Philips HP4698/10 User Manual

Philips HP4698/10 User Manual

Salon multistylist 10-in-1
Table of Contents
 • Dansk
 • Deutsch
 • Ελληνικα
 • Español 5
 • Suomi
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Norsk
 • Português
 • Svenska

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
HP4698

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Summary of Contents for Philips HP4698/10

 • Page 1 HP4698...
 • Page 5: Table Of Contents

  EnglisH 6 Dansk 15 DEutscH Ελληνικα EsPañol 5 suomi 5 Français 6 italiano 7 nEDErlanDs 8 norsk 9 Português 10 svEnska 111 türkçE 10...
 • Page 6: English

  EnglisH introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips. com/welcome. With the new Salon Multistylist 10-in-1, you can create a unique look for every occasion. The new 10-in-1 offers unlimited creativity and versatility in hairstyling.
 • Page 7 Check the condition of the mains cord regularly. Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the appliance itself is damaged. If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 • Page 8 Do not wind the mains cord round the appliance. Electromagnetic fields (EMF) This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.
 • Page 9 using the appliance With the Salon Multistylist 10-in-1 you can create tight curls, large curls, waves, large or small ringlets, oval curls, flicks and a sleek look. Comb or brush your hair so that it is disentangled and smooth. Connect an attachment to the handle (see chapter ‘Preparing for use’).
 • Page 10 EnglisH Let the curls cool down before you comb, brush or finger-comb the hair into its final style. Tip: You can comb the curls with your fingers to add volume. Waves Connect the small curling attachment to the handle. Slide the slide- on brush onto the curling attachment. Take a lock of hair and wind it round the slide-on brush (Fig. 7). Prevent the slide-on brush from getting tangled in the hair in the following way: Do not put too much hair in one lock.
 • Page 11 small ringlets Connect the twisted curling attachment to the handle. Take a lock of hair, press the lever to open the clip and place the lock between the barrel and the clip (Fig. 6). Note: Make sure that you wind the end of the lock in the required direction. Open the clip after 5 to 10 seconds and remove the barrel from the hair.
 • Page 12 EnglisH Slide the styler gently down the length of the hair in a few seconds. When the plates are -5cm above the end of the lock, slightly twist the appliance inwards or outwards to create the desired type of flick. sleek look Press the lever to open the straightening attachment.
 • Page 13 (Fig. 13). guarantee & service If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet).
 • Page 14 Perhaps the mains cord of the appliance is damaged. If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. The styling...
 • Page 15: Dansk

  Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips. com/welcome. Med den nye Salon Multistylist 10-in-1 kan du skabe et unikt look til enhver lejlighed ved at kombinere din kreativitet med 10-in-1’s utroligt...
 • Page 16 Kontrollér regelmæssigt, om ledningen er hel og ubeskadiget. Brug ikke apparatet, hvis stik, ledning eller selve apparatet er beskadiget. Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
 • Page 17 Læg aldrig apparatet væk, før det er helt afkølet. Rul aldrig ledningen op omkring apparatet. Elektromagnetiske felter (EmF) Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugsvejleding, er apparatet sikkert at anvende, ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.
 • Page 18 Dansk Red eller børst håret godt igennem, så det ikke er filtret. Sæt en tilbehørsdel på håndtaget (se kapitlet “Klargøring”), og sørg for, at støttefoden peger nedad. Placér apparatet på tilbehørsdelens støttefod. Sæt stikket i en stikkontakt. Lampen, der angiver, at apparatet er tændt, lyser, og apparatet varmer op (fig. 4). Apparatet er klar til brug, når klar-indikatoren på tilbehørsdelen skifter farve (fig. 5).
 • Page 19 Bølger Sæt det lille krøllejern på håndtaget, og træk børsten ned over krøllejernet. Tag fat i en hårlok, og rul den omkring børsten (fig. 7). Sådan undgår du, at børsten filtres ind håret: Kom ikke for meget hår i hver lok. Rul aldrig hårlokken mere end to gange omkring børsten. Sørg for, at børsten ikke får fat i det underliggende hår, når håret rulles ud igen.
 • Page 20 Dansk Klemmen åbnes efter 5-10 sekunder og håret fjernes fra cylinderen. Lad slangekrøllerne køle af, inden du reder, børster og sætter den endelige frisure. Åbne krøller Sæt tilbehøret til åbne krøller på håndtaget. (fig. 6) Tag en hårlok. Tryk på udløseren for at åbne klemmen, og placer hårlokken mellem cylinderen og klemmen. Bemærk: Sørg for, at spidserne rulles op i den ønskede retning.
 • Page 21 Du kan nu anvende glattetilbehørsdelen til at lave superglat hår uden bøjede spidser. Sørg for, at kanterne sættes korrekt ned i rillerne. Tag en hårlok (maks. 5-6 cm bred). Tryk på udløseren for at åbne glattetilbehørsdelen, og placer hårlokken mellem pladerne. Lad forsigtigt styleren glide ned over håret i et par sekunder.
 • Page 22 Philips’ hjemmeside på adressen www.philips.com eller det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes i vedlagte “World-Wide Guarantee” folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du venligst kontakte din lokale Philips-forhandler eller Serviceafdelingen i Philips Domestic Appliances and Personal Care BV. Fejlfinding Dette kapitel opsummerer de mest almindelige problemer, du kan støde...
 • Page 23 Dansk Problem Løsning Måske har du rullet for meget hår rundt om cylinderen eller kommet for meget hår mellem pladerne. Når du anvender krøllejernene, må hårlokkerne ikke være for tykke. Jo tyndere hårlokken er, desto mindre bliver krøllerne. Når du anvender glattetilbehørsdelen, må...
 • Page 24: Deutsch

