Download Print this page

Dansk - Black & Decker 31-3408 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Anvendelsesområde
Dette Black & Decker værktøj er beregnet til at projicere
laserlinier som hjælpemiddel til gør-det-selv-opgaver.
Værktøjet er kun beregnet til privat brug.
Sikkerhedsinstruktioner
Advarsel! Ved brug af batteridrevet værktøj skal de
x
grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, herunder de
følgende, altid følges, således at risikoen for brand,
lækkende batterier og person- og materialeskader
begrænses.
Læs denne brugsanvisning igennem, inden værktøjet
x
tages i brug.
Opbevar brugsanvisningen let tilgængeligt.
x
Hold arbejdsområdet i orden
Uordentlige arbejdsområder og arbejdsbænke indbyder til skader.
Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke værktøjet for regn. Anvend ikke værktøjet på
fugtige eller våde pladser. Sørg for en god belysning over
arbejdsområdet. Anvend ikke værktøjet hvor der eksisterer
risiko for at brand kan opstå eller eksplosioner forekomme,
som følge af brug af værktøjet. F. eks. aldrig i nærheden af let
antændelige væsker eller gasser.
Hold børnene på afstand
Børn, besøgende eller dyr må ikke nærme sig arbejdsområdet
eller røre ved værktøjet.
Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og balance.
Vær opmærksom
Se på det, du gør. Brug din sunde fornuft. Brug ikke værktøjet,
når du er træt.
Brug det rigtige værktøj
Brugen af værktøjet er beskrevet i denne brugsanvisning.
Advarsel! Anvendelsen af andet tilbehør eller udførelse af
opgaver med andet værktøj end det her anbefalede kan
medføre risiko for personskader.
Kontrollér værktøjet for skader
Kontrollér omhyggeligt værktøjet for beskadigelser, før du
bruger det. Kontrollér, at værktøjet fungerer rigtigt og kan
udføre det arbejde, det er beregnet til. Værktøjet må ikke
benyttes, hvis en af delene er beskadiget eller defekt.
Opbevar værktøjet sikkert, når det ikke bruges
Når værktøj og batterier ikke er i brug, skal de opbevares
indelåst eller højt placeret et tørt sted uden for børns rækkevidde.
Reparationer
Dette værktøj opfylder de relevante sikkerhedskrav.
Reparationer må kun foretages af dertil kvalificerede personer,
som bruger originale reservedele. I modsat fald kan der opstå
betydelig fare for brugeren.
Yderligere sikkerhedsvejledninger om ikke opladelige
batterier
Man må aldrig forsøge at åbne et batteri.
x
Det må ikke opbevares i lokaler, hvor temperaturen
x
overstiger 40 °C.
Ved bortskaffelse af batterier skal man følge vejledningen
x
i afsnittet "Miljø". Brænd ikke batterierne.
Under ekstreme forhold kan der forekomme
x
batteriutætheder. Hvis man opdager væske på
batterierne, skal man gå frem på følgende måde:
- Tør forsigtigt væsken af med en klud. Undgå kontakt
med huden.
Yderligere sikkerhedsvejledninger om laserværktøj
Advarsel! Laserstråling.
Se aldrig direkte ind i laserstrålen.
Se ikke direkte ind i laserstrålen med optiske
instrumenter.
Se egenskaberne for laserproduktet.
Denne laser overholder klasse 2 i EN 60825-1:1994+A11.
x
En laserdiode må ikke udskiftes med en diode af en anden
type. Hvis laseren beskadiges, skal den repareres af et
autoriseret reparationsværksted.
Laseren må ikke benyttes til andre formål end at styre
x
laserlinjer.
Øjnene må højst udsættes for laserstråler i klasse
x
2 i 0,25 sekunder. Øjenlågenes naturlige reflekser yder
normalt den nødvendige beskyttelse af øjet. Ved afstande
på over 1 meter overholder laseren klasse 1, og den
betragtes således som helt sikker.
Kig aldrig direkte og med vilje ind i laserstrålen.
x
Benyt ikke optisk værktøj til at kigge på laserstrålen med.
x
Værktøjet må ikke opsættes på en måde, så laserstrålen
x
kan ramme personer i hovedhøjde.
Lad ikke børn komme i nærheden af laseren.
x
Advarsel! Dette værktøj er kun beregnet til indendørs
x
brug. Brug ikke værktøjet udendørs.
Funktioner
1. Afbryder
2. Funktionstilstandsvælger
3. Laseråbning
4. Batterilåg

DANSK

31

Advertisement

loading