Download Table of Contents Print this page

Silvercrest SEM 1100 A2 Operating Instructions Manual

Advertisement

Available languages
Table of Contents
ESPRESSO MACHINE SEM 1100 A2
ESPRESSO MACHINE
Operating instructions
ESPRESOVAČ
Návod na obsluhu
ESPRESSOMASCHINE
Bedienungsanleitung
IAN 59345
ESPRESOVAČ
Návod k obsluze
ΕΣΠΡΕΣΙΕΡΑ
Οδηүίες χρήσης

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SEM 1100 A2

 • Page 1 ESPRESSO MACHINE SEM 1100 A2 ESPRESSO MACHINE ESPRESOVAČ Operating instructions Návod k obsluze ESPRESOVAČ ΕΣΠΡΕΣΙΕΡΑ Οδηүίες χρήσης Návod na obsluhu ESPRESSOMASCHINE Bedienungsanleitung IAN 59345...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja. Πριν...
 • Page 4: Table Of Contents

  Importer ..........20 SEM 1100 A2...
 • Page 5: Introduction

  WARNING A warning of this risk level signifi es a potentially dangerous situation. If the risk situation is not avoided it can lead to injuries. ► The directives in this warning are there to avoid personal injuries. SEM 1100 A2...
 • Page 6: Intended Use

  ► Use this appliance exclusively for its intended purposes. ► Observe the procedures described in these operating instructions. Claims of any kind for damage resulting from unintended use will not be accepted. The operator alone bears liability. SEM 1100 A2...
 • Page 7: Items Supplied / Transport Inspection

  NOTICE ► If possible preserve the appliance's original packaging during the warranty period so that in the case of a warranty claim you can package the appli- ance properly for return. SEM 1100 A2...
 • Page 8: Safety Instructions

  Risk of Burns! During use, some parts become very hot! ■ Hot vapour plumes are formed when the product is in use. Take care ■ to ensure that you do not scald yourself! Keep a safe distance away from the steam. SEM 1100 A2...
 • Page 9 NOTICE A repair to the appliance during the warranty period may only ► be carried out by a customer service department authorized by the manufacturer otherwise no additional warranty claims can be considered for subsequent damages. SEM 1100 A2...
 • Page 10: Operating Components

  220 - 240 V ∼ / 50 Hz Nominal performance 1100 W Pump pressure approx. 1.5 MPa (15 bar) Water tank (MAX) 1.5 Litres Energy consumption in standby approx. 31.3 Wh mode until automatic switch-off Energy consumption in off -mode 0 Wh SEM 1100 A2...
 • Page 11: Commissioning

  You can also fi ll the water tank 1 without having to remove it from the appli- ► ance. Simply open the water tank lid and fi ll it with water from a bottle etc. Ensure that no water runs beside the water tank 1. SEM 1100 A2...
 • Page 12: Heating-Up After A Long Standing Time / On The Fi Rst Use

  “. 10) After approx. 1 minute turn the rotary switch 5 back to the position “ ”. 11) Wait until the green heating-up control lamp 4 glows again. The warming-up is concluded. You can now prepare espresso. SEM 1100 A2...
 • Page 13: Heating Up Before Every Use

  3) Compress the espresso powder using the tamper on the appliance 6. Then, if necessary, fi ll it with more espresso powder, until the espresso sieb 0 q is full up to the MAX marking. Tamp the coff ee powder down once again. SEM 1100 A2...
 • Page 14 0 q cannot fall out of the sieve holder w. Now empty the espresso sieve 0 q. Always dispose of the espresso powder or espresso pads in an environmentally friendly manner, for example, with the organic waste. SEM 1100 A2...
 • Page 15: Preparing Cappuccino

  7) Now hold the frothing container in your hand, so as to feel the milk tempera- ture, and guide the nozzle of the milk frother z lightly into the milk. Thereby, hold the frothing container at a slight angle. SEM 1100 A2...
 • Page 16 You can also use the milk frother z to heat up other liquids, such as cocoa ► or tea. NOTICE Absolutely clean the milk frother z after every use. Refer to the chapter ► "Cleaning and Care". SEM 1100 A2...
 • Page 17: Tips For The Milk Froth

  (as far as it will go in the direction “-”) and place the rotary switch 5 at the position “ ”. 6) Switch the appliance off with the on/off switch 3. NOTICE ► After 3 minutes the appliance will switch itself off automatically. SEM 1100 A2...
 • Page 18: Cleaning And Care

  6) Check to see if the small hole in the nozzle is clogged and, if so, clear it with a needle. 7) Clean the steam delivery tube of the milk frother z with a damp cloth. 8) Replace the nozzle back onto the steam supply pipe. SEM 1100 A2...
 • Page 19: Cleaning The Hot Water Shower

