Download Print this page
Philips HP4698 Manual

Philips HP4698 Manual

Geometricks 10 in 1
Hide thumbs Also See for HP4698:

Advertisement

Geometricks 10 in 1
HP4698

Advertisement

loading

Summary of Contents for Philips HP4698

 • Page 1 Geometricks 10 in 1 HP4698...
 • Page 5 ENGLISH 6 BAHASA MELAYU 14 TI”NG VI◊T 23 ÀÒÉÒä·Â 31...
 • Page 6 Check the condition of the mains cord regularly. Do not use the appliance if the plug, the cord or the appliance itself is damaged. If the mains cord is damaged, it must be replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 • Page 7 Always return the appliance to a service centre authorised by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could cause an extremely hazardous situation for the user. Keep the appliance out of the reach of children.
 • Page 8 ENGLISH Follow this procedure for all attachments.To detach the attachments, turn the locking ring to the left and pull the attachment out of the handle. Unplug the appliance when you remove an attachment after or during styling.Avoid touching the metal and ceramic parts of the attachment, as they are hot.
 • Page 9 ENGLISH Make sure that the end of the lock is wound in the required direction. Open the clip after 5 to 10 seconds and remove the barrel from the hair. Let the curls cool down before combing, brushing or finger-combing the hair into its final style. You can comb the curls with your fingers to add volume.
 • Page 10 ENGLISH Triangular curls Connect the triangle attachment to the handle. Make sure that the stand is pointing downwards. Take a lock of hair, open the clip by pressing the lever and place the lock between the barrel and the clip (fig. 8). Release the lever and slide the barrel to the end of the lock.Then wind the lock round the barrel.
 • Page 11 ENGLISH Open the attachment by pressing the lever and place a lower section of the same lock of hair between the plates. Make sure there is an overlap. Repeat this process until you have reached the end of the lock. Let the crimps cool down.
 • Page 12 Do not wind the mains cord round the appliance. Guarantee & service If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you will find its phone number in the worldwide guarantee leaflet).
 • Page 13 Make sure that the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage. Perhaps the mains cord of the appliance is damaged. The mains cord must be replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 • Page 14: Bahasa Melayu

