Download  Print this page

Advertisement

Rice Cooker ERC500/1000/1001

Advertisement

Table of Contents

   Summary of Contents for Electrolux ERC500

 • Page 1 Rice Cooker ERC500/1000/1001...
 • Page 2 Instruction book Before using the appliance for the first time, please read the safety advice 说明书 初次使用前,请阅读安全建议 說明手冊 第一次使用本機之前,請先閱讀 安全建議 설명서 제품을 처음 사용하기 전 안전 지 침을 읽어 보십시오 คู ่ ม ื อ แนะนำ � ก�รใช้ ง �น ก่...
 • Page 3 Components 组件 組件 부품 1. 盖子提手 1. 機門把手 1. Lid Handle 1. 뚜껑 손잡이 2. 玻璃盖 2. Glass lid 2. 玻璃蓋 2. 유리 뚜껑 3. Side Handle 3. 侧手柄 3. 側邊把手 3. 측면 손잡이 4. Outer Cover 4. 外盖 4. 外蓋 4.
 • Page 4 Repair should appliance by a person responsible • As a safety feature, this product be done only by authorized Electrolux for their safety. Children should be is equipped with a grounded plug. technicians.
 • Page 5 주의가 요구됩니다.어린이가 제품을 액체가 담겨있는 경우, 극도의 기술자에게 의뢰하십시오. 가지고 장난하지 않도록 세심한 주의를 기울이십시오. • 전원 코드가 손상된 경우, Electrolux 주의를 기울여야 합니다. • 안전을 위해 본 제품에는 접지 의 자격 있는 기술자가 교체해야 • 사용하지 않거나 세척하기 전에...
 • Page 6 Getting started/入门指南/入門指南/작동 시작 Before using the appliance for the COOKING RICE first time, clean the parts of the rice Measure the rice using the To prevent the damage of the non - cooker thoroughly. Make sure all the parts measuring cup provided. Each cup stick coating in the inner pot, use a are completely dry before you start using of uncooked rice normally gives 2...
 • Page 7 Getting started/入门指南/入門指南/작동 시작 COOKING RICE 4. The water should not exceed the Place the glass lid on top of inner maximum water level marking. pot. Plug in the power cord into the Wash the rice thoroughly and rice cooker and to the wall socket transfer the washed rice to the inner 5.
 • Page 8 Getting started/入门指南/入門指南/작동 시작 COOKING RICE Press the control lever down to start 11. Remove the lid and stir the rice to 12. Switch off the mains and remove the the cooking. loosen it. For best results, do this just mains plug from the wall socket. after the rice cooker has switched to The indicator will switch to “Cook”.
 • Page 9 Getting started/入门指南 13. Use the rice paddle provided to serve the cooked rice. Do not use metal utensil to avoid scratching and damaging the inner pot’s non-stick coat. 13. 使用提供的饭勺挖取煮熟的米饭。 切勿使用金属器具挖取米饭,否则 可能会损伤内锅的不粘锅涂层。 13. 使用隨附的飯匙盛添煮好的米飯。 請勿使用金屬器皿,避免刮傷和損壞內 鍋的不沾鍋塗層。 13. 전기 밥솥과 같이 제공된 밥 주걱을 사용해 밥을 푸십시오. 내솥의 눌음 방지 코팅이 손상되거나 긁히는 것 을...
 • Page 10 Getting started/入门指南/入門指南/작동 시작 STEAMING (Manual Control) Add appropriate amount of water Press the control lever down to To end the steaming process, pull into the inner pot. The amount start the cooking. The indicator will up the control lever, switch off the of water varies according to the switch to “Cook”...
 • Page 11 Getting started/入门指南/入門指南/작동 시작 STEAMING (Manual Control) Open the lid and carefully remove Switch off the mains and remove the the steamed food from the plate mains plug from the wall socket. or steam tray. Use a kitchen glove or a cloth, as the steam tray will be very hot.