  For descaling, use commercial available descaler for espresso machines. Proceed as described in the instructions for usage of the descaler. If you do not have a descaler, you can proceed as follows: 1) Fill the water tank 1 to the marking MAX. SEM 1100 A2...
 • Page 20 20) After about 1 minute close the steam control knob 2, set the rotary switch 5 to the position “ ” and switch the appliance off . NOTICE ► After 3 minutes the appliance will switch itself off automatically. SEM 1100 A2...
 • Page 21: Troubleshooting

  • The water tank 1 is empty. with water. Noisy operation • The water tank 1 is not properly of the pump. • Correctly insert the water inserted, meaning that water tank 1. cannot enter into the appliance. SEM 1100 A2...
 • Page 22: Disposal

  2012/19/EU-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Dispose of this appliance through an approved waste disposal centre or at your community waste facility. Observe the currently applicable regulations. In case of doubt, please contact your waste disposal centre. SEM 1100 A2...
 • Page 23: Warranty And Service

  Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 59345 Service Cyprus Tel.: 8009 4409 E-Mail: kompernass@lidl.com.cy IAN 59345 Hotline availability: Monday to Friday 08:00 - 20:00 (CET) Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SEM 1100 A2 SEM 1100 A2...
 • Page 24 Dovozce ..........40 SEM 1100 A2...
 • Page 25: Úvod

  V předloženém návodu k obsluze jsou použita následující výstražná upozornění: VÝSTRAHA Tímto výstražným upozorněním tohoto stupně nebezpečí se označuje možná nebezpečná situace. Pokud se nezabrání nebezpečné situaci, může vést tato ke zraněním. ► Proto třeba následovat pokynům v tomto výstražném upozornění pro zabránění zranění osob. SEM 1100 A2...
 • Page 26: Použití Dle Předpisů

  ► Přístroj používat výlučně dle předpisů. ► Dodržovat postup, popsaný v tomto návodu k obsluze. Nároky jakéhokoliv druhu kvůli poškození, které vzniklo na základě neodborného použití,jsou vyloučeny. Riziko nese sám v plném rozsahu provozovatel. SEM 1100 A2...
 • Page 27: Rozsah Dodávky/ Inspekce Dopravy

  Navrácení obalu do oběhu zpracování materiálu šetří suroviny a sníží produkci od- padů. Více nepotřebný obalový materiál zlikvidujte dle místně platných předpisů. UPOZORNĚNÍ ► Pokud možno, uschovejte originální balení během záruční doby přístroje, aby bylo možné, v případě záruky přístroj řádně zabalit. SEM 1100 A2...
 • Page 28: Bezpečnostní Pokyny

  Přístroj nikdy neponořujte do vody či jiných tekutin. Nebezpečí úra- ■ zu elektrickým proudem! Nikdy nesahejte na přístroj mokrými nebo vlhkými rukami. ■ Pro zabránění vzniku nebezpečí nechte poškozenou síťovou zástrč- ■ ku nebo poškozený napájecí kabel vyměnit okamžitě autorizova- ným odborným personálem nebo službou zákazníkům. SEM 1100 A2...
 • Page 29 Přístroj nikdy neprovozujte venku. Tento přístroj je určen pouze pro ■ použití ve vntiřních prostorách. UPOZORNĚNÍ Opravu přístroje během záruční doby smí provést pouze ► výrobcem autorizovaná služba zákazníkům, jinak zaniká při následném poškození nárok na záruku. SEM 1100 A2...
 • Page 30: Ovládací Prvky

  Jmenovitý výkon 1100 W Tlak čerpadla ca. 1,5 MPa (15 bar) Nádrž na vodu (max.) 1,5 litrů Spotřeba energie v pohotovost- ním režimu až do automatického cca 31,3 Wh vypnutí Spotřeba energie ve vypnutém 0 Wh stavu SEM 1100 A2...
 • Page 31: První Uvedení Do Provozu

  Vodu do nádržky na vodu 1 můžete nalít i bez toho, že by jste ji vyjmuli ► z přístroje. Otevřte k tomu jednoduše víko nádržky na vodu a nalijte do ní vodu např. lahví. Dbejte při tom na to, aby voda netekla vedle nádržky na vodu 1. SEM 1100 A2...
 • Page 32: Rozehřátí Po Delší Době Odstavení / Při Prvním Uvedení Do Provozu

  „ “. 10) Po cca. 1 minutě nastavte otočný spínač funkcí 5 opět do pozice „ “. 11) Vyčkejte, dokud se opět nerozsvítí zelená kontrolka rozehřívání 4. Ohřev kávovaru je ukončen. Nyní si můžete připravit espresso. SEM 1100 A2...
 • Page 33: Ohřev Před Každým Použitím