  DEutscH Einführung Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den Support von Philips optimal zu nutzen, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/welcome. Mit dem neuen Salon Multistylist 10-in-1 können Sie für jede Gelegenheit Ihren individuellen Look kreieren. Der neue 10-in-1 bietet unbegrenzte Stylingmöglichkeiten.
 • Page 25 Verwenden Sie das Gerät keinesfalls, wenn der Netzstecker, das Netzkabel oder das Gerät selbst defekt ist. Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem Philips Service-Center oder einer von Philips autorisierten Werkstatt durch ein Original- Ersatzkabel ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
 • Page 26 Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es wegräumen. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät. Elektromagnetische Felder (EmF; Electro magnetic Fields) Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß...
 • Page 27 Das gerät benutzen Mit dem Salon Multistylist 10-in-1 können Sie kleine feste Locken, große weiche Locken, Wellen, große und kleine Korkenzieherlocken, Kräusellocken und Wellen kreieren sowie glattes Haar stylen. Kämmen oder bürsten Sie Ihr Haar, damit es glatt und locker fällt. Befestigen Sie einen Aufsatz am Handgriff (siehe Kapitel “Für den Gebrauch vorbereiten”).
 • Page 28 DEutscH Lassen Sie den Hebel los und führen Sie den Stab bis zu den Haarspitzen. Wickeln Sie anschließend die Haarsträhne um den Lockenstab. Hinweis: Achten Sie darauf, dass Sie die Haarspitzen in die gewünschte Richtung aufwickeln. Öffnen Sie nach 5 bis 10 Sekunden den Hebel und ziehen Sie den Lockenstab aus dem Haar.
 • Page 29 Nehmen Sie eine Haarsträhne. Drücken Sie auf den Hebel, um den Clip zu öffnen, und legen Sie die Strähne zwischen den Lockenstab und den Clip (Abb. 8). Lassen Sie den Hebel los, und führen Sie den Stab bis zu den Haarspitzen. Wickeln Sie dann die Haarsträhne dem Spiralprofil nach um den Stab.
 • Page 30 DEutscH Hinweis: Achten Sie darauf, dass Sie die Haarspitzen in die gewünschte Richtung aufwickeln. Öffnen Sie nach 5 bis 10 Sekunden den Hebel und ziehen Sie den Lockenstab aus dem Haar. Lassen Sie die Kräusellocken abkühlen, bevor Sie Ihre Frisur mit Kamm, Bürste oder den Fingern in die endgültige Form bringen.
 • Page 31 Achten Sie darauf, die Ränder der Platten richtig in die Rillen einzuführen. Nehmen Sie eine Haarsträhne (max. 5 bis 6 cm breit). Drücken Sie auf den Hebel, um den Haarglätteraufsatz zu öffnen, und legen Sie die Strähne zwischen die Platten. Führen Sie den Styler vorsichtig innerhalb weniger Sekunden ohne Unterbrechung vom Ansatz bis zu den Spitzen.
 • Page 32 Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips-Händler oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Besuchen Sie auch die Philips Website www.philips.com.
 • Page 33 Problem Lösung Die Styling- Möglicherweise haben Sie das Gerät nicht lange Ergebnisse sind genug aufheizen lassen. Lassen Sie das Gerät nicht aufheizen, bis die Bereitschaftsanzeige die Farbe zufriedenstellend gewechselt hat. Möglicherweise haben Sie zu viel Haar um den Lockenstab gewickelt oder zwischen die Platten gelegt.
 • Page 34: Ελληνικα

