Download Print this page

Silvercrest SPB 2.600 B1 Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
POWER BANK SPB 2.600 B1
POWER BANK
Operating instructions
TÖLTŐ
Használati utasítás
POWERBANK
Návod k obsluze
POWERBANK
Bedienungsanleitung
IAN 114040
POWERBANK
Instrukcja obsługi
MOBILNA BATERIJA
POWERBANK
Navodila za uporabo
MOBILNÁ NABÍJAČKA
Návod na obsluhu

Advertisement

Table of Contents
loading

  Summary of Contents for Silvercrest SPB 2.600 B1

 • Page 1 POWER BANK SPB 2.600 B1 POWER BANK POWERBANK Operating instructions Instrukcja obsługi TÖLTŐ MOBILNA BATERIJA Használati utasítás POWERBANK Navodila za uporabo POWERBANK MOBILNÁ NABÍJAČKA Návod k obsluze Návod na obsluhu POWERBANK Bedienungsanleitung IAN 114040...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját.
 • Page 4: Table Of Contents

  Cleaning......15 Storage when not in use ... .15 SPB 2.600 B1...
 • Page 5 Service ....... . 19 Importer ....... 19 SPB 2.600 B1...
 • Page 6: Introduction

  Copyright This documentation is protected by copyright. Any copying or reproduction, including in the form of extracts, or any reproduction of images (even in a modified state), is permitted only with the written authorisation of the manufacturer. SPB 2.600 B1...
 • Page 7: Notes On Trademarks

  The manufacturer accepts no responsi- bility for damage caused by failure to observe these instructions, improper use or repairs, unauthorised modifications or the use of unapproved replacement parts. The risk shall be borne solely by the user. SPB 2.600 B1...
 • Page 8: Warnings Used

  Failure to avoid this situation could result in property damage. ► Follow the instructions in this warning notice to prevent property damage. NOTE ► A note provides additional information that will assist you in using the appliance. SPB 2.600 B1...
 • Page 9: Safety

  It can be damaged if dropped. ■ Do not expose the device to direct sunlight or high temperatures. Otherwise it may overheat and be irreparably damaged. ■ Do not place the product near heat sources such as radiators or other heat-generating devices. SPB 2.600 B1...
 • Page 10 ■ All repairs must be carried out by authorised specialist companies or by the Customer Service department. Failure to make proper repairs may put the user at risk. It will also invalidate any war- ranty claims. SPB 2.600 B1...
 • Page 11 ■ DANGER! Do not allow children to play with the packaging material! Keep all packaging materials out of the reach of children. Risk of suffocation! SPB 2.600 B1...
 • Page 12: Descriptions Of Components

  Descriptions of components (See fold-out page for illustrations) Powerbank SPB 2.600 B1 microUSB port (input) USB port (output) ON/OFF button Charge level LEDs Charging cable (USB to microUSB) Operating instructions SPB 2.600 B1...
 • Page 13: Start-Up

  Start-up Check scope of delivery (See fold-out page for illustrations) The scope of delivery includes the following components: ▯ Powerbank SPB 2.600 B1 ▯ Charging cable ▯ These operating instructions ♦ Remove all parts of the device from the packaging and remove all packaging materials.
 • Page 14: Charging The Powerbank

  Powerbank. The current charge level is shown during charging by means of the charge level LEDs LED display Charge level One LED is flashing < 20% One LED is on, the second LED 20–49% is flashing SPB 2.600 B1...
 • Page 15: Checking The Charge Level

  15 seconds. LED display Charge level All LEDs are on 100% Three LEDs are on 75–99% Two LEDs are on 50–74% One LED is on 20–49% One LED is flashing < 20% All LEDs are off SPB 2.600 B1...
 • Page 16: Handling And Operation

  LEDs (see table in chapter entitled “Checking the charge level”). ♦ To end the charging procedure, disconnect the charging cable from the mobile device and the Power Bank. The charging status LEDs off after about 15 seconds. SPB 2.600 B1...
 • Page 17: Troubleshooting

  The charging current of the connected device is too low (< 60 mA) or too high (> 1 A) NOTE ► If you cannot solve the problem with the above- mentioned solutions, please contact the Service Hotline (see chapter entitled Service). SPB 2.600 B1...
 • Page 18: Cleaning

  Storage when not in use ♦ Store the device in a location which is clean, dry, dust-free and not in direct sunlight. ♦ For long-term storage, the integrated battery should be fully charged to extend its operating life. SPB 2.600 B1...
 • Page 19: Disposal

  This disposal is free of charge for the user. Protect the environment and dispose of this device properly. You can obtain further information from your local disposal company or the city or local authority. SPB 2.600 B1...
 • Page 20: Appendix

  This device complies with the basic require- ments and other relevant provisions of the European Electromagnetic Compat- ibility Directive 2004/108/EC and the RoHS Direc- tive 2011/65/EU. The complete original Declaration of Conformity is available from the importer. SPB 2.600 B1...
 • Page 21: Warranty

  Service centres. Your statutory rights are not restricted by this warranty. The warranty period is not prolonged by repairs effected under the warranty. This also applies to replaced and repaired components. SPB 2.600 B1...
 • Page 22: Service

  Service Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 114040 Hotline availability: Monday to Friday 08:00 - 20:00 (CET) Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SPB 2.600 B1...
 • Page 23 SPB 2.600 B1...
 • Page 24 Czyszczenie ..... . .35 Przechowywanie w przypadku nieużywania ..... .35 SPB 2.600 B1...
 • Page 25 Serwis ....... . . 39 Importer ....... 39 SPB 2.600 B1...
 • Page 26: Wstęp