  3) Zatlačte kávový prášek na espresso pomocí nacpávátka na přístroji 6. Poté dle potřeby doplňte prášek na přípravu espressa tak, aby bylo sítko na espresso 0 q naplněno práškem až po značku max. Prášek pro přípravu espressa opět zatlačte. SEM 1100 A2...
 • Page 34 0 q nemohlo vypadnout z držáku sítka w.Nyní vyprázdněte sítko na epsresso 0 q. Zlikvidujte espresso prášek nebo espresso pady vždy ekologicky, například jako organický odpad. SEM 1100 A2...
 • Page 35: Příprava Cappuccina

  „-“, dokud z trysky neuniká více žádná pára. Vylijte vodu z nádoby. 7) Podržte nyní zpěňovací nádobu v ruce, pro kontrolu teploty mléka, a zaveďte trysku zpěňovače mléka z lehce do mléka v nádobě. Přitom držte zpěňovací nádobu trochu nakloněnou. SEM 1100 A2...
 • Page 36 Dle chuti jej můžete pocukrovat nebo posypat kakaem. UPOZORNĚNÍ Zpěňovačem mléka z můžete ohřát také jiné tekutiny, jako např. kakao ► nebo čaj. UPOZORNĚNÍ Zpěňovač mléka z vyčistěte bezpodmínečně po každém použití. Přečtěte ► si k tomu kapitolu „Čištění a péče“. SEM 1100 A2...
 • Page 37: Tipy Pro Vytvoření Mléčné Pěny

  5) Chcete-li přerušit vytékání horké vody, uzavřete regulační spínač páry 2 (otočit až na doraz ve směru „ - “) a nastavte otoční spínač funkcí 5 do pozice „ “. 6) Zapněte přístroj vypínačem zapnuto/vypnuto 3. UPOZORNĚNÍ ► Po 3 minutách se přístroj automaticky vypne. SEM 1100 A2...
 • Page 38: Čištění A Údržba

  5) Poté trysku vytáhněte a vymyjte ji pečlivě v teplé vodě. 6) Zkontrolujte, zda není malý otvor v trysce ucpaný a vyčistěte ji v případě potřeby jehlou. 7) Vyčistěte výstupní trubici na páru zpěňovače mléka z vlhkým hadříkem. 8) Zasuňte trysku zpět do výstupní trubice na páru. SEM 1100 A2...
 • Page 39: Čištění Trysky Na Horkou Vodu

  K odvápnění používejte obvyklý odvápňovací prostředek pro kávovary espresso. Postupujte podle návodu k použití, uvedeném na odvápňovacím prostředku. Jestliže nemáte odvápňovací prostředek, lze alternativně postupovat takto: 1) Nádržku na vodu 1 naplňte až po označení MAX vodou. SEM 1100 A2...
 • Page 40 2 na „ + “ , jakmile se rozsvítí zelená kontrolka předhřevu 20) Po cca. 1 minutě uzavřete opět regulační přepínač páry 2, nastavte otočný přepínač funkcí 5 na „ “ a vypněte přístroj. UPOZORNĚNÍ ► Po 3 minutách se přístroj automaticky vypne. SEM 1100 A2...
 • Page 41: Odstranění Závad

  • Nádržka na vodu 1 je • Naplňte vodní nádržku 1 vodou. prázdná. Hlučný provoz • Nádržka na vodu 1 není čerpadla. • Nádržku na vodu 1 správně vsazená, takže voda správně nasadit. se nedostane do přístroje. SEM 1100 A2...
 • Page 42: Likvidace

  (Waste Electrical and Electronic Equipment). Přístroj předejte k likvidaci odborné fi rmě či jej odevzdejte ve Vašem místním re- cyklačním zařízení. Dodržujte aktuální platné předpisy. V případě pochybností kontaktujte příslušnou fi rmu, která se zabývá likvidací odpadu. SEM 1100 A2...
 • Page 43: Záruka A Servis

  Po uplynutí záruční doby podléhají veškerá opravy poplatkům. Servis Česko Tel.: 800143873 E-Mail: kompernass@lidl.cz IAN 59345 Dostupnost horké linky: pondělí až pátek 8:00 hod. – 20:00 hod. (SEČ) Dovozce KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SEM 1100 A2...
 • Page 44 Dovozca..........60 SEM 1100 A2...
 • Page 45: Úvod

  V tomto návode na používanie sú uvedené nasledujúce varovania: VAROVANIE Varovanie s týmto stupňom nebezpečenstva označuje možnú nebezpečnú situáciu. Ak sa nevyhnete nebezpečnej situácii, môže to viesť k úrazu. ► Riaďte sa pokynmi v tomto varovaní, aby ste zabránili úrazom osôb. SEM 1100 A2...
 • Page 46: Používanie Primerané Účelu

  Prístroj je pri používaní mimo rámca určenia alebo pri inom používaní nebezpečný. ► Tento prístroj používajte výlučne v zmysle jeho určenia. ► Dodržte v tomto návode na používanie opísané postupy obsluhy. Nároky akéhokoľvek druhu za škody spôsobené používaním nezodpovedajúcim určeniu sú vylúčené. Riziko znáša výlučne prevádzkovateľ. SEM 1100 A2...
 • Page 47: Obsah Dodávky A Prepravná Kontrola

