Download Print this page

Bosch Active Line Manual

For batavus
Hide thumbs

Advertisement

Batavus met Bosch Active Line
(vanaf modeljaar 2017)
Batavus handleiding
Batavus manual
Batavus Bedienungsanleitung
Batavus guide d'utilisation
Batavus brugsanvisning
Batavus Bruksanvisning
Batavus, december 2016
625.13.095

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Bosch Active Line

 • Page 1 Batavus met Bosch Active Line (vanaf modeljaar 2017) Batavus handleiding Batavus manual Batavus Bedienungsanleitung Batavus guide d’utilisation Batavus brugsanvisning Batavus Bruksanvisning Batavus, december 2016 625.13.095...
 • Page 5: Gebruik Volgens Bestemming

  –10...+50 Laadtemperatuur °C 0...+40 Gebruik volgens bestemming Lithium-Ion-accu intern De boordcomputer Intuvia is voor de besturing van een Bosch eBike-systeem en voor de weergave van rijgegevens bestemd. Type bescherming IP 54 (stof- en spat- Afgebeelde componenten waterbescherming) De nummering van de afgebeelde componenten heeft betrek- Gewicht, ca.
 • Page 6 In de modus „ Versnelling” kunt u met de toetsen„–” resp. „Active Line/Performance Line” op het display. „+” aan de bedieningseenheid tussen meerdere vaste over- Zodra u bij normaal gebruik niet meer op de pedalen trapt of brengingen vooruit en terugschakelen.
 • Page 7 – „TURBO”: maximale ondersteuning bij flink doortrappen, boordcomputer. De laadtoestand van de eBike-accu kan voor sportief rijden eveneens aan de LED’s aan de accu zelf afgelezen worden. Bosch eBike Systems 1 270 020 XBI | (11.4.16)
 • Page 8 3 s op de toets „+” en houd deze toets ingedrukt. De aan- we versnelling kortstondig op het display weergegeven. drijving van de eBike wordt ingeschakeld. Opmerking: De duwhulp kan op het ondersteuningsniveau „OFF” niet worden geactiveerd. 1 270 020 XBI | (11.4.16) Bosch eBike Systems...
 • Page 9 – „Displ. vx.x.x.x”: Dit is de softwareversie van het display. Om de basisinstellingen te wijzigen, drukt u voor het ver- minderen of bladeren naar onderen op de aan-/uittoets 5 Bosch eBike Systems 1 270 020 XBI | (11.4.16)
 • Page 10 Interne tijdoverschrijdingsfout Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer. Het is in deze fouttoestand niet mogelijk om de omtrek van de banden weer te geven of aan te passen in het menu met basisinstellingen.
 • Page 11 De eBike bevindt zich buiten het toegestane temperatuurbereik. Schakel het eBike-systeem uit om de aandrijfeenheid tot het toegestane tempera- tuurbereik te laten afkoelen of opwarmen. Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike- dealer. Een niet toegestane verbruiker werd Verwijder de verbruiker.
 • Page 12: Onderhoud En Service

  De eBike bevindt zich buiten het toegestane temperatuurbereik. Schakel het eBike-systeem uit om de aandrijfeenheid tot het toegestane tempera- tuurbereik te laten afkoelen of opwarmen. Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike- dealer. Accutemperatuurfout tijdens het Scheid het laadapparaat van de accu.
 • Page 13 Neem bij alle vragen over het vervoer van de accu’s contact op met een erkende rijwielhandel. Bij de rijwielhandel kunt u ook Wijzigingen voorbehouden. een geschikte transportverpakking bestellen. Bosch eBike Systems 1 270 020 XBI | (11.4.16)
 • Page 15: Technische Gegevens

  Er bestaat Nominale spanning kans op letsel. Bedrijfstemperatuur °C –5...+40 Gebruik alleen originele Bosch accu’s die door de fabri- Bewaartemperatuur °C –10...+50 kant voor uw eBike zijn toegestaan. Het gebruik van an- Beschermingsklasse IP 54 (stof- en spat- dere accu’s kan tot letsel en brandgevaar leiden.
 • Page 16 3) Let er bij het vervangen van de lampen op of de lampen met het van de eBike-accu (zie gebruiksaanwijzing van de accu). Bosch eBike-systeem compatibel zijn (vraag uw fietshandelaar) en met De aandrijving wordt geactiveerd zodra u op de pedalen trapt de opgegeven spanning overeenkomen.
 • Page 17 „WALK”-toets direct gestart worden. keer deelnemen. Test het bereik van uw eBike onder verschillende omstandig- heden voordat u een langere tocht plant die meer van u eist. Bosch eBike Systems 0 275 007 ADC | (1.4.16)
 • Page 18 Onderhoud en reiniging Let er bij het vervangen van de lampen op of de lampen met het Bosch eBike-systeem compatibel zijn (vraag uw fietshande- laar) en met de opgegeven spanning overeenkomen. Er mogen alleen lampen met dezelfde spanning vervangen worden.
 • Page 21 Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen Gebruik alleen originele Bosch accu’s die door de fabri- voor toekomstig gebruik. kant voor uw eBike zijn toegestaan. Het gebruik van an- Het in deze gebruiksaanwijzing gebruikte begrip „accu” heeft dere accu’s kan tot letsel en brandgevaar leiden.
 • Page 22: Accu Opladen

