Download  Print this page

Makita TM3000C Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Multi Tool
GB
Multifunktionell maskin
S
Flerfunksjonsverktøy
N
Monitoimityökalu
FIN
Daudzfunkciju darbarīks
LV
Daugiafunkcis įrankis
LT
Universaalne tööriist
EE
Универсальный Резак
RUS
TM3000C
INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Makita TM3000C

 • Page 1 Multi Tool INSTRUCTION MANUAL Multifunktionell maskin BRUKSANVISNING Flerfunksjonsverktøy BRUKSANVISNING Monitoimityökalu KÄYTTÖOHJE Daudzfunkciju darbarīks LIETOŠANAS INSTRUKCIJA Daugiafunkcis įrankis NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Universaalne tööriist KASUTUSJUHEND Универсальный Резак РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ TM3000C...
 • Page 2 012852 012768 012888 012850 012851 012889 012853 012855...
 • Page 3: Specifications

  4-2. Hex wrench 5-3. Adapter 3-2. Holes in the application tool 4-3. Tighten 5-4. Protrusions of the tool flange SPECIFICATIONS Model TM3000C Oscillation per minute 6,000 - 20,000 (min 1.6 ゚ (3.2 ゚ total) Oscillation angle, left/right Overall length 275 mm without dust extraction attachment 1.4 kg...
 • Page 4: Multi Tool Safety Warnings

  EC Declaration of Conformity or snagged and your hand or arm may be pulled into the spinning accessory. Makita declares that the following Machine(s): Always use safety glasses or goggles. Ordinary Designation of Machine: eye or sun glasses are NOT safety glasses.
 • Page 5: Functional Description

  FUNCTIONAL DESCRIPTION 22. Keep bystanders a safe distance away from work area. Anyone entering the work area must wear personal protective equipment. WARNING: Fragments of workpiece or of a broken accessory Always be sure that the tool is switched off and •...
 • Page 6: Operation

  tool by tightening the bolt firmly with the hex wrench. Use a sanding paper with the same grit until • When using sanding application tool, mount the sanding the whole workpiece is completed. application tool on the sanding pad so that it matches the Replacing a sanding paper with different grit sanding pad direction.
 • Page 7: Maintenance

  Only use accessory or attachment for its stated purpose. If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center. Segment saw blade • Round saw blade • Plunge cut saw blade •...
 • Page 8 4-2. Insexnyckel 5-3. Adapter 3-2. Hål i verktyget 4-3. Dra fast 5-4. Utskjutande delar på maskinflänsen SPECIFIKATIONER Modell TM3000C Svängningar per minut 6 000 - 20 000 (min 1,6 ゚ (totalt 3,2 ゚) Oscillationsvinkel, vänster/höger Längd 275 mm utan dammutsugningstillsats...
 • Page 9 2006/42/EG finns tillgänglig från: Håll händerna borta från rörliga delar. Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium 10. Lämna inte maskinen igång. Använd endast maskinen när du håller den i händerna. 31.12.2013 Stäng av maskinen och vänta tills bladet stannat helt innan bladet avlägsnas från arbetsstycket.
 • Page 10 FUNKTIONSBESKRIVNING 22. Håll personer i omgivningen på säkert avstånd från arbetsområdet. De som befinner sig i arbetsområdet bära personlig VARNING! skyddsutrustning. Delar av arbetsstycket eller Se alltid till att maskinen är avstängd och att • defekta tillbehör kan flyga iväg och orsaka skador nätsladden är urdragen innan du justerar eller utanför arbetsområdet.
 • Page 11 Fig.4 OBS! Placera ett verktyg (valfritt tillbehör) på maskinflänsen så Vi rekommenderar att prova på ett testmaterial för • att de utskjutande delarna på maskinflänsen passar in i att bestämma en korrekt roterande slagfrekvens hålen på verktyget och fäst verktyget genom att dra åt som passar för ditt arbete.
 • Page 12: Valfria Tillbehör

  Om andra tillbehör eller tillsatser används kan det uppstå risk för personskador. Använd endast tillbehören eller tillsatserna för de syften de är avsedda för. Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver ytterligare information om dessa tillbehör. Segmentsågblad •...
 • Page 13: Tekniske Data