  Vrátenie obalových materiálov späť do obehu šetrí surovinami a znižuje náklady na odpad. Nepotrebné obalové materiály zlikvidujte podľa miestne platných pred- pisov. UPOZORNENIE ► Podľa možnosti si odložte obalové materiály počas záručnej doby prístroja, aby ste mohli prístroj v prípade uplatňovania záruky správne zabaliť. SEM 1100 A2...
 • Page 48: Bezpečnostné Pokyny

  Nikdy neponárajte prístroj do vody ani do iných tekutín. Nebezpe- ■ čenstvo úrazu elektrickým prúdom! Nikdy sa nedotýkajte prístroja mokrými alebo vlhkými rukami. ■ Poškodenú sieťovú šnúru alebo zástrčku nechajte ihneď vymeniť ■ oprávnenému odborníkovi alebo v zákazníckom servise, aby ste sa vyhli ohrozeniu zdravia. SEM 1100 A2...
 • Page 49 Nikdy nepoužívajte prístroj vonku (vo voľnom prostredí). Tento prí- ■ stroj je určený len na používanie vo vnútorných priestoroch. UPOZORNENIE Opravy prístroja v priebehu záručnej doby smie vykonávať len ► výrobcom autorizovaný zákaznícky servis, inak pri následných škodách záruka stráca platnosť. SEM 1100 A2...
 • Page 50: Ovládacie Prvky

  Menovitý výkon 1100 W Tlak čerpadla asi 1,5 MPa (15 bar) Objem nádržky na vodu (max.) 1,5 l Spotreba energie v stave pripravenosti až do asi 31,3 Wh automatického vypnutia Spotreba energie vo vypnutom 0 Wh stave SEM 1100 A2...
 • Page 51: Prvé Uvedenie Do Prevádzky

  Nádobu na vodu 1 môžete naplniť vodou aj bez toho, že by ste ju vybrali ■ z prístroja. V takom prípade jednoducho otvorte veko nádoby na vodu a ná- dobu naplňte vodou napr. z fľaše. Dajte pritom pozor na to, aby žiadna voda nevytiekla mimo nádoby na vodu 1 SEM 1100 A2...
 • Page 52: Zohriatie Po Dlhšom Odstavení Alebo Pri Prvom Uvedení Do Prevádzky

  5 znova do polohy „ “. 10) Asi po 1 minúte otočte prepínač funkcií 5 znova do polohy „ “. 11) Vyčkajte, kým sa znova rozsvieti zelená kontrolka zohrievania 4. Zohrievanie sa práve skončilo. Teraz si už môžete pripraviť espresso. SEM 1100 A2...
 • Page 53: Zohrievanie Pred Každým Použitím

  9. 3) Stlačte mletú kávu pomocou vtláčadla na prístroji 6. Ak sa ukáže potreba, pridajte potom ďalšiu mletú kávu tak, aby bolo sitko na espresso 0 q napl- nené až po značku MAX. Potom kávu znova stlačte. SEM 1100 A2...
 • Page 54 Vyklopte blokovač sitka e nahor tak, aby sitko na espresso 0 q nemohlo vypadnúť z nosiča sitka w. Teraz vyprázdnite sitko na espresso 0 q. Použitú kávu alebo kapsule na espresso zlikvidujte vždy ekologickým spôsobom, napríklad v bioodpade. SEM 1100 A2...
 • Page 55: Príprava Kávy Cappuccino

  Vylejte vodu z nádoby. 7) Teraz podržte nádobu na speňovanie mlieka v ruke, aby ste cítili teplotu mlieka, a zaveďte dýzu speňovača mlieka z zľahka do mlieka. Nádobu na speňovanie mlieka pritom držte mierne šikmo. SEM 1100 A2...
 • Page 56 UPOZORNENIE Pomocou speňovača mlieka z môžete zohriať aj iné tekutiny, napríklad ► kakao alebo čaj. UPOZORNENIE Speňovač mlieka z vyčistite bezpodmienečne po každom použití. Prečítaj- ► te si k tomu kapitolu „Čistenie a údržba“. SEM 1100 A2...
 • Page 57: Tipy K Mliečnej Pene

  5) Keď chcete prerušiť vytekanie horúcej vody, zatvorte regulátor pary 2 (otočiť až na doraz smerom k „ - “) a otočný prepínač funkcií 5 dajte do polohy „ “. 6) Vypnite prístroj vypínačom 3. UPOZORNENIE ► Po 3 minútach sa prístroj automaticky vypne. SEM 1100 A2...
 • Page 58: Čistenie A Údržba