  Prawa autorskie Niniejsza dokument jest chroniony prawem autorskim. Wszelki rodzaj powielania lub przedruku, także we fragmentach, jak również reprodukcja ilustracji, także w zmienionym stanie, są dozwolone wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody producenta. SPB 2.600 B1...
 • Page 27: Wskazówki Dotyczące Znaku Towarowego

  Roszczenia wszelkiego rodzaju w związku ze szkodami powstałymi wskutek użytko- wania niezgodnego z przeznaczeniem, przeprowa- dzenia niefachowych napraw, zmianami wprowa- dzonymi bez zezwolenia lub wskutek zastosowania niedopuszczonych części zamiennych są wykluczo- ne. Ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik. SPB 2.600 B1...
 • Page 28: Stosowane Ostrzeżenia

  Nieuniknięcie niebezpiecznej sytuacji może dopro- wadzić do powstania szkód materialnych. ► Aby uniknąć szkód materialnych, należy prze- strzegać zaleceń zawartych w tym ostrzeżeniu. WSKAZÓWKA ► Wskazówka oznacza dodatkowe informacje, ułatwiające korzystanie z urządzenia. SPB 2.600 B1...
 • Page 29: Bezpieczeństwo

  Nie wolno uruchamiać urządzenia, gdy jest uszkodzone lub spadło na ziemię. ■ Urządzenie należy zawsze ustawiać na stabilnym i płaskim podłożu. W przypadku upuszczenia urządzenia na ziemię może ono ulec uszkodzeniu. SPB 2.600 B1...
 • Page 30 ■ Nie należy od razu używać urządzenia, jeśli zostało ono przeniesione z otoczenia o niskiej do otoczenia o wysokiej temperaturze. Przed włą- czeniem należy poczekać na dostosowanie się urządzenia do temperatury otoczenia. SPB 2.600 B1...
 • Page 31 łatwo dostępne, aby w sytuacji awaryjnej zasilacz USB można było szybko wyjąć z gniazda. Należy przy tym prze- strzegać instrukcji obsługi zasilacza USB. ■ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nieprawidłowe obchodzenie się z akumulatorkami (bateriami) może doprowadzić do pożaru, wybuchu, wycieku SPB 2.600 B1...
 • Page 32: Opis Części

  Materiały opakowaniowe należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Niebezpieczeństwo uduszenia się! Opis części (ilustracje - patrz rozkładana okładka) Powerbank SPB 2.600 B1 Gniazdo micro USB (wejście) Gniazdo USB (wyjście) Przycisk włącznika Diody LED stanu ładowania Kabel ładowania (od złącza USB do złącza micro USB)
 • Page 33: Uruchomienie

  Uruchomienie Sprawdzenie kompletności produktu (ilustracje - patrz rozkładana okładka) Przedmiot dostawy obejmuje następujące elementy: ▯ Powerbank SPB 2.600 B1 ▯ Kabel ładowania ▯ Niniejsza instrukcja obsługi ♦ Wyjmij wszystkie części urządzenia z opakowania i usuń wszystkie materiał opakowaniowe. WSKAZÓWKA ►...
 • Page 34: Ładowanie Urządzenia

  LED Stan nałado- Dioda LED wania Jedna dioda LED miga < 20% Jedna dioda LED świeci się, 20 - 49% druga dioda LED miga Dwie diody LED świecą się, 50 - 74% trzecia dioda LED miga SPB 2.600 B1...
 • Page 35: Kontrola Stanu Naładowania

  Wszystkie diody LED świecą się 100% Trzy diody LED świecą się 75 - 99% Dwie diody LED świecą się 50 - 74% Jedna dioda LED świeci się 20 - 49% Jedna dioda LED miga < 20% Wszystkie diody LED są wyłączone SPB 2.600 B1...
 • Page 36: Obsługa I Eksploatacja

  Powerbank (patrz tabela w rozdziale „Kontrola stanu naładowania”). ♦ Aby zakończyć proces ładowania, odłącz kabel ładowania od urządzenia Powerbank i od urządzenia przenośnego. Diody LED stanu nała- dowania zgasną po upływie ok. 15 sekund. SPB 2.600 B1...
 • Page 37: Wyszukiwanie Błędów

  , aby roz- począć ładowanie. ♦ Prąd ładowania podłączonego urządzenia jest za mały (< 60 mA) lub za duży (> 1 A). WSKAZÓWKA ► Gdy powyższe czynności nie rozwiążą problemu, prosimy zgłosić usterkę na infolinii serwisowej (patrz rozdział Serwis). SPB 2.600 B1...
 • Page 38: Czyszczenie

  Przechowywanie w przypadku nieużywania ♦ Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, nienarażonym na pył i bezpośrednie promienie słoneczne. ♦ W razie dłuższego przechowywania wbudowany akumulator powinien być naładowany, co prze- dłuża jego żywotność. SPB 2.600 B1...
 • Page 39: Utylizacja

  Utylizacja jest dla użytkownika bezpłatna. Chroń środowisko i utylizuj odpady w prawidłowy sposób. Więcej informacji można uzyskać w lokalnym zakła- dzie utylizacji odpadów lub w urzędzie miasta i gminy. SPB 2.600 B1...
 • Page 40: Załącznik

  Masa ok. 75 g Informacje dotyczące deklaracji zgodności Niniejsze urządzenie spełnia podstawowe wymogi i pozostałe ważne przepisy europejskiej dyrektywy dotyczącej kom- patybilności elektromagnetycznej 2004/108/EC oraz dyrektywy RoHS 2011/65/EU. Pełny oryginalny tekst deklaracji zgodności jest dostępny u importera. SPB 2.600 B1...
 • Page 41: Gwarancja