  Als de accu volledig is opgeladen, branden alle vijf leds. Gebruik alleen het met uw eBike meegeleverde origi- nele Bosch-oplaadapparaat of een origineel Bosch-op- De laadtoestand van de ingestelde accu wordt bovendien op laadapparaat van hetzelfde type. Alleen dit oplaadappa- het display van de boordcomputer weergegeven.
 • Page 23 Ingebruikneming Als u een eBike, die voor twee accu’s bestemd is, slechts met Gebruik alleen originele Bosch accu’s die door de fabri- één accu wilt gebruiken, dek dan de contacten van de vrije kant voor uw eBike zijn toegestaan. Het gebruik van an- aansluiting met de meegeleverde afdekkap 10 af, omdat er dere accu’s kan tot letsel en brandgevaar leiden.
 • Page 24 Noteer fabrikant en nummer van de sleutel 5. Neem bij Wijzigingen voorbehouden. verlies van de sleutels contact op met een erkende rijwielhan- del. Vermeld daarbij fabrikant en nummers van de sleutels. 0 275 007 XPX | (5.4.16) Bosch eBike Systems...
 • Page 29 4) en met de volgende inhoud: Laad alleen voor eBikes toegestane Bosch-lithiumion- UITSLUITEND gebruiken met BOSCH Lithium-Ion-accu’s! accu’s op. De accuspanning moet bij de oplaadspan- ning van het oplaadapparaat passen.
 • Page 30 20 % aan. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van de accu en neem deze in acht. Bosch eBike Systems 0 275 007 XCX | (1.4.16)
 • Page 31 Contacten van accu vuil Contacten van accu voorzich- tig reinigen. Stopcontact, kabel of oplaad- Netspanning controleren, apparaat defect oplaadapparaat door rijwiel- handel laten controleren Accu defect Contact opnemen met erkende rijwielhandel. 0 275 007 XCX | (1.4.16) Bosch eBike Systems...
 • Page 35: Safety Notes

  –10...+50 Specifications Charging temperature °C 0...+40 Internal lithium-ion battery Intended Use The Intuvia on-board computer is designed to control Bosch Protection type IP 54 (dust and splash eBike systems and display riding data. water protected) Product Features Weight, approx. 0.15...
 • Page 36: Initial Operation

  As soon as the sys- The drive unit recognises the gear shift and briefly reduces tem is activated, “Active Line/Performance Line” will ap- the motor assistance level as a result of it, which means the pear briefly on the display.
 • Page 37: Displays And Configurations Of The On-Board Computer

  When the on-board computer is removed from the holder 4, the last indicated assistance level is stored; the motor-output indicator a remains empty. Bosch eBike Systems 1 270 020 XBI | (11.4.16)
 • Page 38 Gear By pressing the “i” button for more than 1 s, you can switch back and forth between the “ Gear: Auto” auto- matic mode and the “ Gear” manual mode. 1 270 020 XBI | (11.4.16) Bosch eBike Systems...
 • Page 39 – “– English +”: You can change the language of the text indi- the holder. cations. You can choose between German, English, French, Spanish, Italian, Portuguese, Swedish, Dutch and Danish. Bosch eBike Systems 1 270 020 XBI | (11.4.16)
 • Page 40 Check if any buttons are blocked, e.g. from dirt or debris. Clean the but- unit are blocked. tons, if required. Configuration error Restart the system. If the problem persists, contact your Bosch eBike dealer. Connection problem of the drive unit Have connections and contacts checked. Connection problem of the eBike Have connections and contacts checked.
 • Page 41 Switch off the eBike system. Remove the battery pack and reinsert it. Re- start the system. If the problem persists, contact your Bosch eBike dealer. Software version error Contact your Bosch eBike dealer so that he can perform a software update. Transmission error Please observe the operating instructions provided by the transmission manufacturer.
 • Page 42: Maintenance And Service

  USB port 7 on the on-board computer using the USB When being transported by commercial users or third parties charging cable Micro A – Micro B (available from your Bosch (e.g. air transport or forwarding agency), special require- eBike dealer).
 • Page 44: Intended Use

  3) When changing the bulbs, ensure that the bulbs are compatible with purchased. By handling the system improperly you are al- the Bosch eBike system (ask your bicycle dealer) and that the specified so endangering your safety and that of other road users, voltage matches.
 • Page 45 On/Off”, page English–3). The motor out- put depends on the settings of the assistance level on the on- “TURBO” 250 % board computer. * The motor output can vary for individual versions. 0 275 007 ADC | (1.4.16) Bosch eBike Systems...
 • Page 46: Switching Bike Lights On/Off

  The eBike can also be ridden as a normal bicycle without as- sistance at any time, by either switching off the eBike system or setting the assistance level to “OFF”. The same applies when the battery pack is empty. Bosch eBike Systems 0 275 007 ADC | (1.4.16)
 • Page 47: Maintenance And Cleaning

