja Koskevat Varoitukset79................................................................................................................................................................
Henkilökohtainen Suojavarustus82................................................................................................................................................................
Koneen Turvalaitteet82................................................................................................................................................................
Terälaite83................................................................................................................................................................
Asennus84................................................................................................................................................................
Trimmisuojus84................................................................................................................................................................
Trimmipään Asennus84................................................................................................................................................................
Lenkkikahvan Asennus84................................................................................................................................................................
Kasvisuojan Asentaminen84................................................................................................................................................................
Akun KÄsittely85................................................................................................................................................................
Akku85................................................................................................................................................................
Akkulaturilla85................................................................................................................................................................
Kuljetus Ja Säilytys85................................................................................................................................................................
Akun, Akkulaturin Ja Koneen Hävittäminen85................................................................................................................................................................
KÄynnistys Ja PysÄytys86................................................................................................................................................................
Tarkastus Ennen Käynnistystä86................................................................................................................................................................
Kiinnitä Akku Koneeseen86................................................................................................................................................................
Perustekniikka87................................................................................................................................................................
Yleiset Työohjeet87................................................................................................................................................................
Kunnossapito89................................................................................................................................................................
Tarkastukset Ja Huolto89................................................................................................................................................................
Vianetsintäkaavio90................................................................................................................................................................
Huoltokaavio91................................................................................................................................................................
Tekniset Tiedot92................................................................................................................................................................
Ey-vaatimustenmukaisuusvakuutus93................................................................................................................................................................
SymbolerklÄrung Symbole Am Gerät94................................................................................................................................................................
Ladegerät94................................................................................................................................................................
Inhalt95................................................................................................................................................................
Vor Dem Start Ist Folgendes Zu Beachten95................................................................................................................................................................
Einleitung96................................................................................................................................................................
Sehr Geehrter Kunde96................................................................................................................................................................
Was Ist Was96................................................................................................................................................................
Allgemeine Sicherheitsvorschriften97................................................................................................................................................................
Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrisch Betriebene Werkzeuge97................................................................................................................................................................
Persönliche Schutzausrüstung100................................................................................................................................................................
Sicherheitsausrüstung Des Gerätes100................................................................................................................................................................
Schneidausrüstung102................................................................................................................................................................
Montage103................................................................................................................................................................
Trimmerschutz103................................................................................................................................................................
Montage Des Trimmerkopfs103................................................................................................................................................................
Montage Des Loophandgriffs103................................................................................................................................................................
Befestigen Sie Den Pflanzenschutz103................................................................................................................................................................
Handhabung Der Batterie104................................................................................................................................................................
Batterie104................................................................................................................................................................
Batterieladegerät104................................................................................................................................................................
Transport Und Aufbewahrung104................................................................................................................................................................
Entsorgung Von Batterie, Ladegerät Und Maschine104................................................................................................................................................................
Starten Und Stoppen106................................................................................................................................................................
Kontrolle Vor Dem Start106................................................................................................................................................................
Batterie In Das Gerät Einsetzen106................................................................................................................................................................
Arbeitstechnik107................................................................................................................................................................
Allgemeine Arbeitsvorschriften107................................................................................................................................................................
Wartung109................................................................................................................................................................
Inspektion Und Wartung109................................................................................................................................................................
Störungssuchplan110................................................................................................................................................................
Wartungsschema111................................................................................................................................................................
Technische Daten112................................................................................................................................................................
Eg-konformitätserklärung113................................................................................................................................................................
Explication Des Symboles Symboles Sur La Machine114................................................................................................................................................................
Symboles Sur La Batterie Et/ou Son Chargeur114................................................................................................................................................................
Sommaire115................................................................................................................................................................
Contrôler Les Points Suivants Avant La Mise En Marche115................................................................................................................................................................
Cher Client116................................................................................................................................................................
Quels Sont Les Composants116................................................................................................................................................................
Instructions GÉnÉrales De SÉcuritÉ117................................................................................................................................................................
Consignes Générales De Sécurité Relatives à L'outil à Moteur117................................................................................................................................................................
Équipement De Protection Personnelle120................................................................................................................................................................
Équipement De Sécurité De La Machine120................................................................................................................................................................
Équipement De Coupe122................................................................................................................................................................
Protection De La Tête De Désherbage123................................................................................................................................................................
Montage De La Tête De Désherbage123................................................................................................................................................................
Montage De La Poignée En Boucle123................................................................................................................................................................
Montage De L'étrier De Protection Des Plantes123................................................................................................................................................................
