Download Print this page

Electrolux UltraSteam ESI6123 Manual

Precision
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

UltraSteam
Precision Steam Iron ESI6123/6133
TM

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Electrolux UltraSteam ESI6123

 • Page 1 UltraSteam Precision Steam Iron ESI6123/6133...
 • Page 2 Components 組件圖 구성 요소 组件图 A. RESILIUM™ 500 바닥 A. RESILIUM™ 500底板 A. RESILIUM™ 500底板 A. RESILIUM™ 500 Soleplate B. 최대 수위 표시기 B. 最高水位指示线 B. 最高水位指示線 B. Maximum water level C. 물 주입구 커버 C. 注水孔盖 C. 注水孔蓋 indicator D.
 • Page 3 Safety advice / 安全提示 Read the following instruction • The iron is not to be used if it has been • The plug must be removed from the carefully before using machine for the dropped, if there are visible signs of socket outlet before the water reservoir first time.
 • Page 4 安全使用之建議 / 안전 조언 第一次使用本產品之前,請先詳閱以下 • 倘若產品本身或電源線有損壞情形, • 不要讓電源線接觸到產品上的任何發 說明。 請務必交由製造廠商或由其核准認可 熱之處。 • 本產品不適合給行動、感官或心理方 • 不要將本產品浸泡在水或是任何液體 之維修商或合格技師處理,以避免發 面患有障礙,或是缺乏相關經驗和知 生危險。 中。 • 注水時請不要超出本產品上標示的最 識的人士(包括兒童)使用。除非經 由他人指導操作並保障安全,否則不 • 熨 斗 必 須 在 平 坦 且 穩 固 的 表 面 上 置 大注水量。...
 • Page 5 Getting started / 使用说明 1. Before first use. Remove all 2. Filling steam iron with water. 3. Plug power cable into a power outlet. Power indicator light turns adhesive remains and gently rub Make sure plug is removed from with a dampened cloth. Rinse power outlet.
 • Page 6 使用說明 / 시작하는 방법 1. 初次使用前。請先拿抹布沾濕後將 2. 向蒸汽熨斗內注水。確保熨斗的電 3. 將電源線插入插座。電源指示燈隨 源插頭已經從電源插座上拔掉。將 即點亮,發出紅光。通過旋轉溫度 產品表面上所殘留的黏著劑擦拭乾 淨。沖洗水槽,以清理掉所有異物 溫度旋鈕調至“0”,然後打開注水 旋 鈕 設 置 合 適 的 溫 度 。 當 溫 度 指 顆粒。第一次使用時,可能有異味 孔蓋。將熨斗立放在熨斗架上。向 示燈變為綠色時,即表示熨斗已準 排出。此為暫時現象。 隨附的廣口杯內注水至最高水位。 備就緒。該指示燈會在紅綠之間切 換,從而保持您所選定的溫度。當 蓋上蓋板。注意:請不要超出最高 ° C時,底板高溫指示 水位。本產品適合使用自來水。建 熨斗溫度達到40 議使用蒸餾水或混合使用50%的蒸餾...
 • Page 7 Getting started / 使用说明 8 min 30 sec 30 sec 4. Using the spray mist and steam 5. Steaming hanging items. Vertical 6. 3-way Auto-OFF. If iron is left boost function. Ensure that water steam boost function is ideal unattended on soleplate or on the tank is at least 1/4 full.
 • Page 8 使用說明 / 시작하는 방법 8 min 30 sec 30 sec 4. 使用噴霧和蒸汽噴射功能。確保水 5. 蒸汽掛熨衣物。垂直蒸汽噴射功能 6. 三向自動關閉。如果電熨斗在無人 槽 至 少 達 到 1 / 4 滿 。 按 幾 次 噴 霧 調 非常適合於蒸汽熨燙窗簾、西裝和 操作的情況下放在底座或側放,則 控鈕,噴出稀薄的水霧,通過噴霧 精緻織物。將衣物懸掛在衣架上, 熨斗會在30秒後自動關閉。如果在 將熨斗立在距離衣物10–20 cm的位 潤濕織物(A)。如要使用蒸汽噴射功 無人操作的情況下放在熨斗架上,...
 • Page 9: Ironing Chart

