Download Print this page

Vand - Electrolux ESB5400BK Instruction Book

Hide thumbs

Advertisement

Pažljivo pročitajte sledeće uputstvo pre prvog korišćenja ovog
aparata.
• Ovaj aparat ne smeju koristiti deca. Držati aparat i kabl aparata van
SR
domašaja dece. Osobe sa umanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim
sposobnostima i osobe koje imaju manjak iskustva i znanja, mogu da
koriste ovaj tip aparata isključivo pod nadzorom i neophodno je da im
se objasni kako se aparat koristi na bezbedan način i da se upoznaju
sa povredama koje mogu nastati kao rezultat nepravilnog korišćenja
aparata. Deca se ne smeju igrati sa aparatom.
• Ovaj kućni aparat sme da se uključuje samo na napajanje čiji napon i
frekvencija odgovaraju vrednostima na pločici modela!
• Nikada ne koristite ili podižite uređaj ako je– oštećen kabl za
napajanje, – oštećeno kućište.
• Ako su uređaj ili kabl za napajanje oštećeni, mora ih zameniti
proizvođač, ovlašćeni servis ili druga kvalifikovana osoba kako bi se
izbegle opasnosti.
• Uvek postavite aparat na ravnu horizontalnu površinu.
• Uvek isključujte aparat iz napajanja ako je bez nadzora i pre
sastavljanja, rastavljanja ili čišćenja.
• Nikada ne dodirujte sečivo ili uloške svojom rukom ili nekom alatkom
kada je uređaj uključen.
• Sečivo i ulošci su veoma oštri! Opasnost od povrede! Oprez prilikom
sastavljanja, rastavljanja nakon korišćenja ili prilikom čišćenja! Uverite
se da je uređaj isključen iz glavnog napajanja.
Nemojte potapati aparat u vodu ili neku drugu tečnost.
• Ne dozvolite da blender radi duže od dva minuta odjednom kada
je veoma opterećen. Posle 2 minuta rada sa velikim opterećenjem,
blender bi trebalo ostaviti da se ohladi bar 10 minuta.
• Ne premašujte maksimalnu zapreminu koja je prikazana na aparatu.
• Nikada nemojte da obrađujete ključale tečnosti (maksimalno 90 °C).
• Ne koristite uređaj za mešanje farbe. Oprez, može doći do eksplozije!
• Nikada nemojte koristiti uređaj bez poklopca.
• Kabl za napajanje ne sme da dodiruje tople površine niti da visi
slobodno preko ivice stola ili pulta.
• Nemojte koristiti dodatnu opremu ili delove drugih proizvođača koji
se ne preporučuju, odnosno koji se ne prodaju; time se može povećati
rizik od povreda.
• Aparat se ne sme koristiti za mešanje ili mlevenje čvrstih i suvih
namirnica, isključujući kocke leda.
• Pazite da vam ruke i delovi escajga budu van domašaja blendera dok
radi kako biste umanjili rizik nastanka ozbiljnih povreda ili oštećenja
samog blendera.
• Uverite se da je blender isključen pre nego što ga skinete sa postolja.
• Ovaj aparat je namenjen samo za kućnu upotrebu. Proizvođač
ne preuzima odgovornost za moguću štetu do koje je došlo
neodgovarajućom ili pogrešnom upotrebom.
• Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu u domaćinstvu i sličnim
okruženjima kao što su: - kuhinje za osoblje u prodavnicama,
kancelarijama i drugim radnim okruženjima; - seoske kuće; - od strane
klijenata u hotelima, motelima i drugim okruženjima za stanovanje; -
smeštaj tipa noćenja sa doručkom.
76
www.electrolux.com

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Content for Electrolux ESB5400BK

This manual is also suitable for:

Esb5700bk