 • Page 12 Cleaning and Maintainance/清洁和保养/清潔和保養/세척 및 유지보수 Remove the steam tray and the inner Note Unplug the rice cooker before you pot from the body of the appliance. start cleaning it. Wait until the rice • To protect the non-stick coating Clean the inner pot, steam tray, rice cooker has cooled down sufficiently of the inner pot, do not use the paddle and steam valve with a...
 • Page 13 Cleaning and Maintainance/清洁和保养/清潔和保養/세척 및 유지보수 Warning Use only damp cloth to wipe the inner lid and the outside and inside Never immerse the body of the rice cooker in of the body of the rice cooker. water, nor rinse it under the tap. Wipe the heat- ing element with a dry cloth.
 • Page 14 Disposal/处理/處理/폐기 Disposal Old appliance By ensuring that this product is disposed of correctly, you will help prevent Packaging materials potential negative consequences for the environment and human health, which could be otherwise be caused by The packaging materials are environ- The symbol on the product or on its inappropriate handling of this product.
 • Page 15 Troubleshooting Guide If the rice cooker does not function properly or if the cooking quality is insufficient, refer to the table below. Malfunction Possible Causes Solution Indicator light does not • Circuit of electric rice cooker is not • Check that the switch, plug and go on. connected to power supply. socket, fuse and leading wire of the power supply are in good condition Electric heating...
 • Page 16 故障排除指南 如果电饭煲不能正常工作,或烹饪质量无法让人满意,请参阅下表。 故障 可能的原因 解决办法 • 电饭煲的电路未连接到电源。 • 检查开关、插头和插座、保险丝及电源的 指示灯不亮。 引线状况是否良好以及是否正确地连接到 了主电源,以及插头是否牢固地插进了墙 电热板不加热。 壁插座。 加热程序结束后,保温 灯不亮。 • 电源接线板受损。 • 将电饭煲送至授权的服务中心进行保养。 • 电路连接发生故障。 • 主电路板受损。 • 电热管烧毁。 • 指示灯故障。 米饭未煮熟或烹调时间 • 加的水不够。 • 根据内锅内部的刻度加水。 太长。 • 烹调时间不够。 • 按下控制开关以启动烹调程序。 • 内锅未正确地接触加热元件 • 确保加热元件上不存在外物残渣。...
 • Page 17 疑難排解指南 電鍋若未正常運作,或是炊煮品質不佳,請參閱下表。 故障 可能的原因 解決方法 • 電子飯鍋的電路並未連接至電源供應。 • 檢查開關、插頭和插座、電源供應的保險 指示燈不亮。 絲和導線是否狀況良好,而且已正確接 電熱板不熱。 至主電源,以及插頭是否已牢牢插入牆壁 插座。 炊煮程序結束後,保溫 的燈號 不亮。 • 電源接線板已損壞。 • 將您的飯鍋送至授權服務中心進行保養。 • 電路連接故障。 • 主電路板已損壞。 • 電熱管燒燬。 • 燈號有缺陷。 • • 依照內鍋內部的刻度來加水。 鍋內的米沒有煮熟,或 未注入足夠的水。 炊煮時間過久。 • • 壓下控制桿以啟動炊煮程序。 炊煮時間不夠。 • •...
 • Page 18 문제 해결 가이드 전기 밥솥이 제대로 작동하지 않거나 취사가 충분히 되지 않은 경우 다음 표를 참조하십시오. 기능 장애 가능한 원인 해결 방법 • 전기 밥솥의 회로가 전원 코드에 연결되지 • 스위치, 플러그 및 콘센트, 퓨즈 및 전원 장 표시등이 켜지지 않 않았습니다.
 • Page 19 ส่ ว นประกอบ Cấu tạo Komponen 1. มื อ จั บ ที ่ ฝ � 1. Tay Cầm Nắp 1. Gagang Penutup 2. Nắp Thủy Tinh 2. ฝ�แก้ ว 2. Penutup Kaca 3. ด้ � มจั บ ด้ � นข้ � ง 3.
 • Page 20 • ใช้ ค ว�มระมั ด ระวั ง เป็ น พิ เ ศษเมื ่ อ เคลื ่ อ น Electrolux เท่ � นั ้ น ยกเว้ น ในกรณี ท ี ่ ม ี ค นคอยกำ � กั บ ดู แ ล...
 • Page 21 được ủy quyền của di chuyển thiết bị khi nó đang chứa kinh nghiệm và kiến thức, trừ phi Electrolux thực hiện. dầu ăn nóng hoặc các chất lỏng họ được giám sát hoặc chỉ dẫn sử...
 • Page 22 เริ ่ ม ใช้ ง �น/Untuk memulai/Bắt đầu ก่ อ นใช้ เ ครื ่ อ งเป็ น ครั ้ ง แรก ให้ ท ำ � คว�ม การหุ ง ข้ า ว สะอ�ดส่ ว นประกอบของหม้ อ หุ ง ข้ � วให้ ท ั ่ ว ส่ 2.