  Ironing chart / 织物熨烫设置表 Fabric Temperature setting Ironing recommendation • Acrylic Dry iron on reverse side. • Acetate Dry iron on reverse side while still damp or use spray to dampen. • Nylon & Polyester Iron on reverse side while still damp or use spray to dampen. •...
 • Page 10 熨燙參考表 / 다림질 차트 기능 織物 溫度設置 熨燙建議 • 壓克力纖 幹熨衣物背面。 • 醋酸纖維 當衣物潮濕時或用噴霧潤濕時,幹熨織物背面。 • 尼龍和滌綸 當衣物潮濕時或用噴霧潤濕時,幹熨織物背面。 • 人造纖維 幹熨織物背面。 • 粘膠纖維 幹熨時使用一片濕潤的壓熨布,以防出現燙斑。 •• 絲綢 幹熨時使用一片濕潤的壓熨布,以防出現燙斑。 •• 棉混紡 蒸汽熨燙織物背面或使用壓熨布熨燙。 •• 羊毛及羊毛混紡 查看衣物標籤並遵守製造商說明。使用該布料所需的最低設置。 •• 棉 幹熨織物背面。 ••• 燈芯絨 蒸汽熨燙織物背面或使用壓熨布熨燙。 ••• 麻 至“最高”...
 • Page 11: Cleaning And Care

  Cleaning and care / 清洁与保养 / 清潔和保養 / 세척과 관리 1. Always store iron on its heel rest. 2. Auto-clean function. Fill the iron 3. Cleaning the soleplate. Do not To clean exterior surfaces, use a with water and heat up the iron. use scouring pads or harsh cleaners damp soft cloth and wipe dry.
 • Page 12 Troubleshooting / 故障排除 Problem Possible cause Solution Soleplate is not heating even though iron Connection problem. Check main power supply cable, plug is turned on. and outlet. Temperature control is in MIN position. Select adequate temperature. Iron does not produce steam. Not enough water in tank.
 • Page 13 故障排除 / 문제해결 現象 可能原因 解決方法 開關已開啟,但底板卻沒有加熱的現 電源連接有問題。 檢查電源線、插頭和插座。 象。 溫度。溫度調節鈕處於「小」的檔位。 請按需要設定適當的溫度。 熨斗沒有蒸汽。 水槽內水量不足。 將水注入水槽(請參考「使用說明」 篇)。 噴霧功能無法運作。 水槽內水量不足。 將水槽注滿水(請參考「使用說明」 篇)。 蒸汽噴射功能或垂直蒸汽噴射功能無效 在短時間內頻繁使用蒸汽噴射功能。 將熨斗以水平方向置放,並靜待片刻等 完成加熱後即可再度使用。 熨斗溫度不夠熱。 將溫度調控鈕調到適合蒸汽熨斗的位 置(最高為 )。將熨斗以垂直方向 置放,並等溫度指示燈變綠後再開始 熨燙。 熨燙時水從底板漏出。 熨斗溫度不夠熱。 將溫度調控鈕調到適合蒸汽熨燙的位 置(最高為 )。將熨斗以垂直方向 置放,並等溫度指示燈熄滅後再開始 熨燙。 熨燙時,有碎片和雜質從底板掉出。 您所使用的水是硬水,導致水槽內有累積 執行自動清潔,必要時可重複進行。 水垢。...
