Download  Print this page

AEG IWQ 121 Operation And Installation

Infrared wall mounted heater
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG IWQ 121

  Summary of Contents for AEG IWQ 121

 • Page 2 40 cm 20 cm 20 cm 100 cm 180 cm...
 • Page 3 0° 40°...
 • Page 4 DEUTSCH INSTALLATIONS-UND BETRIEBSANLEITUNG Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Heizgerätes sorgfältig diese Anleitung, um Schäden und Gefahrensituationen zu vermeiden. Ein jeglicher Gebrauch, der von der in der Bedienungsanleitung vorgeschriebenen Verwendung des Heizkörpers abweicht, kann Brände, elektrische Schläge und Verletzungen verursachen und führt zum Verlust sämtlicher Garantieansprüche. Die Garantie gilt nicht für Fehler, Abnutzungserscheinungen, Verluste, Beschädi- gungen oder Havarien, die durch den unsachgemäßen Gebrauch oder den Missbrauch des Heizkörpers verursacht werden oder darauf zurückzuführen sind.
 • Page 5 Gerät nur ein- und ausschalten. Voraussetzung hierfür ist, dass das Gerät wie beschrieben montiert wurde. Kinder ab dem Alter von 3 und unter 8 Jahren dürfen das Gerät nicht anschließen und reinigen oder die Benutzer- pflege durchführen. ● ACHTUNG: Einige Teile dieses Produktes können sehr heiß...
 • Page 6: Installation

  den. ● WARNUNG: Um eine Überhitzung zu vermeiden, hän- gen Sie nichts an den Heizkörper und bedeckend Sie ihn nicht während des Betriebs. Betreiben Sie den Heizkörper nicht in Räumen mit explo- sivem Gas oder während der Verwendung entzündlicher Lösungsmittel oder Lacke oder Klebstoffe, oder in denen entzündliche Materialien verwendet werden, wie beim Ver- legen oder Versiegeln von Parkett- oder PVC-Fussböden.
 • Page 7: Elektrischer Anschluss

  ● Befestigen Sie die Wandhalterung, indem Sie diese als Schablone zum Bohren der Löcher für die Spreizdübel verwenden. Beachten Sie, dass sich die drei Löcher zur Befestigung des Gerätes in der in Abb. #4 dargestellten Position befinden sollten, NICHT umgekehrt. ●...
 • Page 8 ● Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen Lappen alle 6 Monate. ● Muss das Produkt repariert werden, wenden Sie sich an einen zugelassenen technischen Kundendienst. ● Verwenden Sie bei einem Wechsel des Stromkabels den Typ 2x1,00mm² H05RR-F HAR. Dieses Verfahren muss von Fachpersonal und darf niemals vom Endverbraucher durchgeführt werden, um eine Beschädigung des Gerätes und die Gefährdung der persönlichen Gesundheit zu vermeiden.
 • Page 9: For Your Safety

  ENGLISH INSTALLATION AND OPERATING MANUAL Before operating the heater, please read these instructions thoroughly to avoid damage and hazardous situations. Any use of this heater other than that stipu- lated in this instruction manual may cause fire, electric shock or injury, and voids all warranties.
 • Page 10 and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance. ● CAUTION: Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present. ●...
 • Page 11 ● If the cordset is damaged and you have to change it, do not do the job yourselves! Take the product to an after sales authorised repair centre or to a person with similar skill and knowledge, in order to avoid any risk of danger. ●...
 • Page 12: Operation