  5) Vytiahnite dýzu a vyčistite ju starostlivo v teplej vode. 6) Skontrolujte, či nie je malý otvor v dýze upchatý, a v prípade potreby ho vyčistite ihlou. 7) Navlhčenou utierkou vyčistite výtokovú rúrku speňovača mlieka z. 8) Nasuňte dýzu späť na výtokovú rúrku pary. SEM 1100 A2...
 • Page 59: Čistenie Sprchy Na Horúcu Vodu

  Na odvápňovanie používajte bežne dostupné odvápňovače určené pre kávovary espresso. Postupujte pri tom tak, ako je uvedené v návode na používanie odváp- ňovača. Ak nemáte k dispozícii odvápňovač, môžete postupovať aj takto: 1) Naplňte nádržku na vodu 1 až po značku MAX. SEM 1100 A2...
 • Page 60 2 na „ + “. 20) Asi po 1 minúte zatvorte regulátor pary 2, dajte prepínač funkcií 5 na „ “ a vypnite prístroj. UPOZORNENIE ► Po 3 minútach sa prístroj automaticky vypne. SEM 1100 A2...
 • Page 61: Odstraňovanie Porúch

  • Nalejte vodu do nádoby na vodu 1. prázdna. Hlučný chod čerpadla. • Nádoba na vodu 1 nie je • Správne nasaďte nádo- správne nasadená, takže voda bu na vodu 1. z nej sa nedostáva do prístroja. SEM 1100 A2...
 • Page 62: Likvidácia

  Prístroj nechajte zlikvidovať v príslušnej fi rme na likvidáciu odpadu alebo v komu- nálnom zariadení na likvidáciu odpadu. Dbajte na aktuálne platné predpisy. V prípade pochybností sa obráťte na zariadenia na odstraňovanie odpadu. SEM 1100 A2...
 • Page 63: Záruka A Servis

  Opravy, ktoré spadajú do obdobia po skončení záručnej doby, si musíte zaplatiť. Servis Slovensko Tel. 0850 232001 E-Mail: kompernass@lidl.sk IAN 59345 Dostupnosť hotline: pondelok až piatok od 8:00 hod. – 20:00 hod. (SEČ) Dovozca KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SEM 1100 A2...
 • Page 64 Εισαγωγέας ..........80 SEM 1100 A2...
 • Page 65: Εισαγωγή

  Μία προειδοποίηση υπόδειξης αυτού του βαθμού κινδύνου χαρακτηρίζει μία πιθανή επικίνδυνη κατάσταση. Στην περίπτωση που δεν μπορεί να αποφευχθεί μία επικίνδυνη κατάσταση, μπορεί να συμβούν τραυματισμοί. ► Οι οδηγίες σε αυτή την υπόδειξη προειδοποίησης πρέπει να τηρούνται, ώστε να αποφεύγονται τραυματισμοί στα άτομα. SEM 1100 A2...
 • Page 66: Χρήση Σύμφωνη Με Τους Κανονισμούς

  Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τη συσκευή με τρόπο σύμφωνο με τους κανονισμούς. ► Τηρείτε τις περιγραφόμενες διαδικασίες σε αυτές τις οδηγίες χειρισμού. Απαιτήσεις οποιουδήποτε είδους έναντι φθορών από μη σύμφωνη με τους κανο- νισμούς χρήση, απορρίπτονται. Την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο χρήστης. SEM 1100 A2...
 • Page 67: Σύνολο Αποστολής / Επιθεώρηση Μεταφοράς

  και μειώνει την ποσότητα των απορριμμάτων. Απορρίπτετε τα υλικά συσκευασίας που δεν χρησιμοποιούνται πλέον σύμφωνα με τις τοπικές ισχύουσες προδιαγρα- φές. ΥΠΟΔΕΙΞΗ ► Εάν είναι δυνατό φυλάξτε τη γνήσια συσκευασία κατά τη διάρκεια της εγγύησης, για να μπορείτε σε περίπτωση εγγύησης να συσκευάσετε τη συσκευή σωστά. SEM 1100 A2...
 • Page 68: Υποδείξεις Ασφαλείας

  Ποτέ μην πιάνετε τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια. ■ Τα βύσματα ή καλώδια δικτύου με βλάβη πρέπει να αντικαθίστανται ■ αμέσως από εξουσιοδοτημένο ειδικό προσωπικό ή από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, ώστε να αποφεύγονται κίνδυνοι. SEM 1100 A2...
 • Page 69 σκευή προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. ΥΠΟΔΕΙΞΗ Μία επισκευή της συσκευής κατά το χρόνο της εγγύησης ► επιτρέπεται να γίνεται μόνο από το εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, αλλιώς δεν ισχύ- ει η απαίτηση της εγγύησης σε επακόλουθες φθορές. SEM 1100 A2...
 • Page 70: Στοιχεία Χειρισμού