Manipulation De La Batterie124................................................................................................................................................................
Chargeur De Batterie124................................................................................................................................................................
Transport Et Rangement124................................................................................................................................................................
Mettez Au Rebut La Batterie, Le Chargeur De Batterie Et La Machine Lorsqu'ils Sont Usagés125................................................................................................................................................................
DÉmarrage Et ArrÊt126................................................................................................................................................................
Contrôles Avant La Mise En Marche126................................................................................................................................................................
Reliez La Batterie à La Machine126................................................................................................................................................................
Techniques De Travail127................................................................................................................................................................
Méthodes De Travail127................................................................................................................................................................
Entretien129................................................................................................................................................................
Inspection Et Maintenance129................................................................................................................................................................
Plan De Recherche De Pannes130................................................................................................................................................................
Schéma D'entretien131................................................................................................................................................................
CaractÉristiques Techniques132................................................................................................................................................................
Déclaration Ce De Conformité133................................................................................................................................................................
Verklaring Van De Symbolen Symbolen Op De Machine134................................................................................................................................................................
Symbolen Op De Accu En/of Op De Acculader134................................................................................................................................................................
Inhoud Inhoud135................................................................................................................................................................
Voor Het Starten Moet U Rekening Houden Met De Volgende Punten135................................................................................................................................................................
Inleiding136................................................................................................................................................................
Beste Klant136................................................................................................................................................................
Wat Is Wat136................................................................................................................................................................
Algemene Veiligheidsinstructies137................................................................................................................................................................
Algemene Veiligheidswaarschuwingen Voor Elektrisch Gereedschap137................................................................................................................................................................
Persoonlijke Veiligheidsuitrusting140................................................................................................................................................................
Veiligheidsuitrusting Van De Machine140................................................................................................................................................................
Snijuitrusting142................................................................................................................................................................
Monteren143................................................................................................................................................................
Trimmerbeschermkap143................................................................................................................................................................
Trimmerkop Monteren143................................................................................................................................................................
Loophandvat Monteren143................................................................................................................................................................
Plantbeschermer Aanbrengen143................................................................................................................................................................
De Accu Gebruiken144................................................................................................................................................................
Accu144................................................................................................................................................................
Batterijlader144................................................................................................................................................................
Transport En Opbergen144................................................................................................................................................................
De Accu, Acculader En Machine Afvoeren144................................................................................................................................................................
Starten En Stoppen145................................................................................................................................................................
Controle Voor Het Starten145................................................................................................................................................................
Sluit De Accu Aan Op De Machine145................................................................................................................................................................
Arbeidstechniek146................................................................................................................................................................
Algemene Werkinstructies146................................................................................................................................................................
Onderhoud148................................................................................................................................................................
Inspectie En Onderhoud148................................................................................................................................................................
Storingsschema149................................................................................................................................................................
Onderhoudsschema150................................................................................................................................................................
Technische Gegevens151................................................................................................................................................................
Eg-verklaring Van Overeenstemming152................................................................................................................................................................
Simbologiai Simboli Sulla Macchina153................................................................................................................................................................
Simboli Sulla Batteria E/o Sul Caricabatterie153................................................................................................................................................................
Indice Indice154................................................................................................................................................................
Prima Dell'avviamento Osservare Quanto Segue154................................................................................................................................................................
Alla Gentile Clientela155................................................................................................................................................................
Che Cosa C'è155................................................................................................................................................................
Norme Generali Di Sicurezza156................................................................................................................................................................
Avvertenze Generali Di Sicurezza Dell'attrezzo Elettrico156................................................................................................................................................................
Abbigliamento Protettivo159................................................................................................................................................................
Dispositivi Di Sicurezza Della Macchina159................................................................................................................................................................
Attrezzatura Di Taglio160................................................................................................................................................................
Protezione Della Testina162................................................................................................................................................................
Montaggio Della Testina Portafilo162................................................................................................................................................................
Montaggio Dell'impugnatura Ad Anello162................................................................................................................................................................
Montaggio Della Protezione Per Le Piante162................................................................................................................................................................
Manipolazione Della Batteria163................................................................................................................................................................
Batteria163................................................................................................................................................................
Caricabatterie163................................................................................................................................................................
Trasporto E Rimessaggio163................................................................................................................................................................
Smaltimento Della Batteria, Del Caricabatterie E Della Macchina163................................................................................................................................................................
Avviamento E Arresto164................................................................................................................................................................
Controlli Prima Dell'avviamento164................................................................................................................................................................