  Niewłaściwe użytkowanie urządzenia, używanie go w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, użycie siły lub ingerencja w urządzenie, dokonywana poza naszymi autoryzowanymi punktami serwisowymi powodują utratę gwarancji. Niniejsza gwarancja nie ogranicza ustawowych praw nabywcy urządzenia. SPB 2.600 B1...
 • Page 42: Serwis

  Serwis Serwis Polska Tel.: 22 397 4996 E-Mail: kompernass@lidl.pl IAN 114040 Czas pracy infolinii: od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00 - 20:00 czasu środkowoeuropejskiego Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SPB 2.600 B1...
 • Page 43 SPB 2.600 B1...
 • Page 44 Tisztítás ......55 Használaton kívül helyezést követő tárolás .....55 SPB 2.600 B1...
 • Page 45 Szerviz ....... . 59 Gyártja ....... . 59 SPB 2.600 B1...
 • Page 46: Bevezető

  át a készülékhez tartozó valamennyi leírást is. Szerzői jogvédelem Ez a dokumentáció szerzői jogvédelem alatt áll. Bármilyen formában történő sokszorosítás, ill. után- nyomás akár kivonatos formában, valamint az ábrák megjelentetése még módosított formában is csak a gyártó írásos engedélyével lehetséges. SPB 2.600 B1...
 • Page 47: A Védjeggyel Kapcsolatos Tudnivalók

  A készülék nem alkalmas kereskedelmi vagy ipari használatra. A nem rendeltetésszerű használatból, szakszerűtlen javítási munkákból, jogosulatlanul vég- zett módosításból vagy nem engedélyezett alkatrész használatából eredő károk esetén semmilyen igény nem érvényesíthető. A kockázatot egyedül a felhasz- náló viseli. SPB 2.600 B1...
 • Page 48: Felhasznált Figyelmeztető Jelzések

  figyelmeztető jelzése lehetséges anyagi kárt jelöl. Anyagi kárt okozhat, ha nem tudja elkerülni ezeket a helyzeteket. ► Az anyagi kár elkerülése érdekében kövesse a figyelmeztető jelzések szerinti utasításokat. TUDNIVALÓ ► Tudnivaló jelöli a kiegészítő információkat, amelyek megkönnyítik a készülék kezelését. SPB 2.600 B1...
 • Page 49: Biztonság

  ■ A készüléket minden esetben stabil és egyenes felületre helyezze. Ha a készülék leesik, megsé- rülhet. ■ Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek vagy magas hőmérsékletnek. Egyébként túlmele- gedhet, és javíthatatlanul károsodhat. SPB 2.600 B1...
 • Page 50 Ne szerelje át és ne változtassa meg önkényesen a készüléket. ■ Csak megfelelő jogosultsággal rendelkező szak- emberrel vagy az ügyfélszolgálattal javíttassa a készüléket. A szakszerűtlen javítás veszélyt jelent- het a használó számára. Ezenkívül a garancia is érvényét veszti. SPB 2.600 B1...
 • Page 51 állhatnak elő! A készüléket ne dobja tűzbe, mivel a beépített akkumulátor felrobbanhat. ■ Tartsa be az elemmel/akkumulátorral működő ké- szülékek használatára vonatkozó korlátozásokat, illetve tilalmakat olyan helyeken, ahol használa- tuk veszélyes lehet, mint például üzemanyagtöltő állomásokon, repülőgépen, kórházakban. SPB 2.600 B1...
 • Page 52: Tartozékok Leírása

  VESZÉLY! A csomagolóanyag nem gyerekjá- ték! A csomagolóanyagot gyermekektől elzárva tartsa. Fulladásveszély áll fenn! Tartozékok leírása (képeket lásd a kihajtható oldalon) Powerbank SPB 2.600 B1 Micro USB aljzat (bemenet) USB aljzat (kimenet) BE-/KI gomb Töltésszintjelző LED-ek Töltőkábel (USB - > micro USB) Használati útmutató...
 • Page 53: Üzembe Helyezés

  Üzembe helyezés A csomag tartalmának ellenőrzése (képeket lásd a kihajtható oldalon) A készüléket az alábbi elemekkel szállítjuk: ▯ Powerbank SPB 2.600 B1 ▯ töltőkábel ▯ jelen használati útmutató ♦ Vegye ki a készülék valamennyi részét a csoma- golásból és távolítsa el az összes csomagoló- anyagot.
 • Page 54: A Powerbank Feltöltése

  állapotot töltés közben a töltésszintjelző mutatja: LED-kijelző Töltésszint Egy LED villog < 20 % Egy LED világít, a másik LED 20 - 49 % villog Két LED világít, a harmadik LED 50 - 74 % villog SPB 2.600 B1...
 • Page 55: Töltésszint Ellenőrzése

  LED-kijelző Töltésszint Minden LED világít 100 % Három LED világít 75 - 99 % Két LED világít 50 - 74 % Egy LED világít 20 - 49 % Egy LED villog < 20 % Minden LED ki SPB 2.600 B1...
 • Page 56: Kezelés És Üzemeltetés

  A töltés során a Powerbank aktuális töltésszintjét a töltésszintjelző LED-ek jelzik (lásd a „Töltés- szint ellenőrzése“ fejezet táblázatát). ♦ A töltési folyamat befejezéséhez vegye ki a töl- tőkábelt a mobil készülékből és a Powerbank egységből. A töltöttségjelző LED-ek kb. 15 másodperc múlva kialszanak. SPB 2.600 B1...
 • Page 57: Hibakeresés

  A csatlakoztatott készülék töltőárama túl alacsony (< 60 mA), ill. túl nagy (> 1 A). TUDNIVALÓ ► Ha a fent nevezett lépésekkel nem tudja megol- dani a problémát, hívja közvetlen ügyfélszolgá- lati számunkat (lásd a Szerviz fejezetet). SPB 2.600 B1...
 • Page 58: Tisztítás