  When changing the bulbs, ensure that the bulbs are compati- packaging should be disposed of in an environmen- ble with the Bosch eBike system (ask your bicycle dealer) and tally correct manner. that the specified voltage matches. Bulbs must be replaced Do not dispose of eBikes and their components into house- only with bulbs of the same voltage.
 • Page 50 Use the battery pack only together with eBikes that Save all safety warnings and instructions for future have an original Bosch eBike drive system. This is the reference. only way to protect the battery pack against dangerous The term “battery pack” used in these operating instructions overload.
 • Page 51: Charging The Battery Pack

  When doing so, read and observe the operating instructions of the drive unit and Use only the Bosch charger provided with your eBike or on-board computer. an identical original Bosch charger. Only this charger is matched to the lithium-ion battery pack used in your eBike.
 • Page 52 When us- cause otherwise the open contacts pose a risk of short-cir- ing other battery packs, Bosch shall not assume any liabil- cuiting (see figures A and B). ity and warranty.
 • Page 53 It is not recommended to have the battery pack connected In case of questions concerning transport of the battery permanently to the charger. packs, please refer to an authorised Bosch eBike dealer. The Storage Conditions Bosch eBike dealers can also provide suitable transport pack- Store the battery pack in a dry, well-ventilated location.
 • Page 58 A sticker in English is adhered to the bottom of the charger the risk of an electric shock. (marked 4 in the diagram on the graphics page). This says: Only charge eBike-approved Bosch lithium-ion battery Use ONLY with BOSCH lithium-ion batteries. packs. The battery-pack voltage must match the bat- tery-pack charging voltage of the charger.
 • Page 59 LED indicates the charging of the next 20 %. When doing so, read and observe the operating instruc- tions of the battery. 0 275 007 XCX | (1.4.16) Bosch eBike Systems...
 • Page 60: Troubleshooting - Causes And Corrective Measures

  In case of questions concerning the charger, please refer to Two LEDs of the battery an authorised bicycle dealer. pack flashing For contact data of authorised Bosch eBike dealers, please refer to www.bosch-ebike.com Battery pack defective Refer to an authorised bicycle Disposal dealer.
 • Page 64: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Lagertemperatur °C –10...+50 Bestimmungsgemäßer Gebrauch Ladetemperatur °C 0...+40 Der Bordcomputer Intuvia ist für die Steuerung eines Bosch Lithium-Ionen Akku intern eBike-Systems und zur Anzeige von Fahrdaten vorgesehen. Abgebildete Komponenten Schutzart IP 54 (staub- und spritzwassergeschützt) Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Darstellungen auf den Grafikseiten zu Beginn der Gewicht, ca.
 • Page 65: Betrieb

  Motorunterstützung kurzzeitig reduziert, ist auch ein – Schalten Sie den eBike-Akku an dessen Ein-Aus-Taste aus Schalten unter Last oder am Berg jederzeit möglich. (siehe Betriebsanleitung des Akkus). – Entnehmen Sie den Bordcomputer aus der Halterung. Bosch eBike Systems 1 270 020 XBI | (11.4.16)
 • Page 66 Reichweite rung. Bewahren Sie den Bordcomputer in trockener – „TOUR“: gleichmäßige Unterstützung, für Touren mit gro- Umgebung bei Raumtemperatur auf. Laden Sie den Bord- ßer Reichweite computer-Akku regelmäßig auf. 1 270 020 XBI | (11.4.16) Bosch eBike Systems...
 • Page 67 NuVinci Trittfreq. Die Funktion Schiebehilfe darf ausschließlich beim (1 s) Schieben des eBikes verwendet werden. Haben die (1 s) Räder des eBikes beim Benutzen der Schiebehilfe keinen Bodenkontakt, besteht Verletzungsgefahr. NuVinci Gang Bosch eBike Systems 1 270 020 XBI | (11.4.16)
 • Page 68 Verbindung SRAM DD3 Pulse und Shimano Di2 ange- hängig von der Ausstattung Ihres eBikes können einige Menü- zeigt. Dieser Menüpunkt wird nur angezeigt, wenn sich der punkte fehlen. Bordcomputer in der Halterung befindet. 1 270 020 XBI | (11.4.16) Bosch eBike Systems...
 • Page 69 Komponenten untereinander interner Zeitüberschreitungs-Fehler Starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie Ihren Bosch eBike-Händler. Es ist in diesem Fehlerzu- stand nicht möglich, sich im Grundeinstellungsmenü den Reifenumfang anzeigen zu lassen oder anzupassen. interner Akku des Bordcomputers leer Bordcomputer aufladen (in der Halterung oder über USB-Anschluss) Bosch eBike Systems 1 270 020 XBI | (11.4.16)
 • Page 70 Starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie Ihren Bosch eBike-Händler. 595, 596 Kommunikationsfehler Überprüfen Sie die Verkabelung zum Getriebe und starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie Ihren Bosch eBike-Händler. 1 270 020 XBI | (11.4.16) Bosch eBike Systems...
 • Page 71 Sie Ihren Bosch eBike-Händler. Akku-Temperaturfehler während des Trennen Sie das Ladegerät vom Akku. Lassen Sie den Akku abkühlen. Ladevorgangs Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie Ihren Bosch eBike- Händler. externer Akkufehler Überprüfen Sie die Verkabelung. Starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie Ihren Bosch eBike-Händler.
 • Page 72: Wartung Und Service

