Philips HP4696 Manual
Hide thumbs Also See for HP4696:
Table of Contents
 • Български
 • Čeština
 • Eesti 1
 • Hrvatski 9
 • Magyar 7
 • Қазақша
 • Lietuviškai
 • Latviešu
 • Polski
 • Română
 • Русский
 • Slovensky
 • Slovenščina
 • Srpski 15
 • Українська

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

HP4696

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Summary of Contents for Philips HP4696

 • Page 1 HP4696...
 • Page 5: Table Of Contents

  EnglisH 6 Български 1 Čeština eesti 1 Hrvatski 9 Magyar 7 ҚазаҚша 56 Lietuviškai 66 Latviešu 7 PoLski 8 roMână 91 русский 99 sLovensky 109 sLovenšČina 117 srPski 15 українська 1...
 • Page 6: English

  EnglisH introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips. com/welcome. With the new Salon Multistylist, you can create a unique look for every occasion. It offers unlimited creativity and versatility in hairstyling.
 • Page 7 Check the condition of the mains cord regularly. Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the appliance itself is damaged. If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 • Page 8 Do not wind the mains cord round the appliance. electromagnetic fields (eMF) This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.
 • Page 9 EnglisH Comb or brush your hair so that it is disentangled and smooth. Connect an attachment to the handle (see chapter ‘Preparing for use’). Make sure that the support points downwards. Place the appliance on the support of the attachment. Put the mains plug in the wall socket.
 • Page 10 EnglisH Waves Connect the small curling attachment to the handle. Slide the slide- on brush onto the curling attachment. Take a lock of hair and wind it round the slide-on brush (Fig. 7). Prevent the slide-on brush from getting tangled in the hair in the following way: Do not put too much hair in one lock.
 • Page 11 EnglisH Take a lock of hair (max. 5 to 6cm wide). Press the lever to open the straightening attachment and place the lock between the plates (Fig. 10). Decide if you want to create inward or outward flicks. Hold the appliance in such a way that the curved sides of the plates create the desired type of flick.
 • Page 12 (Fig. 13). guarantee & service If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet).
 • Page 13 Perhaps the mains cord of the appliance is damaged. If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. The styling...
 • Page 14: Български

  Български увод Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome. С новата Salon Multistylist можете да изглеждате уникално за всякакви случаи. Тя предлага неограничено творчество и...
 • Page 15 кабел или самият уред. Ако захранващият кабел се повреди, той трябва винаги да се подменя от Philips, упълномощен сервиз на Philips или подобни квалифицирани лица, за да се избегне опасност. Този уред не е предназначен за ползване от хора (включително...
 • Page 16 Изчакайте уреда да изстине, преди да го приберете. Не навивайте захранващия кабел около уреда. Електромагнитни излъчвания (eMF) Този уред Philips е в съответствие с всички стандарти по отношение на електромагнитните излъчвания (EMF). Ако се употребява правилно и съобразно напътствията в Ръководството, уредът е...
 • Page 17 Български Изваждайте щепсела на уреда от контакта, когато сваляте приставка по време или след фризиране. Не докосвайте металните и керамичните части на приставката, защото са горещи. използване на уреда Със Salon Multistylist можете да правите стегнати букли, едри букли, вълни, масури, извивки и гладка коса. Срешете или изчеткайте косата, за да не е сплетена и да е гладка. Свържете приставката към дръжката (вж. глава “Подготовка за употреба”). Внимавайте упорът да е обърнат надолу. Поставете уреда върху упора на приставката. Включете щепсела на захранващия кабел в контакта. Индикаторът за захранване светва и уредът се нагрява (фиг. 4). Уредът е готов за използване, когато индикаторната точка за готовност на приставката си смени цвета (фиг. 5). Оформете прическата си. Вж. разделите по-долу за специални напътствия за всяка отделна приставка. Забележка: Когато използвате някоя от машите за къдрене или четката...
 • Page 18 Български Отпуснете лостчето и плъзнете цилиндъра до края на кичура. След това навийте кичура около цилиндъра. Забележка: Внимавайте краят на кичура да е завит в необходимата посока. Отворете щипката след 5 до 10 секунди и извадете цилиндъра от косата. Оставете къдриците да се охладят, преди да сресвате, четкате или бухвате с пръсти косата за окончателно оформяне на прическата. Съвет: Можете да срешете къдриците с пръсти, за да добавите обем. Вълни Закрепете машата за дребни букли към дръжката. Наденете четката с плъзгач върху машата. Хванете кичур коса и го навийте около четката с плъзгач (фиг. 7). Пазете четката с плъзгач да не се заплете в косата ви по следния начин: Не...
 • Page 19 Български Хванете кичур коса, натиснете лостчето, за да отворите щипката, и поставете кичура между цилиндъра и щипката (фиг. 8). Отпуснете лостчето и плъзнете цилиндъра до края на кичура. След това навийте кичура около цилиндъра, като следвате профила на спиралата. Забележка: Внимавайте краят на кичура да е завит в необходимата посока. Отворете щипката след 5 до 10 секунди и извадете цилиндъра от косата. Оставете масурите да се охладят, преди да сресвате, четкате или бухвате с пръсти косата за окончателно оформяне на прическата. извивки Закрепете машата за изправяне към дръжката. Плъзнете изправящите пластини в машата, като извитите страни трябва да са насочени една към друга (фиг. 9). Хванете кичур коса (с широчина макс. 5 до 6 см). Натиснете лостчето, за да отворите машата за изправяне, и сложете кичура между пластините (фиг. 10). Решете дали ще правите извивките навътре или навън. Дръжте уреда така, че...
 • Page 20 Български Извадете една по една пластините. Хванете студения край и изтеглете поотделно всяка от пластините от машата за изправяне (фиг. 11). Завъртете пластините и ги плъзнете обратно в машата, като плоските страни трябва да са насочени една към друга (фиг. 12). Сега вече можете да използвате машата за изправяне, за да си направите права коса без извивки. Внимавайте ръбовете на пластините да влизат правилно в жлебовете. Хванете кичур коса (с широчина макс. 5 до 6 см). Натиснете лостчето, за да отворите машата за изправяне, и сложете кичура между пластините. Плъзнете внимателно машата надолу по дължината на косата в продължение на няколко секунди. Оставете изправената коса да се охлади, преди да я сресвате или четкате. Почистване Не потапяйте задвижващия блок във вода или друга течност и не го мийте с течаща вода. Изключете уреда от контакта. Сложете уреда опрян върху упора на приставката на безопасно място и го оставете да изстине. Почиствайте уреда и машите с четчица или суха кърпа. съхранение Изключете уреда от контакта. Сложете уреда опрян върху упора на приставката на безопасно...
 • Page 21 Ако се нуждаете от информация или имате проблем, посетете Интернет сайта на Philips на адрес www.philips.com или се обърнете към Центъра за обслужване на клиенти на Philips във вашата страна (телефонния му номер можете да намерите в международната гаранционна карта). Ако във вашата страна няма Център за...
 • Page 22 Може да е повреден захранващият кабел на уреда. За предотвратяване на опасност при повреда в захранващия кабел, той трябва да бъде сменен от Philips, оторизиран от Philips сервиз или квалифициран техник. Резултатите от Може би не сте оставили уредът да се нагрява...
 • Page 23: Čeština

  Čeština Úvod Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás ve společnosti Philips. Abyste mohli plně využít podpory, kterou Philips poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome. S novou kulmou Salon Multistylist vytvoříte jedinečný účes pro každou příležitost. Přístroj nabízí neomezenou kreativitu a všestrannost při vytváření...
 • Page 24 šňůře nebo na přístroji, přístroj dále nepoužívejte. Pokud by byla poškozena síťová šňůra, musí její výměnu provést společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí. Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými a duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností...
 • Page 25 Před uložením přístroje počkejte, až zcela vychladne. Neovíjejte přístroj síťovou šňůrou. Elektromagnetická pole (EMP) Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám týkajícím se elektromagnetických polí (EMP). Pokud je správně používán v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho použití podle dosud dostupných vědeckých poznatků...
 • Page 26 Čeština Učešte nebo vykartáčujte vlasy tak, aby byly hladké a nebyly zacuchané. Připojte nástavec k rukojeti (viz kapitola ‚Příprava k použití‘). Dbejte na to, aby podstavec směřoval dolů. Dbejte na to, aby podstavec směřoval dolů. Připojte síťovou zástrčku do zásuvky. Rozsvítí se kontrolka zapnutí a přístroj se zahřeje (Obr. 4). Přístroje je připraven k použití, jakmile bod indikátoru připravenosti na nástavci změní barvu (Obr. 5). Upravujte účes. Pokyny k nástavcům najdete v částech níže. Poznámka: Pokud používáte jeden z nástavců na vytváření kadeří nebo nasouvací kartáč, ujistěte se, že je pramen navinutý v požadovaném směru. Ponechte kulmu ve vlasech po dobu několika vteřin. Doba, po kterou podržíte kulmu ve vlasech, je závislá na hustotě vlasů. Nenechávejte kulmu ve vlasech déle než 10 sekund.
 • Page 27 Čeština Vlny Připevněte nástavec na malé kadeře k rukojeti. Na nástavec na kadeře nasuňte kartáč. Uchopte pramen vlasů a naviňte jej okolo nasouvacího kartáče (Obr. 7). Abyste předešli zacuchání účesu do nasouvacího kartáče, postupujte následujícím způsobem: Dbejte na to, aby v každém pramenu nebylo příliš mnoho vlasů. Pramen vlasů navíjejte nejvýše dvěma otáčkami nasouvacího kartáče. Při uvolňování pramene vlasů nezachyťte nasouvacím kartáčem spodní...
 • Page 28 Čeština Nasuňte narovnávací destičky na nástavec tak, aby zvlněné boční strany směřovaly proti sobě (Obr. 9). Uchopte pramen vlasů (max. 5 až 6 cm široký). Stisknutím páčky otevřete nástavec pro narovnání vlasů a vložte pramen vlasů mezi destičky (Obr. 10). Rozhodněte se, zda chcete vlasy zvlnit směrem dovnitř nebo ven. Držte přístroj tak, aby zvlněné destičky vytvořily požadovaný typ vlny. Kulmu posouvejte několik sekund směrem dolů po délce pramene vlasů. Až budou destičky 3 - 5 cm nad koncem pramene, jemně otáčejte přístrojem směrem dovnitř nebo ven, abyste dosáhli požadovaného typu vlny. Hladký vzhled Stisknutím páčky otevřete nástavec pro narovnání vlasů. Vyjměte destičky jednu po druhé. Chytněte je za chladný konec a vytáhněte je z nástavce pro narovnání vlasů (Obr. 11). Obraťte destičky a vložte je zpět do nástavce tak, aby ploché strany směřovaly proti sobě (Obr. 12). Nyní můžete používat nástavec pro narovnání vlasů pro vytvoření hladkého vzhledu vlasů...
 • Page 29 Pokud byste měli jakýkoli problém nebo byste potřebovali nějakou informaci, navštivte webovou stránku společnosti Philips www.philips.com nebo kontaktujte Středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi (telefonní číslo střediska najdete v letáčku s celosvětovou zárukou). Pokud se ve vaší zemi Středisko péče o zákazníky nenachází, můžete kontaktovat místního dodavatele výrobků...
 • Page 30 Mohlo dojít k poškození síťové šňůry přístroje. Pokud by byla poškozena síťová šňůra, musí její výměnu provést společnost Philips, servis autorizovaný společností Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, abyste předešli možnému nebezpečí. Výsledný účes Možná...
 • Page 31: Eesti 1

  Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt! Selleks, et Philipsi tootetoest kasu oleks, registreerige oma toode saidil www.philips.com/ welcome. Uuendatud Salon Multistylistiga saate kujundada ainulaadse välimuse igaks elujuhtumiks. Selle abil saate soengukujundamisel kasutada piiramatut loovust ja mitmekesisust. Üldine kirjeldus (Jn 1) Käepide...
 • Page 32 Kontrollige korrapäraselt toitejuhtme korrasolekut. Ärge kasutage seadet, mille toitepistik, -juhe või seade ise on kahjustatud. Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohtlike olukordade vältimiseks uue vastu vahetama Philips, Philipsi volitatud hoolduskeskus või samaväärset kvalifikatsiooni omav isik. Seda seadet ei tohiks füüsiliste puuetega ja vaimuhäiretega isikud (kaasa arvatud lapsed) nii kogemuste kui ka teadmiste puudumise tõttu seni kasutada, kuni nende ohutuse eest vastutav isik neid ei valva...
 • Page 33 eesti Ärge kasutage seadet muuks kui selles kasutusjuhendis kirjeldatud otstarbeks. Enne hoiukohta panekut laske seadmel täielikult maha jahtuda. Ärge kerige toitejuhet ümber seadme. elektromagnetilised väljad (eMF) See Philipsi seade vastab kõikidele elektromagnetilisi välju (EMF) käsitlevatele standarditele. Kui seadet käsitsetakse õigesti ja käesolevale kasutusjuhendile vastavalt, on seadet tänapäeval kasutatavate teaduslike teooriate järgi ohutu kasutada.
 • Page 34 eesti Asetage seade otsakutoele. Sisestage pistik seinakontakti. Toite märgutuli süttib põlema ja seade hakkab kuumenema (Jn 4). Seade on kasutamiseks valmis, kui kasutusvalmiduse täpp muudab värvust (Jn 5). Seadke oma juuksed soengusse. Lugege iga otsaku kohta allpooltoodud kindlaid juhiseid. Märkus: Kui kasutate mõnda lokkimisotsakut või pealelibistatavat harja, siis kontrollige alati, kas olete loki otsa otsakule soovitud suunas keeranud. Jätke juustekoolutaja mõneks sekundiks oma juustesse.
 • Page 35 eesti Pealelibistatava harja juustesse takerdumise ärahoidmiseks toimige järgmisel viisil: Ärge võtke lokki korraga liiga palju juukseid. Ärge keerake juukseid ümber pealelibistatava harja üle kahe korra. Juusteloki lahtikerimisel veenduge selles, et hoiate pealelibistatavat harja allapoolejäävatest juustest kaugemal. Eemaldage pealelibistatav hari juustest 5–10 sekundi pärast. Enne juuste kammimist, harjamist või sõrmedega soengusse seadmist laske lainetel jahtuda. kiharad Ühendage suur lokkimisotsak käepidemega.
 • Page 36 eesti Libistage juuksekoolutaja mõne sekundi jooksul õrnalt piki juukseid allapoole. Kui plaadid on –5 cm kaugusel loki otsast, keerake soovitud tüüpi lokkide tegemiseks seadet kergelt sisse- või väljapoole. siledad juuksed Vajutage klambripäästikule sirgestamisotsaku avamiseks. Eemaldage ükshaaval sirgestamisotsakud. Haarake kinni jahedast tipust ja tõmmake kumbki plaat sirgestamisotsakust välja (Jn 11). Keerake plaadid ümber ja libistage need otsakusse tagasi nii, et lamedad küljed oleksid suunatud teineteise vastu (Jn 12). Nüüd saate sirgestamisotsakut kasutada lokkideta sileda soengu tegemiseks. Veenduge, et plaatide servad oleks korralikult soontesse sisestatud. Võtke juuksesalk (max 5–6 cm laiune), avage klambripäästikule vajutades sirgestamisotsak ja pange juuksesalk plaatide vahele.
 • Page 37 (Jn 13). garantii ja hooldus Kui vajate infot või teil on mõni probleem, külastage Philipsi veebisaiti aadressil www.philips.com või võtke ühendust oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega (telefoninumbri leiate garantiilehelt). Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge kohaliku Philipsi toodete edasimüüja poole või võtke ühendust Philipsi Domestic Appliances and...
 • Page 38 eesti Häire Lahendus Võimalik, et seadme pinge ei vasta kasutatava elektrivõrgu pingele. Kontrollige, kas seadme andmesildile märgitud pinge vastab kohaliku elektrivõrgu pingele. Võimalik, et seadme toitejuhe on vigastatud. Kui toitejuhe on vigastatud, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb lasta toitejuhe vahetada Philipsi hoolduskeskuses, Philipsi volitatud hoolduskeskuses või kvalifitseeritud isikul.
 • Page 39: Hrvatski 9

  Hrvatski uvod Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na: www.philips.com/welcome. Uz novi Salon Multistylist možete stvoriti jedinstven izgled za svaku prigodu. On nudi neograničenu kreativnost i raznovrsnost u oblikovanju kose.
 • Page 40 Redovito provjeravajte stanje kabela za napajanje. Aparat nemojte koristiti ako je utikač, kabel ili sam aparat oštećen. Ako se kabel za napajanje ošteti, mora ga zamijeniti tvrtka Philips, ovlašteni Philips servisni centar ili neka druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle potencijalno opasne situacije.
 • Page 41 Kabel za napajanje ne omatajte oko aparata. elektromagnetska polja (eMF) Ovaj proizvod tvrtke Philips sukladan je svim standardima koji se tiču elektromagnetskih polja (EMF). Ako aparatom rukujete ispravno i u skladu s ovim uputama, prema dostupnim znanstvenim dokazima on će biti siguran za korištenje.
 • Page 42 Hrvatski Aparat stavite na potporni dio nastavka. Priključite utikač u zidnu utičnicu. Indikator napajanja se uključuje i aparat se počinje zagrijavati (Sl. 4). Aparat je spreman za korištenje kada indikator spremnosti na nastavku promijeni boju (Sl. 5). Oblikujte kosu. Posebne upute za korištenje svakog nastavka potražite u odjeljcima u nastavku. Napomena: Prilikom korištenja nekog od nastavaka za oblikovanje kovrča ili četke kraj pramena obavezno namotajte u odgovarajućem smjeru. Aparat za oblikovanje ostavite u kosi nekoliko sekundi. Vrijeme držanja aparata u kosi ovisi o debljini kose. Aparat za oblikovanje nemojte držati u kosi duže od 10 sekundi.
 • Page 43 Hrvatski Nemojte stavljati previše kose u jedan pramen. Nemojte namatati pramen više od dva puta oko klizne četke. Prilikom odmotavanja pramena kose, kliznu četku držite dalje od donjeg sloja kose. Nakon 5 do 10 sekundi kliznu četku uklonite iz kose. Neka se kovrče ohlade prije češljanja, četkanja ili raščešljavanja kose prstima u konačni oblik. okrugli uvojci Nastavak za velike kovrče spojite na dršku. Kliznu spiralu gurnite na nastavak za kovrče. Uzmite pramen kose, pritisnite ručicu kako biste otvorili hvataljku i stavite pramen između cijevi i hvataljke (Sl. 8). Otpustite ručicu i povucite cijev prema kraju pramena. Potom namotajte pramen oko cijevi prateći spiralu.
 • Page 44 Hrvatski Povlačite aparat duž kose nekoliko sekundi. Kad se ploče nađu 3-5 cm iznad kraja pramena, lagano okrenite aparat prema unutra ili prema van kako biste stvorili željeni oblik uvojka. Ravna kosa Pritisnite ručicu kako biste otvorili nastavak za ravnanje. Ploče za ravnanje uklonite jednu po jednu. Uhvatite hladni vrh i svaku ploču izvucite iz nastavka za ravnanje (Sl. 11). Okrenite ploče i pogurajte ih natrag na nastavak tako da ravne strane budu usmjerene jedna prema drugoj (Sl. 12). Nastavak za ravnanje sad možete koristiti za stvaranje glatke kose bez uvojaka. Pazite da rubovi ploča budu ispravno umetnuti u žljebove. Uzmite pramen kose (širok najviše 5 do 6 cm). Pritisnite ručicu kako biste otvorili nastavak za ravnanje i stavite pramen između ploča. Aparat za oblikovanje nekoliko sekundi nježno gurajte uzduž kose. Pustite ravnu kosu da se ohladi prije češljanja ili četkanja. Čišćenje Aparat nemojte nikada uranjati u vodu ili neku drugu tekućinu te ispirati pod mlazom vode. Isključite aparat iz struje. Spremite aparat za oblikovanje na potporni dio nastavka i na sigurno mjesto te pustite da se ohladi. Čistite aparat i nastavke malom četkom ili suhom tkaninom. spremanje Isključite aparat iz struje.
 • Page 45 Jamstvo i servis Ako vam je potrebna informacija ili imate problem, posjetite web-stranicu www.philips.com ili se obratite Philips centru za korisnike u svojoj državi (broj se nalazi u međunarodnom jamstvenom listu). Ako u vašoj državi ne postoji centar za korisnike, obratite se lokalnom prodavaču Philips proizvoda ili servisnom odjelu Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
 • Page 46 Rješenje Možda je kabel za napajanje aparata oštećen. U tom slučaju mora ga zamijeniti tvrtka Philips, ovlašteni servis tvrtke Philips ili neka druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost. Rezultati Možda aparat niste pustili da se zagrije. Pustite aparat...
 • Page 47: Magyar 7