  Periksa keadaan kord sesalur dengan kerap. Jangan gunakan perkakas jika plag, kord atau perkakas itu sendiri rosak. Jika kord sesalur rosak, ia mesti digantikan oleh Philips, atau pusat servis yang disahkan oleh Philips, atau orang dengan kelayakan seumpamanya, untuk mengelakkan bahaya.
 • Page 15 Elakkan daripada tersentuh kulit. Jangan biarkan kord sesalur tersentuh mana-mana bahagian panas. Kembalikan perkakas kepada pusat servis yang disahkan oleh Philips untuk diperiksa atau dibaiki. Pembaikan oleh orang yang tidak layak boleh menimbulkan situasi yang teramat berbahaya bagi pengguna.
 • Page 16 BAHASA MELAYU Memasang alat sambung Sisipkan alat sambung ke dalam tangkai. Pastikan diriannya menghala ke bawah (rajah 1). Putarkan gelang kunci pada tangkai ke kanan sehingga anak panah tebal pada gelang kunci sejajar dengan anak panah pada tangkai. Alat sambung kini sudah terpasang rapi pada tangkainya (rajah 2). Ikuti prosedur ini bagi semua alat sambung.
 • Page 17 BAHASA MELAYU Keriting besar atau halus Pasangkan alat sambung pengeriting besar atau kecil pada tangkai. Pastikan diriannya menghala ke bawah. Ambil segelung rambut, bukakan sepit dengan menekan tuil kemudian selitkan rambut di antara laras dengan sepit (rajah 5). Lepaskan tuil dan luncurkan laras ke hujung rambut. Kemudian lilitkan rambut di sekeliling laras.
 • Page 18 BAHASA MELAYU Gelung jurai Pasangkan alat sambung pengeriting besar pada tangkai dan luncurkan pelingkar pada alat sambung pengeriting. Ambil segelung rambut, bukakan sepit dengan menekan tuil kemudian selitkan rambut di antara laras dengan sepit (rajah 7). Lepaskan tuil dan luncurkan laras ke hujung rambut. Kemudian lilitkan rambut di sekeliling laras mengikut bentuk pelingkar.
 • Page 19 BAHASA MELAYU Ikal sika-siku Pasangkan alat sambung sika-siku pada tangkai. Pastikan diriannya menghala ke bawah. Ambil segelung rambut, bukakan sepit dengan menekan tuil kemudian selitkan rambut di antara laras dengan sepit (rajah 9). Pastikan hujung rambut dililitkan mengikut arah yang dikehendaki. Bukakan sepit selepas 5 hingga 10 saat dan keluarkan laras daripada rambut.
 • Page 20 BAHASA MELAYU Rambut lurus Bukakan alat sambung pengetak/pelurus. Keluarkan plat satu demi satu dengan memegang hujungnya yang sejuk dan mencabutkannya daripada alat sambung (rajah 12). Terbalikkan plat dan luncurkannya kembali ke dalam alat sambung (rajah 13). Pastikan pinggir plat disisipkan dengan betul ke dalam alur. Anda kini telah menukarkan alat sambung pengetak menjadi alat sambung pelurus.
 • Page 21 Peribadi BV. Menyelesaikan masalah Jika masalah timbul dengan alat pendandan anda dan anda tidak dapat menyelesaikannya menggunakan panduan menyelesaikan masalah di bawah ini, sila hubungi pusat servis Philips atau Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara anda. Masalah Penyelesaian Perkakas tidak Mungkin bekalan elektrik terputus atau soket tidak berfungsi langsung.
 • Page 22 BAHASA MELAYU Masalah Penyelesaian Dandanan tidak Mungkin anda tidak membiarkan perkakas panas cukup seperti yang anda lama. jangkakan. Biarkan perkakas panas sehingga titik sedia berubah warna. Mungkin anda telah melilitkan terlalu banyak rambut di sekeliling laras atau menyelitkan terlalu banyak rambut di antara platnya.