  220 - 240 V ∼ / 50 Hz Ονομαστική απόδοση 1100 W Πίεση αντλίας περ. 1,5 MPa (15 bar) Δοχείο νερού (Μέγ.) 1,5 λίτρο Κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση ετοιμότητας έως την περ. 31,3 Wh αυτόματη απενεργοποίηση Κατανάλωση ενέργειας στην 0 Wh ανενεργή κατάσταση SEM 1100 A2...
 • Page 71: Πρώτη Θέση Σε Λειτουργία

  Μπορείτε να γεμίσετε το δοχείο νερού 1 και χωρίς να το απομακρύνετε από τη ► συσκευή. Ανοίξτε για αυτό απλά το κάλυμμα δοχείου νερού και γεμίστε με νερό με μια φιάλη ή με κάτι παρόμοιο. Προσέξτε εδώ ότι δεν πρέπει να τρέχει νερό δίπλα από το δοχείο νερού 1. SEM 1100 A2...
 • Page 72: Ζέσταμα Μετά Από Μεγάλη Διάρκεια Μη Χρήσης / Κατά Την Πρώτη Θέση Σε Λειτουργία

  10) Μετά από περ. 1 λεπτό, γυρίοτε τον περιστρεφόμενο διακόπτη λειτουργίας πάλι στη θέση „ “. 11) Περιμένετε έως ότου ανάψει πάλι η πράσινη λυχνία ε 5 λέγχου ζεστάμα- τος 4 Το ζέσταμα έχει ολοκληρωθεί. Τώρα μπορείτε να προετοιμάσετε καφέ εσπρέσο. SEM 1100 A2...
 • Page 73: Ζέσταμα Πριν Από Κάθε Χρήση

  3) Συμπιέστε τη σκόνη καφέ εσπρέσσο με τη βοήθεια του εξαρτήματος συμπίε- σης στη συσκευή 6. Στη συνέχεια γεμίστε, εάν απαιτείται, και με άλλη σκόνη καφέ εσπρέσο, έως ότου το φίλτρο εσπρέσο 0 q γεμίσει έως το σύμβολο Max. Συμπιέστε στη συνέχει εκ νέου τη σκόνη καφέ εσπρέσο. SEM 1100 A2...
 • Page 74 έτσι ώστε να μην μπορεί να πέσει έξω το φίλτρο εσπρέσο 0 q από τον φορέα φίλτρου w. Τώρα αδειάστε το φίλτρο καφέ εσπρέσο 0 q. Απορρί- πτετε τη σκόνη καφέ εσπρέσο ή τις κάψουλες εσπρέσο πάντα με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο, για παράδειγμα στα βιολογικά απορρίμματα. SEM 1100 A2...
 • Page 75: Προετοιμασία Καπουτσίνο

  7) Κρατήστε τώρα το δοχείο για το αφρόγαλα στο χέρι, ώστε να αισθανθείτε τη θερμοκρασία του γάλακτος και οδηγήστε το ακροφύσιο της διάταξης για το αφρόγαλα z ελαφρώς μέσα στο γάλα. Κρατήστε τότε το δοχείο για το αφρόγαλα λίγο λοξά. SEM 1100 A2...
 • Page 76 Μπορείτε να ζεστάνετε με τη διάταξη για το αφρόγαλα z και άλλα υγρά ► όπως κακάο ή τσάι. ΥΠΟΔΕΙΞΗ Καθαρίζετε τη διάταξη για αφρόγαλα z απαραίτητα μετά από κάθε χρή- ► ση. Διαβάστε σχετικά το Κεφάλαιο „Καθαρισμός και φροντίδα“. SEM 1100 A2...
 • Page 77: Υποδείξεις Για Το Αφρόγαλα

  ρύθμισης ατμού 2 (στρέψτε έως τον αναστολέα προς την κατεύθυνση „ - “) και θέστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη λειτουργίας 5 στη θέση „ “. 6) Απενεργοποιήστε τη συσκευή στο διακόπτη on/off 3. ΥΠΟΔΕΙΞΗ ► Μετά από 3 λεπτά, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα. SEM 1100 A2...
 • Page 78: Καθαρισμός Και Φροντίδα

  6) Ελέγξτε εάν η μικρή οπή έχει έμφραξη στο ακροφύσιο και καθαρίστε την εάν απαιτείται με μια βελόνα. 7) Καθαρίστε το σωλήνα εξαγωγής ατμού της διάταξης για αφρόγαλα z με ένα νωπό πανί. 8) Ωθήστε το ακροφύσιο πάλι επάνω στον σωλήνα εξαγωγής ατμού. SEM 1100 A2...
 • Page 79: Καθαρισμός Της Διάταξης Καυτού Νερού