  Vorbereitung des Versandstückes ein Gefahrgut- Experte hinzugezogen werden. Bei Fragen zum Transport der Akkus wenden Sie sich an einen autorisierten Fahrradhändler. Beim Händler können Sie auch eine geeignete Transportverpackung bestellen. 1 270 020 XBI | (11.4.16) Bosch eBike Systems...
 • Page 74: Technische Daten

  Achten Sie bei aktivierter Schiebehilfe darauf, dass Ihre Beine genügend Abstand zu den sich drehenden Pedalen Drehmoment am Antrieb haben. Es besteht Verletzungsgefahr. max. Verwenden Sie nur original Bosch Akkus, die vom Her- Nennspannung steller für Ihr eBike zugelassen wurden. Der Gebrauch Betriebstemperatur °C –5...+40...
 • Page 75 3) Achten Sie beim Wechsel der Lampen darauf, ob die Lampen mit Taste des eBike-Akkus (siehe Betriebsanleitung des Akkus). dem Bosch eBike-System kompatibel sind (fragen Sie Ihren Fahrrad- Der Antrieb wird aktiviert, sobald Sie in die Pedale treten händler) und die angegebene Spannung übereinstimmt. Es dürfen nur (außer in der Funktion Schiebehilfe, siehe „Schiebehilfe...
 • Page 76 über den Bordcomputer gleichzei- – Streckenprofil (Steigungen) und -beschaffenheit tig Vorderlicht und Rücklicht ein- und ausgeschaltet werden. (Fahrbahnbelag), – Gegenwind und Umgebungstemperatur, – Gewicht von eBike, Fahrer und Gepäck. Bosch eBike Systems 0 275 007 ADC | (1.4.16)
 • Page 77 Wartung und Service Wartung und Reinigung Achten Sie beim Wechsel der Lampen darauf, ob die Lampen mit dem Bosch eBike-System kompatibel sind (fragen Sie Ihren Fahrradhändler) und die angegebene Spannung über- einstimmt. Es dürfen nur Lampen gleicher Spannung ge- tauscht werden.
 • Page 80 Sie bei Beschwerden einen Arzt auf. Die und Anweisungen können Dämpfe können die Atemwege reizen. elektrischen Schlag, Brand Laden Sie den Akku nur mit original Bosch Ladegeräten. und/oder schwere Verletzun- Bei Benutzung von nicht original Bosch Ladegeräten kann gen verursachen.
 • Page 81: Akku Laden

  Sie dazu die Betriebsanleitung von Antriebseinheit und Bordcomputer. Benutzen Sie nur das im Lieferumfang Ihres eBikes ent- haltene oder ein baugleiches original Bosch Ladegerät. Liegt die Kapazität des Akkus unter 5 %, erlöschen alle LEDs Nur dieses Ladegerät ist auf den bei Ihrem eBike verwen- der Ladezustandsanzeige 3 am Akku, es gibt aber noch eine deten Li-Ionen-Akku abgestimmt.
 • Page 82 Kontakte die Gefahr eines Inbetriebnahme Kurzschlusses besteht (siehe Bilder A und B). Verwenden Sie nur original Bosch Akkus, die vom Her- Ladevorgang bei zwei eingesetzten Akkus steller für Ihr eBike zugelassen wurden. Der Gebrauch Sind an einem eBike zwei Akkus angebracht, so können beide...
 • Page 83 Fahrradhändler. Notieren Sie Hersteller und Nummer des Schlüssels 5. Änderungen vorbehalten. Bei Verlust der Schlüssel wenden Sie sich an einen autori- sierten Fahrradhändler. Geben Sie dabei Schlüsselher- steller und -nummer an. Bosch eBike Systems 0 275 007 XPX | (5.4.16)
 • Page 88 Hinweis in englischer Sprache (in der besteht das Risiko eines elektrischen Schlages. Darstellung auf der Grafikseite mit Nummer 4 gekenn- Laden Sie nur für eBikes zugelassene Bosch Li-Ionen- zeichnet) und mit folgendem Inhalt: Akkus. Die Akkuspannung muss zur Akku-Ladespan- NUR mit BOSCH Lithium-Ionen-Akkus verwenden! nung des Ladegerätes passen.
 • Page 89 Sie den Ladestecker 5 in die Ladebuchse 6. Bei angeschlossenem Bordcomputer wird eine entsprechen- de Meldung auf dem Display ausgegeben. Der Ladezustand wird mit der Akku-Ladezustandsanzeige 9 am Akku und mit den Balken auf dem Bordcomputer angezeigt. Bosch eBike Systems 0 275 007 XCX | (1.4.16)
 • Page 90 Lade- temperatur erreicht hat. Keine LED blinkt (abhängig vom Ladezustand des eBike- Akkus leuchten eine oder mehrere LEDs dauerhaft). Das Ladegerät lädt nicht. An autorisierten Fahrrad- händler wenden. 0 275 007 XCX | (1.4.16) Bosch eBike Systems...
 • Page 94: Avertissements De Sécurité