  4-2. Sekskantnøkkel 5-3. Adapter 3-2. Huller i bruksverktøyet 4-3. Stramme 5-4. Fremspring på flensen på verktøyet TEKNISKE DATA Modell TM3000C Oscillasjon per minutt 6 000 - 20 000 (min 1,6 ゚ (3,2 ゚ total) Svingningsvinkel, venstre/høyre Total lengde 275 mm uten støvavsugtilbehør...
 • Page 14 Den tekniske filen i samsvar med 2006/42/EF er Hold maskinen godt fast. tilgjengelig fra: Forviss deg om at bruksverkstøyet ikke er i Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia kontakt med arbeidsstykket før startbryteren er slått på. 31.12.2013 Hold hendene unna bevegelige deler.
 • Page 15 FUNKSJONSBESKRIVELSE 21. Bruk personlig verneutstyr. Avhengig av bruksområdet, må bruke visir eller vernebriller. Der det er aktuelt, må du bruke ADVARSEL: hørselvern, hansker og forkle som kan stoppe Pass alltid på at maskinen er slått av og koblet • små slipefragmenter eller deler...
 • Page 16 Fig.3 Fig.7 Legge sandpapir på arbeidsstykket. Fig.4 Sett et bruksverktøy (valgfritt tilbehør) på verktøyets MERK: flens slik at fremspringene på verktøyets flens passer inn Det anbefales å bruke et stykke testmateriale for å • i hullene på bruksverktøyet, og fest bruksverktøyet ved å bestemme den roterende slaghastigheten som stramme bolten godt med sekskantnøkkelen.
 • Page 17: Valgfritt Tilbehør

  Bruk av annet tilbehør eller verktøy kan forårsake helseskader. Tilbehør og verktøy må kun brukes til det formålet det er beregnet på. Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du trenger mer informasjon om dette tilbehøret. Tannsagblad •...
 • Page 18: Tekniset Tiedot

  3-1. Työkalukärjen asennuspultti 4-2. Kuusioavain 5-3. Sovitin 3-2. Työkalukärjen reiät 4-3. Kiristä 5-4. Kiinnityslaipan ulokkeet TEKNISET TIEDOT Malli TM3000C Heilahduksia minuutissa 6 000 - 20 000 (min 1,6 ゚ (yhteensä 3,2 ゚) Heilahduskulma, oikea/vasen Kokonaispituus 275 mm ilman pölynkeräintä 1,4 kg Nettopaino pölynkeräimen kanssa...
 • Page 19 Direktiivin 2006/42/EY mukaiset tekniset tiedot ovat Pidä työkalua tiukasti. saatavissa seuraavasta osoitteesta: Ennen kuin käynnistät laitteen, varmista, ettei Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium työkalukärki kosketa työkappaletta. Pidä kädet poissa liikkuvien osien luota. 31.12.2013 10. Älä jätä konetta käymään itsekseen. Käytä...
 • Page 20: Toimintojen Kuvaus

  TOIMINTOJEN KUVAUS Käytä tarvittaessa kuulosuojaimia, käsineitä ja pieniltä sirpaleilta suojaavaa työesiliinaa. Suojalasien täytyy suojata kaikenlaisista töistä VAROITUS: aiheutuvilta lentäviltä pirstaleilta. Varmista aina ennen säätöjä tai tarkastuksia, • Hengityssuojaimen täytyy suodattaa työskentelyn että laite sammutettu irrotettu tuottamat hiukkaset. Pitkäaikainen altistuminen virtalähteestä. Jos laitetta ei sammuteta ja irroteta voimakkaalle melulle voi vahingoittaa kuuloa.
 • Page 21 Kuva4 HUOMAUTUS: Aseta työkalukärki (lisävaruste) kiinnityslaippaan siten, suositeltavaa säätää iskunopeus työhön • että laipan ulokkeet osuvat työkalukärjessä oleviin reikiin. sopivaksi kokeilemalla sitä mallikappaleeseen. Kiinnitä työkalukärki tukevasti paikalleen kiristämällä Hio koko työkappale hiomapaperilla, jonka karkeus • pultti kuusioavaimella. on sama. Hiomapaperin vaihto hienompaan ei käytät hiontakärkeä, asenna...
 • Page 22 LISÄVARUSTEET HUOMIO: Näitä lisävarusteita -laitteita suositellaan • käytettäväksi tässä ohjekirjassa mainitun Makitan koneen kanssa. Minkä tahansa muun lisävarusteen –laitteen käyttäminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran. Käytä lisävarusteita -laitteita vain niiden käyttötarkoituksen mukaisesti. Jos tarvitset apua tai yksityiskohtaisempia tietoja seuraavista lisävarusteista, ota yhteys paikalliseen Makitan huoltoon.
 • Page 23 4-2. Sešstūra atslēga 5-3. Adapters 3-2. Caurumi darba instrumentā 4-3. Savilkt 5-4. Darbarīka atloka izvirzījumi SPECIFIKĀCIJAS Modelis TM3000C Svārstības minūtē 6 000 - 20 000 (min 1,6 ゚ (3,2 ゚ kopā) Svārstību leņķis, pa kreisi/pa labi Kopējais garums 275 mm bez putekļu savācēja...
 • Page 24 EN60745 Negrieziet naglas. Pirms sākt darbu Tehniskā lieta atbilstīgi 2006/42/EK ir pieejama: pārbaudiet, vai apstrādājamā materiālā nav Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Beļģija naglas, un tās izņemiet. Turiet darbarīku stingri. 31.12.2013 Pirms slēdža ieslēgšanas pārliecinieties, vai darba instruments nepieskaras apstrādājamam materiālam.
 • Page 25 FUNKCIJU APRAKSTS 21. Izmantojiet personīgo aizsargaprīkojumu. Atkarībā no veicamā darba valkājiet sejas aizsargu, aizsargbrilles brilles. BRĪDINĀJUMS: vajadzīgs, valkājiet ausu aizsargus, cimdus un Vienmēr pirms darbarīka regulēšanas vai • darba priekšautu, kas aiztur mazas abrazīvas funkciju pārbaudes pārbaudiet, vai instruments apstrādājamā materiāla daļas.
 • Page 26 Att.3 Att.7 Ar smilšpapīru pulējiet apstrādājamo materiālu. Att.4 Novietojiet darba instrumentu (papildpiederumu) uz darbarīka PIEZĪME: atloka, lai izvirzījumi uz darbarīka atloka ievietotos caurumos Ieteicams izmantot apstrādājamā materiāla • uz darba instrumenta un nostipriniet darba instrumentu, ar paraugu, lai noteiktu pareizu orbitālās kustības sešstūra atslēgu cieši pieskrūvējot bultskrūvi.
 • Page 27: Papildu Piederumi

