Download Table of Contents Print this page

Silvercrest 113854 Operation And Safety Notes

Wireless socket set
Table of Contents

Advertisement

Quick Links

WIRELESS SOCKET SET
WIRELESS SOCKET SET
Operation and Safety Notes
ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
IAN 113854
SADA ZÁSUVEK ŘÍZENÝCH
RÁDIOVÝM SIGNÁLEM
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
FUNKSTECKDOSEN-SET
Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest 113854

 • Page 1 WIRELESS SOCKET SET WIRELESS SOCKET SET SADA ZÁSUVEK ŘÍZENÝCH RÁDIOVÝM SIGNÁLEM Operation and Safety Notes Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY FUNKSTECKDOSEN-SET Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 113854...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
 • Page 3 Master...
 • Page 5: Table Of Contents

  Table of contents Introduction Proper handling ................... Page 6 Scope of supply ................... Page 6 Control elements ..................Page 6 Technical data ....................Page 6 Safety Safety advice ....................Page 7 Setting up Preparing the remote control ..............Page 7 Setting up the remote-controlled socket ............
 • Page 6: Introduction

  Introduction Wireless Socket Set Remote-controlled socket (fig. B): LED power indicator Child protection socket Introduction Proper handling Technical data Q Q Wireless Socket Set The radio-controlled socket set is suitable RC DS1 4001-A FR 3726 for switching electrical equipment on and off by remote control.
 • Page 7: Safety

  Introduction / Safety / Setting up needles or other sharp objects into department or a specialist electrical them and thus get an electric shock. workshop. Nevertheless, please keep the device Before cleaning always disconnect out of the reach of children at all times. the device from the mains supply.
 • Page 8: Setting Up The Remote-Controlled Socket

  Setting up pushing away the battery compart- to six different places. ment cover downwards. Insert  7. In this case, synchronise every two batteries AAA. Make sure you remote-controlled socket with the fit the battery the right way round channel of the remote control. (polarity).
 • Page 9: Setting-Up Operation

  Setting up / Setting-up operation display will flash rapidly for  2. Press the desired OFF button of the approx. 2 seconds to confirm dele- channel ON / OFF button tion, then go out. B, C or D) on the remote control for the device you wish to switch off.
 • Page 10: Cleaning

  Setting-up operation / Cleaning / Disposal Prob- No reaction from which corrode plastics. consumer Before cleaning, always disconnect the radio-controlled socket from the Rem- · Check that the appliance wall socket and remove all power is switched on. plugs from the device. ·...
 • Page 11: Guarantee And Service

  Service address Q Lindenstraße 35 72074 Tübingen BAT, Lindenstraße 35, Germany 72074 Tübingen, Germany E-mail: exp@bat-tuebingen.com Service Tel.: 00800 48720741 For further information, we recommend you visit the service section / FAQs of our home page www.dvw-service.com. IAN 113854...
 • Page 13 Seznam obsahu Úvod Použití ke stanovenému účelu ..............Strana 14 Rozsah dodávky ..................Strana 14 Ovládací prvky ..................Strana 14 Technické údaje ..................Strana 14 Bezpečnost Bezpečnostní pokyny ................Strana 15 Příprava Příprava dálkového ovladače ..............Strana 15 Příprava radiové zásuvky ................ Strana 16 Uvedení...
 • Page 14: Úvod

  Úvod Sada zásuvek řízených Radiová zásuvka (obr. B): rádiovým signálem Indikace provozu LED Zásuvka s dětskou pojistkou Úvod Technické údaje Q Použití ke Q stanovenému účelu Sada zásuvek řízených rádiovým signálem Sada radiových zásuvek se hodí k dál- RC DS1 4001-A FR 3726 kově...
 • Page 15: Bezpečnost

  Bezpečnost / Příprava Bezpečnost stěně a všechny síťové zástrčky od přístroje. Bezpečnostní Radiové zásuvky nestrkejte do sebe. pokyny Pro radiové zásuvky nepoužívejte přídavných dětských pojistek. Spojení Přečtěte si pozorně návod k obsluze a mezi zástrčkou a radiovou zásuvkou bezpečnostní pokyny. Před prvním uve- by se mohlo omezit a existuje nebez- dením do provozu si otevřete si stránku pečí...
 • Page 16: Příprava Radiové Zásuvky