  Ελληνικα Εισαγωγή Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα www.philips.com/ welcome. Με τη νέα πολυσυσκευή styler Salon Multistylist 10 σε 1 μπορείτε να...
 • Page 35 Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά από κάθε χρήση. Να παραδίδετε πάντα τη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Philips για έλεγχο ή επισκευή. Επισκευή από μη εξουσιοδοτημένα άτομα μπορεί να αποβεί άκρως επικίνδυνη για τον χρήστη.
 • Page 36 Πριν αποθηκεύσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχει κρυώσει. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή. ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF) Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνος με τις οδηγίες του παρόντος...
 • Page 37 Σύρετε το εξάρτημα πάνω στη λαβή. Βεβαιωθείτε ότι η βάση του δείχνει προς τα κάτω (Εικ. 2). Γυρίστε το δακτύλιο κλειδώματος στη λαβή προς τα δεξιά μέχρι το έντονο βέλος στο δακτύλιο κλειδώματος να ευθυγραμμιστεί με το βέλος στη λαβή (Εικ. 3). Το εξάρτημα έχει τώρα ασφαλίσει στη λαβή. Για να αποσυνδέσετε τα εξαρτήματα, γυρίστε το δακτύλιο κλειδώματος προς τα αριστερά και τραβήξτε το εξάρτημα από τη λαβή. Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν αφαιρείτε ένα εξάρτημα μετά ή κατά τη διάρκεια του χτενίσματος. Μην αγγίζετε τα μεταλλικά και τα κεραμικά μέρη του εξαρτήματος, καθώς είναι πολύ ζεστά. Χρήση της συσκευής Με την πολυσυσκευή Salon Multistylist 10 σε 1 μπορείτε να δημιουργήσετε σφιχτές μπούκλες, μεγάλες μπούκλες, κυματισμούς, μικρά ή μεγάλα δακτυλίδια, οβάλ μπούκλες, μύτες και ίσια μαλλιά. Χτενίστε ή βουρτσίστε τα μαλλιά σας για να τα ξεμπλέξετε.
 • Page 38 Ελληνικα Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε κάποιο από τα εξαρτήματα για μπούκλες ή την αποσπώμενη βούρτσα, βεβαιωθείτε ότι τυλίγετε την άκρη της τούφας προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Αφήστε τη συσκευή στα μαλλιά σας για λίγα δευτερόλεπτα. Ο χρόνος που πρέπει να κρατήσετε τη συσκευή στα μαλλιά σας εξαρτάται από το πάχος της τρίχας. Μην αφήνετε τη συσκευή στα μαλλιά σας για περισσότερο από...
 • Page 39 Για να μην μπλεχτεί η αποσπώμενη βούρτσα στα μαλλιά σας, ακολουθήστε τις εξής οδηγίες: Οι τούφες δεν θα πρέπει να είναι πολύ χοντρές. Μην τυλίγετε μια τούφα μαλλιών πάνω από δύο φορές γύρω από την αποσπώμενη βούρτσα. Όταν ξετυλίγετε μια τούφα μαλλιών, βεβαιωθείτε ότι κρατάτε την...
 • Page 40 Ελληνικα Πάρτε μια τούφα μαλλιών, πιέστε το μοχλό για να ανοίξετε το κλιπ και τοποθετήστε την τούφα ανάμεσα στον κύλινδρο και το κλιπ (Εικ. 6). Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η άκρη της τούφας είναι τυλιγμένη προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Ανοίξτε το κλιπ μετά από 5 έως 10 δευτερόλεπτα και αφαιρέστε τον κύλινδρο από τα μαλλιά. Αφήστε τα δαχτυλίδια να κρυώσουν πριν τους δώσετε το τελικό φορμάρισμα με τη χτένα, τη βούρτσα ή τα δάχτυλά σας των χεριών σας. Οβάλ μπούκλες Συνδέστε το εξάρτημα για οβάλ μπούκλες στη λαβή. (Εικ. 6) Πάρτε μια τούφα μαλλιών, πιέστε το μοχλό για να ανοίξετε το κλιπ και τοποθετήστε την τούφα ανάμεσα στον κύλινδρο και το κλιπ. Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η άκρη της τούφας είναι τυλιγμένη προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Ανοίξτε το κλιπ μετά από 5 έως 10 δευτερόλεπτα και αφαιρέστε...
 • Page 41 Αποφασίστε εάν οι μύτες που θέλετε να δημιουργήσετε θα έχουν φορά προς τα μέσα ή προς τα έξω. Κρατήστε τη συσκευή με τέτοιο τρόπο ώστε οι κυρτές άκρες των πλακών να δημιουργήσουν τον επιθυμητό τύπο μυτών. Σύρετε τη συσκευή απαλά προς τα κάτω κατά μήκος των μαλλιών για λίγα δευτερόλεπτα. Όταν οι πλάκες είναι 3-5 εκ. πάνω από την άκρη της τούφας, γυρίστε ελαφρά τη συσκευή προς τα μέσα ή προς τα έξω για να δημιουργήσετε τον επιθυμητό τύπο μυτών.
 • Page 42 πρόβλημα, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips στη διεύθυνση www.philips.com ή επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε το τηλέφωνο στο διεθνές φυλλάδιο εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό...
 • Page 43 αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος. Ενδέχεται το καλώδιο της συσκευής να έχει υποστεί φθορά. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου. Τα Ενδέχεται να μην αφήσατε τη συσκευή να...
 • Page 44 Ελληνικα Πρόβλημα Λύση Ενδέχεται να τυλίξατε πολλά μαλλιά γύρω από τον κύλινδρο ή να βάλατε πολλά μαλλιά ανάμεσα στις πλάκες. Όταν χρησιμοποιείτε τα εξαρτήματα για μπούκλες ή την αποσπώμενη βούρτσα, οι τούφες δεν θα πρέπει να είναι πολύ χοντρές. Όσο πιο...
 • Page 45: Español 5

  Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en www.philips.com/welcome. Con el nuevo Salon Multistylist 10 en 1 puede crear un estilo único para cada ocasión.
 • Page 46 Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por Philips o por un centro de servicio autorizado por Philips, con el fin de evitar situaciones de peligro. Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no...
 • Page 47 No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato. campos electromagnéticos (cEm) Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.
 • Page 48 EsPañol uso del aparato Con el moldeador Salon Multistylist 10 en 1 podrá crear rizos grandes o pequeños, ondulaciones, tirabuzones grandes o pequeños, rizos ovalados, formas o un estilo liso. Peine o cepille el cabello para desenredarlo y dejarlo suave. Coloque un accesorio en el mango (consulte el capítulo “Preparación para su uso”).
 • Page 49 Abra la pinza transcurridos entre 5 y 10 segundos, y retire el cilindro del pelo. Deje que los rizos se enfríen antes de peinar, cepillar o retocar con los dedos para obtener el peinado definitivo. Consejo: Puede peinar los rizos con los dedos para darles más volumen. ondulaciones Conecte el accesorio para hacer rizos pequeños en el mango.
 • Page 50 EsPañol Abra la pinza transcurridos entre 5 y 10 segundos, y retire el cilindro del pelo. Deje que los tirabuzones se enfríen antes de peinar, cepillar o dar el acabado final con los dedos. tirabuzones pequeños Conecte el accesorio para rizar en el mango. Tome un mechón de pelo, presione la palanca para abrir la pinza y coloque el mechón entre el cilindro y la pinza (fig. 6).
 • Page 51 Tome un mechón de pelo (de 5 ó 6 cm como máximo). Presione la palanca para abrir el accesorio para alisar y coloque el mechón entre las placas (fig. 10). Decida si desea dar forma al cabello hacia dentro o hacia fuera. Sujete el aparato de tal manera que los lados curvados de las placas creen la forma deseada.
 • Page 52 Si necesita información o tiene algún problema, visite la página Web de Philips en www.philips.com, o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips o...
 • Page 53 Puede que el cable de red del aparato esté dañado. Si es así, deberá ser sustituido por Philips, por un centro de servicio autorizado por Philips o por personal cualificado para evitar situaciones de peligro.
 • Page 54: Suomi

  Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips. com/welcome. Uudella Salon Multistylist 10-in-1 -monitoimimuotoilijalla voit luoda ainutlaatuisen hiustyylin kaikkiin tilaisuuksiin. 10 toiminnon ansiosta toteutat upeimmatkin hiustyylit! laitteen osat (kuva 1) Runko Virran merkkivalo Lukkorengas Päälle työnnettävä...
 • Page 55 tärkeää Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen pistorasiaan. Tarkista virtajohdon kunto säännöllisesti. Älä käytä laitetta, jos sen pistoke, virtajohto tai itse laite on vahingoittunut. Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
 • Page 56 Anna laitteen jäähtyä ennen säilytykseen asettamista. Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille. sähkömagneettiset kentät (EmF) Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisten tieteellisten tutkimusten perusteella.
 • Page 57 Aseta laite lisäosan tukeen. Työnnä pistoke pistorasiaan. Merkkivalo syttyy, ja laite alkaa kuumentua (Kuva ). Laite on valmis käytettäväksi, kun lisäosan merkkitäplän väri on vaihtunut (Kuva 5). Muotoile hiuksesi. Lisätietoja eri lisäosien käytöstä on seuraavissa kohdissa. Huomautus: Kun käytät jotain kiharruspihtiä tai harjaa, pidä aina huoli, että kierrät hiusten latvat haluamaasi suuntaan.
 • Page 58 suomi Näin voit estää harjan takertumisen hiuksiin: Älä ota yhteen kiharaan liian paljon hiuksia. Kierrä hiussuortuva korkeintaan kaksi kertaa harjan ympäri. Kun irrotat hiussuortuvaa harjan ympäriltä, pidä harjaa siten, että se ei kosketa alapuolella olevia hiuksia. Ota harja pois hiuksista 5-10 sekunnin kuluttua. Anna kiharoiden jäähtyä, ennen kuin kampaat, harjaat tai erottelet kiharan sormin lopulliseen muotoonsa.
 • Page 59 ovaalit kiharat Kiinnitä ovaali lisäosa runkoon. (Kuva 6) Tartu hiussuortuvaan, avaa kiharrinosa painamalla vipua ja aseta hiussuortuva kiharrinosan ja pihdin väliin. Huomautus: Tarkista, että kierrät hiusten latvat oikeaan suuntaan. Avaa pihti 5-10 sekunnin kuluttua ja poista kiharrinosa hiuksista. Anna ovaalien kiharoiden jäähtyä, ennen kuin kampaat, harjaat tai erottelet kiharan sormin lopulliseen muotoonsa.
 • Page 60 suomi Tartu hiussuortuvaan (enintään 5–6 cm pitkä). Avaa suoristusosa painamalla vipua ja aseta hiussuortuva levyjen väliin. Vedä muotoilija hiusten juurista latvoihin asti muutamassa sekunnissa. Anna hiusten jäähtyä ennen kampaamista tai harjaamista. Puhdistaminen Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen. Älä myöskään huuhtele sitä...
 • Page 61 Internet-sivuilla osoitteessa www.philips.com tai ota yhteys Philipsin asiakaspalveluun (puhelinnumero löytyy takuulehtisestä). Voit myös ottaa yhteyden Philips-myyjään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai suoraan Philips Domestic Appliances and Personal Care BV:n huolto- osastoon. vianmääritys Tässä luvussa kuvataan tavallisimmat laitteen käyttöön liittyvät ongelmat.
 • Page 62 suomi Ongelma Ratkaisu Olet ehkä asettanut liikaa hiuksia kerralla kiharrinosan ympärille tai levyjen väliin. Älä käsittele liian paksuja hiussuortuvia kerrallaan, kun käytät kiharrusosia tai harjaa. Mitä ohuempi hiussuortuva on, sitä napakampi kiharasta tulee. Suoristuslevyjä käyttäessäsi hiussuortuva saa olla enintään 5–6 cm leveä, jotta lopputuloksesta tulee hyvä.
 • Page 63: Français

  Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips ! Pour profiter pleinement de l’assistance Philips, enregistrez vos produits sur le site à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome. Avec le nouveau Salon Multistylist 10-en-1, vous pouvez créer un nouveau look à chaque occasion. Ce nouvel appareil 10-en-1 offre un choix illimité...
 • Page 64 Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, un Centre Service Agréé ou un technicien qualifié afin d’éviter tout accident. Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou...
 • Page 65 N’enroulez pas le cordon d’alimentation autour de l’appareil. champs électromagnétiques (cEm) Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s’il est manipulé...
 • Page 66 Français Débranchez l’appareil lorsque vous enlevez un accessoire après ou durant le coiffage. Prenez garde à ne pas toucher les parties en métal ou en céramique de l’accessoire car celles-ci sont très chaudes. utilisation de l’appareil Avec le système de coiffure Salon Multistylist 10-en-1, vous pouvez créer des boucles serrées ou larges, des ondulations, des anglaises plus ou moins longues ou des boucles ovales ;...
 • Page 67 Prenez une mèche, ouvrez la pince en appuyant sur la manette, puis placez la mèche entre le corps et la pince (fig. 6). Relâchez la manette et glissez le corps jusqu’à l’extrémité de la mèche. Ensuite enroulez la mèche autour du corps. Remarque : Assurez-vous que l’extrémité de la mèche est enroulée dans la direction souhaitée. Ouvrez la pince après 5 à 10 secondes et retirez le corps. Laissez refroidir les boucles avant de les peigner, de les brosser ou d’y passer vos doigts afin d’obtenir la mise en forme finale.
 • Page 68 Français Prenez une mèche, ouvrez la pince en appuyant sur la manette, puis placez la mèche entre le corps et la pince (fig. 8). Relâchez la manette et glissez le corps jusqu’à l’extrémité de la mèche. Ensuite enroulez la mèche autour du corps en suivant la spirale. Remarque : Assurez-vous que l’extrémité de la mèche est enroulée dans la direction souhaitée. Ouvrez la pince après 5 à 10 secondes et retirez le corps. Laissez refroidir les anglaises avant de les peigner, de les brosser ou d’y passer vos doigts afin d’obtenir la mise en forme finale.
 • Page 69 Laissez refroidir les boucles ovales avant de les peigner, de les brosser ou d’y passer vos doigts afin d’obtenir la mise en forme finale. mèches Branchez le fer à lisser sur la poignée. Faites glisser les plaques lissantes sur l’accessoire en vous assurant que les côtés incurvés sont orientés l’un vers l’autre (fig. 9). Prenez une mèche de 5 ou 6 cm de largeur maximum. Ouvrez l’accessoire lissant en appuyant sur la manette et placez la mèche entre les plaques (fig. 10). Choisissez entre créer des mèches vers l’intérieur ou l’extérieur. Tenez l’appareil de telle sorte que les côtés incurvés des plaques créent le type de mèche voulu.
 • Page 70 Français Faites glisser l’appareil en quelques secondes sur toute la longueur du cheveu. Laissez les cheveux refroidir avant de les peigner ou de les brosser. nettoyage Ne plongez jamais l’appareil dans de l’eau, ni dans d’autres liquides et ne le rincez pas sous le robinet. Débranchez l’appareil.
 • Page 71 (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale). S’il n’existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips local ou contactez le « Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV ». Dépannage Cette rubrique présente les problèmes les plus courants que vous...
 • Page 72 Français Problème Solution Vous avez peut-être enroulé une mèche trop épaisse autour du corps ou placé trop de cheveux entre les plaques. Lorsque vous utilisez les fers à boucler ou la brosse coulissante, les mèches ne doivent pas être trop épaisses. Plus la mèche est mince, plus la boucle est serrée.
 • Page 73: Italiano

  Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall’assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su www. philips.com/welcome. Con il nuovo Salon Multistylist 10-in-1 potete creare il vostro look esclusivo per tutte le occasioni. Il nuovo 10-in-1 libera la vostra creatività...
 • Page 74 Non utilizzate l’apparecchio nel caso in cui la spina, il cavo di alimentazione o l’apparecchio stesso siano danneggiati. Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, dovrà essere sostituito presso i centri autorizzati Philips, i rivenditori specializzati oppure da personale debitamente qualificato, per evitare situazioni pericolose.
 • Page 75 Lasciate raffreddare l’apparecchio prima di riporlo. Non avvolgete il cavo di alimentazione attorno all’apparecchio. campi elettromagnetici (EmF) Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in modo appropriato seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale utente, l’apparecchio consente un utilizzo sicuro come confermato dai...
 • Page 76 italiano Togliete la spina dalla presa prima di rimuovere l’accessorio dopo o durante lo styling. Non toccate le parti in metallo e ceramica, poiché sono bollenti. modalità d’uso dell’apparecchio Con il Salon Multistylist 10-in-1 potete creare ricci fitti e morbidi, onde, boccoli larghi o stretti, ricci morbidi, ciocche con punte arricciate e anche look perfettamente lisci.
 • Page 77 Lasciate andare la leva e fate scivolare il tamburo fino all’estremità della ciocca, quindi avvolgeteci attorno la ciocca. Nota Controllate che l’estremità della ciocca sia avvolta nella giusta direzione. Aprite la clip dopo 5-10 secondi e togliete il tamburo dai capelli. Lasciate raffreddare i riccioli prima di pettinare, spazzolare o ravviare i capelli con le dita per terminare lo styling.
 • Page 78 italiano Nota Controllate che l’estremità della ciocca sia avvolta nella giusta direzione. Aprite la clip dopo 5-10 secondi e togliete il tamburo dai capelli. Lasciate raffreddare i boccoli prima di pettinare, spazzolare o ravviare i capelli con le dita per terminare lo styling. Boccoli stretti Inserite l’accessorio per ricci a spirale sull’impugnatura.
 • Page 79 Decidete prima se desiderate mettere in piega i capelli verso l’interno o verso l’esterno. Impugnate l’apparecchio di conseguenza, in modo che le piastre curve creino l’effetto desiderato. Fate scorrere delicatamente la piastra per tutta la lunghezza dei capelli per alcuni secondi. Quando le piastre si trovano a circa -5 cm dalla punta della ciocca, ruotate leggermente l’apparecchio verso l’interno o verso l’esterno per ottenere il risultato desiderato.
 • Page 80 (fig. 13). garanzia e assistenza Per ulteriori informazioni o eventuali problemi, visitate il sito Web Philips all’indirizzo www.philips.com oppure contattate il Centro Assistenza Clienti Philips locale (il numero di telefono è riportato nella garanzia).
 • Page 81 In questo capitolo vengono riportati i problemi più ricorrenti legati all’uso dell’apparecchio. Se non riuscite a risolvere i problemi con le informazioni seguenti, vi preghiamo di contattare il centro assistenza Philips del vostro Paese. Problema Soluzione L’apparecchio È...
 • Page 82 italiano Problema Soluzione Forse le ciocche che avvolgete attorno al tamburo o inserite fra le piastre sono troppo grosse. Quando usate gli accessori per arricciare o la spazzola rimovibile, non dividete i capelli in ciocche troppo grandi. Più piccole sono le ciocche, più fitti risulteranno i ricci.
 • Page 83: Nederlands

  Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/welcome. Met de nieuwe 10-in-1 Salon Multistylist kunt u een uniek kapsel creëren voor iedere gelegenheid. Dit nieuwe 10-in-1-apparaat biedt u grenzeloze creativiteit en veelzijdigheid bij het stylen van uw haar.
 • Page 84 Laat het apparaat nooit onbeheerd achter als het op netspanning is aangesloten. Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact. Breng het apparaat altijd naar een door Philips geautoriseerd servicecentrum voor onderzoek of reparatie. Reparatie door een onbevoegd persoon kan zeer gevaarlijke situaties opleveren voor de gebruiker.
 • Page 85 Wikkel het netsnoer niet om het apparaat. Elektromagnetische velden (Emv) Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.
 • Page 86 nEDErlanDs Om de hulpstukken te verwijderen, draait u de vergrendelingsring naar links en trekt u het hulpstuk van het handvat. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u tijdens of na het stylen het hulpstuk uit het handvat wilt verwijderen. Raak de metalen en keramische delen van het hulpstuk niet aan, want deze zijn heet.
 • Page 87 Neem een haarlok, druk op de hendel om de klem te openen en plaats de haarlok tussen de staaf en de klem (fig. 6). Laat de hendel los en schuif de staaf naar het uiteinde van de lok. Draai daarna de lok rond de staaf. Opmerking: Zorg ervoor dat u het uiteinde van de lok in de gewenste richting draait.
 • Page 88 nEDErlanDs grote pijpenkrullen Bevestig de grote krultang aan het handvat en schuif de opschuifspiraal op de krultang. Neem een haarlok, druk op de hendel om de klem te openen en plaats de haarlok tussen de staaf en de klem (fig. 8). Laat de hendel los en schuif de staaf naar het uiteinde van de lok. Draai daarna de lok volgens het spiraalprofiel om de staaf.
 • Page 89 Opmerking: Zorg ervoor dat u het uiteinde van de lok in de gewenste richting draait. Open de klem na 5 tot 10 seconden en verwijder de staaf uit het haar. Laat de ovalen krullen afkoelen voordat u het haar met een kam, een borstel of uw vingers definitief in model brengt.
 • Page 90 nEDErlanDs Neem een haarlok (maximaal 5 à 6 cm breed), open het hulpstuk door op de hendel te drukken en plaats de lok tussen de platen. Trek de styler in enkele seconden langs het haar naar beneden. Laat het steile haar afkoelen voordat u het kamt of borstelt. schoonmaken Dompel het apparaat nooit in water of een andere vloeistof en spoel het ook niet af onder de kraan.
 • Page 91 Customer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er geen Customer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer of neem contact op met de afdeling Service van Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
 • Page 92 nEDErlanDs Probleem Oplossing Misschien hebt u het apparaat niet lang genoeg laten stylingresultaat opwarmen. Laat het apparaat opwarmen totdat de voldoet niet aan temperatuurstip van kleur verandert. verwachtingen. Misschien hebt u te veel haar om de staaf gedraaid of te veel haar tussen de platen geklemd. Maak de lokken niet te dik als u de krulhulpstukken of de opschuifbare borstel gebruikt.
 • Page 93: Norsk

  Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www. philips.com/welcome. Med den nye Salon Multistylist 10-i-1 kan du lage en unik frisyre for enhver anledning. Den nye 10-i-1 inviterer til ubegrenset kreativitet og fleksibilitet når det gjelder frisering.
 • Page 94 Kontroller ledningen jevnlig. Ikke bruk apparatet hvis støpselet, ledningen eller selve apparatet er skadet. Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
 • Page 95 Vent til apparatet er avkjølt før du legger det vekk. Ikke surr ledningen rundt apparatet. Elektromagnetiske felt (EmF) Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerveiledningen, er det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.
 • Page 96 norsk Bruke apparatet Med Salon Multistylist 10-i-1 kan du lage harde krøller, store krøller, bølger, store eller harde korketrekkere, ovale krøller, vipp i endene og et glatt utseende. Gre håret med kam eller børste, slik at det er rett og uten floker. Koble et tilbehør til håndtaket (se avsnittet Før bruk). Kontroller at støtten peker nedover.
 • Page 97 La krøllene avkjøles før du kammer, børster eller fingerkammer håret for å få frisyren på plass. Tips: Du kan gre gjennom krøllene med fingrene for å få ekstra volum. Bølger Sett tilbehøret for harde krøller på håndtaket. Skyv den avtakbare børsten på krølltilbehøret. Ta en hårlokk og tvinn den rundt den avtakbare børsten (fig. 7). Slik unngår du at den avtakbare børsten blir sittende fast i håret: Ikke legg for mye hår i én lokk.
 • Page 98 norsk Ta en hårlokk, trykk på hendelen for å åpne klemmen, og legg hårlokken mellom sylinderen og klemmen (fig. 6). Merk: Pass på at du tvinner hårlokken i ønsket retning. Åpne klemmen etter fem til ti sekunder, og ta sylinderen ut av håret. La korketrekkerne avkjøles før du kammer, børster eller fingerkammer håret, for å få frisyren på plass.
 • Page 99 glatt hår Trykk på hendelen for å åpne rettetangtilbehøret. Ta ut retteplatene en etter en. Ta tak i den kjølige tuppen og trekk hver av platene ut av rettetangtilbehøret (fig. 11). Snu platene rundt og skyv dem tilbake i tilbehøret, mens de flate sidene peker mot hverandre (fig. 12). Du kan nå bruke rettetangtilbehøret til å lage en glatt frisyre uten vippede ender. Kontroller at kantene på...
 • Page 100 å ta vare på miljøet (fig. 13). garanti og service Hvis du trenger service eller informasjon, kan du gå til Philips’ Internett- sider på www.philips.com eller ta kontakt med Philips’ kundestøtte der du er (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen Philips-kundestøtte der du bor, kan du ta kontakt med den lokale...
 • Page 101 Løsning Ledningen til apparatet kan være skadet. Hvis ledningen er skadet, må den byttes av Philips, et Philips-godkjent servicesenter eller andre kvalifiserte personer for å unngå fare. Kanskje du ikke lot apparatet bli varmt nok. La apparatet varmes opp til klar-punktet endrer farge.
 • Page 102: Português