  μηχανές εσπρέσο. Ακολουθείτε τις διαδικασίες που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης του προϊόντος απομάκρυνσης αλάτων. Εάν δεν έχετε τέτοιο προϊόν, μπορείτε εναλλακτικά να ακολουθήσετε την εξής δι- αδικασία: 1) Γεμίστε το δοχείο νερού 1 έως το σύμβολο MAX. SEM 1100 A2...
 • Page 80 λυχνία ελέγχου ζεστάματος 4. 20) Κλείστε μετά από περ. 1 λεπτό τον διακόπτη ρύθμισης ατμού 2, θέστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη λειτουργίας 5 στο „ “ και απενεργοποιήστε τη συσκευή. ΥΠΟΔΕΙΞΗ ► Μετά από 3 λεπτά, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα. SEM 1100 A2...
 • Page 81: Διόρθωση Σφαλμάτων

  • Το δοχείο νερού 1 είναι άδειο. δοχείο νερού 1. Θορυβώδης λειτουργία • Το δοχείο νερού 1 δεν έχει της αντλίας. • Τοποθετήστε σωστά το τοποθετηθεί σωστά, έτσι ώστε δοχείο νερού 1. το νερό να μην φτάνει στη συσκευή. SEM 1100 A2...
 • Page 82: Απόρριψη

  WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment - Απόρριψη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών). Απομακρύνετε τη συσκευή μέσω μιας εγκεκριμένης επιχείρησης απομάκρυνσης ή μέσω της κοινοτικής επιχείρησης απομάκρυνσης. Να τηρείτε τους ισχύοντες κανο- νισμούς. Σε περίπτωση αμφιβολιών ελάτε σε επαφή με την επιχείρηση απόρριψης. SEM 1100 A2...
 • Page 83: Εγγύηση Και Σέρβις Πελατών

  Tel.: 801 5000 019 (0,03 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.gr IAN 59345 Σέρβις Κύπρος Tel.: 8009 4409 E-Mail: kompernass@lidl.com.cy IAN 59345 Τηλεφωνικό κέντρο (Hotline): Δευτέρα έως Παρασκευή, 8:00 – 20:00 (CET) Εισαγωγέας KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SEM 1100 A2...
 • Page 84 Importeur ..........100 SEM 1100 A2...
 • Page 85: Einführung

  In der vorliegenden Bedienungsanleitung werden folgende Warnhinweise verwendet: WARNUNG Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine mög- liche gefährliche Situation. Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zu Verletzungen führen. ► Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Verletzungen von Personen zu vermeiden. SEM 1100 A2...
 • Page 86: Bestimmungsgemäße Verwendung

  Nutzung Gefahren ausgehen. ► Das Gerät ausschließlich bestimmungsgemäß verwenden. ► Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Vorgehensweisen einhalten. Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwen- dung sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt allein der Benutzer. SEM 1100 A2...
 • Page 87: Lieferumfang / Transportinspektion

  Abfallaufkommen. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsma- terialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften. HINWEIS ► Heben Sie wenn möglich die Originalverpackung während der Garan- tiezeit des Gerätes auf, um das Gerät im Garantiefall ordnungsgemäß verpacken zu können. SEM 1100 A2...
 • Page 88: Sicherheitshinweise

  ■ Gefahr eines elektrischen Schlages! Fassen Sie das Gerät niemals mit nassen oder feuchten Händen an. ■ Lassen Sie beschädigte Netzstecker oder Netzkabel sofort von au- ■ torisiertem Fachpersonal oder dem Kundenservice austauschen, um Gefährdungen zu vermeiden. SEM 1100 A2...
 • Page 89 Betreiben Sie das Gerät niemals im Freien. Dieses Gerät ist nur für ■ die Verwendung in Innenräumen vorgesehen. HINWEIS Eine Reparatur des Gerätes während der Garantiezeit darf nur ► von einem vom Hersteller autorisierten Kundendienst vorgenom- men werden, sonst besteht bei nachfolgenden Schäden kein Garantieanspruch mehr. SEM 1100 A2...
 • Page 90: Geräteelemente

  Technische Daten Netzspannung 220 - 240 V ∼ / 50 Hz Nennleistung 1100 W Pumpendruck ca. 1,5 MPa (15 bar) Wasserbehälter (Max) 1,5 Liter Energieverbrauch im Bereitschafts- zustand bis zur automatischen ca. 31,3 Wh Abschaltung Leistungsaufnahme im Aus-Zustand SEM 1100 A2...
 • Page 91: Erste Inbetriebnahme

  Sie können den Wassertank 1 auch befüllen, ohne dass Sie ihn vom Gerät ► abnehmen. Öff nen Sie dafür einfach den Wassertankdeckel und füllen Sie Wasser mit einer Flasche o.ä. ein. Achten Sie dabei darauf, dass kein Wasser neben den Wassertank 1 läuft. SEM 1100 A2...
 • Page 92: Aufheizen Nach Längerer Standzeit/Bei Erster Inbetriebnahme