  Příprava / Uvedení do provozu Příprava radiové Q 11. LED kontrolka provozu ukazuje, zásuvky jestli je rádiová zásuvka v režimu ON / OFF.  1. Zastrčte rádiovou zásuvku do Smazání kódování: uzemněné zásuvky.  2. Po zasunutí LED kontrolka provozu Ke smazání kódování nejdříve cca 30 vteřin pomalu bliká.
 • Page 17: Použití Dálkového Ovladače

  Uvedení do provozu Pokyny k chybám Q může spínací funkci jen tehdy přej- mout, je-li přístroj, který se má sep- nout, zapojen. V případě, že dálkové zapojení POZOR! NEBEZPEČÍ POŽÁRU! nefunguje, přezkoušejte laska- vě systém vzhledem k následu- Nepřipojte přístroje, jejichž neuvědomělé...
 • Page 18: Čistění

  Uvedení do provozu / Čistění / Zlikvidování / Záruka a servis Pro- Příliš malý dosah Podle Evropské směrnice 2012 / 19 / EC blém o vysloužilých elektrických a elektronic- kých zařízeních musí se opotřebované · Pro velké dosahy se ujistěte, elektrické...
 • Page 19: Adresa Servisu

  72074 Tübingen, Německo e-mail: exp@bat-tuebingen.com Tel. servisu: 00800 48720741 Pro další informace doporučujeme odbor Servis / FAQ na naší webovské stránce www.dvw-service.com. IAN 113854 Prohlášení o shodě V souhlasu s následujícími Evropskými směrnicemi byla na výrobku umístěna značka CE: 1999/5/EG R&TTE-Richtlinie 2006/95/EG Směrnice o nízkém napětí...
 • Page 21 Zoznam obsahu Úvod Použitie zodpovedajúce účelu ..............Strana 22 Rozsah dodávky ..................Strana 22 Prvky obsluhy .................... Strana 22 Technické údaje ..................Strana 22 Bezpečnosť Bezpečnostné pokyny ................Strana 23 Príprava Príprava diaľkového ovládania ............... Strana 23 Príprava rádiovej zásuvky ................ Strana 24 Uvedenie do prevádzky Použitie zásuvky s diaľkovým ovládaním ..........
 • Page 22: Úvod

  Úvod Elektrické zásuvky tlačidlo ALL ON / OFF (master ZAP / VYP) kryt priečinka na batérie Úvod Rádiová zásuvka (obr. B): Použitie zodpovedajúce Q LED indikátor prevádzkového stavu účelu zásuvka s detskou poistkou Sada zásuviek s diaľkovým ovládaním je Technické údaje Q vhodná...
 • Page 23: Bezpečnosť

  Úvod / Bezpečnosť / Príprava Pokyn: Rádiové zásuvky disponujú vždy V žiadnom prípade prístroj sami ne- jednou zásuvkou na ochranu detí. otvárajte. Nechajte vykonať nutné Tým sa domáca bezpečnosť značne opravy výlučne servisom alebo zvýši. Kontakty sú príslušne chránené, odbornou elektrodielňou. takže deti nemôžu vyrobiť...
 • Page 24: Príprava Rádiovej Zásuvky

  Príprava smerom nadol. Vložte dve batérie  7. V takom prípade zosynchronizujte typu AAA. Dodržte správnu polaritu. každú rádiovú zásuvku s kanálom 2. Stlačte jedno z tlačidiel ON / OFF diaľkového ovládania. alebo kvôli kontrole, či diaľ-  8. Kód diaľkového ovládania zostane kové...
 • Page 25: Uvedenie Do Prevádzky

  Príprava / Uvedenie do prevádzky ovládaní. LED indikátor prevádzko- (A, B, C alebo D) na diaľkovom vého stavu pre potvrdenie pro- ovládaní, ktorého spotrebič chcete cesu vymazania na cca. 2 sekundy zapnúť. LED indikátor prevádzkové- rýchlo zabliká a následne zhasne. ho stavu svieti.
 • Page 26: Čistenie

  Uvedenie do prevádzky / Čistenie / Likvidácia Čistenie Ná- · Skontrolujte, či sú baté- prava rie správne vložené. · Skontrolujte, či majú Do vnútra prístroja sa nesmú dostať batérie dobrý kontakt žiadne kvapaliny. Použite na čistenie so svorkami, príp. ich krytu mäkkú...
 • Page 27: Záruka A Servis