 • Page 23 เริ ่ ม ใช้ ง �น/Untuk memulai/Bắt đầu การหุ ง ข้ า ว 4. น้ ำ � จะต้ อ งไม่ เ กิ น ระดั บ สู ง สุ ด ที ่ แ จ้ ง ไว้ ว�งฝ�แก้ ว ไว้ ด ้ � นบนของหม้ อ ตั ว ใน 3.
 • Page 24 เริ ่ ม ใช้ ง �น/Untuk memulai/Bắt đầu การหุ ง ข้ า ว 12. ปิ ด ระบบจ่ � ยไฟ จ�กนั ้ น ถอดปลั ๊ ก กดแป้ น ควบคุ ม ลงเพื ่ อ เริ ่ ม ก�รหุ ง จ่ � ยไ ฟออกจ�กเต้ � รั บ ไฟฟ้ � ส่...
 • Page 25 เริ ่ ม ใช้ ง �น/Untuk memulai/Bắt đầu การนึ ่ ง (โหมดแมนวล) เติ ม น้ ำ � ในระดั บ ที ่ เ หม�ะสมลงในหม้ อ กดแป้ น ควบคุ ม ลงเพื ่ อ เริ ่ ม ก�รหุ ง สิ ้ น สุ ด ขั ้ น ตอนก�รนึ ่ ง โดยดึ ง แป้ น ตั...
 • Page 26 เริ ่ ม ใช้ ง �น/Untuk memulai/Bắt đầu การนึ ่ ง (โหมดแมนวล) เปิ ด ฝ�และค่ อ ยๆนำ � อ�ห�รที ่ น ึ ่ ง ปิ ด ระบบจ่ � ยไฟและถอดปลั ๊ ก ไฟจ�ก ออกจ�กแผ่ น หรื อ ถ�ดนึ ่ ง ใช้ ถ ุ ง มื อ เต้...
 • Page 27 ก�รทำ � คว�มสะอ�ดและดู แ ลรั ก ษ�/Pembersihan dan Perawatan/Làm Sạch và Bảo Tri หมายเหต ุ นำ � ถ�ดนึ ่ ง และหม้ อ ด้ � นในออกจ�กตั ว ถอดปลั ๊ ก หม้ อ หุ ง ข้ � วก่ อ นเริ ่ ม ก�ร เครื...
 • Page 28 ก�รทำ � คว�มสะอ�ดและดู แ ลรั ก ษ�/Pembersihan dan Perawatan/Làm Sạch và Bảo Trì ค ำ า เต ื อ น ใช้ ผ ้ � ชุ บ น้ ำ � หม�ด ๆ เพื ่ อ เช็ ด ฝ�ด้ � นใน รวมทั ้ ง ด้ � นนอกและด้ � นในของตั ว หม้ อ ห้...
 • Page 29 ก�รทิ ้ ง /Pembuangan/Thải bỏ การทิ ้ ง เครื ่ อ งใช้ เ ก่ า วั ส ดุ บ รรจุ ภ ั ณ ฑ์ วั ส ดุ บ รรจุ ภ ั ณ ฑ์ ท ี ่ ใ ช้ ไ ม่ ม ี อ ั น ตร�ยต่ อ สิ ่ ง สั...
 • Page 30 คำ � แนะนำ � ในก�รแก้ ไ ขปั ญ ห� ห�กหม้ อ หุ ง ข้ � วทำ � ง�นผิ ด ปกติ ห รื อ ห�กคุ ณ ภ�พของข้ � วที ่ ห ุ ง ไม่ ด ี พ อ ให้ ด ู ต �ร�งด้ � นล่ � ง ก�รทำ...
 • Page 31 Panduan Penelusuran Masalah Jika Penanak Nasi tidak berfungsi dengan baik atau kualitas masakan kurang baik, maka lihatlah tabel di bawah ini. Malafungsi Penyebab kemungkinan Solusi Lampu indikator tidak • Sirkuit elektrik Penanak Nasi tidak • Periksa sambungan listrik, steker dan hidup. terhubung kepada sumber listrik. stop kontak, sekering dan kabel listrik terpasang dalam kondisi yang baik Piring pemanas elektrik dan secara tepat terhubung kepada tidak hangat. sumber listrik dan jika steker terpasang secara kuat ke dalam stop kontak.
 • Page 32 Hướng Dẫn Khắc Phục Sự Cố Nếu nồi nấu cơm không hoạt động đúng cách hoặc nếu chất lượng nấu không đảm bảo, hãy tham khảo bảng dưới đây. Trục trặc Nguyên Nhân Có Thể Giải pháp Đèn chỉ báo không • Mạch nồi cơm điện không nối với nguồn • Kiểm tra để...
 • Page 33 Customer Care Services : +(82) 1566-1238 Website: www.electrolux.vn Email : homecare@electrolux.co.kr Website: www.electrolux.co.kr MALAYSIA Electrolux Home Appliances Sdn Bhd INDONESIA 7th Floor, Tower 2, Jaya33 PT Electrolux Indonesia No. 3, Jalan Semangat, Seksyen 13, Gedung Plaza Kuningan - Menara Utara 2nd Floor, 46100 Petaling Jaya, Selangor Suite 201.
 • Page 34 Share more of our thinking at www.electrolux.com Product specifications and colours are subject to changes and vary from country to country APAC-ERC1000-IFU-AP-2...

This manual is also suitable for:

Erc1001Erc1000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: