Download Print this page

Kärcher SE 4001 Plus Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

SE 4001
SE 4001 Plus
Deutsch
English
Français
Italiano
Nederlands
Español
Português
Dansk
Norsk
Svenska
Suomi
Ελληνικά
Türkçe
Русский
Magyar
Čeština
Slovenščina
Polski
Româneşte
Slovenčina
Hrvatski
Srpski
Български
Eesti
Latviešu
Lietuviškai
Українська
Қазақша
59652120 12/14
5
12
18
25
32
39
46
53
59
65
71
77
84
90
97
103
109
115
122
128
134
140
146
153
159
165
171
178
193

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Kärcher SE 4001 Plus

 • Page 1 SE 4001 SE 4001 Plus Deutsch English Français Italiano Nederlands Español Português Dansk Norsk Svenska Suomi Ελληνικά Türkçe Русский Magyar Čeština Slovenščina Polski Româneşte Slovenčina Hrvatski Srpski Български Eesti Latviešu Lietuviškai Українська Қазақша 59652120 12/14...
 • Page 2 *SE 4001 Plus...
 • Page 3 *SE 4001 Plus...
 • Page 5: Table Of Contents

  Contents Warranty The terms of the guarantee applicable in each country General notes ......EN have been published by our respective national distrib- Safety instructions .
 • Page 6 – Switch the appliance off after – Do not suck in toxic substanc- every use and prior to every cleaning/maintenance proce- – Do not use the machine to dure. vacuum clean plaster of Par- – Risk of fire. Do not vacuum up is, cement, etc.
 • Page 7: Symbols In The Operating Instructions

  cord is damaged, please ar- sium, zinc) in combination range immediately for the ex- with highly alkaline or acidic change by an authorized cus- detergents tomer service or a skilled – Undiluted, strong acids and electrician. alkalies – To avoid accidents due to –...
 • Page 8: Start Up

  24 Spray ex hand nozzle for upholstery clean- holstery cleaning and the handle. * SE 4001 Plus 25 Adapter for spray-ex manual nozzle for up- Operations holstery cleaning ATTENTION...
 • Page 9  Clean the surface just like you would with light/nor- Fill up fresh water reservoir mal soiling. Note: You can remove the water reservoir to fill it or you  After cleaning the carpets, reclean them using can fill it directly on the appliance. clear, warm water and waterproof if needed.
 • Page 10: Shutting Down

  (0.5 l bottle) Faults International 6.295-769.0 No water exiting from nozzle *Scope of delivery SE 4001 Plus  Fill up fresh water reservoir.  Check the fresh water reservoir for correct fit.  Detergent pump defective, contact customer ser- vice.
 • Page 11: Указания По Технике Безопасности

  Оглавление Заказ запасных частей и специальных принадлежностей Общие указания..... . RU Для обеспечения безопасности прибора следует ис- Указания по технике безопасности..RU пользовать...
 • Page 12 – Данное устройство не – Прибор необходимо разме- предназначено для исполь- щать на устойчивом осно- зования людьми с ограни- вании. ченными физическими, – Пользователь обязан ис- сенсорными или умствен- пользовать прибор в соот- ными возможностями, а ветствии с назначением. также лиц с отсутствием Он...
 • Page 13 снижают безопасность му обслуживанию аппарат прибора. следует выключить, а се- – Не собирайте ядовитые тевой шнур - вынуть из ро- вещества. зетки. – Не собирайте гипс, це- – Ремонтные работы и ра- мент и подобные им веще- боты с электрическими уз- ства, так...
 • Page 14: Ввод В Эксплуатацию

  чала выключите его с по- Символы в мощью главного выключа- руководстве по теля. эксплуатации – При образовании пены или ОПАСНОСТЬ вытекании жидкости при- Для непосредственно грозя- бор надлежит незамедли- щей опасности, которая при- тельно выключить или водит к тяжелым увечьям отсоединить...
 • Page 15: Эксплуатация

  25 Адаптер к распылительной ручной фор-  Для установки ручной распылительной форсун- сунке для чистки обивки. ки прилагаемый адаптер должен быть подклю- * SE 4001 Plus чен и заблокирован между ручной распыли- Дополнительные принадлежности для работы тельной форсункой для чистки обивки и рукоят- 26 Форсунка...
 • Page 16 воды, добавить водопроводную воду, не пере- Сильные загрязнения или пятна полняя резервуар.  Включить переключатель "Разбрызгивание"  Снова закрыть крышку резервуара. (положение I). Приступить к работе  Нанести раствор для очистки и дать впитаться Рисунок 10-15 минут (пылесос включен).  Вставить сетевую штепсельную вилку в розет- ...
 • Page 17: Вывод Из Эксплуатации

  Недопустимо выделение воды из (бутылка 0,5 л) форсунки Международный номер 6.295-769.0  Заполнить резервуар чистой воды. *Комплект поставки SE 4001 Plus  Проверить правильность положения резервуа- ра для чистой воды.  Насос моющего средства неисправен, обрати- тесь в службу сервисного обслуживания. Неравномерная струя...
 • Page 18 da müüja või lähima volitatud hooldustöökoja poole, esi- Sisukord tades ostu tõendava dokumendi. Ohutusalased märkused Üldmärkusi ......ET Ohutusalased märkused .
 • Page 19 – Käitaja peab seadet kasuta- ma sihipäraselt. Ta peab ar- – Ühendage seade vooluvõrku vestama kohalike oludega ja ainult nõuetekohaselt maan- jälgima seadmega töötades datud pistikutega. kolmandaid isikuid, eriti lapsi. – Seadet tohib ühendada ainult – Kontrollige enne kasutamist, vahelduvvoolutoitega. Pinge kas seadme ja tarvikute sei- peab vastama seadme tüübi- sund vastab nõuetele.
 • Page 20 kaitstus veepritsmete vastu Kasutusjuhendis olevad ning mehhaaniline stabiilsus. sümbolid – Enne seadme lahutamist vooluvõrgust, tuleb see alati Vahetult ähvardava ohu puhul, esmalt pealülitist välja lülita- mis toob kaasa raskeid kehavi- gastusi või surma. – Vahu tekkimisel või vedeliku HOIATUS lekkimisel tuleb seade kohe Võimaliku ohtliku olukorra pu- välja lülitada või võrgupistik hul, mis võib põhjustada raskeid...
 • Page 21 Kujutis 25 Sprüh-ex-käsidüüsi adapter polstrite puhas-  Sprüh-ex-käsidüüsi paigaldamiseks tuleb ühenda- tamiseks da juuresolev adapter polstrite puhastamiseks ette- * SE 4001 Plus nähtud Sprüh-ex-käsidüüsi ja käepideme vahele Täiendavad puhastustarvikud ning lukustada. 26 Kõvade pindade lisaga põrandaotsik * SE 4001 Plus 27 Polsterdüüs...
 • Page 22  Valige soovitud tarvikud ja ühendage imitorudele Paagi tühjendamine töö käigus või otse käepidemele. Märkus: Kui mahuti on täis, sulgeb ujukk sissevõtuava Joonis ja seade töötab kõrgematel pööretel. Lülitage seade  Pange filtrikott kohale. kohe välja ja tühjendage mahuti.  Valige soovitud tarvikud ja ühendage imitorudele ...
 • Page 23 (0,5 l pudel) tellimus-nr. vt varuosade nimekirja käesoleva ju- hendi lõpus Rahvusvaheline 6.295-769.0  Puhastage vahtkummist filter. *Tarnekomplekt SE 4001 Plus Puhastusaine pump töötab valjult  Täitke puhta vee paak. Seade ei tööta  Ühendadage võrgupistik.  Vallandus ülekuumenemiskaitse, laske masinal jahtuda.

This manual is also suitable for:

Se 4001