 • Page 14 Disposal / 弃置 / 廢棄處理 / 폐기 Disposal Old appliance is disposed of correctly, you will help Packaging materials prevent potential negative consequences The packaging materials are for the environment and human health, environmentally friendly and can be which could otherwise be caused by The symbol on the product or recycled.
 • Page 15 Bộ phận ส่ ว นประกอบ Komponen ส่ ว นประกอบ ส่ ว นประกอบ Bộphận Bộphận Components Components A. หน้ า เตารี ด RESILIUM™ 500 A. หน้ า เตารี ด RESILIUM™ 500 A.ĐếRESILIUM™500 A.ĐếRESILIUM™500 A. RESILIUM™ 500 Soleplate A. RESILIUM™ 500 Soleplate A. Pelat RESILIUM™ 500 B.
 • Page 16 Anjuran demi keselamatan / ค� า แนะน� า ด้ า นความปลอดภั ย Bacalah petunjuk berikut ini dengan • Hentikan penggunaan setrika apabila • Matikan perabot dan cabut stekernya seksama sebelum menggunakan terjatuh, terlihat tanda-tanda kerusakan dari stopkontak setelah selesai perabot untuk pertama kalinya. digunakan, atau sebelum dibersihkan pada setrika atau kabelnya, atau jika terjadi kebocoran.
 • Page 17 Lời khuyên an toàn Đọc kỹ hướng dẫn sau đây trước • Thiết bị chỉ được nối với ổ cắm tiếp • Không nhúng thiết bị vào nước hoặc khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên. đất. bất kỳ chất lỏng nào khác. • Thiết bị này không được thiết kế để • Nếu thiết bị hoặc dây dẫn bị hỏng • Không đổ nước quá thể tích tối đa sử dụng bởi các cá nhân (kể cả trẻ thì phải được thay bởi nhà sản xuất, được chỉ báo trên thiết bị. em) có khuyết tật về thể chất, cảm đại lý dịch vụ của nhà sản xuất hoặc • Thiết bị này chỉ dành cho sử dụng giác hoặc thần kinh, hoặc thiếu kinh nhân viên đủ năng lực tương tự, để trong gia đình. Nhà sản xuất không nghiệm và kiến thức, trừ phi họ được tránh nguy hiểm. chịu trách nhiệm pháp lý về hư hỏng giám sát hoặc chỉ dẫn sử dụng thiết • Bàn là phải được sử dụng và đặt có thể xảy ra do sử dụng không phù bị bởi một người chịu trách nhiệm về trên mặt phẳng vững chắc. Khi đặt hợp hoặc sai cách.
 • Page 18: Getting Started

