SystemAir Villavent VR 400 DCV/B User And Maintenance Instructions

SystemAir Villavent VR 400 DCV/B User And Maintenance Instructions

Hide thumbs Also See for Villavent VR 400 DCV/B:

Advertisement

205820
15.02.2011 (11-04)/TR
Bruks- og vedlikeholdsanvisning
Drift - och skötselanvisningar
Bedienungs- und Wartungsanleitung
User and maintenance instructions

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for SystemAir Villavent VR 400 DCV/B

 • Page 1 205820 15.02.2011 (11-04)/TR Bruks- og vedlikeholdsanvisning Drift - och skötselanvisningar Bedienungs- und Wartungsanleitung User and maintenance instructions...
 • Page 2 INTRODUKSJON INTRODUKTION Villavent ventilasjonsaggregater med Villavent har producerat värmeåtervinnings- varmegjenvinning er produsert siden 1980. aggregat som, sedan 1980, är installerade i Aggregatene er installert i tusenvis av bygg i tusentals byggnader Norge og utlandet. Erfarenheter från dessa installationer är Erfaringen fra disse installasjonene er samlet i samlade i Villavent-produkterna Vi har tagit Villavent-produktene.
 • Page 3 INTRODUCTION INTRODUKTION Villavent have been manufacturing heat Villavent Lüftungs- und Wärmerück- recovery units since 1980. The units are gewinnungsanlagen werden seit 1980 installed in thousands of buildings in Norway, produziert. Diese Geräte sind und werden in with increasing numbers in the U.K. Tausenden von Gebäuden in Norwegen und Großbritannien eingesetzt.
 • Page 4 Fig. 1 1.) Aggregat 1.) Aggregat 2.) Lydfeller tilluft/avtrekk 2.) Ljuddämpare till- /frånluft 4.) Uteluftsintag 4.) Uteluft/friskluftinntak 5.) Avkast av forurenset luft 5.) Avluft 6.) Tilluftsdon 6.) Tilluftventiler i oppholdsrom 7.) Avtrekksventiler i lukt-\våtrom 7.) Frånluftsdon 8.) Kanal från event. spiskåpa 8.) Kanal fra evt.
 • Page 5 GENERELT GENERELLT Villavent, VR 400/700 er komplette Villavent, VR 400/700 är kompletta ventilasjonsaggregat for tilførsel av filtrert og ventilationsaggregat för tillförsel av filtrerad oppvarmet friskluft i oppholdsrom, samt och uppvärmd uteluft, samt bortforsling av avtrekk av tilsvarende luftmengde i våtrom. motsvarande mängd förbrukad luft.
 • Page 6 BETJENING Aggregatet har integrert betjeningspanel, men kan også styres fra ett eller flere separate panel, type CD. Menyvelger (for valg av funksjon og manøvrering i menyer) Bekreft (trykkbryter for bekreftelse av valg) Tilbake (trykkbryter for å gå tilbake etter endret nivå) Menyvindu (informasjon om driftsforhold, endringer etc.) For normal, daglig bruk, er det ikke behov for regulering av ventilasjonsanlegget.
 • Page 7 ”Borte” Ved langvarig fravær og redusert romtemperatur, bør ”Borte” velges. F.eks. i fritidsboliger. Funksjonen senker tillufttemperaturen med ca. 10 C. Borte- Borte funksjon velges fra separat bryter (se Montasjeanvisning - "Elektriske arbeider"). Filterbytte Bytt filter ved utløpt driftstid. Effekten reduseres dersom filtrene ikke byttes. Valg av driftstid: Se Montasjeanvisning, ”...
 • Page 8 HANDHAVANDE Aggregatet har integrerad kontrollpanel, men kan även styras från en eller flera separata paneler, typ CD. Menyväljare (för val av funktion och manövrering i menyer) Bekräfta (tryckknapp för bekräftelse av val) Tillbaka (tryckknapp för att gå tilbaka efter ändrad nivå) Menyfönster (information om drift, ändringar etc.) För normalt, dagligt bruk, finns inget behov för reglering av ventilationsanläggningen.
 • Page 9 Max. (Automatisk återkoppling till normaldrift om tillufttemp. blir lägre än 5 ”Borta” Vid långvarig frånvaro och reducerad rumstemperatur, bör ”Borta” väljas tex. i fritidshus. Funktionen sänker tillufttemperaturen med ca. 10 C. Borta- Borta funktion väljs från separat brytare (se Montageanvisning - "Elektriska arbeten").
 • Page 10 BEDIENUNG Das Gerät hat eine integrierte Bedieneinheit CD, kann aber auch mit einer/mehreren externen Einheiten bedient werden. Menu Wahlscheibe (Funktionen wählen und in den Menus bewegen) Bestätigen (Knopf zum Bestätigen der Einstellung) Zurück (Knopf, um 1 Level im Menu zurück zu gehen) Display (Informationen über Einstellungen, Änderungen…) Für den normalen, täglichen Gebrauch ist es nicht notwendig, Einstellungen zu verändern.
 • Page 11 Drehe die Wahlscheibe bis Zulufttemp. markiert ist. Bestätigen Max. Drehe die Wahlscheibe zu Maximaler Drehzahl. Bestätigen (autom. Reset zu normaler Funktion wenn Zulufttemp. unter 5 C fällt.) ”zurück / verlassen (Daheim/Urlaub)” Bei längerem Verlassen des Gebäudes und reduzierter Raumtemperatur wähle “zurück/verlassen (Daheim/Urlaub). Diese Funktion reduziert die Zurück / verlassen Zulufttemperature auf ca.
