Download  Print this page

Bosch AKE 30-19 S Original Instructions Manual page 18

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-1176-002.book Page II Wednesday, December 7, 2016 3:23 PM
II
ru Заявление о соответствии ЕС
Цепная пила
Товарный №
uk Заява про відповідність ЄС
Ланцюгова пилка
Товарний номер
kk ЕО сәйкестік мағлұмдамасы
Шынжырлы ара
Өнім нөмірі
ro Declaraţie de conformitate UE
Ferăstrău cu lanţ
Număr de
identificare
bg ЕС декларация за съответствие
Верижен трион
Каталожен
номер
mk EU-Изјава за сообразност
Пила
Број на дел/
артикл
sr
EU-izjava o usaglašenosti
Lančana testera
Broj predmeta
sl
Izjava o skladnosti EU
Verižna žaga
Številka artikla
hr EU izjava o sukladnosti
Lančana pila
Kataloški br.
et EL-vastavusdeklaratsioon
Kettsaag
Tootenumber
lv
Deklarācija par atbilstību ES
standartiem
Ķēdes zāģis
Izstrādājuma
numurs
lt
ES atitikties deklaracija
Grandininis pjūklas Gaminio numeris
AKE 30-19 S
3 600 H36 D..
AKE 35-19 S
3 600 H36 E..
AKE 40-19 S
3 600 H36 F..
F 016 L81 143 | (7.12.16)
Мы заявляем под нашу единоличную ответственность, что названные
продукты соответствуют всем действующим предписаниям нижеуказанных
директив и распоряжений, а также нижеуказанных норм.
Мизаявляємо під нашу одноособову відповідальність, що названі вироби
відповідають усім чинним положенням нищеозначених директив і
розпоряджень, а також нижчеозначеним нормам.
Өз жауапкершілікпен біз аталған өнімдер төменде жзылған директикалар
мен жарлықтардың тиісті қағидаларына сәйкестігін және төмендегі
нормаларға сай екенін білдіреміз.
Declarăm pe proprie răspundere că produsele menţionate corespund tuturor
dispoziţiilor relevante ale directivelor şi reglementărilor enumerate în cele ce
urmează şi sunt în conformitate cu următoarele standarde.
С пълна отговорност ние декларираме, че посочените продукти отговарят на
всички валидни изисквания на директивите и разпоредбите по-долу и
съответства на следните стандарти.
Со целосна одговорност изјавуваме, дека опишаните производи се во
согласност со сите релевантни одредби на следните регулативи и прописи и
се во согласност со следните норми.
Na sopstvenu odgovornost izjavljujemo, da navedeni proizvodi odgovaraju svim
dotičnim odredbama naknadno navedenih smernica u uredaba i da su u skladu sa
sledećim standardima.
Izjavljamo pod izključno odgovornostjo, da je omenjen izdelek v skladu z vsemi
relevantnimi določili direktiv in uredb ter ustreza naslednjim standardom.
Pod punom odgovornošću izjavljujemo da navedeni proizvodi odgovaraju svim
relevantnim odredbama direktiva i propisima navedenima u nastavku i da su
sukladni sa sljedećim normama.
Kinnitame ainuvastutajatena, et nimetatud tooted vastavad järgnevalt loetletud
direktiivide ja määruste kõikidele asjaomastele nõuetele ja on kooskõlas
järgmiste normidega.
Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šeit aplūkotie izstrādājumi atbilst visiem
tālāk minētajās direktīvās un rīkojumos ietvertajām saistošajām nostādnēm, kā
arī sekojošiem standartiem.
Atsakingai pareiškiame, kad išvardyti gaminiai atitinka visus privalomus žemiau
nurodytų direktyvų ir reglamentų reikalavimus ir šiuos standartus.
2006/42/EC
2014/30/EU
2011/65/EU
2000/14/EC
EN 60745-1:2009 + A11:2010
EN 60745-2-13:2009 + A1:2010
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997+ A1:2001 + A2:2008
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013
EN 61000-6-2: 2005
EN 50581:2012
Bosch Power Tools

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Ake 35-19 sAke 40-19 s