  “ drehen. 10) Nach ca. 1 Minute drehen Sie den Funktionsdrehschalter 5 wieder auf die Position „ “. 11) Warten Sie, bis die grüne Aufheizkontrollleuchte 4 wieder leuchtet. Das Auf- heizen ist abgeschlossen. Sie können nun Espresso zubereiten. SEM 1100 A2...
 • Page 93: Aufheizen Vor Jedem Gebrauch

  3) Verdichten Sie das Espressopulver mit Hilfe des Stopfers am Gerät 6. Füllen Sie danach, falls nötig, weiteres Espressopulver nach, so dass das Espresso- sieb 0 q bis zur Max-Markierung gefüllt ist. Verdichten Sie das Espresso- pulver danach erneut. SEM 1100 A2...
 • Page 94 Siebblockierer e nach oben, so dass das Espressosieb 0 q nicht aus dem Siebträger w herausfallen kann. Entleeren Sie nun das Espressosieb 0 q. Ent- sorgen Sie das Espressopulver oder die Espressopads immer umweltgerecht, zum Beispiel im Bioabfall. SEM 1100 A2...
 • Page 95: Cappuccino Zubereiten

  Sie das Wasser aus dem Gefäß weg. 7) Halten Sie nun den Aufschäumbehälter in der Hand, um die Milchtemperatur zu fühlen, und führen Sie die Düse des Milchaufschäumers z leicht in die Milch. Halten Sie den Aufschäumbehälter dabei ein wenig schräg. SEM 1100 A2...
 • Page 96 Kakaopulver bestreuen. HINWEIS Sie können mit dem Milchaufschäumer z auch andere Flüssigkeiten, wie ► Kakao oder Tee erhitzen. HINWEIS Reinigen Sie den Milchaufschäumer z unbedingt nach jedem Gebrauch. ► Lesen Sie hierzu das Kapitel „Reinigen und Pfl egen“. SEM 1100 A2...
 • Page 97: Tipps Für Den Milchschaum

  “ und drehen Sie dann den Dampfre- gulierungsschalter 2 zu (bis zum Anschlag in Richtung „ - “ drehen). 6) Stellen Sie das Gerät am Ein-/Aus-Schalter 3 aus. HINWEIS ► Nach 3 Minuten schaltet sich das Gerät automatisch aus. SEM 1100 A2...
 • Page 98: Reinigen Und Pfl Egen

  6) Kontrollieren Sie, ob das kleine Loch in der Düse verstopft ist und reinigen Sie es gegebenenfalls mit einer Nadel. 7) Reinigen Sie das Dampfabgaberohr des Milchaufschäumers z mit einem feuchten Tuch. 8) Schieben Sie die Düse wieder auf das Dampfabgaberohr auf. SEM 1100 A2...
 • Page 99: Heißwasserdusche Reinigen

  Verwenden Sie zum Entkalken handelsüblichen Entkalker für Espressomaschinen. Gehen Sie so vor, wie in der Bedienungsanleitung des Entkalkers beschrieben. Wenn Sie keinen Entkalker haben, können Sie alternativ wie folgt vorgehen: 1) Füllen Sie den Wassertank 1 bis zur Max-Markierung. SEM 1100 A2...
 • Page 100 20) Drehen Sie nach ca. 1 Minute den Dampfregulierungsschalter 2 zu (bis zum Anschlag in Richtung „ - “ drehen), stellen Sie den Funktionsdrehschalter 5 auf „ “ und schalten Sie das Gerät aus. HINWEIS ► Nach 3 Minuten schaltet sich das Gerät automatisch aus. SEM 1100 A2...
 • Page 101: Fehlerbehebung

  • Wasser in den Wasser- • Der Wassertank 1 ist leer. tank 1 füllen. Geräuschvoller Betrieb • Der Wassertank 1 ist nicht der Pumpe. • Wassertank 1 richtig richtig eingesetzt, so dass das Wasser nicht in das Gerät einsetzen. gelangt. SEM 1100 A2...
 • Page 102: Entsorgung

  2012/19/EU-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vor- schriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Ver- bindung. SEM 1100 A2...
 • Page 103: Garantie Und Service

  Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 59345 Erreichbarkeit Hotline: Montag bis Freitag von 8:00 Uhr – 20:00 Uhr (MEZ) Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SEM 1100 A2...
 • Page 104 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Stav informací · Stav informácií Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 12 / 2013 · Ident.-No.: SEM1100A2-122013-1 IAN 59345...
 • Page 105 This appliance is equipped with an energy saving function. Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια λειτουργία Accordingly, it switches itself off automatically after about εξοικονόμησης ενέργειας. Γι΄ αυτό απενεργοποιείται 3 minutes. αυτόματα μετά από περ. 3 λεπτά. This appliance is equipped with a pre-brewing function. Αυτή...

This manual is also suitable for:

59345

Table of Contents