 • Page 23 Ûón cho bÜn sº Ûa nÑng vÅ khÖ nÑng sÄng tÜo kiôu t°c kh£ng gi≠i hÜn! BÜn c° thô vióng thÑm website cµa ch≤ng t£i tÜi www.philips.com Ûô biót thìm th£ng tin vò sÖn phém nÅy hay båt c∏ sÖn phém nÅo khÄc cµa Philips.
 • Page 24 Ûô tióp x≤c v≠i da bÜn. Kh£ng Ûô dÇy Ûiõn ngu®n chÜm vÅo båt c∏ b´ phên n°ng nÅo. Lu£n nh≠ mang mÄy Ûón m´t trung tÇm d†ch v∂ Û∑±c Philips µy quyòn Ûô kiôm tra hoãc s∫a chªa.Viõc s∫a chªa do ng∑Æi kh£ng chuyìn m£n thºc hiõn c°...
 • Page 25 TI”NG VI◊T Xoay v¢ng kh°a trìn cÄn sang phÖi Ûón khi dåu m¥i tìn in Ûêm trìn v¢ng kh°a thâng hÅng v≠i dåu m¥i tìn trìn cÄn. L≤c nÅy, ph∂ kiõn ÛÉ Û∑±c láp an toÅn vÅo cÄn mÄy (hùnh 2). LÅm theo trùnh tº...
 • Page 26 TI”NG VI◊T Cçm m´t l¶n t°c, mØ kñp bàng cÄch nhån cçn Ûéy vÅ Ûãt l¶n t°c vÅo giªa hai nhÄnh cµa thanh cußn t°c (hùnh 5). ThÖ cçn Ûéy vÅ di chuyôn cÇy ußn t°c tr∑±t Ûón Ûu£i l¶n t°c. Sau Û°...
 • Page 27 TI”NG VI◊T ThÖ cçn Ûéy vÅ di chuyôn cÇy ußn t°c tr∑±t Ûón Ûu£i l¶n t°c. Sau Û° quån l¶n t°c quanh cÇy ußn t°c theo Û∑Æng xoán ßc. ÙÖm bÖo ràng Ûu£i cµa l¶n t°c Û∑±c quån theo Û≤ng chiòu yìu cçu. MØ...
 • Page 28 TI”NG VI◊T Kiôu t°c ëp bàng kñp n°ng Láp Kñp ëp t°c/Kñp lÅm thâng t°c v≠i Ûó ëp t°c vÅo cÄn mÄy (hùnh 10). Ch¶n m´t l¶n t°c (bò ngang tßi Ûa 5-6 cm), mØ kñp t°c ra bàng cÄch ån cçn Ûéy r®i Ûãt l¶n t°c vÅo giªa Ûó ëp cµa kñp ëp t°c/kñp lÅm thâng t°c.
 • Page 29 Trung tÇm trìn tÆ bÖo hÅnh kháp thó gi≠i). Nóu kh£ng c° Trung TÇm ChÑm S°c KhÄch HÅng nÅo tÜi n∑≠c bÜn, xin liìn hõ ÛÜi lΩ Philips Ø Û†a ph∑¨ng bÜn hoãc Ph¢ng D†ch V∂ cµa Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
 • Page 30 Ø n¨i s∫ d∂ng. C° thô dÇy Ûiõn chúnh cµa mÄy b† h•ng. DÇy Ûiõn ngu®n phÖi do c¨ sØ cµa Philips thay, hay m´t trung tÇm d†ch v∂ do Philips µy quyòn, hay nhªng ng∑Æi c° trùnh Û´ t∑¨ng Û∑¨ng Ûô trÄnh b† nguy hiôm.
 • Page 31 ¨Ñ ´ ᵈ § ·Ã§¼Áä´‰ µ ÒÁµ‰ Í §¡Òà àËÁÒÐüÓËÃÑ º 仧ҹ·Ø ¡ âÍ¡Òü üÒÁÒöáÇÐàÂÕ è  ÁªÁàÃÒä´‰ · Õ è www.philips.com à¾× è Í ·ÃÒºÃÒÂÅÐàÍÕ Â ´à¾Ô è Á àµÔ Á à¡Õ è Â Ç¡Ñ º ¼ÅÔ µ ÀÑ ³ ±Œ ¹ Ñ é ¹ æ...
 • Page 32 ÀÒÉÒä·Â ÍØ » ¡Ã³Œ ¨ Ñ ´ ᵈ § ·Ã§¼Áà¤Å× Í º´‰ Ç Âà«ÃÒÁÔ ¤ «Ö è § à«ÃÒÁÔ ¤ ¹Õ é ¨ Фˆ Í Âæ àÅ× Í ¹ËÒÂä» áµˆ ä Áˆ ¨ Ó໓ ¹ µ‰ Í § ¡Ñ § ÇÅà¾ÃÒÐüÒÁÒö㪉 § ҹ䴉 µ ÒÁ»¡µÔ ÍØ...
 • Page 33 ÀÒÉÒä·Â Á‰ Ç ¹¼Áälj ¹ ҹᤈ ä ˹¢Ö é ¹ ÍÂÙ ˆ ¡ Ñ º ¡ÒÃẈ § ¼Á ¶‰ Ò áºˆ § ¼Á໓ ¹ ªˆ Í àÅç ¡ ¨Ð㪉 à ÇÅÒ»ÃÐÁÒ³ 5 ÇÔ ¹ Ò·Õ ¶‰ Ò áºˆ § ¼Á໓ ¹ ªˆ Í Ë¹Ò¨Ð㪉 à ÇÅÒÁÒ¡¡Çˆ Ò áµˆ ä Áˆ à ¡Ô ¹ 10 ÇÔ ¹ Ò·Õ Å͹¢¹Ò´ãË­ˆ...
 • Page 34 ÀÒÉÒä·Â àÅ× è Í ¹á¡¹ä»¨¹¶Ö § »ÅÒÂüØ ´ ¢Í§µÑ Ç Åç Í ¤ ¨Ò¡¹Ñ é ¹ ¨Ö § Á‰ Ç ¹¼ÁÃͺ᡹ Åç Í ¤á¡¹àÁ× è Í á¹ˆ ã ¨áʼn Ç Çˆ Ò ä´‰ · ç¼ÁµÒÁµ‰ Í §¡Òà µÃǨüͺãˉ á ¹ˆ 㠨Lj Ò µÑ...
 • Page 35 ¡ÒÃÃÑ º »ÃÐ¡Ñ ¹ áÅкÃÔ ¡ Òà ËÒ¡µ‰ Í §¡Òâ‰ Í ÁÙ Å ËÃ× Í »ÃÐüº»’ ­ ËÒã´æ â»Ã´à¢„ Ò ªÁàÇç º 䫵‡ ¢ ͧ¿” Å Ô » üŒ ä ´‰ · Õ è www.philips.com ËÃ× Í µÔ ´ µˆ Í ÈÙ ¹ ÂŒ º ÃÔ ¡ ÒÃÅÙ ¡ ¤‰ Ò ¢Í§¿” Å Ô » üŒ (Philips Customer Care Centre) ã¹»ÃÐà·È¢Í§¤Ø ³ (ËÁÒÂàÅ¢â·ÃÈÑ...
 • Page 36 ËÒ¡ã¹»ÃÐà·È¢Í§¤Ø ³ äÁˆ Á Õ È Ù ¹ ÂŒ º ÃÔ ¡ ÒÃÏ â»Ã´µÔ ´ µˆ Í µÑ Ç á·¹¨Ó˹ˆ Ò Â¼ÅÔ µ ÀÑ ³ ±Œ ¢ ͧ¿” Å Ô » üŒ À ÒÂã¹»ÃÐà·È ËÃ× Í µÔ ´ µˆ Í á¼¹¡ºÃÔ ¡ Òâͧ Philips Domestic Appliances and Personal Care BV ¡ÒÃᡉ...
 • Page 45 2005/11/29...
 • Page 64 4222 002 60334...