  Magyar Bevezetés Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon. Az új Salon Multistylist hajformázó segítségével minden alkalomra egyedi frizurát készíthet. A készülék végtelen változatosságot tesz lehetővé a hajformázásban. Általános leírás (ábra 1) Markolat Bekapcsolás jelzőfény...
 • Page 48 A készüléket tartsa távol gyúlékony tárgyakról. Sose hagyja a hálózatra csatlakoztatott készüléket felügyelet nélkül. Használat után mindig húzza ki dugót az aljzatból. Javításra mindig a Philips valamely hivatalos szakszervizébe vigye a készüléket. A szakszerűtlen javítás a felhasználó számára különösen veszélyes lehet.
 • Page 49 Mielőtt eltenné, várja meg, amíg a készülék lehűl. Ne tekerje a hálózati csatlakozó kábelt a készülék köré. elektromágneses mezők (eMF) Ez a Philips készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.
 • Page 50 Magyar Csatlakoztassa a tartozékot a fogantyúra. (Lásd az „Előkészítés a használatra” című fejezetet.) Ügyeljen rá, hogy a tartó lefelé mutasson. Helyezze a készüléket a tartozék tartójára. Dugja a hálózati csatlakozódugót a fali konnektorba. A működésjelző fény világít, és a készülék melegedni kezd (ábra 4). A készülék akkor használatra kész, amikor a tartozékon lévő, a használatra kész állapotot jelző pont színt vált (ábra 5). Most elkezdheti a hajformázást. Az alábbi részekben az egyes tartozékokra vonatkozó speciális utasításokat talál. Megjegyzés: A göndörítő tartozékok és a rácsúsztatható kefe használatakor mindig ügyeljen rá, hogy a hajfürt végét a megfelelő irányban tekerje fel. Tartsa a hajformázót néhány másodpercig a hajban. A haj vastagságától függ, hogy mennyi ideig kell a hajformázót a hajban tartani.
 • Page 51 Magyar Hullámok Csatlakoztassa a fogantyúra a kis loknik készítésére szolgáló tartozékot, majd csúsztassa rá a kefét. Fogjon meg egy hajfürtöt, és tekerje a rácsúsztatható kefére (ábra 7). A következő módon kerülheti el, hogy a rácsúsztatható kefe a hajába akadjon: Ne tegyen túlságosan sok hajat az egyes fürtökbe. A fürtöket legfeljebb duplán tekerje a rácsúsztatható kefére. Amikor leengedi a keféről a hajat, tartsa a rácsúsztatható kefét távol az alatta lévő...
 • Page 52 Magyar Csúsztassa a hajkiegyenesítő lapokat a tartozékba, az ívelt oldalukkal egymás felé (ábra 9). Fogjon meg egy hajtincset (maximum 5–6 cm széleset). A kar megnyomásával nyissa ki a hajkiegyenesítő tartozékot, és helyezze a hajfürtöt a lapok közé (ábra 10). Döntse el, hogy befelé vagy kifelé göndörödő fürtöket szeretne. Tartsa úgy a készüléket, hogy a lapok ívelt oldalai a kívánt fürtöt hozzák létre. Néhány másodperc alatt csúsztassa végig óvatosan a haján a formázót. Amikor a lapok 3–5 cm távolságra vannak a hajvégektől, óvatosan fordítsa a készüléket a kívánt fürtforma irányába. Lesimított frizura A hajkiegyenesítő tartozék kinyitásához nyomja meg a kart. Egyenként vegye ki a hajkiegyenesítő lapokat. A hideg végüknél fogva vegye ki a lapokat a hajkiegyenesítő tartozékból (ábra 11). Fordítsa meg a lapokat és csúsztassa vissza a tartozékba, lapos felükkel egymás felé (ábra 12). Most egyenes hajat készíthet a hajkiegyenesítő tartozékkal. Ügyeljen rá, hogy a lapok szélei megfelelően illeszkedjenek a tartozék vájataiba.
 • Page 53 (ábra 13). Jótállás és szerviz Ha információra van szüksége, vagy ha valamilyen probléma merült fel, látogasson el a Philips honlapjára www.philips.com, vagy forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem működik vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szaküzletéhez vagy a Philips...
 • Page 54 értéke egyezik-e a helyi hálózati feszültséggel. Lehet, hogy a készülék hálózati csatlakozókábele megsérült. Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében Philips szakszervizben, vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserélni. Az elkészített Előfordulhat, hogy nem hagyta eléggé felmelegedni a frizura nem felel készüléket.
 • Page 55 Magyar Probléma Megoldás Előfordulhat, hogy nem hagyta elég ideig a hajformázó tartozékot a hajon. A hajformázót tartsa a hajon 5–10 másodpercig, a haj vastagságától függően.
 • Page 56: Қазақша

  ҚазаҚша кіріспе Осы затты сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philipsқа қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толығымен рахатыңызға қолдану үшін, өзіңіздің өніміңізді www.philips.com/welcome бойынша тіркеуге отырғызыңыз. Осы жаңа Salon Multistylist арқасында сіз өзіңізге кез келген жағдайға арналған ерекше келбет ала аласыз. Осы сізге шашыңыздың әрлеуінде...
 • Page 57 Аспапты тез тұтанғыш аймақтан шеткері ұстаңыз. Құрал тоққа қосылып тұрған кезде, оны қадағалаусыз қалдырмаңыз. Құралды қолданып болғаннан соң өшіріп отырыңыз. Құралды тексеру үшін немесе оны жөндеу үшін, оны Philips әкімшілігі берген қызмет орталығына апарыңыз. Құралды біліксіз адамдарға жөндету, қолданушыға өте қауіпті жағдай туғызуы мүмкін.
 • Page 58 Құралды жинап қоятынның алдында, оның сәл суығанын күтіңіз. Тоқ сымымен құралды айналдырып орамаңыз. Электромагниттік өріс (ЭМӨ) Осы Philips құралы Электрмагниттік өріске (ЭМӨ) байланысты барлық стандарттарға сәйкес келеді. Егер осы құралды қосымша берілген нұсқаудағыдай ұқыпты қолданған болса, онда бұл құрал, бүгінгі таңдағы белгілі ғылыми зерттеулер бойынша, қолдануға қауіпсіз...
 • Page 59 ҚазаҚша Қосымша бөлшектерді ажырату үшін, бекіту сақинасын солға қарай бұрып, қосымша бөлшекті сабынан суырып алыңыз. Шашыңызды үлгілеп жатқанда немесе үлгілеп болғаннан кейін, қосымша құралды ауыстыру үшін, оны алдымен өшіріп тастаңыз, өйткені оның металды немесе керамикалық қаптамасы ыстық болады. Құралды қолдану Осы Salon Multistylist көмегімен сіз шашыңызды қатты бұйра, ірі бұйра, толқындар, сақиналар, серіппелі немесе жылтыр шаш ете аласыз. Шашыңызды тараңыз, ол шатаспаған және жұмсақ болуы тиіс. Қосымша бөлшекті сабына орнатыңыз («Қолдануға дайындық» тармағын қараңыз). Қорғанысы төмен қарап тұруы тиіс. Құралды қосымша бөлшектің қорғанысына орнатыңыз. Шанышқыны қабырғадағы розеткаға қосыңыз. Қуатқа қосулы дегенді білдіретін жарық жанып, құрал қыза бастайды (Cурет 4). Қосымша бөлшектегі нүкте өзінің түсін өзгерткенде, құрал қолдануға дайын деген сөз (Cурет 5). Шашыңызға үлгі беріңіз. Әр бір қосымша бөлшекке арналған нұсқауларды төменнен оқып алыңыз. Есте сақтаңыз: Шашты бұйралайтын қосымша бөлшектерді немесе сырғыма...
 • Page 60 ҚазаҚша Ірі немесе тығыз бұйра Ірі немесе кішкене бұйра жасайтын қосымша бөлшекті сапқа қосыңыз. Шаш бұрмасын алып, қыстырмасын иінін басу арқылы ашып, қыстырма мен негізі арасына шаш бұрымын салыңыз (Cурет 6). Иінін жіберіп, негізін шаш бұрымының ұшына жейін сырғытыңыз. Содан соң, шаш бұрымын негізіне ораңыз. Есте сақтаңыз: Шаш бұрымының ұшы керекті бағытта оралғандығын тексеріңіз. Қыстырманы 5 -10 секундтан кейін ашып, негізін шаштан босатыңыз. Шашты сәндеуді аяқтау үшін шашты тарақпен, щеткамен немесе саусақтармен тарар алдында, бұйраланған шаштарды суыту керек. Кеңес: Бұйралаған шаштарыңызды саусақтарыңызбен тарап жатқызсаңыз, ол көлемінде өседі. Толқындар Кішкене бұйра жасайтын қосымша бөлшекті сапқа орнатып, тарақты бұйралайтын қосымша бөлшекке сырғытып орнатыңыз. Шашыңыздың бір бұрымын алып, сырғымалы тараққа ораңыз (Cурет 7). Сырғыма тарақта шашыңыз шатасып қалмас үшін, төмендегі қадамдарды...
 • Page 61 ҚазаҚша Толқындарды тарақпен, қылшықпен немесе саусақтарыңызбен тарап, шашыңызға соңғы үлгі берер алдында бұйраларыңызды суытып алыңыз. сақиналы бұйра Кішкене бұйра жасайтын қосымша бөлшекті сапқа орнатып, тарақты бұйралайтын қосымша бөлшекке сырғытып орнатыңыз. Шаш бұрмасын алып, қыстырмасын иінін басу арқылы ашып, қыстырма мен негізі арасына шаш бұрымын салыңыз (Cурет 8). Тұтқаны жіберіп, негізін шаш бұрымының ұшына дейін сырғытыңыз. Содан соң, шаш бұрымын негізіне ораңыз. Есте сақтаңыз: Шаш бұрымының ұшы керекті бағытта оралғандығын тексеріңіз. Қыстырманы 5 -10 секундтан кейін ашып, негізін шаштан босатыңыз. Шашыңыздың суығанын күтіп, тарақпен немесе саусақтарыңызбен керекті үлгіге жеткізіңіз. Бұйра Шаш түзету қосымша бөлшегін сабына сырғытып енгізіңіз Шаш түзету табақшаларды бұралған жағын бір біріне қаратып қосымша бөлшекке сырғытып енгізіңіз (Cурет 9). Бір бұрым шашты алыңыз (ең көп дегенде ені 5 не 6 см. болсын). Иінін басып, шаш түзету қосымша бөлшегін ашыңыз, содан соң шаш бұрымын табақшалар арасына салыңыз (Cурет 10). Сіз ішке бұралған бұйра немесе сыртқа бұралған бұйра жасағыңыз келетіндігіңізді...
 • Page 62 ҚазаҚша құралды ішке қарай немесе сыртқа қарай бұрыңыз, сонда өзіңіз қалаған бұйра шаш аласыз. Тегіс шашты көрініс Иінін басып, шаш түзеткіш қосымша бөлшекті ашыңыз. Шаш түзету табақшаларды бір бірлеп алыңыз. Салқын ұшынан ұстап, әр бір табақшаны шаш түзету қосымша бөлшектен суыры п алыңыз (Cурет 11). Табақшаларды аударып, тегіс жақтарын бір біріне қаратып қосымша бөлшекке қайтадан сырғытып енгізіңіз (Cурет 12). Сіз енді шаш түзету қосымша бөлшегін қолданып, бұйрасы жоқ тегіс шаш жасауыңызға болады. Тақшалардың жиектері тесікшелерге дұрыс кіргеніне көзіңізді жеткізіңіз. Бір бұрым шашты алыңыз (ең көп дегенде ені 5 не 6 см. болсын). Иінін басып, шаш түзету қосымша бөлшегін ашыңыз, содан соң шаш бұрымын табақшалар арасына салыңыз. Үлгі бергішті жәймен шаш ұзындығы бойынша төмен қарай бірнеше секунд бойы сырғытыңыз. Тегіс шаштардың суығанын күтіп, содан кейін тараңыз. Тазалау Құралды ешқашан суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз, және оны ағын су астында шәймаңыз. Құралды тоқтан суырыңыз. Үлгілеушіні қосымша бөлшек қондырғысына орнатып, қауіпсіз жерге қойып, суытыңыз. Құралды және қосымша бөлшектерді кішкене щеткамен немесе құрғақ шүберекпен тазалаңыз.
 • Page 63 кепілдік және қызмет Егер сізге ақпарат керек болса, немесе сізде ойландырған мәселе болса, Philips’тің интернет бетіндегі www.philips.com веб-сайтына келіңіз, немесе өзіңіздің еліңіздегі Philips Тұтынушылар Орталығына телефон шалсаңыз болады (оның нөмірін сіз дүние жүзі бойынша берілетін кепілдік кітапшасынан табасыз). Сіздің еліңізде...
 • Page 64 ҚазаҚша ақаулықтарды табу Осы тармақта құралмен қолданғанда жиі кездесетін келел мәселелер жөнінде әңгіме жүреді. Егер сіз Мәселеңізді шеше алмасаңыз, өзіңіздің еліңіздегі Philips Тұтынушылар Орталығына телефон шалсаңыз болады. Келелі мәселе Шешім Құрал жұмыс Қоректену желісінде немесе розетка желісінде жасамайды. ақаушылық болуы мүмкін. Қоректену желісінің...
 • Page 65 ҚазаҚша Келелі мәселе Шешім Мүмкін сіз үлгі беретін қосымша бөлшекті шашыңызда керегінше ұзақ ұстамаған боларсыз. Үлгі беретін қосымша бөлшекті шашыңызда шаш бұрымы қалыңдығына байланысты 5-10 секунд бойы ұстаңыз.
 • Page 66: Lietuviškai