  re does not require an earth connection. ● The disconnection devices of the supply rating must enable the complete disconnection in case of the category of overvoltage III ● The appliance may only be connected to a 1/N/PE 230V AC 50 Hz supply. If the cordset is to be used we recommend to use a rubber coated one (type H05RR-F) with at least a 2 x 1 mm2 section .
 • Page 13 FRANÇAIS MANUEL D’INSTALLATION ET D’UTILISATION Avant d’utiliser le chauffage veuillez lire attentivement ces instructions afin d’éviter de l’endommager et les situations dangereuses. Tout usage de cet appareil de chauffage autre que celui indiqué dans ce manuel d’instruction risque d’être à l’origine d’un incendie, une électrocution ou de blessures et annule toutes les garanties.
 • Page 14 sa position d’utilisation, à condition d’être surveillés et ou d’avoir été instruits sur l’utilisation sûre de l’appareil et de comprendre les risques impliqués. Les enfants entre 3 t 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler, ni nettoyer l’appareil, ni en faire l’entretien. ●...
 • Page 15 pas l’appareil de chauffage. Ne suspendez rien sur l’ap- pareil de chauffage et ne le couvrez pas lorsqu’il est en marche. N’utilisez pas l’appareil de chauffage dans des pièces contenant des gaz explosifs ou si vous utilisez des solvants, des peintures ou des colles inflammables, ou de matériaux inflammables, par exemple pendant la pose ou le scellage de sols en PVC ou de planchers.
 • Page 16: Branchement Électrique

  Selon l’orientation choisie, vous devez fixer les vis dans la position 1, pour que l’appareil soit à l’horizontale ou 2 si vous voulez qu’il soit incliné vers le bas, com- me le montre la figure #7 ● Retirez le panneau arrière en plastique de l’appareil, comme le montre la figure #8.
 • Page 17 7) Information lègale Environnement et recyclage Nous vous prions de nous aider à protéger l’environnement en éli- minant l’emballage conformément aux règlements sur le traitement des déchets en vigueur. Recyclage des appareils obsolètes Les appareils portant cette étiquette ne doivent pas être éliminés avec les déchets ordinaires.
 • Page 18: Pro Vaši Bezpečnost

  ČEŠTINA NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI Před instalací a použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod, abyste tak předešli škodám a vyvarovali se nebezpečí. Veškeré použití výrobku, které není v souladu s použitím specifikovaným v tomto návodu, může zavinit škody, riziko elektrických výbojů...
 • Page 19 telný vypínač nebo na jakékoli zařízení, které ho může zapnout či vypnout automaticky. Pokud by nebyl správně nainstalovaný nebo v případě, že je zakrytý, hrozí riziko poškození či požáru. ● POZOR: Výrobek není opatřen zařízením pro regulování teploty prostředí. Nepoužívejte ho v místnostech o malých rozměrech, v nichž...
 • Page 20 2) Bezpečné umístění ● Při instalaci výrobku musejí být vždy dodrženy minimální bezpečnostní vzdá- lenosti od stropu, bočních stěn, podlahy, nábytku a polic pod zářičem, tak jak jsou znázorněny na obrázku 1. ● Tento přístroj je vhodný k instalaci pouze v horizontální poloze a na cemento- vé, betonové...
 • Page 21: Likvidace Obalu

  vzdáleností mezi kontakty nejméně 3 mm. • Zásady instalace musejí v každém případě respektovat normativní stan- dardy platné ve vaší zemi. 5) Používání ● Zatažením za tahový vypínač můžete přístroj uvést do chodu. V předním okénku jsou vidět funkční polohy. Výkon přístroje 230V 1200W 600W...
 • Page 22 POLSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻ Przed montażem i użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać następującą instrukcję obsługi celem uniknięcia szkód lub zagrożeń. Jakiekolwiek użycie pro- duktu niezgodne z tym, co ujęte w tej instrukcji może doprowadzić do szkód, ryzyka porażenia prądem elektrycznym lub do pożaru, co doprowadzi do utraty wszelkich praw gwarancyjnych.
 • Page 23 podłączenie do zasilania produktu lub dokonanie jakiejko- lwiek czynności konserwacyjnej; • UWAGA: niektóre części tego produktu mogą się nagrzewać w trakcie użytkowania i może dojść do poparzeń. Należy uważać na dzieci i na niedoświadczone osoby; • nie należy używać tego produktu podłączonego do programowalnego wyłącznika lub do jakiegokolwiek urządzenia, które może go włączyć...
 • Page 24 - używane są bądź przetwarzane lakiery, kleje, rozpuszc- zalniki, gaz lub środki wybuchowe; - magazynowane są materiały drewniane lub papierowe; - podłoga wykonana jest w PCV; • jeśli użyty kabel zasilający jest uszkodzony, należy zwrócić się do wykwalifikowanego instalatora z doświadczeniem o jego wymianę...
 • Page 25 Symbole L i N wygrawerowane są poniżej skrzynki zaciskowej; • zablokujcie kabel zasilający mocując ponownie w jego miejsce zacisk ka- blowy; • umieśćcie w pozycji i zamocujcie śrubą pokrywkę (rysunek nr 10); • zamocujcie urządzenie na ścianie zawieszając je na wsporniku ściennym, jak ukazano na rysunku nr 11 i 12;...
 • Page 26: Правила Безопасности