  és gyenge hatású mosogatószerrel tisztítsa. Használaton kívül helyezést követő tárolás ♦ A készüléket tiszta és portól védett helyen, közvetlen napsugárzástól elzárva tárolja. ♦ A hosszabb élettartam érdekében hosszabb ideig történő tárolás esetén teljesen fel kell tölteni az integrált akkut. SPB 2.600 B1...
 • Page 59: Ártalmatlanítás

  újrahasz- nosító központokban vagy ártalmatlanító üzemben kell leadni. Ez az ártalmatlanítás az Ön számára díjtalan. Kímélje a környezetet és ártal- matlanítson szakszerűen. További információkat a helyi ártalmatlanító cégtől vagy az önkormányzattól kap. SPB 2.600 B1...
 • Page 60: Függelék

  összeférhetőségre vonatkozó 2004/108/EC európai irányelv és az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásá- ról szóló 2011/65/EU irányelv alapvető követelmé- nyeinek és más vonatkozó előírásoknak. A teljes eredeti megfelelőségi nyilatkozat a gyártónál szerezhető be. SPB 2.600 B1...
 • Page 61: Garancia

  A termék csak magánhasználatra, nem ipari felhasz- nálásra készült. A garancia érvényét veszti visszaélés- szerű vagy szakszerűtlen kezelés, erőszak alkalma- zása vagy olyan beavatkozások esetén, amelyeket általunk nem engedélyezett szervizben végeztek el. Az Ön törvényben előírt jogait ez a garancia nem korlátozza. SPB 2.600 B1...
 • Page 62: Szerviz

  A garanciaidő lejárta után esedékes javítások díjkö- telesek. Szerviz Szerviz Magyarország Tel.: 0640 102785 E-Mail: kompernass@lidl.hu IAN 114040 Az ügyfélszolgálati forródrót elérhetősége: hétfőtől péntekig 8.00 és 20.00 óra között (közép-európai idő szerint) Gyártja KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SPB 2.600 B1...
 • Page 63 SPB 2.600 B1...
 • Page 64 Iskanje napak .....74 Čiščenje ......75 Shranjevanje nerabljene naprave ..75 SPB 2.600 B1...
 • Page 65 Servis ....... . . 78 Garancijski list ......78 SPB 2.600 B1...
 • Page 66: Uvod

  Ob predaji izdelka tretji osebi zraven priložite vso dokumentacijo. Avtorske pravice Ta dokumentacija je zaščitena z avtorskimi pravicami. Vsakršno razmnoževanje oz. ponatis, tudi deloma, in prikazovanje slik, tudi v spremenjenem stanju, so dovoljeni le s pisnim dovoljenjem proizvajalca. SPB 2.600 B1...
 • Page 67: Opombe K Blagovnim Znamkam

  Naprava ni predvidena za uporabo v obrtnih ali industrijskih področjih. Kakršni koli zahtevki zaradi škode, nastale zaradi nepredvi- dene uporabe, nestrokovnih popravil, nedovoljeno izvedenih sprememb ali uporabe nedovoljenih nado- mestnih delov, so izključeni. Tveganje nosi izključno uporabnik. SPB 2.600 B1...
 • Page 68: Opozorila V Teh Navodilih

  Opozorilo te stopnje nevarnosti označuje morebitno materialno škodo. Če situacije ne preprečite, lahko pride do materialne škode. ► Upoštevajte navodila v tem opozorilu, da pre- prečite materialno škodo. NAPOTEK ► Napotek označuje dodatne informacije, ki vam olajšajo delo z napravo. SPB 2.600 B1...
 • Page 69: Varna Uporaba

  ■ Napravo vedno postavite na stabilno in ravno površino. V primeru padca se lahko poškoduje. ■ Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali visokim temperaturam. V nasprotnem primeru se naprava lahko pregreje in nepopravlji- vo poškoduje. SPB 2.600 B1...
 • Page 70 ■ Na napravi ne izvajajte nobenih lastnoročnih predelav ali sprememb. ■ Popravila naprave zaupajte le pooblaščenim strokovnim podjetjem ali servisni službi. Zaradi nestrokovnih popravil lahko pride do nevarnosti za uporabnika. Poleg tega preneha veljati garancija. SPB 2.600 B1...
 • Page 71 Upoštevajte omejitve oz. prepovedi uporabe za naprave na baterije na krajih s prisotnostjo po- sebne nevarnosti, npr. na bencinskih črpalkah, v letalih, bolnišnicah itd. ■ NEVARNOST! Embalažni materiali niso igrača! Embalažne materiale hranite zunaj dosega otrok. Obstaja nevarnost zadušitve! SPB 2.600 B1...
 • Page 72: Opis Delov

  Opis delov (slike so na zloženi strani) mobilna baterija Powerbank SPB 2.600 B1 vtičnica Micro USB (vhod) vtičnica USB (izhod) tipka za vklop/izklop LED-lučke napolnjenosti polnilni kabel (USB na Micro USB) navodila za uporabo SPB 2.600 B1...
 • Page 73: Začetek Uporabe

  Začetek uporabe Preverjanje obsega dobave (slike so na zloženi strani) Komplet obsega naslednje komponente: ▯ mobilna baterija Powerbank SPB 2.600 B1 ▯ polnilni kabel ▯ ta navodila za uporabo ♦ Vzemite vse dele naprave iz embalaže in odstranite ves embalažni material.
 • Page 74: Polnjenje Mobilne Baterije Powerbank

  Povežite vtič Micro USB polnilnega kabla z vtič- nico Micro USB mobilne baterije Powerbank. Trenutna napolnjenost se med postopkom polnje- nja prikazuje s pomočjo LED-lučk napolnjenosti LED-prikaz Napolnjenost Ena LED-lučka utripa < 20 % Ena LED-lučka sveti, 20–49 % druga LED utripa SPB 2.600 B1...
 • Page 75: Preverjanje Napolnjenosti

