Download Table of Contents Print this page

Silvercrest SHBS 5 A1 Operating Instructions Manual

Hair & beard trimmer

Advertisement

Table of Contents
HAIR & BEARD TRIMMER SHBS 5 A1
HAIR & BEARD TRIMMER
Operating instructions
HAAR- UND BARTSCHNEIDER
Bedienungsanleitung
IAN 96126
HÅR- OG SKÆGTRIMMER
Betjeningsvejledning

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SHBS 5 A1

 • Page 1 HAIR & BEARD TRIMMER SHBS 5 A1 HAIR & BEARD TRIMMER HÅR- OG SKÆGTRIMMER Operating instructions Betjeningsvejledning HAAR- UND BARTSCHNEIDER Bedienungsanleitung IAN 96126...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktio- nen des Gerätes vertraut.
 • Page 4: Table Of Contents

  Ear/nose hair trimmer attachment ..12 Shaver attachment ..... 12 SHBS 5 A1...
 • Page 5: Introduction

  It is not intended for any other use or for uses extending beyond those stated. Claims of any kind for damage arising as a result of non-intended use will not be accepted. The user is the sole bearer of the risk. SHBS 5 A1...
 • Page 6: Warnings Used

  Failure to avoid this situation could result in damage to property. ► Follow the instructions in this warning to prevent damage to property. NOTE ► A note indicates additional information that will assist you in handling the appliance. SHBS 5 A1...
 • Page 7: Safety

  Warranty claims also become void. Do not use the appliance with a defective cutter attachment or defective ■ comb attachment, since these may have sharp edges. There is a risk of personal injury! SHBS 5 A1...
 • Page 8 Never touch the mains power adapter with wet hands, especially when ■ plugging it in or unplugging it. Risk of fatal electrical shocks! SHBS 5 A1...
 • Page 9 Only plug the mains power adapter into an easily reachable power ■ socket so that you can pull the mains power adapter out of the power socket quickly in an emergency. Do not cover the mains power adapter to avoid impermissible warming. ■ SHBS 5 A1...
 • Page 10: Package Contents

  Service Hotline (see chapter Service). ♦ Remove all appliance parts from the carton. ♦ Remove all packaging materials from the appliance. DANGER ► Packaging material must not be used as a plaything. There is a risk of suff ocation. SHBS 5 A1...
 • Page 11: Spare Parts

  Charging station/holder with connecting socket for mains power adapter Figure B: Mains power adapter Figure C: Beard trimmer attachment Precision trimmer attachment Ear/nose hair trimmer attachment Shaver attachment Comb attachment for the hair trimmer attachment Comb attachment for the beard trimmer attachment SHBS 5 A1...
 • Page 12: Before Fi Rst Use

  If the appliance does not start immediately, switch it off again and wait around 1 minute before switching it on again. ♦ If you want to charge the battery without using the charging station in this manner you can only do this when the appliance is switched off . SHBS 5 A1...
 • Page 13: Oiling The Cutting Attachments

  fi rmly until it clicks into place. ♦ To remove the comb attachment , release the lower end and pull it forwards off the appliance. SHBS 5 A1...
 • Page 14: Hair Trimmer Attachment

  ♦ Use the hair trimmer attachment without the comb attachment to cut the hair very short. ♦ You can use the slide switch to fi nely adjust the cut length in three steps. SHBS 5 A1...
 • Page 15: Beard Trimmer Attachment

  Hold the appliance at right angles to the skin surface and move it gently over your face. ♦ Shave in the opposite direction to the beard growth. In complicated areas, such as the chin, pull the skin tight to achieve a better result. SHBS 5 A1...
 • Page 16: Cleaning And Care

  In order to reduce friction, occasionally apply a couple of drops of blade oil (accessory) between the blades, and then distribute it evenly. You can also use any non-corrosive oil (e.g. sewing machine oil). Wipe off any access oil with a soft cloth. SHBS 5 A1...
 • Page 17: Cleaning The Shaver Attachment

  Wipe off any access oil with a soft cloth. Cleaning the ear/nose hair trimmer attachment ♦ Remove the ear/nose hair trimmer attachment from the appliance. ♦ Clean the ear/nose hair trimmer attachment under running water and allow it to dry completely before using it again. SHBS 5 A1...
 • Page 18: Attachment