  Adresa servisu Výrobca BAT, Lindenstraße 35, 72074 Tübingen, Nemecko Lindenstraße 35 E-mail: exp@bat-tuebingen.com 72074 Tübingen Tel. č. servisu: 00800 48720741 Nemecko Ako zdroj ďalších informácií odporúčame časť servis / často kladené otázky na našej internetovej stránke www.dvw-service.com. IAN 113854...
 • Page 29 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch ............... Seite 30 Lieferumfang ....................Seite 30 Bedienelemente ................... Seite 30 Technische Daten ..................Seite 30 Sicherheit Sicherheitshinweise..................Seite 31 Vorbereitung Fernbedienung vorbereiten ................. Seite 31 Funksteckdose vorbereiten ................Seite 32 Inbetriebnahme Funksteckdose benutzen ................Seite 33 Fernbedienung benutzen ................
 • Page 30: Einleitung

  Einleitung Funksteckdosen-Set Funksteckdose (Abb. B): LED-Betriebsanzeige Kinderschutz-Steckdose Einleitung Bestimmungsgemäßer Technische Daten Gebrauch Funksteckdosen-Set RC DS1 4001-A FR 3726 Das Funksteckdosen-Set ist zum fernge- steuerten Ein- und Ausschalten von Fernbedienung Elektrogeräten geeignet. Alle Verände- RCT DS1 AAA-A 3726: rungen des Gerätes sind nicht bestim- Batterien: 2 x AAA, je 1,5 V mungsgemäß...
 • Page 31: Sicherheit

  Sicherheit / Vorbereitung Sicherheit Servicestelle oder einer Elektro- Fachwerkstatt ausführen. Unterbrechen Sie vor der Reinigung Sicherheitshinweise des Gerätes unbedingt den Strom- fluss. Trennen Sie in diesem Fall Lesen Sie diese Bedienungsanleitung immer die Funksteckdose von der und Sicherheitshinweise aufmerksam Wandsteckdose und alle Netzstecker durch.
 • Page 32: Funksteckdose Vorbereiten

  Vorbereitung Sie die Batteriefachabdeckung wenden. So kann ein Gerät von bis nach unten wegschieben. Setzen zu sechs verschiedenen Plätzen ge- Sie zwei AAA-Batterien ein. Achten schaltet werden. Sie auf die richtige Polarität.  7. Synchronisieren Sie in diesem Fall  2. Drücken Sie eine der ON- / OFF- jede Funksteckdose mit dem Kanal Tasten oder...
 • Page 33: Inbetriebnahme

  Vorbereitung / Inbetriebnahme Fernbedienung Alle Codierungen löschen: benutzen (Abb. A) Um alle Codierungen zu löschen, wiederholen Sie zuerst den Vor- gang 1. – 3. Die Fernbedienung steuert bis zu 4 Drücken Sie dann während des Funksteckdosen (einzeln, in Gruppen Blinkens der LED-Betriebsanzeige oder alle gleichzeitig).
 • Page 34: Reinigung

  Inbetriebnahme / Reinigung Prob- Betriebskontroll- Prob- Reichweite zu gering Leuchte an der Fern- bedienung leuchtet · Stellen Sie für hohe nicht beim Drücken hilfe Reichweiten sicher, dass von ON oder OFF möglichst wenig Wände, · Prüfen Sie, ob die Möbel etc. zwischen hilfe Batterien richtig einge- Fernbedienung und...
 • Page 35: Entsorgung

  Für weitere Informationen empfehlen wir Umweltschäden durch den Bereich Service / FAQ‘s auf unserer falsche Entsorgung der Homepage www.dvw-service.com. Batterien! IAN 113854 Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie können giftige Schwermetalle ent- Konformitätserklärung halten und unterliegen der Sondermüll- behandlung. Geben Sie deshalb ver- brauchte Batterien bei einer kommunalen In Übereinstimmung mit folgenden...
 • Page 36: Hersteller

  Garantie und Service Hersteller Lindenstraße 35 72074 Tübingen Deutschland 36 DE/AT/CH...
 • Page 37 Lindenstraße 35 72074 Tübingen Germany Last Information Update · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 06 / 2015 Ident.-No.: 0486625 062015-CZ / SK IAN 113854...

Table of Contents