  Piederumu vai rīku izmantojiet tikai tā paredzētajam mērķim. Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita apkopes centrā. Segmentu zāģa asmens • Diska zāģa asmens •...
 • Page 28 3-2. Darbo įrankyje esančios angos 4-2. Šešiabriaunis veržliaraktis 5-4. Ant įrankio antbriaunio esančios 4-3. Priveržkite iškyšos SPECIFIKACIJOS Modelis TM3000C Virpesių per minutę 6 000 - 20 000 (min 1,6 ゚ (iš viso 3,2 ゚) Svyravimo kampas, kairėn/dešinėn Bendras ilgis 275 mm be dulkių...
 • Page 29 Yasushi Fukaya 12. Nelieskite darbo įrankio arba ruošinio iškart Direktorius po naudojimo; jie gali būti itin karšti ir Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium (Belgija) nudeginti odą. 13. Be reikalo nenaudokite įrankio be apkrovos. GEA010-1 14. Atsižvelgdami į apdirbamą medžiagą ir darbo Bendrieji perspėjimai darbui su...
 • Page 30: Veikimo Aprašymas

  VEIKIMO APRAŠYMAS 21. Dėvėkite asmeninės apsaugos aprangą. Priklausomai pritaikymo, naudokite apsauginį veido skydelį, tamsius arba ĮSPĖJIMAS: apsauginius akinius. Kaip pridera, dėvėkite Prieš pradėdami reguliuoti arba tikrinti įrankio • klausos apsaugos priemones, pirštines ir veikimą, visuomet būtinai išjunkite įrankį ir dirbtuvės prijuostę, sulaikančią...
 • Page 31 Pav.4 Pav.7 Dėkite darbo įrankį (pasirenkamą priedą) ant įrankio Pridėkite šlifavimo popierių prie ruošinio. antbriaunio taip, kad įrankio antbriaunio iškyšos būtų PASTABA: įkištos į darbo įrankyje esančias angas, ir šešiakampiu veržliarakčiu tvirtai priveržkite varžtą. Rekomenduojama atlikti bandymą ant nereikalingo • Jeigu naudojate šlifavimo darbo įrankį, darbo įrankį...
 • Page 32: Techninė Priežiūra

  PASIRENKAMI PRIEDAI DĖMESIO: Su šiame vadove aprašytu įrenginiu „Makita" • rekomenduojama naudoti tik nurodytus priedus ir papildomus įtaisus. Jeigu bus naudojami kitokie priedai ar papildomi įtaisai, gali būti sužaloti žmonės. Priedus arba papildomus įtaisus naudokite tik pagal paskirtį. Jeigu norite daugiau sužinoti apie tuos priedus, kreipkitės į...
 • Page 33: Tehnilised Andmed