  Remove the cutter attachment from the appliance (see chapter Attaching/changing the cutter attachments) ♦ There are three screws on the rear of the appliance. Two of the screws are in the mounting opening of the appliance. ♦ Loosen both the screws with a Philips screwdriver. SHBS 5 A1...
 • Page 19: Disposal Of Batteries

  The purpose of this obligation is to ensure that batteries are disposed of in a non-polluting manner. Only dispose of batteries when they are fully discharged. SHBS 5 A1...
 • Page 20: Appendix

  Please retain your receipt as proof of purchase. In the case of a warranty claim, please make contact by telephone with our Customer Service Department. Only in this way can a post-free despatch for your goods be assured. SHBS 5 A1...
 • Page 21: Service

  IAN 96126 Service Ireland Tel.: 1890 930 034 (0,08 EUR/Min., (peak)) (0,06 EUR/Min., (off peak)) E-Mail: kompernass@lidl.ie IAN 96126 Hotline availability: Monday to Friday 08:00 - 20:00 (CET) Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SHBS 5 A1...
 • Page 22 Næse-/øretrimmer ..... 29 Barberkam ......29 SHBS 5 A1...
 • Page 23: Introduktion

  Det må kun anvendes til menneskehår, men ikke til kunstigt hår eller dyrehår. Al anden anvendelse betragtes som værende uden for anvendelsesområdet. Der kan ikke stilles krav i forbindelse med skader forårsaget af anvendelse til formål uden for anvendelsesområdet. Brugeren bærer alene risikoen. SHBS 5 A1...
 • Page 24: Anvendte Advarsler

  Hvis den farlige situation ikke undgås, kan det føre til materielle skader. ► Følg anvisningerne i denne advarsel for at undgå materielle skader. BEMÆRK ► Et 'bemærk' henviser til yderligere oplysninger, som gør det nemmere at bruge produktet. SHBS 5 A1...
 • Page 25: Sikkerhed

  Defekte komponenter må kun udskiftes med originale reservedele. ■ Overholdelse af sikkerhedskravene kan kun garanteres, hvis der an-vendes originale dele. Lad aldrig produktet være uden opsyn, og brug det kun i henhold til ■ dataene på typeskiltet. SHBS 5 A1...
 • Page 26 Derved kan kablets isolering beskadiges. Slut strømforsyningen til en stikkontakt, som er nem at få adgang til, ■ så strømforsyningen hurtigt kan trækkes ud i tilfælde af en fejl. Dæk ikke strømforsyningen til, da den ellers opvarmes for meget. ■ SHBS 5 A1...
 • Page 27: Pakkens Indhold

  (se kapitlet Service). ♦ Tag alle delene og betjeningsvejledningen ud af kassen. ♦ Fjern alle emballeringsmaterialer fra produktet. FARE ► Emballagematerialer må ikke bruges til leg. Der er fare for kvælning. SHBS 5 A1...
 • Page 28: Reservedele

  Figur A: Klippekam Skydekontakt til fi njustering af klippelængden Tænd-/slukkontakt Opladeindikator Oplader / holder med tilslutningsindgang til strømforsyning Figur B: Strømforsyning Figur C: Skægkam Præcisionstrimmer Næse-/ørekam Barberkam Kam til påsætning på klippekammen Kam til påsætning på skægkammen SHBS 5 A1...
 • Page 29: Før Første Brug

  1 minut, før du tænder for det igen. ♦ Hvis du vil oplade batteriet på denne måde uden at bruge opladeren , må det kun gøres, når produktet er slukket. SHBS 5 A1...
 • Page 30: Smøring Af Klippekammene

  Sæt kammen på klippekammen forfra, og tryk den fast på den bageste ende, til den klikker på plads. ♦ For at fjerne kammen skal du løsne den på den nederste ende og tage den af produktet forfra. SHBS 5 A1...
 • Page 31: Klippekam

  Klip altid fra nakken og op mod toppen af hovedet eller fra panden og tindingerne op til midten af hovedet. ♦ Brug klippekammen uden kam , hvis håret skal klippes meget kort. ♦ Med skydekontakten kan du indstille den ønskede længde i 3 trin. SHBS 5 A1...
 • Page 32: Skægkam

  Brug barberkammen til tør barbering. ♦ Hold produktet vinkelret på huden, og bevæg det forsigtigt hen over ansigtet. ♦ Barbér imod skæggets vokseretning. Stram huden ud på vanskelige stedersom f.eks. kinden for at få et bedre resultat. SHBS 5 A1...
 • Page 33: Rengøring Og Vedligeholdelse