  Utilisation conforme Température de fonction- L’ordinateur de bord Intuvia est conçu pour commander un sys- nement °C –5...+40 tème eBike Bosch et pour afficher les données de parcours. Température de stockage °C –10...+50 Eléments de l’appareil Température de charge °C 0...+40...
 • Page 95: Montage

  « Vitesse démarr. » réglée. La « Vitesse démarr. » se règle l’ordinateur de bord. À l’activation du système, le message dans le menu Réglages de base (voir « Afficher/personnaliser « Active Line/Performance Line » s’affiche brièvement à la configuration de base », page Français–5). l’écran.
 • Page 96: Affichage Et Configuration De L'ordinateur De Bord

  (tension de charge de 5 V, courant de charge maxi 500 mA). Sur l’afficheur de texte d de l’ordinateur de bord, apparaît la mention « USB connectée ». Bosch eBike Systems 1 270 020 XBI | (11.4.16)
 • Page 97 – « Temps de trajet » : temps de trajet depuis la dernière remise à zéro – « Autonomie » : autonomie prévisible vu la charge actuelle de l’accu (dans des conditions telles que niveau d’assis- tance, profil du parcours etc. restant constantes) 1 270 020 XBI | (11.4.16) Bosch eBike Systems...
 • Page 98 – « – Format de l’heure + » : vous pouvez afficher l’heure au que la fonction souhaitée apparaisse. format 12 heures ou 24 heures. Bosch eBike Systems 1 270 020 XBI | (11.4.16)
 • Page 99 Redémarrez le système. Si le problème persiste, rendez-vous chez votre revendeur Bosch. Problème de connexion de l’unité Faire contrôler les raccords et connexions d’entraînement Problème de connexion de l’accu Faire contrôler les raccords et connexions eBike 1 270 020 XBI | (11.4.16) Bosch eBike Systems...
 • Page 100 Erreur de timeout interne Redémarrez le système. Si le problème persiste, rendez-vous chez votre revendeur Bosch. En présence de ce défaut, il n’est pas possible de visua- liser ou de modifier la circonférence de pneu dans le menu Réglages de base.
 • Page 101 Si le problème persiste, rendez-vous chez votre revendeur Bosch. Erreur de version de logiciel Rendez-vous chez votre revendeur Bosch pour qu’il effectue une mise à jour du logiciel. Défaut du moyeu Consultez la notice d’utilisation du fabricant du moyeu.
 • Page 102: Entretien Et Service Après-Vente

  « Transport », page éléments, adressez-vous à un vélociste autorisé. Français–9. Vous trouverez les données de contact de vélocistes autorisés sur le site internet www.bosch-ebike.com Transport Sous réserve de modifications. Si vous devez transportez votre eBike à l’extérieur de votre voiture, par exemple, sur une galerie de toit, reti- rez l’ordinateur de bord et l’accu de l’eBike afin d’éviter...
 • Page 104 Il y a risque de blessure. Température de fonctionnement °C –5...+40 N’utilisez que les accus d’origine Bosch autorisés par le fabricant pour votre vélo électrique. L’utilisation de tout Température de stockage °C –10...+50 autre accumulateur peut entraîner des blessures et des Type de protection IP 54 (étanche à...
 • Page 105 3) Lors du changement des ampoules, veillez à ce qu’elles soient com- – Une fois l’ordinateur de bord inséré, appuyez sur le bouton patibles avec le système eBike Bosch (demandez à votre revendeur) et Marche/Arrêt de l’accu eBike (cf. la notice d’utilisation de à...
 • Page 106 être directement activée en appuyant sur la touche « WALK ». Essayez la portée de votre vélo électrique dans différentes conditions avant de planifier un parcours long et exigeant. Bosch eBike Systems 0 275 007 ADC | (1.4.16)
 • Page 107 Nettoyage et entretien Lors du changement des ampoules, veillez à ce qu’elles soient compatibles avec le système eBike Bosch (demandez à votre revendeur) et à ce qu’elles correspondent à la tension indi- quée. Ne remplacer des ampoules défectueuses que par des ampoules de même tension.
 • Page 110 La ga- férer pour votre vélo électrique. rantie de Bosch est annulée dans en cas de dommages pro- 1 Fixation de l’accu de porte-bagages voqués par un court-circuit survenant dans ce contexte.
 • Page 111 Chaque LED correspond à environ 20 % de capacité. Si l’accu est complètement rechargé, les cinq LED s’allument. N’utiliser que le chargeur d’origine Bosch fourni avec le vélo électrique ou un chargeur identique. Seul ce char- L’état de charge de l’accu en marche s’affiche, en outre, sur geur est adapté...
 • Page 112: Mise En Service