  Lietuviškai Įžanga Sveikiname Jus įsigijus mūsų gaminį ir sveiki atvykę į „Philips“! Kad galėtumėte pasinaudoti visa „Philips“ siūloma parama, užregistruokite produktą adresu www.philips.com/welcome. Su naujuoju „Salon Multistylist“, jūs galite sukurti unikalią išvaizdą kiekvienai progai. Jums siūloma neribota kūrybinė laisvė ir įvairovė darant šukuosenas.
 • Page 67 įtampą. Reguliariai tikrinkite maitinimo laido būklę. Nenaudokite prietaiso, jei kištukas, maitinimo laidas ar pats prietaisas yra pažeisti. Jei pažeistas maitinimo laidas, vengiant rizikos, jį turi pakeisti „Philips“ darbuotojai, „Philips“ įgaliotasis techninės priežiūros centras arba kiti panašios kvalifikacijos specialistai.
 • Page 68 Prieš padėdami į laikymo vietą, leiskite prietaisui atvėsti. Nevyniokite maitinimo laido apie prietaisą. Elektromagnetiniai laukai (EMF) Šis „Philips“ prietaisas atitinka visus elektromagnetinių laukų (EMF) standartus. Tinkamai eksploatuojant prietaisą pagal šiame vartotojo vadove pateiktus nurodymus, remiantis dabartine moksline informacija, jį yra saugu naudoti.
 • Page 69 Lietuviškai Šukomis ar šepečiu iššukuokite plaukus, kad jie taptų švelnūs ir nesusivėlę. Prijunkite priedą prie rankenos (žr. skyrių „Paruošimas naudoti“). Įsitikinkite, kad atrama nukreipta žemyn. Padėkite prietaisą ant priedo atramos. Įkiškite laidą į sieninį el. lizdą. Įjungimo lemputė užsidega, ir prietaisas pradeda kaisti (Pav. 4). Prietaisas parengtas naudoti kai ant priedo esantis signalinis taškas pakeičia spalvą (Pav. 5). Formuokite šukuoseną. Žr. žemiau esančius skyrius, norėdami gauti instrukcijas kiekvienam priedui. Pastaba: Naudodami vieną iš garbanojimo priedų arba užmaunamą šepetį, visada įsitikinkite, kad sruogos galas užvyniotas tinkama kryptimi. Palikite šukuosenos formuotuvą plaukuose kelias sekundes. Tai, kaip ilgai turite laikyti šukuosenos formuotuvą plaukuose, priklauso nuo jūsų plaukų storio. Nelaikykite šukuosenos formuotuvo plaukuose ilgiau, nei 10 sekundžių.
 • Page 70 Lietuviškai Bangos Prijunkite mažąjį garbanojimo priedą prie rankenos. Ant garbanojimo priedo užmaukite šepetį. Paimkite plaukų sruogą ir apvyniokite aplink užmaunamąjį šepetį (Pav. 7). Kad užmaunamas šepetys nesusipainiotų plaukuose: Į vieną sruogą neimkite per daug plaukų. Nevyniokite sruogos aplink užmaunamą šepetį daugiau nei du kartus. Kai išvyniojate plaukų sruogą, įsitikinkite, kad laikote užmaunamą šepetį patraukę nuo giliau esančių plaukų. Ištraukite užmaunamą šepetį iš plaukų po 5–10 sekundžių.
 • Page 71 Lietuviškai Paimkite plaukų sruogą (ne daugiau kaip 5–6 cm pločio). Paspausdami svirtį atidarykite tiesinantį priedą ir įdėkite sruogą tarp žnyplių (Pav. 10). Nuspręskite, ar norite užriesti sruogas į vidų, ar į išorę. Laikykite prietaisą taip, kad išlenktos žnyplių pusės sukurtų norimo tipo sruogas. Kelias sekundes šukuosenos formuotuvu braukite žemyn. Kai žnyplės bus 3–5 cm atstumu nuo sruogos galo, švelniai sukite prietaisą į vidų arba į išorę, kad sukurtumėte norimą garbanos tipą. glotni šukuosena Norėdami atidaryti tiesinantį priedą, paspauskite svirtį. Ištraukite tiesinančias plokšteles paeiliui. Laikydami už vėsaus antgalio ištraukite kiekvieną plokštelę iš tiesinančio priedo (Pav. 11). Apsukite plokšteles ir įstumkite jas atgal į priedą taip, kad plokščiosios pusės būtų atsuktos viena į kitą (Pav. 12). Dabar galite naudoti tiesinantį priedą, norėdami sukurti glotnią šukuoseną be garbanų.
 • Page 72 į oficialų surinkimo punktą perdirbti. Taip prisidėsite prie aplinkosaugos (Pav. 13). garantija ir techninė priežiūra Jei jums reikia informacijos ar kyla problemų, apsilankykite „Philips“ tinklalapyje www.philips.com arba kreipkitės į jūsų šalyje esantį „Philips“ klientų aptarnavimo centrą (telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančiame garantijos lankstinuke).
 • Page 73 įtampa, nurodyta ant prietaiso, sutampa su vietinio maitinimo tinklo įtampa. Tikriausiai pažeistas prietaiso maitinimo laidas. Jei pažeistas maitinimo laidas, vengiant rizikos, jį turi pakeisti „Philips“ darbuotojai, „Philips“ įgaliotasis techninės priežiūros centras arba kiti kvalifikuoti specialistai. Modeliavimo Galbūt neleidote prietaisui pakankamai įkaisti. Leiskite rezultatai prietaisui kaisti, kol signalinis taškas pakeis spalvą.
 • Page 74: Latviešu