 • Page 12 Service Drehe die Wahlscheibe bis "Service" markiert ist. Bestätigen Funktionen Drehe die Wahlscheibe bis “Funktionen“ markiert ist. Bestätigen Drehe die Wahlscheibe bis “Enteisung“ markiert ist. Bestätigen Enteisung ”Modus 3” wird gezeigt. Stell die gewünschte Stufe mit der Modus 3 ein. Wahlscheibe Bestätigen Beenden durch drücken...
 • Page 13 OPERATION The unit has integrated control panel, but can also be operated from one or more remote panels, type CD. Menu selector (chose function and move in menus) Confirm (button to confirm choice) Back (button to go back in menu level) Display (information for operation settings, changes etc.) For normal, daily use, there is no need to change settings.
 • Page 14 Turn the menu selector until the fan symbol is marked. Confirm Max. Turn the menu selector to max. airflow. Confirm (Automatic reset to normal operation if supply air temp. is lower than 5 ”Home leave” Leaving the building for a longer period and reduced room temperature, choose ”Home leave”.
 • Page 15 Service Turn the menu selector until "Service" is marked. Confirm Functions Turn the menu selector til "Functions" is marked. Confirm Turn the menu selector til "Defrosting" is marked. Confirm Defrosting ”Mode 3” is shown. Change to desired level with the menu selector Mode 3 and confirm with...
 • Page 16 Fig. 3 BETJENING KOMFYRAVTREKK - REGLERING SPISKÅPA - VR 400 DCV/B (Fig. 3) VR 400 DCV/B (Fig. 3) VR 400 DCV/B er konstruert for å kunne kobles VR 400 DCV/B är konstruerat för att kunna sammen med Villavent kjøkkenhette, tilpasset användas tillsammans med Villavents spiskåpa dette.
 • Page 17 BEDIENUNG KÜCHENABLUFT - OPERATION KITCHEN EXTRACT VR 400 DCV/B (Fig. 3) VR 400 DCV/B (FIG. 3) VR 400 DCV/B is designed for connection of VR 400 DCV/B ist für den Anschluß einer unserer Villavent cookehood designed for this use. speziellen DH, vorgesehen. Note! The cookerhood must be equipped with a Achtung: Dieser Abzug muß...
 • Page 18 Fig. 4 ADVARSEL VARNING For å unngå elektrisk støt, brann eller andre skader som kan oppstå på grunn av feilaktig bruk og För att undvika elektrisk stöt, brand eller andra behandling av anlegget, er det viktig å ta hensyn til skador som kan uppstå...
 • Page 19 Fig. 5 3. Kontroll av vifter (hver 3. år) 3. Kontroll av fläktar (vart 3:e år) Viftene kan etter lengre tids bruk, og selv med Fläktarna kan efter än längre tids användning, bli regelmessig skifte av filtre, bli belagt med støv som belagda med damm som reducerar anläggningens reduserer anleggets kapasitet.
 • Page 20 Fig. 6 ACHTUNG WARNING Zur Vermeidung von Stromstößen, Brand oder In order to avoid electrical shock, fire or other sonstigen Beschädigungen, die durch damage which might occur in connection with faulty unsachgerechten Gebrauch oder Betrieb der Anlage use and operation of the unit, it is important to auftreten könnten, ist es wichtig, folgendes zu consider the following: beachten:...
 • Page 21 Achtung! Der Antriebsmotor für den Tauscher darf Note! Ensure that the rotor motor is not exposed keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden. to moisture. 3. Überprüfung der Gebläse (alle 3 Jahre) 3. Checking the fans (every 3 years) Auch wenn die vorgeschriebene Wartung, wie Even if the required maintenance, such as changing Auswechseln der Filter, durchgeführt wird, wird sich of filters is carried out, dust and grease may slowly...
 • Page 22 Fig. 7 FELSÖKNING (Fig. 7) FEILSØKING (Fig. 7) Om det skulle uppstå driftsstörningar, bör följande Dersom det skulle oppstå driftsforstyrrelser, bør kontrolleras och utföras innan serviceman tillkallas. følgende undersøkes og utføres/rettes før 1. Fläkten/fläktarna startar inte. servicepersonell tilkalles. Kontrollera att säkringar är hela och att alla 1.
 • Page 23 TROUBLESHOOTING (Fig. 7) FEHLERSUCHE (Fig. 7) Should problems occur, please check or correct the Bei auftretenden Fehlern bitte erst folgendende items below before calling your service representative. Kontrollen durchführen. Kundendienst erst ver- ständigen, wenn sich Fehler nicht beheben läßt. 1. Fan(s) do not start 1.
 • Page 24 SERVICE SERVICE Innan ni tar kontakt med servicepersonal, läs Før en tar kontakt med servicepersonell, les av teknisk dataskilt nede på aggregatet, bak av den tekniska dataskylten under aggregatet. inspeksjonsluke. Notera typbeteckning och produktionsnummer Noter typebetegelsen og produksjonsnummer (se eksempel nedenfor). (Se exempel nedan).
 • Page 26 Rett til endringer forbeholdes Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande Änderungen vorbehalten Specifications may be changed without notice Produsent/Hersteller/Manufacturer: For UK:...

This manual is also suitable for:

Villavent vr 700 dcv

Table of Contents