  Mise en service dommages irréparables. N’utilisez que les accus d’origine Bosch autorisés par le En cas d’utilisation d’un seul accu sur un vélo électrique prévu fabricant pour votre vélo électrique. L’utilisation de tout pour deux accus, placez le couvercle 10 fourni au-dessus des autre accumulateur peut entraîner des blessures et des...
 • Page 113 Français–4 Indications pour le maniement optimal de Vous trouverez les données de contact de vélocistes autorisés sur le site internet www.bosch-ebike.com l’accumulateur La durée de vie de l’accu peut être prolongée s’il est bien en- Transport tretenu et surtout s’il est utilisé et stocké à des températures Si vous devez transporter votre eBike à...
 • Page 118 électrique. Au-dessous du chargeur se trouve un autocollant avec une Ne charger que des accus Li-ion autorisés par Bosch consigne de sécurité en langue anglaise (repérée par le pour les vélos électriques. La tension d’accumulateurs numéro 4 sur le graphique) ayant la signification suivante :...
 • Page 119 Si toutes les consignes de sécurité ne peuvent bord. pas être respectées, retirez l’accu de son support sur le vélo et chargez-le à un endroit approprié. Lisez et observez la notice d’utilisation de l’accu. Bosch eBike Systems 0 275 007 XCX | (1.4.16)
 • Page 120 Défaut – Causes et remèdes un vélociste autorisé. Cause Remède Vous trouverez les données de contact de vélocistes autorisés sur le site internet www.bosch-ebike.com Deux LED de l’accu cli- gnotent Élimination des déchets Les chargeurs ainsi que leurs accessoires et emballages, Accu défectueux...
 • Page 124: Beregnet Anvendelse

  0...+40 Beskrivelse af produkt og ydelse Litium-ion akku intern Beregnet anvendelse Kapslingsklasse IP 54 (støv- og sprøjte- CykelcomputerenIntuvia er beregnet til styring af et Bosch vandsbeskyttet) eBike-system samt visning af køredata. Vægt, ca. 0,15 Illustrerede komponenter 1) medfølger ikke som standard Nummereringen af de afbildede komponenter vedrører illu-...
 • Page 125 Så snart systemet aktiveres, vises torhjælpen kortvarigt, kan der altid skiftes gear under belast- „Active Line/Performance Line“ kortvarigt på displayet. ning eller ved kørsel på stigninger. Så snart du holder op med at træde i pedalerne i normal funk- eShift med Shimano Di2 tion, eller så...
 • Page 126 Tænding og slukning af cykelbelysningen har ingen indflydel- akkuer der er ved at blive opladet. se på displayets baggrundsbelysning. 1 270 020 XBI | (11.4.16) Bosch eBike Systems...
 • Page 127 „ NuVinci Gear“ skal du trykke på ta- Tages cykelcomputeren ud af holderen 4, er alle værdier ved- sten „i“ i 1 s. rørende funktionerne stadig lagret og kan fortsat vises. Bosch eBike Systems 1 270 020 XBI | (11.4.16)
 • Page 128 Også under kørsel kan det i tilfælde af fejl være nødvendigt at foretage en kalibrering. Bekræft også her kalibreringen ved at trykke på tasten „Cykellys“, og følg anvisningerne på displayet. Dette menupunkt vises kun, når cykelcomputeren befinder sig i holderen. 1 270 020 XBI | (11.4.16) Bosch eBike Systems...
 • Page 129 Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch eBike-forhandleren. Batterifejl Frakobl eBiken, tag eBike-akkuen ud, og indsæt eBike-akkuen igen. Gen- start systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch eBike- forhandleren. Konfigurationsfejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch eBike-forhandleren.
 • Page 130 En ugyldig forbruger blev registreret. Fjern forbrugeren. Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch eBike-forhandleren. Software-versionsfejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch eBike-forhandleren. Autentificeringsfejl Frakobl eBike-systemet. Tag batteriet ud, og sæt det i igen. Genstart systemet.
 • Page 131: Vedligeholdelse Og Service

  Forbind det eksterne apparats USB-tilslutning via Ved transport udført af erhvervsmæssige brugere eller ved USB-ladekablet Micro A–Micro B (fås hos din Bosch eBike- transport gennem tredjemænd (f.eks. lufttransport eller spe- forhandler) med USB-bøsningen 7 på cykelcomputeren.
 • Page 133: Tekniske Data

  Cykelbelysning hjælpen er aktiveret. Der er fare for at komme til skade. 2)3) Spænding ca. 6/12 Brug kun originale Bosch akkuer, der er blevet god- kendt til din eBike af produenten. Brug af andre akkuer Maksimal ydelse – Forlys 8,4/17,4 kan føre til kvæstelser og er forbundet med brandfare.
 • Page 134 25 km/h, sluk- kes understøtningen af drevet på eBike. Drevet aktiveres automatisk igen, så snart du træder på pedalerne, og hastig- heden er under 25 km/h. 0 275 007 ADC | (1.4.16) Bosch eBike Systems...
 • Page 135 Du kan til enhver tid bruge eBike som en almindelig cykel, og- så uden understøtning; dette gøres ved at slukke for eBike-sy- stemet eller ved at stille understøtningsniveauet på „OFF“. Det samme gælder, hvis akkuen er tom. Bosch eBike Systems 0 275 007 ADC | (1.4.16)
 • Page 136: Vedligeholdelse Og Rengøring