  Latviešu ievads Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā gūtu labumu no Philips piedāvātā atbalsta, reģistrējiet savu produktu www.philips.com/ welcome. Ar jauno Salon Multistylist matu ieveidotāju jūs varat radīt neaizmirstamu tēlu ikvienam gadījumam. Tas piedāvā neierobežotu radošo telpu un daudzveidību matu veidošanā.
 • Page 75 Latviešu Regulāri pārbaudiet elektrības vada stāvokli. Nelietojiet ierīci, ja bojāta tās kontaktdakša, elektrības vads vai pati ierīce. Ja elektrības vads ir bojāts, jums jānomaina tas Philips pilnvarotā servisa centrā vai līdzīgi kvalificētam personām, lai izvairītos no bīstamām situācijām. Šo ierīci nevar izmantot personas (tai skaitā bērni) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām,...
 • Page 76 Pirms novietojat ierīci glabāšanā, pagaidiet, līdz tā atdziest. Netiniet elektrības vadu ap ierīci. elektromagnētiskie Lauki (eMF) Šī Philips ierīce atbilst visiem standartiem saistībā ar elektromagnētiskiem laukiem (EMF). Ja rīkojaties atbilstoši un saskaņā ar instrukcijām šajā rokasgrāmatā, ierīce ir droši izmantojama saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskiem datiem.
 • Page 77 Latviešu Barošanas lampiņa iedegas, un ierīce uzsilst (Zīm. 4). Ierīce ir gatava lietošanai, kad gatavības punkts uz uzgaļa maina krāsu (Zīm. 5). Ievietojiet matus. Skatīt zemāk norādītās nodaļas īpašām instrukcijām darbam ar katru uzgali. Piezīme: Lietojot kādu no cirtošanas uzgaļiem vai izvelkamo suku, vienmēr pārliecinieties, vai matu šķipsnas gals ir aptīts vēlamajā virzienā. Turiet matu ieveidotāju matos pāris sekundes. No matu biezuma ir atkarīgs laiks, cik ilgi matu ieveidotājs jātur matos. Neatstājiet matu ieveidotāju matos ilgāk kā 10 sekundes. lielas vai stingras cirtas Pievienojiet lielo vai mazo cirtošanas uzgali rokturim.
 • Page 78 Latviešu Attinot matu šķipsnu, pārliecinieties, ka izvelkamā suka nesaskartas ar jau ieveidotajiem matiem. Pēc 5 līdz 10 sekundēm izņemiet izvelkamo suku no matiem. Pirms matu ķemmēšanas ar ķemmi, suku vai pirkstiem, izveidojot galīgo frizūru, ļaujiet viļņiem atdzist. sprogas Pievienojiet lielo ieveidošanas uzgali rokturim. Uzvietojiet izvelkamo spirāli cirtošanas uzgalim. Paņemiet matu šķipsnu, nospiediet sviru, lai atvērtu sviru un ievietojiet loku starp cilindru un sviru (Zīm. 8). Atlaidiet sviru un bīdiet cilindru uz šķipsnas galu. Pēc tam aptiniet šķipsnu ap cilindru, atkārtojot spirāles līnijas. Piezīme: Pārliecinieties, ka šķipsnas gals ir aptīts vēlamajā virzienā. Pēc 5 līdz 10 sekundēm izņemiet cilindru no matiem. Pirms matu ķemmēšanas ar ķemmi, suku vai pirkstiem, izveidojot galīgo frizūru, ļaujiet sprogām atdzist. lokas Pievienojiet iztaisnošanas uzgali rokturim. Uzvietojiet matu iztaisnošanas plātnes uzgalim tā, lai izliektās puses atrodas viena pret otru (Zīm. 9). Paņemiet matu šķipsnu (maks. 5 līdz 6cm platu). Nospiediet sviru, lai atvērtu iztaisnošanas uzgali, un novietojiet sprogu starp plātnēm (Zīm. 10).
 • Page 79 Latviešu taisni mati Nospiediet sviru, lai atvērtu iztaisnošanas uzgali. Pa vienai noņemiet matu iztaisnošanas plātnes. Satverot aiz to vēsā gala, pavelciet katru plātni ārā no iztaisnošanas uzgaļa (Zīm. 11). Pagrieziet plātnes otrādi un ievietojiet tās atpakaļ uzgalī tā, lai gludās puses atrodas viena pret otru (Zīm. 12). Tagad jūs varat izmantot iztaisnošanas uzgali, lai iegūtu taisnus matus bez cirtām. Raugieties, lai plākšņu malas būtu pareizi ievietotas rievās. Paņemiet matu šķipsnu (maks. 5 līdz 6cm platu). Nospiediet sviru, lai atvērtu iztaisnošanas uzgali, un novietojiet sprogu starp plātnēm. Virziet ieveidotāju maigi lejup pa matiem dažas sekundes. Pirms matu ķemmēšanas, ļaujiet gludiem matiem atdzist. tīrīšana Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī vai kādā citā šķidrumā, un neskalojiet to zem krāna ūdens. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Novietojiet matu ieveidotāju uz uzgaļa atbalsta drošā vietā, un ļaujiet tam atdzist. Notīriet ierīci un uzgaļus ar mazu birstīti vai sausu drāniņu. uzglabāšana Atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Novietojiet matu ieveidotāju uz uzgaļa atbalsta drošā vietā, un ļaujiet tam atdzist. Glabājiet ierīci drošā un sausā vietā. Netiniet elektrības vadu ap ierīci.
 • Page 80 Tādā veidā jūs palīdzēsit saudzēt apkārtējo vidi (Zīm. 13). garantija un apkalpošana Ja nepieciešama palīdzība vai informācija, lūdzu, izmantojiet Philips tīmekļa vietni www.philips.com vai sazinieties ar savas valsts Philips Pakalpojumu centru (tā tālruņa numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī...
 • Page 81 Latviešu Problēma Atrisinājums Iespējams, ir bojāts ierīces elektrības vads. Lai izvairītos no bīstamām situācijām, bojāts elektrības vads jānomaina Philips pilnvarotā Philips servisa centrā vai tā nomaiņa jāuztic līdzīgi kvalificētiem speciālistiem. Matu Iespējams, jūs neļāvāt ierīcei pietiekami ilgi uzkarst. ieveidošanas Ļaujiet ierīcei uzkarst, kamēr gatavības punkts maina rezultāti nav...
 • Page 82: Polski

  PoLski Wprowadzenie Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników produktów Philips! Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome. Lokówka wielofunkcyjna Salon Multistylist pozwala ułożyć włosy w dowolny sposób, stosownie do każdej okazji. To urządzenie oferuje nieograniczone możliwości tworzenia przeróżnych fryzur.
 • Page 83 Zawsze po zakończeniu korzystania z urządzenia wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego. W sprawie przeglądu lub naprawy urządzenia, zawsze zgłaszaj się do autoryzowanego punktu serwisowego firmy Philips. Naprawy przez osoby niewykwalifikowane mogą prowadzić do poważnego zagrożenia dla użytkownika urządzenia. uwaga Jako dodatkowe zabezpieczenie zaleca się...
 • Page 84 Przed schowaniem urządzenia odczekaj, aż ostygnie. Nie zawijaj przewodu sieciowego wokół urządzenia. Pola elektromagnetyczne (eMF) Niniejsze urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy dotyczące pól elektromagnetycznych. W przypadku prawidłowej obsługi zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji urządzenie jest bezpieczne w użytkowaniu, co potwierdzają badania naukowe dostępne na dzień...
 • Page 85 PoLski Aby zdjąć nasadki, przekręć pierścień blokujący w lewo i ściągnij nasadkę z uchwytu. Zanim zdejmiesz nasadkę w trakcie układania lub po ułożeniu włosów, wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Nie dotykaj metalowych ani ceramicznych części nasadki, gdyż podczas pracy są one bardzo rozgrzane. Zasady używania Lokówka wielofunkcyjna Salon Multistylist pozwala układać różnego rodzaju fryzury: małe i duże loki, fale, pukle, małe loczki, jak również jedwabiście gładkie włosy. Uczesz lub wyszczotkuj włosy, aby były zupełnie gładkie. Podłącz nasadkę do uchwytu (patrz rozdział „Przygotowanie do użycia”). Upewnij się, że podstawa jest skierowana w dół. Umieść urządzenie na podstawie nasadki. Włóż wtyczkę przewodu sieciowego do gniazdka elektrycznego. Wskaźnik zasilania włączy się, a urządzenie zacznie się nagrzewać (rys. 4). Urządzenie jest gotowe do użytku, gdy wskaźnik gotowości do pracy na nasadce zmieni kolor (rys. 5). Układaj włosy. Szczegółowe wskazówki dotyczące każdej nasadki znajdują się poniżej.
 • Page 86 PoLski Luźne i ciasne loki Podłącz nasadkę do dużych lub nasadkę do małych loków do uchwytu. Chwyć pasmo włosów. Otwórz zacisk naciskając dźwignię i umieść pasmo włosów pomiędzy wałkiem a zaciskiem (rys. 6). Uwolnij dźwignię i przesuń wałek na koniec pasma włosów. Następnie nawiń pasmo dookoła wałka. Uwaga: Sprawdź, czy koniec pasma jest nawinięty we właściwym kierunku. Otwórz zacisk po 5-10 sekundach i wyjmij wałek z włosów. Zanim zaczniesz rozczesywać loki grzebieniem, szczotką lub palcami, odczekaj, aż włosy ostygną. Wskazówka: Aby nadać większą objętość fryzurze, możesz rozczesać loki palcami. Fale Podłącz nasadkę do małych loków do uchwytu i przesuń nakładaną szczotkę na nasadkę. Nabierz pasmo włosów i nawiń je dookoła nakładanej szczotki (rys. 7). Aby zapobiec zaplątaniu szczotki we włosach, postępuj według poniższych wskazówek: Nie skupiaj zbyt dużo włosów w jednym loku.
 • Page 87 PoLski Drobne loczki (kędziorki) Podłącz nasadkę do dużych loków do uchwytu i wsuń nakładaną spiralę na nasadkę. Chwyć pasmo włosów. Otwórz zacisk naciskając dźwignię i umieść pasmo włosów pomiędzy wałkiem a zaciskiem (rys. 8). Zwolnij dźwignię i przesuń wałek na koniec pasma włosów. Następnie nawiń pasmo na wałek wzdłuż spirali. Uwaga: Sprawdź, czy koniec pasma jest nawinięty we właściwym kierunku. Otwórz zacisk po 5-10 sekundach i wyjmij wałek z włosów. Zanim zaczniesz rozczesywać pukle grzebieniem, szczotką lub palcami, odczekaj, aż włosy ostygną. Małe loczki Załóż nasadkę prostującą na uchwyt. Wsuń płytki prostujące do nasadki, stronami karbowanymi skierowanymi do środka (rys. 9). Chwyć pasmo włosów (o maksymalnej szerokości 5-6 cm). Otwórz nasadkę prostującą, naciskając dźwignię i umieść pasmo włosów pomiędzy płytkami (rys. 10). Wybierz, czy chcesz układać loczki zawijające się do wewnątrz czy na zewnątrz.
 • Page 88 PoLski Przekręć płytki dookoła i przesuń je do tyłu do nasadki, stronami płaskimi skierowanymi do środka (rys. 12). Teraz możesz korzystać z nasadki prostującej i prostować loki. Upewnij się czy krawędzie płytek są włożone poprawnie w szczeliny. Chwyć pasmo włosów (o maksymalnej szerokości 5-6 cm). Otwórz nasadkę prostującą, naciskając dźwignię i umieść pasmo włosów pomiędzy płytkami. Przez kilka sekund przeciągaj delikatnie lokówkę wzdłuż włosów ku dołowi. Pozwól, aby wyprostowane włosy schłodziły się zanim uczeszesz je grzebieniem lub szczotką. Czyszczenie Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innym płynie. Nie opłukuj go pod bieżącą wodą. Wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego. Umieść lokówkę na podstawie nasadki w bezpiecznym miejscu i pozwól, aby ostygła. Wyczyść urządzenie i nasadki małą szczoteczką lub suchą szmatką. Przechowywanie Wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego. Umieść lokówkę na podstawie nasadki w bezpiecznym miejscu i pozwól, aby ostygła. Przechowuj urządzenie w suchym i bezpiecznym miejscu. Nie zawijaj przewodu sieciowego wokół urządzenia.
 • Page 89 Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej). Jeśli w kraju zamieszkania nie ma takiego Centrum, o pomoc należy zwrócić się do sprzedawcy produktów firmy Philips lub do Działu Obsługi Klienta firmy Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
 • Page 90 Problem Rozwiązanie Być może uszkodzony jest przewód sieciowy. Jeśli ulegnie on uszkodzeniu, ze względów bezpieczeństwa musi zostać wymieniony w autoryzowanym punkcie serwisowym firmy Philips lub przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach. Rezultaty Być może czas nagrzewania urządzenia był za modelowania nie krótki.
 • Page 91: Română

  Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistenţa oferită de Philips, înregistraţi-vă produsul la www. philips.com/welcome. Cu noul Salon Multistylist puteţi crea o înfăţişare unică pentru fiecare ocazie. Noul aparat oferă creativitate şi diversitate nelimitate pentru coafuri.
 • Page 92 ştecherul, cablul sau aparatul este deteriorat. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit întotdeauna de Philips, de un centru de service autorizat de Philips sau de personal calificat în domeniu pentru a evita orice accident.
 • Page 93 Înainte de a depozita aparatul, aşteptaţi să se răcească. Nu înfăşuraţi cablul de alimentare în jurul aparatului. Câmpuri electromagnetice (EMF) Acest aparat Philips respectă toate standardele referitoare la câmpuri electromagnetice (EMF). Dacă este manevrat corespunzător şi în conformitate cu instrucţiunile din acest manual, aparatul este sigur conform dovezilor ştiinţifice disponibile în prezent.
 • Page 94 roMână Pieptănaţi sau periaţi părul pentru a fi moale şi descâlcit. Conectaţi accesoriul la mâner (consultaţi capitolul ‘Pregătirea pentru utilizare’). Asiguraţi-vă că suportul este poziţionat în jos. Plasaţi aparatul în suportul pentru accesorii. Introduceţi ştecherul în priză. Ledul de alimentare se va aprinde, iar aparatul va începe să se încălzească (fig. 4). Aparatul este pregătit pentru utilizare după ce ledul “gata” de pe accesoriu îşi schimbă culoarea (fig. 5). Coafaţi-vă părul. Consultaţi secţiunile de mai jos pentru instrucţiuni specifice pentru fiecare accesoriu. Notă: Dacă utilizaţi unul dintre accesoriile pentru ondulare sau peria culisantă, asiguraţi-vă că vârful şuviţei este orientat în direcţia corectă. Lăsaţi aparatul pe păr timp de câteva secunde. Durata în care trebuie să lăsaţi aparatul pe păr depinde de desimea părului.
 • Page 95 roMână Onduleuri Cuplaţi accesoriul mic pentru ondulare la mâner. Introduceţi peria culisantă pe accesoriul pentru ondulare. Luaţi o şuviţă de păr şi înfăşuraţi-o în jurul periei culisante (fig. 7). Evitaţi încurcarea periei culisante în păr, în următorul mod: Nu coafaţi şuviţe prea late. Nu înfăşuraţi în jurul periei culisante o şuviţă de mai mult de două ori. La desfăşurarea unei şuviţe de păr, asiguraţi-vă că ţineţi peria culisantă departe de părul de dedesubt.
 • Page 96 roMână Luaţi o şuviţă de păr (max. 5 - 6 cm). Apăsaţi pârghia pentru a deschide accesoriul pentru îndreptare şi plasaţi şuviţa între plăci (fig. 10). Hotărâţi-vă dacă doriţi să întoarceţi părul în interior sau în exterior. Ţineţi aparatul astfel încât plăcile curbate să producă întoarcerea dorită. Glisaţi aparatul uşor pe lungimea părului timp de câteva secunde. Când plăcile se află la 3-5 cm deasupra capătului şuviţei, rotiţi uşor aparatul în interior sau în exterior pentru a crea întoarcerea dorită. Păr drept Apăsaţi pârghia pentru a deschide accesoriul pentru îndreptare. Îndepărtaţi plăcile de îndreptare câte una. Ţineţi capătul rece şi trageţi fiecare placă din accesoriul pentru îndreptare (fig. 11). Rotiţi plăcile şi introduceţi-le la loc în accesoriu cu laturile plate orientate unele către altele (fig. 12). Acum puteţi utiliza accesoriul pentru îndreptare pentru a crea o coafură cu păr drept, fără...
 • Page 97 Pentru informaţii suplimentare sau în cazul apariţiei altor probleme, vă rugăm să vizitaţi site-ul Philips www.philips.com sau să contactaţi centrul de asistenţă pentru clienţi Philips din ţara dvs. (veţi găsi numărul de telefon în broşura de garanţie internaţională). Dacă în ţara dvs. nu există...
 • Page 98 Probabil că este deteriorat cablul de alimentare. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de Philips, de un centru de service autorizat Philips sau de personal calificat în domeniu pentru a se evita orice pericol.
 • Page 99: Русский

  русский Введение Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для получения полной поддержки, оказываемой компанией Philips, зарегистрируйте Ваше изделие на www.philips.com/welcome. Новый прибор для укладки волос Salon Multistylist помогает создать неповторимую прическу для любого случая. Этот прибор обеспечивает возможность экспериментировать с вашими волосами.
 • Page 100 сам прибор повреждены. В случае повреждения сетевого шнура, его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур в торговой организации Philips, в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации. Данный прибор не предназначен для использования лицами...
 • Page 101 Прежде чем убрать прибор, дайте ему остыть. Не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора. Электромагнитные поля (ЭМП) Данное устройство Philips соответствует стандартам по электромагнитным полям (ЭМП). При правильном обращении согласно инструкциям, приведенным в руководстве пользователя, применение устройства безопасно в соответствии с...
 • Page 102 русский Поверните фиксирующее кольцо, расположенное на ручке, вправо так, чтобы выделенная стрелка на фиксирующем кольце находилась напротив стрелки на рукоятке (Рис. 3). Теперь насадка надежно закреплена в рукоятке. Чтобы отсоединить насадки, поверните фиксирующее кольцо влево, потяните насадку и снимите ее с рукоятки. Для отсоединения насадки после или во время укладки волос необходимо отключить прибор от электросети. Не прикасайтесь к металлическим частям насадки и к частям с керамическим покрытием, так как они нагреваются во время работы. использование прибора С помощью Salon Multistylist можно создавать мелкие завитки, крупные локоны, волны, колечки, зигзагообразные завитки, пушистые локоны и гладкую причёску. Расчешите волосы расчёской или щёткой, чтобы распутать их и сделать гладкими. Присоедините насадку к рукоятке (см. главу “Подготовка прибора к работе”). Убедитесь, что подставка насадки...
 • Page 103 русский Контакт прибора для укладки с волосами не должен превышать нескольких секунд. Продолжительность завивки зависит от толщины волос. Запрещается оставлять прибор для укладки на волосах более, чем на 10 секунд. крупные или мелкие завитки Присоедините к рукоятке большую или малую насадку для завивки. Возьмите прядь волос. Нажмите на рычаг, чтобы открыть зажим, и поместите прядь между цилиндром и зажимом (Рис. 6). Отпустите рычаг и плавно переместите цилиндрический корпус к концу пряди. Затем накрутите волосы на цилиндрический корпус. Примечание. Убедитесь, что конец пряди волос обернут вокруг щётки в нужном направлении. Через 5 - 10 секунд откройте зажим и извлеките цилиндрический корпус из волос. Прежде чем придать укладке окончательную форму расчёской, щеткой или пальцами, дайте волосам остыть. Совет. Вы можете взбить прическу пальцами, чтобы придать ей объем.
 • Page 104 русский Не оборачивайте прядь волос вокруг насадки-щётки более двух раз. Когда вы разматываете прядь волос, насадка-щётка должна находиться на достаточном расстоянии от остальных волос. Спустя 5 - 10 секунд извлеките насадку-щётку из волос. Прежде чем придать укладке окончательную форму расчёской, щеткой или пальцами, дайте волосам остыть. колечки Присоедините к рукоятке большую насадку для завивки и наденьте на неё насадку-щетку. Возьмите прядь волос. Нажмите на рычаг, чтобы открыть зажим, и поместите прядь между цилиндром и зажимом (Рис. 8). Отпустите рычаг и плавно переместите цилиндрический корпус к концу пряди. Затем накрутите волосы на цилиндрический корпус по спирали. Примечание. Убедитесь, что конец пряди волос обернут вокруг щётки...
 • Page 105 русский Выберите тип локонов (загибающиеся внутрь или наружу). Держите прибор таким образом, чтобы изогнутые стороны пластин создали необходимый тип локонов. Плавно перемещайте прибор по всей длине волос от корней до кончиков в течение нескольких секунд Когда пластины будут в 3-5 см. от края пряди, слегка поверните прибор внутрь или наружу для создания желаемого типа завитков. глянцевые волосы Нажмите на рычаг, чтобы открыть насадку для выпрямления. По очереди снимите насадки для выпрямления. Возьмитесь за ненагревающуюся часть и извлеките пластины из насадки для выпрямления (Рис. 11). Переверните пластины и снова вставьте их в насадку так, чтобы плоские стороны были направлены друг к другу (Рис. 12). Теперь насадка для выпрямления готова к созданию гладких причесок...
 • Page 106 обратитесь в Центр поддержки покупателей в Вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в Вашей стране отсутствует, обратитесь в Вашу местную торговую организацию Philips или в отдел поддержки покупателей компании Philips Domestic Appliances and Personal Care BV. Поиск и устранение неисправностей...
 • Page 107 Возможно, поврежден сетевой шнур. В случае повреждения сетевого шнура, его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, замена должна производится только в торговой организации Philips, в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации. Неудовлетворительные Возможно, прибор недостаточно...
 • Page 108 русский Проблема Способы решения Возможно, вы намотали слишком много волос на цилиндр, или поместили слишком много волос в щипцы. При использовании насадки для завивки или насадки-щетки не берите слишком толстые пряди волос. Чем тоньше прядь волос, тем туже будет локон. При использовании...
 • Page 109: Slovensky