  Português introdução Parabéns pela sua compra e bem-vindo(a) à Philips! Para poder beneficiar de todas as vantagens da assistência Philips, registe o seu produto em www.philips.com/welcome. Com o novo Salon Multistylist 10 em 1 pode criar um visual exclusivo para cada ocasião. O novo 10 em 1 oferece criatividade sem limites e versatilidade ao pentear! Descrição geral (fig.
 • Page 103 Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído da Philips, por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
 • Page 104 Não enrole o fio de alimentação à volta do aparelho. campos Electromagnéticos — EmF (Electro magnetic Fields) Este aparelho Philips cumpre todas as normas relacionadas com campos electromagnéticos (EMF). Se for manuseado correctamente e de acordo com as instruções presentes no manual do utilizador, o aparelho proporciona uma utilização segura, como demonstrado pelas provas...
 • Page 105 Desligue o aparelho da corrente quando retirar um acessório, depois ou durante a modelação. Evite tocar nas peças em metal e em cerâmica do acessório porque estão quentes. utilizar o aparelho Com o Salon Multistylist 10 em 1 pode criar caracóis apertados, caracóis grandes, ondas, cachos, ondulações, ziguezagues, caracóis triangulares e cabelo liso.
 • Page 106 Português Solte o manípulo e deslize a barra para a extremidade do cabelo. Enrole a madeixa de cabelo à volta da barra. Nota: Certifique-se de que a extremidade da madeixa está enrolada na direcção pretendida. Abra a mola após 5 a 10 segundos e retire a barra do cabelo. Deixe que os caracóis arrefeçam antes de se pentear, escovar ou pentear-se com os dedos para dar o toque final.
 • Page 107 Nota: Certifique-se de que a extremidade da madeixa está enrolada na direcção pretendida. Abra a mola após 5 a 10 segundos e retire a barra do cabelo. Deixe que os caracóis arrefeçam antes de se pentear, escovar ou pentear-se com os dedos para dar o toque final. Pequenos cachos Ligue o acessório de encaracolar torcido à...
 • Page 108 Português Segure numa madeixa de cabelo (entre 5 a 6 cm de largura). Prima o manípulo para abrir o acessório e coloque a madeixa entre as placas de ondulação (fig. 10). Decida se pretende criar ondas voltadas para dentro ou para fora. Segure o aparelho de forma a que as placas curvas criem o tipo de onda pretendida.
 • Page 109 Se precisar de informações ou se tiver algum problema, visite o site da Philips em www.philips.pt ou contacte o Centro de Atendimento ao Cliente Philips do seu país (encontrará o número de telefone no folheto da garantia mundial). Se não existir um Centro de Atendimento ao Cliente no seu país, dirija-se ao distribuidor Philips local ou contacte o...
 • Page 110 Talvez o fio do modelador esteja estragado. Se o fio estiver estragado, deve ser substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado pela Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
 • Page 111: Svenska

  Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www. philips.com/welcome. Med nya Salon Multistylist 10-i-1 kan du skapa ett unikt utseende för alla tillfällen.
 • Page 112 Kontrollera nätsladden regelbundet. Använd inte apparaten om stickproppen, nätsladden eller apparaten är skadad. Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor. Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner...
 • Page 113 Vänta tills apparaten har svalnat innan du lägger undan den. Linda inte nätsladden runt apparaten. Elektromagnetiska fält (EmF) Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
 • Page 114 svEnska använda apparaten Med Salon Multistylist 10-i-1 kan du skapa täta lockar, stora lockar, vågor, vågor eller små korkskruvslockar, mjuka lockar, krusningar, sicksacklockar, vågor och en slät frisyr. Kamma eller borsta håret så att det är utrett och slätt. Sätt fast ett tillbehör på handtaget (läs mer i kapitlet Förberedelser inför användning).
 • Page 115 Låt lockarna svalna innan du avslutar stylingen genom att kamma, borsta eller reda ut hårt med fingrarna. Tips: Du kan kamma ut lockarna med fingrarna för att ge håret mer volym. vågor Koppla tillbehöret för små lockar till handtaget och sätt fast extraborsten på det. Ta en hårlock och vira den runt extraborsten (Bild 7). Så...
 • Page 116 svEnska Ta en hårslinga. Tryck på spaken så att klämman öppnas och placera slingan mellan kolven och klämman (Bild 6). Obs! Se till att du virar på hårslingan åt rätt håll. Öppna klämman efter 5 till 10 sekunder och ta bort röret från håret.
 • Page 117 Elegant stil Tryck på spaken för att öppna plattångstillbehöret. Ta bort plattångsplattorna, en i taget. Ta tag i den svala änden och dra plattan ut från plattångstillbehöret (Bild 11). Vänd plattorna och sätt tillbaka dem i tillbehöret med de vågiga sidorna mot varandra (Bild 1).
 • Page 118 Kontrollera att den spänning som anges på apparaten överensstämmer med nätspänningen där du bor. Apparatens nätsladd kan ha skadats. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserat servicecenter eller liknande kvalificerade personer för att undvika att fara uppstår.
 • Page 119 Problem Lösning Du är inte nöjd Du har kanske inte låtit apparaten värmas upp tillräckligt länge. Låt apparaten värmas upp tills stylingresultatet. indikatorpunkten har ändrat färg. Du kanske har virat för mycket hår runt kolven eller tagit för mycket hår mellan plattorna. Ta inte för tjocka hårslingor när du använder lockningstillbehören eller extraborsten.
 • Page 120 Giriş Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz! Philips tarafından sunulan destekten tam faydalanmak için lütfen ürününüzü şu adreste kaydettirin: www.philips.com/welcome. Yeni Salon Multistylist 10’u bir arada ile saçlarınıza her durum için eşsiz bir görünüm verebilirsiniz. Yeni 10’u bir arada, saç şekillendirmede sınırsız yaratıcılık ve esneklik sağlar.
 • Page 121 Cihazı yanıcı maddelerden uzak tutun. Cihazın fişi prize takılıyken kesinlikle yanlız bırakmayın. Kullanım sonrasında, cihazı her zaman prizden çekin. Cihazın kontrolü veya tamiratı için, her zaman yetkili bir Philips servis merkezine götürün. Yetkili olmayan kişilerce yapılan tamirat, kullanıcı için tehlikeli durumlara sebep olabilir.
 • Page 122 Cihazı saklamadan önce, soğumasını bekleyin. Kordonu cihazın etrafına sarmayın. Elektromanyetik alanlar (EmF) Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlarla uyumludur. Bu cihaz, gereği gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde kullanıldığında, bugünün bilimsel verilerine göre kullanımı güvenlidir. Cihazın kullanıma hazırlanması...
 • Page 123 Cihazı, aparatın desteği üzerine yerleştirin. Elektrik fişini prize takın. Güç ışığı yanar ve cihaz ısınır (Şek. 4). Aparat üzerindeki hazır noktası renk değiştirdiğinde, cihaz kullanıma hazırdır (Şek. 5). Saçınıza şekil verin. Her aparatla ilgili özel talimatlar için bkz. aşağıdaki bölümler. Not: Bukle aparatlarını veya sürgülü fırçayı kullanırken, saç tutamının ucunun istenen yönde şekillendiriciye sarıldığından emin olun. Şekillendiriciyi saçınızda birkaç saniye tutun. Şekillendiriciyi saçınızda ne kadar tutacağınız saçınızın kalınlığına bağlıdır. Şekillendiriciyi saçınızda 10 saniyeden daha uzun süre tutmayın. Geniş veya küçük bukleler Geniş veya küçük bukle aparatını cihazın sapına takın. Bir tutam saç alın, klipsi açmak için kola basın ve saç tutamını maşa ve klips arasına yerleştirin (Şek. 6). Kolu bırakarak maşayı saç tutamının sonuna doğru kaydırın. Daha sonra saç tutamını maşaya sarın.
 • Page 124 türkçE Saçı ince tutamlara ayırın. Saç tutamını, sürgülü fırçanın etrafına iki turdan fazla sarmayın. Saç tutamını fırçadan çıkarırken, sürgülü fırçayı altta bulunan saçlardan uzak tutun. Sürgülü fırçayı 5 - 10 saniye sonra saçınızdan çıkarın. Saçınıza tarayarak, fırçalayarak veya parmaklarınızla açarak son şeklini vermeden önce dalgaların soğumasını bekleyin. Büyük lüleler Büyük bukle aparatını cihazın sapına takın. Sürgülü spirali bukle aparatının üzerine kaydırarak takın. Bir tutam saç alın, klipsi açmak için kola basın ve saç tutamını maşa ve klips arasına yerleştirin (Şek. 8). Kolu bırakarak maşayı saç tutamının sonuna doğru kaydırın. Daha sonra saç tutamını, spiral profilini izleyerek maşaya sarın. Not: Saç tutamının uç kısmının istenilen yönde sarıldığından emin olun. 5-10 saniye sonra klipsi açarak maşayı saçınızdan ayırın.
 • Page 125 Bir tutam saç alın, klipsi açmak için kola basın ve saç tutamını maşa ve klips arasına yerleştirin. Not: Saç tutamının uç kısmının istenilen yönde sarıldığından emin olun. 5-10 saniye sonra klipsi açarak maşayı saçınızdan ayırın. Saçınıza tarayarak, fırçalayarak veya parmaklarınızla açarak son şeklini vermeden önce oval buklelerin soğumasını bekleyin. Dalga Düzleştirme aparatını cihazın sapına takın. Düzleştirme plakalarını, kıvrık kenarlar birbirine bakacak şekilde kaydırarak aparata takın (Şek. 9). Bir tutam saç alın (maks. 5-6cm kalınlığında). Kola basarak düzleştirme aparatını açın ve saçı plakaların arasına yerleştirin (Şek. 10). Yaratmak istediğiniz dalgaların içe mi yoksa dışa mı dönük olacağına karar verin. Cihazı, plakaların kıvrımlı kenarları istenen tipte dalga oluşturacak şekilde tutun.
 • Page 126 türkçE Bir tutam saç alın (maks. 5 6cm kalınlığında). Kola basarak düzleştirme aparatını açın ve saçı plakaların arasına yerleştirin. Şekillendiriciyi, birkaç saniye içinde saç diplerinden uçlarına doğru kaydırın. Düzleştirilmiş saçınızı fırçalamadan veya taramadan önce soğumasını bekleyin. temizleme Cihazı kesinlikle suya veya başka bir sıvıya batırmayın ya da muslukta durulamayın. Cihazı prizden çıkartın. Saç şekillendiriciyi aparat standının üzerinde güvenli bir yerde soğuması için bekletin. Cihazı ve aparatları küçük fırça ile veya kuru temiz bir bezle silerek temizleyin. saklama Cihazı prizden çıkartın. Saç şekillendiriciyi aparat standının üzerinde güvenli bir yerde soğuması için bekletin. Cihazı güvenli ve kuru bir yerde saklayın. Kordonu cihazın etrafına sarmayın. çevre Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal ev atıklarınızla birlikte atmayın; bunun yerine, geri dönüşüm için resmi toplama noktalara teslim edin. Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı...
 • Page 127 ülkenizde bulunan Philips Müşteri Danışma Merkezi ile iletişim kurun (telefon numaralarını dünya çapında garanti kitapçığında bulabilirsiniz). Eğer ülkenizde Müşteri Danışma Merkezi yoksa, yerel Philips yetkilinize başvurun veya Philips Ev Aletleri ve Kişisel Bakım BV Servis Departmanı ile iletişim kurun. sorun giderme Bu bölüm, cihazda en sık karşılaşabileceğiniz sorunları...
 • Page 128 türkçE Sorun Çözüm Maşa çevresine çok fazla saç sarılmış veya plakalar arasına çok fazla saç yerleştirilmiş olabilir. Kıvırma aparatlarını veya sürgülü fırçayı kullanırken, saç tutamlarını çok kalın yapmayın. Tutam ne kadar ince olursa, bukleler o kadar sıkı olacaktır. Düzleştirme aparatını kullanırken iyi bir sonuç elde etmek için, tutamların 5-6 cm’den geniş...
 • Page 148 .00.601.5...

This manual is also suitable for:

Hp4698/01Hp4698/00Hp4698

Table of Contents