  Ved skift af pærer skal du være opmærksom på, om pærerne skal indsamles og genbruges iht. gældende miljøfor- er kompatible med Bosch eBike-systemet (spørg din cykel- skrifter. handler) og stemmer overens med den angivne spænding. De Smid ikke eBikes og deres komponenter ud sammen med det nye pærer skal altid have samme spænding.
 • Page 139 Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til skyttes akkuen mod farlig overbelastning. senere brug. Brug kun originale Bosch akkuer, der er blevet god- Begrebet „akku“, der anvendes i nærværende brugsanvis- kendt til din eBike af produenten. Brug af andre akkuer ning, gælder både for standard-akkuer (akkuer med holder på...
 • Page 140 Akku lades Hver LED-lampe svarer til ca. 20 % af kapaciteten. Når akkuen Brug kun det originale ladeaggregat fra Bosch, der føl- er helt opladt, lyser alle fem LED-lamper. ger med din eBike, eller et ladeaggregat, der er bygget Ladetilstandsvisningen for det tændte akku vises desuden på...
 • Page 141 En eBike kan også udstyres med to akkuer af producenten. Ibrugtagning I så fald er en af ladebøsningerne ikke tilgængelig eller lukket Brug kun originale Bosch akkuer, der er blevet god- med en beskyttelseskappe af cykelhandleren. Oplad kun ak- kendt til din eBike af produenten. Brug af andre akkuer kuerne i den tilgængelige ladebøsning.
 • Page 142 Noter producent og nummer på nøglen 5. Hvis nøglen ta- bes, bedes du henvende dig til en autoriseret cykelfor- handler. Husk at angive nøgleproducent og nøglenummer. Ret til ændringer forbeholdes. Kontaktdata for autoriserede cykelforhandlere findes på in- ternetsiden www.bosch-ebike.com 0 275 007 XPX | (5.4.16) Bosch eBike Systems...
 • Page 147 Må KUN anvendes med BOSCH lithium-ion-akkuer! Lad kun Bosch li-ion-akkuer, der er godkendt til eBikes. Akkuspændingen skal passe til ladeaggregatets akku- Beskrivelse af produkt og ydelse ladespænding. Ellers er der fare for brand og eksplosion.
 • Page 148 Når akkkuen afbrydes fra ladeaggregatet, slukkes akkuen oplades via den tilslutning, der ikke er lukket. Under opladnin- automatisk. gen lades de to akkuer skiftevis, hvorved der automatisk skif- tes mellem de to akkuer flere gange. Ladetiderne adderes. 0 275 007 XCX | (1.4.16) Bosch eBike Systems...
 • Page 149: Fejl - Årsager Og Afhjælpning

  Kontakter er snavsede på Rengør forsigtigt kontakter akku på akku. Stikdåse, kabel eller Kontroller netspænding, få ladeaggregat er defekt ladeaggregat kontrolleret af cykelforhandler Akku defekt Kontakt en autoriseret cykel- forhandler. Bosch eBike Systems 0 275 007 XCX | (1.4.16)
 • Page 153: Ändamålsenlig Användning

  –10...+50 Produkt- och kapacitetsbeskrivning Laddtemperatur °C 0...+40 Internt uppladdningsbart Ändamålsenlig användning litiumjon-batteri Cykeldatorn Intuvia är avsedd för styrning av ett Bosch eBike- Skyddsklass IP 54 (damm- och system och för visning av färddata. spolsäker) Illustrerade komponenter Vikt, ca. 0,15 Numreringen av de avbildade komponenterna refererar till 1) ingår inte i den standardmässiga leveransomfattningen...
 • Page 154 ökar resp. minskar du Cadence i steg om fem. Önskad på en dator (5 V laddningsspänning; max. 500 mA laddnings- Cadence visas på displayen. ström). I displayen d på cykeldatorn visas ”USB ansluten”. Bosch eBike Systems 1 270 020 XBI | (11.4.16)
 • Page 155 än vad som här anges. din cykeldator. Efter aktivering, tryck på knappen ”+” inom 3 sekunder och håll den intryckt. eBike-drivningen kopplas in. Anvisning: Påskjutningshjälpen kan inte aktiveras på assis- tansnivån ”OFF”. 1 270 020 XBI | (11.4.16) Bosch eBike Systems...
 • Page 156 (1 s) – ”– Hjulomkrets +”: Detta värde som förinställts av tillver- karen kan du ändra ca ±5 %. Denna menypunkt visas (1 s) endast när cykeldatorn sitter i sin hållare. Växel Bosch eBike Systems 1 270 020 XBI | (11.4.16)
 • Page 157 Kontrollera att knapparna inte råkat i kläm t.ex. till följd av smuts. Rengör manöverenheten. i så fall knapparna. Konfigurationsfel Starta om systemet på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta din Bosch eBike-återförsäljare. Drivenheten med anknytningsproblem Kontrollera anslutningarna och förbindelserna Anslutningsproblem med eBike-batte- Kontrollera anslutningarna och förbindelserna...
 • Page 158 Svenska–6 Orsak Åtgärd Internt tidsöverskridandefel Starta om systemet på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta din Bosch eBike-återförsäljare. I detta felläge går det inte att visa däckomkretsen eller anpassa den i grundinställningsmenyn. Cykeldatorns interna batteri är tomt Ladda upp cykeldatorn (i hållaren eller via USB-anslutningen) Versionsfel på...
 • Page 159: Underhåll Och Service