  15 sekund prikazujejo trenu- tno napolnjenost mobilne baterije Powerbank. LED-prikaz Napolnjenost Vse LED-lučke svetijo 100 % Tri LED-lučke svetijo 75–99 % Dve LED-lučke svetita 50–74 % Ena LED-lučka sveti 20–49 % Ena LED-lučka utripa < 20 % Vse LED-lučke izključene SPB 2.600 B1...
 • Page 76: Uporaba In Delovanje

  ♦ Med postopkom polnjenja LED-lučke napolnjenosti prikazujejo trenutno napolnjenost (glejte tabelo v poglavju »Preverjanje napolnjenosti«). ♦ Da zaključite postopek polnjenja, ločite polnilni kabel od mobilne naprave in mobilne baterije Powerbank. LED-lučke napolnjenosti ugasnejo čez pribl. 15 sekundi. SPB 2.600 B1...
 • Page 77: Iskanje Napak

  ♦ Polnilni tok priključene naprave je premajhen (< 60 mA) oz. prevelik (> 1 A). NAPOTEK ► Če s pomočjo zgoraj navedenih korakov težave ne morete odpraviti, se obrnite na servisno telefonsko službo (glejte poglavje Servis). SPB 2.600 B1...
 • Page 78: Čiščenje

  Napravo čistite izključno z rahlo vlažno krpo in blagim čistilom. Shranjevanje nerabljene naprave ♦ Napravo shranite na suhem mestu, brez prisotno- sti prahu in neposredne sončne svetlobe. ♦ Pri daljšem shranjevanju morate vgrajeno akumu- latorsko baterijo popolnoma napolniti, da podalj- šate njeno življenjsko dobo. SPB 2.600 B1...
 • Page 79: Odlaganje Med Odpadke

  To odstranjevanje med odpadke je za vas brezplačno. Varujte svoje okolje in odpadke ustrezno odstranjujte. Dodatne informacije dobite pri svojem lokalnem odpadu ali na mestni oz. občinski upravi. SPB 2.600 B1...
 • Page 80: Priloga

  Opombe v zvezi z izjavo o skladnosti Ta naprava je skladna z osnovnimi zah- tevami in drugimi relevantnimi predpisi evropske Direktive o elektromagnetni združljivosti 2004/108/EC ter Direktive RoHS 2011/65/EU. Celotna izvirna izjava o skladnosti je na voljo pri uvozniku. SPB 2.600 B1...
 • Page 81: Proizvajalec

  2. Garancija je veljavna na ozemlju Republike Slovenije. 3. Garancijski rok za proizvod je 3 leta od dneva nabave. SPB 2.600 B1...
 • Page 82 10. Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garan- cijski list, račun). 11. Ta garancija proizvajalca ne izključuje pravic po- trošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. Prodajalec: Lidl d.o.o.k.d., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda SPB 2.600 B1...
 • Page 83 SPB 2.600 B1...
 • Page 84 Likvidace ......96 Likvidace přístroje ......96 SPB 2.600 B1...
 • Page 85 Servis ....... . . 99 Dovozce ....... 99 SPB 2.600 B1...
 • Page 86: Úvod

  Autorské právo Tato dokumentace je chráněná autorským právem. Jakékoli rozmnožování, resp. každý dotisk, i pouze částečný, stejně jako reprodukce obrázků, i ve změně- ném stavu, jsou povoleny pouze s písemným souhla- sem výrobce. SPB 2.600 B1...
 • Page 87: Informace O Ochranných Známkách

  žováno za použití v rozporu s určením. Přístroj není vhodný k použití v živnostenských nebo průmyslových podnicích. Nároky na náhradu škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku použití v rozporu s určením, neodborné opravy, neoprávněně provedené změny nebo úpravy nebo v důsledku použití nepovolených náhradních dílů jsou vyloučeny. Riziko nese výhradně uživatel. SPB 2.600 B1...
 • Page 88: Použitá Výstražná Upozornění

  škody. Pokud se této nebezpečné situaci nezabrání, může dojít k hmotným škodám. ► Pro zabránění hmotným škodám je proto zapo- třebí dodržovat pokyny uvedené v tomto výstraž- ném upozornění. UPOZORNĚNÍ ► Upozornění označuje doplňující informace usnadňující manipulaci s přístrojem. SPB 2.600 B1...
 • Page 89: Bezpečnost

  Při pádu se může poškodit. ■ Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření nebo vysokým teplotám. V opačném případě může dojít k jeho přehřátí a nevratnému poškození. ■ Nestavte produkt do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou otopná tělesa nebo jiné přístroje generující teplo. SPB 2.600 B1...
 • Page 90 Neodbornou opravou může pro uživatele vzniknout nebezpečí. Navíc zanikají i záruční nároky. ■ Nepostříkejte a/nebo nevystavujte přístroj kapající vodě, ani na něj nebo vedle něj nestavte předmě- ty naplněné kapalinou, jako jsou např. vázy nebo otevřené nápoje. SPB 2.600 B1...
 • Page 91 Dodržujte omezení použití resp. zákazy používání přístrojů, provozovaných s bateriemi na místech s mimořádně nebezpečnou situací, jako jsou např. cisterny, letadla, nemocnice, atd. ■ NEBEZPEČÍ! Obalový materiál není hračka pro děti! Uchovávejte všechen obalový materiál mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udušení! SPB 2.600 B1...
 • Page 92: Popis Dílů