  4-2. Kuuskantvõti 5-3. Adapter 3-2. Rakenduse tööriistas olevad augud 4-3. Pinguta 5-4. Tööriista ääriku eenduvad osad TEHNILISED ANDMED Mudel TM3000C Võnkumiste arv ühe minuti kohta 6 000 - 20 000 (min 1,6 ゚ (kokku 3,2 ゚) Võnkenurk, vasak/parem Kogupikkus 275 mm tolmueemaldusseadme ühendusdetailita...
 • Page 34 Tehniline fail, mis on kooskõlas direktiiviga 2006/42/EÜ, Hoidke tööriista kindlalt käes. on saadaval ettevõttes: Veenduge, et rakenduse tööriist ei puuduta Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia töödeldavat detaili enne lüliti sisselülitamist. Hoidke käed liikuvatest osadest eemal. 31.12.2013 10. Ärge jätke tööriista käima. Käivitage tööriist ainult siis, kui hoiate seda käes.
 • Page 35 FUNKTSIONAALNE KIRJELDUS 21. Kandke isikukaitsevahendeid. Olenevalt teostatavast tööst kandke näokaitset, ohutusprille või kaitseprille. Vajaduse korral HOIATUS: kandke kõrvaklappe, kaitsekindaid ja tööpõlle, Kandke alati hoolt selle eest, et masin oleks • mis kaitseb teid lihvimispuru ja töödeldava enne selle reguleerimist või funktsiooni detaili kildude eest.
 • Page 36 Lihvimine Paigaldage rakenduse tööriist õiges suunas • vastavalt oma tööle. Rakenduse tööriista saab HOIATUS: paigaldada iga 30-kraadise nurga all. Ärge kasutage puidu lihvimiseks lihvpaberit, • Joon.3 millega lihvisite metalli. Joon.4 Ärge kasutage kulunud või abrasiivpulbrita lihvpaberit. • Paigaldage rakenduse tööriist (valikuline lisatarvik) Joon.7 tööriista ääriku külge selliselt, et tööriista ääriku Pange lihvpaber vastu töödeldavat detaili.
 • Page 37 VALIKULISED TARVIKUD HOIATUS: Neid tarvikuid ja lisaseadiseid on soovitav kasutada • koos Makita tööriistaga, mille kasutamist selles kasutusjuhendis kirjeldatakse. Muude tarvikute ja lisaseadiste kasutamisega kaasneb vigastada saamise oht. Kasutage tarvikuid ja lisaseadiseid ainult otstarvetel, milleks need on ette nähtud. Saate vajadusel kohalikust Makita teeninduskeskusest lisateavet nende tarvikute kohta.
 • Page 38: Технические Характеристики

  4-2. Шестигранный ключ 5-3. Переходник 3-2. Отверстия в приспособлении 4-3. Затянуть 5-4. Выступы на фланце инструмента ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель TM3000C Колебаний в минуту 6 000 - 20 000 (мин 1,6 ゚ (3,2 ゚ в сумме) Угол отклонения, влево/вправо Общая длина 275 мм...
 • Page 39 Технический файл в соответствии с документом зажимы или другие соответствующие 2006/42/EC доступен по адресу: приспособления. Никогда не держите Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium распиливаемые детали в руках и не прижимайте их к телу, так как это не обеспечит 31.12.2013 устойчивого...
 • Page 40 Перед извлечением полотна из детали образующиеся при работе. Продолжительное всегда выключайте инструмент и ждите воздействие громкого шума может привести к остановки движения биты. потере слуха. 12. Сразу после окончания работ не 22. Посторонние должны находиться на прикасайтесь к приспособлению или безопасном...
 • Page 41: Описание Функционирования

  ОПИСАНИЕ Установка или снятие приспособления (дополнительная принадлежность) ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не устанавливайте приспособление в • Перед регулировкой или проверкой перевернутом положении. Несоблюдение • функций инструмента обязательно данного требования может привести к убедитесь, что он выключен и его вилка повреждению инструмента и...
 • Page 42 Резка, распиливание и зачистка Насадка для удаления пыли (дополнительное приспособление) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не прилагайте чрезмерных усилий при • перемещении инструмента в направлении его работы (например, в одну из сторон) без режущей кромки. Это может привести к повреждению инструмента. Рис.6 Установите приспособление на деталь. Затем...
 • Page 43: Дополнительные Аксессуары

  АКСЕССУАРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Эти принадлежности или насадки • рекомендуется использовать вместе с вашим инструментом Makita, описанным в данном руководстве. Использование каких-либо других принадлежностей или насадок может представлять опасность получения травм. Используйте принадлежность или насадку только по указанному назначению. Если вам необходимо содействие в получении...
 • Page 44 Makita Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 885123C988...