  Anslut laddaren till batteriet. Om problemet kvarstår, kontakta din Bosch eBike-återförsäljare. Internt batterifel Starta om systemet på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta din Bosch eBike-återförsäljare. Internt batterifel Starta om systemet på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta din Bosch eBike-återförsäljare.
 • Page 160 Drivenhet, cykeldator inkl. manöverenhet, batteri, ter kontakta en auktoriserad cykelhandlare. hastighetssensor, tillbehör och förpackningar skall återvinnas på ett miljövänligt sätt. För auktoriserade cykelhandlare kan du hitta kontaktadresser på internetsidan www.bosch-ebike.com Släng inte elcykeln eller tillhörande komponenter i hushålls- avfall! Transport Endast för EU-länder: Om du tar med dig din eBike på...
 • Page 162: Tekniska Data

  Dessutom föreligger risk för att garantianspråken 3) Vid byte av lampan, se till att den är kompatibel med Bosch eBike- förfaller för din cykel. Vid felaktig hantering av systemet systemet (fråga din återförsäljare) och att angiven spänning överens- riskerar du din egen säkerhet och säkerheten för dina med-...
 • Page 163 Om elcykelns hjul inte har kontakt med marken tansen. Drivningen aktiveras åter automatiskt när pedalerna trampas och en hastighet på 25 km/h underskrids. när ledhjälpen används finns risk för personskada. 0 275 007 ADC | (1.4.16) Bosch eBike Systems...
 • Page 164 Oberoende av växelns typ rekommenderar vi att under växling avbryta pedaltrampet. Härvid underlättas växlingen varvid kraftöverföringens slitage minskar. Genom att välja rätt växelläge kan med en och samma kraft hastigheten och räckvidden ökas. Bosch eBike Systems 0 275 007 ADC | (1.4.16)
 • Page 165 Drivenhet, cykeldator inkl. manöverenhet, batteri, Underhåll och rengöring hastighetssensor, tillbehör och förpackningar skall Vid byte av lampan, se till att den är kompatibel med Bosch återvinnas på ett miljövänligt sätt. eBike-systemet (fråga din återförsäljare) och att angiven Släng inte elcykeln eller tillhörande komponenter i hushålls- spänning överensstämmer.
 • Page 168 Begreppet ”batteri” som används i denna bruksanvisning hän- rier används, finns risk för kroppsskada och brand. Om för sig till både standardbatterier (batterier med fäste på cykel- andra batterier används fritar sig Bosch från allt ansvar och ramen) och pakethållarbatterier (batterier med fäste i paket- garantiåtagande.
 • Page 169: Ladda Batteriet

  Om batteriets kapacitet ligger under 5 % slocknar alla LED- Ladda batteriet lampor på laddningsvisningen 3 på batteriet, men det visas Använd endast med din elcykel levererad Bosch origi- fortfarande på cykeldatorn. nalladdare eller laddare i samma konstruktion. Endast Användning av två batterier för en eBike (tillval) denna typ av laddare är anpassad till litiumjonbatteriet för...
 • Page 170 Lagringsvillkor rier används, finns risk för kroppsskada och brand. Om Lagra batteriet på en möjligast torr och välventilerad plats. andra batterier används fritar sig Bosch från allt ansvar och Skydda batteriet mot fukt och vatten. Vid ogynnsam väderlek garantiåtagande. rekommenderar vi att ta bort batteriet från elcykeln och att förvara det inomhus för nästa användning.
 • Page 171 Ändringar förbehålles. För auktoriserade cykelhandlare kan du hitta kontaktadresser på internetsidan www.bosch-ebike.com Transport Om du tar med dig din eBike på utsidan av bilen, som t.ex. på ett takräcke för cyklar, ta alltid av eBike-batte- riet för att undvika skador.
 • Page 176 ökar risken för elstöt. med nummer 4) och med följande innehåll: Får ENDAST användas med uppladdningsbara litiumjon- Ladda endast för elcyklar godkända Bosch litiumjon- batterier från BOSCH! batterier. Batteriets spänning måste passa till ladda- rens laddspänning. I annat fall finns risk för brand och Produkt- och kapacitetsbeskrivning explosion.
 • Page 177 När eBike-batteriet är fulladdat slocknar lysdioderna direkt bruksanvisningen för batteriet. och cykeldatorn stängs av. Laddningen är avslutad. Genom att trycka på strömbrytaren 10 på eBike-batteriet kan ladd- ningsnivån visas i tre sekunder. Bosch eBike Systems 0 275 007 XCX | (1.4.16)
 • Page 178 Vid alla frågor beträffande laddaren kontakta en auktoriserad ets nivå och påbörjar laddning på nytt vid behov. cykelhandlare. Fel – Orsak och åtgärd För auktoriserade cykelhandlare kan du hitta kontaktadresser på internetsidan www.bosch-ebike.com Orsak Åtgärd Avfallshantering Två LED blinkar på...
 • Page 179 Batavus Industrieweg 4, Postbus 515, NL-8440 AM Heerenveen...