  Úvod Gratulujeme Vám k nákupu a vitajte v spoločnosti Philips! Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj produkt na www.philips.com/welcome. Pomocou nového Salon Multistylist môžete vytvoriť jedinečný účes pre každú príležitosť. Ponúka neobmedzenú kreativitu a univerzálnosť pri tvorbe účesov.
 • Page 110 Pravidelne kontrolujte stav sieťového kábla. Ak je zástrčka, napájací kábel alebo samotné zariadenie poškodené, nepoužívajte ho. Aby nedochádzalo k nebezpečným situáciám, poškodený sieťový kábel smie vymeniť jedine personál spoločnosti Philips, servisné centrum autorizované spoločnosťou Philips alebo iná kvalifikovaná osoba. Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí), ktoré majú...
 • Page 111 Predtým, ako zariadenie odložíte, nechajte ho vychladnúť. Sieťový kábel nenavíjajte okolo zariadenia. elektromagnetické polia (eMF) Tento výrobok Philips vyhovuje všetkým normám týkajúcim sa elektromagnetických polí (EMF). Ak budete zariadenie používať správne a v súlade s pokynmi v tomto návode na použitie, bude jeho použitie bezpečné...
 • Page 112 sLovensky Zariadenie postavte na podstavec nástavca. Sieťovú zástrčku pripojte do elektrickej zásuvky. Rozsvieti sa kontrolné svetlo napájania a zariadenie sa zohrieva (Obr. ). Zariadenie je pripravené na použitie, keď bodka pripravenosti na nástavci zmení farbu (Obr. 5). Vytvarujte svoj účes. Špecifické pokyny pre jednotlivé nástavce nájdete v nasledujúcich častiach návodu. Poznámka: Pri používaní niektorého z nástavcov na vytváranie kučier alebo nasaditeľnej kefy vždy dbajte na to, aby bol prameň vlasov navinutý v požadovanom smere. Styler nechajte pôsobiť niekoľko sekúnd vo vlasoch. Dĺžka potrebnej doby pôsobenia nástavca vo vlasoch závisí od ich hrúbky. Styler nenechávajte vo vlasoch dlhšie ako 10 sekúnd.
 • Page 113 sLovensky Vezmite prameň vlasov a naviňte ho na nasaditeľnú kefu (Obr. 7). Aby sa nasaditeľná kefa nezaplietla do vlasov, postupujte nasledujúcim spôsobom: Nenaviňte naraz na kefu priveľa vlasov. Prameň vlasov obtočte okolo nasaditeľnej kefy maximálne dvakrát. Pri odvíjaní prameňa vlasov dajte pozor, aby sa nasaditeľná kefa nezaplietla do nižšie ležiacich vlasov. Po 5 až 10 sekundách vyberte nasaditeľnú kefu z vlasov.
 • Page 114 sLovensky Rozhodnite sa, či chcete vytvoriť účes smerujúci dovnútra alebo von. Zariadenie podržte tak, aby tvarované platne vytvárali požadovaný typ účesu. V priebehu niekoľkých sekúnd pomaly posúvajte styler od korienkov ku koncom vlasov. Keď sa platne dostanú 3-5 cm nad koniec prameňu vlasov, zariadenie mierne natočte dovnútra alebo von. aby ste vytvorili želaný typ účesu. Hladký účes Stlačením páčky otvorte vyrovnávací nástavec. Vyrovnávacie platne po jednej vyberte z nástavca. Uchopte chladnú špičku platne a vytiahnite platňe z vyrovnávacieho nástavca (Obr. 11). Platne otočte a zasuňte ich späť do nástavca plochými stranami natočenými k sebe (Obr. 12). Teraz môžete používať vyrovnávací nástavec na vytváranie hladkého účesu bez odstávajúcich koncov.
 • Page 115 Pomôžete tak chrániť životné prostredie (Obr. 13). Záruka a servis Ak potrebujete informácie alebo máte problém, navštívte webovú stránku spoločnosti Philips na lokalite www.philips.com alebo sa obráťte na Centrum služieb zákazníkom spoločnosti Philips vo Vašej krajine (telefónne číslo Centra nájdete v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste).
 • Page 116 Možno je poškodený napájací kábel zariadenia. Ak je poškodený, musí ho vymeniť kvalifikovaný personál spoločnosti Philips, servisného centra autorizovaného spoločnosťou Philips alebo iná oprávnená osoba, aby nedošlo k nebezpečným situáciám. Nepodarilo sa Možno ste zariadenie nenechali dostatočne zohriať.
 • Page 117: Slovenščina

  Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips. com/welcome. Z novim aparatom Salon Multistylist lahko oblikujete edinstvene pričeske za vsako priložnost. Omogoča neomejeno ustvarjalnost in vsestranskost pri oblikovanju pričesk.
 • Page 118 Redno preverjajte stanje omrežnega kabla. Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan vtikač, kabel ali sam aparat. Poškodovani omrežni kabel sme zamenjati le podjetje Philips, Philipsov pooblaščeni servis ali ustrezno usposobljeno osebje. Aparat ni namenjen, da bi ga uporabljali otroci in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi in tudi ne osebe s pomanjkljivimi...
 • Page 119 sLovenšČina Aparat uporabljajte le na suhih laseh. Aparata ne uporabljajte na umetnih laseh. Aparat uporabljajte izključno v namene, ki so opisani v tem priročniku. Preden aparat shranite, počakajte, da se ohladi. Omrežnega kabla ne navijajte okoli aparata. elektromagnetna polja (eMF) Ta Philipsov aparat ustreza vsem standardom glede elektromagnetnih polj (EMF).
 • Page 120 sLovenšČina Aparat postavite na oporo nastavka. Vstavite omrežni vtikač v omrežno vtičnico. Indikator vklopa zasveti in aparat se začne segrevati (Sl. 4). Ko kontrolna lučka na nastavku spremeni barvo, je aparat pripravljen za uporabo (Sl. 5). Zdaj lahko začnete z urejanjem pričeske. Za podrobna navodila za posamezne nastavke si oglejte spodnja poglavja. Opomba: Pri uporabi enega izmed kodralnih nastavkov ali snemljive krtače mora biti konec pramena ovit v želeni smeri. Pustite urejevalnik v laseh za nekaj sekund. Kako dolgo morate urejevalnik držati v laseh, je odvisno od debeline las. Urejevalnika ne puščajte v laseh dlje kot 10 sekund.
 • Page 121 sLovenšČina V posamezen pramen ne dajte preveč las. Pramena las ne navijajte okoli snemljive krtače več kot dvakrat. Ko odvijate pramen las, držite snemljivo krtačo proč od spodaj ležečih las. Po petih ali desetih sekundah odstranite snemljivo krtačo iz las. Počakajte, da se valoviti lasje ohladijo, preden si z glavnikom, krtačo ali prsti dokončno oblikujete pričesko. svedrčki Na ročaj namestite veliki kodralni nastavek, nanj pa snemljivo spiralo. Primite pramen las. Pritisnite vzvod za odpiranje zaponke in namestite pramen med cevko in zaponko (Sl. 8). Sprostite vzvod in s cevko počasi drsite proti konici pramena. Nato ovijte pramen okoli cevke v smeri profila spirale.
 • Page 122 sLovenšČina Oblikovalnik v nekaj sekundah nežno potegnite po celi dolžini las. Ko sta plošči 3-5 cm nad pramenom, obrnite aparat nežno navznoter ali navzven, da ustvarite želeno obliko. videz gladkih las Pritisnite vzvod za odpiranje ravnalnega nastavka. Odstranite ravnalni plošči. Primite hladno konico in izvlecite ploščo iz ravnalnega nastavka (Sl. 11). Obrnite plošči in ju namestite nazaj v nastavek tako, da sta ravni strani obrnjeni druga proti drugi (Sl. 12). Z ravnalnim nastavkom lahko zdaj oblikujete gladke lase brez zavihkov. Robovi plošč morajo biti pravilno vstavljeni v oba utora. Primite pramen las (širine 5 do 6 cm). Pritisnite vzvod za odpiranje ravnalnega nastavka in položite pramen med plošči. Oblikovalnik v nekaj sekundah nežno potegnite po celi dolžini las. Počakajte, da se lasje ohladijo, preden jih počešete z glavnikom ali krtačo. Čiščenje Aparata ne potapljajte v vodo ali drugo tekočino in ga ne spirajte pod tekočo vodo. Aparat izklopite iz električnega omrežja. Urejevalnik namestite na oporo nastavka in postavite na varno mesto, da se ohladi. Aparat in nastavke očistite s ščetko ali suho krpo.
 • Page 123 Za informacije ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu www.philips.com oziroma se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v vaši državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca ali Philipsov oddelek za male gospodinjske aparate in aparate za osebno nego.
 • Page 124 Težava Rešitev Morda je poškodovan napajalni kabel aparata. Poškodovani omrežni kabel sme zamenjati le podjetje Philips, Philipsov pooblaščeni servis ali ustrezno usposobljeno osebje. Z obliko Morda niste počakali dovolj časa, da bi se lahko pričeske niste aparat ustrezno segrel. Aparat naj se segreva, dokler zadovoljni.
 • Page 125: Srpski 15