  Penggunaan / เริ ่ ม ใช้ ง าน / Bắt đầu Getting started / เริ ่ ม ใช้ ง �น 1. Sebelum penggunaan pertama. 3. Colokkan steker ke stopkontak 2. Mengisi tangki setrika uap listrik. Lampu indikator daya akan Hilangkan semua sisa bahan dengan air.
 • Page 19 This product is appropriate for use temperature. The hot soleplate with tap water. It is recommended indicator turns red when the iron reaches 40°C. to use distilled water or a mix of 50% distilled, 50% tap water. Never use distilled water only. Never put scented water, vinegar or ironing aids in the water tank.
 • Page 20 Penggunaan / เริ ่ ม ใช้ ง าน 8 min 8 min 30 sec 30 sec 30 sec 4. Menggunakan fungsi semprotan 5. Menguapi kain dalam posisi 6. 3 Situasi Mati Otomatis. Jika 30 sec dan ekstra uap. Pastikan digantung. Fungsi semprotan uap dibiarkan dalam posisi tetap ketinggian volume air dalam vertikal cocok digunakan untuk...
 • Page 21: Ironing Chart

  Ironing chart / ผั ง ก�รใช้ เ ต�รี ด Skema Pengaturan Suhu Setrika / ผั ง การใช้ เ ตารี ด Fabric Temperature setting Ironing recommendation Acrylic Dry iron on reverse side. Bahan Kain Pengaturan suhu Anjuran menyetrika Dry iron on reverse side while still damp or use spray to •...
 • Page 22 Bảng hướng dẫn là Bảng hướng dẫn là Vải Thiết đặt nhiệt độ Khuyến nghị cách là Acrylic Làkhôởmặttrái. Làkhôởmặttráikhivẫncònẩmhoặcphunnướcđểlàm Axetat ẩm. Nylonvà Làởmặttráikhivẫncònẩmhoặcphunnướcđểlàmẩm. Polyester Tơnhântạo Làởmặttráivải. SợiVitcô Tơlụa Làởmặttrái.Làquavảilótđểtránhtạoravếtbóng. Kiểmtranhãnmácvàlàmtheochỉdẫncủanhàsảnxuất. Sợibôngpha Sửdụngthiếtđặtcholoạisợiởnhiệtđộthấpnhất. Lenvàlenpha Làhơinướcởmặttráihoặclàquavảilót. Sợibông Nhungkẻ Làhơinướcởmặttráihoặclàquavảilót. Làởmặttráihoặclàquavảilótđểtránhtạoravếtbóng, Vảilanh đến“max” đặcbiệtlàvớicácmàutối. Vảibò đến“max”...
 • Page 23: Cleaning And Care

  Membersihkan dan merawat setrika / การท � า ความสะอาดและการบ � า ร ุ ง ร ั ก ษา / Làm sạch và bảo dưỡng Cleaning and care / / Làm sạch và bảo dưỡng ก�รท ำ � คว�มสะอ�ดและก�รบ ำ � ร ุ ง ร ั ก ษ� 1.
 • Page 24: Pemecahan Masalah

  Pemecahan masalah / Troubleshooting / การแก้ ไ ขปั ญ หา ก�รแก้ ไ ขปั ญ ห� Problem Possible cause Solution Masalah Kemungkinan penyebabnya Solusi Soleplate is not heating even though Connection problem. Check main power supply cable, plug Pelat tidak panas meskipun setrika sudah Masalah koneksi kabel.
 • Page 25 Xử lý sự cố Xử lý sự cố Vấn đề Nguyên nhân có thể Giải pháp Đếkhôngnónglênngaycảkhibật Sựcốnốiđiện. Kiểmtradâyđiện,phíchcắmvàổ bànlà. cắmcủanguồnđiệnchính. ĐiềuchỉnhnhiệtđộởvịtríMIN. Chọnnhiệtđộthíchhợp. Bànlàkhôngphunhơinước. Khôngđủnướctrongbìnhchứa. Đổnướcvàobìnhchứa(xemphần “Bắtđầu”,số2). Điềuchỉnhhơinướcđượcchọnởvịtrí Điềuchỉnhhơinướcởvịtríhơinước khôngphunhơinước. tốithiểuvàhơinướctốiđa(xemphần “Bảnghướngdẫnlà”). Chứcnăngphunnướckhônghoạt Khôngđủnướctrongbìnhchứa. Đổnướcvàobìnhchứa(xemphần động. “Bắtđầu”,số2). Chứcnăngtăngcườnghơinước Chứcnăngtăngcườnghơinướcđược Đặtbànlàởvịtrínằmngangvàchờ vàtăngcườnghơinướcdọckhông sửdụngquánhiềulầntrongthờigian trướckhisửdụngchứcnăngtăng hoạtđộng ngắn.
 • Page 26 Pembuangan barang bekas / การก� า จั ด ทิ ้ ง / Vứt bỏ Pembuangan barang bekas Peralatan yang tidak digunakan lagi ini dibuang dengan benar, Anda dapat Bahan kemasan membantu mencegah akibat negatif pada Bahan kemasan bersifat ramah lingkungan dan kesehatan manusia, pada produk atau Simbol lingkungan dan dapat didaur ulang.
 • Page 27 Tel : +(82) 2 6020-2200 Website: www.electrolux.vn Fax: +(82) 2 6020-2271~3 Customer Care Services : +(82) 1566-1238 MALAYSIA Email : homecare@electrolux.co.kr Electrolux Home Appliances Sdn Bhd Website: www.electrolux.co.kr Unit T2-L7, Level 7, Tower 2, Jaya 33 No.3, Jalan Semangat, INDONESIA Seksyen 13...
 • Page 28 Share more of our thinking at www.electrolux.com Product specifications and colours are subject to changes and vary from country to country APAC-ESI6123_6133-IFU-AP-5...

This manual is also suitable for:

Ultrasteam esi6133