  Popis dílů (Zobrazení viz vyklápěcí stranu) Powerbank SPB 2.600 B1 microUSB port (vstup) USB port (výstup) vypínač LED stavu nabití nabíjecí kabel (USB pro microUSB) návod k obsluze SPB 2.600 B1...
 • Page 93: Uvedení Do Provozu

  Uvedení do provozu Kontrola rozsahu dodávky (Zobrazení viz vyklápěcí stranu) Rozsah dodávky se skládá z následujících komponentů: ▯ Powerbank SPB 2.600 B1 ▯ nabíjecí kabel ▯ tento návod k obsluze ♦ Vyjměte všechny části přístroje z obalu a odstraňte veškerý obalový materiál. UPOZORNĚNÍ...
 • Page 94: Nabít Powerbank

  Stav nabití Jedna LED bliká < 20 % Jedna LED svítí, druhá LED bliká 20–49 % Dvě LED svítí, třetí LED bliká 50–74 % Tři LED svítí, čtvrtá LED bliká 75–99 % Všechny LED svítí 100 % SPB 2.600 B1...
 • Page 95: Kontrola Stavu Nabití

  15 sekund aktuální stav nabití Powerbank. LED indikace Stav nabití Všechny LED svítí 100 % Tři LED svítí 75–99 % Dvě LED svítí 50–74 % Jedna LED svítí 20–49 % Jedna LED bliká < 20 % Všechny LED jsou zhasnuté SPB 2.600 B1...
 • Page 96: Obsluha A Provoz

  Během nabíjení se aktuální stav nabití Powerbank zobrazí pomocí LED stavu nabití (viz tabulku kapitoly „Kontrola stavu nabití“). ♦ K ukončení nabíjení odpojte nabíjecí kabel mobilního zařízení a Powerbank. LED stavu nabití zhasnou po cca 15 sekundách. SPB 2.600 B1...
 • Page 97: Hledání Závad

  Pro spuštění nabíjení stiskněte krátce vypínač ♦ Nabíjecí proud zapojeného zařízení je příliš nízký (< 60 mA), resp. příliš vysoký (> 1 A). UPOZORNĚNÍ ► Pokud nemůžete vyřešit problém výše uvedenými kroky, kontaktujte prosím servisní horkou linku (viz kapitolu Servis). SPB 2.600 B1...
 • Page 98: Čištění

  Přístroj čistěte výhradně mírně navlhčenou tkaninou a neagresivním čisticím prostředkem. Skladování nepoužívaného přístroje ♦ Skladujte zařízení na suchém a bezprašném místě, mimo dosah přímého slunečního záření. ♦ Při delším skladování by vnitřní akumulátor měl být úplně nabitý, aby se prodloužila životnost. SPB 2.600 B1...
 • Page 99: Likvidace

  či dvorech nebo podnicích oprávněných k nakládání s odpady. Tato likvidace je pro vás zdarma. Chraňte životní prostředí a zajistěte odbornou likvidaci přístroje. Další informace získáte u svého místního podniku oprávněného k nakládání s odpady nebo městské, resp. místní správy. SPB 2.600 B1...
 • Page 100: Příloha

  75 g Informace k Prohlášení o shodě Tento přístroj vyhovuje ohledně shody základním požadavkům a ostatním rele- vantním ustanovením evropské směrnice č. 2004/108/EC pro elektromagnetickou kompatibi- litu a směrnice RoHS č. 2011/65/EU. Kompletní originální Prohlášení o shodě lze obdržet u dovozce. SPB 2.600 B1...
 • Page 101: Záruka

  Vaše práva vyplývající ze zákona nejsou touto záru- kou omezena. Záručním plněním se záruční doba neprodlužuje. To platí i pro vyměněné a opravené součásti. SPB 2.600 B1...
 • Page 102: Servis

  Po uplynutí záruční doby podléhají veškeré opravy poplatkům. Servis Servis Česko Tel.: 800143873 E-Mail: kompernass@lidl.cz IAN 114040 Dostupnost horké linky: pondělí až pátek 8:00 hod. – 20:00 hod. (SEČ) Dovozce KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SPB 2.600 B1...
 • Page 103 SPB 2.600 B1...
 • Page 104 Hľadanie chýb....114 Čistenie ......115 Skladovanie pri nepoužívaní ..115 SPB 2.600 B1...
 • Page 105 Servis ....... . 119 Dovozca ......119 SPB 2.600 B1...
 • Page 106: Úvod

  Pri postúpení výrobku tretej osobe odo- vzdajte spolu s ním aj všetky podklady. Autorské právo Táto dokumentácia je chránená autorským právom. Akékoľvek rozmnožovanie alebo dotlač, aj čiastková, ako aj reprodukcia obrázkov, aj v zmenenej podobe, je povolená len s písomným súhlasom výrobcu. SPB 2.600 B1...
 • Page 107: Upozornenia O Ochranných Známkach

  Zariadenie nie je určené na používanie v obchodných alebo komerč- ných oblastiach. Nároky akéhokoľvek druhu za škody spôsobené používaním mimo účelu určenia, neodbornými opravami, nepovolenými úpravami alebo použitím nepovolených náhradných dielov sú vylúčené. Riziko nesie výlučne používateľ. SPB 2.600 B1...
 • Page 108: Použité Výstražné Upozornenia

  škody. Ak sa tejto nebezpečnej situácii nezabráni, môže to mať za následok vecné škody. ► Aby ste zabránili vecným škodám, riaďte sa inštrukciami, uvedenými v tomto výstražnom upozornení. UPOZORNENIE ► Upozornenie obsahuje dodatočné informácie, ktoré uľahčujú zaobchádzanie so zariadením. SPB 2.600 B1...
 • Page 109: Bezpečnosť