  Čestitamo vam na kupovini i dobrodošli u Philips! Da biste imali sve pogodnosti podrške koju pruža Philips, registrujte svoj proizvod na www. philips.com/welcome. Uz novi Salon Multistylist možete da stvarate jedinstvene frizure za svaku priliku. On pruža neograničenu kreativnost i raznovrsnost u oblikovanju frizura.
 • Page 126 Ako je glavni kabl oštećen, on uvek mora biti zamenjen od strane kompanije Philips, ovlašćenog Philips servisa ili na sličan način kvalifikovanih osoba, kako bi se izbegao rizik. Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima,...
 • Page 127 Nemojte da namotavate kabl za napajanje oko aparata. elektromagnetna polja (eMF) Ovaj Philips aparat je usklađen sa svim standardima u vezi sa elektromagnetnim poljima (EMF). Ako se aparatom rukuje na odgovarajući način i u skladu sa uputstvima iz ovog priručnika, aparat je bezbedan za upotrebu prema naučnim dokazima koji su danas dostupni.
 • Page 128 srPski Uključite kabl za napajanje u utičnicu. Uključuje se lampica-indikator napajanja i aparat počinje da se zagreva (Sl. ). Aparat je spreman za upotrebu kada oznaka za spremnost na dodatku promeni boju (Sl. 5). Oblikujte kosu. Uputstva za pojedinačne nastavke potražite u sledećim odeljcima. Napomena: Kada upotrebljavate dodatke za pravljenje uvojaka ili kliznu četku, vodite računa da kraj pramena obavijete u odgovarajućem pravcu. Držite aparat u kosi nekoliko sekundi. Vreme držanja aparata za oblikovanje u kosi zavisi od debljine kose. Aparat nemojte da ostavljate na kosi duže od 10 sekundi.
 • Page 129 srPski Na sledeći način sprečavate da se kosa zamrsi oko klizne četke: Nemojte da stavljate previše kose u jedan pramen. Nemojte da namotavate pramen kose oko klizne četke više od dva puta. Kada odmotavate pramen, vodite računa o tome da klizna četka ne dođe u dodir sa kosom ispod pramena koji oblikujete.
 • Page 130 srPski Odlučite da li želite da krajevi budu uvijeni ka unutra ili ka spolja. Aparat držite tako da savijene ploče uviju kosu na željeni način. Nežno klizite aparatom niz celu dužinu kose nekoliko sekundi. Kada ploče budu 3-5 cm iznad kraja pramena, blago okrenite uređaj ka unutra ili spolja da biste dobili željeni efekat izvijenih krajeva. Ravna kosa Otvorite dodatak za ravnanje pritiskom na ručku Uklonite jednu po jednu ploču za ispravljanje. Uhvatite hladan vrh i izvucite jednu po jednu ploču sa dodatka za ravnanje (Sl. 11). Obrnite pločice i vratite ih u dodatak tako da ravne strane budu okrenute jedna ka drugoj (Sl. 12). Dodatak za ravnanje sada možete koristiti za ispravljanje kose, bez izvijenih pramenova.
 • Page 131 Tako ćete doprineti zaštiti okoline (Sl. 13). garancija i servis Ako su vam potrebne informacije ili imate neki problem, posetite Philips web-stranicu na adresi www.philips.com ili se obratite Philips korisničkoj podršci u svojoj zemlji (broj telefona pronaći ćete na međunarodnom garantnom listu).
 • Page 132 Možda je kabl za napajanje aparata u kvaru. Da bi se izbegao rizik, glavni kabl u slučaju oštećenja treba da zameni kompanija Philips, tj. servisni centar ovlašćen od strane kompanije Philips ili osoba sa odgovarajućim kvalifikacijama.
 • Page 133: Українська

  українська Вступ Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб уповні скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome. За допомогою нового комплекту Salon Multistylist можна створити неповторний вигляд для будь-якої нагоди. Salon Multistylist дарує...
 • Page 134 Регулярно перевіряйте стан шнура. Не використовуйте пристрій, якщо штекер, шнур живлення або сам пристрій пошкоджено. Якщо шнур живлення пошкоджений, для уникнення небезпеки його необхідно замінити, звернувшись до компанії Philips, уповноваженого сервісного центру або фахівців із належною кваліфікацією. Цей пристрій не призначено для користування особами...
 • Page 135 охолонути. Не накручуйте шнур живлення на пристрій. Електромагнітні поля (ЕМП) Цей пристрій Philips відповідає усім стандартам, які стосуються електромагнітних полів (ЕМП). Згідно з останніми науковими дослідженнями, пристрій є безпечним у використанні за умов правильної експлуатації у відповідності з інструкціями, поданими у...
 • Page 136 українська Перед тим, як знімати насадку після або під час моделювання зачіски, від’єднайте пристрій від мережі. Не торкайтеся металевих та керамічних частин насадки, бо вони гарячі. застосування пристрою За допомогою Salon Multistylist можна створювати тугі завитки, великі завитки, локони, хвильки, спіральки, гострі завитки та гладкі зачіски. Розчешіть волосся, щоб воно було розплутаним і гладким. Приєднайте насадку до ручки (див. розділ “Підготовка до використання”). Підставка повинна бути повернута донизу. Поставте пристрій на підставку для насадки. Вставте штепсель у розетку. Засвічується індикатор увімкнення, і пристрій починає нагріватися (Мал. 4). Пристрій буде готовий до використання, коли відповідний індикатор на насадці змінить колір (Мал. 5). Змоделюйте зачіску. Окремі інструкції щодо роботи з кожною насадкою див. у підрозділах нижче. Примітка: Використовуючи одну з насадок для завитків чи щітку- насадку, завжди...
 • Page 137 українська Відпустіть важіль і пересуньте насадку до кінця пасма. Потім накрутіть волосся навколо насадки. Примітка: Завжди накручуйте кінець пасма у потрібному напрямку. Відкрийте затискач через 5-10 секунд і витягніть циліндр із волосся. Перед тим, як розчесати волосся гребінцем, щіткою чи пальцями і надати йому кінцевого вигляду, дайте завиткам охолонути. Порада: Щоб додати об’єму, завитки можна збити пальцями. Хвильки Приєднайте до ручки насадку для малих завитків і вставте на неї щітку-насадку. Візьміть пасмо волосся і накрутіть його навколо щітки (Мал. 7). Щоб щітка-насадка не заплуталася у волоссі: Не відкладайте в одне пасмо забагато волосся. Не...
 • Page 138 українська Відпустіть важіль і пересуньте циліндр до кінця пасма. Потім накрутіть пасмо навколо циліндра вздовж спіралі. Примітка: Завжди накручуйте кінець пасма у потрібному напрямку. Відкрийте затискач через 5-10 секунд і витягніть циліндр із волосся. Перед тим, як розчесати волосся гребінцем, щіткою чи пальцями і надати йому кінцевого вигляду, дайте спіралькам охолонути. ”гострі” завитки Приєднайте до ручки насадку для випрямлення волосся. Просуньте пластини для випрямлення волосся так, щоб вигнуті сторони були повернуті одна до одної (Мал. 9). Візьміть пасмо волосся (макс. ширина 5-6 см). Натискаючи на важіль, відкрийте насадку для випрямлення волосся і покладіть пасмо між пластинами (Мал. 10). Визначте, які завитки бажаєте створювати - досередини чи назовні. Тримайте пристрій так, щоб вигнуті сторони пластин надавали завитку...
 • Page 139 українська Тепер насадку для випрямлення волосся можна використовувати для створення прямих зачісок без завитків. Краї пластин повинні правильно потрапити у пази. Візьміть пасмо волосся (макс. ширина 5-6 см). Натискаючи на важіль, відкрийте насадку для випрямлення волосся і покладіть пасмо між пластинами. Обережно пересувайте щипці по всій довжині волосся протягом кількох секунд. Перед тим, як розчісувати випрямлене волосся, дайте йому охолонути. Чищення Ніколи не занурюйте пристрій у воду чи іншу рідину та не мийте його під краном. Від’єднайте пристрій від мережі. Поставте пристрій на підставку для насадок у безпечному місці та дайте йому охолонути. Пристрій та насадки чистіть маленькою щіткою чи сухою ганчіркою. зберігання Від’єднайте пристрій від мережі. Поставте пристрій на підставку для насадок у безпечному місці та дайте йому охолонути. Зберігайте пристрій у безпечному та сухому місці. Не накручуйте шнур живлення на пристрій.
 • Page 140 Якщо Вам необхідна інформація або у Вас виникла проблема, відвідайте веб-сторінку компанії Philips www.philips.com або зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії Philips у Вашій країні (телефон можна знайти на гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого...
 • Page 141 українська Проблема Вирішення Можливо, пошкоджений шнур живлення пристрою. Якщо шнур пошкоджений, його необхідно замінити для уникнення небезпеки. Для цього зверніться до компанії Philips, уповноваженого сервісного центру або до фахівців із належною кваліфікацією. Ви не Можливо, пристрій недостатньо нагрівся. Дайте задоволені...
 • Page 144 .00.507.6...

Table of Contents