  русский рукОВОДсТВО ПО исПОЛЬЗОВАНиЮ и усТАНОВкЕ Перед установкой и использованием прибора внимательно прочитайте данное руководство, чтобы избежать повреждений или опасности. Любое использование изделия, отличное от указанного в данном руководстве, может привести к повреждениям, риску поражения электрическим током или воспламенения, и аннулирует гарантию. Гарантия...
 • Page 27 размещен и установлен, и только если они получили соответствующий инструктаж и находятся под присмотром. Кроме того, они не должны подключать питание изделия или выполнять какой-либо уход за ним ● ВНИМАНИЕ: Некоторые части данного изделия могут нагреваться во время его использования: существует риск...
 • Page 28 ● ВАЖНО! Во избежание перегрева никогда не накрывайте прибор и не кладите на него никакие вещи или одежду, и когда он работает, так и когда он выключен ● Никогда не используйте изделие в помещениях, в которых - используются или обрабатываются краски, клеи, растворители, газы...
 • Page 29: Техническое Обслуживание

  - горизонтальном - с наклоном на 30° вниз В зависимости от выбора, необходимо правильно расположить шуруп, как показано на рис. 7 в положение 1 для горизонтального положения изделия в положение 2 для положения с наклоном вниз ● Снимите пластиковую крышку, как показано на рис. 8 ●...
 • Page 30 При необходимости замены кабеля питания используйте резиновый кабель типа H05RRF, с сечением не менее 2*1мм2, обратившись для выполнения работы к квалифицированному специалисту 7) утилизация упаковки В целях защиты окружающей среды, упаковка должна утилизироваться в соответствии с правилами обращения с отходами, действующими в вашей...
 • Page 31: Voor Uw Eigen Veiligheid

  NEDERLANDS HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE Vooraleer het apparaat te gebruiken, dient men deze gebruiksaanwijzing gron- dig door te lezen om schade of gevaar te voorkomen. Elk gebruik anders dan zoals gespecificeerd in deze handleiding kan leiden tot schade, risico op elektri- sche schokken of brand en laat daarom elke garantie vervallen.
 • Page 32 de stroomvoorziening van het product of zorgen voor het onderhoud ervan ● WAARSCHWUWING: Sommige onderdelen van het product kunnen heet worden tijdens het gebruik met het risico van brandwonden. Bijzondere aandacht besteden aan kinderen en kwetsbare personen indien aanwezig. ● Gebruik dit product niet aangesloten aan een program- meerbare schakelaar of aan elk apparaat dat het automa- tisch in- of uitschakelt, anders bestaat er risico van be- schadiging of brand als het niet correct geïnstalleerd is of...
 • Page 33 duct nooit bedekken, nooit voorwerpen of kleding aanhan- gen wanneer het in werking is en wanneer het is uitge- schakeld ● Gebruik het product nooit in een omgeving waar - verven, lijmen, oplosmiddelen, gassen of explosieve pro- ducten gebruikt of verwerkt worden - materialen in hout of karton opgeslagen worden - de vloer gemaakt is van PVC ●...
 • Page 34 zich onder het klemmenblok bevindt, zoals weergegeven in figuur 9 Sluit de twee fasen van de voeding aan aan de twee polen van het klemmen- blok: de bruine draad aan de L pool, de blauwe draad aan de N pool De symbolen L en N zijn opgetekend onder het klemmenblok ●...
 • Page 35 De apparatuur voorzien van dit symbool mag niet worden weggegooid vol- gens de algemene regels van het huishoudelijk afval. Ze moeten gescheiden worden gehouden en meegenomen naar inzamelpunten volgens de regle- menten van uw lokale overheden...

This manual is also suitable for:

Iwq 181