  Fjern hårresterne fra klippekammen med den vedlagte rengøringsbørste. ♦ Sæt klippekammens indstiksfl ig ind i produktets åbning igen efter rengøringen (se fi g. E). ♦ Lad klippekammen klikke på plads igen med et let tryk oppefra (se fi g. F). SHBS 5 A1...
 • Page 34: Rengøring Af Barberkammen

  Smør af og til kniven med en til to dråber klingeolie (tilbehør), og fordel olien. Sæt barber- kammen på produktet, og lad det køre nogle sekunder uden at bruge det. Tør den over- fl ødige olie af med en blød klud. SHBS 5 A1...
 • Page 35: Rengøring Af Næse-/Øretrimmer

  Det genopladelige batteri kan overophedes og eksplodere. ► OBS! Tag kun det genopladelige batteri ud, hvis produktet skal bortskaff es. Når det genopladelige batteri tages ud, ødelægges produktet. Brug aldrig produktet, hvis det er beskadiget. SHBS 5 A1...
 • Page 36: Bortskaff Else Af Batterier/Genopladelige

  Denne forpligtelse hjælper med til, at batterier/genopladelige batterier kan afl everes til miljøskånsom destruktion. Levér kun batterier/ genopladelige batterier tilbage i afl adet tilstand. SHBS 5 A1...
 • Page 37: Tillæg

  Du får 3 års garanti fra købsdatoen på dette produkt. Produkten er produceret omhyggeligt og inden levering afprøvet samvittighedsfuldt. Opbevar kassebonen som bevis for købet. I garantitilfælde bedes du kontakte dit servicested telefonisk. På denne måde kan der garanteres gratis indsendelse af din vare. SHBS 5 A1...
 • Page 38: Service

  Når garantiperioden er udløbet, skal evt. reparationer betales. Service Service Danmark Tel.: 32 710005 E-Mail: kompernass@lidl.dk IAN 96126 Åbningstid for hotline: Mandag til fredag fra kl. 8:00 – 20:00 (MET) Importør KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SHBS 5 A1...
 • Page 39 SHBS 5 A1...
 • Page 40 Nasen-/Ohrhaartrimmeraufsatz ..48 Rasieraufsatz ......48 SHBS 5 A1...
 • Page 41: Einführung

  Schneiden von Naturhaar vorgesehen. Es darf nur bei menschlichem Haar – nicht bei Kunst- oder Tierhaar – angewendet werden. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt allein der Benutzer. SHBS 5 A1...
 • Page 42: Verwendete Warnhinweise

  Sachschaden. Falls die Situation nicht vermieden wird, kann dies zu Sachschäden führen. ► Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Sachschäden zu vermeiden. HINWEIS ► Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern. SHBS 5 A1...
 • Page 43: Sicherheit

  Teilen festgestellt werden, darf das Gerät nicht weiter benutzt werden. Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von autorisierten Fachbetrieben ■ oder dem Kundenservice durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Zudem erlischt der Garantieanspruch. SHBS 5 A1...
 • Page 44 Falls das Gerät ins Wasser gefallen ist, ziehen Sie unbedingt zuerst das ■ Steckernetzteil aus der Steckdose, bevor Sie ins Wasser greifen. Fassen Sie das Steckernetzteil niemals mit nassen Händen an, besonders ■ wenn Sie es in die Steckdose stecken bzw. aus dieser herausziehen. Es besteht Stromschlaggefahr! SHBS 5 A1...
 • Page 45 Schließen Sie das Steckernetzteil nur an eine gut erreichbare Steckdose ■ an, damit im Störungsfall das Steckernetzteil schnell aus der Steckdose gezogen werden kann. Decken Sie das Steckernetzteil nicht ab, um eine unzulässige Erwär- ■ mung zu vermeiden. SHBS 5 A1...
 • Page 46: Lieferumfang

  Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel Service). ♦ Entnehmen Sie alle Teile des Gerätes aus dem Karton. ♦ Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Gerät. GEFAHR ► Verpackungsmaterialien dürfen nicht zum Spielen verwendet werden. Es besteht Erstickungsgefahr. SHBS 5 A1...
 • Page 47: Ersatzteile