Collegare La Batteria Alla Macchina164................................................................................................................................................................
Tecnica Di Lavoro165................................................................................................................................................................
Istruzioni Generali Di Lavoro165................................................................................................................................................................
Ispezione E Manutenzione167................................................................................................................................................................
Schema Ricerca Guasti168................................................................................................................................................................
Schema Di Manutenzione169................................................................................................................................................................
Caratteristiche Tecniche170................................................................................................................................................................
Dichiarazione Di Conformità Ce171................................................................................................................................................................
AclaraciÓn De Los SÍmbolos Símbolos En La Máquina172................................................................................................................................................................
Índice Índice173................................................................................................................................................................
Antes De Arrancar, Observe Lo Siguiente173................................................................................................................................................................
De La Batería174................................................................................................................................................................
Apreciado Cliente174................................................................................................................................................................
Qué Es Qué174................................................................................................................................................................
Instrucciones Generales De Seguridad175................................................................................................................................................................
Advertencias Generales De Seguridad Relacionadas Con La Herramienta Eléctrica175................................................................................................................................................................
Equipo De Protección Personal178................................................................................................................................................................
Equipo De Seguridad De La Máquina178................................................................................................................................................................
Equipo De Corte179................................................................................................................................................................
Protección De La Recortadora181................................................................................................................................................................
Montaje Del Cabezal De Corte181................................................................................................................................................................
Montaje Del Mango De Tipo Cerrado181................................................................................................................................................................
Ajuste Del Protector De Plantas181................................................................................................................................................................
Manejo De La BaterÍa182................................................................................................................................................................
Batería182................................................................................................................................................................
Cargador De Batería182................................................................................................................................................................
Transporte Y Almacenamiento182................................................................................................................................................................
Eliminación De La Batería, El Cargador Y La Máquina182................................................................................................................................................................
Arranque Y Parada183................................................................................................................................................................
Control Antes De Arrancar183................................................................................................................................................................
Conecte La Batería A La Máquina183................................................................................................................................................................
TÉcnica De Trabajo184................................................................................................................................................................
Instrucciones Generales De Trabajo184................................................................................................................................................................
Inspección Y Mantenimiento186................................................................................................................................................................
Tabla De Localización De Fallos187................................................................................................................................................................
Programa De Mantenimiento188................................................................................................................................................................
Datos Tecnicos189................................................................................................................................................................
Datos Técnicos189................................................................................................................................................................
Declaración Ce De Conformidad190................................................................................................................................................................
ExplicaÇÃo Dos SÍmbolos Símbolos Na Máquina191................................................................................................................................................................
Antes De Arrancar, Observe O Seguinte192................................................................................................................................................................
16 Bateria193................................................................................................................................................................
Prezado Cliente193................................................................................................................................................................
Como Se Chama193................................................................................................................................................................
InstruÇÕes Gerais De SeguranÇa194................................................................................................................................................................
Avisos Gerais De Segurança Da Ferramenta Eléctrica194................................................................................................................................................................
Equipamento De Protecção Pessoal197................................................................................................................................................................
Equipamento De Segurança Da Máquina197................................................................................................................................................................
Equipamento De Corte198................................................................................................................................................................
Protecção De Recorte199................................................................................................................................................................
Montagem Do Cabeçote De Recorte199................................................................................................................................................................
Montagem Do Punho Fechado199................................................................................................................................................................
Instalar A Protecção Para Plantas199................................................................................................................................................................
Manuseio Das Baterias200................................................................................................................................................................
Bateria200................................................................................................................................................................
Carregador Da Bateria200................................................................................................................................................................
Transporte E Armazenagem200................................................................................................................................................................
Eliminação Da Bateria, Do Carregador Da Bateria E Da Máquina200................................................................................................................................................................
Arranque E Paragem202................................................................................................................................................................
Controlo Antes De Arrancar202................................................................................................................................................................
Ligue A Bateria à Máquina202................................................................................................................................................................
TÉcnica De Trabalho203................................................................................................................................................................
Instruções Gerais De Trabalho203................................................................................................................................................................
Inspecção E Manutenção205................................................................................................................................................................
Esquema De Detecção De Avarias206................................................................................................................................................................
Esquema De Manutenção207................................................................................................................................................................
EspecificaÇÕes TÉcnicas208................................................................................................................................................................
Especificações Técnicas208................................................................................................................................................................
Certificado Ce De Conformidade209................................................................................................................................................................

Advertisement

Share and save

Advertisement