  ■ Zariadenie postavte vždy na stabilnú a rovnú plochu. Pri páde sa môže poškodiť. ■ Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani vysokým teplotám. Inak môže dôjsť k jeho prehriatiu a mohlo by sa neopraviteľne poškodiť. SPB 2.600 B1...
 • Page 110 Nepoužívajte zariadenie ihneď, keď bolo prinesené zo studeného priestoru do teplého. Pred zapnutím nechajte zariadenie najskôr zaklimatizovať. ■ Nikdy neotvárajte kryt zariadenia. Zariadenie neobsahuje žiadne súčasti, ktoré by užívateľ musel opraviť alebo vymeniť. ■ Na zariadení nevykonávajte žiadne zmeny ani prestavby. SPB 2.600 B1...
 • Page 111 Riaďte sa tiež návo- dom na obsluhu USB napájacieho zdroja. ■ NEBEZPEČENSTVO! Nesprávne zaobchá- dzanie s akumulátormi môže spôsobiť požiar, výbuch, vytečenie nebezpečných látok alebo iné nebezpečné situácie! Zariadenie nehádžte do ohňa, pretože v ňom integrovaný akumulátor môže explodovať. SPB 2.600 B1...
 • Page 112: Opis Dielov

  NEBEZPEČENSTVO! Obalové materiály nie sú hračkou pre deti! Uchovávajte obalové materiály mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo udusenia! Opis dielov (obrázky sú na roztváracej strane) mobilná nabíjačka SPB 2.600 B1 micro-USB-zásuvka (vstup) USB-zásuvka (výstup) tlačidlo ZAP/VYP LED stavu nabitia nabíjací kábel (USB na Micro-USB) návod na obsluhu...
 • Page 113: Uvedenie Do Prevádzky

  Uvedenie do prevádzky Kontrola rozsahu dodávky (obrázky sú na roztváracej strane) Dodávka sa skladá z nasledujúcich komponentov: ▯ mobilná nabíjačka SPB 2.600 B1 ▯ nabíjací kábel ▯ tento návod na obsluhu ♦ Vyberte všetky diely zariadenia z obalu a odstráňte všetky obalové materiály.
 • Page 114: Nabíjanie Mobilnej Nabíjačky

  < 20 % Jedna LED svieti, druhá LED bliká 20 - 49 % Dve LED svietia, tretia LED bliká 50 - 74 % Tri LED svietia, štvrtá LED bliká 75 - 99 % Všetky LED svietia 100 % SPB 2.600 B1...
 • Page 115: Kontrola Stavu Nabitia

  Stav nabitia Všetky LED svietia 100 % Tri LED svietia 75 - 99 % Dve LED svietia 50 - 74 % Jedna LED svieti 20 - 49 % Jedna LED bliká < 20 % Všetky LED zhasnuté SPB 2.600 B1...
 • Page 116: Obsluha A Prevádzka

  Počas nabíjania je aktuálny stav nabitia mobilnej nabíjačky signalizovaný pomocou LED (pozri tabuľku v kapitole „Kontrola stavu nabitia“). ♦ Na ukončenie nabíjania odpojte nabíjací kábel z mobilného zariadenia a Powerbank. LED stavu nabitia zhasnú po ca. 15 sekundách. SPB 2.600 B1...
 • Page 117: Hľadanie Chýb

  ♦ Nabíjací prúd zapojeného zariadenia je príliš nízky (< 60 mA) alebo príliš vysoký (> 1 A). UPOZORNENIE ► Ak pomocou vyššie uvedených krokov nemôžete odstrániť problém, kontaktujte prosím servisnú poradenskú linku (pozri kapitolu Servis). SPB 2.600 B1...
 • Page 118: Čistenie

  Zariadenie čistite výlučne mierne navlhčenou utierkou a jemným čistiacim prostriedkom. Skladovanie pri nepoužívaní ♦ Skladujte zariadenie na suchom a bezprašnom mieste, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia. ♦ Pri skladovaní by mal byť integrovaný akumulátor úplne nabitý, aby sa predĺžila jeho životnosť. SPB 2.600 B1...
 • Page 119: Zneškodnenie

  Toto zneškodnenie je pre vás bezplatné. Chráňte životné prostredie a likvidujte odborne. Ďalšie informácie získate vo vašej miestnej prevádzke na zneškodňovanie odpadov alebo na mestskej resp. obecnej samospráve. SPB 2.600 B1...
 • Page 120: Dodatok

  75 g Upozornenia k vyhláseniu o zhode Toto zariadenie spĺňa základné požia- davky a iné relevantné predpisy európ- skej smernice č. 2004/108/EC o elek- tromagnetickej kompatibilite ako aj smernice RoHS č. 2011/65/EU. Originál kompletného vyhlásenia o zhode je k dispo- zícii u dovozcu. SPB 2.600 B1...
 • Page 121: Záruka

  Záruka stráca platnosť pri nesprávnom a neodbornom zaobchádzaní, pri použití násilia a pri zásahoch, ktoré neboli vykonané naším autorizova- ným servisom. Vaše práva vyplývajúce zo zákona nie sú touto záru- kou obmedzené. Záručné plnenie nepredlžuje záručnú dobu. To platí aj pre vymenené a opravené diely. SPB 2.600 B1...
 • Page 122: Servis

  Po uplynutí záručnej lehoty sú prípadne vykonané opravy za poplatok. Servis Servis Slovensko Tel. 0850 232001 E-Mail: kompernass@lidl.sk IAN 114040 Dostupnosť hotline: pondelok až piatok od 8:00 hod. – 20:00 hod. (SEČ) Dovozca KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SPB 2.600 B1...
 • Page 123 SPB 2.600 B1...
 • Page 124 Entsorgung ..... .136 Gerät entsorgen ......136 SPB 2.600 B1...
 • Page 125 Service ....... 139 Importeur ......140 SPB 2.600 B1...
 • Page 126: Einführung

  Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus. Urheberrecht Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung, bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, sowie die Wiedergabe der Abbil- dungen, auch im veränderten Zustand ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers gestattet. SPB 2.600 B1...
 • Page 127: Hinweise Zu Warenzeichen

  Das Gerät ist nicht zur Verwendung in gewerblichen oder industriellen Bereichen vorgesehen. Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungs- gemäßer Verwendung, unsachgemäßen Reparaturen, unerlaubt vorgenommener Veränderungen oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile sind aus- geschlossen. Das Risiko trägt allein der Benutzer. SPB 2.600 B1...
 • Page 128: Verwendete Warnhinweise

  Falls die Situation nicht vermieden wird, kann dies zu Sachschäden führen. ► Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befol- gen, um Sachschäden zu vermeiden. HINWEIS ► Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informatio- nen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern. SPB 2.600 B1...
 • Page 129: Sicherheit

  Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes oder heruntergefallenes Gerät nicht in Betrieb. ■ Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile und gerade Fläche. Bei Stürzen kann es beschädigt werden. SPB 2.600 B1...
 • Page 130 Sie es einschalten. ■ Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes. Es befinden sich keine vom Anwender zu warten- den oder tauschbaren Bauteile im Gerät. ■ Nehmen Sie keine eigenmächtigen Umbauten oder Veränderungen an dem Gerät vor. SPB 2.600 B1...
 • Page 131 Beachten Sie auch die Bedienungs- anleitung des USB-Netzteils. ■ GEFAHR! Eine falsche Handhabung von Akkus kann zu Feuer, Explosionen, Auslaufen ge- fährlicher Stoffe oder anderen Gefahrensituatio- nen führen! Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer, da der integrierte Akku explodieren kann. SPB 2.600 B1...
 • Page 132: Teilebeschreibung

  Tankanlagen, Flugzeugen, Krankenhäusern, usw.. ■ GEFAHR! Verpackungsmaterialien sind kein Kinderspielzeug! Halten Sie alle Verpackungsma- terialien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr! Teilebeschreibung (Abbildungen siehe Ausklappseite) Powerbank SPB 2.600 B1 Micro-USB-Buchse (Eingang) USB-Buchse (Ausgang) EIN-/AUS-Taste Ladezustands-LEDs Ladekabel (USB auf Micro-USB) Bedienungsanleitung SPB 2.600 B1...
 • Page 133: Inbetriebnahme

  Inbetriebnahme Lieferumfang prüfen (Abbildungen siehe Ausklappseite) Der Lieferumfang besteht aus folgenden Komponenten: ▯ Powerbank SPB 2.600 B1 ▯ Ladekabel ▯ Diese Bedienungsanleitung ♦ Entnehmen Sie alle Teile des Gerätes aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Verpa- ckungsmaterial. HINWEIS ►...
 • Page 134: Powerbank Laden

  Micro-USB-Buchse der Power- bank. Der aktuelle Ladezustand wird während des Ladevorgangs mit Hilfe der Ladezustands-LEDs angezeigt: LED-Anzeige Ladezustand Eine LED blinkt < 20 % Eine LED leuchtet, die zweite 20 - 49 % LED blinkt SPB 2.600 B1...
 • Page 135: Ladezustand Prüfen

  LED-Anzeige Ladezustand Alle LEDs leuchten 100 % Drei LEDs leuchten 75 - 99 % Zwei LEDs leuchten 50 - 74 % Eine LED leuchtet 20 - 49 % Eine LED blinkt < 20 % Alle LEDs aus SPB 2.600 B1...
 • Page 136: Bedienung Und Betrieb

  Während des Ladevorgangs wird der aktuelle Ladezustand der Powerbank mit Hilfe der Ladezustands-LEDs angezeigt (siehe Tabelle Kapitel „Ladezustand prüfen“). ♦ Um den Ladevorgang zu beenden, trennen Sie das Ladekabel vom mobilen Gerät und der Powerbank. Die Ladezustands-LEDs erlöschen nach ca. 15 Sekunden. SPB 2.600 B1...
 • Page 137: Fehlersuche

  Der Ladestrom des angeschlossenen Gerätes ist zu klein (< 60 mA) bzw. zu groß (> 1 A). HINWEIS ► Wenn Sie mit den vorstehend genannten Schritten das Problem nicht lösen können, wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel Service). SPB 2.600 B1...
 • Page 138: Reinigung

  Tuch und einem milden Spülmittel. Lagerung bei Nichtbenutzung ♦ Lagern Sie das Gerät an einem trockenen und staubfreien Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung. ♦ Bei längerer Lagerung sollte der integrierte Akku voll geladen werden, um die Lebensdauer zu verlängern. SPB 2.600 B1...
 • Page 139: Entsorgung

  Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbe- trieben abgeben müssen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Entsorger oder der Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung. SPB 2.600 B1...
 • Page 140: Anhang

  75 g Hinweise zur Konformitätserklärung Dieses Gerät entspricht hinsichtlich Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der europäischen Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EC sowie der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU. Die vollständige Original-Konformitätserklärung ist beim Importeur erhältlich. SPB 2.600 B1...
 • Page 141: Garantie

  Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garan- tie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. SPB 2.600 B1...
 • Page 142: Service

  Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.at IAN 114040 Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 114040 Erreichbarkeit Hotline: Montag bis Freitag von 8:00 Uhr – 20:00 Uhr (MEZ) SPB 2.600 B1...
 • Page 143: Importeur

  Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SPB 2.600 B1...
 • Page 144 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Stan informacji Információk állása · Stanje informacij · Stav informací Stav informácií · Stand der Informationen: 07 / 2015 · Ident.-No.: SPB2.600B1-062015-3 IAN 114040...

This manual is also suitable for:

114040