  Vorschriften. Gerätebeschreibung Abbildung A: Haarschneideaufsatz Schiebeschalter für Schnittlängen-Feinjustierung Ein- / Aus-Schalter Ladekontrollanzeige Ladestation / Halter mit Anschlussbuchse für Steckernetzteil Abbildung B: Steckernetzteil Abbildung C: Bartschneideaufsatz Präzisionstrimmeraufsatz Nasen-/Ohrhaartrimmeraufsatz Rasieraufsatz Kammaufsatz für den Haarschneideaufsatz Kammaufsatz für den Bartschneideaufsatz SHBS 5 A1...
 • Page 48: Vor Der Inbetriebnahme

  Gerät nicht sofort anlaufen, schalten Sie es nochmals aus und warten Sie ca. 1 Minute, bevor Sie es erneut einschalten. ♦ Wollen Sie den Akku ohne Nutzung der Ladestation auf diese Weise aufl aden, dann nur bei ausgeschaltetem Gerät. SHBS 5 A1...
 • Page 49: Schneidaufsätze Ölen

  Stecken Sie den Kammaufsatz von vorne auf den Haarschneideaufsatz und drücken das hintere Ende fest, bis er einrastet. ♦ Zum Abnehmen des Kammaufsatzes lösen Sie ihn an seinem unteren Ende und ziehen ihn nach vorne vom Gerät ab. SHBS 5 A1...
 • Page 50: Haarschneideaufsatz

  Schneiden Sie immer vom Nacken in Richtung Oberkopf bzw. von Stirn und Schläfen nach oben zur Kopfmitte hin. ♦ Verwenden Sie den Haarschneideaufsatz ohne Kammaufsatz , um die Haare sehr kurz zu schneiden. ♦ Über den Schiebeschalter können Sie die gewünschte Schnittlänge in 3 Stufen gering variieren. SHBS 5 A1...
 • Page 51: Bartschneideaufsatz

  Halten Sie das Gerät im rechten Winkel zur Hautoberfl äche und führen Sie es sanft über Ihr Gesicht. ♦ Rasieren Sie gegen die Bartwuchsrichtung. An komplizierten Stellen, wie z.B. am Kinn straff en Sie die Haut, um ein besseres Ergebnis zu erhalten. SHBS 5 A1...
 • Page 52: Reinigung Und Pfl Ege

  Entfernen Sie mit beiliegender Reinigungsbürste verbliebene Haarreste vom Schneidaufsatz. ♦ Stecken Sie die Stecklasche des Schneidaufsatzes nach erfolgter Reinigung in die Aufnahmeöff - nung des Gerätes zurück (siehe Abb. E). ♦ Lassen Sie den Schneidaufsatz durch leichten Druck von oben wieder einrasten (siehe Abb. F). SHBS 5 A1...
 • Page 53: Rasieraufsatz Reinigen

  Geben Sie von Zeit zu Zeit ein bis zwei Tropfen Klingenöl (Zubehör) auf das Schermesser und verteilen Sie es gleichmäßig. Setzen Sie den Rasieraufsatz auf das Gerät und lassen das Gerät einige Sekunden laufen ohne es zu benutzen. Wischen Sie ggf. überschüssiges Öl mit einem weichen Tuch ab. SHBS 5 A1...
 • Page 54: Nasen-/Ohrhaartrimmeraufsatz Reinigen

  Gegenstände verbunden werden. Der Akku kann überhitzen und explodie- ren. ► ACHTUNG! Bauen Sie den Akku nur für die Entsorgung des Gerätes aus. Durch den Ausbau des Akkus wird das Gerät zerstört. Nehmen Sie ein zerlegtes Gerät nicht wieder in Betrieb. SHBS 5 A1...
 • Page 55: Batterien/Akkus Entsorgen

  Batterien/Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpfl ichtet, Batterien/Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils oder im Handel abzugeben. Diese Verpfl ichtung dient dazu, dass Batterien/Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie Batterien/Akkus nur im entladenen Zustand zurück. SHBS 5 A1...
 • Page 56: Anhang

  Anlieferung gewissenhaft geprüft. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Bitte setzen Sie sich im Garan- tiefall mit Ihrer Servicestelle telefonisch in Verbindung. Nur so kann eine kostenlose Einsendung Ihrer Ware gewährleistet werden. SHBS 5 A1...
 • Page 57: Service

  Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 96126 Erreichbarkeit Hotline: Montag bis Freitag von 8:00 Uhr – 20:00 Uhr (MEZ) Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www.kompernass.com SHBS 5 A1...
 • Page 58 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Tilstand af information Stand der Informationen: 01 / 2014 · Ident.-No.: SHBS5A1-012014-1 IAN 96126...

This manual is also suitable for:

96126

Table of Contents